Delårsrapport jan-jun 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015
RASTA GROUP AB
www.rastagroup.se
(publ.)
DELÅRSRAPPORT
PERIODENs rörelseresultat före avskriv-
(EBITDA) är för koncernen 18 382 (20
958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden
har EBITDA förbättrats med ca 1,3 mkr för Serviceanläggningar och ca 4,4 mkr för Arenarestauranger
jämfört med 2014.
PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 9 022 (9 867) tkr.
PERIODENs totalresultat är för koncernen
5 455 (-5 889) tkr.
Koncernens nettoomsättning inklusive
franchisetagare uppgick till 285 429 (264 391) tkr.
Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning
exklusive franchisetagare på 267 680 (245 101) tkr.
Moderbolagets omsättning under perioden har varit
619 (3 502) tkr.
För alla ovanstående siffror är hänsyn tagen till att
hotellrörelsen är avvecklad under 2014.
Koncernen visar en omsättningsökning med 9% för
perioden jämfört med 2014. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2 % för
perioden jämfört med 2014.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar
samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 14 596 (1 259) tkr.
ningar
Händelser under perioden
Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktie från
Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11
februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger
på vissa befintliga Rastaanläggningar.
I slutet av maj förvärvades Viljagruppen AB som
driver följande restauranger: Skansens Restauranger,
Kungliga Dramitiska Teaterns restauranger, Haga
Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Planerat tillträde
är i oktober 2015 och Viljagruppen blir koncernens
tredje affärsområde. Restaurangerna omsätter ca 150
mkr.
Händelser efter
rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.
VD:s kommentar
Första halvåret har börjat bättre än väntat!
Koncernens första halvår har startat mycket bra,
med omsättningsökning på 9 % samt en resultatförbättring före skatt på 55 %. Glädjande är att vi ser att
vår arenaverksamhet börjat leverera igen efter ett par år
med lite sämre lönsamhet.
Under maj har vi även förvärvat ett ”nytt affärsområde” i och med förvärvet av Viljagruppen AB. Det är
glädjande eftersom vi under en tid letat efter ett nytt
affärsområde som kan ge breddning inom restaurangsegmentet där vi även kan få ut ytterligare synergieffekt
från redan befintlig verksamhet.
2 | RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
Bolagets resultat visar att vår grundverksamhet, Serviceanläggningar är stabil och att bolagets långsiktigt
lagda strategi med att vara ett renodlat restaurangföretag är rätt vägval för bolaget.
Koncernen är nu mitt i sitt starkaste kvartal och
där vi redan nu kan konstatera att juli fallit väl ut. Juli
har haft ett lite sämre väder för bad, men lite bättre
väder för våra Rasta restauranger. Ledningen har stor
tillförsikt inför resten av året.
Affärsområde:
Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen
för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för de sex första månaderna
2015 till och med lite över förväntningarna.
Vi har under februari månad lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren
etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda) och har option på
ytterligare 6 st om dessa etableringar faller väl ut. Vi
har haft en positiv utveckling både med BK i Håby
och BK i Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat
till oss kunder som i vanliga fall ej brukar hitta till våra
anläggningar.
När detta skrivs är vi i slutet av augusti och sommaren är på sin upphällning. För Serviceanläggningarna
kan vi redan nu konstatera att juli fallit väl ut och att
ledningen tror på ett bra kvartal 3.
Affärsområdet är ju koncernens starkaste och
ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills
konstatera att denna satsning varit lyckosam.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat
med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom
affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud,
koncept etc.
Affärsområde:
Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med
lönsamheten. Efter åtstramningar kan vi nu se att
lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll och
första halvåret kan vi konstatera att vi är tillbaka där vi
en gång varit. EBITDA har förbättrats med ca 4 mkr
mot 2014.
Under kvartal två har det varit flera evenemang på
Ullevi med Summerburst, One Direction och Foo
Fighters som riktiga dragplåstret med ca 52 000 på
läktarna. Detta har givetvis bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade Metallica inför ca
60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår
arenaverksamhet, vilket bör avspegla sig väl i affärsområdets kvartal tre resultat.
Vi har även haft Åby Stora pris på Åby Travbana
inför ca 10 000 åskade med fint väder och trevliga tävlingar. Åby Stora Pris är den näst största travtävlingen
på Åby under året och evenemanget föll väl ut.
