LÖVSUG BVV2800 - Harald Nyborg

LÖVSUG BVV2800
HN 10058
Användarmanual
Läs användarmanualen noggrant innan lövsugen tas i bruk.
1
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Allmänt om manualen ........................................................ 4
Innan du börjar ................................................................. 4
Vad är lövsugen avsedd för .................................................... 4
Vad betyder symbolerna? ...................................................... 4
Säkerhet ............................................................................ 5
Allmänna säkerhetsanvisningar .............................................. 5
Faror vid vibrationer ............................................................. 5
Elsäkerhet ........................................................................... 5
Säkerhetsanvisningar för lövsugar .......................................... 6
Personlig skyddsutrustning .................................................... 7
Redskapets huvuddelar ..................................................... 7
Leveransinnehåll .................................................................. 7
Montering .......................................................................... 7
Användning ....................................................................... 7
Innan start .......................................................................... 7
Inställning av stödrullen ........................................................ 8
Påsättning av uppsamlingssäcken ........................................... 8
Påsättning av förlängningssladd ............................................. 8
Val av funktion ..................................................................... 8
Inställning av sug- och blåshastighet ...................................... 8
Rengöring och underhåll ................................................... 8
Rengöring av maskinen ......................................................... 8
Avtagning av uppsamlingssäcken ........................................... 8
Hjälp vid blockeringar ........................................................... 8
Förvaring och transport ..................................................... 8
Förvaring ............................................................................. 8
Transport ............................................................................ 8
Problem och lösningar ....................................................... 9
När något inte fungerar ......................................................... 9
Slängning .......................................................................... 9
Slängning av maskinen ......................................................... 9
Slängning av förpackningen ................................................... 9
Teknisk data ...................................................................... 9
Garanti ............................................................................ 10
3
MANUALEN
Alla nödvändiga bilder finns i manualen på de första sidorna. Från de enskilda punkterna i manualen
hänvisas det till dessa bilder.
INNAN DU STARTAR
Maskinen är avsedd för att suga och blåsa lätta och torra material som löv, trädgårdsavfall, gräs, små
grenar och pappersbitar.
Maskinen är endast avsedd för användning i privata trädgårdar och på privata tomter. Maskinen är inte
avsedd för kommersiell användning.
Varje annan användning motstrider vad maskinen är avsedd för. Användning av något som maskinen inte
är avsedd för, ändringar på maskinen eller användning av delar som inte är godkända av tillverkaren kan
orsaka oförutsägbara skador.
Varje användning som maskinen inte är avsedd för och som inte beskrivs i denna manual anses vara icke
tillåten användning som faller bortom tillverkarens lagstadgade ansvar.
VAD BETYDER SYMBOLERNA
Hänvisningar till farlig användning och säkerhetsanvisningar är tydligt markerade i användarmanualen.
Följande symboler används.
Omedeblar livsfara och risk för skador
Omedelbar farlig situation som kan leda till död eller
svåra personskador.
Möjlig livsfara och risk för skador
Allmänt farliga situation som kan leda till död eller
svåra personskador.
Varning!
Farlig situation, som kan leda till personskador.
OBS!
Fare for skader på maskinen.
Hänvisning
Information, som kan leda till bättre förståelse och
användning.
Dessa symboler visar den påkrävda personliga skyddsutrustningen.
4
SÄKERHET
Allmänna säkerhetsanvisningar















För säker hantering av detta redskap ska användarmanualen läsas och förstås innan maskinen tas i
bruk.
Följ alla säkerhetsanvisningar. Om säkerhetsanvisningarna inte följs förstätts både användaren och
andra personer i fara.
Spara manualen för senare användning.
Om redskapet säljs eller ges vidare ska manualen följa med.
Redskapet får endast användas om det är helt felfritt. Om redskapet eller en del av det är defekt ska
det tas ur bruk och undersökas av en fackman.
Använd inte redskapet i explosionsfarliga områden eller i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
När redskapet inte används ska det säkras mot oavsiktlig start.
Använd inte redskapet om start/stopp-knappen inte fungerar korrekt.
Håll redskapet bort från barn och förvara det på ett för barn och ovidkommande otillgängligt ställe.
Överbelasta inte redskapet. Använd endast redskapet till det som det är avsett för.
Använd alltid den nödvändiga skyddsutrustningen.
Arbeta alltid med omtanke och endast när du är i ett bra allmäntillstånd. Arbeta aldrig när du är trött,
sjuk, eller påverkad av alkohol, medicin eller droger, så att du inte kan vara tillräckligt uppmärksam vid
användningen av redskapet.
Detta redskap är inte avsett för att anändas av personer (inkl. barn) med nedsatta fysiska, sensoriska
eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap om redskapet, om de inte ges
instruktioner eller hålls under uppsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med redskapet.
Följ alltid gällande regler för hälsa, säkerhet och arbete.
Risker vid vibrationer
Varning!
Vibrationer kan orsaka skador på blodkärl och nerver, särskilt hos personer som lider av
kretsloppsproblem. Om följande symptom uppståar ska arbetet avbrytas och läkare uppsökas:
Kroppsdelar sover, förlust av känsel, klåda, stickningar, smärtor eller förändringar av hudfärg.
De angivna vibrationsvärdena i de tekniska specifikationerna representerar de huvudsakliga
användningarna av redskapet. De faktiska vibrationerna vid användning kan avvika till följd av olika
faktorer:
- användning av redskapet som det inte är avsett för.
- olämpliga verktyg.
- olämpliga material.
- otillräckligt underhåll.
Man kan minska risker betydligt genom att följa följande anvisningar:
- underhåll redskapet som instruerat
- undvik att arbeta vid låga temperaturer
- håll kroppen och speciellt händerna varma i kallt väder.
- håll ofta pauser och rör händerna så att blodflödet ökas.
Elsäkerhet

