Rapport om EU-medborgare som vistas i Göteborg

Rapport
Utfärdad 2015-12-04
Diarienummer 0504/15
Handläggare
Teresa Woodall
Bernadett Pakucs
Telefon 031-367 9415
E-post: [email protected]
Rapport om situationen för EU-medborgare som vistas i Göteborg
Rapporten beskriver situationen för EU-medborgare som lever i social- och ekonomisk
utsatthet i Göteborg. Antalet intervjuade är 83 personer och intervjuerna är genomförda
under några veckor hösten 2015.
Finansiering för de medarbetare som genomfört intervjuerna kommer från EU-projektet
Welcome Policies, där kartläggningen är en av aktiviteterna.
I rapporten ges målgruppens egen bild om deras livssituation, möjlighet till försörjning
och hur man lever i Göteborg, synen på deras framtidsmöjligheter men även synen på
de insatser som förvaltningen driver i samarbete med idéburen sektor samt vilken hjälp
man önskar att få i Sverige.
Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
1(37)
Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................................ 4
1.
Kartläggningsmetod och genomförande ................................................................... 5
2.
Bakgrundsinformation om de intervjuade ................................................................. 7
3.
Utbildning och arbetslivserfarenhet .......................................................................... 9
4.
Information gällande vistelsen i Sverige ................................................................. 11
4.1.
Orsaken till att man valt att komma till Sverige ............................................... 11
4.2.
Vistelse i andra länder ...................................................................................... 13
4.3.
Resan till Sverige.............................................................................................. 13
4.4.
Planen med resan till Sverige ........................................................................... 15
4.5.
Boendeförhållande i Sverige ............................................................................ 18
5.
Framtidssyn ............................................................................................................. 18
6.
Hälsa........................................................................................................................ 23
7.
Utvärdering av befintliga insatser ........................................................................... 24
8.
7.1.
Kännedom om befintliga insatser ..................................................................... 24
7.2.
Besöksinformation............................................................................................ 25
7.3.
Bedömning av de befintliga insatserna............................................................. 27
7.3.1.
Stjärnklart .................................................................................................. 27
7.3.2.
Famnen ...................................................................................................... 28
7.3.3.
Crossroads ................................................................................................. 29
7.3.4.
Öppna förskolan ........................................................................................ 30
Övrigt som undersökts ............................................................................................ 31
8.1.
Socialtjänsten.................................................................................................... 31
8.2.
Skola/Utbildning .............................................................................................. 31
8.3.
Ordningsregler .................................................................................................. 31
8.4.
Hot och våld ..................................................................................................... 32
8.5.
Önskad hjälp i Sverige ..................................................................................... 33
Avslut .......................................................................................................................... 35
Bilagor ......................................................................................................................... 36
Semistrukturerad intervjuguide ............................................................................... 36
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
2(37)
Tabellförteckning
Tabell 1. Utbildningsnivå hos de intervjuade ................................................................... 9
Tabell 2. Yrkesområde man har haft i hemlandet ........................................................... 10
Tabell 3. Det sättet man rest till Sverige ......................................................................... 15
Tabell 4. Boendeförhållande hos de intervjuade ............................................................. 18
Tabell 5. Framtidssyn ...................................................................................................... 19
Tabell 6. De intervjuades hälsosituation ......................................................................... 23
Tabell 7. Kännedom om befintliga insatser .................................................................... 24
Tabell 8. Besöksinformation gällande de befintliga insatserna ...................................... 25
Tabell 9. Besöksinformation om nattboendet och orsaken till att man inte sover där .... 26
Tabell 10. Utvärdering av nattboendet Stjärnklart .......................................................... 27
Tabell 11. Utvärdering av dagcentret Famnen ................................................................ 28
Tabell 12. Utvärdering av informationscentret Crossroads ............................................ 29
Tabell 13. Utvärdering av Öppna förskolan .................................................................... 30
Tabellförteckning
Tabell 1. Antal intervjuer gjorda på olika intervjuplatser ................................................. 5
Tabell 2. Antal intervjuer uppdelat på ursprungsort ......................................................... 7
Tabell 3. Antal intervjuade uppdelat efter kön, ålder, familjesituation och barn.............. 8
Tabell 4. Vistelsetid i Sverige ......................................................................................... 14
Tabell 5. Planerad vistelse i Sverige ............................................................................... 14
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
3(37)
Sammanfattning
Den här kartläggningen av EU-medborgare som tillfälligt vistas i Göteborg och lever i
social- och ekonomisk utsatthet är baserad på 83 intervjuer gjorda under hösten 2015.
Syftet med kartläggningen var att få en bättre bild av målgruppens situation.
Intervjuerna är både gjorda ute på fält vid olika bosättningar och hos idéburna
organisationer som riktar sig mot målgruppen genom olika insatser inom IOP.
Intervjuerna är genomförda av två som tillfälligt anställdes vid förvaltning. Båda
behärskar målgruppens språk.
Samtliga intervjuade utom en härstammar från Rumänien, de flesta från städerna Buzău
och Râmnicu Vâlcea. Personen med annat ursprung kommer från Bulgarien.
Generellt sett har personerna som intervjuats en mycket låg
utbildningsnivå och det framgår tydligt att kvinnor är ännu mindre utbildade än männen.
En stor del av gruppen saknade både yrkes- och arbetslivserfarenhet. De flesta med
någon form av arbetslivserfarenhet hade detta från kortare och ofta så kallade
”svartjobb” inom byggbranschen eller från säsongsarbete inom jordbrukssektorn. De
mest förekommande försörjningarna under deras vistelse i Göteborg, är genom att tigga
eller sälja någon av de gatutidningar som finns. Vissa personer har ibland anlitats av
privatpersoner för att utföra hushållsnära tjänster.
Den främsta orsaken till att man valt att komma till Sverige var att man hört positiva
saker från andra som varit här och man därför valde att själva prova möjligheten till en
bättre inkomst än man ansåg att man hade möjlighet till i hemlandet. Tanken med resan
hit för de allra flesta har varit att hitta någon form av försörjning och man saknade i
allra flesta fall någon konkret plan för detta. Många av de intervjuade utrycker en
önskan om att hitta ett riktigt jobb men tar dagen lite som den kommer.
Som en del av denna kartläggning har även de intervjuades kännedom om och
erfarenheter av de befintliga insatserna som finns inom förvaltningen i samverkan med
idéburen sektor undersökts.
Målgruppens önskemål om hjälp i Sverige har också undersökts.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
4(37)
1.
Kartläggningsmetod och genomförande
Kartläggningen av situationen för EU-medborgare som tillfälligt vistas i Göteborg, och
befinner sig i en socialt- och ekonomiskt utsatt situation har utförts genom intervjuer
med målgruppen under perioden 2015-09-07 och 2015-10-07.
Syftet har varit att få en bild av målgruppens situation utifrån deras egna perspektiv
kring behov, erfarenheter och tankar.
Kartläggningsprocessen genomfördes med hjälp av två personer som intervjuade och
med stöd av fältassistenterna på Uppsökarenheten av Göteborgs Stad och
Stadsmissionen. En av de som intervjuade ansvarade för att organisera och styra upp
arbetet i samverkan med förvaltningens utvecklingsledare/samordnare för EUmedborgare.
För att utföra arbetet på ett bra sätt under en relativ kort period, var det nödvändigt att
ha bred kännedom om målgruppen och de organisationer som målgruppen brukar
besöka. Språk- och kulturella kompetenser har också varit nödvändiga med tanke på att
målgruppen kommit från sydöstra Europa, framför allt från Rumänien. Inom det EUfinansierade projektet Welcome Policies, har möjlighet att under hösten anställa två
personer för att utföra detta arbete möjliggjorts. De två personerna rekryterades därmed
för att utföra arbetet.
Det har totalt genomförts 83 intervjuer varav hälften ute på fält - på tolv olika
geografiska platser, mestadels bosättningar på både kommunal och privat mark. Den
andra hälften av intervjuerna är gjorda hos de olika partnerorganisationerna inom det
IOP som finns för insatser till EU-medborgare.
Intervjuerna på fält är gjorda på kvällarna för att säkerställa att man påträffar
målgruppen, då många av platserna är tomma dagtid då de som vistas där är iväg och
försörjer sig. Fältbesöken är gjorda tillsammans med fältassistenterna som har god
kännedom om bosättningarna. Tabellen nedan visar antalet intervjuer gjorda på de olika
platserna.
Tabell 1. Antal intervjuer gjorda på olika intervjuplatser
Intervjuplatser
Antal intervjuer
Olika fältplatser/ bosättningar
41
Bräcke Diakoni – nattboendet Stjärnklart
23
Frälsningsarmén – dagcentret Famnen
14
Stadsmissionen – informationscentret Crossroads
1
Räddningsmissionen - Öppna förskolan
4
Total
83
Semistrukturerad djupintervju har använts som kartläggningsmetod vilket innebär att
samma intervjufrågor har ställts till alla de intervjuade men inte nödvändigtvis i samma
ordningsföljd. Samtidigt ställts det även kontroll- och följdfrågor för att på så sätt bättre
förstå svaren eller för att se till att de intervjuade svarar på frågan. (Bilaga 1 –
Intervjuguide). Intervjuguiden sammanställdes efter områden som ansågs intressanta att
studera.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
5(37)
Intervjuerna har genomförts på den intervjuades hemspråk direkt av den som intervjuar,
ingen tolk har använts. Varje intervju har tagit cirka 30 minuter att genomföra. Den som
intervjuats har tillfrågats och har valt om de vill deltaga eller ej.
Intervjuerna har transkriberats med hjälp av anteckningar gjorda på intervjuplatser
under varje intervjutillfälle.
De intervjuade har varit slumpmässigt valda med speciell uppmärksamhet taget till att få
olika åldersgrupper och kön representerade. Dessutom har man försökt att göra
intervjuer på flera olika fältplatser där större grupper befinner och det har undvikits att
intervjua flera personer från samma familj.
Under kartläggningen har sju olika ämnesområden efterforskats:
- generell bakgrundsinformation om målgruppen
- utbildning, arbetserfarenhet och försörjning
- vistelse i Sverige
- framtidssyn
- generell hälsosituation
- utvärdering av de befintliga insatserna riktade mot målgruppen, delvis
finansierad av Göteborgs Stad
- övriga aspekter gällande socialtjänsten, skolan, ordningsregler, hot och våld
samt önskad hjälp i Sverige
Anledningen till att dessa områden valdes var att det är områden som ansågs kunna ge
en bild av både de enskildas behov och även en bild av hur de insatser som redan finns
möter dessa behov.
