TN protokoll 150923

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
Karlshamns
kommun
sid 1 av 16
Plats och tid:
Mörrumssalen, klockan 13:15 – 16:00
Beslutande:
Mats Dahlbom
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Ivo Akum
Jörgen Kronsell
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande
ersättare:
Mats Olausson (M)
Magnus Dagmyr (S)
Gunnar Fastén, (MP)
Bo Sandgren, (S)
Lennarth Malm, (FP)
Britt Kilsäter (M)
Anneli Bengtsson (S)
Sten Hedlund, (MP)
Amanda Nilsson, (S)
Stig Johansson, (S)
Närvarande
ersättare:
Per-Ivar Johansson, (C), Catarina Flod, (M), Bo Bogheim, (SD)
Övriga:
Förvaltningschef Daniel Wäppling, §§ 138-149,
ekonom Susanne Andersen, § 138, tf gatuchef
Jonas Johansson, §§ 138-141, trafikingenjör
Per Ingströmer, § 142, enhetschef kost
Christina Svensson, § 143, sekreterare Gertrud
Persson, §§ 138-149
(C)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(MP)
Utses att justera: Jörgen Kronsell, (MP)
Paragrafer:
138-149
Justeringsdatum: 2015-09-29
Sekreterare
……………………………………………………
Gertrud Persson
Ordförande
……………………………………………………
Mats Dahlbom
Justerande
…………………………………………………… ……………………………………………………
Jörgen Kronsell, (MP)
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 2 av 16
Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:
Tekniska
nämnden
2015-09-23
2015-09-29
Datum då anslaget
tas ner:
2015-10-21
Rådhuset
Underskrift: _________________________________________________________________________________________
Gertrud Persson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 3 av 16
Innehållsförteckning
§
138 Resultatuppföljning mål och ekonomi januari-augusti 2015 2014/2403 ........................ 4
§ 139 Förslag till Karlshamns kommun- Släck ner var tredje gatlykta på Oljehamnsvägen till
förmån för tända gatlyktor på Hokavägen 2015/2754 ................................................................... 6
§ 140 Förslag till Karlshamns kommun- Tänd upp samtliga gatlyktor på Hokavägen mellan
Tostarpsvägen och Emnebodavägen 2015/2752 ........................................................................... 7
§
141 Utvärdering av vinterväghållning - sammanställning av svaren från enkäten 2015/1313
8
§ 142 Yttrande om förslag till Karlshamns kommun att måla en vit skiljelinje på trottoaren
sträckan Prinsgatan - City Gross för att separera gång- och cykeltrafiken 2015/2777 .................. 9
§
143 Europeiska socialfonden projekt kostenheten, delrapport 2015/252 ........................... 10
§
144 Systematiskt arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro januari-juni 2015 2015/3544 ................ 11
§
145 Förvaltningschefen informerar / .................................................................................... 12
§
146 Presidiet informerar / ..................................................................................................... 13
§
147 Handlingar för kännedom septemersammanträdet 2015/12 ....................................... 14
§
148 Anmälda delegationsbeslut septembersammanträdet 2015/12 ................................... 15
§
149 Beslutsuppföljning septembersammanträdet 2015/12 ................................................. 16
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 4 av 16
§ 138 Resultatuppföljning mål och ekonomi januari-augusti 2015 2014/2403
Tekniska nämndens beslut
att godkänna resultatuppföljning mål och ekonomi tertial 2 2015
Sammanfattning
Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort
upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket kriterier
gällande säkerhetsbarriärer för att undvika t ex cryptosporidium, giardia, algtoxiner mm. Flertalet
brister i arbetsmiljön finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas.
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2014-10-22 § 165 att ge tekniska nämnden i
uppdrag att påbörja projektering för ett nytt vattenverk vid Långasjön. Kommunstyrelsen
beslutade 2014-11-18 § 265 att ge klartecken för detta. Förfrågningsunderlaget för upphandling av
”Partneringentreprenör” är klart och arbetet med att köpa mark i Froarp har påbörjats.
