MEWS av patienter innan de ska skickas till vårdavdelning An

MEWS av patienter innan
de ska skickas till
vårdavdelning
Berörda enheter
Intensivvårdsavdelningen Sunderby Sjukhus.
Syfte
”MEWS (Modified Early Warning Score) är ett hjälpmedel i bedömningen
av den vuxna patientens vitala funktioner, men ett lågt värde utesluter inte att
det kan finnas skäl till allvarlig oro för patientens tillstånd. MEWS bör alltid
kontrolleras när patienten anländer till avdelningen och vid oro för hur
patientens tillstånd utvecklas.”
Utförande
Att skatta patienter med MEWS hjälper vårdpersonal att fånga upp de
patienter som är på väg att börja svikta i en eller flera organsystem.
När man gör skattningen går man igenom resp (andningsfrekvens),
puls/minut, systoliskt blodtryck, temp och CNS. Olika värden under dessa
punkter ger olika poäng. T.ex så ger en andningsfrekvens på 9-14
andetag/minut 0 poäng men är det 15-20 så är det värt 1 poäng (osv enligt
skattningsskalan). Ett systoliskt blodtryck på 101-199 ger 0 poäng men
avviker det åt det ena eller andra hållet blir det fler poäng. De olika poängen
som man får ihop under varje punkt summeras och blir till ett MEWS-värde.
Om en patient börjar komma upp 3 poäng bör man fundera på om det är
något man kan åtgärda.
Tanken är att personalen på avdelningen ska göra en MEWS-skattning när
patienten kommer till avdelningen (från akuten, IVA/POP eller annan
avdelning) och utifrån vilket värde de får ska en ny skattning göras inom
olika tidsintervall.
Vi på IVA ska också MEWS-skatta patienterna enligt samma skala och detta
ska göras innan vi ringer om hämtning. Om vi skattar en patient som får mer
än 3 poäng bör vi kontakta narkosläkaren för att få klartecken att skicka eller
för att få lämpliga ordinationer. Det MEWS-värde vi får fram noteras på
övervakningsbladet under noteringar/åtgärder och kan även noteras i VAS i
den utskrivningsanteckning som görs.
I och med att vi MEWS-skattar patienterna innan vi ringer om hämtning får
vi en siffra på i vilket skick patienten var när det beslutet togs.
Avdelningarna får ett utgångsvärde som kan jämföras med deras första
värde.
Huvudprocess
Andningssvikt; Hjärtsjukvård;
Postoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
VARD-5-2564
2015-02-25
Sida
2.0