Redovisningen av resultatet följer de här olika ämnesområdena och med en
sammanställning och en kort analys av svaren på frågorna. I vissa fall har det varit
nödvändigt att kvantifiera vissa svar för att göra en procentuell sammanställning av
intervjusvaren.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
6(37)
2.
Bakgrundsinformation om de intervjuade
Alla de som intervjuerades vid deras besök hos de ideburna organisationer inom IOP
kom från Rumänien. På två fältplatser träffade man även personer från Bulgarien, men
på de andra platserna kom samtliga personer från Rumänien. Som ett resultat av detta är
alla intervjuade utom en rumänsktalande.
Bild 1. Karta över ursprungsort bland de intervjuade
Kartan visar var de olika platserna ligger i Rumänien där de intervjuade kommer
från.Tabell 2 visar antalet intervjuade fördelat på de olika orterna. De intervjuade från
Rumänien kom från 15 olika städer men det har identifierats två städer där de allra
flesta personer härstammar från, Buzău (40 %) och Râmnicu Vâlcea (25 %). Även när
det gäller vår kartläggning som görs inom ramen för IOP, är det Buzau som är den
dominerande hemstaden. Detta är anledningen till att förvaltningen arbetar på att
etablera en kontakt med kollegorna i Buzau.
Personen från Bulgarien kom från en stad som ligger just vid gränsen till Rumänien.
Rumänien
Tabell 2. Antal intervjuer uppdelat på ursprungsort
Ursprungsort
Antal intervjuer
Buzau
33
Galati
2
Braila
1
Targu Jiu
4
Sibiu
2
Craiova
2
Bucuresti
1
Constanta
1
Ramnicu Valcea
21
Mizil
1
Bistrita
1
Tulcea
2
Babadac
1
Macin
6
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
7(37)
Bg
Onesti
4
Ruse
1
I Tabell 3 visas de intervjuades fördelning med avseende på kön och ålder,
familjesituation och barn i familjen. Majoriteten uppgav att de var gifta och att de har
minderåriga barn. Av dessa är det dock bara fyra personer har uppgett att de haft
minderåriga barn med sig och tre av de intervjuade personerna har haft med sig
minderåriga barnbarn med sig i Sverige, dock har även förälder/föräldrar även varit här.
Ett barn vistades nu tillfälligt ensam med sin farförälder, då föräldern satt i fängelse.
De flesta har ett eller två barn (66 % av de som har minderåriga barn) men det finns
även personer som haft större familjer med 5-8 barn (13 % av de som har minderåriga
barn). Sammanfattningsvis är det få föräldrar som tar med sig barnen till Götborg.
Tabell 3. Antal intervjuade uppdelat efter kön, ålder, familjesituation och barn
Kön
Ålder
Familjesituation
Minderårigt barn i
familjen
Kategori
Antal pers.
man
47
kvinna
36
20-25
9
26-30
8
31-35
11
36-40
13
41-45
11
46-50
7
51-55
7
56-60
14
61-65
3
ensamstående
11
gift
68
sambo
3
inget svar
1
ja
56
nej
27
De flesta intervjuade (77 % av de som har minderåriga barn) berättade att deras barn går
i skola eller förskola i hemlandet. De som inte går i skola/förskola är för små och är
hemma med någon familjemedlem. Fyra personer ville inte berätta i detalj om sin
familjesituation. Av de som uppger att barnen går här går tre familjers barn på Öppna
förskolan, den fjärde familjens son är en äldre tonåring och går inte i skola i Göteborg
men gjorde så i hemlandet.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
8(37)
3.
Utbildning och arbetslivserfarenhet
Tabell 1. Utbildningsnivå hos de intervjuade
Som det framgår av Tabell 1, har de flesta av de intervjuade grundskoleutbildning men
nästan lika många personer saknar helt någon utbildning (23 personer). Antalet personer
som ej har avslutat grundskolan, utan endast gått 1-4 år i skola, är också relativt högt
bland de intervjuade.
Det intressanta är att de som saknar utbildning eller inte har avslutat grundskolan har i
stort sett varit kvinnor. Endast fem av de 36 intervjuade kvinnorna har haft grundskoleeller yrkesutbildning. Trots att de intervjuade männen generellt har varit mer utbildade
än kvinnorna, har lite mer än hälften av männen endast haft grundskoleutbildning. Det
visar på att många i målgruppen är lågutbildade.
Tabell 2 illustrerar jämförelsen mellan vilket yrkesområde man har och inom vilket
område de intervjuade har arbetat i hemlandet senaste tiden. Hälften av dem har
uppgivit att de saknar ett yrke och cirka en tredjedel saknar helt arbetslivserfarenhet. De
flesta av dem som saknar ett yrke är kvinnor som mestadels varit hemmafruar. En del av
dem uppger att de ibland utfört tillfälliga jordbruksarbeten åt privatpersoner för en
dagersättning.
De som uppgav att de har haft sitt yrke inom byggbranschen var främst murare eller
målare och nästan alla av dem har lärt sig sitt yrke genom praktik men saknar en
yrkesspecifik utbildning och därmed formell kvalifikation. Det framgår i Tabellen att
det var många fler personer som arbetat inom byggbranschen i hemlandet än de som
uppgav sig ha sitt yrke inom detta område. De har främst arbetat som hantlangare och
hjälparbetare vid byggen.
Det har även framkommit att flertalet av de som arbetat inom byggbranschen eller inom
jordbruk endast haft tillfälliga så kallade svartarbeten eller säsongsarbeten.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
9(37)
Tabell 2. Yrkesområde man har haft i hemlandet
De som haft yrken inom industribranschen har arbetat som mekaniker, svetsare,
rörmokare, metallarbetare eller gastekniker. De flesta av dem har avslutat grundskolan
och kompletterat med en yrkesutbildning eller kvalifikation. Men även inom gruppen
som hade haft yrke och utbildning/kvalifikationer, så uppger bara ett fåtal att de senaste
tiden haft ett arbete som motsvarar den kompetens de har. Det har varit yrken såsom
mekaniker, svetsare eller rörläggare. De har istället arbetat med andra uppgifter, oftast
inom byggbranschen.
De intervjuade som uppgav att de har sina yrken inom transportbranschen har dock inte
haft några speciella kvalifikationer bortsett från sina körkort och några års erfarenhet
som chaufför, med undantag av en person. Denna person hade avslutat gymnasiet och
hade också specifika kvalifikationer som lastbilschaufför samt flera års erfarenhet.
En del av de intervjuade har berättat att de brukar ha tillfälliga säsongsarbeten inom
jordbruk, oftast i närområdet där de bor. Då brukar de hjälpa till med plantering och
skördearbeten där det krävs fysiskt arbete men flera personer har nämnt att det blivit
svårare att hitta sådana jobb under senare tid på grund av allt högre automatiseringsgrad
inom jordbruket.
Några enstaka personer som tidigare har arbetat som slaktare, kock, frisör,
gyminstruktör eller brandkårschef uppgav nu att de inte har arbetat inom sitt
yrkesområde på sistone utan tagit de jobb som funnits inom byggbranschen. Samtidigt
har 14 % av de intervjuade jobbat inom andra områden som inte kräver någon speciell
kvalifikation såsom köksassistent, städ, vakt, konfektionsarbetare eller inom handel.
Fyra av dessa personer hade haft dessa yrken utomlands (i Italien, Spanien, Norge och
Tyskland) och resten hade erfarenheten från hemlandet.
En stor del av de intervjuade har aldrig varit anställda med ett avtal (37 %). De flesta av
dem är kvinnor. Utav dem som varit anställda någon gång hade endast tre personer haft
en anställning med avtal under det senaste året. Ser man tio år tillbaka så har 31 % av
personerna varit anställda med avtal. Resten av de intervjuade har uppgivit att de haft
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
10(37)
någon form av anställning under den kommunistiska regimen (18 %) och 10 % har inte
svarat på frågan.
Gällande nuvarande försörjning har de flesta av de intervjuade uppgivit att de tigger
och/eller samlar burkar (64 %). En del av de som tigger anlitas ibland av privatpersoner
för hushållsnära tjänster såsom städ- eller trädgårdsarbeten. Fyra personer av de
intervjuade uppgav att de försörjer sig enbart genom tillfälliga arbeten men bara en av
de intervjuade har haft ett fast jobb i Sverige. Denna person hade arbete inom
byggbranschen.
Försäljning av gatutidningarna Faktum, Folk är Folk eller Romfolk står för den främsta
försörjningsformen för 19 % av deltagarna.
Några av de intervjuade uppgav att de sökte jobb och levde på sina besparingar eller
fick viss ekonomisk hjälp från familjen. Överlag var barnbidraget den enda
kontinuerliga inkomsten för familjerna i hemlandet vilken inte räcker för att försörja
hela familjen enligt flera av de intervjuade.
4.
Information gällande vistelsen i Sverige
I det här kapitlet tas orsaken till att man kom till Sverige upp, hur planen var och hur det
blev. Dessutom redogörs när, hur, och med vem man har rest och hur länge man
planerar att stanna. Det kommer också att redovisas om man varit i andra länder och vad
man i så fall gjorde där.
4.1.
Orsaken till att man valt att komma till Sverige
Många personer nämner som anledning till att de valt att komma just till Sverige är att
inkomsterna här är bättre än i andra länder. De har kommit hit med en förhoppning om
en bättre försörjning och ett bättre liv, detta uppges av 30 % av de intervjuade.
Vi hörde att man kan tjäna mycket bättre här än någon annanstans. Sverige drabbades inte så hårt
av krisen. (man, 40 år)
Jag kom pga. svårigheter hemma. Jag bor i hyreslägenhet och hörde att man kan tjäna pengar här.
(kvinna, 34 år)
Livet är bättre här och man kan få ihop tillräcklig med pengar för att klara sig. (man, 32 år)
Alltid varit förtjust i norra Europa. Tror att man kan tjäna mycket bättre än någon annanstans.
(man, 35 år)
Nästan lika många personer (29 %) har uppgav att de kom hit eftersom de känner andra
som varit här tidigare och de fått berättat positiva saker om Sverige till sig. Exempel på
vad som berättats är att man kan leva bättre här, att man kan få ihop mer pengar genom
tiggeri, att det är bättre än i andra länder, att man kan hitta jobb och man kan tjäna bättre
samt att svenskarna är generösa och har medlidande för de fattiga.