Upphandlad konsult har letat efter en ny reservvattentäkt och huvudalternativet är Mörrumsån där
nu fältgeologisk undersökning pågår.
Nuvarande kontors- och omklädningslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande verksamhet eller
uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som
påtalats av både personal och enhetschefer.
Östralycke kök har åtgärdats i två etapper, efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst, för att
få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet slog ner på sju punkter och godkänner samtliga åtgärder
enligt rapport 2015-05-26. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är avgörande för en
fortsatt verksamhet.
Kostservice har ett stort arbete framför sig i höst med att göra en vision om Östralycke kök som ett
första steg innan arkitekten tar över. Visionsarbetet kommer att ske i samarbete med
omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fastighetsenheten.
Tillsammans med fastighetsenheten undersöker kostenheten möjligheterna att kunna bygga
vagnhall på Stenbackanavet. Det är ett första steg i genomförandeplanen tillsammans med
ombyggnationen av Östralycke kök.
Den ekologiska andelen inköpta livsmedel var enligt mätningen i augusti 27,9 % och kostenheten
räknar med ett helårsutfall på 25 %.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under tertial 2 2015 i jämförelse med
samma period 2013 och 2014.
Driftbudget
TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-augusti på +2 116 tkr och en prognostiserad
helårsavvikelse på 0 tkr.
VA-enheten har en periodavvikelse för januari-augusti på +588 tkr och en prognostiserad
helårsavvikelse på 0 tkr.
Investeringsbudget
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 5 av 16
Tekniska nämnden exkl VA har under januari-augusti förbrukat -23,6 mnkr av årets
investeringsbudget på -39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +1,1 mnkr.
+3,4 mnkr avser maskiner och fordon som kommer att levereras nästa år. -2,3 mnkr avser
labbsalar Väggaskolan, miljöåtgärder Tubbaryd, ventilation Väggahallen och
trafiksäkerhetsåtgärder.
VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-augusti 1,1 mnkr av
budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -9,6
mnkr förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -8,5 mnkr för perioden. Den
prognostiserade helårsavvikelsen är 0 mnkr.
Beslutsunderlag
Resultatrapport TN tertial 2 2015
Ekonomisk rapport TN exkl VA januari-augusti 2015
Ekonomisk rapport VA-enheten januari-augusti 2015
Intern kontroll TN augusti 2015
Intern kontroll sena betalningar SHBF januari-augusti 2015
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström
Trafikingenjör Per Ingströmer
Fastighetschef Ulf Ohlsson
Driftchef Mattias Pettersson
Enhetschef kost Christina Svensson
Enhetschef kost Diana Sjöström
Enhetschef kost Marie Stanleysson
Städchef Pelle Karlsson
Skorstensfejarmästare Lars Strandberg
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Camilla Bengtsson
Ekonom Lisa Sunesson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 6 av 16
§ 139 Förslag till Karlshamns kommun- Släck ner var tredje gatlykta på Oljehamnsvägen till
förmån för tända gatlyktor på Hokavägen 2015/2754
Tekniska nämndens beslut
att inte släcka var tredje gatlykta
Sammanfattning
Till Karlshamns kommun har inkommit förslag om att släcka var tredje gatlykta på
Oljehamnsvägen till förmån för tända gatlyktor på Hokavägen. Tekniska nämnden har fått
ärendet för handläggning och slutligt ställningstagande.
Det är inte aktuellt att släcka var tredje gatlykta på Oljehamnsvägen. Oljehamnsvägen ingår
som en del i riksväg 29, och där har vi trafikverkets regler för belysning att förhålla oss till
när det gäller jämnhet med belysning. En belysningsutredning pågår i kommunen där de
synpunkter som förslagsställaren framfört kommer att beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf gatuchef Jonas Johansson daterad 2015-09-03
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunkansliet
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström
Bitr gatuchef Jonas Johansson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 7 av 16
§ 140 Förslag till Karlshamns kommun- Tänd upp samtliga gatlyktor på Hokavägen mellan
Tostarpsvägen och Emnebodavägen 2015/2752
Tekniska nämndens beslut
att avvakta belysningsutredningens ställningstaganden
att pengar tas fram i framtida budgetprocesser för denna typ av frågeställningar
Sammanfattning
Till Karlshamns kommun har inkommit förslag om att tända upp samtliga gatlyktor på
Hokavägen mellan Tostarpsvägen och Emnebodavägen. Tekniska nämnden har fått ärendet
för handläggning och slutligt ställningstagande.
