Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 20.40 Se nästa sida Lars

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 0
Beslutande organ
Kommunfullmäktige
Plats och tid
Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 20.40
Beslutande
Se nästa sida
Övriga deltagande
Lars Bergqvist, redovisningschef
Lennart Ström (S), ordförande kommunrevisionen
§ 134
§ 134
Utses att justera
Linnéa Wall och Emma Sjögren
Justeringens plats och tid
Kommunledningskontoret, fredagen den 9 oktober 2015
Sekreterare
...................................................................
Paragrafer
Malin Eriksson
Ordförande
113 - 156
.........................................................................................................................................
Jan Wahn
Justerande
.........................................................................................................................................
Linnéa Wall
Justerandes signatur
Emma Sjögren
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 1
Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Cathrine Kronberg
Gerd Larsson
Johan Abrahamsson
Anette Karlsson
Dan Carlsson
Erik Ekblom
Bert Levefelt
Siv Samuelsson
Sandra Magnusson
Björn Fagerlund
Marianne Aldén
John-Gunnar Nilsson
Gunnila Norrman
Rolf Rutgersson
Anita Ahl
Rune Skogsberg
Leif Andersson
Helena Hallerhed
Johan Gotthardsson
Jan Hallström
Morgan Forsberg
Emma Sjögren
Marina Smedberg
Ida Ekeroth
Marianne Kjellquist
Therese Weckström
Janne Jansson
Linnéa Wall
Sture Pettersson
Björn Nilsson
Leif Udehn
Tuula Ojala
Gun-Britt Alenljung
Marianne Johansson
Elvy Enoksson
Marie Molin
Peringe Carlsson
Per Rosengren
Sara Wallmon
Mikael Jonsson
Marie Engström Rosengren
Nils Farken
Mats Karlsson
Marie Bivefors
Ola Jonegård
Birgit Selmosson
Christer Dalvik
Justerandes signatur
(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(KD)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(MAP)
(MAP)
ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
”
ersättare
ledamot
”
ersättare
ledamot
”
”
”
”
”
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
”
”
”
”
”
”
”
”
“
”
”
”
”
”
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
”
”
”
”
”
”
”
”
”
ersättare
ledamot
Utdragsbestyrkande
ej § 146
ej §§ 136 - 154
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 2
Kommunfullmäktige
Kf § 113
KS 2014/361
Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________
Anmälan av medborgarförslag som beslutats på nämndnivå
Yngve Erngren, Strandvägen 31, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit två åtgärder för att förbättra framkomligheten för cyklister.
-
Flytta ner skyltar till en nivå där de kan uppmärksammas.
-
Måla cykelmarkeringar på alla cykelbanor där de är separerade från gångbanorna, t.ex.
Nygatan, Drottninggatan och Göteborgsvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2015-06-09 § 147 att avslå förslaget i den del som avser att
flytta ner skyltarna till en lägre nivå. Nämnden beslutade vidare att tillstyrka förslaget i den
del som avser att måla cykelmarkeringar på alla cykelbanor där de är separerade från gångbanor. (KS 2014/361)
______________________________________________________
Expedieras till:
tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 3
Kommunfullmäktige
Kf § 114
KS 2015/253
Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att
utnämnas till ”Fair trade city”
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Anna-Lena Kroon, Utby Ekebacken i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair trade city”.
______________________________________________________
Expedieras till:
Anna-Lena Kroon
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 4
Kommunfullmäktige
Kf § 115
KS 2015/284
Medborgarförslag om ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen
och Förrådsgatan
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det anläggs en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i anslutning till den nybyggda rondellen vid Coop.
______________________________________________________
Expedieras till:
Tommy Andrén
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 5
Kommunfullmäktige
Kf § 116
KS 2015/285
Medborgarförslag om gångvägar av trä på kommunens sandstränder
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det anläggs gångvägar av trä över kommunens sandstränder. Från vattenbrynet över
sanden fram till ”fast mark”.
______________________________________________________
Expedieras till:
Tommy Andrén
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 6
Kommunfullmäktige
Kf § 117
KS 2015/286
Medborgarförslag om tillbyggnader på den planerade bron över
Tidan vid Trädgårdsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit tillbyggnader på den planerade bron över Tidan mellan Universitetsparken och Trädgårdsskolan. Tillbyggnaderna avser en bro över till residensön samt en gångväg längs med
Tidan under Marieholmsbron bort till hamnbron.
______________________________________________________
Expedieras till:
Tommy Andrén
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 7
Kommunfullmäktige
Kf § 118
KS 2015/287
Medborgarförslag om cykelväg längs Marieforsleden från
vattentornet till Sandbäcksvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det anläggs en cykelväg längs Marieforsleden från vattentornet till rondellen vid Sandäcksvägen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Tommy Andrén
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 8
Kommunfullmäktige
Kf § 119
KS 2015/297
Medborgarförslag om fontän i vattnet utanför Karlsholme alternativt
i Tidans utlopp
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Henrik Song, Vadsbovägen 3C i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det anläggs en fontän i vattnet utanför Karlsholme alternativt i Tidans utlopp. Fontänen ska vara
belyst, förslagsvis i regnbågsfärger.
______________________________________________________
Expedieras till:
Henrik Song
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 9
Kommunfullmäktige
Kf § 120
KS 2015/296
Medborgarförslag om att anställa en biolog, naturpedagog eller
ranger inom ramen för biosfärområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Göran Grahn, Tunaholmsvägen 5 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska anställa en biolog, naturpedagog eller ranger inom ramen för biosfärområdet. Syftet är att ge biosfärområdet en starkare betydelse och närvaro, även turistiskt.
______________________________________________________
Expedieras till:
Göran Grahn
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 10
Kommunfullmäktige
Kf § 121
KS 2015/289
Medborgarförslag om plats för fermenterad bokashikompost på
Bångahagen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till avfallsnämnden för beslut.
