Arbetstagare av vår tid Petra Lindqvist Hanna Sjöstedt

Arbetstagare av vår tid
En kartläggande studie över vad nästa generation arbetstagare inom bristyrken
värderar som viktigt hos sin framtida arbetsgivare.
Petra Lindqvist
Hanna Sjöstedt
Vt 2013
Examensarbete 15 hp,
Personalvetarprogrammet, 180 hp
Sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
Nr
Handledare: Mattias Strandh
Förord
Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss att genomföra denna undersökning. Ett
extra stort tack vill vi även rikta till vår handledare Mattias Strandh som på ett
motiverande och reflekterande sätt guidat oss genom hela processen. Vi vill även
tacka varandra för ett fint samarbete och härliga skratt. Tack.
Petra Lindqvist & Hanna Sjöstedt
Maj 2013
Sammanfattning
På den svenska arbetsmarknaden pågår det en generationsväxling för fullt. En
förändring som kommer bli kännbar för landets arbetsgivare. För första gången på
lång tid är det fler antal arbetstagare som beräknas lämna arbetslivet än de som
tillträder. Arbetsgivare inom vissa sektorer och yrkeskategorier förutspås drabbas
hårdare än andra och det kommer råda en brist på kompetent personal att rekrytera.
Att attrahera och rekrytera nästa generation bestående av 80- och 90-talister, kommer
därmed vara av avgörande karaktär för dessa arbetsgivare. För dem är det betydande
att lära känna nästa generation och skapa en förståelse över vad de värdesätter hos en
arbetsgivare för att kunna möta deras krav. Syftet med denna studie är att genom en
kvantitativ enkätstudie skapa en förståelse över vad nästa generation inom två
bristyrken värdesätter hos sin framtida arbetsgivare, samt vilka tillvägagångsätt de
använder sig av när de söker jobb. Det för att undersöka hur den uppmålade bilden av
nästa generation arbetstagare återspeglas bland studiens deltagare. Respondenterna,
studenter vid Umeå universitet har fått skatta på skalan 1-5 vad de anser som viktigt
hos deras framtida arbetsgivare, samt angett tidigare och framtida tillvägagångssätt
vid arbetssökande. Resultatet visar på att nästa generation inom bristyrken till viss del
stämmer in på tidigare forskning men att de även värderar faktorer som enligt
teoretiska generationsindelningar hör till vad äldre generationer anser som viktigt.
Individer från nästa generation inom bristyrken har en önskan om ett arbete där de
kan förverkliga sig själv samtidigt som de har goda sociala relationer på en arbetsplats
där de erhåller en trygg anställning.
Sökord:
Generationsväxling,
bristyrken,
samhällsförändringar, arbetsmarknad.
nästa
generation,
värderingar,
Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................................................................. 1
Nästa generation ut på arbetsmarknaden .............................................................................................. 1
Syfte ....................................................................................................................................................... 4
Frågeställningar................................................................................................................................ 4
Utgångspunkter ................................................................................................................................ 5
Begränsningar....................................................................................................................................................... 5
Förförståelse .......................................................................................................................................................... 5
Litteratursökning................................................................................................................................................. 6
Teori & tidigare forskning ............................................................................................................ 7
Värderingar ............................................................................................................................................................ 7
Nästa generation ................................................................................................................................................. 8
Karakteriserande drag för nästa generation ......................................................................................... 9
Motsättningar mot generationsforskning.............................................................................................. 10
Den svenska arbetsmarknaden förändras ............................................................................................. 10
Bristyrken .............................................................................................................................................................. 11
En matchad arbetsmarknad ......................................................................................................................... 12
Teoretisk ansats.................................................................................................................................................. 12
Metod ..................................................................................................................................................13
Datainsamlingsmetod......................................................................................................................................13
Urval och deltagande .......................................................................................................................................14
Bortfall ....................................................................................................................................................................16
Utformning av enkät ........................................................................................................................................16
Etiska överväganden ........................................................................................................................................17
Reliabilitet ............................................................................................................................................................. 18
Validitet ..................................................................................................................................................................18
Databearbetning ................................................................................................................................................ 19
Dataanalys ............................................................................................................................................................ 19
Resultat ..............................................................................................................................................21
Bakgrund ............................................................................................................................................................... 21
Vilka tillvägagångssätt använder sig nästa generation inom bristyrken av när de söker
arbeten?..................................................................................................................................................................24
Vilka faktorer värdesätter nästa generation arbetstagare inom bristyrken hos sin
framtida arbetsgivare? ...................................................................................................................................27
Går det att urskilja en homogen grupp bland respondenterna? ................................................. 30
Hur förhåller sig svaren ifrån den här undersökningen i jämförelse mot liknande
studier? ...................................................................................................................................................................34
Diskussion.........................................................................................................................................40
Slutsats....................................................................................................................................................................44
Metoddiskussion ................................................................................................................................................. 44
Fortsatt forskning .............................................................................................................................................. 46
Referenser.........................................................................................................................................47
Bilaga 1 – Enkät ...............................................................................................................................50
Bilaga 2 – Medföljande missivbrev ..........................................................................................54
Inledning
Nästa generation ut på arbetsmarknaden
Förändring och utveckling sker succesivt, hela tiden, i såväl samhället som på
arbetsmarknaden. På 1930-talet präglades den svenska arbetsmarknaden av industrins
utveckling, samhället har sedan fortsatt utvecklats och idag formas arbetsmarknaden
av det så kallade kunskapssamhälle som vi lever i (Lundh 2010). En följd av
arbetsmarknadens förändring och utveckling är att även arbetsvillkoren förändras
(Nyberg & Lagerhorn 2007). Yrkeskraven består nu av mer kvalificerade natur som
förutsätter högre kompetenskrav hos arbetssökande. När högre kompetenskrav
efterfrågas av arbetsgivaren genererar det en mindre grupp individer att rekrytera från
och bidrar till en ökad konkurrens om de kompetenta medarbetarna (Dhyre 2013).
Samhällsförändringar och händelser är framstående för hur individer utformas. Redan
från barnsben och under uppväxten utvecklas grundläggande värderingar som sedan
finns med genom hela livet (Ingelhart 2005). Under vilken tidsperiod en individ växer
upp är betydande för vilka karakteriserande drag den utvecklar. Individer som är
födda inom samma tidsperioder upplever samma samhällsförändringar och händelser
som lämnar liknande avtryck hos dem, vilket även avspeglas på arbetsplatsen
(Lindgren, Lüthi & Fürt 2005). Enligt Inglehart (2005) besitter varje ny generation in
i vuxenlivet annorlunda värderingar än föregående generation. När en stor kohort
arbetstagare går i pension uppstår således ett generationsskifte men det inträffar även
ett värderingsskifte då en individs värderingar följer med såväl in som ut på
arbetsmarknaden (Ingelhart 2005).
Arbetsmarknaden i Sverige genomgår ett generationsskifte nu. Den stora kohorten
födda under 40- talet har påbörjat sin utmarsch och inom några år har majoriteten av
dem lämnat arbetsmarknaden. Det finns många namn för att beskriva den nya
generationen, framförallt bestående av 80- och 90-talister, som förväntas efterträda
40-talsiterna. I den här rapporten använder vi likt Phil (2011) begreppet nästa
generation. Med nästa generation syftar vi, likt Twenge, Campbell, Hoffman & Lance
(2010) till individer som är födda mellan 1982 och 1999. I jämförelsen mot andra
studier i resultatdelen förekommer även begrepp som traditionalister som avser
1
individer födda mellan mitten av 20- talet till början av 40- talet, baby boomers som
syftar till 40- och 50-talister, samt generation X som syftar till 60- och 70-talister
(Twenge mfl. 2010). Nästa generation är den första generationen som inte minns det
så kallade svenska folkhemmet med få valmöjligheter och begränsat eget ansvar.
Forskning tyder på att de har andra värderingar och utmärkande karaktärsdrag än
tidigare generationer samt lever efter deras egna spelregler (Nyberg & Lagerhorn
2007) och visar på en förändrad attityd till arbete (Fjæstad & Wolvén 2005). Att
attrahera denna kohort är en enorm konkurrensfördel för arbetsgivare. För att lyckas
med den bedriften är det en fördel att lära känna dem samt ha ett genomarbetat
employer brand för att attrahera nästa generation med sina nya krav och nyfikenhet
om vad arbetsgivaren har att erbjuda dem (Dyhre 2013). Nästa generation visar i
tidigare studier värdera ett avslappnat arbetsklimat med trevliga arbetskamrater högt,
till skillnad från 40-talister som värderar lön samt prestige högst (Lindquist 2008).
Det är värdefullt att kartlägga och skapa en förståelse för hur nästa generations
arbetstagare tänker för att sedan bemöta och attrahera dem (Parment 2008).
Tillgången på arbetskraft är på väg att begränsas och vissa branscher förutspås
drabbas hårdare än andra (Gustafsson 2010). För första gången under en längre tid går
fler arbetstagare i pension än som tillträder arbetsmarknaden (Gustavsson 2010).
Vården är ett yrkesområde som antas påverkas hårt (Nyberg & Lagerhorn 2007) av
generationsväxlingen och har således ett stort behov att attrahera nästa generation. Ett
yrke som erhåller fler lediga tjänster än arbetssökande klassificeras som ett bristyrke.
År 2025 beräknas över hälften av alla psykologer inom offentlig sektor ha gått i
pension vilket kommer bidra till en ökad konkurrens bland arbetsgivare om de
nyutbildade (Gustafsson 2010). Inom folktandvården förekommer det redan idag en
akut brist på tandläkare (Dyhre 2013) och rekrytering av framförallt nästa generation
är ett måste.
Syftet med den här studien är att kartlägga hur nästa generation inom två bristyrken,
som dessutom kräver yrkeslegitimation, tänker kring sin framtida arbetsgivare. Med
en enkätstudie vill vi undersöka vad nästa generations tandläkare och psykologer
värdesätter hos sin framtida arbetsgivare samt vilka tillvägagångssätt de använder sig
av för att söka sig dit. Vi ska även göra en jämförande undersökning mot tidigare
studier ”Monitoring the Future” samt ”World Value Survey”. Två studier som
2
återkommande undersökt värderingar hos generationer. Förhoppningen är att antingen
kan bekräfta eller förkasta teorier som finns om nästa generations arbetstagare samt
med vetskapen om hur de tänker, öka möjligheten för arbetsgivare att attrahera dem i
framtiden.
3
Syfte
I och med den pågående generationsväxling som sker på den svenska
arbetsmarknaden är syftet med denna studie att kartlägga och skapa en förståelse över
vad nästa generation arbetstagare inom bristyrken värderar som viktigt hos sin
framtida arbetsgivare, samt hur de går tillväga vid sitt arbetssökande.
Frågeställningar
-
Vilka tillvägagångssätt använder sig nästa generation inom bristyrken av när
de söker arbeten?
-
Vilka faktorer värdesätter nästa generation arbetstagare inom bristyrken hos
sin framtida arbetsgivare?
-
Går det att urskilja en homogen grupp bland respondenterna?
-
Hur förhåller sig svaren ifrån den här undersökningen i jämförelse mot
liknande studier?
4
Utgångspunkter
Begränsningar
Studien är begränsad till nästa generation eftersom de är en intressant och
omdiskuterad kohort på den svenska arbetsmarknaden idag. Deras värderingar
beskrivs ofta som vitt skilda i förhållande till tidigare generationer. En del sektorer
och yrkesgrupper har en större brist på arbetskraft vilket bidrog till att urvalsfokus
riktades ytterligare under arbetets gång. Målgruppen blev slutligen nästa generation
inom två bristyrken. Denna studie har således inte för avsikt att undersöka individer
födda före eller efter de årtalen (1982-1999) som tillämpats för nästa generation. I
teoriavsnittet presenteras litteratur som omfattar nästa generation i sin helhet.
Undersökningen fokuseras dock på nästa generation inom bristyrken. Det finns en
begränsad tillgång till litteratur om nästa generation inom bristyrken vilket bidrar till
att litteraturen i studien omfattar hela nästa generation. Studien avser att undersöka
vilka tillvägagångssätt nästa generation inom bristyrken tillämpar när de söker arbete
och framförallt vad de värdesätter hos en arbetsgivare. Genom att jämföra resultatet
mot tidigare undersökningar om nästa generation, syftar studien att undersöka om den
bild som uppmålats sedan tidigare stämmer överens med verkligheten och att se om
de är en homogen grupp. Med hänsyn till att studien genomförs under en begränsad
tidsperiod har den ett begränsat urval samt en begränsad omfattning. Att studera hela
populationen, det vill säga alla som tillhör nästa generation inom ett bristyrke, skulle
ej vara genomförbart under den utsatta tiden. På grund av logistiska svårigheter att nå
andra studieorter, riktades urvalet enbart till studenter vid Umeå universitet. Studien
är således baserad på svar från studenter inom psykologprogrammet och
tandläkarhögskolan vid Umeå universitet. Ytterligare en begränsning av respondenter
är även genomförd då det funnits ett riktat intresse att undersöka individer som inom
en snar framtid skall beträda arbetsmarknaden.
