undersökningen - Nordisk Kommunikation

 Nordisk Kommunikation
2015-05-21
Nordisk Kommunikations Benchmarkundersökning
Från och med i år kommer delresultat och reflektioner från Nordisk Kommunikations
benchmarkundersökning att släppas löpande under året. Detta upplägg ersätter de tidigare tryckta
rapporterna. Resultaten kommer att finnas för fri nedladdning. Håll utkik på vår hemsida och i vårt
nyhetsbrev!
Nordisk Kommunikation har genomfört benchmarkundersökningar sedan 2005. Totalt har 150
organisationer, både privata företag och offentliga verksamheter, med över 170 000 respondenter deltagit i
undersökningen. Frågebatteriet har utvecklats utifrån vetenskapliga teorier, bland annat
forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap i ledning av forskargruppen CORE (Communication
Organization Research Education) vid Mittuniversitetet.
Nordisk Kommunikations benchmarkundersöknings syfte:
• Medarbetarnas och chefernas bedömning av den interna kommunikationen
• Jämförelser med andra organisationer och branscher
• Frågorna mäter både tillfredställelse/nöjdhet och hur viktigt det är
• Vårt index förnyas ungefär vartannat år
Benchmarkundersökning 2015
De delresultat som presenteras här avser samtliga genomförda studier från 2012-2015 och bygger på svar
från 22 000 chefer och medarbetare i drygt 20 organisationer och företag.
NYHET 2015!
Nytt för i år är att resultatet även presenteras branschvis:
• Privata företag
• Kommuner
• Myndigheter
• Universitet och högskolor
Resultatet av benchmarkundersökningen speglar deltagande organisationer – ej riksrepresentativt för alla Sveriges organisationer och
företag.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Bilden visar det sammanlagda
resultatet för alla
organisationer som ingår i vår
redovisning för BM 2015. Vi
ser här att Indexområdena
Närmaste chef, Kollegor och
Effektindikatorer är de
områden som organisationer
sammantaget lyckats bäst
med. Svagast områden är de
som berör högsta ledningen
och Budskap – organisationsövergripande. Den orange
linjen är de bästa uppnådda
resultaten inom varje område.
Vi ser här att det är möjligt att
uppnå höga värden, inom
samtliga områden.
När vi jämför de fyra
branscherna finner vi att
privata företag nästan
genomgående uppvisar högre
värden. De får framförallt
högre värden på områden där
högsta ledningen är
involverad, vilket även gäller
för Budskap –
organisationsövergripande.
Universitet/högskolor och
kommuner får däremot
markant lägre värden på just
dessa områden och har stora
utmaningar här.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Övergripande resultat
På ett övergripande plan har medarbetarna en tydligare bild av sin arbetsgivares mål och värderingar idag
än för några år sedan. Visions-, mål- och värderingsarbeten har förbättrats, det är en av de tydligaste
trenderna sedan förra sammanställningen 2010/2011. Samtidigt är utmaningarna här fortsatt stora.
Vi ser också i den uppdaterade undersökningen (2013/2014) att medarbetarna efterfrågar att närmaste
chef ska samtala mer om beslut och hur besluten påverkar deras vardag, liksom att cheferna i större
utsträckning skulle behöva sätta saker och ting i ett sammanhang åt, och tillsammans med, medarbetarna.
Även högsta ledningen behöver bli bättre på att förklara fattade beslut och tydliggöra sammanhangen,
anser medarbetare och chefer som svarat på undersökningarna. Vidare efterfrågar medarbetarna att högsta
ledning i större utsträckning ska leva som man lär och agera förebild.
Vill bli lyssnade till
Medarbetarna värderar att känna sig lyssnade till mycket högt och upplever att både närmaste chefen och
högsta ledning kan bli betydligt bättre på det.
Reflektioner
Om företag och organisationer ska lyckas med sina mål och strategier räcker det inte med att
medarbetarna har en tydligare bild av de övergripande riktningarna och värdegrunden. Ledningen behöver
gestalta budskapen med passion och visa på budskapen genom sitt eget agerande och förtydliga hur saker
och ting hänger samman. Medarbetarna måste kontinuerligt få föra samtal om hur dessa mål och budskap
ska omsättas i deras arbetsvardag och arbetsgrupp, liksom få samtala om hur händelser och beslut i
omvärlden påverkar företaget och dess möjligheter att nå målen.
Att förbättra resultaten i undersökningen kan bland annat handla om att öka chefernas kommunikativa
förmågor, där bland annat förmågan att föra dialog kring sådant som påverkar medarbetarnas situation är
en viktig pusselbit.
Om medarbetarna ska känna att högsta ledningen lyssnar kräver det bland annat att närmaste chefen tar
tillvara medarbetargruppens intressen och representerar dem, och för gruppens talan i hela
organisationen.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Slutsatser 2015
•
•
•
•
•
•
Närmaste chef och kollegorna viktigaste kanalerna – detta oavsett bransch.
Tydlig trend är att privata organisationer har bättre förmåga att nyttja
högsta ledningens roll i det kommunikativa arbetet.
Universitet/Högskolor och kommuner har en större utmaning kring
högsta ledningens roll och övergripande budskap.
Återkoppling kring övergripande mål för organisationerna - en gemensam
utmaning oavsett bransch.
Närmaste chefens största utmaningar:
o Skapa engagemang kring mål.
o Ge återkoppling på prestation.
o Hantera konflikter.
o Förmåga att lyssna.
Ledningens största utmaningar:
o Förklara fattade beslut och tydliggöra sammanhangen.
o Leva som man lär.
o Vara goda förebilder.
o Förmåga att lyssna.
Förändringar över tiden:
• Tendens att medarbetarna har tydligare bild av sin arbetsgivares
mål och värderingar idag än för några år sedan.
• Ökat krav på att även högsta ledningen ska bli bättre på att förklara
fattade beslut och tydliggöra sammanhangen.
• Ökat krav på lyhördhet från både närmaste chefen och högsta ledning.
7 anledningar att genomföra en benchmark
1. Ett instrument som mäter de viktiga delarna i den interna kommunikationen samt
ett strategiskt underlag för att samtala med chefer och högsta ledning kring nuläget
och de glapp som finns.
2. Ger legitimitet och ökad synlighet för strategiskt kommunikationsarbete.
3. Skapar ökad kunskap, förståelse och samsyn för ledningens, chefers och
medarbetares roller i kommunikationssystemet.
4. Har ett helt annat fokus än en medarbetarundersökning - identifierar styrkor
och svagheter inom den interna kommunikationen, snarare än nöjdhet kring arbetet och
arbetstillfredsställelse. Undersökningen tar reda på hur väl den interna kommunikationens
aktörer, budskap och kanaler fungerar, däribland utvärdering av närmaste chefs kommunikativa
förmågor.
5. Möjlighet att sätta mål - och att följa upp – kommunikationsarbetet.
6. Möjliggör prioriteringar i kommunikationsarbetet.
7. Möjligheter att jämföra sig med andra organisationer och branscher.
Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta Dick Tärnhammar, analytiker och
kommunikationskonsult, 070-371 69 31, [email protected] Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.