Tidrapportering på marknadsavdelningen

Whitepaper
Tidrapportering på
marknadsavdelningen
Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera
marknadsföringsåtgärder och mäta resultat
Få ut mer av er tid!
Optimera marknadsavdelningen
Med tidrapportering blir det möjligt att stämma av aktiviteterna och uppnå
både kort- och långsiktiga mål.
Med hjälp av tidrapportering har vi i TimeLog fått överblick och data för att
optimera marknadsföringsinsatserna och få ut mesta möjliga för pengarna.
Viktiga mål uppnås snabbare och bättre.
Samtidigt har vi fått kontroll över resurser, planering och samordning av
uppgifter, så både försäljnings- och marknadsavdelningen spinner som en
väloljad motor – tillsammans.
Med detta whitepaper i handen får du tips och knep för att komma igång, och
vi hoppas att det kan bli en inspiration till att arbeta med tidrapportering på
marknadsavdelningen.
Lycka till med läsningen!
1
Whitepaper
Optimera marknadsavdelningen
Få ut mesta möjliga av resurserna och planera
bättre och mer effektivt. Detta whitepaper ger dig
svar på de viktigaste frågorna.
1
2
Tidrapportering som styrspak
1.1
Kreativitet kan inte mätas – men det kan tid
3
1.2
Utgångspunkt för tidrapporteringen
3
Vad använder vi tiden till?
2.1
1. udgåva
Skriven av Sascha Skydsgaard
TimeLog A/S
Kungsgatan 10
111 43 Stockholm
Sverige
Telefon 08 -51 977 977
© 2014 TimeLog A/S
Alla rättigheter förbehållna.
www.timelog.se
[email protected]
2
3
Att ta sin egen medicin
4
4
3
Bättre planering av projekt och resurser
5
4
Använda resurser från andra avdelningar
7
5
Tidrapportering som analysverktyg
7
5.1
Budgetuppföljning
8
5.2
Projektportfölj
9
5.3
Pivotrapport
9
6
CRM som analys- och segmenteringsverktyg
7
Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna
9
10
7.1
Resultat från en specifik kampanj
12
7.2
Följer vi vår marknadsstrategi?
12
8
Utnyttjande av TimeLog Help Desk
13
9
Avrundning
14
Whitepaper
1 Tidrapportering som styrspak
1.1
Kreativitet kan inte mätas – men det kan tid
Detta whitepaper vänder sig till dig, som arbetar på en marknadsavdelning och som
antingen använder TimeLog Project, eller funderar på att börja med tidrapportering.
Syftet är att beskriva hur Timelogs egen marknadsavdelning använder TimeLog
Project i vardagen för att hålla reda på alla de olikartade projekt som avdelningen
ansvarar för. Whitepaper tar därför upp varför det är viktigt att tidrapportera, även om
en marknadsavdelning inte fakturerar sina timmar, och hur data som samlas in i
TimeLog Project, kan användas för olika marknadsföringsåtgärder och
resultatanalyser.
En marknadsavdelning har många olika uppgifter – en del långsiktiga och andra
mycket kortsiktiga. Några av dem är pågående, medan andra är projekt som
avslutas när de är färdiga. Det är viktigt att kunna prioritera arbetsuppgifter och ha en
överblick över de planerade projekten, eftersom vi lever i en föränderlig värld, där det
ibland krävs snabba åtgärder, och allt annat får åsidosättas.
Då en marknadsavdelning totalt sett är ett kostnadscenter (dvs.) är en kostnad som
inte kan faktureras till kunder), är det viktigt att kunna dokumentera den tid och de
kostnader som läggs på de olika uppgifterna, för att ta ställning till om det är rätt
investeringar, som tiden används till. Dessutom bidrar det också till att visa det
värde, som avdelningen bidrar med i företaget.
Detta kan vara ett sätt att avliva myten om att marknadsföring inte går att mäta.
1.2
Utgångspunkt för tidrapporteringen
I TimeLogs marknadsavdelning använder vi själva TimeLog Project till tids- och
projektstyrning. Det gör det möjligt att få en överblick av, vilka uppgifter och projekt
som:
3

