Läs noga alla instruktioner innan filterpumpen insta

©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
FP3-14-SW (V3)
UPPBLÅSBAR EXPERT
BRUKSANVINING FÖR SUPERRENGÖRANDE
FILTERPUMP
3771E/3772E/3772F/3773E/3773F/3775E/3775F/JL29P303G/JL29P303E/
JL29P302G/JL29P302E/JL29P302F/JL29P327G/JL29P327E/JL29P327F/
JL29P301G/JL29P301E/JL29P301F
Viktigt: Läs noga alla instruktioner innan
filterpumpen installeras.
1
©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
Instruktion
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Tack för att du köpt vår filterpump. Vi tror att du kommer att upptäcka att den är ganska enkel att
installera och presterar effektivt.
Instruktion ……………………………………................…………….....…….3
Detta filterpumpsystem har tillverkats enligt den högsta kvalitetsstandard och kommer att tillhandahålla
säsonger med gnistrande klart vatten i din nya Prompt Set Pool, runda stålramspool, ovala stålramspool
och rektangulära rampool. Här är Jilong filterpump tillverkad med hög kvalitativ prestanda kombinerar
överlägsen filtration och följande funktioner:
Designad för swimmingpool ovan mark
Högt volymflöde genom filter
Enkel installation och underhåll
Låg kostnad för underhåll och drift
Erbjuder tyst och högkvalitativ prestanda
Kvalitativt certifierad konstruktion
Pålitlig, korrosionssäkert och förstärkt material
Elegant och förtjusande design
Mindre storlek vilket gör den lätt och kompakt att förvara inför vintern
UL- och GS-certifierad filterpump
Säker för bad och för miljön
Säkerhetsinstruktioner ……………………….............…………..……3-4
Reservdelslista och illustration ………..….....................……………….5-6
Installationsinstruktioner………………………..............…………………...6
Installationsillustration………………………................……………………. 7
Driftsinstruktioner ……..................................................................... 8
Detta filterpumpsystems manual förser dig med alla enkla instruktioner du behöver för att kunna
installera och hantera detta toppmoderna filterpumpsystem effektivt.
Allmänt underhåll.......................................……........………….. 8
Förutom installationsinstruktioner och riktlinjer för drift har vi också inkluderat flera viktiga uttalande
om Varningar och Försiktighet som härrör sig till säker användning och njutning av detta nya
filterpumpsystem. Det är mycket viktigt att du tar dig tid att läsa igenom dem alla och dela dem med alla
personer som kommer att använda poolen.
Rengöring och bytre ………....….……………….............……………. 8
Se till att du läst igenom och förstått informationen i denna manual innan första användning.
Felsökningsguide....................................……...............………… 9-10
Säkerhetsinstruktioner
Läs och lär dig följande viktiga punkter före användning:
1. VARNING: Försök inte att ansluta nätsladden med våta händer eller medan
du står i vatten, för att förhindra elektriska stötar.
2. VARNING: För att förhindra elektriska stötar ska nätsladden anslutas till ett
jordat uttag som är skyddat av en jordfelsbrytare (RCD).
3. VARNING: Använd aldrig en skadad eller utsliten nätsladd, för att förhindra
elektriska stötar.
4. VARNING: Filterpumpen är inte avsedd att användas av barn. Kräver
montering och användning av vuxna.
5. VARNING: Gräv inte ner sladden. Placera sladden där den inte kan skadas
av gräsklippare, häcksaxar eller annan utrustning.
6. VARNING: Använd inte förlängningssladdar med produkten.
7. VARNING: Kontrollera att alla klämmor sitter stadigt och att alla slangar är
riktigt anslutna före varje användning.
8. VARNING: Använd inte filterpumpen för att dammsuga poolen.
Begränsad garanti…………………………................…………… 10
2
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
3
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
9. VARNING: Filterpumpen är utformad enbart för att användas med
hopfällbara pooler. Den får inte användas med permanent installerade
pooler. Felaktig användning
som orsakar överhettning bränner ut motorn och orsakar skador.
10. VARNING: För att undvika att filterpumpen överhettas, ska pumpen
köras med vatten och aldrig lämnas utanför vattnet när den används.
11. VARNING: Kvarvarande luft gör att pumpen rusar och skadas. Vrid
försiktigt 1-2 varv på luftventilen för att släppa ut all kvarvarande luft ur
filterpumpen och filterhuset.
