Föräldrasamverkan i mångkulturell

Malmö högskola
Lärarutbildningen
Barn- ungdomsvetenskap
Examensarbete
15 högskolepoäng
Föräldrasamverkan i mångkulturell
fritidsverksamhet
Parental interaction in multicultural
spare time activity
Elisabet Demirci
Lärarexamen 210 poäng
Barn och ungdomsvetenskap
Vårterminen 2010
Handledare: Mariann Enö
Examinator: Sara Berglund
2
Abstract
Titel: ”Föräldrasamverkan i mångkulturell fritidsverksamhet”
Title: “Parental interaction in multicultural spare time activity”
Författare: Elisabet Demirci
Syfte och Frågeställningar: Syftet med undersökningen var att ta reda på hur samverkan
fungerar i ett mångkulturellt fritidshem. Det som gjorde mig mest intresserad av området var
att förstå om och varför det finns svårigheter med föräldrasamverkan och hur pedagoger och
föräldrar går till väga för att stärka samverkan.
Tidigare forskning: Undersökningar som gjorts kring föräldrasamverkan i skolan angående
föräldrars och pedagogers attityder kring skolan och skolans samverkan.
Metod: Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat tre pedagoger
och tre föräldrar på ett fritidshem.
Resultat: Undersökningen visar att föräldrarna inte har tillräckligt med tid för
föräldrasamverkan samtidigt som de anser att barnen och deras framtid är föräldrarnas första
prioritering. Pedagogerna har förståelse för föräldrarna och försöker stärka den dagliga
tamburkontakten tillsammans med föräldrarna för att gynna samarbetet.
Nyckelord: Fritidsverksamhet, föräldrar, pedagoger, samarbete, samverkan
3
4
Innehållsförteckning
1.INLEDNING ....................................................................................................................................... 7
1.1 SYFTE ............................................................................................................................................. 8
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................... 8
1.3 FÖRKLARING AV ANVÄNDA TERMER ................................................................................... 9
2. TIDIGARE FORSKNING.............................................................................................................. 10
2.1 HUR OLIKA SKOLOR HANTERAR FÖRÄLDRASAMVERKAN .................................................. 10
2.2 FÖRÄLDRAR & ANSVARSTAGANDET ................................................................................. 11
2.3 MÅNGKULTURALITET I SKOLAN ....................................................................................... 13
2.4 FÖRTROENDEKAPITAL ....................................................................................................... 14
3. TILLVÄGAGÅNGSÄTT OCH EMPIRISK STUDIE ................................................................ 15
3.2 METOD & METODDISKUSSION ............................................................................................................. 15
3.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................... 16
3.3 URVAL ....................................................................................................................................................... 17
3.4 GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................... 18
3.5 ANALYSBESKRIVNING ........................................................................................................................... 19
4. ANALYS .......................................................................................................................................... 20
4.1 FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNING KRING FÖRÄLDRASAMVERKAN ................................................. 20
4.2 PEDAGOGERNAS UPPFATTNING KRING FÖRÄLDRASAMVERKAN ................................................. 22
4.3 VAD GÖR NI FÖR ATT INTEGRERA FÖRÄLDRARNA I FRITIDSVERKSAMHETEN .......................... 23
4.4 ”VI HAR INTE ANSVARET” .................................................................................................................... 25
4.5 INFLYTANDE............................................................................................................................................. 27
4.6 SAMMANFATTNING & SLUTSATSER ................................................................................................... 28
5. DISKUSSION .................................................................................................................................. 29
REFERENSER .......................................................................................................................................................
BILAGA 1 .............................................................................................................................................................
BILAGA 2 ............................................................................................................................................................
5
6
1. Inledning
Fritidshemmet är en pedagogisk mötesplats för barn med föräldrar som arbetar under
eftermiddagarna, när eleverna inte går i skolan och under loven. För att fritidshemmen skall
vara ett komplement till skolan är kommunikation mellan lärare, fritidspedagog och föräldrar
viktig. Föräldrasamverkan påverkar fritidsverksamhetens form på många sätt. Med hjälp av
föräldrarnas inflytande i verksamheten och elevernas önskemål kring aktiviteter utformas
fritidshemmet till barnets bästa (Skolverket, 2007: 1727).
Det står inget om föräldrasamverkan i fritidsverksamheten i Lpo94 eller Skollagen, därför har
jag valt att använda mig av Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem. Sedan
1990-talet har skola och fritidshem allt oftare samordnats och har därmed också utvecklat en
gemensam syn på barnen. Det är inte bara skola och fritidshem som bör samarbeta.
Föräldrarnas inflytande i verksamheten är viktig för att pedagoger skall få mer information
som berör eleverna (Skolverket, 2007: 1727). Föräldrarna behöver bli informerade om
barnens utveckling. Eftersom de tillsammans skall kunna hjälpas åt att stödja barnens brister
och kunskaper. Även kommunikationen, den sociala biten som är viktiga delar av
fritidsverksamheten för att förbättra verksamheten och för att belysa elevernas intressen.
Samverkan med föräldrar är inte alltid lätt eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. En
stor del av Sveriges befolkning kommer från olika delar av världen. Alla lever på olika sätt
och en stor del av den svenska befolkningen är flerspråkig. Det påverkar kommunikationen,
ibland på ett negativt sätt. Eftersom vi har lättare för att missuppfatta varandra och börjar ta
avstånd för att undvika konflikter. I fritidspedagogisk verksamhet är föräldrasamverkan viktig
för föräldrar och framförallt för barnen. Det är mycket som kan gå fel när vi har svårt för att
förstå varandra, därför är det viktigt att vi har en bra kommunikation.
Under den tid jag arbetade som lärare i en skola träffa jag på föräldrar med klagomål,
föräldrar som hade en negativ inställning till skolan och skolans verksamhet. Vissa föräldrar
hade jag svårt att få kontakt med. På grund av språksvårigheter, kommunikationssvårigheter
samt på grund av att de föräldrarna inte hade intresse för skolvärlden. Därför har jag valt att ta
7
reda på hur kommunikationen och samverkan går till i ett fritidshem med majoriteten av
föräldrar som har svårigheter med det svenska språket.
1.1 Syfte
Jag tror att många föräldrar med invandrarbakgrund ser på fritidsverksamheten som ett ställe
där barnen kan vara under tiden som de gör annat. Syftet med undersökningen är att ta reda på
hur föräldrar och pedagoger ser på föräldrasamverkan, i fritidsverksamheten. Därmed skapar
de en bättre förståelse för vad som hindrar eller främjar föräldraengagemanget på
fritidsverksamheten. Jag ville förstå om och varför det är svårt för både föräldrar och
pedagoger att skapa en god relation till varandra.
1.2 Frågeställning