Förförståelse
Vi som genomfört den här studien tillhör själva nästa generation då vi båda är födda
på slutet av 80-talet som kan tänkas påverka vårt synsätt. Vi anser framförallt att vår
tillhörighet av nästa generation kan påverka de analyser och slutaster vi drar, då vi gör
de utifrån vår syn som kan tänkas vara påverkad av nästa generations karakteriserande
drag. Då vi läser till personalvetare som i framtiden inte förutspås bli ett bristyrke så
skiljer vi oss ändå från respondenterna på den punkten. Vi har även under de senaste
5
tre åren som studenter vid Umeå universitet samlat på oss en del teoretiska grunder
kring rekrytering och arbetsmarknaden som vi bär med oss in i den här rapporten. Den
förförståelse vi besitter kan antas påverka hur vi analyserar, tolkar och drar slutsatser.
Vi har däremot ingen djupare teoretisk förförståelse kring begreppet nästa generation
eller generation Y som denna kohort även kallas för.
Litteratursökning
Det är viktigt i en forskningsstudie att den föregås av en grundlig litteraturgenomgång
(Bryman 2009). Under studiens första veckor påbörjades således en grundlig
litteratursökning där fokus framförallt låg på att skapa en förståelse för
generationsväxling och generationsindelningar genom att läsa böcker och artiklar.
Litteratursökningen vidgades eftersom och information om arbetsmarknaden,
samhällsförändringar och värderingar samlades in. Vi har använt oss av sökord som
”work
values”,
”generation
Y”,
”generationsväxling”,
”values”
samt
”arbetsmarknaden” och ”samhällsförändringar”. För att hitta relevant litteratur har
Umeå Universitetsbiblioteks databas för internationella artiklar samt ALBUM och
Web
of
sience
forskningsrapporter.
används
vilket
Tidigare
gett
åtkomst
kurslitteratur
har
av
relevanta
även
använts,
böcker
då
och
ämnet
generationsväxling berörts under tidigare kurser inom programmet. Till studien har
även
publicerade
rapporter
från
svenskt
näringsliv,
arbetsförmedlingen,
Framtidskommissionen och SCB nyttjas. För att undvika sekundärkällor har vi i
största möjliga mån försökt använda oss av primärkällor då de har en större
tillförlitlighet än sekundärkällor.
6
Teori & tidigare forskning
Arbetsmarknaden genomgår ett generationsskifte. 40-talisterna lämnar för att gå i
pension och in kommer den så kallade nästa generation med nya värderingar eftersom
de växt upp under en annan tidsperiod. I följande avsnitt ges en djupare förståelse av
värderingar, nästa generation, bristyrken samt arbetsmarknaden.
Värderingar
”Grundläggande trögförändrade orienteringar som styr människors attityder och
beteenden” (Oscarsson 2002 sid. 9).
Värderingar kan beskrivas som något som under en längre tid ansetts av betydelse när
händelser och beteenden i och runt omkring organisationer skall förklaras. Det kan ses
som ett samlingsnamn för vad en individ anser är rätt och fel på en fundamental nivå.
Det anställda värderar som viktigt hos sin arbetsgivare kan därmed beskrivas som vad
de anser är rätt och fel hos arbetsgivaren samt vilka grundläggande övertygelser de
anser är väsentliga (Somola & Sutton 2002). Twenge mfl. (2010) beskriver
värderingar på arbetet som attityder över vad en individ bör förvänta sig av sin
arbetsplats. Kaufmann & Kaufmann (2005) menar att personliga önskemål som en
individ innehar av arbetet och arbetsplatsen kan beskrivas som arbetsvärden som även
innefattar hur en individ bör uppföra sig på arbetsplatsen samt etiskt beteende på
arbetet. Arbetsvärden kan delas in i kategorierna inre och yttre arbetsvärden. Inre
arbetsvärden avser interna värden som har med själva arbetet att göra. Exempelvis
önskan om utmaningar, önskan om att utveckla sin potential, att ha ansvar samt
upplevd självständighet och en känsla av att man är bidragande på arbetsplatsen. Yttre
arbetsvärden avser värden som hör samman med arbetets konsekvenser. Exempelvis
att tjäna så mycket pengar som möjligt, få extra förmåner och upplevelse av hög
status men även arbetstrygghet, möjlighet till fritid och sociala kontakter (Kaufmann
& Kaufmann 2005).
Det är vanligt att ta förgivet att personer i ens omgivning innehar samma interna
värden som en själv vilket kan skapa ett missnöje om så inte är fallet, och en
besvikelse uppstår. Undersökningar visar på att de inre och yttre arbetsvärdena
7
uttrycks olika över tid. Skillnader visar sig framförallt bland individer som påbörjat
förvärvsarbeta under olika tidsperioder. Individer som påbörjat sin yrkeskarriär under
40- och 50-talet har visat en stark lojalitetsanda gentemot arbetsgivaren samt
tendenser på att värdera hårt arbete. De som startat sin karriär mellan 1960 och 1975
har visat en vilja av att eftersträva livskvalitet, vara lojal mot sig själv samt att
åstadkomma självständighet. Bland de som påbörjat förvärvsarbeta mellan åren 1975
och 1985 går det att se en tendens av att dessa individer värderar framgång,
ambitioner, prestationer samt hårt arbete. De som börjat arbeta efter 1985 visar en
trend av att värdera flexibilitet, fritid samt arbetstillfredsställelse (Kaufmann &
Kaufmann 2005).
De samhällsförändringar som ständigt pågår lämnar tydliga spår hos befolkningen
samt i deras värderingar (Ingelhart 2005). Sverige anses vara ett av de mest
dynamiska länderna i världen där ständig utveckling länge varit det normala vilket
således bidrar till att även värderingar ständigt förändras och förnyas (Fjæstad &
Wolvén 2005).
industrisamhället
Under bondesamhällets dagar värderades fysisk trygghet och i
värderades
behov
av
tillhörighet.
Det
sker
ständigt
en
värdeförskjutning i vad som anses betydande. I kunskapssamhället som vi för
närvarande lever i värderas framförallt behov av självförverkligande vilket även
bidragit till ett mer självcentrerat samhälle. Ingelhart (2005) menar att den
socioekonomiska moderniseringen möjliggjort att människan kan välja att leva sitt liv
genom sina egna val och värderingar vilket han ser som ett steg i utvecklingen av
samhället (Ingelhart 2005).
Nästa generation
En generation är en indelning av individer födda under närliggande årtal. Individer
inom en generation upplever liknande händelser såsom historiska- och livshändelser
samt utvecklingsprocesser. Samhällsförändringar influerar deras sätt att vara och leva
(Twenge mfl. 2010). Individer påverkas av så väl arv som miljö. Nästa generation har
växt upp under den tekniska revolutionen som påverkat och förändrat såväl
beteenden, kommunikation som världssynen (Phil, 2011). Parment (2008) menar att
1900-talets utveckling, med funktionalism och det svenska folkhemmet är betydande
för hur nästa generation artat sig. Sverige har förändrats, stora beslut avgörs inte
8
längre i samförstånd utan ansvar finns nu på individnivå. Den enskilde individen
förväntas nu ta beslut men även ta ansvar över beslutens följder (Parment 2008).
Nästa generations uppväxt har präglats av ett varumärkesimpregnerat och ett ständigt
kommunicerande samhälle. Ett samhälle där individer förväntas marknadsföra sig
själv vilket är ett karakteristiskt drag bland individerna inom nästa generation (Pihl
2011).
Karakteriserande drag för nästa generation
Karaktärsdrag som anses avspegla nästa generation är exempelvis egenskaper som
illojala, otåliga, pengafokuserade, ifrågasättande, kräsna, jag-fokuserade samt att de är
feedbacktörstande. De värderar ansvar och är tekniskt kunniga (Phil 2011). Nästa
generation lever efter sina egna spelregler samtidigt som de är mindre lojala och mer
krävande (Nyberg & Lagerhorn 2007). De är inskolade i att profilera sig själv och vill
göra skillnad, betyda något för världen, bidra till ett bättre samhälle men samtidigt
uppleva egen tillfredställelse (Parment 2008). Twenge mfl. (2010) har i deras studie
sett en utveckling mot att individer inom nästa generation värdesätter möjligheten att
uppleva en balans mellan fritid och arbete (Twenge mfl. 2010). Nästa generation vill
arbeta mindre samtidigt som de erhåller en högre ersättning. Inom en del tidigare
generationer har människor växt upp med en förväntan av att samhället tar hand om
allt. Nästa generation däremot tar besluten i egna händer (Parment 2008).
Deras värderingar och karaktärsdrag avspeglas på arbetsmarknaden. Avsaknad av
tålamod visar sig i form av önskan om snabb feedback av såväl kollegor som chefer.
Representativa drag för nästa generation kan dock tolkas olika. Egenskaper som
ambitiösa och framåt uppfattas av en del som påträngande och respektlöst (Parment
2008). Karriärsval baseras på såväl etiska aspekter i form av moraliska värderingar
som lön. Vilka värderingar arbetsgivaren har samt möjlighet till flexibilitet och
organisationsutveckling men även möjlighet till en professionell utveckling och ett
tydligt avgränsat privatliv är betydande för nästa generation (Nyberg & Lagerhorn
2007). Något som Twenge mfl. (2010) däremot inte funnit någon skillnad är sin studie
jämfört med tidigare generationer i att nästa generation värderar altruistiska värden i
arbetet i någon högre utsträckning än tidigare generationer, vilket skiljer sig ifrån
Nyberg & Lagerhorns teorier om nästa generation (Twenge mfl. 2010). Parment
9
(2008) menar att nästa generation har höga förväntningar på såväl arbetslivet som på
framtida arbetsgivare. De visar sig mer ambitiösa när arbetsgivaren ger dem
arbetsuppgifter som upplevs som meningsfulla och intressanta. Nästa generation ut på
arbetsmarknaden, efterfrågar möjligheten att kunna klättra inom företaget och göra
karriär fortare än vad 40-taliseterna efterfrågar (Somola & Sutton 2002). Med sin
positiva inställning och redan utvecklade strategier för olika val är nästa generation en
stor möjlighet för framtiden, om den tas tillvara på (Parment 2008).
Motsättningar mot generationsforskning
Phil (2011) betonar dock att en del anser att det alltid funnits en ny generation. En
generation som skiljer sig från tidigare generationer och anses inneha ett annorlunda
beteende. Hon påpekar dessutom att individer födda under exempelvis 70-talet
mycket väl kan känns igen sig i beskrivningen av nästa generation, likväl som en
individ ur nästa generation kan känna igen sig i beskrivningen av tidigare
generationer. Tidigare studier visar även att vilken generation en människa tillhör inte
är den mest avgörande faktorn över vilka arbetsvärderingar den individen besitter
(Twenge mfl. 2010). Phil menar dock att det för individer födda inom närliggande år,
inom en generation, går att urskilja igenkommande drag, attityder och tendenser vilket
berättigar generationsindelningar (Pihl 2011).
Den svenska arbetsmarknaden förändras
Utvecklingen i Sverige har under det senaste århundradet förändrat arbetsmarknad
avsevärt (Lundh 2010). Arbetstagare erhåller nya värderingar och attityden till arbete
har förändrats över tid från exploatering till självförverkligande (Fjæstad & Wolvén
2005). Den ständigt pågående tekniska utvecklingen har bidragit till att hantverkaroch serviceyrken blivit mer kunskapskrävande (Parment 2008) och inom
tjänstesektorn har anställda fått en större roll än tidigare (Lindelöw 2010). Eftersom
kompetensen finns hos de anställda blir personalen enormt betydelsefulla för
arbetsgivaren. Utan dem består företagen endast av de inventarier som finns på
arbetsplatsen. Kompetensen sitter i individerna och i och med att globaliseringen har
förändrat konsumtions- och arbetsmarknaden blir det tillika allt viktigare att attrahera,
behålla och bevara kompetens (Lindelöw 2010).
Den svenska arbetsmarknaden har under en tid präglats av arbeten som kräver allt
högre arbetskrav och kvalifikationer (Åberg 2013). Under senare år har lågavlönade
10
arbeten vuxit i samma utsträckning som högavlönade. Arbeten som lönemässigt
placerar sig i mitten av arbetsmarknaden har stagnerat i jämförelse med låg- och
högavlönade arbeten. Tendenser visar på en polarisering av arbetsmarknaden. Åberg
har studerat lönestrukturstatistikens utveckling på den svenska arbetsmarknaden,
vilket visar på en utveckling som styrker antagandet om en fortsatt polarisering på
arbetsmarknaden (Åberg 2013). Löneutvecklingen påverkas av utbud och efterfrågan
av yrkeskunniga (Björklund 2006). Yrken som anses eftertraktade besitter ofta en
löneökning för att arbetsgivaren skall lyckas behålla sin nuvarande arbetskraft och
därmed även deras kunskap. Björklund menar att en positiv löneutveckling inom ett
yrke bidrar till att fler söker sig till det. Twenge mfl. (2010) visar dock att lön inte är
det primära vid valet av arbetsgivare utan att även faktorer som trivsel och möjlighet
till fritid spelar en betydande roll för nästa generation.