För vår fotbollsarena Gamla Ullevi är det viktigt
att IFK Göteborg spelar bra och när detta skrivs är
IFK med i toppen och kommer kriga om seriesegern,
vilket bör ge bra matcher med mycket publik på
Gamla Ullevi. I Kalmar har vi förlängt vårt hyresavtal
med Kalmar FF gällande att driva restaurangerna och
kioskerna på Guldfågeln Arena i ytterligare tre år.
Förvärv
I maj förvärvades 100% av aktierna i Viljagruppen AB, som innehåller restasurangerna: Skansens
Restauranger, Kungliga Dramitiska Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt
Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö.
Köpeskilingen uppgår till 135 mkr och erläggs genom
kvittning av revers om 32 mkr samt resterande kontant. Planerat tillträde är i oktober 2015. Fullständig
förvärvskalkyl har ej färdigställts, varmed information
om detta lämnas i nästa kvartalsrapport.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen
har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagens
9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller
för räkenskapsåret 2015 har inte haft någon effekt på
koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper
som i den senaste avlämnade årsredovisningen.
Koncernens ställning
och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 267 680 (245 101) tkr, efter justering för
hotellverksamheten som är avvecklad under 2014.
Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i
huvudsak på att Rasta Falköping och Värmlandsrasta
varit med hela perioden samt en 2% volymökning på
befintliga anläggningar.
Periodens totalresultat för koncernen uppgick till
5 455 (-5 889) tkr.
Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit 619 (3 502) tkr. Moderbolagets resultat är
21 284 (-41 193) tkr.
Investeringar
Koncernens investeringar uppgick under perioden till
13 926 (40 692) tkr.
Finansiering och likviditet
Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga
placeringar uppgick i koncernen per den 30 juni
2015 till 81 513 (44 785) tkr. Utöver detta har Rasta
outnyttjade checkkrediter på 30 000 (30 000) tkr.
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens
slut till 227 985 (232 819) tkr.
Aktien
Antalet utestående aktier var 627 902 568 st per
2015-06-30.
Medarbetare
Medelantalet årsanställda i koncernen har under
perioden varit 576 personer varav 429 kvinnor och
147 män.
Information om risker
och osäkerhetsfaktorer
Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet
medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se
att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där
vi finns etablerade.
För affärsområdet Arenarestauranger skulle en
större nedgång i antalet evenemang på våra arenor
innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang
kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan
många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder.
Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att
medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Den nya regeringen har lag ett budgetförslag på
en höjning av socialaavgifter för ungdomar. Denna
höjning är planerad till efter sommaren. Höjningen
kommer påverka koncernens lönsamhet om inte
andra åtgärder sätts in eller anpassningar görs.
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015 | 3
Planerade rapporttillfällen 2015
Kvartalsrapport jan - sep
Bokslutskommuniké
Finansiell leasing, fastigheter
29 oktober 2015 Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Halfebruari 2016 landsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Bruns-
torp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB.
Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale
& lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing
och ingår i posten byggnader och mark. 31 mars
2015 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna 76 732 (80 092) tkr.
De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår
skulder för leasade tillgångar med 79 316 (83 951)
tkr. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp
kunde göras var 2007-07-31 och sista gången
2019-07-31, då hyresavtalet löper ut.
Göteborg 2015-08-27
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör
Telefon 031-725 95 20 alt. 031-725 95 00
Mobil 0702-544 818
Epost [email protected]
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Rasta Group AB (publ.)
org.nr 556569-0400
Besöksadress: Sisjö Kullegata 5
Box 9092. 400 92 Göteborg
Tel 031-725 95 00. Fax 031-725 95 50.
Epost [email protected]
www.rasta.se
4 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
Rasta Group AB (publ.)
Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag
inom servicenäringen.
Rasta Group är listat på den Alternativa aktiemarknaden sedan 11 februari 2015 och hade per 30
juni 2015 ca 1300 aktieägare.
De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste
åren är att expandera befintlig verksamhet samt att
förvärva ytterligare verksamheter med synergier till
den befintliga. Nedan beskrivs Rastas två affärsområden.