Redskapet får endast anslutas ett uttag med godkänd skyddsuttag.

Uttaget ska vara ansluten till ett relä med HFI eller HPFI som bryter vid en felström på max. 30 mA.

Innan redskapet ansluts ska det kontrolleras att anslutningsplatsen stämmer överens med redskapets
märkdata.

Redskapet får endast användas inom de på märkplattan angivna spännings- och effektgränserna.

Vidrör inte kontakten med våta händer. Dra ut kontakten ur uttaget genom att hålla i kontakten och
inte genom att dra i sladden.

Undvik att bryta, klämma dra eller köra över strömsladden. Skydda sladden mot vassa kanter, olja och
värme.
5






Lyft inte redskapet i sladden och använd inte sladden till annat än det den är avsedd för.
Kontrollera kontakt och sladd innan varje användning.
Dra ut kontakten omedelbart om sladden skadas. Använd aldrig redskapet med skadad sladd.
När redskapet inte används ska kontakten dras ut.
Kontrollera att redskapet inte är igång innan kontakten sätts i.
Stäng av på redskapet strömbrytare innan kontakten dras ut.
Säkerhetsanvisningar för lövsugar
 Stå säkert och håll en naturlig kroppsställning vid arbete med redskapet.
 Håll alltid redskapet fast med båda händer.
 Undersök arbetsområdet efter djur och föremål innan arbete börjar. Avlägsna alla föremål som kan
slungas bort eller som kan klämma sig fast i motorn.
 Försök aldrig avlägsna eller hålla fast uppsuget material med körande motor. Avlägsna endast
blockerande material med avstängd motor.
 Andra personer eller djur får inte befinna sig inom ett avstånd på 15 meter från arbetsplatsen eftersom
de kan träffas och skadas av bortslungade förmeål.
 Arbeta endast vid bra ljus och sikt.
 Använd inte redskapet över huvudhöjd och luta dig varken framåt eller bakåt.
 Användarens kläder ska vara tätsittande, undvika löst sittande kläder. Använd långa byxor och solida
skor.
 Se upp med att gå baklänges. Det finns risk för att falla.
 Arbeta aldrig i regnväder.
 Sugning och blåsning av fasta material som metall, sten, grenar, grankottar och glasskärvor är strängt
förbjudet.
 Håll alla kroppsdelar borta från sugöppningen.
 Använd alltid tillräcklig personlig skyddsutrustning.
 Var försiktig med uppvirvla och omkringflygande föremål. Särskilt farlig är rekyleffekt från murar och
husväggar.
 Rikta inte redskapet mot personer vid sugning och blåsning.
 Innan blåsning ska främmande föremål lossas med kvast och kratta.
 Redskap bör endast användas på förnuftiga tidspunkter när man stör så lite som möjligt och inte
morgon eller kväll.
 Var uppmärksam på om det finns tidsbestämmelser för användning av elektroredskap i ditt område.
 Alla delar till blåsmunstycken ska användas så att luftströmmen kan arbeta nära marken.
 Var uppmärksam på barn, husdjur och öppna fönster och blås bort materialet säkert.
 Kom ihåg att det kan finnas rörliga delar bakom ventilationsöppningar.
 Symboler på redskapet får inte avlägsnas eller övertäckas. Symboler som inte längre är läsbara ska
bytas ut.
Var försiktig vid umgänge med redskapet.
Följ alla säkerhetsanvisningar i
användarmanualen.
Läs användarmanualen innan redskapet tas
i bruk.
Använd inte redskapet i fuktiga omgivningar!
Håll säkerhetsavstånd!
Risk för personskador från omkringflygande
delar!
Dra ut kontakten innan allt underhåll!
Risk för personskador från roterande delar!!
Risk för personskador från roterande delar!!
6
Skyddsutrustning
Använd skyddsglasögon och hörselskydd!
Använd solida skor!
Använd arbetshandskar!
Använd åtsittade arbetskläder!
REDSKAPET HUVUDDELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stödrulle
Blåsrör
Sugrör
Främre handtag
Start/stopp-knapp
Hastighetsreglage
Bakre handtag
Funktionshandtag (blås – sug)
Uppsamlingssäck
Leveransomfattning
- Manual
- Lövsug / -blås
- Uppsamlingssäck
- Axelsele
Kontakta återförsäljaren om delar saknas eller om några delar är skadade.
MONTERING
1.
2.
3.
4.
Skruva fast det främre handtaget (4) med skruven (10) och låsarm (11).
Placera sugröret i maskinen och skruva fast det (2.2).
Tryck blåsröret fast i maskinen (2.3).
Haka fast axelselen (2.4).