Gatuenheten har undersökt den aktuella sträckan och konstaterar att för ett antal år sedan
släcktes var tredje lampa på vägsträckan. Detta som ett led i att spara energi, då
anläggningen är av hög ålder och har gamla luftledningar ihop med energimatningen.
I dagsläget är anläggningen en av de anläggningar som behöver åtgärdas, då det är en
gammal anläggning med gammal teknik. I den belysningsutredning som nu håller på att tas
fram kommer man att ta hänsyn till de argument som förslagsställaren har framfört för att
se vad belysning skall placeras i framtiden. Det är dock inte aktuellt att tända upp samtliga
gatlyktor på aktuell vägsträcka, då det inte finns reservdelar till de släckta armaturerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf gatuchef Jonas Johansson daterad 2015-09-03
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunkansliet
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström
Bitr gatuchef Jonas Johansson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 8 av 16
§ 141 Utvärdering av vinterväghållning - sammanställning av svaren från enkäten 2015/1313
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen
Sammanfattning
Nämndens ledamöter har besvarat en enkät som rör snöröjning och halkbekämpning på
gator, vägar och GC-vägar i kommunen. Gatuenheten har sammanställt enkäten som
redovisas av tf gatuchef Jonas Johansson.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkät
Beslutet skickas till
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström
Tf gatuchef Jonas Johansson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 9 av 16
§ 142 Yttrande om förslag till Karlshamns kommun att måla en vit skiljelinje på trottoaren
sträckan Prinsgatan - City Gross för att separera gång- och cykeltrafiken 2015/2777
Tekniska nämndens beslut
att tekniska nämnden beslutar att inte separera gångtrafiken från cykeltrafiken på
Prinsgatans gång-/cykelväg.
Sammanfattning
I inkommit förslag till Karlshamns kommun föreslås att kommunen ska måla en vit
skiljelinje för att separera gångtrafiken från cykeltrafiken på Prinsgatans gång-/cykelväg.
Tekniska nämnden har fått ärendet för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.
Gång-/cykelvägen är längs huvuddelen av sträckan cirka 2,5 meter bred. Bredden måste
vara minst 3,5 meter för att en separering ska vara möjlig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2015-09-03
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunkansliet
Trafikingenjör Per Ingströmer
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 10 av 16
§ 143 Europeiska socialfonden projekt kostenheten, delrapport 2015/252
Tekniska nämndens beslut
att godkänna rapporten
att återrapportering sker i januari 2016
Sammanfattning
Detta är en lägesrapport kring validering av kostpersonal där Blekinges samtliga
kommuner deltar.
Projektet följer den kompetensförsörjningsstrategi som Region Blekinge beslutat att
implementera. Insatsen berör både validering och samordning av utbildning till anställda.
Under valideringen skall nuvarande kompetens värderas och erkännas sedan skall
personen få möjlighet till utbildning för att nå kockkompetens. Detta skulle underlätta den
interna rekryteringen samt höja kunskapsnivån i våra kök.
Det finns dock ett antal frågeställningar som vi behöver jobba med under hösten. Har vi
kocktjänster att erbjuda personalen som genomgår utbildningen? Ligger tjänsterna och
fördelningen av arbetet mellan ekonomibiträde och kock rätt idag? Vad innebär detta för
verksamheten i kvalité kontra kostnader.
