Nästa sammanträde, samt förslag till sammanträdesordning för år

Fs,
YSTAD (NIRGI AB
YSTAD ENERGI AB
PROTOKOLL
Protokoll frånstyrelsesammanträde i YstadEnergiAB
Datum
2014-12-15
Tid
16. 30-18. 30
Plats
Fridhemsgatan24
Närvarande
Martin Andersson
Jan-Erik Jönsson
Cecilia Fahlborg
Tommy Stenfeldt
Fredrik Ellberg
Jazenka Mauzer Åkerlund
Hardy Persson
Jessica Fredson
Aim-Christin Olsson
Vinko Culjak
Pär Strand
Per-Ola Malmgren
Andreas Persson
Ordf
Ord
Ord kom 17. 00
Ord
Ord
Ord
Ord
VD
Adm. chef
Fjärrv. chcf
ÖppetStadsnät
Persrepr
Pers repr
Ej närvarande
Dagordning
14. 58
14. 58.1
14. 58.2
14. 58.3
14. 59
14. 59.1
14. 59.2
14. 60
14. 60.1
14. 61
14. 61.1
14. 61.2
14. 62
14. 62.1
14. 63
14. 64
14. 65
Ordningsfrågor
Mötetsöppnande, upprop ochfastställande avdagordning
Val av justeringsman och sekreterare
Föregåendeprotokoll
Ekonomi och administration
Ekonomiskt resultat per 141130
Jämställdhetsplan
Elnät
Allmän info
Fjärrvärme
Status ackumulatortank
Allmän info
ÖppetStadsnät och Svartfibemät
Allmän info
VD informerar
Nästasammanträde,samtförslagtill sammanträdesordningförår2015
Övrigafrågor
SI
FVVSIftD
ENiRGI AB
14. 58
Ordningsfrågor
14. 58. 1
Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning
Ordföranden öppnademötet och hälsadealla välkomna. Förslaget till dagordning
godkändes.
14.58.2
Val avjusteringsman och sekreterare
Jan-ErikJönssonvaldes att tillsammans med ordförandenjustera dagensprotokoll.
Ann-Christin Olsson valdes till sekreterare för dagens möte.
14.58.3
Föregåendesammanträdesprotokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
14. 59
Ekonomi
14.59. 1
Ekonomiskt resultat per 141130
Ann-Christin Olsson redogjorde för prel bokslut per 141130. Alla verksamheterna
går plus. Trots det varma vädret indikerar resultatet att budget för helår kommer att
uppnås. Informationen lades med godkännande till handlingarna.
14. 59. 2
Jämställdhetsplan
Ann-Christin Olsson informerade om uppdateringen avjämställdhetsplanen.
Styrelsen beslöt att godkänna uppdaterad jämställdhetsplan.
14. 60
Elnät
14.60. 1
Allmän info
VD Jessica Fredson informerade om, Tillverkning av transformatorer i Kroatien,
Utbytte av hspkabel, Utökning av servis. Byte nätstationer. Påkördnätstation klar,
Diverse arbetenpågatubelysningen.Nya elnätsregleringenoch överföringav el
budget/utfall.
Informationen lades med godkännande till handlingarna.
14. 61
Fjärrvärme
14. 61. 1
Status ackumulatortank
FjärrvärmechefVinko Culjak informerade om statusen vad gäller ackumulatortanken
och möten med Kommunens företrädare. Informationen lades med godkännande till
handlingarna.
p.
YSTAD ENERGI AB
FSI
14. 61.2
Allmän Info
FjärrvärmechefVinko Culjak informerade om Produktion/forsäljning november,
Budget/utfall november, Kondenseringen påP93, Samtal med Nordic Sugar, Arenan,
Elfilter P37, Kunddialog, Tilldelade utsläppsrätter. Informationen lade med
godkännande till handlingarna.
14.62
ÖppetStadsnätoch Svartfibernät
14. 62. 1
AUmän info
PärStrand informerade om Arbetslaget pålandsbygden, 1490 kunder i drift,
Upphandlingentreprenad ochprojektor av fibernät,Nystödansökanför2015,
'Framtidssäkra din fastighet", och statistik över tillgång till bredband. Informationen
lades med godkännande till handlingarna.
14. 63
VD informerar
-om Ny elnätschefden l februari 2015
-om Ny adm. chefden 30 mars 2015
-om Styrelsematerial i Evolution
-om Styrelseupptakt 13-14 april 2015
14. 64
Nästa sammanträde
Styrelsen beslöt att godkännaförslaget till sammanträdesordning for år2015.
Nästasammanträdeägerrum måndagenden9 februarikl 16. 30påYstadEnergis
kontor, Fridhemsgatan 24.
14.65
Övrigafrågor
Inga övriga frågor
14.65. 1
Ordförandentackadeförvisatintresse, förgott samarbete under år2014och
förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Co- <^
Ann-Christin Olsson
Justeras
^-fl< Mit
Martin Andersson
'^^