Serviceanläggningar
Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel,
butik och hotell - för dem som reser och arbetar
längs de svenska vägarna.
Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar
i Sverige och omfattar 25 anläggningar strategiskt
placerade utmed de stora svenska vägarna. 21 drivs i
egen regi och 4 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca
40 % av omsättningen.
Rastas anläggningar är byggda med en logistik
som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna
genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel,
spel (Vegas), hyresintäkter och franchising.
Arenarestauranger
Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I
verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger
samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang
bedrivs även försäljning i 17 kiosker.
Bolaget bedriver verksamhet på Kalmar FF’s
fotbollsarena Guldfågeln Arena i Kalmar.
Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal.
Verksamheten består av sex restauranger, tre
salonger och tre loger med en kapacitet för 2 300
matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter.
Från 25 mars 2013 bedriver bolaget verksamhet
på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker,
3 restauranger och daglig konferens- och lunchverksamhet.
Fika på Rasta Stigs Center
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015 | 5
Olympiatravet på Åby Travbana
Resultaträkning koncernen
Tkr
Nettoomsättning (Not 2)
2015-01-01 2014-01-01 2015-04-01 2014-04-01 2014-01-01
2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
267 680
-
267 680
245 101
407
245 508
159 461
-
159 461
148 722
-
148 722
535 072
71 337
606 409
-90 501
-57 537
-101 260
-83 382
-46 620
-94 548
-52 888
-31 634
-55 716
-50 193
-28 058
-52 409
-184 632
-113 234
-191 133
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2)
18 382
20 958
19 223
18 062
117 410
Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -9 360
9 022
-11 091
9 867
-4 724
14 499
-5 801
12 261
-20 531
96 879
Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt (Not 1)
160
-3 098
-2 938
6 084
214
-6 151
-5 937
3 930
61
-1 539
-1 478
13 021
63
-3 233
-3 170
9 091
844
-10 181
-9 337
87 542
-1 009
5 075
-2 371
1 559
-995
12 026
-2 179
6 912
-8 233
79 309
-
5 075
-6 957
-5 398
-
12 026
-2 889
4 023
-6 957
72 352
0,01
0,01
0,01
-0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
Övriga intäkter
Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Kostnader för ersättning till anställda Periodens resultat från kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt (Not 3)
Periodens resultat Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning (kr) Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) Totalresultat koncernen
Periodens resultat Övrigt totalresultat
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
Periodens övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
6 | RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
0,13
0,12
2015-01-01 2014-01-01 2015-04-01 2014-04-01 2014-01-01
2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
5 075
-5 398
12 026
4 023
72 352
380
380
5 455
-491
-491
-5 889
350
350
12 376
-267
-267
3 756
-624
-624
71 728
Balansräkning koncernen
Tkr
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
2015-06-30
2014-06-30 2014-12-31
113 073
256 286
32 278
3 202
404 839
113 173
259 063
32 289
3 145
407 670
113 073
251 214
32 284
3 387
399 958
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar Finansiella placeringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
21 449
11 079
12 835
2 385
790
81 513
-
130 051
534 890
21 304
6 496
11 867
2 737
740
44 785
227 710
315 639
723 309
21 107
8 565
14 042
2 199
634
73 789
120 336
520 294
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Säkringsreserv
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
6 279
90 498
3 885
127 323
227 985
6 279
90 498
3 638
132 404
232 819
6 279
90 498
3 505
128 527
228 809
Skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Avsättningar
Summa långfristiga skulder
137 616
4 526
22 234
2 568
