Plankarta - Timrå kommun

ÄDXXX
4,8
2:62
2,3
Ändring av detaljplan för
Område vid Nypongränd i Söråker
2:19
2:25
1. Tillägg till planbestämmelser
2:176
2:6
2:175
5,2
Inledning
Utöver vad som regleras i gällande planbestämmelser gäller följande inom det område som
särskilt avgränsats på kopia av detaljplanekarta D162 som vunnit laga kraft 2006-07-24 och på
särskild redovisningskarta.
2:174
2,1
Gräns för område där tillägg till planbestämmelserna skall gälla.
2:41
2:37
2:173
Utformning
2:172
3,9
Gränsbeteckningar
2:35
2:67
2:12
Högst antal våningar.
Högsta nockhöjd i meter över medelmarknivån runt byggnaden.
Fasader ska utgöras av träpanel målad i ljusa täckande färger.
Tak ska ha lägst 27 och högst 38° takvinkel.
2:32
2:33
11:21
2:171
16,4
3,6
1
Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för planändringen utgår 2021-12-31. I samma omfattning får även
underliggande plan inom avgränsat område förnyad genomförandetid.
2. Upphävda bestämmelser
2:65
2,1
Genom detta tillägg upphävs följande planbestämmelser inom område som särskilt
avgränsats på kopia av detaljplanekarta och på särskild redovisningskarta:
2:64
0
50
¯
100 m
Skala 1:1 000
PLANÄNDRINGENS REDOVISNINGSKARTA MED OMRÅDESAVGRÄNSNING OCH NYA BESTÄMMELSER
I
Högst antal våningar.
Högsta byggnadshöjd i meter.
f
GRUNDKARTA
Söråker 11:1 m fl fastigheter
i Timrå kommun, Västernorrlands län
Upprättad 2015-04-14
Fasader ska utgöras av träpanel målad i ljusa täckande färger.
Tak ska beläggas med röda takpannor och ha lägst 27 och högst 38° takvinkel.
3. Förtydliganden om åtgärder som ej kräver bygglov
Enligt nu aktuell Plan- och Bygglag får man på tomt för 1-2-bostadshus utan bygglov uppföra
skärmtak, 15 m2, komplementbyggnad, 25 m2 och en tillbyggnad, 15 m2. Om grannar är överens finns även möjlighet att bygga närmare än 4,5 m från gemensam tomtgräns. För komplement- och tillbyggnad skall dock anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnd för startbesked.
D162
Ändring av detaljplan för
Område vid Nypongränd i Söråker
Söråker 11:1 samt 2:171 - 2:176
Timrå kommun i Västernorrlands län
Upprättad 2015-03-23
0
UTDRAG UR GÄLLANDE DETALJPLAN D162, DÄR PLANBESTÄMMELSERNA ÄNDRAS
Skala 1:1 000
50
¯
100 m
Dnr 2015/00636
Hans-Erik Åslin
Arkitekt CTH
Planändringen har
antagits av miljö- och byggnadsnämnden 20XX-XX-XX § X
och vunnit laga kraft 20XX-XX-XX
SAMRÅDSHANDLING
ÄDXXX