BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27

BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013
46 länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med
totalt 350 deltagare.
Ungern
Liechtenstein Slovakien
Tyskland
Rumänien
Serbien
Sydafrika
Sverige
Norge
Österrike
Kroatien
Tjeckien
Cypern
Schweiz
Nigeria
Turkiet
Malaysia
USA
Indien
Polen
Finland
Inledning
”En BEMER i varje hushåll”
BEMER® - en TEAMPLAYER inom den medicinska världen
Food and Drug Administration (FDA) - United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s
livsmedels- och läkemedelsmyndigheten med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott,
läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur),
radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter.
Hos FDA har BEMER Medicinteknik undersökts i en process som pågått under ett års tid. För att
uppnå FDA´s lagkrav är BEMER genomgången utifrån 46 000 olika mätparametrar: 118
personer i Virginia och Los Angeles har ingått i studien där man med hjälp av professor
Nelson Mccenna insats med Laser doppler undersökt mikrocirkulationens aktivitet i
samband med BEMER terapi. Alla undersökningar är sammanställda och nu inväntas endast
ett slutgiltigt svar och ett FDA sigill.
BEMER och effekten på vasomotion med pulserande magnetterapi-apparatur.
Det aktuella kunskapsläget om BEMER forskning: Vetenskaplig och klinisk acceptans, resultat
från en jämförande produktstudie, nya resultat och framtidsutsikter.
Det finns numera ett flertal konkurrenter som kopierar
BEMER. BEMER distansierar sig gentemot dessa med
vetenskapliga belägg och redovisar omfattande skillnad
mellan BEMER Medicinteknik och de aktörer som försökt
kopiera.
Dr. med. Rainer Klopp vid Mikrocirkulations Institutet i
Berlin, har genomfört jämförande studier av BEMER och
konkurrerande system. Dr. Klopp slår fast i sin studie att
BEMER idag har en särställning på marknaden. BEMER är
unik med sin påverkan av venoler, där en nedsatt
mikrocirkulation mestadels startar. Han slår fast att det ger
ingen större effekt av att enbart påverka arterioler om inte
det venolära systemet är aktivt. Blodflödet i det kapillära
nätet stockar sig, om denna stimuli endast sker hos arterioler. Om inte venolerna stimuleras
i samma utsträckning så har denna stimuli av arterioler ingen avsedd verkan.
Jämförande Studie 1
Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition.
Indelade i 3 grupper
 En placebogrupp
 Permanentmagnet
 BEMER – 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body
Icke-invasiva mätmetoder
 Intravital mikroskop (Olympus, Zeiss, Arri, Contron system)
 Reflex spektrometri Vital-mikroskop (Spex system)
 Laserdoppler för mikroflödesmätning (LEA system)
Behandlingsintervall:
Dag 1 – 3 användes BEMER och dag 4 ”wash out”, dvs utan BEMER
Undersöktes:
Blodflöde – flödesfördelning (nNp)
Syreupptag – syrets partialtryck (pO2)
Venöst återflöde (Qven)
Spontan vasomotion (Avm)
Jämförelsen har utgått från Wilcoxons rank sum test.
Mikrocirkulationens uppbyggnad med olika tjocklek i kärlväggarna, arbetar utifrån olika
styrmekaniskmer. Grovkalibriga arterioler (A) 30-80 uM, finkalibriga arterioler (B) 12-20 uM
och kapillärer (C) 7 uM. (A) har receptorer som styrs av nervsystemet, (B) saknar receptorer
och styrs hormonellt med kvävemonoxid.
I forskningen har man letat efter kärlens dynamik, flödets dynamik och blodflödets
mekanism, uppmätt kärlets inre diameter (kärlväggen är ej medräknad) och kapillärernas
försörjning av plasma och röda blodceller samt hur kärlen anpassas utifrån detta vid
aktivitetsstatus/vilostatus.
Vid kroniska problem, som t.ex.vid en nedsatt sårläkning, då aktiviteten hos den spontana
vasomotionen reducerats, vilket även nervsystemet påverkar, har BEMER i detta fall en
positiv påverkan som en aktivitet hos kärlen och syresättningen ökar då även på den
venolära sidan.