12. VARNING: Denna produkt får användas av barn som är minst 8 år och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande
kunskap under handledning eller får instruktioner i hur den ska användas
säkert, och förstår riskerna. Produkten är inte en leksak för barn. Rengöring
och underhåll ska inte utföras av barn utan handledning.
13. VARNING: Nätsladden får inte bytas om den skadats. Hela produkten
ska kasseras.
VARNING: Pumpen får inte användas när det finns personer i vattnet.
VARNING: Pumpen måste anslutas till en jordfelsbrytare (RCD) med en
jordfelsström på högst 30 mA.
14. VARNING: Den högsta totala höjden 0,9 meter (för pumpar med en
märkineffekt över 50 W)
15. VARNING: Den ska installeras minst 2 m från poolen, och kontakten ska
vara minst 3,5 m från poolen. (Endast den franska marknaden)
16. VARNING: Pumpen måste fixeras på marken eller på en speciell fot
med två Φ5-bultar eller skruvar för att inte falla oavsiktligt (se nästa sida).
4
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
5
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
P12
P13
P14
ANTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
Slanganslutning
Filternät [enbart för 1 136 och 2 006 liter
(300 och 530 gal)]
Kontakt [enbart för 1 136 och 2 006 liter
(300 och 530 gal)]
2
2
10. Podłącz jeden koniec węża (P12) do złącza wlotu pompy filtra (górne) i dolnego
złącza węża basenu. Zamocuj wąż zaciskami węża (P11).
11. Podłącz 2-gi wąż (P12) do górnego złącza węża basenu i złącza wylotu (dolne)
pompy z filtrem (patrz strona 7). Zamocuj wąż zaciskami węża.
12. Poziom natężenia dźwięku nie przekracza 82 dB (A).
2
Instrukcje instalacji
Dla celów odniesienia, sprawdź diagram na stronie 6 i stronie 7.
1. Przed instalacją pompy z filtrem, należy najpierw zainstalować basen i napełnić go
wodą, wykonując instrukcje instalacji basenu krok po kroku. Pompę z filtrem należy
używać wyłącznie po napełnieniu basenu do maksymalnego poziomu. Niskie ciśnienie
wody, może spowodować hałaśliwy dźwięk silnika.
2. Wyjmij pompę z filtrem i węże z opakowania.
3. Pompę z filtrem należy umieścić co najmniej 0,2 m poniżej i nie wyżej niż 1,0 m w
odniesieniu do poziomu wody w basenie.
4. Uwaga: Pompę z filtrem należy zamontować na trwałym i równym podłożu. Na
podstawie pompy znajdują się otwory montażowe, przez które pompę można przykręcić
śrubami.
5. Włóż wkład filtra (P6) do komory filtra (P7) i upewnij się, że wkład filtra (P6) znajduje
się w komorze filtra (P7).
6. Włóż gumową uszczelkę komory filtra (P5) do komory filtra (P7).
7. Włóż element ustalający pokrywy komory filtra (P3) do komory filtra (P7).
8. Następnie dokręć ręką element ustalający pokrywy filtra (P3) w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
9. Delikatnie obróć zawór odpowietrzający (P1) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o 1-2 obroty.
6
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
7
ILLUSTRATIONEN ÄR INTE SKALENLIG
P11
Beskrivning
Luftsugslock
Luftsugslock, tätning
Hållare för filterkammarens lock
Ffilterkammarens lock
Filterkammare, gummipackning
Filterkassett
Filterkammare
Nätkabel
O-ring
Slangklämma
INSTALLATIONSILLUSTRATION
Artikelnr.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9
P10
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
Felsökningsguide
PUMPEN ARBETAR INTE:
A. Kontrollera om någon säkring gått, jordfelsbrytare eller frånkopplade elledningar.
B. Kontrollera motorn. Om motorn är för varm eller överbelastning stängt av den. Låt
motorn svalna.
C. Kontakta en expert.
VATTENFLÖDET ÄR FÖR LÅNGSAMT:
A. Kontrollera om det finns hinder i inloppsslangen eller utloppsslangen i poolväggen.
B. Dra åt slangklämmor, kontrollera att slangar är hela, kontrollera vattennivån i poolen.
C. Rengör filterkassetten oftare. Kan återanvändas och lätt att rengöra med t.ex. en
trädgårdsslang.
