Martin Petersons presentation

Gotlandsfallet
och Myresjöhusfallet
Frukostmöte den 25 september 2015
Martin Peterson
”Gotlandsfallet”
Högsta domstolens dom den 27 januari 2015
i mål nr T 407-13
NJA 2015 s. 3
”Myresjöhusfallet”
Högsta domstolens dom den 19 mars 2015
i mål nr T 916-13
NJA 2015 s. 110
Varför är Högsta domstolens domar av
betydelse för byggbranschen?
1. Lagar m.m.
1. Avtal
2. Förarbeten
2. Rättspraxis
3. Rättspraxis
3. Doktrin - litteratur
4. Doktrin - litteratur
(bl a standardavtal)
Domstolar
Allmänna domstolarna
Allmänna förvaltningsdomstolarna
Högsta domstolen
Högsta
förvaltningsdomstolen
Hovrätterna
Kammarrätterna
Tingsrätterna
Förvaltningsrätterna
Lagar och standardavtal
Kommersiella
entreprenader
Konsumententreprenader
Konsumenttjänstlagen
(till stora delar tvingande)
AB 04
/
(utförandeentreprenader)
ABT 06
(totalentreprenader)
ABS –
Allmänna Bestämmelser
för småhusentreprenader
/Hantverkarformuläret
Gotlandsfallet
Bakgrund
Muddringsarbeten i Slite hamn på Gotland
Fem anbudsgivare
Två uteslöts p g a otillåtna reservationer
Övriga tre anbudsgivare lämnade anbud om 11, 13
respektive 55 mkr
• Beställare: Region Gotland
• Entreprenör: Secora Sverige AB (”Secora”)
• Offentlig upphandling
•
•
•
•
• Under muddringsarbetet stötte Secora på hårt
kalkberg som bolagets mudderverk inte klarade
av varför man utförde sprängningsarbeten för
vilka man krävde ytterligare ersättning om 21
mkr.
• Tingsrätten och hovrätten hade ogillat Secoras
talan
• Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd (enbart)
beträffande frågan om tolkningen och tillämpningen av AB 04
kap 1 § 8
• HD: Från vilka utgångspunkter ska en fackmässig bedömning
av förhållandena inom arbetsområdet m.m. göras?
HD: Ska AB 04 kap 1 § 8 tolkas på så sätt
• att entreprenören får utgå från de mest optimala
förhållandena som en fackmässig bedömning tillåter
• att entreprenören måste räkna med de mest negativa
förhållandena som en fackmässig bedömning ger anledning
att befara eller
• på något annat sätt?
Domslut
Enligt HD ska AB 04 kap 1 § 8 tolkas på följande
sätt:
”Vid en fackmässig bedömning ska entreprenören
beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet
som är troliga.”
AB 04 kap 1 § 1 –
Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna
AB 04 kap 1 § 6 – Ansvar för uppgifter
AB 04 kap 1 § 7 - Förutsättningar
AB 04 kap 1 § 8 – Fackmässig bedömning
AB 04 kap 1 § 1 –
Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna
AB 04 kap 1 § 6 – Ansvar för uppgifter
AB 04 kap 1 § 7 - Förutsättningar
AB 04 kap 1 § 8 – Fackmässig bedömning
Domskäl
HD: AB 04 kap 1 § 8 ska uppfattas på så sätt att
den är tillämplig även när det finns uppgifter men
dessa är oklara eller ofullständiga.
HD:
”Ett fylligt förfrågningsunderlag ger en god grund
för anbudsgivarens bedömningar på platsen.
Om förfrågningsunderlaget i stället är magert ökar
utrymmet för olika bedömningar, som var och en
kan anses fackmässig.
Entreprenören har då rätt att utgå från den
bedömning av förhållandena som leder till den
lägsta kostnaden för kontraktsarbetena.”
HD:
I kravet på fackmässighet kan inte tolkas in att
anbudsgivaren ska förutsätta ett visst förhållande,
som kan medföra högre kostnader för utförande
av kontraktsarbetena, enbart av det skälet att
bedömningsunderlaget indikerar att förhållandet
möjligen föreligger.
HD:
En anbudsgivare ska inte heller behöva utgå från
att ett visst förhållande föreligger när
sannolikheten är ungefär densamma för dess
existens som för dess icke-existens.
Däremot blir läget annorlunda om det är troligt att
förhållandet föreligger.
Då ska anbudsgivaren vid en fackmässig
bedömning beakta det aktuella förhållandet.
Myresjöhusfallet
Bakgrund
• Totalentreprenad avseende småhus
• Beställare: 62 st fastighetsägare (privatpersoner)
• Entreprenör: Myresjöhus AB
• ”Förstahandsköpare” och ”andrahandsköpare”
• 34 st bostadshus i Svedala
• De aktuella husen hade uppförts år 1999 - 2003
• Putsad enstegstätad fasad – mycket vanligt
förekommande vid nybyggnationer i Sverige under
1990-talet och fram till år 2007
• Putsad enstegstätad fasad innebär (till skillnad från
tvåstegstätad fasad) att det inte finns någon
luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta
hand om inträngande regnvatten
• Putsad enstegstätad fasad innebär att väggarna
byggs i ett enda stycke utan mellanliggande
luftlager
• Det upptäcktes omfattande skador i byggnader
med putsade enstegstätade fasader
• Konstruktionen används inte längre vid
nybyggnationer i Sverige
• Fastighetsägarna vann i tingsrätten men förlorade i
hovrätten
• Prövningstillstånd i HD: Ska fel i entreprenaden anses
föreligga genom att entreprenören har valt att använda
sig av en viss fasadkonstruktion (putsad enstegstätad
fasad) när det efter garantitidens utgång framkommit
uppgifter om att konstruktionen riskerar att leda till
fuktskador?
• I Högsta domstolen var bl a Konsumentombudsmannen
ombud för beställarna
Domslut
”Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i
entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en
konstruktion med putsad, enstegstätad fasad.”
Högsta domstolen meddelade även prövningstillstånd
avseende
dels frågan om Myresjöhus ansvar är begränsat i enlighet
med ABS 95 kap 5 § 7 och
dels frågan om överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen är
bindande för andrahandsköparna.
Domskäl
• ABS 95 är tillämplig på tvisten men inte konsumenttjänstlagen
(senaste version av ABS är ABS 09)
• Konsumenttjänstlagen var vid denna tid inte tillämplig på
entreprenader där konsumenten tillförsäkrades ett sådant
skydd som ställdes som villkor för statlig bostadsfinansiering
• Betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt
• Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför
inte mot vad beställaren med fog kunnat förutsätta
• Konstruktionen uppfyller därför enligt Högsta
domstolen de funktionskrav på ytterväggarna som
följer av parternas avtal
• Användandet av konstruktionen utgör därför ett fel i
entreprenaden
Tack för mig!