Tar mest av vår tid

Blir åsidosatt

Kommer in från sidan från andra avdelningar, så planerade uppgifter får flyttas

Har överskridit den beräknade tidsbudgeten

Är den största kostnaden i avdelningen baserat på interna kostnader

Vi ska avsätta resurser till under den kommande perioden

Vi måste överväga att använda externa konsulter till, när vi använder för
mycket tid på dessa
Whitepaper
2 Vad använder vi tiden till?
2.1
”På
marknadsav
delningen,
skiljer vi
mellan
projekttyper
na,
operativa
projekt och
investerings
projekt”
Att ta sin egen medicin
Med tanke på att vi säljer ett tidrapporteringssystem och ger råd om tidrapportering,
tar vi naturligtvis vår egen medicin på allvar, och det kan verka överväldigande, om
man inte är van vid tidrapportering. Därför vill många börja med mindre detaljerade
projekt än dem vi har, men vid en viss tidpunkt brukar man få blodad tand, när det
står många timmar på en övergripande uppgift t.ex. SEO-optimering. Då vill man
veta vilka uppgifter SEO-optimering innehåller, och vilka av dem som används mest
tid på.
På marknadsavdelningen, skiljer vi mellan projekttyperna, operativa projekt och
investeringsprojekt. Operativa projekt är de uppgifter vi kontinuerligt arbetar på – det
kan vara SEO-optimering, underhåll av webbplats och hantering av Google Adwords.
Investeringsprojekt är "engångsprojekt” eller projekt som kan sluta som operativa
projekt eftersom vi bestämmer att det är en bra investering att fortsätta med
framöver.
Ett exempel på detta är när vi började med våra uppsökande verksamheter som
MeetUps och seminarier. Det började som ett investeringsprojekt, eftersom det hade
ett slut, där vi utvärderade om det var en framgång. Det tyckte vi att det var, och
planerade därför in framtida event i den ordinarie verksamheten. Vi upprättade därför
ett nytt operativt projekt. (För att förstå skillnaden mellan operativa projekt och
investeringsprojekt i TimeLog hänvisar vi till whitepaper "Tidrapportering i TimeLog
Project").
Vår detaljnivå innebär att vi har ett konkret underlag för beslutsfattande. Om syftet är
att använda 10 timmar i veckan på Adwords-optimering, men tidrapporteringarna
visar att vi bara använder tre, då måste vi fundera på om arbetsuppgifter ska
omprioriteras, eller om vi ska lägga ut det till en extern konsult. Om vi inte har denna
detaljgrad, utan bara ett projekt vid namn
”Online Marketing”, där både Adwords och SEO-arbete blir rapporterat, så är det
svårt att ändra vårt agerande och våra prioriteringar, eftersom vi inte kan se vilka
uppgifter som det används mest tid.
4
Whitepaper
Figur 1
Här visas fasplanen på vårt SEO-projekt, och hur vi har brutit ned det i en rad
underuppgifter.
Alla de externa kostnaderna i samband med ett projekt, blir också rapporterade i
TimeLog Project, så vi har alltid en fullständig överblick över kostnaderna. Detta gör
det möjligt att gå tillbaka i tiden och se vad vi har betalat för externa konsulter, och
därmed behöver vi inte kontakta ekonomiavdelningen för att se tidigare räkningar.
Likaså kan vi ständigt jämföra de faktiska kostnaderna med budgetarna, och därmed
ha strama tyglar på våra totala kostnader för avdelningen.
3 Bättre planering av projekt och resurser
Med TimeLog Projects resursplanering är det lätt för personalen på
marknadsavdelningen att planera de närmaste veckornas arbete. Här får man en
samlad överblick av de projekt som har prioriterats – och samtidigt ser man till att
5
Whitepaper
inga deadlines glöms bort. Semesterperioder, lediga dagar osv. ingår också i denna
plan och ger därmed en mer effektiv planering.
Verktyget ger varje medarbetare ett medansvar för att planera och prioritera sin tid.
Det är därför en bra idé att varje medarbetare, t.ex. varje fredagseftermiddag, går in
och planerar den kommande veckans arbete för att öka effektiviteten, eftersom man
då slipper att löpande ta ställning till, nästa veckas uppgifter.
Figur 2
Här visas ett utdrag från TimeLog Projects resursplaneringsverktyg och hur en veckas arbete