BEMER uppmätta värden
Blodets fördelning (nNP)
Syreupptag (pO2)
Flöde i vener (Qven)
Spontan vasomotion (AvM)
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
10
15
13
7
20
25
20
12
30
30
25
14
20
12
12
8
Jämförande Studie 2 – Urval av 6 st olika system, lite som att jmfr äpplen med päron
Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition.
Indelade i 6 grupper
1. BEMER Classic 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body
2. Magnet
3. Impulser
4. Terramagnon
5. Senti Plus Professional (Producenten har förlorat sitt patent)
6. IMRS system (magnet resonanssystem)
I övrigt samma icke-invasiva mätmetoder och behandlingsintervall och undersökningar samt
jämförelsetest som i Jämförande studie 1.
BEMER visar en signifikant förbättring och endast BEMER har effekt på vasomotionen
jämfört med övriga system i studien, som inte har någon som helst verkan avseende detta.
Övriga system visar endast biologiska ljud, ingen signifikant effekt.
Synergieffekt av EMF-BEMER-typ lågpulserande elektromagnetiska fält och
målsökande läkemedel, HPMA copolymer-bound doxorubicin, på möss med
EL4 T-cellslymfom.
Professor Dr. rer. Nat Blanka Rihová, Mikrobiolog från
Tjeckien, har undersökt effekten av BEMER användning
på möss som injicerats för att framkalla T-cellslymfom
EL4 på konventionella möss och athymic möss, dvs.
nakna möss.
Vid exponering av BEMER avtog tillväxten av
tumörmassan och förlängde överlevnaden hos
försöksdjuren. Acceleration av tumörtillväxt
observerades aldrig.
En betydande synergi av anti-tumöreffekt observerades
däremot när möss med EL4 tumörer samtidigt
exponerades för BEMER och behandlades med
suboptimal dos av syntetiskt, vatten souble N-(2hydroxipropi) metakrylamid (HPMA)-copolymerbaserade doxorubicin, (DOXHYD-HPMA ).
Denna kombination kan vara användbar särskilt för patienter med avancerad tumör, som
behandlats under lång tid och som kräver en aggressiv kemoterapi, vilket emellertid under
sådana förhållanden kan utgöra ett nästan livshotande medicinskt tillvägagångssätt.
Professor Rihova lyfter även slutligen fram att BEMER i denna forskning, även visat sig ge
mössen skydd mot en andra cancerattack. Trots injicering med starkt cancerframkallande
medel.
Upptäckter av möjlig praktisk tillämpning med BEMER apparatur vid behandling av
Diabetes Makulaödem
Makulaödem är i dagsläget den vanligaste orsaken
till synnedsättning i typ II diabetes. Var 90 minut får
en person i världen Diabetes II.
Nuvarande behandlingsinsatser innebär invasiva
ingrepp med ett osäkert utfall och därför är
alternativa icke-invasiva behandlingsmöjligheter för
närvarande i fokus för ögonläkare och
diabetesläkare.
Docent Tomas Sosna, ögonläkare från Tjeckien
redovisar i en mindre studie med fem patienter som
är diagnostiserade med Typ II Diabetes med
makulaödem resultat av användning BEMER som
metod. För patienter med hög efterlevnad att
använda BEMER dagligen och under lång tid ,
förändras ögats hemodynamiska och hemorheologiska tillstånd tydligt. Dr Sosna förordar
dock hellre en helkroppsbehandling än enbart en lokal behandling direkt på ögat, då han
inte anser det sannolikt pga ögats sköld att det har en inverkan på dess kapillära nät. För att
säkerställa dessa slutsatser krävs dock en betydligt större patientuppföljning, än denna lilla
studie.
Effekter av BEMER terapi på vävnadens syretryck hos patienter med obliterativ
arteriell sjukdom i nedre extremiteterna.
Dr Ivan Sandor Bernat Ph.D. Angiologist, HM State Medical center,
avdelning för invärtesmedicin i Ungern, har i en tidigare studie visat
att BEMER terapi är effektiv vid behandling av patienter med
obliterativ arteriell sjukdom i de nedre extremiteterna. Det ökar
avsevärt den maximala gångsträckan utan smärtor. Dessa resultat kan
förklaras av en redan bekräftad effekt: BEMER terapin återställer
vasomotionen hos pre-kapillärer och förbättringen av vasomotion
resulterar i en ökning av mikrocirkulationen och vävnadens
syretillförsel.