Bristyrken
Svenskt näringsliv (2011) menar att den höga arbetslösheten till trots, finns det
svårigheter för arbetsgivare att rekrytera personal. Yrken där det finns en svårighet
med rekrytering på grund av ett litet utbud av kompetent utbildad arbetskraft
klassificeras som ett bristyrke. Inom bristyrken råder det en obalans mellan lediga
tjänster och tillgänglig arbetskraft vilket ställer arbetsgivaren inför utmaningen att
attrahera personal till just sin organisation. Precis som hos övriga arbetsmarknaden
kommer 40-talisternas pensionsavgångar även lämna tydliga avtryck inom bristyrken
vilket bidrar till en ännu större konkurrens om arbetskraften (Svenskt näringsliv
2011). Inom yrkesgrupper som dessutom kräver yrkeslegitimation kan det antas att
rekryteringen försvåras ytterligare då antalet personer att rekrytera från minskas
ytterligare. I framtiden kommer det att finnas en regional skillnad för brist på
arbetskraft inom vissa yrken (Brandén mfl. 2011). Matchningen på arbetsmarknaden
beskriver Brandén som en kompetensmatchningsutmaning. Två bristyrken som
förutspås drabbas hårt är psykologer och tandläkare vilket ställer dem inför
utmaningen och dragkampen om att attrahera samt rekrytera personal (Brandén mfl.
2011 & Dyhre 2013).
11
En matchad arbetsmarknad
En fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft inom bristyrken betyder att arbetsgivare står
inför utmaningen att matcha behovet genom att attrahera personal. Att rekrytera rätt
person är betydande för att organisationen skall utvecklas framåt men också ur en
ekonomisk synvinkel. Arbetsgivare efterfrågar ofta specifika krav vid en
nyrekrytering, en följd av förändrade värderingar hos nästa generation visar på att
även de arbetssökande nu ställer krav på sin framtida arbetsgivare. Vid
anställningsintervjuer ställer de undersökande frågor om såväl arbetsplatsen som
arbetsvillkoren (Nyberg & Lagerhorn 2007). Genom att undersöka vad kandidater
efterfrågar hos en arbetsgivare visar det sig om kraven går att matcha från
arbetsgivarens håll. Sverige har idag en missmatchad arbetsmarknad som påverkar
arbetsgivarens möjlighet att rekrytera (Karlson & Skånberg 2012). Twenge mfl
(2010) menar på att arbetsgivare vid rekrytering bör beakta och bevaka de intressen
som nästa generation på arbetsmarknaden framför.
Teoretisk ansats
Samhället spelar en viktig roll i vilka värderingar en individ erhåller. Forskare menar
att individer uppvuxna inom olika årtal utformar olika värderingar eftersom de
upplever skiftande samhällsförändringar och händelser som sätter spår i människors
beteende. Nästa generation är den generation som nu påbörjat sitt intåg på
arbetsmarknaden. De träder in på arbetsmarknaden med nya värderingar och
förväntningar och beskrivs som ifrågasättande, feedbacktörstande samt jagcentrerade. För första gången under en längre tid är den nya generationen in på
arbetsmarknaden mindre än den som lämnar för pensionsavgångar, något som sätter
tydliga spår på den svenska arbetsmarknaden. Bristyrken förväntas drabbas hårt och
står således inför ett akut rekryteringsbehov. Utifrån teorin är således nästa generation
en viktig men annorlunda grupp att rekrytera. Den här studien eftersträvar att utifrån
angivna frågeställningar djupare undersöka nästa generation inom bristyrken.
Ett traditionellt deduktivt angrepssätt utgår från teorier för att skapa hypoteser som
sedan skall beprövas (Bryman 2009). I den här studien används emellertid ett
modifierat deduktivt angrepsätt. Med teorin som grund har fyra frågeställningar om
nästa generation skapats som studien har i syfte att undersöka för att antingen bekräfta
eller förkasta.
12
Metod
Vilka eller vilket tillvägagångssätt som används under en studie är av betydelse för
utfallet av undersökningen. Nedan presenteras de tillvägagångssätt som använts under
den här studien samt vilka etiska aspekter som tagits i beaktning.
För att besvara studiens syfte om att kartlägga nästa generation inom två bristyrken
samt skapa en förståelse över vad de värdesätter hos sin framtida arbetsgivare
används genom studien en modifierat deduktiv metod. Det frångår således en aning
från det traditionella deduktiva angreppssättet. Utifrån teorin samt med befintlig
kunskap är frågeställningar framtagna som studien har i syfte att besvara och
empiriskt pröva (Bryman 2009).
Studien har som avsikt att undersöka:
-
Vilka tillvägagångssätt använder sig nästa generation inom bristyrken av när
de söker arbeten?
-
Vilka faktorer värdesätter nästa generation arbetstagare inom bristyrken hos
sin framtida arbetsgivare?
-
Går det att urskilja en homogen grupp bland respondenterna?
-
Hur förhåller sig svaren ifrån den här undersökningen i jämförelse mot
liknande studier?
För
att
besvara
ovanstående
frågeställningar
användes
en
kvantitativ
enkätundersökning som väl passar vid ett deduktivt angreppssätt (Bryman 2009). Vi
gjorde en enkätstudie då vi ansåg att det skulle generera rätt mängd data och ett
underlag som kan visa oss vad nästa generation inom två specifika bristyrken
värdesätter. En kvantitativ undersökning har ofta som mål att bli tillräckligt
omfattande för att resultatet sedan skall kunna generaliseras till en större population
(Bryman, 2009), vilket även eftersträvats i den här studien.
Datainsamlingsmetod
Vi genomförde en enkätstudie då det ger en bättre möjlighet att nå ut till ett större
antal respondenter än vad en exempelvis en kvalitativ undersökning med intervjuer
skulle gjort. Det är även fördelaktigt att använda enkäter då de går snabbt att
13
administrera (Bryman 2009) i jämförelse med transkriberingen som följer efter
intervjuer. För att komma i kontakt med den önskade målgruppen påbörjades en
dialog med berörda studierektorer följt av studievägledare som hjälpt till
kommunikation med klassrepresentanter samt ansvariga lärare. När vi slutligen fick
godkännande att besöka två klasser delade vi själv ut enkäterna i ett klassrum medan
vi i en klass överlämnande enkäten till klassens klassrepresentant som sedan
presenterade och delade ut enkäten. Fördelen med att enkäten var i pappersform är att
enkäten och svaren lämnades in direkt, till skillnad från exempelvis den genomförts
elektroniskt och behövt vara tullgänglig på internet under en viss tid.
Data har även samlats in från den svenska delen av World Value Survey som är en
enkätstudie som genomförs runt hela världen för att hitta tendenser av värderingar hos
dess respondenter. Från World Value Survey har ett flertal frågor replikerats, dock har
inte någon jämförelse frågorna emellan genomförts då de inte är besvarade i den
svenska versionen. En regressionsanalys har istället gjorts på frågeställningen vikten
av arbete, som presenteras i resultat. Antalet deltagare i World value surveys svenska
studie är 3006 personer som uppskattat hur de uppfattar vikten av olika värderingar
från ”very important” till ”not at all important”.
Monitoring the Future är en studie som genomförts på high school studenter
(motsvarande gymnasieskola i Sverige) över hela Amerika sedan år 1976. I
urvalsgruppen finns representanter av individer med olika klassbakgrund, kön samt
religion. I den här rapporten presenteras resultat från Monitoring the Future
undersökningar som är genomförda år 1976, 1991 samt 2006 och därmed utförd på tre
olika kohorter och generationer. I enkäten använder sig Motioring the Future av
skalan 1-5 i svarsalternativen. De har en svarsfrekvens på mellan 79-83 % och cirka
15000 studenter deltar i varje omgång. Även Twenge mfl. använder sig av denna
studie vid deras analyser.
Urval och deltagande
Utgångspunkten var att undersöka vad nästa generation inom bristyrken värdesätter
vid valet av arbetsgivare, vilket gjorde population förhållandevis enkel att avgränsa.
Urvalet avgränsades ytterligare genom att studien koncentrerades till bristyrken som
ställer krav på legitimation och där det kan antas att ingen utan legitimation kan bli
14
anställd. Eftersom tid och resurser har vart begränsade genomfördes ej en
totalundersökning på hela populationen. Urvalet är ett lokalt kvoturval av studenter
baserat på tillgänglighet vid Umeå universitet. Studien fokuserades på bristyrken
eftersom det råder stora skillnader inom olika yrkesgrupper i förhållande till
arbetslöshet och efterfrågan av arbetskraft inom den svenska arbetsmarknaden. Vi
ansåg att nästa generation inom bristyrken skulle ge oss intressant och betydelsefull
information då det i framtiden förväntas uppstå en konkurrens om dem bland
arbetsgivare. I samråd med studiens handledare bestämdes det initialt att fokusera på
studenter vid Umeå universitet som läser psykologprogrammet. Att komma i kontakt
med en klass visade sig dock vara svårare än vi förutspått. Önskan var att genomföra
enkäten med elever som befann sig i slutskedet av sina studier eftersom det kan antas
att arbetslivet upplevs mer verkligt för dem än för tidigare årskullar. Till en början
eftersträvades att komma i kontakt med termin nio och tio på psykologprogrammet,
men på grund av uppsatsskrivande och självstudier visade det sig omöjligt för dem att
delta i studien. Vi undersökte istället möjligheterna för andra terminer inom
programmet, slutligen gavs tillåtelse att besöka en klass som hade ett fåtal terminer på
programmet återstående. Urvalet utökades dock sedan med ännu ett bristyrke med
krav på legitimation i ett försök att få in tillräckligt med data. För att säkerhetsställa
att respondenterna studerade det program som studien avsett att undersöka, delades
enkäterna ut under lektionstid. Utifrån studiens avgränsningar går det därmed endast,
som Bryman (2009) pointerar att generalisera resultatet till studenter ifrån Umeå
Universitet.
Studien har inte erhållit en max-gräns för antalet deltagare. Däremot har det
eftersträvats att nå en tillräckligt bra täckning av respondenter. Enkäterna var
frivilliga och det fanns inget tvång om att besvara dem. Vi är medvetna om hur många
enkäter som delats ut och hur många vi fått in och kan således räkna ut bortfallet. Alla
respondenter informerades i såväl skrift som muntligt om de garanterades absolut
konfidentiellt, samt att resultatet enbart skulle redovisas i aggregerad form, vilket kan
ses som en fördel i kvantitativa undersökningar då det kan finnas anledningar till att
respondenter inte vill att deras åsikter ska bli kända (Bryman 2009).
15
Bortfall
Vid besöket hos tandläkarklassen delades 30 enkäter ut, varav 24 studenter valde att
besvara enkäten. Hos psykologstudenterna besvarades enkäten av samtliga 25
studenter som befann sig i klassrummet när enkäten delades ut. Det blev följaktligen
ett externt bortfall på sex. Av de 49 svaren som kom in visade sig tre enkäter vara
genomförda av respondenter som inte befann sig inom det tidsspann som i den här
studien används för nästa generation. Vilket betyder att vi fick ett internt bortfall om
tre. Vid en enkätstudie finns det alltid en risk att enkäter inte kommer tillbaka, eller
kommer tillbaka men ej är fullständigat ifyllda. Det sistnämnda var något som
förekom i enstaka fall. En annan svårighet som uppstår är att respondenten själv har
möjlighet bestämma vilka frågor han/hon vill svara på (Bryman 2009) vilket kan
resultera i ett internt bortfall på en del frågor. Om en respondent väljer att ej besvara
en fråga kan detta bero på att frågeställningen är utformad på ett obegripligt sätt
(Trost 2012). Det går dock emellertid anta att studiens frågeställningar varit relativt
enkla att förstå då studien enbart visar på ett litet internt bortfall. Bortfallen kommer
ej att analyseras ytterligare i rapporten. Dels är det bortfallen så pass små att vi anser
att de inte skulle ge några slutsatser av betydande karaktär. Dels vill vi inte riskera de
etiska aspekterna genom att analysera det interna bortfallet på tre individer som skulle
kunna riskera anonymiteten för dessa respondenter.
Utformning av enkät
Enligt Trost (2012) är det viktigt att säkerhetsställa att enkätfrågorna är utformade på
ett sätt som gör det möjligt att besvara undersökningens syfte och frågeställningar
samt att genomgående använda sig av ett vanligt språk. Framförallt för att förhindra
missuppfattningar på grund av språkvalet, vilket genomgående har eftersträvats i
studien. Till skillnad från intervjuundersökningar så går det inte att kompensera ett
bristfälligt förarbete (Trost 2012). Felaktigt utformade frågor kan bidra till
datainsamlingsfel och påverka studien på ett negativt sätt (Bryman 2009). För att testa
hur enkätfrågorna uppfattades utfördes en pilotstudie som besvarades av 12 personer.
Efter att respondenterna genomfört pilotstudien hade de även möjlighet att
kommentera enkätens innehåll och utformning muntligt. Det framkom mestadels
positiv respons men även tips på en del justeringar och alternativ till frågor som vi tog
till oss och genomförde.
16
För att utforma en korrekt studie utfördes även en jämförande studie mot den redan
genomförda studien ”Monitoring the Future” samt att vi replikerade frågor från
”World value survey”. Två studier som båda jämfört generationers värderingar över
tid, dock inte inom bristyrken. För att enkäten skulle bli ansenlig och lättförståelig
översattes de replikerade frågorna till svenska samt modifierades så de skulle matcha
studiens frågeställningar och syfte. En fördel med att använda redan beprövade
frågeställningar är att vi sedan kan jämföra resultaten (Bryman 2009).