För att få en bättre förståelse för detta ämne utgår jag från följande frågeställning;
 Hur fungerar föräldrasamverkan i ett mångkulturellt fritidshem?
 Förstår föräldrar innebörden med fritidsverksamheten, eller anser de att det är en ren
barnpassning?
 Vad förväntar sig föräldrarna av pedagogerna och vise versa?
 Hur går pedagogerna till väga för att få kontakt med föräldrarna och hur gör de för att
involvera föräldrarna i verksamheten?
8
1.3 Förklaring av använda begrepp
För att få en bättre förståelse i min undersökning följer nedan förklaringar på begrepp som;
Mångkulturell skola
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där majoriteten av Sveriges befolkning idag är
invandrare eller har föräldrar som invandrat till Sverige. Eftersom Sverige inte enbart består
av personer med infödd svensk bakgrund så betyder det att eleverna på skolan inte enbart är
”svenskar” (Bouakaz, 2009). Begreppet för mångkulturell skola innebär att eleverna, lärarna
och pedagogerna i skolan har en utländsk bakgrund.
Samverkan
Ordet samverkan kan ha olika betydelser och definitioner. Slår vi upp ordet samverkan i
lexikon får vi upp ord som; ”gå samman, verka tillsammans, samförstånd, samspel,
samarbete, samröre, konsensus, förenad ansträngning, synergi” m fl. (Strömberg, 2000, s
754). Samverkans betydelse för denna undersökning innebär ett samarbete mellan pedagoger
och föräldrar.
Föräldrasamverkan/ föräldrainflytande
Föräldrainflytande innebär att föräldrarnas åsikter, förslag och kritik spelar stor roll för
verksamheten på så sätt att får de vara med och bestämma för sitt barns bästa förutsättningar.
Fritidsverksamhet skall ha ett nära förtroendefullt samarbete med föräldrar och det är
personalens ansvar att detta utförs. Personalen i verksamheten skall vara lyhörd, ta hänsyn till
föräldrarna eftersom de har olika förutsättningar och därför är det viktigt att sträva efter att
alla föräldrar kommer till tals (Skolverket, 2007: 1727).
9
2. Tidigare forskning
Det skrivs en hel del om föräldrasamverkan i skolan, det som jag saknar och hade önskat var
att det skrevs mer om fritidsverksamheten som är en viktig del inom barn- omsorgen. Efter att
forskat och sökt efter ordet föräldrasamverkan, fann jag olika forskare som undersökt
områden inom föräldrasamverkan.
2.1 Hur olika skolor hanterar föräldrasamverkan
Torstensson-Ed & Johansson (2000) hänvisar till Johansson (1984) en skola i Norrköping
ville samla alla föräldrarna var 14:e dag, även göra hembesök. Föräldrasamverkan bör vila på
ett ömsesidig förtroende. Det är svårt att skapa ett bra samarbete på grund av att det finns
föräldrar som kan känna sig kontrollerade och otillräckliga, eftersom de inte kan medverka på
mötena. Under 1980- talet enligt Johansson (1984) beskrev man den fristående
fritidsverksamheten som består av en daglig kontakt vid hämtning och lämning. Olika
föräldramöten arrangeras ett par gånger om året som t.ex. utflykter eller öppet hus.
Föräldrarna i Johanssons undersökning fick vid något tillfälle bedöma hur de såg på
personalen i fritidshemmet. De tre olika synsätt som beskrevs var medmänniska, expert eller
som barnvakt. Pedagogerna hade enligt Johansson helst valt ses som medmänniskor eftersom
pedagogerna anser att det finns mycket att lära inom yrket. De anser att ett bra samarbete
skapar en bra fostran och därför är dem inte barnvakter eller experter.
Enö (2009) intervjuade i sin rapport olika rektorer, lärare och barn och ungdomschefer där de
flesta säger ungefär samma sak. Skolan behöver föräldrarna och dem är det viktigaste skolan
har, men samtidigt så säger informanterna att det finns svårigheter i samarbetet med
föräldrarna. Enligt hennes informanter förekommer fördomar även bristande kunskaper för att
man inte förstår de olika kulturerna. Därför väljer man att arbeta utifrån värdegrunden och
använder sig av olika metoder för att underlätta kommunikationen. Skolorna vet inte vad de
skall göra för att integrera föräldrarna. Dem önskar att de hade fått mer resurser och
utbildning för att få föräldrarna att integrera sig i skolan. De olika skolorna i Enö (2009)
undersökning hade haft olika arrangemang för att aktivera föräldrar i skolan t.ex. olika
10
aktiviteter och skickat hem brev, sms, haft olika events som öppet hus, uppvisning, knytkalas
osv.
En annan skola i Enö (2009) undersökning hade värdegrundsvecka där skolan skickade brev
hem till föräldrarna på deras hemspråk för att öka föräldrarnas förståelse för värdegrunden. En
informant hade en annorlunda strategi och det var att inte ’bjuda in’ invandrarföräldrarna till
ett event utan skolan skrev att de ’krävde att föräldrarna kom dit’, en annan variant där skolan
skrev att det är en ’obligatorisk arrangemang’.
Torstensson- Ed & Johansson (2000) hänvisar till Svensson (1981) och Johansson (1984) de
hävdar att personalen inte är nöjda med föräldrar kontakten. De anser att den är begränsad och
att det inte är så många som kommer på föräldramötena som verksamheterna har arrangerat.
Orsaken till detta är att föräldrarna har flera barn och inte har tid att gå på flera
verksamhetsarrangemang på en och samma dag. Enligt Johansson (1984) var det endast en
viss grupp som kommer och det är väldigt svårt att få igång diskussioner på grund av att det är
få föräldrar som deltar på mötena. Personalen vill att fler föräldrar skall vara aktiva för att
kunna utveckla sin verksamhet för deras barns bästa. För att på bästa sätt hålla samverkan
aktiv, har man kommit fram till att med hjälp av en daglig kontakt stärker man
kommunikationen med föräldrarna.
2.2 Föräldrar & ansvarstagandet
Evaldsson (1993) har gjort en studie mellan två olika grupper av föräldrar, ena gruppen är
medelklassföräldrar och den andra är outbildade invandrarföräldrar som är arbetslösa. De
outbildade invandrarföräldrarna hämtar ofta inte sina barn från fritids och barnen får oftast
påminnas om att gå hem. Detta är ett tecken på att de barnen föredrar fritidsverksamheten än
hemmet enligt Evaldsson (1993). Medelklassföräldrarna har enligt hans studie en bättre
samtalskontakt med pedagogerna för att de låter sina barn leka färdigt innan de går hem.
11
Fredriksson (1993) drar slutsatsen att det är personalen som skall ta initiativ till kontakten och
visa att föräldrarna är välkomna. Det är då föräldrarna anser att integreringen i verksamheten
är bra. Ju mer integrerade de är desto bättre blir föräldrasamverkan. Föräldramötena med
medelklassföräldrarna är upplagda med aktiviteter till skillnad från lågstatus föräldrarna som
endast får information. Få föräldrar med utländsk bakgrund kommer till föräldramötena, då
tar pedagogerna istället kontakt med föräldrarna vid ett annat tillfälle. För att ha en
regelbunden kontakt med hjälp av telefon eller när dem träffas i grannskapet.
Bouakaz (2009) anser att det finns olika sorters föräldrasamverkan som föräldraengagemang.
Något exempel som han ger är; Hemfokuserade föräldraengagemang som betyder att
föräldrarna är engagerade i olika aktivteter som t.ex. att hjälpa barnen med skolarbete, ge
barnet frukost på morgonen och gå på enskilda samtal med läraren. Skolfokuserade föräldrar
är aktiva inom föräldraföreningen, de fokuserar sig genom att delta i olika klassrums
aktiviteter. Det är denna sortens samverkan som skolpersonalen tänker på i samband med
föräldrasamverkan som sker i skolbyggnaden.
Bouakaz (2009) hävdar att det är svårt för både skolor och föräldrar att mötas och skapa en
nära relation som behövs. Detta är en följd av föräldrarnas begränsade kunskaper om det
svenska skolsystemet. Enligt honom två centrala hinder som han ofta stött på under sin
forskning. Föräldrar saknar vägledning, rådgivning och skriftlig material på deras språk. För
att veta hur de tillsammans skall kunna inrätta en bra relation till skolan för att skapa en god
föräldrakontakt. Enligt Bouakaz (2009) är det skolledaren som inte tar sig den tid som behövs.
På grund av detta så känner sig inte föräldrarna välkomna i barnens skola. Föräldrarna känner
