Plankarta klippdalen granskning-a2

GRANSKNINGSHANDLING
PLANKARTA
LOKALGATA
Lokaltrafik
B
BI
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
fril
p b2 v
f e1
e1
u
(BYA) 200m2
e2
BI
125m2.
ATA
ALG
K
LO
grupp
v b2
f e2
med byggnader
g
u
g
ledningar
MARKENS ANORDNANDE
B II
u
Staket skall finnas
fril
p b1
f b2
e1
p
mot grannfastighet. Uthus och garage skall placeras minst
I
II
fril
Endast friliggande enbostadshus
grupp
Endast parhus, radhus, kedjehus
v
f
b1
b2
ILLUSTRATION
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
S
KOMMUN
Serv
Beskrivning
Illustrationskarta
ga:76
XXXXX
Fastighetsbeteckning.
Byggnader
Beslutsdatum
Gata
Klippdalen
63708
Antagande
UPPLYSNINGAR
k
elta
Sad
ttak
Pulpe
Lagakraftvinnande
max 8,0 m
Linda Tubbin
Planchef
Gata
0
10
20
Marklinje
Skala 1:1000
PLAN 2014/12
Tommi Lehto
Planarkitekt
30
40
50
100
150
Sign