Enkäten består av fyra delar. En del som behandlar bakgrundsfrågor om respondenten
som kön och ålder. Under denna del får respondenten även ange inom vilken typ av
organisation de vill arbeta inom. Andra delen syftar till att kartlägga vilka
tillvägagångssätt respondenterna tidigare valt, och i framtiden tror sig välja vid
arbetsökande. Respondenterna gavs här möjlighet att kryssa i flera alternativ. Tredje
delen består av en rad påståenden som respondenten får skatta på en skala 1 till 5, hur
väl det stämmer in på deras värderingar, där 1 instämmer inte alls och 5 instämmer
helt. Enkäten har en femgradig svarsskala för att förenkla jämförelsen mot Monitoring
the Future som ärven de har en fem gradig skala. Den fjärde delen består av
påståenden som ställer två faktorer mot varandra och respondenterna ska likt i förra
delen uppskatta på en skala 1 till 5 hur väl påståendet stämmer in på dem själv. I
utformandet av enkätfrågor togs hänsyn till att enkäten inte skulle bli för omfattande.
Vid en för omfattande enkät ökar risken för såväl internt som externt bortfall (Bryman
2009). Totalt bestod enkäten av 30 stycken frågor.
Etiska överväganden
Det finns etiska aspekter som måste tas i beaktning vid utförandet av en
forskningsstudie. I studien utgick vi
från Vetenskapsrådets fyra etiska krav:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet
(Bryman 2009). Informationskravet innebär att information angående studiens syfte
skall delges deltagarna. Med enkäten fanns ett medföljande missivbrev där
information av sådant slag framgick. Respondenterna informerades även muntligt vid
vårt klassrumsbesök. Samtyckeskravet handlar om att studiens deltagare själva skall
ge sitt samtycke för att delta i studien. Enkäten var helt frivillig vilket framgick av
missivbrevet men även poängterades muntligt. Ville en respondent ej delta i studien
fanns det inget krav till detta. Det tredje kravet, konfidentialitietskravet handlar om att
17
ge respondenterna anonymitet. De enda bakgrundsfrågor i enkäten var om
respondentens kön samt ålder. Ålder fick de besvara genom att kryssa i vilken
ålderskategori de tillhörde vilket gör det svårare att urskilja respondent utifrån exakt
ålder. Utöver detta fanns inga personliga frågeställningar och bör således antas ge full
anonymitet till respondenterna. Respondenterna var medvetna om att det var en studie
i samband med en c-uppsats men vi försäkrade även om att resultatet enbart skulle
publiceras i ett akademiskt syfte. Studien redovisar dessutom enbart svaren i
aggregerad form. Enskilda svar kan därmed inte utläsas, vilket även försäkrar det sista
kravet, nyttjandekravet.
Reliabilitet
Reliabilitet handlar om en undersöknings överensstämmelse och tillförlitlighet,
exempelvis om attityder inom en grupp mäts vid flera tillfällen ska resultaten inte
skilja sig i någon större utsträckning (Bryman 2009). Det finns en problematik med
enkätstudier och reliabiliteten, då studien inte kan ses som reliabel innan den är
besvarad (Patel & Davidsson 2003). Vi har eftersträvat en enkät som är utformad på
ett enkelt sätt och är tydlig. Med enkäten fanns därför även ett missivbrev som
innehöll tydliga instruktioner samt en presentation av oss och studien. Till varje ny
del förelåg även en kortare förklarande text, allt för undanröja missförstånd hos
respondenterna. Innan enkäten delades ut genomfördes även en pilotundersökning för
att säkerställa tillförlitligheten. Den gjordes för att tillförsäkra att frågorna gav svar på
det studien avsåg att mäta och för att minimera risken att någon respondent senare
skulle missförstå frågorna. Om en fråga misstolkas, påverkas undersökningens
reabilitet negativt (Trost 2012). Genom att enkäten till stor del består av redan
beprövade frågeställningar menar Bryman (2009) att reliabiliteten och validiteten
stärks ytterligare.
Validitet
Validitet syftar till att forskaren undersöker det denne avsatt att undersöka (Bryman
2009). En förutsättning för att se om en studie är valid kräver det att undersökningen
även har god tillförlitlighet, det vill säga är reliabel. En studie som ej uppnår
fullständig reliabilitet kan inte heller uppnå fullständig validitet (Patel & Davidsson
2003). För att säkerställa validiteten i studien utformades frågorna så att de kan
18
kopplas till rapportens teoridel. Enkäten består av beprövade frågeställningar samt är
reviderade efter en pilotundersökning vilket även bidrar till att studiens validitet
säkerställt. Dessutom har vi genom hela studien haft en tydlig urvalsgrupp, nästa
generation inom bristyrken. Med nästa generation avses i den här studien individer
födda mellan 1982-1999 (Twenge mfl. 2010). Respondenter som inte uppfyller
ålderskraven har i bearbetningen av materialet tagits bort då dem inte tillhör den
önskade population och inte är av betydelse.
Databearbetning
För att få en överskådlig blick av det data som är insamlat har statistikprogrammet
SPPS används. Enkäternas resultat fördes till en början in i programmet för att där
bearbetas genom frekvens- och korstabeller samt regressionsanalyser. Med hjälp av
SPSS kunde signifikansen i studien undersökas för att sedan även kunna urskilja
samband mellan värderingar respondenterna emellan.
För att på ett enkelt sätt forma diagram till rapporten samt för att för läsaren redogöra
resultatet på begripligt sätt användes sedan Excel. Tabeller konstruerade vi i Word.
För att analysera materialet har en jämförelse mellan de olika studiernas medelvärden
ställts mot varandra vid liknande frågeställningar för att urskilja differenser studierna
emellan. I SPSS kontrolleras det datamaterial som använts ifrån World Value Survey
och analyserades genom bivariata och multipla regressionsanalyser. Genom att
undersöka Pearsons R samt undersöka signifikans och differens i regressionerna kan
en skillnad mellan de olika generationerna utläsas.
Dataanalys
Genomgående för studien, och således även i datanalysen är det modifierade
deduktiva angripsätt som används. Med en deduktiv ansats härleder eller bevisar
forskaren teorier utifrån tidigare forskning med en empirisk granskning. Den
teoretiska delen av undersökningen spelar således en betydande roll då syfte och
frågeställningar är skapade utifrån teorin (Bryman 2009). Enkätens frågor och
påståenden är skapad utifrån tidigare forskning och teorier om nästa generation vilket
ger studien en deduktiv karaktär. I bearbetning, analys och tolkningen av resultatet
19
har vi således försökt hitta kopplingar till teoridelen, exempelvis som Kaufmann &
Kaufmanns (2005) teorier om inre och yttre arbetsvärden. Vi har även jämfört det
resultat vi fått fram med de tidigare studierna ”World Value Survey” och ”Monitoring
the Future” resultat för att se om det finns likheter mellan dessa respondentgrupper
samt den vi använt oss av.
20
Resultat
En undersökning med en deduktiv utgångspunkt har som mål att utifrån empirin
förkasta eller bekräfta de teorier och frågeställningar som studien utgått från. I
följande avsnitt redogörs studiens resultat om vad nästa generation inom bristyrken
värderar som viktigt hos arbetsgivare, samt hur de går tillväga i sitt arbetssökande.
Resultatet som är baserat på den utgivna enkäten presenteras parallellt med en analys
av deduktiv karaktär. Det med reservation över att det är med försiktighet en analys
utifrån datamaterialet kan presenteras då urvalsgruppen ej kan ses som generaliserbar
för hela populationen nästa generation inom bristyrken.
Bakgrund
Inledningsvis presenteras beskrivande statistik över undersökningsgruppens utseende
för att skapa en förståelse över hur urvalsgruppen är uppbyggd. Därför redovisas hur
stor population som undersökts samt vilket av de två bristyrken som respondenterna
tillhör.
Tabell 1. Bakgrundsvariabler uppdelat i fördelning av ålder, yrkeskategori samt
kön
Bakgrundsvariabler
Ålder
Procent
Antal
20-25
46.9%
23
26-30
46.9%
23
30-31
4.1%
2
36+
2%
1
Total (n)
100 %
49
Tandläkare
52.2 %
24
Psykologer
47.8 %
22
Total (n)
100 %
46
Man
31,1 %
14
Kvinna
68,9 %
31
Total (n)
97,8 %
45
Utbildningstillhörighet
Kön
21
Utifrån bakgrundsvariablerna går det att utläsa att 46 individer av alla respondenter
befann sig inom kategorin nästa generation. Totalt befann sig tre respondenter utanför
de åldersspann som vi utgått ifrån. Deras svar kommer därmed inte att analyseras
ytterligare i denna studie eftersom de befinner sig utanför vårt undersökningsområde.
Som tabell 1 visar är det en jämn fördelning mellan de två bristyrkena då 24 stycken
av respondenterna studerar till tandläkare och 22 stycken individer studerar till
psykolog. 14 respondenter är män och 31 kvinnor.
För att kartlägga respondenternas syn på arbetsmarknaden undersöks nedan vilken
sektor som de är mest intresserad av att arbeta inom i framtiden.
Tabell 2. Vilken typ av organisation är du mest intresserad av att arbeta inom?
Sektor
Procent
Antal
Privat sektor
14.3 %
6
Offentlig sektor
57.1 %
24
Non profit organisationer
4.8 %
2
Eget företag
14.3 %
6
Vet ej/Ingen åsikt
9.5 %
4
Totalt (n)
91,3 %
42
Som tabell 2 visar svarade majoriteten av de tillfrågade att de erhåller störst intresse
av att i framtiden arbeta inom den offentliga sektorn. Eget företag och privat sektor
fick vardera 6 stycken respondentsvar, samtidigt som intresset för non profit
organisationer var relativt lågt, med två respondentsvar. Fyra individer uppgav att de
ingen åsikt om var de är intresserade av att arbeta.
Tabell 3. Vilken typ av organisation är du mest intresserad av att arbeta inom
indelat i offentlig sektor samt övriga sektorer
Tandläkare
Psykolog
Offentlig sektor
17 (77.3 %)
7 (35 %)
Övriga sektorer
5 (22.7 %)
13 (65 %)
Totalt (n)
22
20
22
För att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna och val
av sektor grupperades alla sektorer förutom offentlig sektor för att sedan ställas mot
varandra. Resultatet, som nästintill är signifikant (0,06), ger en antydan om att det går
att utläsa stora skillnader yrkesgrupperna emellan. Från tandläkarprogrammet
besvarade 17 respondenter att de i framtiden helst arbetar inom offentlig sektor. Som
nästan är fyra femtedelar av hela populationen. Hos psykologstudenterna uppger
endast sju respondenter samma svar. Önskan om att arbeta inom offentlig sektor
påverkas således med viss sannolikhet av vilket program respondenterna studerar.
Vid jämförelse mot dagens arbetsmarknad visar den undersökta respondentgruppen
både likheter och skillnader mot yrkesverksamma tandläkare. År 2008 var cirka
hälften (54 %) av hela landets yrkesverksamma tandläkare verksamma inom offentlig
sektor, betydligt färre än vad respondenterna i undersökningen efterfrågar. Bland
tandläkarstudenterna återfinns dock en liknande uppdelning som
hos
de
yrkesverksamma tandläkare i Västerbottens län, där 71,4 % år 2008 arbetade inom
offentlig sektor (Sveriges tandläkarförbund 2013). Respondenterna visar således i
större utsträckning ett intresse för att arbeta inom offentlig sektor i förhållande mot
verksamma tandläkare i hela riket. På grund av urvalsgruppens storlek försvårar det
en generalisering i större utsträckning. Det går dock att anta att det finns tendenser av
att respondenterna influeras av deras omgivning eftersom de är förhållandevis
samstämmiga med den fördelning som återfinns regionalt. Det går därmed att anta att
de påverkas av detta vid valet av arbetsgivare i framtiden och väljer offentlig sektor i
högre utsträckning.
Hos psykologstudenter visar sig valet av sektor i högre grad vara varierande. En
fjärdedel av psykologstudenterna vill i första hand arbeta inom privat sektor,
samtidigt som en femtedel av respondenterna intresserar sig mest av att starta egen
praktik. Intresset av offentlig sektor är dock även inom psykologprogrammet störst
när cirka en tredjedel befinner sig inom den kategorin. Resultatet visar även att
psykologstudenterna är de enda som valt alternativet non profit organisationer. Det
kan likt tandläkarstudenterna som intresserar sig av offentlig sektor, bero på att det
redan finns en större grupp yrkesverksamma inom psykologyrket som arbetar i non
profit organisationer än hos tandläkare. Inom båda utbildningarna finns en liknande
storlek på gruppen som inte vet eller inte har något åsikt, vilket är cirka tio procent.
23
Vilka tillvägagångssätt använder sig nästa generation inom
bristyrken av när de söker arbeten?
Möjligheten för arbetsgivare inom bristyrken att attrahera nästa generation kan
förenklas om de besitter en kännedom om vilka tillvägagångsätt de använder sig av
vid deras arbetssökande. Figur 1 redogör vilka tillvägagångsätt respondenterna
tidigare använt och i framtiden planerat att använda sig av vid jobbsökande.