sig även rädda för att gå dit. Oftast förstår de inte och missuppfattar den information skolan
ger till dem. Både föräldrar och lärarna känner spänningar kring deras relation och börjar ta
avstånd från varandra. Istället för att bygga en bra arbetsrelation som är grundad på en
ömsesidig förståelse och en god samverkan.
En del lärare och rektorer i Enö (2009) anser att det är obehagligt och svårt att hantera
föräldrasamarbete. Skolan och föräldrarna hamnar i en situation där de tillsammans skall
komma överens om vem det är som är makthavaren. Det är inte alltid lätt när pedagogerna
12
och föräldrarna inte talar ’samma språk’. Föräldrar med utländskbakgrund enligt Enö (2009)
ser skolan genom andra ögon. Eftersom det finns kulturella skillnader som gör att de har
andra förväntningar på skolan. Det handlar inte enbart om en föräldrasamverkan. Vi behöver i
alla verksamheter hitta en god arbetsrelation till varandra. Där vi känner oss bekväma och
känner att det finns en öppen och fungerande relation. Föräldrasamverkan skall fungera på en
nivå där föräldrarna känner sig delaktiga, får en chans att få visa deras intresse och
engagemang för skolans värld (Enö, 2009).
Torstensson - Ed & Johnsson (2000) refererar till Johansson (1984) som menar att
föräldrakontakten är begränsad och personalen önskar fler aktiva föräldrar. Eftersom det är
föräldrarna som är uppdragsgivarna, alltså är det viktigt med samverkan mellan personalen
och föräldrarna enligt honom. Enligt hans undersökning är det med hjälp av föräldrarnas
initiativ som skapar en bra samverkan men även en god uppfostran för verksamheten.
2.3 Mångkulturalitet i skolan
En mångkulturell skola enligt Bunar (2009) formar sig efter bostadsområdets befolknings
bakgrund, det är vanligt att barn går i en skola nära sitt bostadsområde. Detta har sina för- och
nackdelar som t.ex. ökning bland skolans elever. Nackdelen är att de elever som inte har en
invandrarbakgrund flyttar och byter skola. Anledningen till detta är enligt Bunar (2009) på
grund av att svenska föräldrar som har sina barn i en mångkulturell skola är rädda för att deras
barns språkutveckling, värderingar och de nya grupperingarna som sker i skolan kommer att
ha en negativ inverkan. Det är inte bara ’svenska barn’ som eventuellt byter skola, även
personalen väljer att byta arbetsplats på grund av mångkulturella, medel- och arbetarklass
eleverna. Personalen, skolledningen är oroliga för omgivningens reaktioner. De anser att det
är svårt att hantera den ökade mångfalden, därför väljer personal och elever att byta skola
(Bunar, 2009).
Skolan och all personal i Bunar (2009) undersökning är oroliga för elevernas bakgrund och
skolförutsättningar eftersom en väldigt stor del av dessa elever inte har haft det så lätt i deras
13
hemländer. Främst är det flickorna som personalen är mest oroliga över. Det är en stor del av
flickorna med invandrarbakgrund har som ansvar att ta hand om familjen och de vardagliga
sysslorna där föräldrarna har en stor social svaghet. Föräldrar i Bunar’s (2009) undersökning
förväntar sig en hel del av skolan och personalen genom att gottgöra för föräldrarnas bristande
stöd och uppfostran. Sedan finns det en del föräldrar som kan göra det ännu mer komplicerat
för personalen genom att försöka styra skolans sätt att arbeta. En del invandrar föräldrarna kan
inte acceptera den svenska kulturen därmed försöker de att styra upp personalen efter deras
kulturella traditioner och normer (Bunar, 2009).
Bunar (2009) belyser även en positiv syn på föräldrasamverkan. Personalen i en av hans
undersöknings skolor kämpar och har verkligen viljan att få alla föräldrarna att engagera sig i
skolan. Med hjälp av föräldrarna har pedagogerna lyckats möta dem på en jämlik nivå där de
båda parterna har ett ömsesidigt samarbete. Föräldrarna med utländsk bakgrund i den skolan
har också ett intresse för att lära sig och integrera sig i den svenska skolmiljön. Resultatet av
samarbetet visade sig att allt fler föräldrar deltog på föräldramötena och de blev allt mer
intresserade av deras barns skolutveckling.
2.4 Förtroendekapital
Bunar (2009) refererar till skolverket (2003a) det har gjorts en undersökning som visar att
invandrar föräldrar har störst tillit för de svenska skolorna samtidigt som de har gemensamma
målsättningar för deras barn. Föräldrar med migrationsbakgrund är lättare att samarbeta med
eftersom det finns ett förtroendekapital för att bygga goda relationer till enligt lärarna. I
Bouakaz (2007) avhandling beskriver han att det finns ojämnlika maktförhållanden där
föräldrarna och lärarna har olika synsätt men även förväntningar på föräldraengagemanget.
Lärarna i hans studie förväntar sig att föräldrarna skall vara intresserade genom att engagera
sig i deras barns skolgång. Föräldrarnas syn på lärarnas ansvar enligt Bouakaz (2007) är lite
annorlunda, de förväntar sig att dem gemensamt skall arrangera olika aktiviteter för barnen.
14
3 Tillvägagångssätt och empirisk studie
3.1 Metodval & metoddiskussion
Med hjälp av kvalitativa intervjufrågor får den som blir intervjuad chansen att svara med egna
ord. Intervjufrågorna i den kvalitativa metoden skall vara i en bestämd ordning för att få igång
en dialog. Oftast är det bättre ifall man får igång en dialog så intervjun blir mer personlig.
Intervjun blir mottagande när man intervjuar ansikte mot ansikte (Patel & Davidsson, 2003).
Jag använde mig av kvalitativa intervjutekniken för att få svar på mina frågeställningar.
Jag har även inspirerats av Bell (2006) som förespråkar den så kallade fokuserande intervjun
som innebär att intervjufrågorna är strukturerade eller ostrukturerade. I min undersökning har
jag valt att använda mig av strukturerade frågor. För att låta informanten tala med egna ord
och få chansen att uttrycka sig helt fritt kring föräldrasamverkan. Jag har valt att använda mig
av ett antal frågor för att få strukturerade ramar kring samtalet. Bell (2006) skriver även att
man skall begränsa antalet respondenter i varje intervju. Dels för att personen skall få uttrycka
sig fritt så personens tankar och åsikter skall belysas. Därför anser Bell (2006) även att det
finns en risk med gruppintervjuer, det är alltid någon av respondenterna som hamnar i skym
undan. Det finns även en risk att en annan person tar över och svarar på alla frågorna som
ställs under intervjun (Bell, 2006 ). Därför bestämde jag mig för att göra enskilda intervjuer.
Det som intervjuaren bör tänka på är att behärska språket och ha ett lugnt kroppsspråk. Vad
som också kan påverka intervjun är att intervjuaren kan bli dömd. På grund av sitt kön, ålder,
sociala bakgrund och för sin klädsel av den personen som blir intervjuad. Därför är det viktigt
att tänka på vilka signaler intervjuaren ger ut under intervjun, så att det inte blir en konstig
stämning. När man intervjuar får man inte alltid ärliga svar. Genom att intervjua ett antal
personer får man förhoppningsvis fram ett konkret svar (Patel & Davidsson 2003).
Anledningen till att jag valde att intervjua var för att få fram föräldrars tankar och synpunkter
kring fritidsverksamheten. Jag ville även ta reda på vad pedagogerna ansåg om
föräldrasamverkan.
15
För att på bästa sätt kunna nå fram till mina mål, med undersökningen krävdes det att jag
intervjuade pedagoger och föräldrar för att nå fram till deras egna åsikter och tankar. Mina
mål och förväntningar med intervjuerna var att får reda på hur mycket pedagogerna verkligen
ville involvera föräldrarna och hur mycket föräldrarna vill vara involverade i den
fritidspedagogiska verksamheten. Jag hoppades också på att få reda på vad det var som gjorde
att föräldrarna ville/ eller inte ville vara involverade.
Jag blev inspirerad av Bouakaz (2009) och har använt mig liknande frågor för att se hur
pedagoger och föräldrar samverkar i fritidsverksamheten. Vad är det föräldrarna förväntar sig
av verksamheten, vad har de för åsikter och hur viktig är fritidsverksamheten för föräldrarna?
