SAXXUM AKTIV - Aktie

Månad s b r ev
SAXXUM AKTIV
VÄRDEUTVECKLING ÅRSVIS SEDAN FONDSTART 20 AUGUSTI 2013
TOTALT
25%
130
20%
125
120
15%
115
10%
110
5%
105
0%
2013
2014
2015
100
-5%
sep-13
nov-13
jan-14
mar-14
maj-14
jul-14
sep-14
nov-14
jan-15
mar-15
maj-15
jul-15
sep-15
95
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
60% MSCI World Net i SEK + 40% OMRX-TBOND
30 SEPTEMBER 2015
Andelskurs
Fondförmögenhet
119,46 kr
70 Mkr
Saxxum Aktiv
AVKASTNING (%)
September 2015
År 2015
Sedan fondstart 20 augusti 2013
-3,0
3,2
19,5
60% Världsindex inkl. utdelningar
(MSCI World Net i SEK)
+ 40% obligationsindex (OMRXTBOND)
-2,9
1,6
30,7
8,5
0,97
7,6
1,70
RISKMÅTT (sedan fondstart)
Standardavvikelse (%)
Sharpekvot
MÅNADSAVKASTNINGAR (i % efter samtliga avgifter)
År
Helår
Jan
Feb
Mar
Apr
2013
5,2
2014
10,0
-1,2
1,9
0,2
-0,1
2015
3,2
3,8
5,6
1,0
-1,1
Maj
Jun
Jul
2,7
1,5
1,0
-4,2
0,4
5,3
Aug
-0,4
1,2
-5,1
Sep
2,0
-0,8
-3,0
Okt
2,2
1,1
Nov
1,8
1,8
Dec
-0,5
1,4
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se
Månad s b r ev
SAXXUM AKTIV
SEPTEMBER 2015: Riskaversionen fortsatt hög.
Läget på finansmarknaderna var fortsatt osäkert i
september. Världsindex föll med 3,7 procent mätt
i dollar och 4,6 procent i svenska kronor. Tappet
blev större i svenska kronor på grund av att
kronan stärktes under perioden. Störst var
nedgångarna i Japan där börsen föll 8 procent.
Långa obligationsräntor föll något under
perioden. Råvarupriserna var ned lett av priset på
råolja som föll med nästan 11 procent.
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv presterade ungefär
i linje med jämförelseindex förra månaden.
Fonden föll med 3 procent och jämförelseindex
tappade 2,9 procent. Avvikelsen var därmed
marginell. I Saxxum håller vi nu på att om
allokera både inom tillgångsslagen och mellan
tillgångsslagen. Målet är att portföljen ska bli mer
robust i perioder av oro. På grund av stora
marknadsrörelser har vi valt att göra detta
successivt under ett par veckor.
När allokeringen är klar kommer
aktieexponeringen att vara något lägre på drygt
50 procent. Aktieexponeringen kommer
dessutom utgöras till större del av aktier med
lägre volatilitet. Andelen obligationer ökas till
över 40 procent. Fonden köper framför allt
australiensiska statsobligationer samt
statsobligationer i tillväxtmarknader.
Förra månaden skrev vi att oron på
finansmarknaderna skulle hålla i sig, vilket den
också har gjort. Nedgången på aktiemarknaderna
har skyllts på en mängd olika saker såsom
Grekland, Kina och eventuella räntehöjningar från
den amerikanska centralbanken. Vår vy är dock
att investerare har letat efter anledningar för att
dra ned på risken. Uppgången på börserna i
början på året var inte riktigt motiverad och den
uppgången har nu suddats ut. Förutsättningarna
finns nu för en rekyl mot slutet på året givet att
statistiken inte fortsätter att överraska negativt.
Saxxum Aktiv förvaltas i
samråd med:
Insättning
Risk/avkastningsprofil
SEB-konto: 5565-10 576 68
Bankgiro: 180-5423
Lägre risk
Lägre möjlig
avkastning
Strategi: En global fond-i-fond, dvs den
placerar i olika fondbolags fonder samt i
ETF:er. En väl avvägd allokering avseende
både tillgångsslag och marknader är
centrala begrepp i fondens investeringsfilosofi.
Ansvariga förvaltare: Peder Du Rietz,
Aktie-Ansvar AB.
Fondstart: 2013-08-20
Samarbetspartners
1
2
Högre risk
Högre möjlig
avkastning
3
4
5
6
7
Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar. För
övriga sätt att spara på, vänligen kontakta
Bandling & Partners på 08-518 00 200.
ISIN-kod: SE0005218120
Historisk avkastning ger ingen garanti för
framtiden. Som i allt fondsparande kan du
förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna
regelbundet.
Avgifter
Mer information
Köpavgift: 0%
Säljavgift: 0%
Fast förvaltningsavgift: 2,0% per år
Informationsbroschyr, Basfakta för
investerare, Halvårsredogörelse samt
Årsrapport finns på www.aktieansvar.se och
kan även kostnadsfritt beställas via telefon
08-588 811 00.
risk. Standardavvikelsen är beräknad på
månadsnoteringar uppräknade till årsbasis.
avkastningen utöver den riskfria räntan i
relation till investeringens risk definierad
som standardavvikelse. En hög Sharpekvot
är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.
Förklaringar
Standardavvikelse är ett mått som anger
hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och
används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse
innebär små variationer och därmed låg
Sharpekvot är ett mått på investeringens
riskjusterade avkastning och beräknas som
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se