35
30
25
20
15
10
5
0
Tidigare arbeten
Nästa arbete
Figur 1. Tidigare tillvägagångssätt vid framtida arbeten samt tillvägagångssätt
vid arbetssökande efter studier
Som figur 1 visar har respondenterna tidigare främst använt sig av direktkontakt med
organisationen, arbetsförmedlingen samt på organisationens hemsida vid tidigare
arbetssökande. Sociala medier, såsom Twitter och Linkedin är de alternativ som
respondenterna uppger använt sig minst av, och inte något som de beräknar att
använda i någon större utsträckning i framtiden. Även bemanningsföretag är ett
tillvägagångssätt som få respondenter planerar att använda sig av i framtiden.
I framtiden uppger respondenterna att de i hög utsträckning beräknar använda sig av
arbetsförmedlingen, företagets hemsida samt via tidningar som nästintill fyrdubblas i
jämförelse
med
tidigare
tillvägagångssätt.
Eftersom
kategorin
kontaktat
organisationen själv fallit bort ifrån enkäten vid frågan om hur respondenterna
beräknar gå tillväga i framtida arbetssökningar går det inte att genomföra en
uppföljning över huruvida studenterna ställer sig i den frågan. Respondenterna gavs
även en möjlighet att besvara frågorna med alternativet övriga tillvägagångssätt där de
själv fick fylla i tillvägagångsätt. Elva respondenter uppgav kontakter eller vänner vid
24
tidigare arbetssökningar, vilket fyra stycken även nämner vid sökande av framtida
arbete. Fyra respondenter uppgav dessutom direktkontakt med organisationen som
framtida tillvägagångssätt vid arbetssökande.
Hjälp av tidigare studenter, samt studentmässor är två faktorer som ökat kraftigt när
respondenterna uppskattar hur de kommer söka arbete i framtiden i förhållande till
tidigare tillvägagångssätt. Det faktum att respondenterna i framtiden kommer att
arbeta inom ett yrke som innehar höga kvalifikationskrav kan antas bidra till en
naturlig förflyttning ifrån kontakter och vänner till formella kontakter och formella
tillvägagångssätt i arbetssökandet. Flertalet respondenter väljer dessutom att söka
arbete via tidningar vilket kan tänkas härledas till framtida arbetsplatsens karaktär
samt det tidigare påvisade stora intresset av att arbeta inom offentlig sektor. Inom den
offentliga sektorn förekommer det lagstadgade krav om att utannonsera tillsvidarearbeten offentligt, en orsak som kan antas bidra till att annonserna återfinns i
tidningar. Resultatet visar på att respondenterna i framtiden inte avser att använda sig
av sociala medier och inte heller Linkedin, och säger således till viss del emot de
teorier att nästa generation välkomnar och ser IT som en naturlig del av vardagen
(Pihl 2011). Det kan dock antas vara av betydande vikt för en arbetsgivare att
säkerställa att de erhåller en väl fungerande hemsida då flertalet av respondentera
uppger att de använder sig av arbetsgivarens hemsida i arbetssökandet. Resultatet ger
en anvisning om att nästa generation är relativt traditionella i valet av tillvägagångsätt
vid arbetssökande samt att de gärna använder sig av formella kontakter i sitt framtida
arbetssökande.
Ytterligare ett sätt arbetsgivare kan använda sig av för att tilltala och attrahera nästa
generation är att under studietiden ta direkt kontakt med studenter i syfte om att
rekrytera.
25
Tabell 4. Har du under din studietid blivit direktkontaktad av någon
arbetsgivare i syfte att bli rekryterad totalt, samt yrkeskategoriserad.
Svar
Procent
Antal
Ja
37 %
17
Nej
63 %
29
Totalt (n)
100 %
46
Yrkeskategoriserat
Tandläkare
Psykolog
Ja
14 (58.3 %)
3 (13.6 %)
Nej
10 (41.7 %)
19 (86.4 %)
Totalt (n)
24 (100 %)
22 (100 %)
För att undersöka hur stor andel av respondenterna som blivit kontaktade av
arbetsgivare ställdes frågan huruvida de blivit direktkontaktade från en organisation i
syfte att bli rekryterad (tabell 4). Cirka en tredjedel av respondenterna svarade ja. Det
framkom påtagliga skillnader mellan de två yrkesgrupperna då majoriteten av
tandläkarna, 14 stycken har blivit direktkontaktade i syfte att bli rekryterade,
samtidigt som endast tre respondenter av psykologerna uppgett sig vara med om
detsamma.
Det finns ett flertal faktorer som kan ha en inverkan på resultatet, dels kan det vara så
att direktkontakt med studenter är vanligare bland arbetsgivare som rekryterar
tandläkare. Eftersom psykologstudenter även har krav på sig att genomföra en så
kallad PTP-tjänst (praktisk tjänstgöring som psykolog) innan de blir legitimerade
psykologer finns det anledning att tänka även det bidrar till att de i mindre
utsträckning
redan
blivit
direktkontaktade.
Dessutom
befinner
sig
tandläkarstudenterna två terminer framför psykologstudenterna, och infinner sig
därmed närmare inträdet på arbetsmarknaden.
Faktum kvarstår dock att tandläkarstudenter i högre grad blivit direktkontaktade i
syfte att bli rekryterad under studietiden. En orsak kan tänkas vara att arbetsgivare
inom tandläkaryrket i högre utsträckning upptäckt det hot som generationsväxlingen
26
för mer sig (Dyhre 2013) och redan har påbörjat rekryteringsprocesserna för att
överleva i framtiden. Frågeställningen avslöjar dock inte vilket arbete det rör sig om
och det går således inte att säkert veta om respondenterna menar att de blivit
direktkotaktade angående deras framtida yrkesroll.
Vilka faktorer värdesätter nästa generation arbetstagare inom
bristyrken hos sin framtida arbetsgivare?
Arbetsgivare som är medvetna om vad nästa generation ut på arbetsmarknaden
värdesätter erhåller en enorm fördel (Dhyre 2013). Trivsel, ersättning samt trygghet är
möjliga faktorer som påverkar hur arbetssökande funderar kring och agerar vid valet
av
arbetsgivare.
Nästa
generation
utmålats
som
en
flexibel
och
självutvecklingstörstande generation, som väljer arbeten efter vad de är intresserade
av och inte räds risker (Pihl 2011). För att undersöka om dessa teorier och antaganden
är sanningsenliga uppmanades respondenterna att skatta vilka faktorer de värderar
som viktiga vid valet av arbetsplats och arbetsgivare.
27
För mig är det viktigt….
Att ha ett arbete med hög status
Med en hög lön
Med bra arbetsförmåner
Att min framtida arbetsgivare har samma
samhällsvärderingar som mig
Med flexibel arbetstid
Goda karriärsmöjligheter på min arbetsplats
Att organisationen jag arbetar för har ett gott anseende
utåt
Att jag på min arbetsplats ofta får feedback och
återkoppling av chefer och kollegor
Att kunna påverka mina arbetsvillkor
Att ha ett arbete som lämnar tid för annat viktigt i livet
Med möjlighet till kompetensutveckling på min
arbetsplats
Med ett arbete där jag får använda mina färdigheter och
förmågor (ett arbete som låter mig göra det jag är…
Att ha en bra chef
Men en trygg anställning
Med trevliga arbetskamrater
Att mitt arbete är intressant och meningsfullt
0
1
2
3
4
5
Figur 2. Arbetsfaktorer sammanställt i medelvärde
Samtliga faktorer värderades överlag högt, ingen hade ett medelvärde under siffran
tre. På skalan 1- 5 där 1 håller inte alls med och 5 håller helt med, har tio faktorer
värderas över fyra. När respondenternas svar redovisas i följande avsnitt har
faktorerna grupperats in i två grupper. Låga och höga värden. Till höga värden räknas
28
6
de åtta faktorer som skattats högst. De lägre värdena är således de åtta faktorer som
skattats lägst av respondenterna. Det är dock väsentligt att ha i åtanke att även de låga
värdena är relativt högt värderade, men eftersom de har andra kategorier som skattats
som viktigare gör att de räknas som mindre viktiga. Resultatet ger en antydan om vad
populationen inom bristyrken värdesätter hos en arbetsgivare.
Likt Twenges mfl. (2010) studier, bekräftar resultatet att respondenterna vill ha ”ett
arbete som lämnar tid över till annat” samtidigt som de vill ha en ”möjlighet att
utvecklas och självförverkligas på arbetsplatsen”. Från resultatet går det går att utläsa
likheter mot såväl Ingelharts (2005) samt Pihls (2011) teorier om att individer i
dagens samhälle vill förverkliga sig själv genom sitt arbete. Flertalet respondenter
värderar faktorer som ”mitt arbete är intressant och meningsfullt” samt ”att jag kan
använda mina färdigheter och förmågor (göra det jag är bäst på)” högt. Att de anser
att få ”möjlighet till kompetensutveckling” som betydelsefullt samtidigt som de inte
anser ”möjlighet till karriär inom företaget” som lika viktigt, kan tyda på att
respondenterna värderar de inre arbetsvärdena högre (Kaufmann & Kaufmann 2005)
och självförverkligande än vissa av de yttre arbetsvärdena, som status och pengar som
Pihl (2011) tidigare indikerat på att de uppskattar.
Som figur 2 visar skattade nästa generation inom bristyrken ”hög status” lägst följt av
”hög lön”. Ett resultat som talar emot Phils (2011) teorier om att nästa generation är
pengafokuserade. Utifrån resultatet går det även att utläsa att nästa generation inom
bristyrken prioriterar att ”arbetsgivaren har liknade samhällsvärderingar som sina
egna” samt att ”organisationen har ett gott anseende utåt” förhållandevis lågt.
Tendenser som skiljer sig från Nyberg & Lagerhorns (2007) antydan om att nästa
generation är annorlunda än tidigare generationer, då de vid valet av arbetsgivare
sätter stor vikt vid etiska aspekter och inte enbart lön. Respondenternas resultat liknar
istället Twenges mfl. (2010) indikation om att nästa generation inte har en annorlunda
syn på altruistiska värden på arbetsplatsen än tidigare generationer (Twenge mfl.
2010). Av studiens resultat framgår det att respondenterna inte värderar att få
feedback som en av de åtta betydelsefullaste faktorerna, och motsäger således
Parment (2008) och Pihls (2011) resonemang att de i hög utsträckning är
feedbacktörstanden individer. Studien motsäger Lindquists (2008) antydan om att
29
nästa
generation
värderar
flexibilitet
högt
på
arbetsmarknaden
eftersom
respondenterna skattat flertalet faktorer högre.
Går det att urskilja en homogen grupp bland respondenterna?
I majoriteten av frågorna går det att utläsa en ytterst liten variation mellan
respondentgrupperna inom de två bristyrkena. Tandläkarstudenterna visar i de flesta
frågeställningarna ett marginellt högre medelvärde, dock inget markant eller
signifikant
grupperna
emellan.
Yrkesgrupperna
är
således
förhållandevis
samstämmiga i sina svar. Det går dock utläsa vissa kluster av samband av värderingar
bland respondentsvaren. För att undersöka om det finns signifikanta samband
genomfördes ett Pearsons R-test mellan variablerna. Testet visar på vilka
ställningstaganden som kan sammankopplas till andra svar och således utläsa likande
värderingar bland respondenterna. Av R-testet framkom ett antal signifikanta
samband. Det går därmed att generalisera att en del likheter bland respondentsvaren
inte är slumpmässiga. En respondent som ställt sig positiv till en frågeställning kan
således tendera att ställa sig positiv till en fråga där det återfinns ett signifikant
samband, vilket redovisas i figur 3.
30
Figur 3. Samband mellan värderingar i vår respondentgrupp
I figur 3 redogörs de signifikanta sambanden som visat sig bland respondenters
värderingar. Rutor som har pilar mellan varandra, visar ett signifikant samband
sinsemellan. Från figur 3 går det att utläsa att det finns två huvudgrupper där den ena
gruppen har kompetensutveckling som den stora sambandsfaktorn, samt den lite
mindre gruppen som har lön som central värdering och sambandsfaktor. Utifrån ovan
redovisat resultat går det likt Kaufmann & Kaufmann (2005) att göra en indelning av
inre och yttre arbetsvärden. Värden som presenteras i de övre, blåfärgade rutorna kan
utifrån den teorin utläsas som typiska yttre arbetsvärden, där uteliggande faktorer
värderas högt. Det går även att genomföra en liknande gruppering med inriktning mot
inre arbetsvärden där kompetensutveckling och en inre utveckling har ett signifikant
samband i relation till varandra. Även i denna gruppering finns vissa yttre
arbetsvärden, men huvudkomponenterna byggs på inre arbetsvärden. Det går således
att anta att det finns individer inom respondentgruppen som drivs av ekonomiska och
statusfyllda arbetsmoment, samtidigt som en del drivs och därmed attraheras av inre
attribut. Det kan antas vara en förklaring till den splittring studiens respondentgrupp
31
visat på mot tidigare studier av nästa generation. Eftersom vissa respondenter värderar
lön, förmåner samt status högt går det att dra paralleller till den bild Pihl (2011)
innehar om nästa generation som pengafokuserade. Det starka samband som går att
utläsa mellan ett flertal faktorer visar på att arbetsgivare i viss mån bör eftersträva att
erbjuda alla de faktorer som det finns ett samband mellan, för att attrahera nästa
generations och tillgodose deras önskningar vid val av arbetsplats.