Hur ser pedagogerna på samverkan med föräldrarna, vad anser de att föräldrarnas plikt är, vad
förväntar sig pedagogerna av föräldrarna? Vems ansvar är det att engagera eller bli engagerad
under elevens fritidsverksamhetstid- föräldern eller pedagogens? Detta är bara en del av
frågor som jag använde mig av i denna undersökning, (se bilaga 1 och bilaga 2).
3.2 Forskningsetiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2008) finns det fyra krav som varje forskning bör uppfylla och det
har även jag gjort. Enligt Informationskravet har jag informerat om mitt syfte och min
undersökning till dem jag valt skall ingå i intervjun och vad undersökningen skall handla om.
Samtyckeskravet står för att de personerna som blir intervjuade skall vara fria att själv få
avgöra om de vill delta eller inte. Eftersom jag vid två olika tillfällen tog kontakt med
personerna som ingick i min intervju så fick de själv välja ifall de ville bli intervjuade eller ej
och de fick avbryta intervjun ifall de ångrade sig. Jag uppfyllde konfidentialitetskravet genom
att endast använda mig av fingerade namn. För att inte lämna ut informanterna har jag av
samma skäl valt att hemlighålla kommunens namn. Det sista kravet heter nyttjandekravet,
som jag även uppfyllt genom att informera varje person om undersökningens mål och syfte.
Jag talade även om vid flera tillfällen att allt som sades under intervjun endast skulle användas
i min undersökning. Eftersom jag valde att spela in intervjun med hjälp av en diktafon så
förstörde jag bandet efter att jag lyssnat av det och skrivit ner deras svar (Vetenskapsrådet,
2008).
16
3.3 Urval
När jag arbetade i en mångkulturell skola bestämde jag mig för att skriva om
föräldrasamverkan på fritidshem, just för att jag fick se och hantera föräldrar som hade olika
synpunkter kring skolverksamheten. Jag ville veta mer och bestämde mig för att intervjua
mina kollegor som arbetade på fritidshemmet på den skolan. Jag ansåg att det skulle vara en
fördel att vara bekant med mina informanter. Därför valde jag att även intervjua de
föräldrarna som hade sina barn på det fritidshemmet. För att jag var ett bekant ansikte för
föräldrarna. Både föräldrarna och barnen har ett förtroende för mig på grund av att jag har
hand om deras barn under den tid som dem är på fritidshemmet. Det finns även nackdelar med
att vara bekant med informanterna. De kan få en helt annan uppfattning om mig som de
tidigare inte haft. Dessutom så fanns det en risk att jag kunde ha haft förutfattade meningar
om mina informanter. Det fanns även en stor risk att de hade förutfattade meningar om mig.
Jag valde att intervjua både föräldrar och pedagoger för att föräldrasamverkan handlar om en
socialkontakt och samverkan. Dessutom är mitt syfte att höra båda delarnas åsikter t.ex. vem
bär ansvaret kring samverkan, hur ser mångkulturella föräldrar på fritidsverksamheten, vad
anser föräldrar/ pedagoger att de borde göra för att skapa ett bättre samarbete till varandra?
Fritidshemmet jag var i kontakt med var uppdelat i tre olika avdelningar, efter barnens åldrar.
I varje avdelning fanns det ca 20- 30 barn. I varje avdelning arbetade det tre fritidspedagoger.
Jag valde ut mina informanter slumpmässigt, jag frågade dem pedagoger och föräldrar som
jag träffade när jag var på besök i fritidshemmet. Anledningen till att mina informanter enbart
var kvinnor är på grund av att det för det mesta är kvinnor som hämtar sina barn från
fritidshemmet. Pedagogerna i min intervju har arbetat med detta yrke i 8-19 år. Föräldrarna
och pedagogerna har utländskt bakgrund. Dem kommer från Palestina, Libanon, Serbien, Iran
och har bott i Sverige allt ifrån 10-36 år. Två av föräldrarna och en av pedagogerna talade
svenska med språklig brytning dem andra talade flytande svenska. Föräldrarna är arbetande,
studenter och har 3-5 barn var.
17
Eftersom undersökningen berörde både föräldrar och pedagoger så anser jag att det var viktigt
för de som arbetade i de fritidshem att få veta vad det var jag undersökte. Jag blev positivt
bemött av all personal för att de ansåg att ämnet var väldigt intressant och ett bra område jag
valt att belysa.
3.4 Genomförandet
Genomförandet skedde med hjälp av intervjuer tillsammans med föräldrar och pedagoger,
därefter gjorde jag en sammanställning av deras svar. Jag intervjuade tre föräldrar och tre
pedagoger. När jag bokade tid för intervju berättade jag varför jag skulle intervjua dem och att
deras identitet kommer att förbli anonym hela tiden.
Intervjuerna med pedagogerna och föräldrarna skedde enskilt och varje intervju varade i
ungefär 30 minuter. Jag valde att arbeta med kvalitativ och fokuserande intervju tekniken.
Anledningen till att jag valde att använda mig av dessa metoder, är att få reda på vad varje
enskild informant ansåg om föräldrasamverkan och inte som en grupp. När jag intervjuade
mina informanter så befann vi oss i en ledig lokal i fritidshemmet där vi kunde sitta ostört.
Dels för att samtalen skulle bli så givande som möjligt. Jag använde mig av en diktafon vid
samtliga intervjuer. Vilket var ett bra hjälpmedel eftersom jag då kunde koncentrera mig på
deras svar och inte bli distraherad av att hinna med att skriva ner allt.
När jag började min intervju var jag tvungen att omformulera mina frågor lite för att få mina
informanter att förstå dem. De gav mig tillräckligt med information kring mitt
forskningsområde. Det jag hade önskat var att fördjupa mig ännu mer kring området med
hjälp av fler informanter. Hade jag fått göra en liknande forskning igen så hade jag lagt till
fler frågor.
Enligt Patel & Davidsson (2003) skall man få tillstånd att göra en inspelning vid intervjuer
och därför fick personerna jag intervjuade själv avgöra ifall de ville bli inspelade. Eftersom
18
mina avsikter inte var att personerna jag intervjuade skulle känna sig kritiserade eller dömda
så var jag noga med att tala om för dem att mitt syfte inte var att kritisera. Syftet var att ta
reda på så mycket som möjligt om situationen och synen på föräldrasamverkan.
3.5 Analysbeskrivning
Jag började empirin med att ta kontakt med fritidshemmets personal och föräldrarna som jag
hade planerat att intervjua. Jag utförde intervjun enligt kvalitativ (Patel & Davidsson, 2003)
och fokuserande intervjutekniken (Bell, 2006). Efter att ha gjort klart alla mina intervjuer
försökte jag se undersökningen i en helhetsbild för att hitta olika kategorier som svaren
passade in i. Sedan började jag sammanfatta och jämföra svaren jag fick med den tidigare
forskningen. Därefter valde jag ut intressanta citat som hade en stor tyngd i undersökningen.
19
4 Analys
Syftet med min undersökning är att jag ville förstå om och varför det är svårt för både
föräldrar och pedagoger att skapa en god relation till varandra. Vad pedagoger och föräldrar
anser om föräldrasamverkan och vem som egentligen har ansvaret kring föräldrasamverkan.
Dessutom har jag kopplat min undersökning till den tidigare forskningen. I detta kapitel
kommer jag också att göra en kortare sammanställning av intervjuerna som skedde
tillsammans med pedagogerna och föräldrarna.
I fritidshemmet går det ungefär 90 barn och det är barn från åldrarna 6- 12 år. Majoriteten av
barnen som går på fritidshemmet kommer från bland annat mellanöstern. Fritidshemmet har
stora ytor där barnen kan gå fritt mellan de olika avdelningarna. Under barnens tid i
fritidsverksamheten brukar de spela spel, ha utomhus aktiviteter som kurragömma, fotboll
med mera. Pedagogerna på fritidshemmet arrangerar olika aktiviteter en till två ggr i veckan.
4.1 Föräldrarnas uppfattning kring föräldrasamverkan
Föräldrarnas respekt för verksamheten är stor enligt informanterna, arbetande och studerande
föräldrar vill ha en trygg plats där deras barn får sin lärorika fritid. I Skolverket (2007 s, 11)
”Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda
barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.” Detta går att relatera till de föräldrarna jag
intervjuade. Enligt föräldrarna får deras barn möjligheten att uppleva olika aktiviteter som de