Människorna är bra här. De är snälla och vill hjälpa. Här får man mat och kan jobba ihop pengar. I
andra länder får man ingenting. (man, 54 år)
Det är svårare i andra länder. Hörde från andra att det är bra här. (man, 56 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
11(37)
Det var många som kom till länderna i Norra Europa. Människorna är bra här. I andra länder går
det inte längre bra. Barnen är hemma med mor och farföräldrar och vi måste försörja våra familjer.
(kvinna, 35 år)
Varit i många andra länder tidigare och hört att det är bra här. Det är mycket bättre här än i andra
länder. Folk tycket synd om oss. Jag har varit i Stockholm, Malmö och överallt i Sverige. (kvinna,
35 år)
Hörde från bekanta att man kan tjäna bättre här än i andra länder och att svenskarna är generösa.
Jag ville jobba och bygga ett hus i Rumänien eftersom vi är åtta personer som bor i ett rum.
(kvinna, 45 år)
Hörde från andra att man kan hitta jobb här för att kunna försörja familjen hemma. Jag är den enda
som kan jobba i familjen. Min man är sjuk. (kvinna, 43 år)
Människorna är goda och generösa. De diskriminerar inte pga. att jag är rom. (man, 47 år)
En del av de intervjuade följde med andra bekanta som kommit hit (14 %) eller har haft
familjemedlemmar som varit här tidigare och de ville också prova (7 %).
Någon annan planerade komma hit och jag hade ingenting annat att göra hemma. Så jag följde
med. Jag hamnade i en svår situation hemma. Min fru dog för två år sedan och sex månader
därefter dog min mamma också. Jag var väldigt nedstämd. (man, 56 år)
Jag kom tillsammans med andra från min hemstad. Jag ville också prova. Flera personer berättade
att det går bra här och man kan få ihop pengar. Jag ville försöka eftersom hade ingenting att äta
hemma. (kvinna, 57 år)
Min mamma har varit här två år och jag kom med henne nu. (kvinna, 45 år)
Kom tillsammans med hela familjen och kom för att vara nära familjen och hjälpa till med
försörjning. Jag hjälper familjen genom att ta hand om mina barnbarn. Människorna tycker synd
om folk och är generösa här. (kvinna, 50 år)
Några personer talar om att deras konkreta mål har varit att söka jobb.
Jag hade inte längre jobb i Italien och lönerna var mycket lägre än här. Jag hörde att det finns
chans att hitta jobb här. (man, 21 år)
Hörde att det är möjligt att hitta jobb som frisör. (man, 28 år)
Kom med förhoppningen om att hitta ett jobb för att kunna betala hyran för familjen i hemlandet
och kunna köpa mat. Hörde att man kan tjäna bättre här än i andra länder. (man, 26 år)
Några av de intervjuade är personer som berättar att det kommit till Göteborg från
Norge. Några av dem har tidigare sysslat med tiggeri och två personer berättar att de har
blivit lurade av arbetsgivaren genom att inte få sina löner.
I Norge kan man inte längre tjäna bra. (man, 23 år)
Var i Norge men de låter en inte längre att tigga och jag fick höra att här i Sverige är man mer
överseende. (man, 26 år)
Jag varit här förut för tre år sedan. Nu kom jag från Norge. Har jobbat där två månader men fick
inte betalt. Någon har stulit mina papper och id handlingar. Jag anmälde det till polisen. Vet inte
vad jag ska göra. (man, 42 år)
Varit i många andra länder i Europa, senast i Norge. Många kom hit från Norge. Så jag kom också
med dem. Det är ju nära. Det fungerar inte längre i andra länder. Man kan inte jobba ihop pengar.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
12(37)
Så vi provar nu på andra ställen. Det är bättre i Sverige. Det är en av de bästa länderna jag varit i.
Folk tycker synd om oss. Det finns många bra människa här. (man, 36 år)
4.2.
Vistelse i andra länder
Lite mer än hälften av de intervjuade varit i andra länder tidigare. De flesta av dem är
män (65 % av de som varit utomlands). De mest förekommande länderna där de
intervjuade varit tidigare är länder där språket är besläktad med rumänskan, dvs. Italien,
Spanien och Frankrike. Anledningen till detta antas vara att det är enklare att
kommunicera i dessa länder, och möjligheten till arbete ökar. En del av personerna har
tidigare varit i Tyskland eller Norge. 20 % av de intervjuade har varit i flera olika
länder inom EU innan de kom till Sverige, inklusive länderna i norra Europa som
Danmark, Norge och Finland.
Vi har varit i många länder. Först gången var jag 14 år gammal när jag åkte till Spanien för att
tigga. (kvinna, 33 år)
Varit i många länder ända sedan jag fyllde 20 år. (kvinna, 35 år)
Några personer uppgav att resandet blivit en livsstil för dem sedan flera år tillbaka. På
så sätt kan de försörja sina familjer som är kvar hemma. De har provat på olika sätt att
försörja sig, såsom att arbeta på tillfälliga arbeten, tigga, samla burkar, samla järnskrot
eller genom att sälja gatutidningar. När det inte fungerar längre åker de vidare. De
brukar oftast resa i grupp med andra familjemedlemmar och barnen är kvar i hemlandet
med mor- eller farföräldrar eller någon annan släkting.
En stor del av de som varit utanför hemlandet (37 %) uppger att de arbetat i andra
europeiska länder. De har oftast haft tillfälliga arbeten inom jordbruk eller inom
byggbranschen. En person har jobbat inom hemtjänst. En del (26 %) har berättat att de
tiggde även i andra länder eller att de sålde gatutidningar (11 %). Vid sidan av detta har
några av dem som varit i Spanien samlat järnskrot och sålt till insamlingsplatser som
finns.
De intervjuade som tidigare varit i flera andra nordiska länderna uppger att det inte
längre går att försörja sig genom tiggeri där eftersom folk inte ger pengar och vill inte
hjälpa dem.
4.3.
Resan till Sverige
Tabell 4 visar vistelsetiden i Sverige. De flesta av respondenterna uppgav att de kom hit
för 1-3 månader sedan, men vistelsetiden varierar för de intervjuade.
De som intervjuades vid öppna förskolan har vistats här mer kontinuerligt under flera år.
Detta är en skillnad jämfört med svaren som erhållits när man intervjuat vid andra
platser och verksamheter. Det kan tolkas som att av de fåtal som har sina barn med sig
så planerar de att stanna längre i Sverige. Detta kan vara anledningen till att barnen
kommer med föräldrarna.
En del av de intervjuade berättar också att det inte är första gången att de är här utan de
varit i Göteborg flera gånger under de senaste åren (19 %). En person uppgav att han
redan för 12 år sedan kom till Sverige för första gången.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
13(37)
Tabell 4. Vistelsetid i Sverige
När kom man till Sverige?
under de senaste veckorna/ dagarna
för 1-3 månader sedan
varit här längre än 3 månader
varit här 1 år eller längre
inget svar
Total
Antal pers. % av total
14
17 %
33
40 %
11
13 %
11
13 %
14
17 %
83
Den största andelen av de intervjuade kunde inte svara på hur länge de planerade att
stanna i Sverige. Vistelsetiden är beroende på det som händer här uppger flera personer.
Till exempel om man kan betala tillbaka skulden för resekostnader eller beroende
möjligheten att spara lite pengar. Många sparar för ett särskiljt ändamål, vilket oftast är
att kunna skicka hem pengar till familjen kontinuerligt för deras försörjning eller att för
att kunna fixa/renovera boendet i hemlandet. När man kunnat göra det börjar man tänka
på att åka hem för en period. Om vädret och boendeförhållandena tillåter kan man
stanna längre men drivkraften att försörja sig är oftast starkare än de dåliga
förutsättningarna här. Flera personer uppger att de ska stanna så länge som möjligt eller
tills de inte orkar längre.
Tabell 5. Planerad vistelse i Sverige
Hur länge har man planerat
att stanna i Sverige?
några veckor
några månader
fram till jul
vill etablera sig
vet inte
inget svar
Total
Antal pers.
1
8
20
10
28
16
83
% av total
1%
10 %
24 %
12 %
34 %
19 %
En del av de intervjuade berättade att de planerat stanna till december eller till jul. Då
blir det kallare här och det är svårare att sova ute eller i bil och dessutom vill de
spendera julen tillsammans med barnen i hemlandet. Flera kvinnor framhäver julens
betydelse och samvaron i familjen.
Några personer talar om att de vill etablera sig men detta är snarare kopplat till
förutsättning än till en konkret plan. Exempelvis att man vill stanna här om man hittar
arbete eller någon uppger att man vill stanna här tills man går i pension. Några av de
intervjuade uppger att de inte vill åka hem eftersom de ingenting har i hemlandet eller
inte möjligheten till att någon i deras familj kan hjälpa dem.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
14(37)
Tabell 3. Det sättet man rest till Sverige
Som man ser i Tabell 3, nästan hälften av de intervjuade rest till Sverige med vanlig
buss. Samtidigt har flera personer rest hit med minibussar som är organiserade av
privatpersoner. Man betalar för resekostnader i efterskott när man har fått ihop
tillräcklig med pengar. De som kom med egen bil kom tillsammans med andra resenärer
och de har delat på resekostnaderna.
Nästan hälften av de intervjuade har sin maka/make med sig till Sverige. En del kom
med släktingar (16 %), vänner/grannar (18 %) eller andra bekanta från samma ort (7 %).
Det är vanligt att man rest i grupp. Bara 8 % (7 personer) av de intervjuade kom
ensamma hit.
4.4.
Planen med resan till Sverige
Tanken med resan till Sverige var med syfte att söka försörjning för de allra flesta
intervjutagare (88 %). Dock har merparten inte kunnat berätta om hur de planerar
försörja sig, utan de berättat om sina problem i hemlandet eller om vad de planerar göra
med pengarna de har tjänat. Det verkade som att de flesta saknar en konkret plan för sin
försörjning.
Vill samla ihop pengar för att köpa ved och mat under vintern. (kvinna, 45 år)
Jag planerade att göra samma sak som de andra gör. (man, 52 år)
Att ge en bättre framtid till barnen. Kom för barnens skull, att kunna ge dem mat och boende i
Rumänien. (kvinna, 36 år)
Att få ihop pengar för hyran, mat och att kunna skicka pengar hem till barnen. (kvinna, 34 år)
Jag vill ha ett bättre liv och vill spara pengar för att bygga ett rum eftersom vår boende rasade.
(kvinna, 35)
Planen var att tjäna lite pengar för att kunna bygga ett rum till där jag och min man kan bo. Vi bor
med min sons familj i samma hus. (kvinna, 59 år)
Vill försörja mig själv, att kunna köpa mat. Ingenting annat. (man, 62 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
15(37)
En del personer har berättat att de kom hit för att söka jobb (26 personer) men det har i
de flesta intervjuer inte framkommit hur man har sökt arbete i Sverige. För de flesta var
jobbsökningsplanerna snarare förhoppningar om att någon kanske ska erbjuda dem
något jobb än att man skulle söka.