Respondenterna ställdes även inför ställningstaganden i enkäten där de skulle välja
den väsentligaste av två faktorer. Även här går det att utläsa ett splittrat resultat.
Resultatet presenteras nedan.
Tabell 5. Ställningstaganden mellan olika arbetsvariabler ställt mot varandra
Instämmer Instämmer Varken
Instämmer Instämmer Total
inte alls
inte
instämmer
helt
(n)
inte eller
instämmer
Antal
4
Procent 8.9 %
18
15
4
4
45
40 %
33.3 %
8.9 %
8.9 %
97,8
%
För mig är det viktigare att arbeta på ett jobb där jag trivs socialt än ett
välbetalt jobb
Instämmer
inte alls
Instämmer
inte
Varken
Instämmer
instämmer
inte eller
instämmer
Instämmer
helt
Total
(n)
Antal
1
0
12
17
15
45
Procent
2.2 %
0%
26.7 %
37.8 %
33.3 %
97,8
%
För mig är det viktigare att mitt arbete är intressant än att det är meningsfullt
ur ett samhällsperspektiv
Instämmer Instämmer
inte alls
inte
Varken
Instämmer
instämmer
inte eller
instämmer
Instämmer
helt
Total
(n)
32
Antal
1
9
19
14
2
45
Procent
2.2 %
20 %
42.2 %
31.1 %
4.4 %
97,8
%
För mig är det viktigare att ha en trygg anställning än möjlighet till bra
arbetsförmåner
Instämmer Instämmer
inte alls
inte
Varken
Instämmer
instämmer
inte eller
instämmer
Instämmer
helt
Total
(n)
Antal
1
2
13
21
7
44
Procent
2.3 %
4.5 %
29.5 %
47.7 %
15.9 %
45,6
%
För mig är det viktigare var mitt arbete ligger geografiskt än arbetets karaktär
Antal
5
12
20
9
0
46
Procent
10.2 %
24.5 %
40.8 %
18.4 %
0%
100
%
Som tabell 5 åskådliggör går det att utläsa tendenser av att respondenterna i stor
utsträckning värderar trygghet högt. Nästan hälften skulle välja att stanna kvar inom
en organisation även fast de inte trivs. Endast 8 respondenter har besvarat jakande,
och skulle lämna även fast de inte hade något annat arbete på gång. En antydan som
motsäger sig Nyberg & Lagerhorns (2007) studie som visar på att nästa generation
gör som de vill och det som passar dem. Resultatet visar snarare på tendenser om att
nästa generation inom bristyrken påminner om föregående generationer som präglats
av värderingar om att arbeta hårt och ”bita ihop” (Kaufmann & Kaufmann 2005).
Som tabell 5 visar värderas sociala relationer högre än ersättning utifrån enkäten, 32
respondenter är av den uppfattningen samtidigt som endast en respondent uppger att
lön är viktigare än social trivsel liknande det resultat som Lindquist (2008) presenterat
i sin studie.
Det går att utläsa en stor variation på frågan om det är viktigare att arbetet är
intressant än meningsfullt ur ett samhällsperspektiv. Tio respondenter anser att det är
mer betydelsefullt att arbetet är meningsfullt ur ett samhällsperspektiv, samtidigt som
33
16 individer värderar att arbetet är intressant högre. I frågan ställde sig dock
majoriteten av respondenterna sig i mitten av de båda alternativen. Ett arbete som är
betydelsefullt ur ett samhällsperspektiv är till viss del viktigt för respondenterna,
vilket kan återkopplas till teorier om att nästa generation ut på arbetsmarknaden
värderar både andra och sig själv högt (Lindgren 2005), samt att de arbetar för att
självförverkliga sig själva (Pihl 2011).
En trygg anställning visar sig bland respondenterna vara av större vikt än möjligheter
till bra arbetsförmåner vilket stärker de tidigare resultaten som visade på att
respondenterna värderar trygghet i stor utsträckning. En stor önskan om att vara trygg
kan antas härleda ifrån det instabila läget på den svenska arbetsmarknaden idag med
ett högt antal arbetslösa (SCB 2013). 15 respondenter värderar arbetets karaktär som
viktigare än dess geografiska läge i förhållande till nio som är av motsatt åsikt.
Majoriteten av respondenter ställer sig dock även här i mitten av de två alternativen
vilket ger en antydan om att båda faktorerna är relevanta.
Hur förhåller sig svaren ifrån den här undersökningen i jämförelse
mot liknande studier?
Den här studien är en jämförande studie emot den redan genomförda studien
Monitoring the Future som Twenge mfl. (2010) baserat deras studie på. En jämförelse
kan således genomföras för att undersöka vilka värderingsskillnader som finns mellan
nästa generation inom bristyrken och Twenge mfl. (2010) urvalsgrupp. I tabellerna
nedan redovisas respondenterna från Monitoring the Future för årtalen ”1976”,
”1991” samt ”2006”. Nästa generation inom bristyrken redovisas som ”2013”.
Tabell 6. Monetoring the Future i förhållande till vår undersökning
För mig är det viktigt att ha ett arbete med hög status
1976
1991
2006
2013
Medelvärde 2,63
2,92
2,79
3,09
Studieår
För mig är det viktigt med ett arbete där jag får använda mina färdigheter och
förmågor (ett arbete som låter mig göra det jag är bäst på)
1976
1991
2006
2013
Medelvärde 3,66
3,67
3,61
4,64
Studieår
34
För mig är det viktigt att det finns goda karriärmöjligheter på min arbetsplats
1976
1991
2006
2013
Medelvärde 3,43
3,51
3,42
3,82
Studieår
För mig är det viktigt att ha ett arbete som lämnar tid över till annat viktigt i
livet
1976
1991
2006
2013
Medelvärde 3,14
3,18
3,25
4,58
Studieår
I jämförelsen mot Monitoring the Future går det i majoriteten av frågeställningarna
utläsa en väsentlig skillnad. Respondentgruppen från 2013 har ett högre värde än de
andra, oavsett generationstillhörighet, i varje frågeställning.
Som tabell 6 demonstrerar, anser respondentgruppen från 2013, att ett arbete med hög
status är viktigare än de andra kohorterna. Den generation som placerar sig närmast i
denna fråga, är generation som besvarat enkäten 1991 och därmed tillhör generation x
och är födda under 70-talet. Ovan nämnda frågeställning tillsammans med
karriärmöjligheter är de frågeställningar där den här studiens respondentgrupp
placerar sig närmst Monitoring the Futures respondenter i svaren. Generationen som
besvarat enkäten 1991 placerar sig även närmast 2013 års respondentgrupp på frågan
om karriärmöjligheter.
Bland frågorna som berör möjlighet till fritid samt möjlighet till att använda sina
färdigheter (och göra det man är bäst på) påvisas ett glapp mellan 2013 års
respondenter samt de övriga respondentgrupperna. Såväl tandläkarstudenterna som
psykologstudenterna visar på ett högre medelvärde i dessa två frågor än vad
respondenter ifrån Monitoring the Future svarat. 2013 års respondenter anser att det
angeläget att erhålla ett arbete som lämnar tid över till annat i livet, samt att ha ett
arbete där de får använda sina färdigheter och göra det de är bra på. I Monitoring the
Future anger respondenterna att det är av betydande karaktär, men de uppvisar ändock
ett medelvärde som placerar sig lägre än 2013 års respondentgrupp. I jämförelsen från
år till år går det att se önskan om ett arbete som lämnar tid över till annat har ökat med
tiden. 2013 års respondentgrupp är den årskull som värderar det högst och de ifrån
35
nästa generation som besvarat Monitoring the Future näst högst vilket även stämmer
överens med tidigare teorier om nästa generation.
Skillnader som går att utläsa mellan de olika grupperna som genomfört enkäten under
olika årtionden kan förklaras av olika anledningar. Dels är det betydande att det i
Sverige erhålls en annan försörjningsnorm än i USA där Motitoring the Future
genomförts. I Sverige finns en tvåförsörjarnorm, barnomsorg och förhållandevis långt
kommet jämställdhetsarbete (Stanfors 2007) vilket ger goda förutsättningar för båda
parter i en relation att förvärvsarbeta. Önskan om fritid ter sig ganska naturligt om
båda de vuxna i en familj arbetar i större utsträckning. En annan förklaring kan tänkas
vara då arbetstagare idag, jämfört med tidigare år ständigt är kontaktbar via mail, i
telefonen och har en ständig tillgång till internet. Verkligheten börjar kanske göra sig
påmind och anställda behöver få känna sig fria när de lämnar arbetet för dagen.
Eftersom 2013 års respondentgrupp är en så pass liten grupp till antalet går det inte
utifrån deras svar att dra slutsatser som är generaliserbara till hela populationen nästa
generation inom bristyrken. Det är dock av intressant karaktär hur 2013 års
respondentgrupp i jämförelsen med Monitoring the Future återkommande visar sig
likna den generation som besvarat enkäten under 90-talet. Tre av fyra frågor placerar
sig 2013 års respondentgrupp närmast generation x, medan det på en fråga stämmer
överens för de som tillhör nästa generation. Utifrån detta kan det ses som en antydan
att nästa generation inte är samstämmiga i sina åsikter. Men det kan även bero på
nationstillhörighet eller det faktum att respondenterna ifrån Monitoring the Future
besvarats under tiden de studerar på high school och i den här enkäten av studenter i
senare del av deras universitetsstudier. Ur jämförelsen går det ändock att utläsa hur
2013 års respondentgrupp värderar arbete genomgående högt till skillnad från de
andra grupperna. Respondenterna i den här studien består av individer som själva valt
att investera fem år till studier för att sedan kliva ut i arbetslivet. Respondenterna som
medverkat i Monitoring the Future värderar möjligtvis inte att arbeta eller kanske inte
ser en framtid utanför förvärvsarbetets ramar. Med åldern kan det tänkas att många
upplever sig som säkrare och hunnit införskaffa sig en del arbetserfarenheter till
skillnad från gymnasietiden vilket möjligtvis bidrar till mer genomtänkta och
erfarenhetsbaserade svar.
36
En av avsikterna med det här arbetet är även att göra en jämförelse emot World Value
survey. Således har sambandet studierna mellan undersökts genom en bivariat analys
där ett samband mellan olika generationsindelningar och det uppskattade värdet av
arbete undersökts, vilket redovisas i tabell 7. Det går att utläsa en differens om det
uppges vara signifikant och om spridning finns. Fördelningen av B värdet förklarar
spridningen mellan de olika generationerna. Vid ett minustecken värderas det lägre än
den konstanthållna variabeln, vilket i detta fall är generationen traditionalister.
Tabell 7. Bivariat regressionsanalys värde av arbete ställt mot generation
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
Sig.
Äldre 1,631
,023
,000
Babyboomers
-,173
,032
,000
Generation X
-141
,034
,000
Nästa generation
-,062
,072
,391
Model
Generation
(Constant)
Tabellen visar att det finns ett signifikant samband mellan generationstillhörighet och
det uppskattade värdet av arbete i tre generationer av respondenterna i World Value
survey. Nästa generation, som i denna studie består av en ytterst liten grupp finns det
dock inget signifikant samband på och kan därmed inte påstås representera denna
generation utanför studien. Det som är intressant i studien är att det är den äldre
generationen, födda 1920-30 som värderar arbete högst för att sedan av samtliga
nästkommande generationer uppges mindre viktigt, eftersom värdet i kolumn B
sjunker.
Men
beror
värderingar
på
generationstillhörighet
eller
påverkar
respondentens ålder samt vilket år respondenten svarat resultatet? För att undersöka
det närmre konstruerades en multipel regressionsanalys.
37
Tabell 8. Multipel Regressionsanalys värde av arbete ställt mot ålder, tidpunkt
samt generationstillhörighet
Unstandardized
Model
1
Coefficents
B
Std. error
Sig.
Constant
1,260
,141
,000
Baby-Boom
-,097
,054
,074
Gen. X
,006
,089
,950
Gen. Y
,076
,130
,558
1999-2004
,157
,032
,000
2005-2007
,141
,037
,000
Ålder
,004
,002
,055
För att undersöka huruvida det samband som den bivariata regressionen förhåller sig
mot ålder samt tidpunkt för frågeställningen genomfördes således en multipel
regressionsanalys där dessa faktorer vägdes in. Även i den multivariata
regressionsanalysen konstanthålls variabeln ”Äldre” vilket består av traditionalisterna,
generationen födda år 1920-1930. Tabellen visar på ett signifikant samband i att det
under tidsperioden tidigt 2000-tal till sent 2000-tal pågått en värdeförskjutning oavsett
generationstillhörighet i Sverige. Arbete värderas därmed som mindre viktigt under
den senaste tidsperioden. Till skillnad ifrån den bivariata regressionen (tabell 7) finns
inget samband mellan generationstillhörighet. Det samband som återfanns i tabell 7
beror således inte på vilken generation en individ tillhör, utan under vilken tidsperiod
respondenterna deltagit i undersökningen. Vilket visar på svårigheter att generalisera
efter generationstillhörighet både i World Value survey och det här arbetet.
Ett intressant resultat är det minskade intresset för arbete, då allt fler individer
studerar vid universitet samt investerar tid och pengar i att kunna arbeta med det de är
intresserad av. För att göra en jämförande analys mot fritid genomfördes även en
regressionsanalys över detta, men ett signifikant samband gick ej att påvisa.