själva inte har tid eller erfarenhet av. Detta har en positiv inverkan på barnens meningsfulla
fritid, de kan vid andra tillfällen uppleva liknande aktiviteter tillsammans med andra personer
utanför fritidshemmet. Dessutom får barnen umgås med barn i sin egen ålder och så får de en
god relation till både andra barn och vuxna. En av föräldrarna berättade att det var viktigt för
barnen att uppleva nya saker, använda de nya kunskaperna och erfarenheterna genom att lära
ut och berätta för andra personer vad de har lärt sig.
20
Enligt mina föräldrainformanter var det viktigt att barnen hade en trygg plats att vara på
undertiden som de arbetade utan att behöva oroa sig. Dessutom visste föräldern om att barnen
hade haft en meningsfull fritid där de fått delta i olika aktiviteter. Det viktigaste för alla
föräldrarna var att deras barn fick leka fritt samtidigt som de fick lära sig något nytt. Under
intervjun talade föräldern om att detta var ett fritidshem där det var lätt att samarbeta och
personalen var lätta att prata med. En fråga som jag och en av mina föräldrainformanter kom
in i en diskussion handlade om föräldramötena, jag ställde henne frågan, är du aktivt
deltagande på föräldramötena?
Jag har inte tid för föräldramötena jag har fyra barn, ett hushåll och jobb. Jag är inte hemma
förrän klockan fem på eftermiddagen, barnen har läxor, fotboll, gymnastik och simning dessutom
skall jag hinna med allt som behövs göras hemma. Sist jag var på föräldramöte för fritids var för
två år sedan, men jag brukar skicka dit min äldsta son som är 19år. Jag försöker gå på möten för
skolan, dem är viktigare det är mina barns framtid. När jag hämtar mitt barn från fritids så brukar
jag fråga personalen om hur dagen har varit och om det är något speciellt som kommer att hända
(Förälder 1).
Föräldrarna anser att deras barn är det viktigaste i deras liv men ändå väljer dem att prioritera
bort fritidsverksamheten som deras barn vistas en stor del av dagen. I fritidshemmet utvecklas
barnen otroligt mycket socialt och lär sig samspela med andra. Fritidsverksamheten är minst
lika viktigt för barnens sociala utveckling som skolan ansåg en av föräldrarna jag intervjuade.
Jag fick intrycket av att föräldrarna prioriterar sina barn först men anser inte hur mycket
fritidshemmet stödjer och hjälper deras barn.
Föräldrarna som har sina barn i fritidshemmet anser att skolan är viktigare men att det är
lättare att ta kontakt med fritidshems personal än skolans personal. Enligt informanterna är
pedagogerna mer tillgängliga för föräldrarna än lärarna. Enligt Torstenson- Ed & Johansson
(2000) sägs det att fritidspedagogerna i deras undersökning anser att det finns en bra kontakt
och att all oro över att inte kunna nå föräldrarna förändas när pedagogerna tar steget och
håller igång den dagliga kontakten till föräldrarna.
21
Det viktigaste för mig som förälder inom fritidsverksamheten är att jag och personalen har ett bra
samarbete till varandra för att mitt barn ska ha det bra på fritids. Eftersom han spenderar mycket
tid här, sedan är det viktigt för mig att mitt barn ska känna sig jämlikt mot de andra barnen och
att personalen. Jag som förälder tycker att det är viktigt för mig och min son att få reda på hur
dagen har varit för att se hur han trivs med personalen och de andra barnen (Förälder 1).
Enligt föräldrarna handlar det mesta om tid samtidigt som de säger att deras barns framtid och
utbildning är det viktigaste. Dock anser mina informanter att deras barn är deras första
prioritering. Den dagliga tamburkontakten är viktig till föräldrarna eftersom de skall få en
gemensam syn på hur dagen har varit. Föräldrarna anser att fritidsverksamheten är till för att
underlätta föräldrarna i vardagen. Samt för att barnen skall få möjligheten att utveckla sina
sociala kunskaper genom att samspela med jämnåldriga barn.
4.2 Pedagogernas uppfattning kring föräldrasamverkan
Föräldrarna är inte så engagerade enligt pedagogerna, det viktigaste för dem är att barnen har
det bra. Enligt pedagogerna var det en del föräldrar som inte närvarade på föräldramötena på
grund av att de inte hade fått tag i någon barnvakt. Det som fungerade bäst enligt pedagogerna
var den dagliga tamburkontakten och informationsbladen som föräldrarna fick ut. Genom
informationsblad får föräldrarna ta del av verksamheten eftersom de inte deltar på
föräldramötena. Även Torstensson- Ed & Johansson (2000) och Johansson (1984) beskriver i
sin undersökning att det är svårt att få föräldrarna att medverka på föräldramötena. Därför är
det är viktigt att hålla igång den dagliga kontakten med hjälp av tambur kommunikation och
telefonsamtal eller annan form av informationsbyte.
Vi har inte haft svårigheter med att få föräldrarna att ta del av vår verksamhet. Men som alla
andra omsorgs verksamheter så finns det föräldrar som vi inte ser alls. Vad vi försöker göra för
att få hit föräldrarna är att arrangera olika aktiviteter som intresserar föräldrarna och framförallt
familjerna. Vad som är viktigt för mig som personal på fritidshemmet är att försöka nå barnens
intresse och få föräldrarnas uppmärksamhet genom att stärka barnens intressen. Vi som arbetar
på detta fritidshem har som målsättningar att framförallt stärka varje barns intressen för att nå
föräldrarna genom att berömma barnen när den hämtas från fritids (Pedagog 2).
22
Enligt de svar som jag fick av pedagogerna är det inte alltid att det kan vara lätt att få kontakt
med föräldrarna på en nivå som pedagogerna hade önskat. Vissa föräldrar och anhöriga, har
dem svårt att få en relation till eftersom de undviker att komma in i byggnaden för att inte
utsättas för en konversation. Sådana föräldrar har talat om för barnen att ta på sig
ytterkläderna och gå ut ur byggnaden där föräldern väntar. Enligt Bouakaz (2009) är en sådan
handling bland mångkulturella och nyintegrerade föräldrar vanlig. Föräldrarna är rädda för att
bli dömda och kritiserade för deras bristande kunskap i språket.
4.3 Vad gör ni för att integrera föräldrar till fritidsverksamheten?
Fritidshemmet är en verksamhet som har månkulturell personal och talar elevernas hemspråk.
Detta är en fördel för pedagogerna som får det lättare att kommunicera med föräldrarna.
Därmed har de också en annan förståelse och inblick i föräldrarnas religioner, traditioner och
kulturer. Det betyder inte att pedagogerna har det lättare för att få föräldrarna att engagera sig
och samverka på en nivå som pedagogerna hade önskat. Bouakaz (2009) förklarar att två
språkiga pedagoger har en större fördel för att skapa en relation till föräldrarna och har alltså
en större påverkan på föräldrarnas syn för barn- omsorgs verksamhet.
Enligt Torstensson - Ed & Johnsson (2000) beskrev man under 1980- talet att samverkan
består av en daglig kontakt i lämning och hämtning, föräldramöten som är en gång per termin
och ibland arrangeras det aktiviteter som öppet hus eller utflykter. Föräldrakontakten anses
vara väldigt begränsad. Mina respondenter anser att det är viktigt att försöka få fler aktiva
föräldrar till fritidshemmet.
Föräldrar har även undvikt att vara medverkande under
föräldramötena.
Enligt en av pedagogerna har föräldrarna enligt henne ingen tid och ork att komma till
fritidshemmet. Jag ställde frågan, vad är det ni gör för att få hit föräldrarna? Enligt en av mina
informanter så brukar de hålla i olika föreställningar där barnen visar upp vad de gjort under
23
den senaste tiden. Med hjälp av föreställningar som t.ex. en vår kabaré som de hade nu senast.
Fritidshemmet lägger energi och vikt på stora arrangemang för att locka dit föräldrarna. Under
de olika händelserna pratar de om viktig information inför framtiden, inför nästa lov och
termin. Därefter har de oftast en show som barnen har producerat och övat in. För att ge
föräldrarna möjligheten att medverka på de olika aktiviteterna bjuder fritidshemmet in hela
familjen. Fritidshemmet dokumenterar en hel del om vad barnen har gjort. Detta görs med