R. Klopps forskning av har bekräftat att syretrycket i vävnad ökar med ca 28% som ett
resultat av BEMER terapi.
Baserat på detta har Dr. Sandor Bernat nu startat en studie som mäter syretrycket i vävnad
hos de nedre extremiteterna övervakad med en ny transkutant syrgastryck (TCPO) hos
patienter med obliterativ arteriell sjukdom före och under BEMER terapin.
Patienterna valdes ut baserat på strikta kriterier som inbegrep typisk fönstertittarsjuka,
fysisk undersökning, Doppler scan, gångdistans på löpband och DSA test. (Ingår ej följande
symptom i studien: spondylos och lumbar discopathy - en försämring av mellankotskiva i
ländryggen, höftledsatros, diabetisk polyneuropati).
Endast uppgifter om sex patienter har kunnat behandlas innan denna konferens. Utifrån
dessa första resultat, har han inte kunnat avgöra omfattningen om BEMER terapi kan öka
syretillförseln till vävnaderna, men de har kunnat konstatera att det i vissa fall denna terapi
kan öka syretrycket i vävnad hos patienter med perifer arteriell obliterativ sjukdom (PAOD).
Patienterna har behandlats lokalt vid ankeln med B.Spot på Program 3 i 20 minuter.
Tryckmätning har upprepats efter 5, 10, 15 och 20 minuter avseende hur högt mmHg som
uppnåtts. Mätpunkter har varit vid ankel och ovanpå foten. Frågan var om BEMER kan öka
syrets partialtryck, eller ej.
6 patienter mätresultat av pO2 mmHg:
Ankel
Ovanpå fot
+21 %
+49 %
0%
-25 %
Äldre person med gangrän
+11% till +276 %
Ungperson under de första 5 minuterna
+11% till +466 %
Äldre kvinna som dock forfarande hade ett alltför lågt tryck i vaden
-6 %
-3%
Äldre man 1927
15 %
10 %
Äldre man 1933
På dessa 6 patienter har man kunnat notera stora fluktationer hur BEMER terapi ökar
mikrocirkulationen i dessa avseenden. Då detta är en pågående studier får vi kanske senare
ta del av orsaken till varför det är så stora skillnader.
Potentiell betydelse av ”steal effect” - Nedre extremiteters cirkulationsrubbningar,
effektiv kompletterande behandling
Ph. D. Dr Istvan Rozsos kärlkirurg, vid MBA Theta
Center Pécs i Ungern och med 5 år erfarenhet av BEMER
terapi. Dr Istvan Rozsos förordar att inte använda kirurgi
i första hand utan att i första hand verka för att
mikrocirkulationen ökar och då är en ökning av
vasomotionen i hela kroppen det avgörande.
Nyckelord: vasomotion, vasospasm, ”steal effect”,
venöst sår, gångdistans, fottemperatur.
Instrument: Tredje generationens BEMER, BOSO 4 för
mätning av blodtrycket, fot-termometer och
fotodokumentation.
Han har i sin studie undersökt tre patientgrupper:
1. Vasospasm - Ökad sårbarhet för kärlkramp (10 patienter)
2. Besvär i samband med vasokonstriktion och reducerad gångdistans (10 patenter)
3. Venöst sår - venösa bensår (10 patienter)
Resultat
1. Hos vasospastiska patienter, kritisk asymmetri eliminerades både i färg och fottemperatur
2. Hos patienter med fönstertittarsjuka, förbättrades gångdistans även på lång sikt och
den förbättrade extremitetens blodtryck minskar inte till det ursprungliga värdet.
3. Hos patienter med venösa bensår, sårläkning och brist på såråterfall är två relevanta
”endpoints” som visar på fullständig återhämtning hos alla patienter
Dr Rozsos har ställt frågan: Bör praxis för systemets terapier omprövas på grund av risken för
”steal status” ? Vilka mätbara parametrar måste ställas in för att övervaka behandling i
klinisk praxis och hemma?
Hans slutsats är att vid asymmetriska störningar i extremiteters cirkulation, behöver lokal
övergående försämring av cirkulationen beaktas, då systemets terapi i bruk kan hindra
förbättring av patientens status. I händelse av detta ska istället det första steget i
behandlingen vara lokalt riktad mot det kritiskt utsatta området.