Ingelharts (2005) antydan om att det har skett en värderingsförskjutning på senare år
stämmer till viss del överens med resultaten då respondenterna besvarar frågorna
38
olika över tid. Däremot kan det även anses att den finanskris som drabbade Sverige
2008 som bland annat medfört svårigheter till fast jobb troligtvis bidrar till att
arbetsvärderingar förändras mot en önskan om trygghet och säkerhet i större
utsträckning än vad resultatet i World Value survey visar, då den senast är genomförd
år 2007. Ett skäl som kan tänkas ha påverkat respondentgruppen i den här studien då
de går att utläsa höga medelvärden angående trygg anställning samt oviljan att lämna
ett arbete trots att de inte trivs.
39
Diskussion
För att förtydliga den introducerade analysen presenteras i följande avsnitt slutsatser
och diskussion kring studiens resultat där även författarnas tankar presenteras och
vägs in. Vidare förs en diskussion kring de metodval som genomsyrat studien samt
förslag på framtida forskning. Precis som i resultatdelen är det med försiktighet
slutsatser dras och med en medvetenhet om att resultat ej är generaliserbart för hela
populationen nästa generation.
Syftet med studien var att studera och kartlägga nästa generation inom två bristyrken
för att ta reda på vad de värdesätter hos sin framtida arbetsgivare samt vilka
tillvägagångsätt de använder för att söka jobb. Slutsatserna och diskussionen
presenteras utifrån de frågeställningar som är arbetets grund.
-
Vilka tillvägagångssätt använder sig nästa generation inom bristyrken av när
de söker arbeten?
-
Vilka faktorer värdesätter nästa generation arbetstagare inom bristyrken hos
sin framtida arbetsgivare?
-
Går det att urskilja en homogen grupp bland respondenterna?
-
Hur förhåller sig svaren ifrån den här undersökningen i jämförelse mot
liknande studier?
Utifrån den genomförda studien framgår det tydligt att nästa generation inom
bristyrken främst vill arbeta inom den offentliga sektorn och i stor utsträckning tänker
använda sig av traditionella tillvägagångsätt, såsom tidningar och arbetsförmedlingen
när de i framtiden ska söka arbeten. Det visades dock föreligga ett bristande intresse
för sociala medier samt Linkedin. Överraskande med tanke på den IT- utveckling och
datoriserade värld som de faktiskt är uppvuxna i. Det kan dock antas att offentlig
sektor till stor del annonserar genom traditionella medel såsom tidningar vilket då
även förklarar det nästintill obefintliga intresset att använda det många anser som
moderna tillvägagångsätt såsom sociala medier. Det som förvånade oss mest var trots
allt att respondenterna visade ett övervägande stort intresse för att arbeta inom den
offentliga sektorn, då vi inte tror att det är lika vanligt inom andra yrken för kohorten
nästa generation. Offentlig sektor, som i många fall inte har de resurser och
möjligheter att attrahera med yttre attribut, såsom hög lön och arbetsförmåner anser vi
40
även kan kopplas till de motivationsfaktorer som respondenterna i vår undersökning
motiveras av. Att inneha en trygghet samt få göra det man är bra på utan att känna ett
stort behov av karriär och status kan således ses som något denna sektor troligtvis
utsänder i deras rekrytering och i dess employer brand.
Det framkom även att nästa generation inom bristyrken till en viss del visar sig vara
traditionella i deras värderingar då de värderar såväl trygghet som säkerhet högt vilket
i teorier ofta sammankopplas med äldre generationer. Kanske räcker det för nästa
generation inom bristyrken att de är medvetna om att det finns en möjlighet att lämna
en organisation om intresset sviker, och genom enbart tanken tillfredsställs det behov
av äventyr och spänning som nästa generation anses värdesätta. En del karaktärsdrag
som bland annat Ingelhart (2005) uppmålar som karaktäriserande för nästa generation
stämde dock överens med den här studiens respondentgrupp. De uppvisar exempelvis
en önskan om att förverkliga sig själv samt att arbeta och utvecklas på ett, som de
anser, intressant arbete.
Nästa generation inom bristyrken värderar även en balans mellan fritid och arbete likt
Twenge mfl. (2010) och Parment (2008) antydningar. Att nästa generation enligt
bland annat Parment (2008), anser att företagets anseende utåt samt att organisationen
har liknande samhällsvärderingar som viktiga faktorer, anges inte som en avgörande
faktor vid valet av arbetsgivare hos studiens respondenter. Ett liknande resultat som
det Twenge mfl. (2010) redovisar i deras studie, där de inte finner någon skillnad de
olika generationerna emellan vid frågan om altruistiska värderingar på och kring
arbetet (Twenge mfl. 2010). Nästa generation inom bristyrken värderar hög status, lön
samt bra arbetsförmåner som minst viktigt och ersättningar och belöningar i en liten
utsträckning, och är således inte orienterade mot ersättning i den omfattningen som
Pihl (2011) antyder. Respondenterna i denna undersökning värderar trygghet, trevliga
arbetskamrater samt ett intressant och meningsfullt arbete högst. Antydningar om att
nästa generation gör det som de själva anser är rätt, och att de om organisationen inte
innehar deras värderingar lämnar organisationen som de arbetar för (Nyberg &
Lagerhorn 2007) visar sig inte stämma. Respondenterna värderar istället en trygg
anställning, och kan även tänka sig arbeta kvar fastän de inte trivs på sin arbetsplats.
Det kan antas härleda ifrån etablerade föreställningar om att arbetstagare ifrån dessa
41
yrkesgrupper av tradition anser det som essentiellt att stanna i organisationer under
längre tid än andra yrkesgrupper.
Twenge mfl. (2010) antyder att nästa generation arbetar för att leva eftersom de
eftersträvar att förverkliga sig själv på sitt arbete. Något som delvis går att
understryka med denna undersökning då resultatet påvisar återkommande tendenser
att nästa generation värderar självförverkligande faktorer i hög utsträckning. Ett
intressant och meningsfullt arbete med utrymme för att använda sina färdigheter och
förmågor samt möjlighet till kompetensutveckling som värderas högt i studien går
även att koppla till Kaufmann & Kaufmanns (2005) teorier om inre arbetsvärden. Vi
menar att det kan bedömas som en tendens om att en värdeförskjutning har inträffat
från industrisamhället på 1930-talet, där svåra ekonomiska förhållanden och
monotona arbeten kan beskrivas som den generationen där individerna som levde för
att arbeta (Twenge mfl. 2010). Om det är nästa generation som är annorlunda eller om
hela samhället har förändrats är svårt att veta.
Nästa generation inom bristyrken visade på väldigt högt skattade medelvärden för vad
de värderar som viktigt på arbetet. Tio av 16 värderingar har ett skattat medelvärde
över fyra. Något som kan förklaras av olika anledningar. Flertalet av de värderingar
som har undersökts kan av många anses som självklara, vilket kanske bidragit till att
en del undermedvetet skattat en värdering som hög utan att egentligen ha reflekterat
över den en djupare utsträckning. Flertalet önskar säkerligen även att arbeta på en
arbetsplats som innehåller flera av faktorerna, såväl hög lön som bra
utvecklingsmöjligheter som bra förmåner och så vidare. Då respondenterna i och med
sin utbildning är garanterad en förhållandevis hög lön kan det bidra till att de inte
skattar hög lön i lika hög utsträckning som andra faktorer. Att respondenterna skiljer
sig ifrån Monitoring the Future med så pass stor marginal i många frågor kan
troligtvis även härledas ifrån deras motivation och intresse av ett specifikt yrke i och
med att de investerar tid och pengar under en lång studietid för att i framtiden arbeta
med något som är självvalt. Det går även att anta att det i dagens samhälle till skillnad
från åren då Moitoring the Future är utförd, avges mer utrymme för en individ att
själv reflektera över vad som upplevs viktigt. Samtidigt som individer idag ges större
möjlighet att söka arbeten de vill arbeta inom och dessutom med mer lättillgängliga
tillvägagångsätt än tidigare.
42
Som en följd av att studiens respondenter är välutbildade inom framtida erkända
bristyrken kan det förutspås bidra till en medvetenhet hos dem att de besitter
möjligheten att ställa krav och efterfråga det de vill ha av sin anställning. Medvetna
om statistik likt den Gustafsson (2010) presenterar vet nästa generation inom
bristyrken att de är attraktiva på arbetsmarknaden vilket kan tänkas visa sig genom att
de begär och får mer ifrån arbetsgivaren än inom yrken som istället har ett överflöd av
arbetstagare. Följaktligen ställer detta även större krav på arbetsgivaren att attrahera,
tillgodose och skapa rätt förutsättningar för nästa generation så att de i arbetssökandet
vänder sig till just dem.
De oenigheter som finns inom respondentgruppen visar på olikheter i värderingar
inom nästa generation, både inom gruppen samt mot tidigare forskning. Flertalet
faktorer som anses som relativt traditionella värderades högt vilket kan bero på att
enbart vissa delar av värderingarna på arbetsmarknaden har förändrats, och att
flertalet värderingar som appliceras på tidigare generationer även kan appliceras på
kohorten nästa generation. Vidare kan det antas att valet av ett relativt traditionellt
yrke kan tendera att attrahera en individ som uppskattar tradition och trygghet på ett
annat sätt än en individ som till exempel skulle välja att arbeta som frilansande
journalist. Likt Björklunds (2006) teorier om att hög lön bidrar till att fler söker
arbetet kan ett eftertraktat arbete tänkas bidra till att individer som uppskattar trygghet
söker sig dit.
Att en sådan stor del, utöver de som värderar lön, status samt förmåner som viktigt
besvarat enkäten samstämmigt kan anses som en tendens om att många individer
inom kohorten nästa generation inom bristyrken är samstämmiga i sina värderingar,
trots att resultatet i den här studien inte visade sig stämma överens med tidigare
forskning. Arbetsgivare bör således även i framtiden kartlägga och skapa en förståelse
över hur nästa generation inom bristyrken tänker och går tillväga när de söker arbete
för en möjlighet att rekrytera kompetent personal. Av den här studiens resultat går det
dock inte att utläsa vilka individer som är de kompetenta arbetstagarna och kan
således inte försäkra att arbetsgivarens kompetensbehov blir tillfredställt genom att
rekrytera arbetstagare som värderar antingen inre eller yttre attribut. Vi anser dock att
43
arbetsgivare med fördel bör erbjuda möjligheter till utveckling för att attrahera
kohorten nästa generation, då detta troligtvis kommer intressera fler kandidater.
Slutsats
Som en följd av det låga deltagandet i studien försvårar det möjligheten till att
generalisera resultatet och slutsatserna till hela populationen. Det går dock att utläsa
tendenser bland individer ifrån nästa generation inom bristyrken, framförallt bland
tandläkar- och psykologstudenter vid Umeå universitet. Studien visar på att nästa
generation inom bristyrken uppger att de i framtiden kommer använda tidningar och
organisationens hemsida som tillvägagångsätt för att söka jobb. De visar däremot ett
litet intresse för att använda sig av sociala medier samt Linkedin, samtidigt som
arbetsförmedlingen uppskattas att användas som tillvägagångssätt i hög utsträckning.
Av resultatet framgår det att nästa generation inom bristyrken till viss del är splittrade
ifrån tidigare forskning kring nästa generation och dess värderingar. Till viss del
påminner den här studiens respondentgrupp om äldre generationer, samtidigt som de
likt Twenge mfl. (2010) & Inglehart (2005) antydningar vill förverkliga sig själv och
sina egenskaper genom arbetet. Respondenterna motsäger sig således till viss del de
teorier som finns om kohorten nästa generation. Studien visar på att de värderar såväl
trygghet som säkerhet högt, drag som ofta sammankopplas med äldre generationer
och alltså talar emot de teorier som presenteras om att nästa generation är annorlunda
och mer risktagande (Nyberg & Lagerhorn 2007).Resultatet visar även att de likt
Twenge mfl. (2010) Och Parment (2008) antydning, eftersträvar att uppnå en balans
mellan arbete och fritid.
Nästa generation inom bristyrken kan således ses som en grupp individer som vill
utveckla sig själv genom sitt arbete, samtidigt som de har ett rikt socialt liv både på
och utanför arbetsplatsen, och som fokuserar lite mer på sitt förvärvsarbete än
individer ifrån tidigare undersökningar som genomförts på nästa generation.
Metoddiskussion
Valet av enkät som undersökningsmetod föll naturligt då de möjliggör för flertalet
respondenter att delta samt avger ett bättre resultatunderlag än exempelvis en
kvalitativ intervjustudie (Bryman 2009). Enkäten övervägdes att genomföras som
webbaserad men då vi av egen erfarenhet vet att studenter sällan kollar sin
studentmejl och än mindre svarar på enkäter där, samt med stark avrådan från berörda
44
studievägledare ansåg vi att det hade varit än allt för stor chansning som troligtvis
hade resulterat i ett obefintligt respondentdeltagande.
En svårighet med ett begränsat urval av nästa generation inom ett, sedan två
bristyrken resulterade i ett beroende av andra människors medhjälplighet. Det fanns
förvisso en poäng i att enbart vända sig till nästa generation inom bristyrken men i
efterhand kan begränsningen till ett bristyrke ifrågasättas. När det uppenbarades att
enbart psykologstudenter ej skulle generera tillräckligt antal respondenter utökades
urvalsgruppen med tandläkarstudenter. Möjligen skulle vi redan från början fokuserat
på fler än ett bristyrke, men då det fanns 10 klasser med psykologer varav cirka 40
studenter i varje förutspåddes inte den problematisk med senare visade påvisades.