hjälp av bilder, små videon och så vidare. Alla bilder och videon finns tillgängliga för
föräldrar och allmänheten genom att gå in på fritidshemmets hemsida.
Enligt Enö (2009) hade lärarna och personalen på skolan önskar att det fanns utbildningar och
resurser för att lära sig mer om hur de skall integrera föräldrarna i skolan. Enligt min intervju
tillsammans med en pedagog fick jag intrycket av att var och en individ har sitt sätt att ta
kontakt med föräldrarna. Det är bättre att ta hjälp av kollegorna för att få tips och idéer om hur
man tillsammans kan göra för att integrera föräldrarna. Pedagogen i min intervju ansåg att
man kunde lära sig av varandra för att kunna utvecklas tillsammans.
Jag tror inte att vi lägger ner så mycket tid på att få hit föräldrarna. Vi lägger all energi på barnen.
Det som vi tycker är viktigast är att barnens starkaste sidor stärks. Vi har många barn som är
intresserade av att göra olika former av uppvisningar och de tycker om att stå på scen. Barnen får en
chans att stå på scen och visa vad dem har övat och lärt sig under sin tid på fritids för sina familjer
och vänner. Då passar vi på att ha föräldramöten för föräldrarna på plats. Dessutom så är det viktigt
för både föräldrarna, barnen och oss pedagoger att ha en daglig tamburkontakt för att samtala om
vad som skett och vad som kommer att ske inom den närmsta framtiden (Pedagog 1).
Bouakaz (2007) refererade jag i tidigare forskning där föräldrarna och pedagogerna hade olika
uppfattningar om vad föräldrarna och pedagogerna förväntade sig av varandra. Pedagogerna i
hans avhandling och i min undersökning visade samma resultat. De arbetar med
målsättningen att stärka barnens intresse för att nå föräldrarna genom att ge positiv kritik.
Fritidshemmet är mångkulturellt och det är en del familjer som har stora ekonomiska brister.
Detta medgör att det är svårare för fritidshemmet att ta sig ut på olika kulturella aktiviteter
24
som kostar på grund av ekonomiska skälen. Därför brister det i aktiviteterna eftersom det är
för få barn som kan ta del av den här sortens aktiviteter.
En av mina tre pedagogs informanter talade om hur viktigt det var att ha en daglig kontakt
med föräldrarna eller annan anhörig som hämtar barnet vid slutet av eftermiddagen. För att
bemöta, informera om hur det har varit under dagen. Vad barnet har lärt sig under dagen/
veckan för att ge beröm för framsteg och visa för föräldrarna att deras barn utvecklas. Det är
så klart inte enbart det positiva som skall belysas. Föräldrarna får också ta del av områden där
deras barn behöver stöd och arbeta mer med, för att utvecklas till det positiva. Enligt den
informationen jag fick av pedagogerna visade det sig att dem försöker hålla samverkan aktiv.
Enligt mina egna funderingar om pedagogernas insats att få föräldrarna att engagera sig så har
dem ändå en relativ bra samverkan till varandra.
4.4 ”Vi har inte ansvaret!”
För att besvara frågeställningen gällande vem som har ansvaret för föräldrasamverkan har jag
ställt ett par frågor som både föräldrarna och pedagogerna har fått svara på. Det visade sig att
både föräldrarna och pedagogerna egentligen inte vill bära på ansvaret för samverkan. Men
enligt de intervjusvaren jag fick av båda parterna visade det sig att båda bär den viktiga
samverkans ansvar.
En av föräldrarna förklarar ansvarstagandet såhär, hon gör vad som behövs för att hennes barn
skall ha det bättre än vad hon själv hade det när hon var yngre. Enligt informanten har hon
som ansvar att berätta för personalen om det är något viktigt som de behöver veta kring
hennes barn. Personalens ansvar enligt föräldern är att informera hur dagen har varit och det
som berör hennes barn. Föräldrarna anser att det inte är deras ansvar att ta kontakt med
personalen. Fritidshemmets ansvar är att ta kontakt med föräldrarna för att informera om vad
som kommer att ske i framtiden och vad som har hänt under den senaste tiden.
Föräldrainformanterna anser att de inte ska bestämma över vad personalen bör göra för att ta
kontakt med föräldrarna, det är personalens ansvar.
25
För att vi tillsammans med barnen skall fungera tillsammans krävs det att vi har en bra och fungerande
samverkan till föräldrarna. Vi behöver ha en daglig kontakt med föräldrarna för att upplysa, bli
upplysta om vad som händer och vad som kommer att ske. Men det är inte enbart mitt ansvar att se till
att vi får och ger information det krävs ett samarbete och en god kommunikation för att vi ska få
verksamheten att gå runt (Pedagog 2).
Personalen som arbetar på fritidshemmet var alla ense om att det handlar om ett samspel, en
dialog mellan föräldrar och pedagoger. Utan föräldrarna hade pedagogerna inte fått den
information som de behöver för att hantera och arbeta tillsammans med deras barn. En av
personalen anser att ansvaret ligger först och främst hos personalen. Det är deras ansvar att
fråga föräldern om det är något viktigt som pedagogerna behöver veta kring barnets bästa.
Enligt min tidigare forskning har Johnsson & Torstensson (2000) som sedan refererar till
Johansson (1984) är föräldrarna uppdragsgivarna, detta är ungefär samma svar som jag fick
från mina informanter. I Skolverket (2007: 1727) ger rådet att föräldrarna skall vara delaktiga
och följa barnens utveckling. Alltså är det pedagogernas uppdrag att informera och kontakta
föräldrarna. Jämför man dessa två skrifter, visar det sig att uppdragsgivandet är föräldrarnas
och pedagogernas gemensamma ansvar.
Bouakaz (2009) förklarar i sin studie att invandrar föräldrar har svårare för att ta kontakt med
personalen på grund av att de saknar vägledning, rådgivning och skriftlig material på deras
språk. I jämförelse till min undersökning som visar att det är lättare för flerspråkig personal
att ta kontakt med föräldrarna. Eftersom pedagogerna och föräldrarna talar samma språk, har
liknande kulturer och traditioner som barnen i fritidshemmet. Detta är en stor fördel för
pedagogerna i detta fritidshem. Även Enö (2009) förklarar att det är lättare för personalen att
se föräldrarna på ett annat sätt och eventuellt kunna samarbeta för att de har liknande
kulturella värderingar.
I avsnittet som heter förtroende kapital har jag refererat till Bouakaz (2007) där han säger att
det finns ojämnlika maktförhållanden där föräldrar och pedagoger har olika synsätt, när det
gäller föräldraengagemanget. Enligt min undersökning på fritidshemmet så stämmer det inte
riktigt. Eftersom föräldrarna säger till och påpekar vad det är dem vill framföra. Pedagogerna
anser att föräldrarna tar del, får information som berör verksamheten och barnen. Deras
26
samarbete tillskillnad från skolan är lite annorlunda och mycket bättre. Eftersom pedagogerna
tillsammans med föräldrarna försöker stärka den dagliga kontakten. Föräldrarna vistas och
hälsar nästan dagligen på pedagogerna. Ansvarstagandet för informationen är ganska jämnt
fördelat i fritidshemmet.
4.5 Inflytande
Hur mycket inflytande har föräldrar i fritidsverksamheten och vad är det egentligen som de
får bestämma? Enligt de föräldrarna på fritidshemmet så får de vara med och samverkan kring
vad som kommer att ske inom den närmsta perioden. De får ge önskemål kring olika
aktiviteter och sådant som berör deras barn.
Pedagogernas syn på verksamhetens inflytande baseras kring barnens vistelsetid. De
aktiviteter som görs på fritidshemmet grundar för det mesta på barnens önskemål och
föräldrarnas rekommendationer. Sedan har de aktiviteter som är återkommande t.ex. varje
vecka så går fritidshemmet till simhallen, isbanan, utflykter detta är frivilliga aktiviteter där
barnen tillsammans med föräldrarna får bestämma ifall de vill delta.
Föräldrarna har inte så stort behov av att få bestämma och forma fritidsverksamheten,
eftersom de är nöjda med att deras barn har en trygg miljö där de kan umgås med barn och få
mat i sig. ”Mina barn leker och har det roligt därför behöver jag inte säga något, trivs mina
barn så trivs jag!” Vad hon menar är att pedagogerna gör bra arbete, de sysselsätter och