Bakgrund
Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska anordna en plats för fermenterad bokashikompost på Bångahagen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Stig Ljungwald
kommunsekreterare Malin Eriksson
avfallsnämnden (avfallschef Annika Kjellkvist)
nämndsekreterare Ewa Sallova
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 11
Kommunfullmäktige
Kf § 122
KS 2015/294
Medborgarförslag om att förtroendevald ska återbetala ersättning
för förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Thomas Kling, Sjöängen 28 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Sture Pettersson ska återbetala 100 tkr till Mariestads kommun samt att dessa pengar ska användas till
utsmyckning av parker m.m.
______________________________________________________
Expedieras till:
Thomas Kling
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 12
Kommunfullmäktige
Kf § 123
KS 2015/314
Medborgarförslag om att bygga en ”saluhall” i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Mai Carlsson, Stengårdshult allé i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska
byggas en större byggnad/saluhall i inre hamnen. Byggnaden ska innehålla serveringsställen
med motsvarande utbud som bodarna har idag. Byggnaden och serveringsställena ska vara
öppna året runt.
______________________________________________________
Expedieras till:
Mai Carlsson
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 13
Kommunfullmäktige
Kf § 124
KS 2015/320
Medborgarförslag om vägbula vid övergången Strandvägen/
Annedalsgatan
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bakgrund
Gunnar Horney, Hilkka Horney, Inga Roos, Lennart Adolfsson, Marianne Björk, Jan-Olof
Carlsson, Karl-Olof Johansson, Gunvor Johansson samt Olle Ekström, Annedalsgatan 2-22
i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det anläggs en vägbula vid övergången
Strandvägen/ Annedalsgatan.
______________________________________________________
Expedieras till:
Gunnar och Hilkka Horney
Inga Roos
Lennart Adolfsson
Marianne Björk
Jan-Olof Carlsson
Karl-Olof Johansson
Gunvor Johansson
Olle Ekström
kommunsekreterare Malin Eriksson
tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 14
Kommunfullmäktige
Kf § 125
KS 2015/337
Medborgarförslag om att grusa gångvägen mellan järnvägen och
baksidan på Swedbank
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då gångvägen ägs av Trafikverket. Medborgarförslaget ligger därmed inte inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
Bakgrund
Bengt Ribbstedt, Stockholmsvägen 34 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
gångvägen mellan järnvägen och baksidan på Swedbank/järnaffären/sportaffären ska grusas
och iordningsställas.
Kommunfullmäktige föreslås att avskriva medborgarförslaget då gångvägen ägs av Trafikverket. Medborgarförslaget ligger därmed inte inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
______________________________________________________
Expedieras till:
Bengt Ribbstedt
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 15
Kommunfullmäktige
Kf § 126
KS 2015/343
Medborgarförslag om förlängning av strandpromenaden längs Tidan
i form av en övergång mellan Electrolux och den gamla kvarnen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan Electrolux och
den gamla kvarnen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Lars Grimborg
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 16
Kommunfullmäktige
Kf § 127
KS 2015/346
Medborgarförslag om att binda ihop gångstråket genom Esplanaden
ner till Fisktorget genom att anlägga två övergångsställen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bakgrund
Lena Nygren, Timmermansgränd 7 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
gångstråket i Esplananden binds samman med ett övergångsställe över Kungsgatan och ett
över Hamngatan ner mot Fisktorget.
______________________________________________________
Lena Nygren
tekniska nämnden, Ewa Sallova
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 17
Kommunfullmäktige
Kf § 128
KS 2015/340
Motion om att kommunikationshjälpmedel ska användas på kommunens särskilda boenden
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att kommunikationshjälpmedel även ska användas på kommunens särskilda boenden.
______________________________________________________
Expedieras till:
Janne Jansson
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 18
Kommunfullmäktige
Kf § 129
KS 2015/266
Redovisning av beslut som inte är verkställda inom socialnämndens
verksamhetsområden
__________________________________________________________________________________________________________________________
Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom föreskriven
tid. Rapporten ska även anmälas till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 1 år 2015 samt
en för kvartal 2 år 2015.
Redovisningen antecknas till protokollet.
______________________________________________________
Expedieras till:
Socialnämnden (nämndsekreterare Helena Andersson)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 19
Kommunfullmäktige
Kf § 130
KS 2014/450
Interpellation till socialnämndens ordförande om utredning av verksamhet för att utveckla integration mellan olika kulturer
__________________________________________________________________________________________________________________________
Med fullmäktiges medgivande ställer Ida Ekeroth (S) en interpellation till socialnämndens
ordförande Jan Hallström (FP) som avser det fortsatta arbetet med att utveckla integrationen mellan olika kulturer, med hänvisning till den motion om integration som kommunfullmäktige biföll 2015-03-30.
Jan Hallström besvarar interpellationen.
______________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 20
Kommunfullmäktige
Kf § 131
KS 2014/203
Medborgarförslag om farthinder på Leksbergsvägen vid
Tunaholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Behovet av säkra passager för oskyddade trafikanter på Leksbergsvägen ska hanteras som
en del av de åtgärder som ingår i det fortsatta arbetet för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad.
Bakgrund
Björn Angerfelt, John Hedins väg 23, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska anläggas farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan. Ärendet överlämnades
till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden framhåller att arbetet för ökad säkerhet på barns skolvägar pågår. Åtgärder på Leksbergsvägen är en del i detta arbete. Dessa gäller främst delen Kungsgårdsvägen
norrut till korsningen med Marieforsleden. Sträckan bör dock utökas söderut till korsningen
med Drottning Kristinas väg. En ombyggnad av hela sträckan bör studeras.
Att anlägga ett övergångsställe på sträckan bör ingå i en studie med helhetsgrepp på ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
En passage som inte är säkrad genom någon hastighetsdämpande utformning, till exempel
ett gupp, ger en falsk trygghet. Genom att hastighetssäkra en gcm-passage reduceras antalet
mycket allvarligt skadade cyklister och fotgängare med nästan 80 procent.