Det är med en medvetenhet om att de slutsatser som dras utifrån respondenternas svar
inte kan ses som representativt för alla individer tillhörande nästa generation inom
bristyrken, inte ens representativt för de två yrkeskategorier som resultatet har
presenterats. En aspekt som minskar generaliserbarheten ytterligare är att studien
enbart är genomförd av respondenter som läser vid Umeå universitet. Bryman (2009)
belyser vikten av att vara försiktig att generalisera resultat till andra högskolor samt
grupper. Dessutom är det inte ett totalurval av tandläkare och psykologer utan ett
urval baserat på tillgänglighet vilket försvårar generaliseringen vidare. Som en följd
av det bristfälliga urvalet kan resultatet endast visa på tendenser och antydningar
inom gruppen nästa generation inom bristyrken.
Vi ansåg redan från början att vi ville säkerställa såväl validitet som reliabilitet vilket
var en avgörande faktor till att vi använde oss av redan beprövade frågeställningar.
Eftersom vi inte kunde vägleda respondenterna när de fyllde i enkäten genomförde vi
en pilotundersökning med syftet att se hur enkäten uppfattades av andra, utomstående
samt säkerställa att frågorna gav svar på det studien hade som avsikt att få fram (Trost
2012). Trots den genomförda pilotstudien upptäcktes när studien var påbörjad att ett
fel smugit sig in. Det var dock inget av betydande karaktär men eftersom insamlingen
av data redan var påbörjad skulle det bli fel om att rätta till felet då. Enkäten består av
en blandning av slutna frågor och påståenden. Till en början diskuterades att låta
respondenterna rangordna olika värderingar men eftersom Trost (2012) avråder från
ett sådant tillvägagångssätt användes inte sådana frågor. Vi anser även att frågor av
45
sådan karaktär möjligtvis skulle skapa en förvirring och motverka en lättförståelig
enkät som eftersträvats. Dock skulle det vara intressant att se ett resultat på, eftersom
det visade sig att alla värderingar fick ett så pass högt medelvärde.
Fortsatt forskning
På grund av det låga deltagandet undersökningen är det svårt för att generalisera de
slutsatser vi drar till hela populationen nästa generation. Denna studie kan således ses
som en förstudie för en senare djupgående studie om vad nästa generation inom
bristyrken värdesätter hos en arbetsgivare som vi eller andra studenter kan undersöka
i framtiden.
I framtiden skulle det vara intressant att genomföra en djupgående kvalitativ studie
både kring vad nästa generation bygger sina värderingar på, samt vad det är som gör
att just den offentliga sektorn visade sig attrahera nästa generation i så pass stor
utsträckning. Detta eftersom vi anar att den inte skulle värderas lika högt inom vissa
andra yrkesgrupper. Även ett intresse att studera vidare på hur pass bra en
arbetsgivare är att ta till vara på nästa generation när de kommer ut på
arbetsmarknaden samt hur de i realiteten bemöter de krav nästa generation ställer. Vi
anser också att det skulle vara intresseväckande att genomföra en undersökning för att
se om det finns en skillnad i hur ”nya” yrken bemöter och tar till vara på nästa
generation i förhållande till äldre mer traditionella yrken. Men även att studera om det
finns skillnader i värderingar mellan yrkesgrupper som kan betraktas som trygga och
yrkesgrupper som inte betraktas vara detta anser vi vara tänkvärt att studera i
framtiden. Studiens slutliga förhoppning är att undersökningens fokus på nästa
generation inom bristyrken kan bidra till att en klarare bild över vad den kohorten
efterfrågar samt som en grund för framtida forskning.
46
Referenser
Brandén, G. (2011). 39 000 anställningar till och med 2020: en studie av
rekryteringsbehovet i Västerbottens län. Umeå: CERUM, Umeå universitet.
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi
Björklund, A. (2006). Arbetsmarknaden. 3., rev. uppl. Stockholm: SNS förlag
Dyhre, A. & P., Anders (2013). Employer branding: allt du behöver veta för att bli en
attraktiv arbetsgivare. 1. uppl. Malmö: Liber
Gustavsson, B. (2010). Generationsväxlingen på arbetsmarknaden: i riket och i ett
regionalt perspektiv. Stockholm: Arbetsförmedlingen
Tillgänglig på Internet:
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.76f5f98912bedd96d0780001
859/generationsvaxlingen_rapport.pdf
Fjæstad, B. & Wolvén, L. (red.) (2005). Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund:
Studentlitteratur
Inglehart, R. & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy:
the human development sequence. New York: Cambridge University Press
Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2005). Psykologi i organisation och ledning. 2., rev.
uppl. Lund: Studentlitteratur
Karlson, N. & Skånberg, O. (2012). Matchning på den svenska arbetsmarknaden:
underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritze.
Lindelöw, M. (2010). Kompetensbaserad personalstrategi hur du tar reda på vad
organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden.
Johanneshov: TPB
47
Lindgren, M., Lüthi, B. & Fürth, T. (2005). The me we generation: what business and
politics must know about the next generation. Stockholm: Bookhouse Publishing
Lindquist, T. M (2008) Recruiting the millenium generation: the new CPA,
CPA Journal. Aug2008 , Vol. 7 8 Issue 8, p56-59. 4p.
Lundh, C. (2010). Spelets regler: institutioner och lönebildning på den svenska
arbetsmarknaden 1850-2010. 2. uppl. Stockholm: SNS förlag
Oscarsson, H. (red.) (2002). Spår i framtiden: Ung-SOM-undersökningen,
Västsverige 2000. Göteborg: SOM-institutet, Univ.
Nyberg, T. & Lagerhorn, A. (2007). Nya spelregler på arbetsmarknaden. Stockholm:
Sveriges HR förening
Parment, A. (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör
entré!. 1. uppl. Malmö: Liber
Patel, R. & Davidsson, B., (2003) Forskningsmetodikens grunde
en
te
en nde
tt
ne
n n . Lund: Studentlitteratur
Pihl, E. (2011). Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller
oslipade diamanter. Karlstad: TUK
Smola, K. W., & Sutton, C. D. 2002. Generational differences: Revisiting
generational work values for the new millennium. Journal of Organizational
Behavior, 23: 363-382
Stanfors, M. (2007). Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets
Sverige. Stockholm: SNS förlag.
Svenskt Näringsliv, Mismatch (2011). Tillgänglig på nätet:
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00026/Mismatch__Det_ekono_26346a.pdf
48
Trost, J. (2012). Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur
Twenge, J.M., S.M. Campbell, B.R. Hoffman, & C.E. Lance. (2010) Generational
differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and
intrinsic values decreasing. Journal of Management, 36, 1117–1142.
Åberg, R. (2013). Tjugohundratalets arbetsmarknad – fortsatt uppkvalificering eller
jobbpolarisering? Umeå Universitet
Internetkällor:
Tandläkarförbundet
http://www.tandlakarforbundet.se/Global/AV%c3%a5ra%20fr%c3%a5gor/pd
f/tandl%c3%a4karsiffror_juni2011.pdf
Hämtat 11 maj 2013 klockan 12.29
SCB Statistiken över ungdomsarbetslöshet är jämförbar
http://www.scb.se/Pages/Article____353416.aspx
Hämtad 22 maj klockan 13.41
49
Bilaga 1 – Enkät
Bakgrund
I nedanstående frågor vill vi få svar på vem du som besvarar denna enkät
är.
Ålder
20-25
☐
26-30
☐
Kön
Kvinna
☐
Man
☐
31-35
☐
36 +
☐
Hur lång arbetslivserfarenhet har du?
☐ 0 år
☐ > 1 år
☐ 1-2 år
☐ 3-4 År
☐ 5 år eller mer
Vilken typ av organisation är du mest intresserad av att jobba inom?
Välj endast ett alternativ
☐ Privat sektor
☐ Offentlig sektor
☐ Non profit organisationer
☐ Eget företag
☐ Vet ej/har ingen åsikt
Tillvägagångssätt
Nedan följer alternativ om tillvägagångssätt för att söka jobb. Kryssa i de
alternativen som stämmer överens med dig.
Vilka av följande alternativ har du använt dig tidigare av när du har sökt
efter lediga jobb?
☐ Sociala medier (ex Facebook, Twitter)
☐ Tidigare studenter
☐ Arbetsförmedlingen
☐ Bemanningsföretag (ex Manpower)
☐ Tidningar
☐ Linkedin
☐ Studentmässor (ex Uniaden)
☐ Kontaktat organisationen själv
☐ Organisationens hemsida
50
Annat sätt ……………………………………………
Nu när du kommer att söka arbete efter avslutad utbildning. Vilka
tillvägagångssätt kommer du använda dig av i ditt arbetssökande?
☐ Sociala medier (ex Facebook, Twitter)
☐ Tidigare studenter
☐ Arbetsförmedlingen
☐ Bemanningsföretag (ex Manpower)
☐ Tidningar
☐ Linkedin
☐ Studentmässor (ex Uniaden)
☐ Organisationens hemsida
Annat sätt………………………………………………
Har du nu under din studietid blivit direktkontaktad av någon arbetsgivare
i syfte att bli rekryterad?
☐ Ja
☐ Nej
Ett attraktivt arbete
Nedan följer ett antal påståenden, ringa in hur väl påståendena stämmer in
på dig på skalan 1-5, där 1 Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt.
För mig är det viktigt att ha ett arbete med hög status
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt med en trygg anställning
Instämmer inte alls
1
2
3
4
Instämmer helt
5
För mig är det viktigt att mitt arbete är intressant och meningsfullt
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt med hög lön
Instämmer inte alls
1
2
3
4
Instämmer helt
5
För mig är det viktigt att kunna påverka mina arbetsvillkor
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
51
För mig är det viktigt med trevliga arbetskamrater
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt att det finns goda karriärmöjligheter på min
arbetsplats
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt med flexibel arbetstid
Instämmer inte alls
1
2
3
4
Instämmer helt
5
För mig är det viktigt med bra arbetsförmåner
Instämmer inte alls
1
2
3
4
Instämmer helt
5
För mig är det viktigt att ha en bra chef
Instämmer inte alls
1
2
3
4
Instämmer helt
5
För mig är det viktigt att organisationen jag arbetar på har ett gott
anseende utåt
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt med möjlighet till kompetensutveckling på min
arbetsplats
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt att jag på min arbetsplats ofta får feedback och
återkoppling av chefer och kollegor
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt med ett arbete som lämnar tid till annat viktigt i livet
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigt att min framtida arbetsgivare har samma
samhällsvärderingar som mig
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
52
För mig är det viktigt med ett arbete där jag får använda mina färdigheter
och förmågor (ett arbete som låter mig göra det jag är bäst på)
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
Om jag inte skulle trivas på min arbetsplats skulle jag säga upp mig även
fast jag inte har ett annat jobb på gång
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigare att arbeta på ett jobb där jag trivs socialt än ett
välbetalt jobb
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigare att mitt arbete är intressant än att det är
meningsfullt ur ett samhällsperspektiv
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigare att ha en trygg anställning än möjlighet till bra
arbetsförmåner
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigare att ha en arbetsplats där jag kan förverkliga mig
själv, och min identitet än att jag har ett arbete med hög lön
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
Jag tycker att det är viktigare var min arbetsplats ligger geografiskt än
arbetets karaktär
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
För mig är det viktigare med ett jobb som lämnar tid över till annat i livet
än ett jobb som erbjuder goda karriärmöjligheter
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
53
Bilaga 2 – Medföljande missivbrev
Vad söker du efter hos en arbetsgivare och vilka
tillvägagångssätt använder du för att hitta dem?
Hej!
Du läser denna text eftersom att vi vill veta hur just du tänker kring valet av din
framtida arbetsgivare genom att svara på vår enkät som beräknas ta fem minuter. Vi
som vill veta detta är två personalvetarstudenter, Hanna Sjöstedt och Petra Lindqvist
som skriver vårt examensarbete inom rekrytering.
Vår förhoppning är att med din hjälp kunna besvara hur nästa generations arbetstagare
inom ett bristyrke tänker vid valet av arbetsgivare, samt hur Ni går tillväga för att
söka Er till Er framtida arbetsgivare. Genom att svara på denna enkät synliggörs Era
tankesätt och vår förhoppning att studiens resultat kan bidra till att arbetsgivare med
en större medvetenhet och träffsäkerhet kan rekrytera arbetstagare till tjänster i
framtiden.
Deltagandet är helt frivilligt och allt material behandlas konfidentiellt och kommer
enbart användas till denna studie i ett akademiskt syfte. Svaren kommer endast att
presenteras i aggregerad form i form av tabeller. Enskilda svar aldrig kan utläsas.
Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni tar Er tid för att besvara denna enkät!
Har du några frågor eller vill komma i kontakt med oss, är du välkommen att höra av
dig.
Med vänliga hälsningar
Hanna Sjöstedt & Petra Lindqvist
Petra mail: [email protected] telefon: 073-072 3770
Hanna mail: [email protected] telefon: 070- 236 5870
54