FLYKÄT-nytt 2015-06-17

FLYKÄT-nytt 2015-06-17
Vad händer just nu
Styrelsen har haft ett konstituerande möte där vi kan konstatera att det saknas en
ordförande. Som vice ordförande har jag fått gå in och ta denna roll i avvaktan på att
valberedningen fortsatt letat efter en kandidat. Inom styrelsen har vi delat upp
arbetsuppgifterna. Förhoppningsvis så har nu resp jaktledare blivit kontaktat av ”sitt”
styrelseombud. Syftet med detta är att få en närmare och personligare kontakt med
jaktlagen samtidigt som vi passar på att uppdatera jaktledare- och fastighetsuppgifter.
Om det fortfarande är någon jaktledare som inte blivit uppringd så skicka ett mail till
någon i styrelsen så ser vi till att ni får en kontaktperson tilldelad. Vid framtida frågor vill
jag nu att ni vänder er till ert utsedda kontaktombud.
Nya skötselplaner för älg och kronhjortsvilt har upprättats. Skötselplanen för kronhjortsvilt
är samverkad och godkänd av länsstyrelsen. Tilldelningen fram till 2018 kommer att vara 2
hjortar, 2 hindar och 2 kalvar per år med option på att utöka tilldelningen om det uppstår
skogsskador. Älgskötselplanen är upprättad och samverkad med både ÄFO
(ÄlgFörvaltningsOmråde) Öst och markägarrepresentant. Planen ligger nu hos
länsstyrelsen för fastställande. Planen bygger på en oförändrad älgstam där den årliga
avskjutningen kommer att ligga runt 140 älgar.
Vad händer i framtiden
o Styrelsen förbereder jaktlagsskjutningen i Mästaremåla. Inget beslut är ännu taget
om hur många vinstälgar som ska delas ut. Detta kommer att ske på
tilldelningsmötet som är planerat att hållas måndag 3 augusti.
o Styrelsen kommer att ha en markägarträff med markägargruppen. Mötet är
planerat till torsdagen 13 augusti.
o Höstmötet med bl. a jaktledarträff planeras att genomföras 24 september. På detta
möte kommer vi även att försöka få igenom det andra beslutet som krävs för att
anta de nya stadgarna. Avser också att genomföra val av ordförande (mer om detta
längre fram i texten).
o Vi kommer att ha för avsikt att genomföra en enkät om hur jaktlagen har upplevt
avskjutningsreglerna under den gångna 3-årsperioden. Den enkäten ska följas upp
av ett utvärderingsmöte som är planerat till i slutet av november. Avsikten med
hela förfarandet är att ha en preliminär inriktning för kommande avskjutningsregler så att ni ute i jaktlagen kan ta ställning till hur ni göra med er fortsatta älgjakt
i Flykät.
Ordförande frågan
Valberedningen har hittills inte lyckats få fram någon kandidat till ordförandeposten.
Jag har deklarerat att jag fn har svårt att lösa det uppdraget men efter diskussion med
styrelsen och fördelning av arbetsuppgifter inom densamma har jag ändå tagit beslutet
att ställa upp som ordförande fram till nästa årsmöte under förutsättning av vi även
kan få in en extra styrelseledamot under höstmötet. Valberedningen håller på att ta
fram en kandidat.
Vem är då jag
Jag heter Görgen Pettersson och är 56 år. Jag jobbar som officer på
3.e sjöstridsflottiljen här i Karlskrona. Jaktintresset har jag haft sedan barnsben. Är för
närvarande jaktledare i Sturkö viltvårdsområde samtidigt som jag även jagar med
Brunsmo/Porsgöls jaktlag.
Har en ganska god vana att delta och leda styrelsearbete. Är även lyhörd för
konstruktiva förslag. Om jag blir vald till styrelseordförande kommer jag att ställa en
del, inte orimliga krav på ert jaktlag som ingår i Flykät älg- och
kronhjortsskötselområde. De beslut som vi gemensamt tar på årsmötet skall följas av
samtliga jaktlag. Vi i styrelsen, som lägger ner mycket tid helt ideellt, har inte tid och
kraft att också få lag att följa tagna beslut. Jag och styrelsen kommer att föreslå
årsmötet att ta beslut om eventuella åtgärder för de lag som valt att inte följt givna
regler.
Med förhoppning om en god älgförvaltning
Görgen Pettersson
Vice ordförande