Tillägg till detaljplan Bävern 11

Diarienr:
Datum:
Tillägg till detaljplan
Granskningshandling
MBN 2015-15
2015-05-04
Standardförfarande

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende
Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,
Arjeplogs kommun, Norrbottens län
Tillägg till planbeskrivning
Tillägg till genomförandebeskrivning
Tillägg till planbestämmelser
Arjeplogs kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Postadress
938 81 ARJEPLOG
Tel växel
0961-14 000
E-post
[email protected]
1(8)
Besöksadress
Tel
Tingsbacka, Storgatan 20
0961-14 000
Webbadress
Org nummer
www.arjeplog.se
212000-2668
Diarienr:
Datum:
Tillägg till planbeskrivning
Granskningshandling
MBN 2015-15
2015-05-04
Standardförfarande

Ändring av detaljplan genom tillägg till
planbeskrivning avseende
Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,
Arjeplogs kommun, Norrbottens län
HANDLINGAR
-
Tillägg till planbestämmelser
Tillägg till planbeskrivning
Tillägg till genomförandebeskrivning
ÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med ändringen av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser är
att skapa planmässiga förutsättningar för utökat våningsantal inom planlagd
byggrätt för del av fastigheten Bävern 11. Tillägg till planbestämmelser omfattar ändring av våningsantal från högst två våningar till högst tre våningar
samt ny planbestämmelse för högsta nockhöjd.
PLANDATA
Tillägg till planbestämmelser omfattar del av fastigheten Bävern 11 i centrala Arjeplog. Fastigheten är i privat ägo.
BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKBförordningen har upprättats den 1 april 2015. Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan då tillägg till planbestämmelser inte innebär ändrad markanvändning. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ har därför inte upprättats.
Länsstyrelsen har den 14 april 2015 yttrat sig över behovsbedömningen och
anser att genomförandet av planändringen inte torde medföra en betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Gällande översiktsplan/ Fördjupad översiktsplan
Planområdet omfattas av ”Översiktsplan för Arjeplogs kommun avseende
Arjeplogs tätort” (2002). I översiktsplanen anges målsättningen att klara
behovet av ytterligare bostadsbyggande genom bland annat förtätning och
omvandling av äldre byggnadskvarter. Vid förändring av befintliga kvarter
framhålls vikten av att äldre värdefulla byggnader och miljöer bevaras. För
de centrala kvarteren Järven, Bävern, Loet och Katten föreslås tre våningar
tillåtas efter Drottninggatan för ett effektivare markutnyttjande och större
tillgänglighet. Efter Storgatan ska byggnadshöjd i två våningar eftersträvas.
Arjeplogs kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Postadress
938 81 ARJEPLOG
Tel växel
0961-14 000
E-post
[email protected]
2(8)
Besöksadress
Tel
Tingsbacka, Storgatan 20
0961-14 000
Webbadress
Org nummer
www.arjeplog.se
212000-2668

Tillägg till planbeskrivning
Samrådshandling
Diarienr:
Datum:
MBN 2015-15
2015-05-04
Utsnitt av ”Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven”.
Blå linje markerar fastigheten Bävern 11.
Gällande detaljplan
Tillägget till detaljplan gäller för:
- Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven (25-P90/166)
Laga kraft: 1990-04-16
För fastigheten Bävern 11 reglerar detaljplanen kvartersmark för bostads-,
handels- och kontorsändamål [BHK]. Längs Drottninggatan reglerar detaljplanen en byggrätt i högst tre våningar. För byggrätt längs Storgatan reglerar detaljplanen högst två våningar och därutöver suterrängvåning [v2].
Övrigt
Beslut att bevilja positivt planbesked har den 24 februari 2015 meddelats av
miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Ändring av detaljplanen genom tilllägg till planbestämmelser handläggs med s.k. standardförfarande enligt
plan- och bygglagen (2010:900).
Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för:
 Friluftsliv enligt 3 kap. § 6 miljöbalken.
 Kust-turism och friluftsliv enligt 4 kap. § 2 miljöbalken
3(8)

Tillägg till planbeskrivning
Samrådshandling
Diarienr:
Datum:
MBN 2015-15
2015-05-04
Fasad mot Storgatan inom fastigheten Bävern 11.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelseområden
Fastigheten Bävern 11 är bebyggd med ett lägenhetshotell med fasad i fastighetsgräns mot Storgatan och suterrängvåning mot innergården.
Ändringen av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser innebär för
byggrätten närmast Storgatan inom fastigheten Bävern 11 att våningsantalet
regleras till högst tre våningar. Planbestämmelsen ersätter tidigare gällande
planbestämmelse om högst två våningar inom byggrätten.
Planbestämmelse som reglerar högsta nockhöjd + 439 meter över nollplanet
(RH70) införs för byggrätten närmast Storgatan. Högsta nockhöjd + 439
meter över nollplanet (RH 70) motsvarar högsta nockhöjd 10,5 meter räknat
från medelmarknivå (+ 428,5 meter över nollplanet) mot allmän platsmark,
d.v.s. Storgatan. Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att utökat våningsantal till tre våningar inte påverkar nockhöjden som befintlig hotellbyggnad mot Storgatan har.
Förslag till fasadutformning mot Storgatan inom Bävern 11 efter påbyggnad av en våning.
Källa: Arkitekthuset Monarken AB, 2015-04-09
4(8)