166 944
158 837
4 843
23 796
2 468
189 944
144 469
5 014
22 221
9 997
181 701
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för fsg
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
17 334
36 476
23 503
62 648
-
139 961
306 905
534 890
18 068
29 312
23 949
49 485
179 732
300 546
490 490
723 309
17 334
27 677
23 309
41 464
109 784
291 485
520 294
Rasta Falköping
Rasta Ullared
Rasta Nyköpingsbro
Förändringar eget kapital – koncernen
Övrigt Säkringsre- Balanserade
tillskjutet
serv vinstmedel inkl
kapital
årets resultat
Tkr
Aktiekapital
Eget kapital 2015-06-30
Vid årets början
6 279
90 498
3 505
Utdelning
Periodens totalresultat
380
Vid periodens slut
6 279
90 498
3 885
128 527
-6 279
5 075
127 323
Totalt
eget
kapital
228 809
-6 279
5 455
227 985
Eget kapital 2014-06-30
Vid årets början 6 279
90 498
4 129
144 081
244 987
Utdelning
-6 279
-6 279
Periodens totalresultat
-491
-5 398
-5 889
Vid periodens slut
6 279
90 498
3 638
132 404
232 819
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015 | 7
Tkr
Kassaflödesanalys
koncernen
2015-01-01 2014-01-01 2015-04-012014-04-01 2014-01-01
2015-06-30 2014-06-30 2015-06-302014-06-30 2014-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 6 084
9 430
-918
2 706
6 925
-8 372
13 021
4 759
-918
11 935
2 476
-7 776
87 542
-38 820
-13 153
14 596
1 259
16 862
6 635
35 569
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -342
-1 487
18 694
31 461
-1 312
24 280
4 561
28 788
-1 432
-3 701
25 106
36 835
-2 671
20 023
7 897
31 884
-1 115
-11 880
-15 129
7 445
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av rörelse/dotterbolag Avyttring av avvecklad hotellverksamhet, netto
Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av dotterbolag
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -
-
-13 926
-
-
-
-13 926
-34 637
2 959
-6 055
-
5 500
-
-32 233
-
-
-11 633
-
-
-
-11 633
-19 413
2 959
-4 518
-
-
-
-20 972
-34 637
2 959
-10 055
115 531
1 500
32 086
107 384
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 279
-
-3 532
-9 811
-6 279
22 117
-3 454
12 384
-6 279
-
-2 162
-8 441
-6 279
12 000
-2 083
3 638
-87 906
22 117
-11 097
-76 886
Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 7 724
73 789
81 513
8 939
35 846
44 785
16 761
64 752
81 513
14 550
30 235
44 785
37 943
35 846
73 789
Resultaträkning moderbolaget
Tkr Nettoomsättning
8 | RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
2015-01-01 2014-01-01 2015-04-012014-04-01 2014-01-01
2015-06-30 2014-06-30 2015-06-302014-06-30 2014-12-31
619
3 502
309
451
4 139
Övriga intäkter
-
Summa intäkter 619
Personalkostnader
-903
Avskrivningar
-
Övriga rörelsekostnader
-1 595
Rörelseresultat
-1 879
7 113
10 615
-
309
6 706
7 157
7 113
11 252
-1 649
-459
-15 291
-6 784
-521
-
-1 126
-1 338
-933
-183
-12 225
-6 184
-2 375
-459
-17 095
-8 677
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt (Not 1)
Periodens resultat
2 101
-34 919
-
-39 602
-
-39 602
-1 591
-41 193
497
-17
21 890
21 032
-
21 032
-14
21 018
956
-34 911
-
-40 139
-
-40 139
-1 587
-41 726
3 958
-35 044
109 092
69 329
-199
69 130
-1 325
67 805
1 343
-36
21 890
21 318
-
21 318
-34
21 284
Balansräkning moderbolaget
Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
-
-
-
-
-
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 600
165 373
175
184 148
61 978
137 101
186
199 265
18 600
147 769
209
166 578
Summa anläggningstillgångar 184 148
199 265
166 578
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Kundfordringar
77
198
288
Övriga fordringar
7
667
57
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
877
533
194
Summa kortfristiga fordringar 961
1 398
539
Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar
697
647
541
Kassa och bank 42 528
221
46 045
Summa omsättningstillgångar 44 186
2 266
47 125
Summa tillgångar 228 334
201 531
213 703
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier 627 902 568) Reservfond Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 6 279
37 371
6 279
37 371 6 279
37 371
53 127
104 997
21 284
223 058
53 127
125 098
-41 193
180 682
53 127
43 471
67 805
208 053
3 488
-
3 488
23
3 266
3 289