Dermatologiska Resultat och 8 års erfarenhet av BEMER
MD. Dr Adroulla Spiritou Kontidou, Överläkare vid st. Peter´s
and Paul´s Private Hospital Limassol i Cypern.
BEMER-teknologi stimulerar effektivt en begränsad eller defekt
microcirkulation, stöder sårläkning, främjar immunförsvaret och
regenererar huden och har använts på hennes privata sjukhus
som terapeutisk metod för ett flertal dermatologiska
sjukdomar, inom dermatologisk kirurgi / estetisk medicin som
monoterapi eller i kombination med andra metoder.
Våra reslutat visar att BEMER som ensam terapi dramatiskt
minskar behandlingstiden för ett stort spektrum av
hudåkommor, inklusive psoriasis, vitiligo, herpes simplex,
herpes zoster, epidermolysis bullosa, acne, ärr, cystisk akne, olika typer av eksem, allergier,
brännskador hud, sår, insektsbett etc. Det är viktigt att nämna att några av dessa hudskador
inte svarat på konventionell dermatologi.
BEMER har även använts i kombination med andra metoder som estetisk eller kirurgisk
behandling, avlägsnande av tumörer, fettsugning, hudåtstramning, cloasma
(pigmentförändring), Platelet-Rich Plasma (PRP), celluliter, botexinjektioner, tillämpning av
fyllnadsmedel, laserbehandling, peeling och annat.
Vid kombinationsbehandling sätter BEMER igång den terapeutiska effekten, förbättrar och
ökar det estetiska resultatets varaktighet.
Efter åtta års erfarenhet med BEMER uttalar och stödjer sammanfattningsvis Dr Spiritou
Kontidou att denna teknik kan användas som monoterapi för ett flertal dermatologiska
sjukdomar vars skador inte svarat på klassiska behandlingsmetoder och kan med fördel
användas även i kombination med andra behandlingar för ökad respons och varaktighet av
behandlingsinsatser.
ACNE
CYSTIC ACNE
HERPES ZOSTER
DAG 00
DAG 03
PSORIASIS
DAG 00
DAG 15
EKSEM
DAG 00
DAG 01
DAG 02
Erfarenheter av oral och maxillofacial kirurgi för patienter som genomgått
postoperativ BEMER Therapy
Dr Krisztina Csépl , Oralkirurg på institutionen för
ansiktsbehandling, käke och oral kirurgi vid Military
Hospital i Ungern arbetar med operativa ingrepp vid
skador och för estetik, samt smärtlindring.
Microcirkulation spelar en viktig roll för läkning av
ben och BEMER kan med stor framgång användas för
behandling av frakturer och andra kroniska
inflammatoriska processer som påverkar skelettet.
Denna metod används i behandling för att påskynda
benets läkning, lindra besvär och öka patientens
välbefinnande samt som adjuvant terapi . Terapin
har en betydande roll i stimulering att förhindra
blodpropp. Den kan med fördel användas efter
ingrepp vid ansiktsrekonstruktioner eller
plastikoperationer när patologisk ärrbildning kan
uppstå som ett resultat på grund påfrestningar från suturfel, vilka i de flesta fall är särskilt
betydelsefullt vad gäller ansikte.
Terapin har även tillämpats vid behandling i flera fall av nekros i käken orsakad av
bifosfonater för att hjäpa återhämtningen av slemhinna och förhindra fritt käk krön och
återfall av sjukdomen.
Under det senaste året har BEMER använts på 95 patienter som adjuvant terapi för att
behandla olika tillstånd som påverkar benets processer. Vi behandlade även domningar relaterade besvär på grund av postoperativ nervförsämring hos 6 patienter. Resultaten
motiverar tydlig legitimitet av denna terapi vid behandling av vissa tillstånd som kräver
ingrepp i ansikte , käke eller oralkirurgi.
FÖRE
EFTER
Bifosfonater ger negativa bieffekter om det inte ges tillsammans med antiinflammatoriska
läkemedel. Käknekros drabbar fler kvinnor än män.