Planen var att hitta jobb med en högre lön än det man får i Italien. (man, 21 år)
Kom med förhoppningen om att hitta något jobb och etablera mig om jag skulle hitta boende med
hyra. (kvinna, 24 år)
Min son vill köpa en bil nu och min fru har något jobblöfte i ett hotell. (man, 46 år)
Några av de intervjuade talade om att de vill etablera sig, dock endast ett fåtal.
Vill stanna här. En översvämning förstörde huset där vi bodde. Nu har vi ingenting i Bulgarien.
(man, 54 år)
Vill hitta jobb och etablera mig. (kvinna, 58 år)
Några personer uppgivit att de har planerat att tigga (12 personer) eller sälja gatutidning
(5 personer).
Planen var att tigga och skicka pengarna hem till familjen. (kvinna, 65 år)
Planen var att sälja gatutidning. Jag kände andra som sålde tidningen här förut från Ramnicu
Valcea. Jag hörde att det går jättebra. (man, 45 år)
[Planen var] att sälja tidningen Folk är folk. Först ville jag söka jobb (andra i familjen tiggde) men
det går inte utan att kunna språket. (man, 40 år)
Planen var att sälja tidningen RomFolk. I Norge fungerar inte längre. (kvinna, 35 år)
[Planen var] att hitta någon form av försörjning. Vi tiggde i andra länder också så jag visste vad
jag ska göra här. Ingen vill anställa oss. Vi måste överleva på något sätt. (kvinna, 35 år)
Planen var att tigga och tjäna lite mer pengar eftersom i Norge får man inte längre göra det.
(kvinna, 24 år)
Planen var att tigga för att kunna skicka pengar hem till barnen och för att renovera taket på vårt
hus i Rumänien som gick sönder. (kvinna, 52 år)
Ett fåtal personer har nämnt att de kom hit för att skaffa något boende eller att få
socialbidrag. När det gäller kontakt, som senare redovisas, är det en majoritet som inte
haft denna kontakt. Dessutom har en person berättat att han hoppades att få vård i
Sverige.
Jag behöver sjukvård och behandling. Hoppades att jag ska få hjälp här. Kan inte utföra fysiskt
arbete. (man, 39 år)
Nästan hälften av de intervjuade har varit besvikna med vistelsen i Sverige eftersom det
inte blev som de tänkt sig. En del som har planerat söka jobb har träffat på olika hinder
och har inte hittat arbete. Vissa personer upplevde sig lurade, genom att man
exempelvis att en bekant sagt att de skulle hjälpa till för att finna ett arbete. Men, när
man kommer till Sverige hörde inte den bekanta av sig. Någon nämner att de har
arbetat, men inte fått betalt.
Jag söker och söker, lämnat mitt CV på många ställen men det verkar så att jag träffar många
rasister. Förstår inte varför man inte vill anställa rumäner. De gillar inte rumäner här. (man, 46 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
16(37)
Det är jättesvårt att hitta jobb. Jag kan ta vad som helst. Jag har jobbat i många branscher tidigare.
Jag sökte jobb genom privatpersoner jag träffat här men ingen vill hjälpa. (man, 40 år)
Jag trodde att det ska gå fortare att hitta jobb som i Italien. Om man pratar där med restauranger
och med folk man träffar hittar man jobb efter en vecka. (man, 37 år)
En person jag känner har lovat jobb här. Så jag kom med tanken att jobba. Han sa att det finns gott
om jobb för lastbilschaufförer. Han kände en rumän som just behövde någon. När jag kom hit
svarade han inte på telefon. Jag samlar burkar nu. Vet inte vad jag ska göra. (man, 59 år)
Jag har hittat något svartjobb men det hjälper inte utan papper [anställningsavtal]. (man, 41 år)
En del personer var missnöjda eftersom de inte lyckades spara tillräcklig med pengar
och flera av de intervjuade har berättat att man inte kan tjäna så bra med tiggeri så som
de hade föreställt sig. De som kom hit för att tigga så att de kunna försörja sina familjer
uppger att de lyckats skicka pengar hem men bara så att det räcker för mat och kanske
kläder men inte till någonting annat. Familjerna i hemlandet har oftast inga andra
inkomster utom barnbidraget.
Man kan inte återvända så länge familjen i hemlandet inte har någonting. (man, 60)
Man tjänar jättedåligt med tiggeri. (kvinna, 37 år)
Det är inte så som jag föreställde mig. Man kan inte tjäna så mycket genom att tigga. (kvinna, 57
år)
En del av de intervjuade (10 %) säger att det inte blev så som de hade föreställt sig men
att det ändå är bättre än om de skulle ha stannat i hemlandet. Flera personer har berättat
att boendeförhållandena i Göteborg är svåra. Man berättar att man sover ute, i bil eller
att man bor med barnen i ett mögligt rum – samtidig som man menar att det är ändå
bättre än hemma eftersom de har en inkomst. De kan skicka hem lite pengar även om
det bara räcker till mat.
Det är svårt. Man kan inte hitta jobb. Jag är inskriven på Arbetsförmedlingen men de gör
ingenting, de hjälper inte. Det är meningslöst att vara inskriven där. Jag får ihop pengar genom
tiggeri och tillfälliga arbeten hemma hos privatpersoner, ca 100-300 kr/dag. Det är mer än lönerna
i Rumänien. Jag har hittills pendlat mellan Rumänien och Sverige. (man, 56 år)
Det är ju svårt att sova i bil men det är bättre än att sova ute. Det går att sälja tidningen RomFolk.
Folk är intresserad av vår kultur och våra traditioner. (kvinna, 35 år)
För vissa personer (20 %) blev vistelsen i Sverige som de tänkte sig. De har berättat att
de har mer pengar nu och kan försörja sina familjer eller att de kunnat förbättra sina
boendeförhållanden i hemlandet under den tiden de varit här. Flera personer har talat om
sina positiva upplevelser om hur folk bemöter dem. En del av de intervjuade var särskilt
nöjda, de som säljer någon gatutidning, de som fått hjälp av olika privatpersoner, från
andra frivilliga eller kyrkor med svensk undervisning och jobb.
Vi bor i husvagn och sover i bil ibland. Vi får mat och har mer pengar. Det är bättre än i Bulgarien.
Där hittar man inget jobb. Socialen hjälper inte. De är glada att vi åker iväg. (man, 54 år)
Vi har återhämtat oss ekonomiskt. Vi kunde betala tillbaka en del av vårt lån till banken. Jag ska
inte stanna här länge nu eftersom vindruvsäsongen börjar. (man, 46 år)
Jag är nöjd. Det är en skillnad att tjäna 2000 kr under tre dagar eller under en månad. Jag säljer 6-7
tidningar dagligen. Jag säljer en tidning för 100 kr och jag köper dem för 25 kr. Det är bra. Jag
lyckades skicka pengar hem. (man, 45 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
17(37)
Nu studerar jag svenska i en kyrka två gånger i veckan [genom privatperson]. Det går bra med
tidningsförsäljningen. Jag väntar nu på nästa upplaga. (man, 40 år)
Det är bra här. vissa dagar går det jättebra med försäljningen, andra dagar går det sämre men vi är
nöjda. Tidningen säljer man för 100 kr men man kan ge mer pengar om man vill. Många gör det.
(kvinna, 35 år)
Det är bättre nu. Jag gör detta för familjens skull. Ingen utav mina barn har jobb och mina
barnbarn måste ha någonting att äta och de måste gå i skolan. Vi hade ingen toalett förut. Jag
lyckades skicka pengar hem för att kunna bygga en toalett intill huset. Vi köpte handfat och WC.
(kvinna, 57 år)
Det är bättre för oss nu. Barnen har mat på bordet, har kläder och kan betala allt som krävs i
skolan. Vi har ved för vintern. Så det är bättre. Min man har hittat jobb i byggbranschen nu efter
två års lidande. (kvinna, 35 år)
Jag har börjat jobba direkt med avtal. Min vän hjälpte mig och en annan bekant hjälpte med
husvagnen. (man, 42 år)
4.5.
Boendeförhållande i Sverige
De flesta av de intervjuade sover på någon av bosättningarna (70 %). En del av dem
brukar sova på nattboendet Stjärnklart ibland eller har sovit där tidigare.
Som det framkommer på Tabell 4 varierar boendeförhållandena för de intervjuade. De
flesta av dem sover i bilar, i tält eller i husvagnar.
Tabell 4. Boendeförhållande hos de intervjuade
De som inte sover på bosättningar (14 %) uppger att de vistas på centralstationen medan
det är öppet och sover sedan ute. Några personer uppger att de sover i bil, en av de
intervjuade i husvagn och vissa har sovit enbart på nattboendet sedan de kom till
Sverige. En person får hjälp med boende ibland genom sin arbetsgivare som anlitar
honom vid behov, men för övrigt sover han på nattboendet.
Det blir inte helt uppenbart var resten av de intervjuade sover (16 %). Vissa av dem
sover sannolikt i bil eller i husvagn.
5.
Framtidssyn
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
18(37)
Tabell 5. Framtidssyn
Tabell 5 visar en procentuell sammanställning på de intervjuades framtidssyn. Största
delen av dem har uppgivit att de vill jobba i framtiden (40 %), men samtidigt så är det
fler än så som troligen önskar det och att det är inbakat i svaren om en bättre framtid
eller att vara i hemlandet. Perspektivet för vad framtiden är kan också se olika ut för
olika respondenter. De flesta av dem ser inte en framtid i hemlandet utan vill helst jobba
utomlands. Flera personer nämner dock att det är svårt att hitta jobb i Sverige om man
inte kan språket, saknar utbildning, saknar boende eller om man är för gammal. De som
har förhoppningar om att de ska få arbete i Sverige är de som har någon yrkeserfarenhet,
oftast i byggbranschen eller de som fått tillfälliga arbeten hemma hos privatpersoner.
Vissa vill hitta jobb här och etablera sig med hela familjen om försörjning och boende
skulle finnas. Samtidigt finns personer som helst vill jobba här och skicka pengarna
hem. Några hoppas på att de i framtiden får jobb i hemlandet och kan vara med familjen
men samtidigt nämner de att det inte finns så mycket hopp om den möjligheten eftersom
fabrikerna stängde kring deras hemtrakter. Några personer som kom direkt från Italien
till Sverige berättar att de kom för att söka jobb här med förhoppning om bättre lön. Om
de inte hittar något här ska de åka tillbaka Italien.