3 488
-
3 488
-
-
-
942
42
984
-
-
-
-
335
1 170
283
1 788
-
14 158
161
1 802
455
16 576
-
-
317
1 642
203
2 162
228 334
201 531
213 703
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015 | 9
Ställda säkerheter och
eventuella förpliktelser för moderbolaget
Tkr
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
2015-06-30 2014-06-30
26 600
61 978
11 864
14 001
Ekonomiskt sammandrag koncernen 1)
Resultaträkning koncernen
Tkr
2015-01-01
2015-06-30
Intäkter 267 680
Rörelsens kostnader exkl. avskrivning
-249 298
Rörelseresultat (EBITDA) 18 382
Avskrivningar -9 360
Finansnetto -2 938
Resultat före skatt 6 084
Skatt på periodens resultat -1 009
Periodens resultat 5 075
Totalresultat
Säkringsreserv
380
Periodens totalresultat 5 455
2014-01-01 2014-06-30 285 647
-262 131
23 516
-11 822
-8 988
2 706
-8 104
-5 398
2014-01-01
2014-12-31
646 548
-526 580
119 968
-21 262
-12 388
86 318
-13 966
72 352
2013-01-01
2013-12-31
595 445
-529 350
66 095
-23 408
-12 654
30 033
-6 956
23 077
-491
-5 889
-624
71 728
1 949
25 026
Balansräkning koncernen
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel Summa tillgångar 113 073
256 286
35 480
48 538
81 513
534 890
133 057
466 594
35 672
43 201
44 785
723 309
113 073
251 214
35 671
46 547
73 789
520 294
154 514
443 822
3 608
57 210
35 846
695 000
Eget kapital (exkl periodens totalresultat) 222 530
5 455
166 944
139 961
534 890
238 708
-5 889
365 445
125 045
723 309
157 081
71 728
174 201
117 284
520 294
219 961
25 026
344 106
105 907
695 000
2015-01-01
2015-06-30
2%
43%
1,3 ggr
2,9 ggr
3%
227 985
2014-01-01 2014-06-30
1%
32% 2,1 ggr 1,3 ggr 1% 232 819
2014-01-01 2014-12-31
13%
44%
1,3 ggr 9,6 ggr
38% 228 809
2013-01-01
2013-12-31
5%
35%
1,8 ggr
3,2 ggr
12%
244 987
0,03
0,01
0,36
0,04
-0,01
0,37
0,19 0,11
0,36
0,11
0,04
0,39
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568 627 902 568 627 902 568 627 902 568
Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Nyckeltal koncernen
Definition
av nyckeltal
Nettomarginal: Resultat efter
finansiella poster i procent av
omsättningen.
Soliditet: Eget kapital i procent av
balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad: Avsättningar
och skulder dividerat med eget
kapital.
Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat (EBIT)plus finansiella intäkter
dividerat med finansiella kostnader.
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt
redovisad resultaträkning i procent
av eget kapital.
10 | RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
Nettomarginal Soliditet Skuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad Räntabilitet på eget kapital Eget kapital, tkr Belopp i kr
Rörelseresultat (EBITDA)/aktie
Resultat efter skatt/aktie Eget kapital per aktie Antal aktier före utspädning
Antal aktier efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier före utspädning
Genomsnittlig antal aktier efter utspädning
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568
627 902 568 1) Hänsyn har inte tagits till det som redovisas som verksamhet under avveckling, dvs hela hotellverksamheten ingår i
denna finansiella information.
Not 1 Skatt på årets resultat
Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt -918 (-8 372) och uppskjuten skatt -91 (268). För moderbolaget är aktuell skatt 0 (-1 587) och uppskjuten skatt -34 (-4).
NOTER TILL
EKONOMISKA
RAPPORTERNA
Not 2 Rörelsesegment
Följande segment finns: Serviceanläggningar och Arenarestauranger. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens
verksamhet presenteras i faktarutan sid 4.
2015
Tkr
ServiceanläggningarArenarestauranger
Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning
Rörelseresultat EBITDA
2014
Tkr Hotell
AvstämningHotell avveckl. verks. Koncern kvarv.
2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30
39 697
-34 968
4 729
-
-
-
ServiceanläggningarArenarestauranger
Hotell
Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning
Rörelseresultat EBITDA
227 983
-217 101
10 882
-
2 771
2 771
2015-01-01 2015-01-01
2015-06-30 2015-06-30
-
-
-
267 680
-249 298
18 382
AvstämningHotell avveckl. verks. Koncern kvarv.