ANVÄNDNING
Innan start
Risk för personskador!
Redskapet får endast tas i bruk om inga fel har hittats. Om en del är defekt ska den obetingat bytas ut
innan redskapet används nästa gång.
Kontrollera säkerhetsanordningarna och att redskapet är säkert.
7
Inställning av stödrullen (sida 3)
Tryck på låsknappen (12) och håll den nedtryckt.
Sätt stödrullen (1) i den önskade positionen.
Släpp låsknappen (12) igen.
Påsättning av uppsamlingssäcken (sida 3)
Häng uppsamlingssäcken med framsidan på redskapet som visat på bilden och fäll upp den mot
handgreppet (13).
Kontrollera att säcken har klickat fast ordentligt.
Påsättning av förlängningssladd (sida 3)
Sätt inte redskapets kontakt i förlängningssladdens uttag.
Dra förlängningssladden på plats i dragavlastningen (15).
Val av funktion
Sätt inställningsarmen (8) på sug eller blås.
I funktion lövsug: Uppsamlingssäcken (9) fästs på redskapet enligt ovan.
Inställning av sug- och blåshastighet
Hastighetsinställningen (6) sätts på önskad hastighet.
Start och stopp
- Start: Start/stopp-knappen sätts i pos. 1.
- Stopp: Start/stopp-knappen sätts i pos. 0.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Risk för personskador!
Innan varje rengöring eller underhåll ska redskapet stängas av och kontakten kopplas ut ur uttaget.
Vänta tills alla roterande delar står helt stilla.
Rengöring av redskapet
 Avlägsna grovt smuts med en borste.
 Torka av redskapet med en lätt fuktig trasa.
 Rengör uppsamlingssäcken regelbundet.
Avtagning av uppsamlingssäcken (sida 3)
- Tryck på utlösararmen (14) och fäll handtaget (13) nedåt.
Avlägsning av blockeringar (sida 3)
- Lossa låsskruven (15).
- Lyft kåpan (16) och avlägsna blockeringen.
FÖRVARING OCH TRANSPORT
Risk för personskador!
Se till att ovidkommande inte kan få tillgång till redskapet.
Förvaring
 Förvara redskapet på en torr plats.
 Vid förvaring längre tid ska uppsamlingssäcken rengöras.
Transport
 Se till att redskapet inte kan slängas runt.
 Använd originalförpackningen för försändning.
8
PROBLEM OCH LÖSNINGAR
Risk för personskador!
Felaktiga reparationer kan betyda att redskapet inte fungerar säkert längre. Därmed försätter du dig själv
och andra i fara.
Ofta är det bara små fel som leder till ett problem. Oftast kan du själv lätt rätta till felet. Kolla först i
tabellen nedan innan du lämnar in maskinen på verkstad.
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Kontrollera sladd, kontakt och
uttag.
Kontakta
försäljningsplatsen/verkstad.
Ingen ström?
Motorn kör inte
Strömkabel defekt?
Sugkraft otillräcklig
Uppsamlingssäcken full?
Töm uppsamlingssäcken.
Sughastigheten otillräcklig?
Inställ sughastighet.
Redskapet blockerat?
Avlägsna blockering.
Om man själv inte kan rätta till felet kan man vända sig till återförsäljaren eller till en verkstad för
elektriska redskap. Var uppmärksam på att ofackmannamässiga reparationer kan leda till att garantin
bortfaller.
SLÄNGNING
Slängning av redskapet
Denna produkt får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet.
Den ska lämnas till en återvinningsstation så att de återvinningsbara
delarna kan upparbetas till återvinning och så att de icke-återvinningsbara
delarna kan omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt.
Slängning av förpackningen
Förpackningen är tillverkad i papp som kan återvinnas. Lämna förpackningen till en återvinningsstation.
TEKNISK DATA
Typ
HN 10058 / BVV2800
Märkspänning
230-240 Volt ~ 50 Hz
Märkeffekt
2800 W
Skyddsklass
II
Motorvarvtal
8000–13000 min-1
Blåshastighet max.
270 km/t
Effekt max.
15 m3/min.
Ljudtryck (LPA)
90 dB(A) (K = 3 dB(A))
Ljudeffekt (LWA)
104 dB(A) (K = 3 dB(A))
Vibration
<5,3 m/s2 (K = 1,5 m/s2)
Vikt
4,5 kg
Uppsamlingssäck, volym
50 liter
9
Malfunktion
8:1
GARANTI / REKLAMATIONSRÄTT
Denna produkt har två års reklamationsrätt om det inte finns tecken på felaktig användning. Vid varje
tecken på våld, felaktig användning, uauktoriserade reparationer eller liknande bortfaller
reklamationsrätten omedelbart.
Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
 Med reservationer för eventuella tryckfel.
10