Jag ser inte framtiden i Rumänien. Vill hitta jobb här eller i Norge. Om man inte får hjälp hamnar
man i samma situation som andra, börjar tigga eller stjäla. Vi är inte i samma situation i Sverige
och har olika förutsättningar. Även om jag har utbildning och ett yrke vill ingen anställa mig. Man
kanske inte gillar rumäner här. (kvinna, 58 år)
Jag vill jobba. Hoppas att jag hittar jobb i Göteborg. Jag jobbar ibland hemma hos privatpersoner.
Många känner mig redan från affären där jag sitter och även de som har sina garage här. De vill
hjälpa. De erbjuder ibland tillfälliga jobb. Jag ville helst vara anställd. (man, 56 år)
Hoppas allt blir bättre. Jag vill också få något jobb. Jag skulle kunna få något jobb hemma hos
privatpersoner, kanske hushållsnära tjänster. Om jag skulle ha jobb och något boende skulle jag
även ta med barnen. (kvinna, 35 år)
Jag vill så gärna jobba som städerska för att jag inte kan någonting annat. Om jag skulle ha
möjlighet skulle jag jobba var som helst. (kvinna, 57 år)
Jag skulle vilja jobba inom byggbranschen eller jordbruk i Sverige men vill inte etablera mig här.
Skulle vilja vara här max. 10 år. Vill jobba och åka tillbaka till Rumänien efteråt. Jag har mitt hus
där. (man, 38 år)
Det som tagits upp i nästan samtliga svar gällandesynen på framtiden är att tankarna inte
sträcker sig så långt, man tänker inte så mycket på framtiden. Man lever i nuet och är
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
19(37)
upptagna med att klara sig till nästa vecka eller nästa månad. En del av de intervjuade
(12 %) har uppgivit att de inte har planer alls gällande framtiden eftersom de inte tänker
så mycket på den.
Vet inte. Det är bra nu. Jag är nöjd. Det vore bättre om jag skulle ha något mer permanent boende.
(man, 45 år)
Vet inte. Både jag och min man är här för barnens skull. Vi skickar hem pengar så de kan gå i
skola. Om man har tre barn som går i skola då slipper man betala till skolan för böcker och allt.
(kvinna, 35 år)
Vet inte. Sälja mycket tidning och skicka pengar till barnen. (kvinna, 33 år)
Vet inte. Det räcker med att tänka på dagen som kommer. Jag vill att mina barn ska gå i skola och
ha en bättre framtid. Jag är här för deras skull. (kvinna, 35 år)
Några personer hoppas på den svenska staten eller kungahuset skall kunna hjälpa dem i
framtiden. Det finns också de som lyfter att de är ganska nöjda med sin vistelse i
Sverige när de jämför med hur de haft det i hemlandet, trots svårigheterna man utsätts
för. En person utav dem som är nöjd med sin vistelse har fått jobb inom byggbranschen
hos ett svenskt företag, några andra har jobbat tillfälligt med hushållsnära tjänster och
några personer har kunnat förbättra sin ekonomi med pengarna de jobbat ihop.
Hoppas vi kommer på fötterna snart och vi kan fortsätta arbetet vi har gjort förut inom handel. Vi
hade en affär som inte längre fungerar. (man, 46 år)
Hoppas att det blir bättre i framtiden. Nu är jag nöjd med att ha jobb. Det är svårt med boendet
bara. Hoppas att vår ekonomi ska förbättra sig. (man, 42 år)
Tror att regeringen och kungen kommer att ge oss mer uppmärksamhet och hjälp någon gång för
att kunna integrera mig i det svenska samhället. (man, 47 år)
Tror att det blir bättre och den svenska staten kommer att hjälpa med jobb. Om jag skulle ha jobb
skulle jag kunna försörja min familj utan att vara tvingad att leva i tält och tigga. (man, 53 år)
Hoppas att jag får komma hit även i framtiden för att kunna försörja min familj och att
kronprinsessan eller politikerna ska hjälpa mig. (man, 32 år)
Hoppas att jag hittar jobb och att svenskarna ska hjälpa mig. Jag är jätterädd nu för att de ska ta
min dotter eftersom vi bor i en husvagn. (kvinna, 24 år)
Vissa av de intervjuade saknar framtidshopp helt (8 %). De tror att deras liv kommer att
bli mycket svårare i framtiden. Några personer är övertygade om att de är för gamla och
att ingen vill anställa dem, samtidigt som de är medvetna om att de inte kommer att
kunna försörja sig med pensionen de kommer att få. Det finns personer som är rädda för
att de inte kommer att få någon pension alls eftersom de aldrig varit anställda. Några
andra är bekymrade över att de inte kan tjäna tillräckligt med pengar för att kunna
försörja familjen och tror att de kommer att bli hemskickade av exempelvis
myndigheterna inom en nära framtid vilket för dem skulle betyda att de inte skulle ha
någon inkomst alls.
Ingen vill anställa en person i min ålder. Jag har sex år tills jag kan gå i pension men vad det blir
för pension vet jag inte eftersom jag inte varit anställd den senaste tiden. (man, 59 år)
Har en känsla av att det inte kommer gå så bra med tiggandet och att det blir mycket svårare. (man,
23 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
20(37)
Det blir jättesvårt. Jag vill spara för att kunna bygga ut huset men jag är övertygad att det inte går
eftersom man bara får ihop lite pengar. (kvinna, 59 år)
Vill åka tillbaka till hemlandet och få en bra pension men vet att detta inte kommer hända eftersom
pensionerna för jordbruksarbetare är väldigt låga i Rumänien. (kvinna, 57 år)
Några personer (4 %) tycker att den enda försörjningsmöjligheten de har är tiggeriet.
Deras plan för framtiden är i stort sätt att fortsätta det de gör nu. De uppger att de ska
åka till hemlandet snart men de planerar komma tillbaka eller åka till något annat land
om de inte längre kan få ihop pengar här.
Vill åka tillbaka till Rumänien och vara med familjen men ska komma tillbaka hit eller till vilket
land som helst inom EU för att tjäna pengar. (kvinna, 30 år)
Planen är att resa tillbaka till hemlandet men jag ska komma tillbaka hit eller ska åka till ett annat
land inom EU för att tigga. (kvinna, 45 år)
Jag ska komma tillbaka till Sverige för att få ihop pengar. Ska tigga. (kvinna, 35 år)
Hoppas jag får lov att tigga så länge som möjligt för att kunna försörja min familj i hemlandet.
Hoppas att svenskarna tycker synd om mig och inte kommer skicka mig hem. (kvinna, 52 år)
En del av de intervjuade kunde inte svara på frågan gällande vad de vill i framtiden men
de utryckte en vilja till att åka hem och vara tillsammans med familjen. Samtidigt har
några varit oroade över att det inte går att förändra sitt liv om man inte vet vad man ska
göra för att försörja familjen. De vill helst jobba i hemlandet men de anser att deras
möjligheter är begränsade.
De flesta av de intervjuade (72 %) har uppgivit att de skulle vilja jobba på ett
arbetskooperativ i hemlandet om de skulle få möjlighet. Samtidigt har flera personer
tillagt att de har dåliga förutsättningar för att jobba i Rumänien eftersom ingen vill
anställa någon som är analfabet, saknar utbildning, inte har ett yrke, har hälsoproblem
eller om man är för gammal. Några har berättat att i det området där de bor finns det
inga jobb att söka. Andra har sagt att de skulle jobba var som helst bara att få vara
tillsammans med familjen och ha någon inkomst och trygghet. Vissa yngre av de
intervjuade har sagt att de skulle jobba i ett arbetskooperativ men bara för en rimlig lön
som motsvarar ungefär det man skulle få i Sverige.
De intervjuade som inte vill jobba på ett arbetskooperativ i hemlandet har nämnt flera
olika orsaker, till exempel att man vill inte stanna i hemlandet för att det är inte värt att
stanna där, det är inte lönsamt att arbeta på kooperativ eller att det inte finns tillgång till
sådana jobb. En säger att man är diskriminerad som rom, och ”tillgängligheten av de
lediga jobben är bara siffror” säger en annan person. Andra orsaker är att man inte kan
arbeta på grund av hälsoproblem eller att man vill jobba inom sitt yrkesområde. En
person uppgav att han skäms att söka arbete i hemlandet eftersom han suttit i fängelse
och alla vet det.
En stor andel av de intervjuade (69 %) har svarat ”nej” på frågan om man är intresserad
av att jobba i hemlandet för en minimilön. De flesta uppger att minimilönen inte räcker
för att försörja hela familjen. Vissa säger att man kan tjäna mycket mer utomlands.
Minimilönen skulle inte täcka våra skulder till banken och det skulle inte räcka till försörjning.
(man, 46 år)
Hur kan man med minimilön försörja en familj med elva personer och mina gamla föräldrar? Det
går inte. (man, 36 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
21(37)
Det är en stor skillnad mellan lönerna här och i hemlandet. Nu tjänar jag 16 000 kr (efter skatt)
men i hemlandet får man inte mer än 900-1000 lej (ca 200 euro). Det är ju en skillnad. (man, 42 år)
Jag har jobbat för minimilön tidigare, men det räcker inte ens för mat för att inte prata om medicin
för barnen. (man, 24 år)
Varför jobba för minimilön om man kan få mer pengar utomlands. (man, 37 år)
Man får ihop mycket mer pengar här än att jobba för en minimilön i Rumänien hela dagen. (man,
22 år)
De som svarat ``ja`` på den frågan skulle välkomna en kontinuerlig inkomst i hemlandet
eftersom de skulle kunna vara kvar hemma med sina familjer då. Vissa säger att
minimilönen också är pengar vilket skulle räcka för dem.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
22(37)
6.
Hälsa
En stor andel av de intervjuade anser att de har bra eller jättebra hälsa, är friska och inte
har några särskilda hälsoproblem som det visas i Tabell 6.
Tabell 6. De intervjuades hälsosituation
De som tycker att deras hälsosituation är sådär, dålig eller jättedålig berättar oftast att de
inte får vård i hemlandet. Vissa har olika besvär efter någon operation och behöver
fortsatt behandling som de inte har råd med. De kan inte utföra fysisk betungande arbete
på grund av detta. Framför allt de äldre pratar mycket om sina hälsoproblem när frågan
tas upp. Hälsoproblem som lyfts är besvär med ryggen, ögonbesvär, reumatism,
diabetes, gynekologiska problem, hepatit, problem med hjärtat, sköldkörtelproblem hos
en gravid kvinna, olika infektioner, problem med tandhälsan, njurproblem och magsår.