2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30
2014-06-30 2014-06-30
210 301
-200 705
9 596
33 241
-32 890
351
34 992
-31 906
3 086
7 113
3 370
10 483
40 139
-37 581
2 558
245 508
-224 550
20 958
Hotellverksamheten är avvecklad per 2 juni 2014. Koncernföretaget som äger hotellfastigheten i Göteborg är avyttrad 11 juli
2014.
Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som
inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease.
I avstämningskolumnen ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 0 (7 113) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari 2011. Motsvarande post ingår även i kolumnen Hotell avvecklad verksamhet. .
Rasta Tanum
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015 | 11
Not 3 Avvecklad verksamhet (avser 2014)
Under mars 2014 såldes hotellrörelsen i Göteborg och Malmö och kontrakt tecknades med tillträde 2 juni
2014.
Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernen
Tkr
2015-01-01 2014-01-01 2015-04-012014-04-01 2014-01-01
2015-06-30 2014-06-30 2015-06-302014-06-30 2014-12-31
Intäkter
-
33 433
-
14 869
33 433
Kostnader -
-38 312
-
-15 680
-38 312
Resultat före skatt
-
-4 879
-
-811
-4 879
Skatt
-
-
-
-
Resultat efter skatt men före realisationsresultat
-
-4 879
-
-811
-4 879
vid avyttring av den avvecklade verksamheten
Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verks.
Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat
Resultat efter avyttring efter skatt
Totalt resultat för perioden
-
-
-
-
3 655
-5 733
-2 078
-6 957
-
-
-
-
3 655
-5 733
-2 078
-2 889
3 655
-5 733
-2 078
-6 957
Tkr
Netto kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter
-
-
-
-
-4 148
10 000
-2 893
2 959
-
-
-
-
-517
10 000
-2 893
6 590
-4 148
10 000
-2 893
2 959
Tkr
Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Uppskjuten skatteskuld
2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31
-
39 024
39 024
-
6 972
6 972
-
369
369
-
131
131
-
-
-
-
-
-
Leverantörsskulder och övriga skulder
Netto tillgångar och skulder
-
-
12 743
33 753
12 743
33 753
Erhållen köpeskiling i likvida medel
Avgår Reglering av skulder
Påverkan på likvida medel
-
-
-
10 000
-2 893
7 107
10 000
-2 893
7 107
Not 4 Tillgångar som innehas för försäljning och därtill hörande skulder
(avser 2014)
Bolaget sålde den 11 juli 2014 dotterbolaget som ägde hotellfastigheten i Göteborg. Tillgångar och skulder hänförliga
till dotterbolaget redovisades som innehas till försäljning på grund av beslut i juni 2014 från koncernens företagsledning
att avyttra aktierna i dotterbolaget. Per den 30 juni 2014 omfattar fastighetens tillgångar 227 710 tkr minus skulder
uppgående till 179 732 tkr.
12 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015
Rasta hittar du utmed
samtliga större riksvägar.
Mötesplats för er på väg!
Restaurang &
Konferens
w w w.rastagroup.se
w w w.rasta.se
Tel 0480-499 690
www.rastagroup.se
Tel 031-739 09 50
www.rastagroup.se
Tel 031-739 09 50
www.rastagroup.se
Tel 031-739 09 50
www.rastagroup.se
E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 KUNGSRASTEN E6 3 SNAPPARP E6 4 STIGS CENTER E6 5 HÅBY E6 6 TANUM E6 7 NORDBY/Svinesund E45 8 BRÅLANDA E18 9 GRUMS E18 10 VÄRMLAND
VÅRGÅRDA Rv 47 12 FALKÖPING
E4 20/21 NYKÖPINGSBRO E4 22 TÖNNEBRO
E20 11
GÖTENE
E4 23 KLEVSHULT
E20 13
MARIESTAD E20 15 ARBOGA
24 ULLARED E22 25 KALMAR
E20 14
Rv40 16 ULRICEHAMN
E4 17
BRUNSTORP
E4 18 ÖDESHÖG
E4 19 MANTORP
Rasta Group AB
Org. nr 556569-0400
Besöksadress: Sisjö Kullegata 5
Box 9092, 400 92 Göteborg
Telefon 031-725 95 00. Fax. 031-725 95 50.
Epost [email protected]
www.rastagroup.se
RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2015| 13