Dr Krisztina Cséplö noterar även vid behandling av BEMER positiva förbättringar och
påskyndad effekt vid smärta ( 60 % känner förbättring), hämatom och ödem (borta efter 5
dagars behandling ).
Långsiktig komplex behandling av parodontala sjukdomar
Dr Annamária Cakó, Tandläkare som förestår Cako Kliniken i
Budapest, Ungern.
Parodontitis - inflammation, som drabbar den vävnad som omger
och stöder tänderna. Parodontit innebär gradvis förlust av den
alveolära benet runt tänderna, och om de lämnas obehandlade, kan
leda till tandlossning. Parodontit orsakas av mikroorganismer som
växer på tandens ytor. Bakterier som triggar inflammation och som
när de ligger i tandfickorna går in i mikrocirkulationen och påverkar
hela kroppens immunsystem
Regenerativa parodontala terapier syftar till rekonstruktion av den förlorade
stödkonstruktion hos tänderna, dvs rot cement, des-modontium, alveolärt ben och
tandköttet. Mer än hälften av den ungerska befolkningen lider av något parodontalt
tillstånd. Multifaktoriella sjukdomar ofta orsakade av metaboliska problem, negativa effekter
av civilisationen, biverkningar av läkemedel och fysiologiska problem.
Dr Cako sammanfattar: Numera finns olika material och tekniker för oral krirugi tillgängliga
för parodontal regeneration, men endast ett fåtal av dessa leder till framgång. Nyckeln till
varaktig framgång är lämplig tandvård och parodontal behandling och förbättrad allmän
hälsa, vilket innebär komplicerad behandling av ett komplext problem - användning av
BEMER terapi.
.
Fysisk vaskulär terapi vid rehabilitering av stroke
Dr. Terezia Szmerszki, Neurolog, arbetar inom
offentlig och privat öppenvård i Miskolc Ungern.
Hon redovisar en sammanställning av 17 strokepatienter mellan 16-88 år som använt BEMER 8-20
min om dagen i 20 dagar. Redan efter 10 dagar
rapporterade testpersonerna en ökad träningskapacitet, skärpt tankeförmåga, bättre avslappning
och sömn.
Tre patienter var befriade från smärta i skuldror på
paretic sidan, lindring av kronisk rygg- och ledvärk. En
patient rapporterade att hennes vätskande bensår
blivit helt läkt och att den polyneuropatiska smärtan
blivit lindrad.
Familjerna berättade att patienterna blivit mer livliga, mer aktiva och smartare och mer lätta
att hjälpa.
Experimentet visar att BEMER har inga negativa biverkningar, den är enkel att använda med
minimala operativa kostnader.
Dr Szmerski slutsats är att BEMER kan användas effektivt i rehabilitering av strokepatienter,
både i akut fas och t.o.m. upp till 6 år efter stroke. Rekommendationen är att använda
BEMER parallellt med övriga rehabiliteringsåtgärder.
BEMER terapi och ADHD
Ágnes Hajdu, ansvarig i Ungern för utveckling
av utbildningsinsatser rörande ADHD. Hon har
arbetat med ADHD* sedan 1970 och under 15
års tid på Vadskert sjukhuset och startade
ADHD foundation i Ungern 2006. Över 70 000
barn har idag denna diagnos i Ungern, dvs så
gott som ett barn i varje klass.
Hon startade även 2009 Alternative
Therapeutic Centre, där hon idag arbetar som
chef. Dess syfte att kunna ge ett mer effektivt
stöd och de letar hela tiden efter positiva lösningar och det är på det sättet som de för några
år sedan hittade BEMER terapin.
Hon annonserde för en studie, efter personer med störningar i sitt uppförande och som ville
ställa upp i en läkemedelsfri behandling. 26 personer ställde upp varav 16 barn och 8 av
dessa med Aspergers syndrom som tillhör det autistiska spektrumet. BEMER användes före
skoltid och lärarna har arbetat med observationer och uppmärksamhetstest. Resultat som
visat sig är förbättrad minnes- och processfunktion. De autistiska barnen har efter skoltid
börjat prata och kan fokusera.
*ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - En neuropsykiatrisk diagnos som främst innebär
koncentrationssvårigheter, uppmärksamhets-störningar och hyperaktivitet . Diagnosen är vanligt
förekommande inom Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.