Protokoll styrelsemöte 11 juni 2015

Studentradion i Sverige
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06-11
Närvarande: Michaela Esseen, Eva Gustavfsson, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruth, Sangeeta
Chauhan, Lisa Grettve.
Adjungerade: Nadine Ghawi
1. Mötet öppnas
2. Val av mötespresidium
a.
Mötet beslutar
att välja Michaela Esseen till mötesordförande
b. Mötet beslutar
att välja Nadine Ghawi till mötessekreterare
c.
Mötet beslutar
att välja Lisa Grettve till mötesjusterare
3. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att fastställa dagordningen
4. Genomgång av föregående protokoll
Troligtvis kommer årsmötet i Falun att hållas den 23 till 25 oktober 2015.
5. Öppnandet av Dåliga Samvetes Korg
6. Rapport från kansliet
Nadine är anställd som ny föreningsadministratör från och med 8 juni 2015. Nadine presenterar sig
själv och styrelsen får möjlighet att ställa frågor. Nadine kommer att arbeta deltid till och med 8
september 2015. Från och med 9 september är hon anställd på heltid på SRS. Nadines prioriterade
arbetsuppgifter under sommaren är 1) statsbidragsansökan till MUCF 2) hitta lokal till kansliet 3)
övrig administration.
7. Rapport från styrelsen
a.
Eva berättar att Lotta Möller, som var möteskoordinator för mötet i Piteå, har fått sitt
arvode utbetalt.
b. Arbetet med att anställa en ny administratör är avslutat. Eva har hört av sig till alla
personer som har sökt tjänsten och meddelat dem att tjänsten är tillsatt.
c.
Eva har ordnat med adressändring från lokalen i Uppsala. Adressändringen går till
Alexanders adress i Stockholm under sommaren.
d. Eva har varit på möte för nya projektledare hos MUCF. Mötet bekräftade det Eva redan
visste om hur ansökningsförfarandet går till.
e.
Stickproverna till statsbidragsansökan är nu klara. Det är bara Akademiska Föreningens
egen granskning som ska göras. Mattias på Radio AF har inte meddelat exakt när
stickprovet ska göras.
f.
SRS har fått sin första kvartalsrapport som avser januari-mars. På grund av att underlag
har kommit in sent har rapporten kunnat sammanställas först nu. Alexander föredrar
rapporten.
Bokslut är inte helt klart än och därför är inte heller balansrapporten klar. Den preliminära
balansrapporten ser bra ut än så länge. Styrelsen har hållit sig inom budget. Nästa
kvartalsrapport, som avser april-juni, kommer i juli.
För tillfället verkar det som om att SRS kommer att ha ett litet överskott. Det beror bland
annat på att lönekostnaderna har varit mindre än förväntat och att det till det senaste
styrelsemötet inte hyrdes något boende. Alexander ser över vad överskottet blir och hur
det kan användas. Till nästa styrelsemöte föredras den andra kvartalsrapporten om den är
klar till dess.
8. Rapport från arbetsgrupperna
g. Hemsidegruppen
Gruppen är vilande. I höst behöver foton på styrelsen på hemsidan bytas och gamla
ledamöter bör tas bort.
h. Galavantgruppen
Julia är inte närvarande.
i.
Visionsstrategigruppen
En visionsstrategi ska presenteras på årsmötet i Falun. Sangeeta ska med hjälp av
Michaela lägga upp en strategi under sommaren för att kunna presentera strategin på
årsmötet i Falun.
j.
Riskanalysgruppen
Lisa och Michaela ska träffas i helgen, 13-14 juni, och arbeta med riskanalysen.
k. Samarbetsansvarig
Madeleine och Michaela meddelar att gruppens arbete kommer bli aktuellt först i höst. De
har skissat på en plan för samarbete mellan stationerna.
9. Sommarens arbete
Mötet diskuterade vad man förväntar sig av varandras arbete under sommaren:
a.
Galavantgruppen: Gruppen bör presentera en plan och en ekonomisk presentation av tänkta
kostnader.
b. Visionsstrategigruppen: Gruppen bör lämna ett förslag som styrelsen kan revidera. Förslaget bör
omfatta de närmsta åren, helst 2 och 5 år framåt samt gärna 10 år framåt.
c.
Riskanalysgruppen: Gruppen bör lämna handlingskrav på minst de risker som är rödmarkerade.
d. Samarbetsansvarig: Gruppen bör lämna en handlingsplan som sträcker sig minst ett år framåt.
e.
Styrelsen ska också presentera budgetförslag och verksamhetsplan till årsmötet i Falun. Alexander
presenterar ett budgetförslag och uppdaterad ekonomisk rapport under sommaren och Michaela
skriver ett förslag på verksamhetsplan för 2015 och en verksamhetsberättelse för 2014.
f.
Nadine tar fram förslag på goda restauranger i Göteborg till det kommande styrelsemötet.
8. Beslut om extra hjälp i sommar från PwC
Eva har pratat med Anette och Josefin på PwC angående vilket arbete de har gjort och vad det
skulle kosta för dem att fortsätta utföra arbetet. De har jobbat 12 timmar för SRS de senaste tre
månaderna. De uppskattar att ett fortsatt arbete under tre månader inte kommer att ta lika mycket
tid som det har gjort tidigare eftersom det bland annat är färre transaktioner under sommaren. Hur
mycket arbetet kostar beror på vilken typ av vilken uppgift de utför.
Mötet beslutar
att anlita PwC för att ta hand om ekonomisk hantering under tre månader i sommar.
PwC ska uppmärksamma SRS när de når taket på 10 000 kronor fram till 8 september. Michaela meddelar
PwC om den utökade tjänsten.
Styrelsen har fått ett uppdragsbrev från revisorn Karl på PwC. Alexander skriver under uppdragsbrevet i
egenskap av firmatecknare och skickar det till Karl.
11. Övriga frågor
Nadine och Michaela ska ses i Malmö för att besöka Swedbank, för att bland annat lösa ut en bankdosa till
Nadine.
12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 24-26 juli i Göteborg.
13. Mötet avslutas
______________________________________
____________________________________
Mötesordförande
Mötessekreterare
______________________________________
Justerare