D. Byt filterkassett.
E. Kontakta en expert.
PUMPEN FÖRLORAR FLÖDET
A. Kontrollera att poolens vattennivå är minst 5 cm skumöppningen när systemet inte är
igång.
B. Se till att det inte finns några läckor i sugledningarna.
C. Kontrollera om filterkassetten är smutsig och måste rengöras. Kan återanvändas och
lätt att rengöra med t.ex. en trädgårdsslang.
D. Kontakta en expert.
FILTRET RENGÖR INTE POOLEN
A. Justera kooir- och pH-nivån.
B. Rengör eller byt filterkassett. Kan återanvändas och lätt att rengöra med t.ex. en
trädgårdsslang.
C. Kontrollera om det finns hål i kassetten. Byt om den är skadad.
D. Låt pumpen arbeta längre.
E. Ta bort smuts från filterskärmen vid poolväggen.
F. Kontakta en expert.
Driftsinstruktioner
1. Poolen måste vara fylld med vatten och filterpumpen placeras i lämpligt läge.
2. När vattnet flödar in i filterpumpen gör vattentrycket så att luft som kommit in släpps
ut genom luftsugslock (P1).
3. Dra försiktigt åt luftsugslocket (P1) för hand i medurs riktning.
4. Anslut adapterns nätsladd till AC 230V för att köra filterpumpen tills vatnnet i poolen
är klart.
Allmänt underhåll
1. Koppla ifrån strömmen till motorn innan du arbetar på pump eller motor.
2. Med tanke på delarnas slitage rekommenderas att ha vissa reservdelar tillgängliga
samt två filterkassetter i reserv.
3. Ingen smörjning eller regelbundet mekaniskt underhåll behövs.
4. Tvätta utsidan av filtret med ett milt rengöringsmedel och vatten, skölj av med slang.
5. Använd inte lösningsmedel för att rengöra filtret, lösningar kan skada
plastkomponenter i systemet.
6. Bibehåll pH-nivå på 7,0 till 7,4 i poolen.
7. Adapterspänningen är AC 230V.
8. Placera inte filterpumpen i högt gräs, det kan göra att motorn överhettas.
9. När all poolvattnet har tömts ut, ta bort alla poolslangar från poolen och filterpumpen.
10. Töm ut vatten från alla slangar till filterpumpen.
11. Förvara alla filterdelar på en torr plats med god ventilation. Alla delar måste vara
torra innan de förvaras.
12. Du kan förvara filterpumpen på en torr plats och använda originalförpackningen för
förvaring inför nästa säsongs användning.
Rengöring och byte
1. Kontrollera att 230 V-adaptern slår ifrån strömtillförseln från eluttaget.
2. Moturs riktning för att ta bort filterkammarens lock (P3). Placera på en säker plats.
3. Rengör om filterkassetten använts (P6) eller byt vid behov.
4. Kontrollera filterkammarens insida (P7).
5. Om det finns smuts eller sediment i höljets botten, kan man t.ex. använda en hink
med vatten eller en trädgårdsslang för att spola bort sediment eller smuts från höljet.
6. Sätt tillbaka hållaren för filterkammarens lock (P3) genom att vrida medurs, för att
fästa på filterhöljet.
7. Sätt tillbaka adapterns nätsladd.
BEGRÄNSAD GARANTI
KUNDER FÖR KÄNNEDOM – Läs igenom dessa uppgifter noga och spara originalkvittot tillsamman
med detta garanticertifikat. Ditt kvitto krävs som inköpsbevis för att verifiera längden på ägandet
av poolen.
Vi garanterar att alla komponenter i filterpump mot material- och tillverkningsfel vid normal användning och
service för en period av 365 dagar från inköpsdatumet, endast för den ursprungliga köparen. Om någon
komponent har bytts ut av konsument, skadats eller missbrukats kommer motsvarande garanti för dessa
komponenter att vara ogiltig. I dessa situationer kommer du att underrättas om kostnaden för byte och
instruktioner för behandling. Registrera garantin inom 30 dagar från inköp på för att in bekräfta din garanti.