Tekniska nämnden beslutade 2015-05-12 att tillstyrka medborgarförslaget. Nämnden framhöll även att behovet av säkra passager för oskyddade trafikanter på Leksbergsvägen måste
dock hanteras som en del av de åtgärder som ingår i det fortsatta arbetet för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Björn Angerfelt, John Hedins väg 23, om att det ska anläggas farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 21
Kommunfullmäktige
Kf § 131 (forts.)
______________________________________________________
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-05-12 § 120, Medborgarförslag om farthinder
på Leksbergsvägen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Björn Angerfelt
Tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 22
Kommunfullmäktige
Kf § 132
KS 2014/318
Medborgarförslag om att sänka borgensavgiften för Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ann och Helena Söreklev, Mariegärdes väg 19 samt Mariegärdes väg 21, i Mariestad har var
för sig inkommit med medborgarförslag i vilka de föreslår att Mariestads kommun ska
minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent. Motiveringen till medborgarförslaget är att borgensavgiften höjer hyrorna för Mariehus lägenheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget så att det tydligt framgår hur borgensavgiften har fastställts.
Sedan år 2011 är alla kommuner skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter från sina bostadsbolag. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Kf §
2012/140) innebar att en borgensavgift med 40 räntepunkter tas ut från den 1 juli 2011.
I samband med drift-och investeringsbudget för år 2014 beslutade kommunfullmäktige
2013-11-11 att höja borgensavgiften för bolagen till 60 räntepunkter (0,6 procent). Om borgensavgiften sänks riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan att kraven
inte ställs för lågt ligger på kommunen.
Borgensavgiften föregicks av en grundlig utredning med stöd av både kommunens jurist
och Lars Björnson, tidigare skatteexpert på Sveriges kommuner och Landsting. Bolagets
årsredovisningar, samtliga låneavtal och ingångna borgensåtaganden utgjorde underlag. Syftet var att ta hänsyn till vad som är en väl avvägd marknadsmässig avgift som varken är för
hög eller för låg. I utredningen framgick att den lägsta avgift som kan tas ut är 30 punkter.
Det är dock få bolag där avgiften kan sättas så lågt. Det förutsätter bland annat bästa marknadsläge, kort borgensåtagande, ett välkonsoliderat bolag och låg belåningsgrad. Utifrån
denna bas på 30 punkter ska påslag göras för bland annat sämre marknadsläge, för längre
borgensåtagande än ett år, för hög belåningsgrad/låg soliditet.
Mariehus VD var involverad i arbetet och bereddes möjlighet att påvisa att bolaget kunde
belåna hyresfastigheterna med bättre villkor med pantbrev. Detta hade kunnat motivera en
lägre avgift men några sådana handlingar uppvisades aldrig.
Slutsatser
Ekonomichefens slutsats är att, utifrån den samlade bedömningen då var kommunens beslut om att ta ut 60 punkter väl avvägt. De beslutade punkterna kunde inte, då de beslutades, anses överstiga marknadsmässig nivå.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 23
Kommunfullmäktige
Kf § 132 (forts.)
______________________________________________________
Medborgarförslaget gör gällande att hyresnivåerna är beroende av vilka kostnader som detta
allmännyttiga bolag har. Så var det före år 2011 då allmännyttan var hyresnormerande och
bedrevs utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Så är det inte numera då bolagen ska drivas utifrån en långsiktig vinstmaximeringsprincip på samma sätt som motsvarande privata
bostadsaktiebolag.
Kommunstyrelsen har alltid möjligheten att ge ett nytt uppdrag att se över avgiftsnivån för
borgen utifrån de kreditmarknadsförutsättningar som finns idag.
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Ann och Helena Söreklev i vilka de föreslår att Mariestads kommun
ska minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-06-15, Medborgarförslag om att
sänka borgensavgiften för Mariehus AB.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-01-29, Svar på medborgarförslag om
sänkning av borgensavgiften för Mariehus AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
Ann Söreklev
Helen Söreklev
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Mariehus AB
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 24
Kommunfullmäktige
Kf § 133
KS 2015/172
Medborgarförslag om att anlägga en sammanhängande
promenadväg längs Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka delar av medborgarförslaget.
Mariestads kommun har nyligen inlett ett projekterings- och genomförandearbete för att
anlägga en gångväg längs vissa delar av ån Tidan. Gångstråk längs med Tidan finns utpekat i
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mariestad 2013-2030. Genomförande för resterande
gångstråk längs Tidan, enligt FÖP Mariestad, prövas i årligen i budgetarbetet.
Bakgrund
Stellan Sundler, Stenåldersvägen 7 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas en 3,5 km lång sammanhängande promenadväg längs ån Tidan, från Ekuddens
camping till Stadskvarnen och åter på östra sidan hamnen.
Mariestads kommun har nyligen inlett ett planerings- och projekteringsarbete för att anlägga
en gångväg mellan Trädgårdens skola och Marieholmsbron. Detta som en förlängning av
den gång- och cykelbro som planeras över Tidan i höjd med Trädgårdens skola och Universitetsparken. Färdigställande av denna del av gångvägen längs vattnet beräknas till oktober år
2015. Gång- och cykelbron är under projektering och genomförande planeras under år 2016.
I den fördjupade översiktsplanen, FÖP Mariestad 2013-2030, sid. 20, framgår att: Strandpromenaden längs Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten för fler.
På sid. 75 nämns att Längs med Vänern och Tidan kopplas befintliga gångvägar samman till
en sammanhängande strandpromenad. Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i
årligen i budgetarbetet.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Stellan Sundler i vilket han föreslår att det ska anläggas en 3,5 km
lång sammanhängande promenadväg längs ån Tidan, från Ekuddens camping till Stadskvarnen och åter på östra sidan hamnen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 25
Kommunfullmäktige
Kf § 133 (forts).
______________________________________________________
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-08-10, Medborgarförslag om att anlägga en sammanhängande promenadväg längs Tidan.
______________________________________________________
Expedieras till:
Stellan Sundler
chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 26
Kommunfullmäktige
Kf § 134
KS 2014/433
Delårsrapport år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2015.
Bakgrund
Enligt 8 kap. 20 a § kommunallagen och kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning
ska en delårsrapport upprättas och behandlas av kommunfullmäktige. Redovisningsenheten
har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2015 för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Kommunrevisionens ordförande Lennart Ström (S) redogör för revisionens yttrande över
delårsrapporten.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Mariestads kommun.
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015
Granskning av delårsrapport 2015, upprättad av PwC i september 2015
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-08-28, Delårsrapport för Mariestads kommun.
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-26, Delårsrapport år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Expedieras till
redovisningschef Lars Bergqvist
kommunrevisionen
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 27
Kommunfullmäktige
Kf § 135
KS 2014/433
Prognos 3 år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2015 för Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Prognos 3 år 2015 för Mariestads kommun.
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-26, Prognos 3 år 2015 för Mariestads kommun
______________________________________________________
Expedieras till:
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 28
Kommunfullmäktige
Kf § 136
KS 2014/434
Överenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande
av ensamkommande barn
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå en ny överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av asylsökande ensamkommande barn i nivå med fördelningstalet, d.v.s. 13
flickor och pojkar i åldern 15-17 år.
Bakgrund
Sedan år 2011 har Mariestads kommun avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Boendeplatser köps av Gryning vård AB.
Allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige. Under årets första sex månader kom
4 544 barn för att söka skydd. Det innebär en ökning med ca 85 procent i jämförelse med
samma period i fjol. Migrationsverket informerar om att det inte syns någon avmattning
eller ett tydligt trendbrott, tvärtom ökar antalet ensamkommande barn som söker skydd i
Sverige.
Det framräknade fördelningstalet som utgör grunden för antalet anvisade barn är 13 för
Mariestads kommun är för år 2015. Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket är
på fem asylsökande. Detta innebär att, i Migrationsverkets anvisningssteg, Mariestads kommun får ta emot barn utöver överenskommelsen i ett tidigare skede.
Antalet boendeplatser i Mariestads kommun är inte tillräckliga och för närvarande placeras
många barn i andra kommuner. Kommunen går på så sätt miste om viss schablonersättning
och det blir ett ineffektivt arbete för handläggarna som får mycket restid i tjänsten. Det pågår ett arbete med att starta ett boende för ensamkommande barn i kommunens regi.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Överenskommelse med Migrationsverket avseende mottagnade av ensamkommande barn
Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschefen för IFO Anette Karlsson samt chefen för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-07-15, Mottagande av ensamkommande barn.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 29
Kommunfullmäktige
Kf § 136 (forts).
______________________________________________________
Utredning upprättad av avdelningschefen för IFO Anette Karlsson 2015-07-14, Mottagande
av ensamkommande barn.
______________________________________________________
Expedieras till:
avdelningschefen för IFO Anette Karlsson
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 30
Kommunfullmäktige
Kf § 137
KS 2014/297
Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag år 2015 och
i budget 2016 samt i plan 2017-2018 avseende investerings- och
driftmedel med anledning av införande av komponentavskrivning
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden år 2015 och i
budget 2016 samt i plan 2017-2018 avseende investeringsmedel om 4 000 tkr för beläggningsunderhåll.
Ram för motsvarande belopp i driftredovisningen omdisponeras från tekniska nämndens
budget (gatuavdelningen)till kommunstyrelsens budget. Tillkommande kapitalkostnader för
denna åtgärd tillförs tekniska nämnden. Beräknad kapitalkostnad för år 2016, 2017 och 2018
är 325 tkr, 620 tkr respektive 910 tkr.
Bakgrund
Verksamhet teknik har sedan år 2006 ett 15-årigt avtal med en extern part om utförande av
beläggningsunderhåll. Medel för detta finns i gatuavdelningens driftbudget.
Under innevarande år har Mariestads kommun påbörjat genomförandefasen av komponentavskrivning. Beläggningsunderhåll är en åtgärd som är aktuell för komponentavskrivning. För att detta ska kunna genomföras måste tekniska nämnden tillföras medel om 4 000
tkr för år 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 i investeringsbudgeten. Motsvarande
driftbudget hos tekniska nämndens gatuavdelning lämnas åter till kommunstyrelsen.
Tillkommande kapitalkostnader för denna åtgärd bör tillföras tekniska nämnden. Beräknad
kapitalkostnad för år 2016, 2017 resp. år 2018 är 325 tkr, 620 tkr respektive 910 tkr. Den
byggs på i stort sett i samma takt fram t.o.m. år 2020.
Tekniska nämnden beslutade 2015-09-08 att föreslå kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag till tekniska nämnden år 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 avseende investeringsmedel om 4 000 tkr för beläggningsunderhåll. Ram för motsvarande belopp i driftredovisningen omdisponeras från tekniska nämndens gatuavdelnings budget till kommunstyrelsens budget. Tillkommande kapitalkostnader för denna åtgärd tillförs tekniska nämnden.
Beräknad kapitalkostnad för år 2016, 2017 resp. år 2018 är 325 tkr, 620 tkr resp. 910 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 31
Kommunfullmäktige
Kf § 137 (forts).
______________________________________________________
Underlag för beslut
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Begäran från tekniska nämnden om tilläggsanslag år 2015 och budget 2016
samt plan 2017-2018 avseende investerings- och driftmedel med anledning av införande av
komponentavskrivning
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt ekonom
Elisabeth Westberg 2015-08-27, Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden år 2015
och budget 2016 samt plan 2017-2018 avseende investerings- och driftmedel med anledning
av införande av komponentavskrivning.
______________________________________________________
Expedieras till:
tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova)
chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
ekonom Elisabeth Westberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 32
Kommunfullmäktige
Kf § 138
KS 2014/301
Ett tillgängligare Mariestad - Tillgänglighetsplan 2016-2019
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta tillgänglighetsplanen ”Ett tillgängligare Mariestad”.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-20 inrätta en tjänst för handläggning i tillgänglighetsfrågor. Ett av uppdragen för den nya tjänsten är bland annat att revidera tidigare handikapplan ”Ett tillgängligare Mariestad, Plan för funktionshindrade”. Kvalitetsenheten har upprättat ett förslag till revidering av den tidigare planen.
Tillgänglighetsplanen har varit ute på remiss till samtliga nämnder, funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och särskolan. Kvalitetsenheten har därefter reviderat
planen utifrån de yttranden som inkommit från ovanstående instanser.
Tillgänglighetsplanen ska leda till att:
-
Hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig och användbar för alla och att delaktigheten i samhällslivet gäller alla.
-
Funktionshinderperspektivet finns med inom alla områden i de kommunala verksamheterna.
-
Medvetenheten om personer med funktionsnedsättning höjs hos personalen i kommunen samt kommuninvånare.
Det behöver även genomföras utbildningsinsatser för kommunens anställda i tillgänglighets/bemötandefrågor. Utbildningarna kan utföras på två olika sätt. Alternativ 1 är att utbilda chefer som i sin tur utbildar sin personal.
Alternativ 2 innebär att all personal utbildas under 4 dagar (8 tillfällen) där varje utbildningstillfälle är 4 timmar. Kostnader för alternativ 1 är 50 tkr och för alternativ 2 är 1,2 mkr.
Kostnader för dessa tas förslagsvis från kommunstyrelsens medel till förfogande.
För att kunna leva upp till de inriktningsmål som anges i tillgänglighetsplanen avseende kulturverksamheten krävs inköp av guideutrustning för syn och hörselskadade. Avsikten är att
samtliga kommunens verksamheter ska kunna nyttja utrustningen vid behov. Kostnaden för
denna utrustning uppgår till ca 75 tkr. Förslagsvis avsätter kommunstyrelsen dessa medel i
kulturavdelningens budget för år 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sammanträde 2015-09-09 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering och ansvar för guideutrustning för syn- och hörselskadade.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 33
Kommunfullmäktige
Kf § 138 (forts.)
______________________________________________________
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Ett tillgängligare Mariestad – tillgänglighetsplan 2016-2019
Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp samt tillgänglighetssamordnare Gull-Britt
Svensson, ”Ett tillgängligare Mariestad” Tillgänglighetsplan 2016-2019.
Förslag till Tillgänglighetsplan 2016-2019, Ett tillgängligare Mariestad.
Kostnadskalkyl över utbildning och utrustning.
______________________________________________________
Expedieras till:
samtliga nämnder
kvalitetschef Maria Torp
tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 34
Kommunfullmäktige
Kf § 139
KS 2015/332
Försäljning av del av Gärdet 3:1 (Murgården)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att beslutsunderlaget ska kompletteras. Beslutsunderlaget ska bland annat innefatta en utredning av möjligheten att sälja marken på ofri grund. Det ska även prövas om föreslagen försäljning överensstämmer med gällande lagstiftning.
Bakgrund
Mariestads kommun hyr idag ut lokaler i Murgården till Göteborgs universitet för en hyra
om 539 tkr (2014). Hyran är fördelad mellan Mariestads kommun och Göteborgs universitet
med en fördelning för år 2014 med 61,5 procent för Mariestads kommun och 38,5 procent
för Göteborgs universitet. År tolv har fördelningen nått 30 procent för Mariestads kommun
och 70 procent för Göteborgs universitet, hyresfördelningen ligger sedan på den fördelningen. För år 2014 är Mariestads kommuns del 861 tkr av den totala hyran om 1 400 tkr.
Vid en försäljning kommer hyresavtal skrivas med köparen enligt upprättat förslag till hyresavtal. Detta innebär att hyreskostnaden uppgår till 1 862 000 kronor/år. Hyresnivån är då
462 tkr högre än vad den totala hyresnivån är idag. Denna summa kommer troligtvis helt
belasta kommunen om inte avtalsändring med Göteborgs universitet sker.
Vid en försäljning frigörs 17 700 000 kronor vilket via minskad upplåning ger en besparing
om ca 600 tkr.
Verksamhet tekniks interna ersättningar om 110 tkr kommer att fördelas bland fastighetsavdelningens övriga objekt samt post för larm, bevakning och brandskyddsinstallation om
15 tkr kommer att finnas kvar.
Sammantaget kostnadsökning och kvarliggande kostnader hamnar summan på 587 tkr och
om detta dras av mot förväntad besparing så visar det ett resultat om 13 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal samt hyreskontrakt för fastigheten Gärdet 3:1 (Murgården) med Arne Lorentzon, 460502-5933.
Del av fastigheten Gärdet 3:1 (Murgården) säljs för en köpeskilling om totalt 17 700 000
kronor.
Behandling i kommunfullmäktige
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut vilket är att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal samt hyreskontrakt för fastigheten Gärdet 3:1.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 35
Kommunfullmäktige
Kf § 139 (forts.)
______________________________________________________
Per Rosengren yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att beslutsunderlaget
ska kompletteras. Beslutsunderlaget ska bland annat innefatta en utredning av möjligheten
att sälja marken på ofri grund. Det ska även prövas om föreslagen försäljning överensstämmer med gällande lagstiftning.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Underlag för beslut
Skrivelse (kommunchefens förslag till beslut) upprättad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Försäljning av del av Gärdet 3:1 (Murgården)
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt mark- och exploateringschef Erik
Randén 2015-05-13, Försäljning av del av Gärdet 3:1 (Murgården).
Förslag till köpekontrakt för del av Gärdet 3:1 (Murgården) mellan Mariestads kommun och
Arne Lorentzon.
Förslag till hyresavtal för lokal (Murgården) mellan Mariestads kommun och Arne Lorentzon.
Kartskiss över den aktuella fastigheten.
______________________________________________________
Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson
mark- och exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 36
Kommunfullmäktige
Kf § 140
KS 2015/247
Redovisning av partistöd
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse redovisningschef Lars Bergquist till särskild
granskare av partiernas skriftliga redovisningar av hur partistödet har använts.
2. Kommunfullmäktige beslutar att partierna i kommunfullmäktige ska lämna in de skriftliga redovisningarna av hur partistödet har använts föregående år i samband med rekvisitionen av partistödet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att partierna i kommunfullmäktige ska begära utbetalning
av innevarande års partistöd senast den 31 mars årligen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att administrativa enheten årligen ska skicka ut information/påminnelse om rekvirering av partistöd till samtliga partier.
Bakgrund
Från och med 2014-02-01 har kommunallagen kompletterats med två paragrafer som avser
redovisning av partistöd samt att kommunfullmäktige årligen ska besluta om att utbetala
partistöd.
§ 11
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket.
(Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin - partistöd).
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).
§ 12
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Lag (2013:1053).
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige ska utse redovisningschef Lars Bergquist
till särskild granskare av partiernas skriftliga redovisningar av hur partistödet har använts.
Administrativa enheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att rekommendera partierna i kommunfullmäktige att lämna in de skriftliga redovisningar av hur partistödet har anJusterandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 37
Kommunfullmäktige
Kf § 140 (forts.)
______________________________________________________
vänts till kommunkansliet senast den 31 mars årligen. Administrativa enheten föreslår vidare att kommunfullmäktige rekommenderar partierna i kommunfullmäktige att begära utbetalning av innevarande års partistöd senast den 31 mars årligen.
Syftet med ovanstående förslag är att samtliga redovisningar och granskningar kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april månad. Vi detta sammanträde kan fullmäktige även besluta om utbetalning av partistöd.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2015-06-05, Redovisning av partistöd.
______________________________________________________
Expedieras till:
partiernas gruppledare
redovisningschef Lars Bergquist
administrativ chef Ola Blomberg
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 38
Kommunfullmäktige
Kf § 141
KS 2015/308
Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2016 enligt följande:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
25
29
21
25
30
13
----26
31
28
12
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 i Vänersalen, Stadshuset, med
undantag för sammanträdet den 13 juni som börjar klockan 15.00.
Bakgrund
Administrativa enheten har utarbetat förslag till datum för kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2016. Förslaget bygger på principen att fullmäktiges sammanträden ska förläggas till måndagen i den sista veckan i varje månad med undantag
av juli och augusti. Valet av dag bygger på önskemål om synkronisering mot andra
sammanträden inom bland annat regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp förslaget om kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2016 till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige upprättat av administrative
chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin Eriksson.
______________________________________________________
Expedieras till:
samtliga nämnder
Anneli Bergqvist-Gustavsson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 39
Kommunfullmäktige
Kf § 142
KS 2015/38
Motion om att öppna rehab-bassängen på Humlet
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund
Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska föra en dialog
med den nya ägaren till Humlet i syfte att öppna rehab-bassängen.
Humlets servicehus byggdes i början på 1980-talet och har 78 lägenheter. 1980-11-20 beslutade kommunstyrelsen att mottaga en donation från Sonja Monés dödsbo och i hennes testamente framgick att hon önskade att donationen skulle möjliggöra ett tempererat bad.
Badet på Humlet har varit i funktion fram tills 2013-04-01 då det stängdes helt i samband
med att kommunen slutade att hyra bassängen. Från år 2008 var badet avgiftsbelagt. Badet
på Humlet har inte använts i någon större omfattning under perioden 2008 till 2013.
Enligt uppgift från HSB föreligger ett omfattande renoveringsbehov av anläggningen, t.ex.
byte av kakel i bassängen samt renovering av omklädningsrum m.m. En eventuell hyra av
bassängen och omklädningsrum skulle uppgå till 1 000 kr/ kvm, utöver det skulle kommunen även tvingas tillhandahålla städ av lokal, badmästare (bekosta vattenprover) samt administrera biljettförsäljning till badgästerna. Idag finns ingen administrativ personal placerad på
Humlet då receptionen är stängd vilket försvårar hanteringen av biljettförsäljning.
Det finns idag andra alternativ till Humlets bassäng, t.ex. rehab-badet på sjukhuset i Mariestad samt Korpens lokaler på Johannesberg, vilket avgör varför förslaget är att avslå motionen.
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att inte inleda någon dialog med HSB för att öppna rehab-bassängen på Humlet.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker motionen.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 40
Kommunfullmäktige
Kf § 142 (forts.)
______________________________________________________
Underlag för beslut
Motion av Christer Dalvik (MAP) om att Mariestads kommun ska föra en dialog med den
nya ägaren till Humlet i syfte att öppna rehab-bassängen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-03-24, Yttrande angående motion inlämnat till kommunfullmäktige 2015-01-26.
______________________________________________________
Expedieras till:
Christer Dalvik
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 41
Kommunfullmäktige
Kf § 143
KS 2015/147
Motion om handlingsplan för att underlätta för barn i ekonomiskt
utsatta familjer
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Med utgångspunkt i skollagens krav om kostnadsfri utbildning, de regler för skolresor som
sektor utbildning antagit och tillämpar samt de riktlinjer för försörjningsstöd som socialnämnden antagit bedöms det inte finnas behov av att ta fram en särskild handlingsplan för
att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Bakgrund
Marie Engström Rosengren (V) har i en motion förslagit att kommunfullmäktige ska besluta
om att upprätta en handlingsplan för att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Skollagen (2010:800) är tydlig i att utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola huvudsakligen ska vara kostnadsfri. Eleverna ska utan
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Det får dock förekomma enstaka inslag under skolåret som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Här avses främst kostnad för färdbiljett eller mindre entréavgift till museum eller likande. En acceptabel nivå för en obetydlig kostnad har både lokalt och nationellt normerats till en nivå om högst 100 kr per elev/läsår.
Skollagen har även regler för skolresor som sektor utbildning har förtydligat i regelverket
”Regler vid skolresor” där det bland annat går att läsa att det i samband med skolresor och
liknande i enstaka fall under ett läsår kan förekomma kostnader, men att dessa avgifter är
frivilliga för elever och vårdnadshavare.
Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd ska präglas av socialtjänstens övergripande
mål som det formuleras i 1 kap §§ 1-2 i SoL, vilket bland annat innebär att barnens situation
bör uppmärksammas också då vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd hos kommunen.
Även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas ska det alltid beaktas, utredas och redovisas.
När det gäller försörjningsstöd och barns utsatthet finns det riktlinjer inom socialtjänsten
som beskriver hur barnets perspektiv ska beaktas och att särkskild hänsyn ska tas till minderåriga barns situation i socialtjänstens bedömningar. Inom försörjningsstödet beviljas
bland annat en fritidspeng (upp till 3000 kr/per tolvmånadersperiod) till barn och ungdomar i åk 4-9 i familjer som haft försörjningsstöd i minst sex månader under den senaste
tolvmånadersperioden.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 42
Kommunfullmäktige
Kf § 143 (forts).
______________________________________________________
Den sammantagna bedömningen är att det idag finns flera aktuella styrdokument för hur
barns situationer kan stärkas genom kommunens agerande, både i skolan och i familjerna.
Behov av en särskild handlingsplan för detta ändamål anses inte nödvändig.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker motionen.
Anette Karlsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Marie Engström Rosengrens (V)
tillstyrkande av motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 38 ja-röster, nio nej-röster
samt två frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut
Motion om handlingsplan från Marie Engström Rosengren (V), 2015-03-30
Skrivelse upprättad av chefen för IFO Anette Karlsson, utbildningschef Katarina Lindberg
samt socialchef Lotta Hjoberg 2015-06-23, Remissvar angående motion om handlingsplan
för att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer
______________________________________________________
Expedieras till:
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
chef för individ och familjeomsorgen Anette Karlsson
chef för sektor utbildning Katarina Lindberg
Marie Engström Rosengren
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 43
Kommunfullmäktige
Kf § 144
KS 2015/311
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
Bakgrund
Med anledning av en lagändring om fullmäktiges mandatperiod har kommunfullmäktiges
presidium föreslagit en revidering av fullmäktiges arbetsordning.
Administrativa enheten har gjort en översyn av arbetsordningen och bland annat uppdaterat
andra stycket under 5 § som avser tidpunkten för när det nyvalda fullmäktige ska sammanträda för första gången. (Se KL 5 kap 5 §).
Övriga föreslagna revideringar i arbetsordningen är huvudsakligen av redaktionell karaktär.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-08-07, Revidering
av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslag till reviderad arbetsordning.
Cirkulär 14:15 från SKL, Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige inklusive bilagan
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar.
______________________________________________________
Expedieras till:
kommunsekreterare Malin Eriksson
administrativ chef Ola Blomberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 44
Kommunfullmäktige
Kf § 145
KS 2015/312
Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2007 och antog i samband med detta en förbundsordning. Under år 2014 gjordes en översyn av den politiska organisationen för Skaraborgs kommunalförbund. Med anledning av detta uppstod ett behov av en revidering av
förbundsordningen.
Föreslagna ändringar i förbundsordningen är föranledda av synpunkter som framkommit
under utredningsarbetet samt av förändringar i lagstiftning och praxis. Ambitionen har även
varit att i förbundsordningen tydliggöra förbundets ställning och relation till medlemskommunerna.
Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige antog 2015-01-15 det reviderade förslaget till
förbundsordning och beslutade samtidigt att föreslå medlemskommunerna att fastställa den
reviderade förbundsordningen.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-08-11, Reviderad
förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2015-01-15 § 15.
Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
______________________________________________________
Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 45
Kommunfullmäktige
Kf § 146
KS 2015/265
Val av nämndemän för mandatperioden 2016-2019
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja nedanstående personer till nämndemän för tiden
2016-2019.
1. Monica Öhlund (M)
2. Anita Ahl (M)
3. Anders Bredelius (M)
4. Karl-Arne Gustafsson (C)
5. Gun-Britt Alenljung (S)
6. Tuula Ojala (S)
7. Leif Andersson (S)
8. Lotta Mellberg (V)
Marianne Aldén (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund
Mandatperioden för nämndemän har ändrats så att val kommer att ske året efter ordinarie
riksdagsval. Detta innebär att val ska ske för tiden 2016-2019.
Mariestads kommun har att välja 8 nämndemän till Skaraborgs Tingsrätt.
______________________________________________________
Expedieras till:
Skaraborgs Tingsrätt
Monica Öhlund
Anita Ahl
Anders Bredelius
Karl-Arne Gustafsson
Gun-Britt Alenljung
Tuula Ojala
Leif Andersson
Lotta Mellberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 46
Kommunfullmäktige
Kf § 147
KS 2015/232
Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Morgan Forsberg (KD) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Olof Landgren (KD)
Bakgrund
Olof Landgren (KD) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ersättare i miljöoch byggnadsnämnden. Vid sammanträdet 2015-06-15 beslutade kommunfullmäktige att
entlediga Olof Landgren (KD) från uppdraget att vara ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Valberedningen fick i uppdrag att återkomma med förslag på ny ersättare efter Landgren.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp valberedningens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
______________________________________________________
Expedieras till:
miljö- och byggnadsnämnden
lönekontoret
Morgan Forsberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 47
Kommunfullmäktige
Kf § 148
KS 2015/361
Val av ersättare i kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunstyrelsen Stefan Eriksson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Stellan Kronberg (M).