Några av de intervjuade kvinnorna uppgav att de är gravida, och haft besvär av
graviditetsillamående.
De flesta av de intervjuade (77 %) uppger att de inte har varit i kontakt med sjukvården
i Sverige. De som haft kontakt har oftast varit på akuten och flera personer berättar att
de fått en räkning efteråt, skickad till hemlandet som de inte kan betala. Några personer
berättar att de har fått hjälp med sjukvård genom Crossroads.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
23(37)
7.
Utvärdering av befintliga insatser
I det här kapitlet redovisas utvärderingen av de befintliga insatserna inom IOP(Idéburet Offentlig Partnerskap). Förvaltningen har i samarbete med den idéburna
sektorn arbetat i partnerskap sedan 2013 för att förbättra situationen för EU-medborgare
som vistas i Göteborg och lever i utsatthet. I partnerskapet ingår organisationen Bräcke
Diakoni som driver nattboendet Stjärnklart, Frälsningsarmén med dagcentralen Famnen,
Stadsmissionen med informationscentret Crossroads och Räddningsmissionen med
Öppna förskolan. Även uppsökande verksamhet som utförs dels av förvaltningen dels
av Stadsmissionen ingår i avtalet.
Målgruppens kännedom om verksamheterna, om de besöker dem samt deras bedömning
av de olika insatserna ligger till grund för utvärderingen. Analysen baseras på 83
intervjuer gjorda på olika bosättningar och hos partnerorganisationer som målgruppen
besöker.
7.1.
Kännedom om befintliga insatser
Tabell 7. Kännedom om befintliga insatser
De flesta av de intervjuade känner till nattboendet och dagcentret. Däremot är
informationscentret Crossroads endast känt av ca hälften av de intervjuade vilket
redovisas i diagrammet ovan. Öppna förskolan är den verksamhet som är minst känd
bland respondenterna.
Det är vanligt att personerna som känner till nattplatserna Stjärnklart även känner till
dagcentret Famnen eftersom inbokningen för sovplatser görs på dagcentret. Endast ett
fåtal personer som intervjuades på nattplatserna var obekanta med Famnen. Dessa hade
hänvisats till nattplatserna genom fältassistenterna och behövde därför inte boka in sig
via Famnen. Detta gällde tre av de 23 personer som intervjuades på Stjärnklart.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
24(37)
Eftersom få av de intervjuade haft barn med sig till Sverige har de flesta inte haft någon
kännedom om Öppna förskolan. Sju av de intervjuade befinner sig i Göteborg ihop med
ett barn eller barnbarn. En av dessa sju saknar helt kännedom om Öppna förskolan.
Informationsflödet gällande Crossroads är inte så uppenbar eftersom hälften av de totala
intervjuade helt saknar kännedom om informationscentret. Det framgår att 64 % av de
som intervjuats på Famnen samt 48 % av de som intervjuats på Stjärnklart inte känner
till Crossroads. Samtidigt är merparten av de som känner till Crossroads inte riktigt
medvetna om vilken typ av hjälp man kan få där. En del känner till informationscentret
från den tiden när man kom dit för inbokningen till nattplatserna, men har sedan dess
inte haft mindre kontakt.
7.2.
Besöksinformation
Tabell 8. Besöksinformation gällande de befintliga insatserna
Dagcentret Famnen är den verksamhet som de flesta av de intervjuade besökt. Detta kan
bero på att merparten av gruppen mest är intresserad av bashjälp såsom boende, hygien,
mat och kläder. Det bör dock uppmärksammas att en del av de som brukar besöka
Famnen enbart kommer dit för att boka en plats till nattboendet men de är i övrigt inte
intresserade av Famnens utbud. Efter inbokningen skyndar de iväg för att minska sina
inkomstförluster. Samtidigt finns grupper som inte är intresserade av nattplatserna men
de åker främst dit för att duscha, tvätta eller för klädutdelningen.
Merparten av de intervjuade som känner till Crossroads (51 %) har även besökt
verksamheten och cirka hälften av personerna som känner till Öppna förskolan har varit
där någon gång.
Som det framgår i Tabell 1 och 2, så har lite färre än hälften av de intervjuade någon
gång sovit på nattboendet trots att de allra flesta känner till det. Däremot om man
bortser från de 23 intervjuer gjorts på nattboendet framkommer att bara 22 % av
personerna som intervjuades på de andra platserna (fält, Famnen, Crossroads, Öppna
förskolan) någon gång sovit på nattboendet (13 personer utav 60). En orsak till att de
som besöker Öppna förskolan inte sovit där, är då deras målgrupp främst är barnfamiljer
och Stjärnklarts målgrupp är vuxna personer.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
25(37)
Tabell 9. Besöksinformation om nattboendet och orsaken till att man inte sover där
Som det framstår av Tabell 9, är den vanligaste orsaken (19 %) till att man inte sover på
nattboendet att man inte vill betala. Sedan maj 2014 har en avgift för att boka plats
införts, denna är på 20 kr. Platserna som bokas via fältarbetare kostar inget.
En del av de intervjuade har påpekat att det kostar för mycket och de hellre sparar
pengarna för att kunna skicka hem till familjen eller använder pengarna för andra egna
behov som mat, medicin eller tobak.
Det känns för dyrt. Jag har inte råd att sova där. Vi borde inte betala för boendet och det vore
bättre att ge nattplatser i kyrkan [Famnen] gratis. (man, 52 år)
Jag föredrar att skicka pengarna jag fått ihop hem till familjen istället att betala där. (man, 60 år)
Sover inte längre där. Man måste vara där kl. 22. Min man är också här och om vi skulle sova där
båda två borde vi betala 120 kr för två personer för tre nätter. Jag sparar de här pengarna istället.
Man har andra utgifter också. Vi måste köpa mat och skicka pengar till barnbarnen. (kvinna, 57 år)
Det är för dyrt och jag köper hellre mat med de pengarna. (kvinna, 59 år)
Jag har bara varit där en gång genom fältassistenterna. Vet inte vad jag ska göra nu eftersom jag
saknar pengar. (man, 42 år)
De som intervjuades på nattboendet framförde däremot inga synpunkter på att det
kostade något, förutom en person som nämnde att han inte kunde sova där varje kväll på
grund av att han inte har råd.
En del av de intervjuade har andra boendelösningar såsom att sova i bil eller i husvagn.
De ville inte vara åtskilda från resten av gruppen, och valde därför att inte sova på
nattboendet.
Vi sover i bil. Det är bra i bilen. Vi lagar vår egen mat i parkeringen. Vi är för många och vi kan
inte sova där samtidigt. (kvinna, 35 år)
Jag sover i skåpbilen. Det är bra där. Vi har bilen på en parkering. Det finns många andra romer
från olika länder där. Vi lagar mat och har det bra. (kvinna, 33 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
26(37)
Sover i bil. Bodde först på en annan parkering vid Kviberg men polisen sa att vi skulle komma hit
[parkeringen vid Delsjömotet] eftersom det är övervakat och är säkrare här. Dessutom är vi ute till
kl. 22-23. Om man vill sova där måste man komma före kl. 22. Det går inte. Vi är ju många och
det vore inte ok om någon av oss skulle sova där och resten ute eller i bilen. (man, 22 år)
Jag sover inte längre där. Jag har möjlighet att sova i husvagn nu och jag hittar inte dit själv. Min
man jobbar nu och börjar kl. fem på morgonen. Vi kan inte sova på nattboendet och gå därifrån så
tidigt. (kvinna, 35 år)
Vi sover i vår bil. Det är bra. Ingen bestämmer när vi kommer och går. Det är lite trångt men vi är
tillsammans. Min man är också här och vi vill inte sova på olika platser. (kvinna, 28 år)
Sovit där förut men inte nu längre eftersom jag har ett boende nu och jag vill inte gå dit ensam.
(man, 40 år)
Några personer påpekade att de inte vill blanda sig med andra grupper eller att de är
rädda för att bli smittad av sjukdom eller att få loppor, löss eller skabb. Några föredrar
att sova på andra ställen för att undvika konflikter eller för att inte smittas av andra.
Flera har sagt att de sovit på nattboendet förut men att de inte går dit längre eftersom det
är mycket folk som vill ha plats eller att de numera har ordnat en annan boendelösning.
Däremot finns personer som skulle vilja sova på nattboendet men eftersom att de är ute
sent på kvällen för att försörja sig har de inte möjlighet att sova på Stjärnklart på grund
av öppettiderna.
Några personer har även uppgett att de är upptagna vid den tiden när man förväntas
boka plats på förmiddagen. Platserna till Stjärnklart behöver bokas via Famnen som har
öppet dagtid. Det finns även reserverade platser för fältassistenterna att boka in.
Vi brukar vara ute sent på kvällen. Man måste komma till nattboendet tidigt. Vi hinner inte. På
helgerna är vi ute ibland hela natten eftersom folk brukar gå på disko och vi kan få ihop pengar då.
(kvinna, 26 år)
7.3.
Bedömning av de befintliga insatserna
7.3.1. Stjärnklart
Tabell 10. Utvärdering av nattboendet Stjärnklart
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
27(37)
Nästan alla av de intervjuade som gjort en bedömning av nattboendet var nöjda med
detta som framgår i Tabell 10. Några var tacksamma för möjligheten att få tak över
huvudet och påpekade att det är rent och fint.
De speciella önskemålen som nämndes gällande nattboendet var möjligheten att kunna
tvätta kläder där, svenskundervisning på kvällarna, att slippa betala och att mildra de
stränga reglerna gällande avstängning från nattboendet.
En del av de intervjuade har sovit där under lång tid och uppgav att det inte är något
problem att man behöver betala. Andra har endast sovit där ibland när det varit dålig
väder, när man vill duscha eller när man lyckats spara ihop tillräckligt med pengar.
Det är jättebra att man har en sådan möjlighet. Jag sov på centralstationen innan jag fick veta att
man kan sova på nattboendet. Det är svårare med pengarna. Jag går runt hela dagen för att leta
efter tomburkar. Nu på hösten dricker folk inte så mycket läsk, så jag kan inte alltid spara
tillräcklig med pengar för att kunna sova på nattboendet kontinuerlig. (man, 59 år)
En person nämnde att det ibland sover för mycket folk där och det kan då bli stökigt.