engagerar barnen med olika aktiviteter. Sedan berättade min informant att hon vid något
tillfälle bad pedagogerna att hjälpa sina barn med läxorna. Anledningen till detta var för att
hennes barn var trötta och orkade inte göra läxorna när de kom hem. Det som Bouakaz (2007)
förklarar i sin avhandling är att invandrar föräldrar har större tillit till personalen samt att de
har gemensamma målsättningar för sina barn. Även detta stämmer in på min undersökning för
att föräldrarna förlitar sig på att personalen vill deras barns bästa lika mycket som föräldrarna.
27
4.6 Sammanfattning & slutsatser
För att göra en sammanfattning i undersökningen kan jag beskriva det så här, det har inte varit
lätt att få svar från mina föräldrainformanter. Jag hade förväntat mig att få ut mer från
föräldrarna. Det enda jag fick fram var nöjda föräldrar och pedagoger som hade kontroll över
föräldrasamverkan i fritidsverksamheten. Eftersom personalen också är månkulturella så är
det lättare för allihop att kommunsera på en nivå där de förstår varandra. Det kan även vara så
att informanterna inte kunde öppna sig för mig, eftersom de såg mig som en av personalen.
Där av den positiva synen för föräldrasamverkan enligt föräldrarna och pedagogerna.
Det är inte alltid som pedagoger och föräldrar kommer överens och talar ’samma språk’, vi är
inte mer än människor och det är lätt att missuppfatta varandra. Det viktigaste är att man
försöker göra det bästa för att underlätta situationen för alla. Fritidshemmet använde sig av en
del olika metoder för att locka föräldrarna till fritidshemmet t.ex. att ha olika event.
Jag skrev i undersökningen att jag var influerad av Bouakaz (2009) undersökning som handlar
om
föräldrasamverkan
i
mångkulturella
skolor.
Skillnaden
mellan
skola
och
fritidsverksamheten är stor och det skrivs en hel del om de olika verksamheterna. Det är trots
allt två stora och helt olika verksamheter, det är också stor skillnad mellan föräldrasamverkan
i fritidsverksamheten och i skolan. Varför det finns skillnader kan det beror på att barnen
hämtas och lämnas inte lika ofta från skolan som de gör i fritidsverksamheten.
Föräldrarna i min undersökning gav mig intrycket att pedagogerna gjorde ett utmärkt arbete.
Det fanns inget som de kände sig missnöjda med speciellt när det gäller samarbetet mellan
hem och fritidshem. Eftersom pedagogerna var förstående och barnen var nöjda med
aktiviteterna. Att fritidsverksamheten har svårigheter med föräldrasamverkan kan bero på att
föräldrar inte har tid, känner sig inte bekväma i sig själv, saknar språk även kunskap om hur
det fungerar i fritidshemmet. Därför är det viktigt för fritidsverksamheten att hålla i olika
möten och event som både vuxna och barn kan ta del av. Även att alla inbjudan görs muntligt,
skriftligt på deras egna hemspråk, så att budskapet kommer fram. Den dagliga
tamburkontakten till föräldrarna är ett sätt att samarbeta på, för att skapa en god samverkan.
28
5 Diskussion & kritisk diskussion
Det finns oftast två sidor av en historia, i denna undersökning finns det även två sidor,
föräldrar och pedagoger. Det som jag kommer att lyfta fram i detta kapitel är hur situationen
mellan föräldrar och pedagoger förhåller sig på detta fritidshem. Jag kommer att vara kritisk
till min undersökning för att diskutera kring den metod jag har valt att genomföra mitt
empiriska material.
Jag har försökt att hålla mig så objektiv som möjligt i min undersökning, för att inte påstå att
det fanns ett problem förrän jag hade kommit så långt i min undersökning. Det har nu visat sig
att det inte är omöjligt med föräldrasamverkan i ett mångkulturellt fritidshem. Men det finns
en del svårigheter som påverkar samverkan. Det som pedagogerna tillsammans med
föräldrarna kan göra är att de försöker ta en daglig kontakt med varandra så att samspela med
varandra för barnens bästa.
När jag ser tillbaka på undersökningen jag genomförande är jag nöjd med min metod.
Eftersom jag fick ta del av den, det vill säga mina informanters tankar och åsikter kring
föräldrasamverkan. Jag fick en stor nytta av Patel och Davidsson (2003) kvalitativ
intervjuteknik & Bell (2006) fokuserande intervjuteknik eftersom intervjun blev personlig och
jag fick ta del av informanternas tankar och åsikter. Tillskillnad från att jag hade gjort
intervjun gruppvis. Hade jag fått göra en liknande forskning kring samverkan så hade jag valt
att använda mig av informanter som jag inte är bekant med och fler intervjufrågor för att få
mer att bygga min forskning på. För att intervju svaren jag fick påverkades en del utan att
informanten tänkte på det. Det vill säga att svaren jag fick på intervjufrågorna inte blev
tillräckligt utvecklade för att göra undersökningen på en djupare nivå.
Torstensson - Ed & Johnsson (2000) refererar till Johansson (1984) jag skrev i tidigare
forskning att de ansåg att föräldrarna var uppdragsgivarna. Men enligt mina intervjuer och
egna erfarenheter bör det vara ett jämlikt samarbete. För att både föräldrarna och pedagogerna
ser barnen vid olika tillfällen under dagen och mycket kan hända på ett par timmar.
Föräldrarna anser att det är pedagogernas ansvar att ta kontakt med föräldrarna. Anledningen
29
till att jag tar detta ställningstagandet är på grund av att pedagogerna skall hälsa, ta emot och
ge information till föräldrarna som berör deras barn. Samverkan med föräldrar kanske inte
alltid är den enklaste biten att ha hand om. Vi är människor och vi har alla olika värderingar,
synpunkter och åsikter, och så vidare. Framför allt lägger vi en vikt på olika saker som vi
själva anser vara relevanta. Det handlar inte alltid enbart om att vara aktiv inom
skolomsorgen/ fritidsverksamheten andra saker kanske är viktigare för andra personer och
föräldrar. Vilket gör att det är svårt för pedagoger och lärare att få föräldrar att vara delaktiga
till att skapa en god relation till varandra.
30
Referenslista
Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur
Bouakaz, Laid (2007) Parental Involvement in School. What Hinders and what Promotes
parental Invovlment in an Urban School. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Bouakaz, Laid (2009) Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Studentlitteratur AB
Bunar, Nihad (2009) När marknaden kom till förorten – valfrihet, konkurrens och symboliskt
kapital i mångkulturella områdens skolor. Studentlitteratur AB
Enö, Mariann (2009) Resurser, framgång och mångkulturella skolors verksamheter och
strategier. Utvärdering av ”de 148 miljonerna”. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoUUtbildning
Evaldsson, Ann- Carita (1993) Play, disputes and social order. Everyday life in Two Swedish
After-school Centers. Institute of Team Research, Lindköpings university
Fredriksson, Gunilla (1993) Integratin av förskola, skola, fritidshem – utopi och verklighet.
Ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö. HLS Förlag Instutitionen för
barn- och ungdomsvetenskap
Johansson, Inge, (1984) Fritidspedagog på fritidshem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete.
Göteborgs studies in Educational Sciences 48 Acta universitatis Gothoburgensis
31
Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2003a) Vem tror på skolan? Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2007) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem. Stockholm:
Fritzes kundservice.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727
Strömberg, Alva (2000) Nya stora synonym ordboken. Intergraf AB Malmö
Svensson, Roland (1981) Offentlig Socialisation. Det nya fritidshemmet i teori och praktik.
Lund; LiberLäromedet
Torstensson - Ed, Tulli & Johansson, Inge, (2000) Fritidshemmet i forskning och förändring,
en kunskapsöversikt. Skolverket
Vetenskapliga rådet (2002). Forskningsetiska principer. [Elektronisk version] Tryck:
Elanders Gotab.
http://www.helsingborg.se/templates/SchoolStandardPage.aspx?id=61368&epslanguage=SV
32
Bilaga1
Intervjufrågor föräldrarna

