Innan LIA: Ledningsgruppen fastställer kursplan för

LIA
Innan LIA:
Ledningsgruppen fastställer kursplan för LIA som ger en tydlig bild av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser den studerande förväntas förvärva under LIA. Detta
innan antagningen öppnar den 20 januari varje år. Kunskaper och färdigheter ska
spegla utbildningens övergripande mål och vid behov korrigeras efter branschens
kvalitetsindikatorer. Tydlig progression mellan betygsstegen G och VG finns.
Utbildningsledaren ser till att det finns ett aktuellt kontrakt innefattande:







Antalet utbildningsplatser och utbildningens omfattning
I avtalet ska också kontaktpersoner uppges och hur länge avtalet gäller
Beskrivning av handledning
Vad som gäller beträffande ersättning och arbetstider för de studerande samt
eventuell omplacering
Vilka försäkringar som tillämpas och hur det ser ut vid skadeståndsanspråk
Skolhuvudmannens rätt insyn
Vad som gäller beträffande ordningsföreskrifter och arbetsmiljö
Om LIA:n görs utomlands ska kontraktet finnas på engelska.
LIA-ansvarig lärare ser till att avtal finns påskrivet och informerar om LIA-kursens
upplägg, mål, praktiska genomförande och betygssättning. Handledaren ska få guidning och handledning av läraren i sin roll. Den studerande ska också ha varit i kontakt med LIA-handledaren och om möjligt gjort ett besök.
Anskaffning av LIA-platser:
Personliga samtal förs med de studerande för att kartlägga intresseinriktning och
kopplingar till möjliga aktuella företag. På så vis gynnas den studerandes individuella
utveckling.
Den studerande söker i första hand sin egen LIA-plats i samråd med den LIAansvariga läraren. Läraren har dokumenterad kunskap om de platser som hittills nyttjats till sin hjälp för en god matchning. Om det handlar om en ny LIA-plats ska LIAansvarig lärare göra allt för att förvissa sig om att platsen är lämplig.
Om det studerande inte finner en lämplig plats vilar ansvaret till sist på att skolan har
ett kontaktnät. Ledningsgruppen ska också vara behjälplig i jakten på en lämplig LIAplats.
Man kan dock själv önska sig LIA vart som helst. Önskas LIA utomlands ska den
studerande meddela utbildningsledaren som löser försäkringskort med Kammarkollegiet.
Under LIA
Den ansvarige läraren har under LIA-perioden kontakt med studerande och handledare via telefon, besök, mailkorrespondens, skype eller dylikt.
Den studerande har med sig en LIA-pärm innehållande: närvaro, loggbok, handledarens roll, övergripande utbildningsmål, kursmål och betygskriterier, som grund för
samtalet med handledare och LIA-ansvarig lärare. Även en bedömningsmatris medföljer.
Efter LIA
LIA-ansvarig lärare pratar med både den studerande och handledaren, samt gärna
båda tillsammans om den dokumenterade bedömningen. LIA-ansvarig lärare har individuellt betygssamtal med den studerande som i sig utgör en inlärningssituation.
Den studerande gör en utvärdering av sin LIA-plats som behandlar:
-Arbetsplatsen som sådan, allt från bemötande till säkerhet.
-Handledaren.
-Om de känt sig väl förberedda inför LIA.
-Om de fått möjlighet att utvecklas till att uppnå alla mål.
-Om den studerande tänker ange platsen som referens när han/hon söker jobb.
Den studerande gör också en självvärdering vad gäller insats, närvaro samt mot
kursmål och betygskriterier.
LIA:n diskuteras och följs sedan upp på ledningsgruppsmötena och är en del i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Att vara handledare till en YH-studerande
Som handledare spelar du stor en stor roll för den studerandes möjlighet att utvecklas till
yrkesskicklig bagare/konditor. Du gör en insats för branschens framtida behov där välutbildade, skickliga och motiverade medarbetare önskas. Det kan ju t.o.m. vara så att det är en
framtida medarbetare du ”lotsar fram”.
Mål för kursen
Kursen syftar till att bidra till att den studerande ges möjligheten att tillämpa genomgångna
kursmoment och fördjupande erfarenheter i mötet med arbetslivet. Kursen LIA bidrar till att
den studerande övar initiativförmåga och arbetsvana samt får en bild av bagerier och konditorier som företag.
Kursens innehåll
Under sin LIA praktiserar den studerande, under handledning, sin kommande yrkesroll samt
fördjupar, breddar och integrerar sina kunskaper i bageri- och konditoribranschen. Den studerande ska även lära känna det aktuella företagets eller verksamhetens organisation och
mål.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande skall efter avslutad kurs ha utvecklat
 förmåga att uppvisa praktiska erfarenheter av bageri- och konditoriarbeten utifrån
LIA-plats.
 färdigheter i att aktivt planera, organisera och genomföra sin LIA
 förmåga att agera i yrkesrollen på LIA-platsen
Förväntningar på dig som handledare:






Kunna introducera de studerande på ett bra sätt på arbetsplatsen och i arbetsgruppen.
Kunna handleda de studerande i arbetet och lära dem det praktiska yrkeskunnandet.
Kunna bedöma de studerandes arbetsprestationer.
Veta vilka bestämmelser och överenskommelser som gäller för de studerande.
Samverkan med Lia-ansvarig lärare på YH-bageri och konditori Kristianstad.
Skriva omdöme om studenten i samverkan med LIA-ansvarig lärare enligt betygskriterier
Den studerandes loggbok under LIA –perioden
För att din studerande ska få ut så mycket som möjligt av sin LIA-period och som ett led i
utbildningen är det viktigt att den studerande hela tiden för loggbok, dvs. skriver ner de dagliga händelserna i arbetet. Den studerande kan då med andra ord se sin egen progression.