7.3.2. Famnen
Tabell 11. Utvärdering av dagcentret Famnen
Åsikterna om dagcentret går isär som framgår av Tabell 11. Merparten av de intervjuade
tycker att dagcentret Famnen är ``sådär``, inte dåligt men inte heller speciellt bra. De
som var missnöjda klagade mest på att det ofta är problem med duschen och
tvättmaskinen. Man klagade även på stölder och att man måste betala för mat som man
tycker är för dyr.
Det är svårt med duschen. Man kan inte tvätta sig på morgonen och sedan sitta hela dagen ute.
Tvättmaskinen gick sönder. Vi brukar elda upp våra gamla kläder när vi får nya. (kvinna, 58 år)
Det är många som stjäl där. Det är svårt att få en tid för dusch och tvätt. Det är ju många som vill
göra det. (kvinna, 35 år)
Det är lite dyrt jämfört med pengarna jag har. (kvinna, 59 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
28(37)
Fler av de intervjuade påpekade dåligt bemötandet av personalen och att maten inte var
så bra. Gällande maten uppgav de intervjuade att de inte var så vana med rätterna som
serveras på Famnen och med smakerna.
Personalen verkar inte vara behjälplig. Någon har lovat jobb och jag skulle ha åkt iväg men jag vet
inte hur jag kan lösa inbokningen. Jag förlorar min plats på nattboendet om jag inte är på Famnen
imorgon igen för att boka plats. Då hamnar jag på gatan. Man vill göra någonting men det finns
hela tiden något hinder. (man, 46 år)
Jag vill inte klaga på någonting. Man kunde säga mycket om bemötandet, om hur vissa i
personalen behandlar oss ibland. (man, 52 år)
En person nämnde att det vore bättre om Famnen höll öppet på lördagar och söndagar,
istället för att det är som nu när det endast öppet vardagar. En annan person önskade att
inbokningstiderna för nattboendet ändrades för att slippa stå i kö hela förmiddagen,
vilket för vissa försvårar möjligheten till försörjning.
De som hade positiva åsikter om dagcentret var särskilt tacksamma för dusch och
tvättmöjligheten.
Det förekommer vissa problem ibland men det är bra att det finns och de tar emot oss. De
respekterar oss och erbjuder hjälp med dusch, tvätt och mat. (man, 46 år)
Det är bra att det finns. Vi brukar tvätta kläder där, annars duschar vi på centralstationen. Man
måste betala för det men det är ok. (kvinna, 35 år)
7.3.3. Crossroads
Tabell 12. Utvärdering av informationscentret Crossroads
De flesta som kände till och varit på Crossroads ansåg att det var bra. Samtidigt nämnde
flertalet att de inte fick någon konkret hjälp med att söka arbete utöver information.
Fick information några gånger men de kan inte hjälpa med någonting. Jag sökte jobb, lämnat mitt
CV hos flera företag men ingenting hände. De borde erbjuda någonting konkret. (man, 56 år)
De hjälper oss mycket. Gällande jobb får vi inte så mycket hjälp men de ger oss ändå vissa
utgångspunkter. Man vet var man kan börja jobbsökningen. Den senaste tiden har jag inte varit
där. (man, 46 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
29(37)
Det är jättebra. De hjälper oss så gott de kan. Jag äter frukost där varje dag, så det är jättebra. Det
vore bra om de kunde hjälpa oss även med jobb. (man, 59 år)
Några personer berättade att de fått hjälp av personalen på Crossroads med inskrivning
på Arbetsförmedlingen och att de varit på svenskundervisning vid några tillfällen. Med
inskrivningen på Arbetsförmedlingen trodde några personer att man skulle få ett
officiellt dokument, liknande arbetstillstånd, som skulle underlätta arbetssökandet. De
hoppades att man skulle få en konkret vägledning på Crossroads vad gäller att söka
arbete och vad man kan förvänta sig. De berättar att de var lite besvikna på personalen
när de inte fick den hjälp de förväntande sig när det gäller att söka arbete.
Några personer berättade att de fått hjälp med vård förut eller att de skulle vilja besöka
Crossroads eftersom de önskar att få hjälp med vård.
Det är bra. Fick hjälp med vård. Med hjälp av brevet personalen skrev tog de emot mig på gynakuten utan problem. (kvinna, 33 år)
Det är bra men de hjälper inte speciellt mycket. Jag skulle behöva hjälp med läkarbesök. (kvinna,
58 år)
Flera personer nämnde att de inte går dit längre eftersom de inte vet vad det är för hjälp
man kan få på Crossroads. En del besökte Crossroads förut endast för att boka plats till
nattboendet, eftersom tidigare skedde inbokningen där och inte på Famnen som idag.
Vet inte hur de kan hjälpa eftersom jag saknar utbildning och har svårt att hitta jobb. (kvinna, 52
år)
Det var bra förut men de kan inte hjälpa oss särskilt mycket. Min man fick mycket hjälp förut med
jobbet och med tandvård. Nu kan vi inte längre prata med personalen pga. språket. (kvinna, 35 år)
Det är bra men jag går inte längre dit. Jag vill inte slösa tiden. De kan inte hjälpa speciellt mycket.
(kvinna, 57 år)
7.3.4. Öppna förskolan
Tabell 13. Utvärdering av Öppna förskolan
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
30(37)
Alla av de som intervjuades och som kände till öppna förskolan var nöjda med
verksamheten och speciellt med personalen.
Vårt barnbarn brukar gå dit. Vi är jättenöjda. (man, 54 år)
Jag är jättenöjd att har en plats där jag kan lämna mitt barnbarn. (kvinna, 62 år)
En del som inte kände till Öppna förskolan berättade att de ändå inte var intresserade av
sådana insatser eftersom de inte har barnen med sig. Några personer önskade ta med sig
sina barn till Sverige, men de vill inte utsätta barnen för så dåliga förutsättningar med
brist på tillgång till boende och några uppgav att de var rädda för socialtjänsten.
Visste inte att det finns. [Öppna förskolan] Vill inte ta med barnen eftersom är rädd att staten tar
dem. (kvinna, 29 år)
8.
8.1.
Övrigt som undersökts
Socialtjänsten
De flesta av de intervjuade (76 %) har inte haft någon kontakt med socialtjänsten i
Göteborg och merparten av dem saknar helt kännedom om socialtjänsten. De flesta vet
inte vilken typ av hjälp man kan få. Ett fåtal personer har knutit ihop socialtjänsten med
gratis hemresor. Samtliga av de intervjuade som haft kontakt med socialtjänsten besökte
Socialjouren enbart för att söka hemresa.
8.2.
Skola/Utbildning
Merparten av de intervjuade (86 %) har uppgett att de inte har haft någon kontakt med
skolan i Göteborg. De som sagt att de varit i kontakt med skolan i Göteborg har gått på
svensk undervisning på Crossroads eller på Räddningsmissionen. Några personer som
uppgivit att de söker jobb i Sverige har nämnt att man måste kunna språket om man vill
jobba här och några andra av dem tillagt att deras chanser att hitta jobb är låga utan att
kunna språket. Däremot anser de flesta av dem att man måste försäkra någon form av
försörjning först innan man kan börja studera språket. En person nämnde att det går ett
rykte att man måste ha en adress i Göteborg om man vill skriva in sig för svensk
undervisning.
8.3.
Ordningsregler
En majoritet av de intervjuade (69 %) har uppgett att de känner till de svenska reglerna
om ordning och reda, kring nedskräpning samt att hålla rent efter sig. Det framkom i
samtalen att detta inte baseras på någon konkret kunskap om faktiska ordningsregler. De
flesta personer har sagt att de samlar sina sopor och slänger i sopcontainrar som finns i
närheten. I vissa fall verkar svaret vara motsägelsefullt om man ser sig runt i närmiljön
kring bosättningarna eftersom vissa av dem varit ganska nedskräpade. Däremot var
några av platserna väldigt rena och det verkade som att de intervjuade som vistades där
sett till att ingen av dem slänger sina sopor runt bosättningen. Några personer berättade
att det var en självklarhet att de håller platsen rent och att inte lämna några matrester. På
så sätt kan de hålla undan även råttorna, som någon uttryckte det.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
31(37)
På vissa platser kunde man se mycket saker som hade samlats ihop runt tälten och
kojorna. De som vistades på platsen hade ibland samlat på sig saker som folk har slängt
som verkat vara användbara för dem. Det kan röra sig om saker och verktyg som
underlättar vardagen och sådant de skickar hem till familjen. Som exempel kan nämnas
att på en av bosättningarna förvarade man maten i ett gammalt minikylskåp som inte
längre fungerade.
När det kommit på tal hur de uträttar sina behov ute på bosättningar har några personer
beskrivit att det tyvärr inte finns någon annan möjlighet än att göra det ute i naturen, lite
längre bort från platserna de sover. Vissa personer uppgav att de endast brukade
använda de allmänna toaletterna.
Har aldrig sett någonting på papper men vet att man inte får slänga sopor var som helst. (kvinna,
35 år)
Vi tvättar i ett handfat och uträttar våra behov i en improviserad toalett i skogen. (kvinna, 52 år)
Det är min fru som tar hand om ordning och reda men hygien och toalett tror jag inte att jag har
möjlighet att hantera på rätt sätt eftersom vi bor i bilen. (man, 38 år)
Om det skulle finnas sopor runtomkring den platsen där vi sover och någon skulle se det dagen
efter skulle vi avhysas. Så vi håller området rent. (man, 47 år)
Ett flertal personer har uppgivit att de antar att ordningsreglerna är likadana som i andra
länder de varit i. Samtidigt finns personer som har varit rädda för handräckning på
grund av nedskräpning och har därför haft extra koll på att hålla platsen där de bor ren.
Enligt en av de intervjuade har de som får hjälpinsatser av privatpersoner för
exempelvis hjälp med boende, svensk undervisning och jobb även fått
samhällsinformation av dessa privatpersoner.
8.4.
Hot och våld
Hälften av de intervjuade har varit oroade för hot och våld. Några av dem har varit offer
för misshandel och mordbrand då någon satt eld på deras husvagn. De andra har känt
stor oro för att det även kunde hända dem. Man är även oroad för missbrukare som
förstör boplatserna och försöker skrämma dem, berättar några personer. Dessutom
uppger en del av de intervjuade att de är oroade för de fördomar folk har mot romer från
Rumänien eftersom det kan leda till hot och våld. En kvinna har berättat att hon blivit
nedspottad och knuffad på gatan och en annan kvinna berättar att hon blivit attackerad
en natt och skadad på handen.