Hur upplever du att ditt barn trivs i fritidshemmet?

Hur bemöter personalen dig när du hämtar/ lämnar ditt barn?

Vad är dina förväntningar på fritidsverksamheten?

Vad betyder fritidsverksamheten för dig?

Anser du att du har fritidsverksamhets inflytande?

Hur anser du att din samverkan med pedagogerna är?

Är du en deltagande förälder på föräldramötena?

Vad har du för förväntningar när du är på föräldramötena?

Vad tycker du är pedagogernas ansvar berörande föräldrasamverkan?

Vad anser du är ditt ansvar som förälder berörande föräldrasamverkan?

Om du skulle få chansen att ändra eller lägga till något gällande fritidsaktiviteterna
vad skulle det vara och varför?
33
Bilaga 2
Intervju frågor pedagoger

Hur ser du på fritidsverksamheten?

Hur ser du på föräldrasamverkan?

På vilket sätt blir du bemött av föräldrarna vid lämning/hämtning?

Vad är det viktigaste för dig när föräldern eller annan anhörig hämtar/ lämnar deras
barn i fritidshemmet?

Hur ofta har ni föräldramöten och vad ville håller dem?

Hur gör ni för att integrera föräldrarna till föräldramötena?

Tycker du att föräldrarna bör vara mer aktiva inom fritidsverksamheten, varför?

Vad är din fördel som mångkulturell pedagog?

Vad anser du är föräldrarnas ansvar för föräldrasamverkan?

Det sägs att föräldrarna tycker att det är ert ansvar att förbättra samarbetet med
föräldrarna, tycker du att detta stämmer och i så fall varför?
34