Om ett verifierbart tillverkningsfel upptäcks under den relevanta tidsperioden samtycker vi till reparation
8
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
9
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
©2013 Shanghai Jilong Plastic Products Co., Ltd. Med ensamrätt. Tryckt i Kina.
Kundtjänstcentra
eller utbyte till någon alternativ pump under garanti förutsatt att inköpsbevis uppvisas.
För servicefrågor eller för att beställa reservdelar, se listan nedan eller gå in på www.jilong.
com för svar på vanliga frågor, kontakta lämpligt kontor
Denna begränsade garanti är inte giltig om poolen används för kommersiella syftet eller om skadan
orsakats av en olycka, force majeure, kunds missbruk, försummelse eller missförhållande, vandalism,
felaktig användning av kemikalier, exponering för extrema väderförhållanden eller försumlighet under
poolinstallation eller demontering.
UK
BML UK
Benross House,Bridge Industrial Estate, Speke Hall Road,
Liverpool, L24 9WD, UK
Tel:440151-448-69-73
E-mail: [email protected]
Vi kan inte hållas ansvariga för kostnader för installation (inklusive vatten), arbete eller
transportkostnader som uppstår på grund av byte av defekta delar. Denna begränsade täcker vidare
inte några obehöriga ändringar på poolsystemet.
USA / CANADA / MEXICO
JILONG PLASTIC PRODUCTS NORTH AMERICA INC.
271, EAST 2ND AVENUE
VANCOUVER B.C. V5K 1J1 CANADA
Tel:1-866-946-3002
E-mail: [email protected]
Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, PR. China
Tel:+86-21-58942200 E-mail: [email protected] Web: www.jilong.com]
DENMARK
HP Schou
Industrivej 67,7080 Borkop
Tel:45-7662-1110
E-mail: [email protected]
FINLAND
HP Schou
Jorvaksen myllytie 5 Jorvas kvarnväg 02420 JORVAS
Tel:358(0)102710424
E-mail: [email protected]
NETHERLANDS / BELGIUM / LUXEMBURG
Aqua-fun
Icarus 11
8448 CJ Heerenveen
Korrekt kassering av produkten
Denna märkning indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra
skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas för att främja hållbar
återanvändning av materialresurser. Får att återvinna, använd återvinnings- och uppsamlingssystem eller kontakta försäljaren
av produkten, som kan ta produkten till miljövänlig återvinning.
Tel. 0031 513 62 66 66
Fax 0031 513 41 80 37
E-mail [email protected]
RUSSIAN
АСБ-Рейтинг
115419, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 7/1
Тел.: +7 (495) 231-35-99 (многоканальный)
по рабочим дням с 9.00 до 18.00
Факс: +7 (495) 231-20-22
Электронная почта: [email protected]
BRAZIL
Sérfi Marketing & Sales e Representações Ltda
Al. Tambaqui, 59 - Residencial 11 - Alphaville
Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06540-300
CNPJ: 02.976.412/0001-97
[email protected] / 55(11) 4602-1176
FRANCE / ITALY / SPAIN / PORTUGAL
Jilong Europe Srl unipersonale
Via Vitaliano Brancati, 44-00144 Roma – Itali
Tel:France - 0800908976
Italy - 800911531
E-mail:[email protected]
GERMANY / AUSTRIA
HEISSNER GmbH(pools/spas)
Schlitzer Straße 24 D-36341 Lauterbach,Germany
Tel:49-1805- 4347
E-mail: [email protected]
SWEDEN
HP Schou
Åsvägen 2 E,281 37 Hässleholm
Tel:46-451-381-980
E-mail: [email protected]
NORWAY
Osjord
Luramyrveien 64 Postbox 152,4065 Stavanger
Tel:47-51-63-72-00
E-mail: [email protected]
POLAND / CZECH / SLOVAKIA / HUNGARY
SASKA SP. Z O.O.
Ul. Marynarki polskije 59a 80-557 gdansk poland
Tel:+ 48 58 3004633, 3004863
E-mail:[email protected]
CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA /SERBIA
Eurom Denis d.o.o
Borongajska 81a, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel.:385 1 230 70 00
E-mail: [email protected]
ASIA
上海吉龙塑胶制品有限公司
上海浦东新区川沙黄楼栏学路 460-520 号
Tel:+86-21-58942200
E-mail:[email protected]
10
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)
11
www.jilong.com
FP3-14-SW (V3)