Tillägg till planbeskrivning
Samrådshandling
Diarienr:
Datum:
MBN 2015-15
2015-05-04
Gator och trafik
Enligt parkeringsnormen för Arjeplogs tätort i gällande översiktsplan genererar lokalyta för hotell ett behov av 22 bilplatser per 1000 kvm våningsyta.
Ändringen av detaljplanen genom tillägg möjliggör inrättande av ytterligare
ett våningsplan, vilket motsvarar ett behov av 10 tillkommande parkeringsplatser. Parkeringsbehovet tillgodoses inom fastigheten Bävern 11.
Teknisk försörjning
Ändring av detaljplanen genom tillägg medför inget behov av teknisk försörjning.
GENOMFÖRANDE
För beskrivning av genomförandet av tillägg till planbestämmelser se
”Tillägg till genomförandebeskrivning”.
KONSEKVENSER
Genomförandet av tillägg till planbestämmelser bedöms inte medföra negativ påverkan på miljön eller inverkan på gällande riksintressen som värnar
det rörliga friluftslivet i Arjeplogs fjällvärld.
MEDVERKANDE
Mats Abrahamsson, Samhällsutvecklingsförvaltningen, Arjeplogs kommun
Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB
ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015
Mats Abrahamsson
Linnea Isaksson
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Arjeplogs kommun
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Arkitekthuset Monarken AB
5(8)
Diarienr:
Datum:
Tillägg till genomförandebeskrivning
Granskningshandling
MBN 2015-15
2015-05-04
Standardförfarande

Ändring av detaljplan genom tillägg till
genomförandebeskrivning avseende
Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,
Arjeplogs kommun, Norrbottens län
GENOMFÖRANDE
Tidplan
Ändring av detaljplanen genom tillägg till planbestämmelser handläggs med
s.k. standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Genomförandetid
Genomförandetiden för underliggande detaljplan löpte ut den 31 december
1999. För underliggande detaljplan införs inte någon ny genomförandetid.
Planbestämmelse om genomförandetid gäller för tillägg till planbestämmelser. Genomförandetiden utgår 5 år från och med det datum ändringen genom tillägg till detaljplan vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för angränsande allmän platsmark.
Fastighetsägare/exploatör ansvarar för och bekostar åtgärder inom kvartersmark.
Fastighetsrätt
Föreliggande tillägg till detaljplan medför inget behov av fastighetsrättsliga
åtgärder.
Ekonomi
Fastighetsägare/exploatör svarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader.
MEDVERKANDE
Mats Abrahamsson, Samhällsutvecklingsförvaltningen, Arjeplogs kommun
Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB
ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015
Mats Abrahamsson
Linnea Isaksson
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Arjeplogs kommun
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Arkitekthuset Monarken AB
Arjeplogs kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Postadress
938 81 ARJEPLOG
Tel växel
0961-14 000
E-post
[email protected]
6(8)
Besöksadress
Tel
Tingsbacka, Storgatan 20
0961-14 000
Webbadress
Org nummer
www.arjeplog.se
212000-2668
Tillägg till planbestämmelser
Granskningshandling
Diarienr:
Datum:
MBN 2015-15
2015-05-04
Standardförfarande

Ändring av detaljplan genom tillägg till
planbestämmelser avseende
Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,
Arjeplogs kommun, Norrbottens län
Utsnitt av ”Förslag till detaljplan för Kv Bävern och Järven”.
Röd linje markerar planlagd byggrätt inom vilket tillägg till planbestämmelser gäller.
PLANBESTÄMMELSER
Tillägget till planbestämmelser innebär att våningsantalet inom fastigheten
Bävern 11 för byggrätten närmast Storgatan regleras till högst tre våningar.
Planbestämmelsen ersätter tidigare planbestämmelse gällande högsta våningsantal för ifrågavarande del av underliggande detaljplan.
Ny planbestämmelse införs inom fastigheten Bävern 11 för byggrätten
närmast Storgatan. Planbestämmelsen reglerar högsta nockhöjd + 439 meter
över nollplanet (RH70).
Planbestämmelser i underliggande detaljplan (25-P90/166) gäller i övrigt.
Särskild plankarta för tillägg till planbestämmelser upprättas inte.
Nya planbestämmelser
Våningsantal
III
Högsta antal våningar
Nockhöjd
Högsta nockhöjd + 439,0 meter över nollplanet (RH70)
(PBL 4 kap. 11, 16 §§ punkt 1)
Arjeplogs kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Postadress
938 81 ARJEPLOG
Tel växel
0961-14 000
E-post
[email protected]
7(8)
Besöksadress
Tel
Tingsbacka, Storgatan 20
0961-14 000
Webbadress
Org nummer
www.arjeplog.se
212000-2668

Tillägg till planbeskrivning
Samrådshandling
Diarienr:
Datum:
MBN 2015-15
2015-05-04
Genomförandetid
Genomförandetiden gäller endast tillägg till planbestämmelser.
Genomförandetiden utgår efter fem år från och med det datum ändringen av
detaljplanen vunnit laga kraft.
Upphävda planbestämmelser
Våningsantal
II
Högsta antal våningar
MEDVERKANDE
Mats Abrahamsson, Samhällsutvecklingsförvaltningen, Arjeplogs kommun
Linnea Isaksson, Arkitekthuset Monarken AB
ARJEPLOGS KOMMUN maj 2015
Mats Abrahamsson
Linnea Isaksson
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Arjeplogs kommun
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Arkitekthuset Monarken AB
8(8)