SNABBGUIDE SID 1 | FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Inför nästa steg

SNABBGUIDE SID 1 | FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE
Inhämtning av information
Åtgärder
Bedömning
Åtgärder som bör utföras
Nödvändiga bedömningar och ställningstaganden
Information som
bör inhämtas
1 Inskrivning i WebCare
 Kontrollera kontinuerligt under dagen om nya ärende inkommit i WebCare.
 Fundera på vilken information om patienten som du bör delge slutenvården via WebCare. Ring upp sjuksköterskan
i slutenvården om informationen bör diskuteras muntligen.
 Svara på slutenvårdens inskrivningsmeddelande i WebCare, om rutan för samtycke till informationsdelning är ifylld,
med följande information:
− Primärvårdens nuvarande åtgärder.
− Patientens behov av ytterligare kommunala insatser om detta är känt.
− Eventuella brister i patientens egenvårdsförmåga, t.ex. svårigheter att lägga om sår själv eller att ta
sina läkemedel.
− Tjänstenummer till sjuksköterska på husläkarmottagningen.
Inför nästa steg
Inför nästa steg avgörs i slutenvården om patienten ska genomgå vård- och omsorgsplanering eller inte.
Komplett ärende
För patienter som har behov
av och har samtyckt till vårdoch omsorgsplanering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Förkortat
ärende
Kallelse till vård- omsorgsplanering
2
Steget utförs endast för patienter som ska genomgå vård- och omsorgsplanering
 Ta del av all information i kallelsen under fliken ”Kallelse” i WebCare. Om du blivit kallad till mötet är du skyldig
att medverka.
 Fundera på vilken information slutenvården behöver i samband med vård- och omsorgsplaneringen. Ta hjälp av
kollegor vid behov.
 Bekräfta kallelsen genom att skicka ett meddelande via chat-funktionen i WebCare. Om du inte kan delta fysiskt
vid mötet, ta kontakt med slutenvården för att diskutera något av följande alternativ:
− Telefonrapportering inför mötet.
− Deltagande i mötet på distans, exempelvis via videokonferens.
ARBETSMATERIAL 150930
www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard
Kontakt: [email protected]
SNABBGUIDE SID 2 | FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE
3
Genomförande av vård- och omsorgsplanering
Steget utförs endast för patienter som genomgår vård- och omsorgsplanering
 Ta del av slutenvårdens information under fliken ”SOVP” i WebCare oavsett om du deltar i mötet eller inte.
 Bedöm omfattning och rimlighet gällande de insatser som primärvården förväntas ta över.
 Bekräfta vilka insatser som primärvården tar över genom att justera informationen i WebCare inom 24 timmar efter 4
att vård- och omsorgsplaneringsmötet ägt rum. Glöm inte att justera oavsett om du deltagit i vård- och
omsorgsplaneringsmötet eller inte.
Beslut om utskrivningsklar
Steget utförs endast för patienter som genomgått vård- och omsorgsplanering
 Ta del av datumet under fliken ”Utskrivningsklar” i WebCare i rutan märkt ”Utskrivningsklar fr.o.m.”
 Ta ställning till vilka förberedelser som behöver göras innan patienten kommer hem.
 Sätt av preliminär tid i kalendern för patientens insatser redan nu eftersom det är lättare att boka av en tid än
5
att boka in en extra.
Avisering av utskrivningsdatum
Steget utförs endast för patienter som genomgått vård- och omsorgsplanering
 Ta del av datumet under fliken ”Utskrivningsklar” i WebCare i rutan märkt ”Patienten skrivs ut”.
 Ta ställning till om närstående* eller kommunens personal behöver kontaktas inför hemgång.
 Meddela berörda kollegor inom primärvården om att patienten skrivs ut.
6 Omvårdnadsremittering till primärvården
 Kontrollera kontinuerligt under dagen om omvårdnadsremisser inkommit via funktionen
”Tilläggsanteckning” i WebCare eller via journalsystemet (eller via fax).
 Bedöm omgående om insatsen kan utföras inom primärvårdens uppdrag och kontakta slutenvården omgående om
någon av insatserna inte kan utföras utifrån primärvårdens uppdrag.
 Dokumentera din bedömning och ta kontakt med slutenvården för att:
− Ta emot muntlig rapport.
− Meddela planerad tid för uppföljning.
* All informationsdelning med närstående kräver patientens samtycke.
ARBETSMATERIAL 150930
www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard
Kontakt: [email protected]
SNABBGUIDE SID 3 | FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE
7
Utskrivning ur WebCare
 Ta del av slutenvårdens utskrivningsinformation i WebCare för både patienter med förkortat och komplett ärende.
 Ta ställning till om du har tillgång till all information som du behöver för ett säkert omhändertagande av
patienten i primärvården.
 Om det kvarstår oklarheter, ta kontakt med slutenvårdens sjuksköterska omgående.
8
Överföring av journalinformation
 Ta del av medicinsk epikris och omvårdnadsepikris elektroniskt, via post eller fax.
 Följ upp att uppgifterna i epikrisen stämmer överens med överenskommen planering.
 Om det kvarstår oklarheter, ta kontakt med slutenvården omgående.
9
Uppföljande telefonsamtal
 Ta del av tillgänglig information kopplat till slutenvårdstillfället.
 Ta reda på om patienten redan har ett uppföljande besök inbokat i primärvården inom 72 timmar efter utskrivning.
 Ring upp de patienter som inte har ett besök inbokat och genomför en strukturerad telefonuppföljning.
10
Ta vid behov hjälp av en checklista för uppföljande samtal.
Bedömning av aktuell åtgärd
 Sammanfatta all information kopplat till utskrivningen och det uppföljande telefonsamtalet.
 Ta ställning till vilka riktade åtgärder som är aktuella för denna patient.
 Dokumentera din bedömning i journalen och ta vid behov kontakt med berörda kollegor.
ARBETSMATERIAL 150930
www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard
Kontakt: [email protected]