Lärcenter kommer att ansöka om medel från Region Blekinge för att under hösten 2015
kunna göra en kartläggning av hur många personer på kostenheten som kan erbjudas
validering, vilka utbildningsställen vi i Blekinge kan använda oss av, vad det innebär i
investeringar för kostenheten i form av tid och direkta kostnader så som vikariekostnader
mm.
Lärcenter kommer även att ansöka om medel från Europeiska socialfonden med en
tidigaste start i januari 2016 som kommer sträcka sig under 3 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från enhetschef kost Christina Svensson 2015-09-03
Beslutet skickas till
Enhetschef kost Christina Svensson
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Ekonom Camilla Bengtsson
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 11 av 16
§ 144 Systematiskt arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro januari-juni 2015 2015/3544
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Den genomsnittliga sjukfrånvaron för hela samhällsbyggnadsförvaltningen under första
halvåret 2015 är 9,60 dagar/anställd. Sjukfrånvaron för hela kommunen är 13,11
dagar/anställd. En liten minskning ses på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0,56
dagar/anställd, jämfört med samma period 2014. Minskningen motsvarar cirka 0,6
årsarbetare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från personalutvecklare Berith Håkansson, 2015-09-03
Beslutet skickas till
Personalutvecklare Berith Håkansson
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 12 av 16
§ 145 Förvaltningschefen informerar /
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen
Sammanfattning
Förvaltningschef Daniel Wäppling träffar personal och besöker samhällsbyggnadsförvaltningens olika anläggningar. Informerar från besök på Tubbarydsanläggningen och i
Östralyckes kök.
Rekrytering av VA-chef pågår. Unik resurs kommer att anlitas vid rekrytering av
fastighetschef. Jesper Bergman har fått tjänsten som miljöingenjör.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 13 av 16
§ 146 Presidiet informerar /
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom informerar från möte med Brottsförebyggande rådet, BRÅ,
2015-08-28. Polisområdeschef Anders Knutsson informerade om polisens nya
organisation. Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och Bromölla bildar ett polisområde. En
närpolistjänst finns för Karlshamn och Olofström och en närpolistjänst för SölvesborgBromölla. Närpolisen ska vara tillgänglig och synlig ute bland kommuninvånarna.
På grund av sjukdom kunde inte vice ordförande Anneli Bengtsson delta vid
Barnkonventionsgruppens möte i augusti. Information från mötet kommer att mejlas till
nämndens ledamöter.
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 14 av 16
§ 147 Handlingar för kännedom septemersammanträdet 2015/12
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Härmed anmäls handlingar för kännedom under perioden 2015-08-12-2015-09-14
Beslutsunderlag
Rapport handlingar för kännedom under perioden 2015-08-12-2015-09-14
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 15 av 16
§ 148 Anmälda delegationsbeslut septembersammanträdet 2015/12
Tekniska nämndens beslut
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
Sammanfattning
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2015-08-18-2015-09-10
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut
Karlshamns
kommun
PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2015-09-23
sid 16 av 16
§ 149 Beslutsuppföljning septembersammanträdet 2015/12
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning t o m 2015-09-30
Följande ärende flyttas fram:
Ombyggnad av Ringamåla vattenverk, redovisning 2015-10-21
Följande ärende tas bort från beslutsuppföljningslistan:
LOVA-ansökan (Lokala vattenvårdsprojekt). Ärendet ska fortsättningsvis handläggas av
avdelningen för tillväxt och utveckling.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning september 2015
Beslutet skickas till
Ordförande Mats Dahlbom
Vice ordförande Anneli Bengtsson
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Camilla Bengtsson
VA-ingenjör Carina Fast
Entreprenadingenjör Peter Hammarström
Personalsamordnare Berith Håkansson
Trafikingenjör Per Ingströmer
Bitr gatuchef Jonas Johansson
Utredningsingenjör Lennart Nilsson
Fastighetschef Ulf Ohlsson
Lokalsamordnare/projektledare Ulf TM Olsson
Fastighetsförvaltare Lars Persson
Enhetschef kost Christina Svensson
Ekonom Lisa Sunesson
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström