Se nästa sida för ett utdrag ur betänkandet Rektorn och styrkedjan

Se nästa sida för ett utdrag ur betänkandet Rektorn och styrkedjan SOU 2015:22. Utdraget
bilägges som ett bakgrundsmaterial till ärende BUN 2015/0374.
För möjlighet att läsa hela betänkandet, finns länk
här: http://www.regeringen.se/contentassets/648eb1cdb67c400f865605f8d6f531ca/rektornoch-styrkedjan-sou-201522.