Minnesanteckningar BBU 2015-08

Minnesanteckningar
Beredningsgruppen för barn-och ungdom (BBU)
Tid: 31 augusti kl. 13.15-16.00
Plats: Esplanadrummet, Stadshuset, Huskvarna
Närvarande:
Susanne Törnvall, chef barn-och elevhälsoenheten utbildningsförvaltningen
Marie Andréasson, processamordnare, socialtjänsten IFO barn och ungdom
Stellan Karlsson, processamordnare utbildningsförvaltningen
Åsa Ekman, barnstrateg stadskontoret
Åsa Jonsson-Sköld, IFO-chef socialtjänsten
Elisabet Öhrman, kommunalrådssekreterare stadskontoret
Annika Åberg-Blomqvist, bitr verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Sara Elofsson, enhetschef barn- och ungdomshälsan
Lena Lück, samordnare barn och ungdomssamverkan (SBU) kultur-och fritidsförvaltning
Frånvarande:
Anna Karlefjärd, utveckling-och kvalitets chef utbildningsförvaltningen
Mazar Alijevski, avdelningschef ung fritid kultur-och fritidsförvaltningen
Martina Larsson, vårdenhetschef barn- och ungdomsenheten
Dagordning
1. Välkommen
2. Dagordning
Dagordningen gicks igenom.
3. Frågor från planeringdag (Gyllene Uttern) i juni?
Susanne
Orosanmälan
Frågan angående behov av utbildning gällande orosanmälan har väckts politiskt samt
utpekats som ett utvecklingsområde i Barnbokslut 2014.
Inom socialtjänsten finns det ett uppdrag att ta fram en webbutbildning som riktar sig till sin
personal inom socialtjänsten. Socialtjänstens mottagningssekreterare erbjuder sig via
utskick att komma ut till skolorna och utbilda kring orosanmälan. Erbjudande skickas ut till
alla grundskolor och specialskolor. Gymnasieskolor kommer man ut till på respektives skolas
initiativ.
Skolfrånvarokonferenser i höst
Marie/Stellan
Konferens om barn och unga som står utanför eller hoppat av skolan är planerade att
genomföras vid två tillfällen. Inriktning för grundskolan torsdag 5 nov, inriktning för
gymnasieskolan fredag 13 november. Den sistnämnde konferensen genomförs om den
efterfrågas av gymnasiecheferna. Vi diskuterade hur Särvux involveras, Marie och Stellan
återkommer i frågan till nästa möte.
Handlingsplan psykisk, fysisk och social hälsa 2016 – 2019
Marie/Stellan
Utkast till förslag till handlingsplanen i ett nytt format presenterades. Målområden inom
handlingsplanen kopplas till Barnbokslut 2014, barn-och ungdomspolitiskt handlingsprogram
och tidigare framtagna indikatorer. Mätpunkter för respektive mål är framtagna för att mäta
mer än bara öka osv. Mätpunkter tas fram så långt det är möjligt.
Remiss på förslag till ny handlingsplan 2016-2019 ska skickas ut under oktober till de olika
nivåerna via organisation för samverkan- barn och ungdomsfrågor (SBU-LSG-SGG) samt
ytterligare instanser.
Samverkansavtal/överenskommelse med handlingsplanen upp till 21år
Frågan om hur överenskommelser ska se ut efter årsskiftet återkommer vi till under nästa
möte, Marie och Stellan uppdatera i frågan.
4. SGG har lyft en fråga till BBU, (i mars 2015) där svar efterfrågas.
Frågan gällde behov av fritid- och kulturaktiviteter under skoldagen för nyanlända barn inom
gymnasieskolan, främst på Bäckadalsgymnasiet? Bäckadalsgymnasiet är mottagningsskola
för nyanlända. Barn kommer från länder med olika skolsystem och de har skiftande
skolunderbyggnad. Enskilda elever har extra svårigheter att klara tempot i undervisningen.
För att orka erövra all ny kunskap behövs annan stimulans som kan integreras i den
ordinarie skoldagen. Medel för tjänst efterfrågas.
Susanne undersöker status på frågan.
5. Verksamhetsberättelser 2015
Verksamhetsberättelse för BBU upprättas enligt planen som presenterades under tidigare
möte, Susanne och Lena ansvarar.
6. Kommande SBU sammanträde
SBU sammanträde 2 oktober kl. 08.30, (reservtid 12/10 kl.13.00.)
Punkter att ta upp på SBU
- Rollfördelning - ansvarig för personer med posttraumatiskt syndrom.
- Gränsdragning – vad ska utredas i skolan och vad ska utredas inom specialistsjukvården.
- Läget angående flyktingmottagning.
- Missbruk av ADHD mediciner, har vi de problemen?
- ”Hookdag” 19 november.
- Aktuellt från BBU.
7. Gemensam dag för SBU-BBU-LSG-SGG, ”Hookdag” 19 november Marie/Stellan
Föreslås föräggas under dagtid, avresa kl.08.30-och avslutas kl.17.00.
Följande föreslag på innehåll diskuterades, bl.a. att presentera punkter i handlingsplan
psykisk, fysisk och social hälsa 2016 – 2019. Gruppdiskussioner om hur vi arbeta vidare
med att genomföra punkterna i handlingsplanen. Lämplig föreläsare/inspiratör (ett par
alternativ lyftes). Kommunutvecklarna – hur ser de på inflytande och delaktighet?
8. Övriga frågor
Har vi några gamla uppdrag som inte har utförts?
Indikatorerna som inte har presenterats enligt årshjul för SBU/BBU tas upp nästa BBU- möte
samt rapporteras under nästa SBU. Det gäller följande indikatorer, skolfrånvaro vårterminen
2015, tandhälsan med små barn, nybesök och remisser inom BUP.
Riktlinjer vad vi gör om ett barn har utsatt för ett brott?
Frågan tas upp nästa BBU-möte, Susanne ansvarar.
Ytterligare utvecklingsområden inom barnbokslutet
Åsa Ekman titta på det till nästa möte.
9. Nästa BBU 28 september kl.13.15 – 16.00, Esplanadrummet stadshus Huskvarna
LSG/SGG ordföringar bjuds in till 13.15 och fram till 14.30
På dagordningen
Unglivsstilsresultat, tidsplan.
Nästa SBU, aktuella punkter från BBU att ta upp på SBU.
Hookdagen 19 november.
10. Avslutning
Susanne tackade för visat intresse och avslutade mötet
Minnesanteckningar
Lena Lück