Man är hela tiden rädd för missbrukare som förstör boplatserna ute. Det hände att någon eldade
upp tält. Man är hela tiden rädd och oroad om man sover ute. Därför sover jag alltid på
nattboendet. (kvinna, 65 år)
Vi fick höra vad som hänt med andra. Det är lugnt här. De som bor här i närheten känner oss och
de vet att vi är bra och lugna människor. Ingen kommer hit för att störa eller klaga på oss.
Dessutom har den rumänska tv kanalen ProTV sänt en reportageserie med människor som tigger i
Sverige. Vissa uppgav i reportaget att de kommer hit för att stjäla. Jag är bekymrad över att folk
kommer att tro att alla från Rumänien gör så. Man tror att alla som kommer från Rumänien är
tjuvar. Det är inte bra. Vi är enkla människor. (man, 56 år)
Någon satte eld på vår husvagn och två person utav oss blev misshandlade. Polisen gör ingenting.
Jag vågar inte längre ta med familjen hit. Jag är själv inte rädd men jag kan inte skydda familjen
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
32(37)
om jag inte är med dem. Det är inte tryggt att vara här om man inte har ett boende och om man är
rädd hela tiden för att man måste flytta husvagnen. (man, 40 år)
Man känner sig aldrig trygg. Man vet inte var man ska sova imorgon och det är så oberäkneligt då
man inte vet vad folk tycker om andra som letar efter saker bland soporna. Jag skäms för att jag
aldrig har gjort detta förut. Det svåra är att ingen gillar rumäner pga. att man har en bild som visar
att rumäner kommer hit för att tigga, att stjäla och alla andra är betraktade på samma sätt. Man har
så många fördomar mot oss. (man, 59 år)
Jag är rädd hela tiden. Kan inte sova på nätterna. Berusade personer och missbrukare attackerar
och hotar oss jämt. (kvinna, 57 år)
Igår kväll kastade någon smällare på oss. (kvinna, 29 år)
Är jätteorolig eftersom blivit attackerad en natt och mitt tält blev förstört. (man, 52 år)
De som inte är oroade för hot och våld (35 % av de intervjuade) uppger att orsaken till
det är inte finns någon anledning till att göra dem illa eftersom de är lugna människor.
Några andra har sagt att de kan skydda varandra eftersom de är många och de försöker
hålla ihop.
8.5.
Önskad hjälp i Sverige
På frågan om man önskar få hjälp i Sverige har nästan alla av de intervjuade svarat
``ja``. Den mest förekommande hjälp som önskas är jobb och boende. Några personer
har sagt att all sorts hjälp är välkommen.
När det kommer till önskemål om jobb har väldigt få av de intervjuade nämnt mer
konkret att vad de vill jobba med. Flera har sagt att det inte spelar någon roll, de kan
göra vad som helst. Det viktigast är att få betalt för det, sa en av dem. Ett fåtal personer
har uppgett att de skulle vilja jobba inom byggbranschen, inom städ eller med
sophantering.
Vissa personer skulle vilja få någon form av permanent boende, eventuellt i husvagnar
och en del sa att det vore nödvändig med gratis nattboende, fler olika nattboenden eller
fler platser i det nattboende som redan finns. En person lägger till att det vore bra om
alla i deras grupp skulle få plats på nattboendet samtidigt. Någon annan har föreslagit en
mer permanent boende med villkoret att alla som bor där också söker arbete. De som
kommit med barn till Sverige har önskemål om att få ett boende där barnen också kunde
vara med. Flera andra har nämnt att de skulle vilja få en campingplats eller en parkering
med el och vatten och toaletter för sina husvagnar och bilar.
Skulle vilja få boende och jobb. Jag kom hit för att skaffa pengar. Det vore bra om Sverige kunde
hjälpa oss genom EU- fonder. Det är pengarna alla är ute efter. Jag vet inte vilken sorts hjälp jag
kan få. (man, 40 år)
Jag ville få ett mer permanent boende och jobb, eventuellt ekonomiskt bidrag från socialen tills jag
hittar jobb. Det bästa vore om vi skulle få en plats där vi kunde ställa vår husvagn, där det finns
vatten och toaletter. (kvinna, 35 år)
Det vore bra att få plats i en parkering där vi kunde lämna vår husvagn eftersom på kyrkogården
där vi bor nu kan vi bara stanna tre månader. Jag vill få jobb med avtal. Jag vill jobba. (man, 46 år)
Det vore bra om vi skulle få en plats där vi kunde parkera våra bilar för att slippa flytta
runtomkring från den ena parkeringen till den andra. T.ex. den här bilen fick jag gratis från en
svensk privatperson som ville bli av med bilen. Han tyckte synd om oss. Det är en gammal modell
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
33(37)
och han ville inte betala skatt längre. Det är bra för att vi har en plats där vi kan sova nu. Polisen
kommer ofta hit och kontrollerar oss. (man, 36 år)
Andra önskemål som lyfts fram gäller är följande. Det skall tilläggas att önskemålen är
inte rangordnade, utan enbart hopslagna efter inriktning och vara ett önskemål från
endast en individ:
•
•
•
•
•
sjukvård: gratis sjukvård, att slippa betala för räkningen man fått till följd av att
man varit på akuten, gratis sjukvård till barn
ekonomiskt stöd: erbjudas ekonomiskt bistånd, ”en viss summa med pengar för
att slippa komma tillbaka” (antas innebära att det sägs att under en period kunde
man få ekonomiskt ersättning i Frankrike om man var där för att tigga, för att
åka därifrån och inte komma tillbaka), ålderspension i Sverige.
utbildning: svensk undervisning med rumänsk lärare, praktikplats,
yrkesutbildning, kvalifikation för något arbete, dagis till barnen med
heldagsprogram.
basbehov: varm mat, gratis mat, kläder, filtar, fler dusch- och tvättmöjligheter,
toaletter på bosättningar.
andra hjälpinsatser: hjälp med att skaffa ny id-handling, möjlighet att åka hem,
hjälp med telefonkontakt med familjen i hemlandet, kortare väntetider för att få
samordningsnummer genom Arbetsförmedlingen, hjälp med etablering.
Två de intervjuade ville inte ha någon speciell hjälp från Sverige. En av dem söker
aktivt jobb och den andra uppger att ha inte vill att polisen kontrollerar dem hela tiden.
Låt oss vara i fred. Vi behöver ingen hjälp. Vi klarar oss. Vi behöver frihet. Att ingen kontrollerar
oss hela tiden. Vi är vanliga människor som vill ha en försörjning. Lämna oss ifred och skicka inte
polisen på oss hela tiden. (man, 22 år)
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
34(37)
Avslut
De 83 personer som deltagit i denna intervjustudie har bidragit med att ge oss i
förvaltningen ökad kunskap om deras förhållanden i Göteborg samt en återkoppling på
de insatser som bedrivs genom förvaltningen i samarbete med idéburen sektor. Man har
frikostig bidragit med sina berättelser om hur det är att leva som EU-medborgare i en
ekonomiskt och socialt utsatt situation i vår stad.
Bilden som visas är en bild av människor som vistas i Göteborg och som lever under
ansträngda förhållanden, genom en utsatthet av att leva ute, ständig oro för sin
försörjning och med den stress det innebär att leva i ett annat land utan språket och långt
ifrån sina familjer.
Många vittnar om en hopplöshet, där framtidsplanerna inte är långsiktiga utan där fokus
är hur man skall få ihop till sin försörjning.
Förvaltningens insatser är under ständig utveckling. Utifrån denna rapport samt den
återkopplingen av IOP för perioden januari-augusti som nyligen sammanställts, har vårt
arbete riktat mot denna grupp människor fått än större möjlighet till utveckling för att vi
skall kunna möta målgruppen på ett bra sätt.
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
35(37)
Bilagor
Semistrukturerad intervjuguide
Social Resursförvaltningen av Göteborgs stad gör en kartläggning genom att intervjua
socialt och ekonomiskt utsatta personer från andra EU-länder som befinner sig
temporärt i Göteborg. Syftet är att få en mer omfattande bild av människornas situation
utifrån deras eget perspektiv om behov, tankar och erfarenheter. Intervjuerna är
anonyma och det som sägs är konfidentiellt. En intervju tar ca 15-20 minuter.
Bakgrundsinformation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kön:
Ålder:
Ursprungsland/ Ort
Familjeförhållande: gift/ ensamstående
Har du minderåriga barn?
Går barnen i skola/dagis?
7. Har du barn med dig i Sverige?
Utbildning och arbetserfarenhet
8. Utbildning:
9. Vad har du för yrke?
10. Vad jobbade du med i hemlandet?
11. När var du anställd senast?
12. Hur försörjer du dig för tillfället?
Information gällande vistelsen i Sverige
13. Varför har du valt att komma till Sverige?
14. Har du varit i andra länder i Europa tidigare?
Vad gjorde du där?
15. Hur tog du dig hit?
16. Med vem har du rest?
17. Vad var planen när du beslutade dig för att resa till Sverige?
18. När kom du och hur länge har du planerat att stanna i Sverige?
19. Blev det som du tänkt dig?
Framtidsplaner
20. Hur ser du på framtiden? Vad vill du göra?
21. Skulle du vilja jobba på ett arbetskooperativ i hemlandet om du skulle ha
möjlighet?
22. Om du skulle få jobb i hemlandet skulle du jobba för en minimilön?
Hälsa
23. Hur upplever du din generella hälsosituation?
24. Har du uppsökt vård i Sverige?
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
36(37)
Utvärdering av befintliga åtgärder
25. Nattboendet Stjärnklart
25.1. Känner du till nattplatserna?
25.2. Har du sovit där?
25.3. Om inte – varför inte?
25.4. Vad tycker du om nattplatserna?
25.5. Var sover du när du inte sover på nattboendet?
26. Dagcentret Famnen (Frälsningsarmén)
26.1. Känner du till dagcentret Famnen?
26.2. Har du besökt?
26.3. Vad tycker du om Famnen?
27. Crossroads (Stadsmissionen)
27.1. Känner du till Crossroads?
27.2. Har du besökt?
27.3. Vad tycker du om Crossroads?
28. Öppna förskolan (Räddningsmissionen)
28.1. Känner du till Öppna förskolan?
28.2. Har du besökt?
28.3. Vad tycker du om Öppna förskolan?
29. Har du haft kontakt med socialtjänsten i Göteborg?
30. Har du kontakt med skolan i Göteborg?
Övrigt
31. Känner du till de svenska reglerna om ordning och reda, skräp, hålla rent efter
sig?
32. Är du oroad för hot och våld?
33. Önskar du att få hjälp i Sverige och på vilket sätt i så fall?
Göteborgs Stad Social resursförvaltning, tjänsteutlåtande
37(37)