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ersättare i kommunstyrelsen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Stefan Eriksson
lönekontoret
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 48
Kommunfullmäktige
Kf § 149
KS 2015/361
Val av ledamot i VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Björn Pettersson (M) till ny ledamot i VänerEnergi AB efter Stellan Kronberg (M).
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ledamot i VänerEnergi AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
lönekontoret
Björn Pettersson
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 49
Kommunfullmäktige
Kf § 150
KS 2015/361
Val av ordförande i VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anna Mossberg (M) till ny ordförande i VänerEnergi AB efter Stellan Kronberg (M)
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ordförande i VänerEnergi AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
lönekontoret
Anna Mossberg
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 50
Kommunfullmäktige
Kf § 151
KS 2015/361
Val av ledamot i VänerEl AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Anna Mossberg (M) till
ny ledamot i VänerEl AB efter Stellan Kronberg (M).
Till ny ersättare efter Anna Mossberg (M) väljer kommunfullmäktige Björn Pettersson (M).
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ledamot i VänerEl AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
lönekontoret
Anna Mossberg
Björn Pettersson
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 51
Kommunfullmäktige
Kf § 152
KS 2015/361
Val av ordförande i VänerEl AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anna Mossberg (M) till ny ordförande i VänerEl AB efter Stellan Kronberg (M)
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ordförande i VänerEl AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
lönekontoret
Anna Mossberg
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 52
Kommunfullmäktige
Kf § 153
KS 2015/361
Val av ledamot i Fastbit AB
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Anna Mossberg (M) till
ny ledamot i Fastbit AB efter Stellan Kronberg (M).
Till ny ersättare efter Anna Mossberg (M) väljer kommunfullmäktige Björn Pettersson (M).
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ledamot i Fastbit AB.
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
Fastbit AB
lönekontoret
Anna Mossberg
Björn Pettersson
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 53
Kommunfullmäktige
Kf § 154
KS 2015/361
Val av ledamot i Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Anna Mossberg (M) till
ny ledamot i Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) efter Stellan Kronberg (M).
Till ny ersättare efter Anna Mossberg (M) väljer kommunfullmäktige Björn Pettersson (M).
Bakgrund
Med anledning av Stellan Kronbergs (M) bortgång har kommunfullmäktige att välja en ny
ledamot i Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB)
______________________________________________________
Expedieras till:
VänerEnergi AB
Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB)
lönekontoret
Björn Pettersson
Anna Mossberg
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 54
Kommunfullmäktige
Kf § 155
KS 2015/359
Entledigande och val av ledamot i tekniska nämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna Mossberg (M) från uppdraget att vara ledamot i tekniska nämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Bert Levefelt (M)
till ny ledamot i tekniska nämnden efter Mossberg.
Till ny ersättare efter Bert Levefelt (M) väljer kommunfullmäktige Dan Carlsson (M).
Bakgrund
Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i tekniska
nämnden.
______________________________________________________
Expedieras till:
Anna Mossberg
Bert Levefelt
Dan Carlsson
tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova)
lönekontoret
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 55
Kommunfullmäktige
Kf § 156
KS 2015/362
Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Erik Ekblom (M) från uppdraget att vara ledamot i kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Björn Fagerlund (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Ekblom.
Till ny ersättare efter Björn Fagerlund (M) väljer kommunfullmäktige Björn Pettersson (M).
Bakgrund
Erik Ekblom (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunstyrelsen.
______________________________________________________
Expedieras till:
Erik Ekblom
Björn Fagerlund
Björn Pettersson
lönekontoret
kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 56
Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 143
Namn och parti
JA
Johan Abrahamsson (M)
X
Anette Karlsson (M)
X
Dan Carlsson (M)
X
Erik Ekblom (M)
X
Bert Levefelt (M)
X
Siv Samuelsson (M)
X
Sandra Magnusson (M)
X
Björn Fagerlund (M)
X
Marianne Aldén (M)
X
John-Gunnar Nilsson (M)
X
Cathrine Kronberg (M)
X
Gunnila Norrman (M)
X
Rolf Rutgersson (M)
X
Anita Ahl (M)
X
Rune Skogsberg (C)
X
Leif Andersson (C)
X
Helena Hallerhed (C)
X
Johan Gotthardsson (FP)
X
Jan Hallström (FP)
X
Morgan Forsberg (KD)
X
Emma Sjögren (KD)
X
Marina Smedberg (S)
X
Ida Ekeroth (S)
X
Marianne Kjellquist (S)
X
Therése Weckström (S)
X
Justerandes signatur
NEJ
Utdragsbestyrkande
Avstår
Frånv.
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Sida 57
Kommunfullmäktige
Omröstning § 143 (forts.)
Namn och parti
JA
Janne Jansson (S)
X
Linnéa Wall (S)
X
Sture Pettersson (S)
X
Gerd Larsson (S)
X
Björn Nilsson (S)
X
Leif Udéhn (S)
X
Tuula Ojala (S)
X
Gun-Britt Alenljung (S)
X
Marianne Johansson (S)
X
Elvy Enoksson (S)
X
Marie Molin (S)
X
Peringe Carlsson (S)
X
NEJ
Per Rosengren (V)
X
Sara Wallmon (V)
X
Mikael Jonsson (V)
X
Marie Engström Rosengren (V)
X
Nils Farken (MP)
X
Mats Karlsson (MP)
X
Avstår
Frånv.
John Henningsson (SD)
X
Marie Bivefors (SD)
X
Ola Jonegård (SD)
X
Birgit Selmosson (MAP)
X
Christer Dalvik (MAP)
X
Jan Wahn (C)
X
Summa
38
Justerandes signatur
9
Utdragsbestyrkande
2
Anslagsbevis
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-09-28
Anslagsdatum
2015-10-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret
Underskrift
Anslag tas ner
2015-11-05
...............................................................................................................
Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________