kan prioriteras:
Mot grundval av denna planering, kan vi se om planerna blev gjorda, eller om det
kom in nya uppgifter från sidan som förstörde den ursprungliga planen.
Till detta använder vi rapporten Bokat jämfört med rapporterat arbete för
uppföljning, så vi är säkra på, att en uppgift inte har glömts bort i hastigheten, och att
6
Whitepaper
vi får ta aktiv ställning till, om de timmar, som var planerade, ska planeras om den
kommande veckan eller flyttas till en annan tidpunkt.
Resursplaneraren gör det också möjligt att planera långsiktigt, och man kan därför
lägga in sina marknadsföringsuppgifter, som då utgör den övergripande
marknadsföringsplanen och aktivitetskalendern.
För mer information om användning av resursstyrning i TimeLog Project se
whitepaper Resursstyrning i TimeLog Project (danska).
4 Använda resurser från andra avdelningar
I TimeLog använder vi TimeLog Departments, som delar in våra medarbetare i olika
avdelningar. Det gör det möjligt att se hur många resurser de olika avdelningarna
lånar av varandra. Det bidrar ofta till att förklara varför vissa av våra uppgifter inte blir
klara i tid. Vi kanske ser att försäljningsavdelningen eller konsultavdelningen har
lånat medarbetartimmar från vår marknadsavdelning för några av sina projekt.
Detta gäller även åt andra hållet, att t.ex. utvecklingsavdelningen kan se hur många
resurser de lånar ut till marknadsavdelningen, och då kan vi bedöma om vissa av de
tekniska marknadsföringsarbetsuppgifterna bör outsourcas, så deras tid inte
försvinner från andra viktiga projekt. Bedömningen är här, om den interna kostnaden
är dyrare, än vad vi skulle betala för en extern konsult/byrå som samtidigt också är
specialister inom sitt område, medan våra utvecklare är specialister på att koda
TimeLog Project. Resultatet blir en optimal användning av resurser baserat på aktiva
val istället för att bara göra som vanligt.
5 Tidrapportering som analysverktyg
Baserat på avdelningens tidrapportering får vi ett kraftfullt analysverktyg som kan
visa vilka uppgifter som tar mest av tiden, och vilka uppgifter som konsekvent blir
nedprioriterade.
Till detta använder vi följande rapporter på marknadsavdelningen:
Tidrapportering per projekt/medarbetare
Denna rapport är bra till att skapa en överblick av den totala tidsförbrukningen per
projekt under en viss period och uppgifterna för de projekt som fått mest
7
Whitepaper
uppmärksamhet. Rapporten kan visa data antingen med projekten eller med den
enskilda medarbetaren som utgångspunkt.
Därför kan den också användas för månadssamtal med medarbetarna för att se om
de överordnade planer som gjorts för den enskilda medarbetaren, följs eller om de
störs av andra projekt som vi eventuellt kan flytta till andra resurser. (Se Figur 3)
Figur 3
Rapporten visar vecka för vecka vilka projekt som medarbetaren har arbetat med och det är
därför lätt att se om det finns några projekt som försummas:
5.1
Budgetuppföljning
Här visas en översikt av hur många timmar som finns kvar på investeringsprojekten,
eftersom dessa alltid innehåller en tidsbudget. Vi kan alltså se om vi nästan har
använt hela budgeten, och om detta ska justeras.
Om vi justerar budgetar, skapar vi alltid en baslinje (en ögonblicksbild av projektets
status/budget just nu och här) på varje projekt, så vi kan se hur projektet såg ut när
vi skapade det, och hur det har förändrats över tid, så att vi kan lära oss av våra
erfarenheter. Om vi inte har en baslinje, har vi inte en chans att se hur den
ursprungliga budgeten såg ut, och om vi har kunnat genomföra den.
8
Whitepaper
5.2
Projektportfölj
Här följer en mer allmän översikt med mer data än i rapporten Tidrapportering per
projekt/medarbetare. Här kan vi se alla avdelningens projekt och välja vilken
information vi tycker är relevant, till exempel, start- och slutdatum, kostnader,
senaste tidrapportering samt budgeterad och allokerad tid. Det ger en snabb
överblick över hur det ser ut med både tidsplan, budget, osv.
5.3
Pivotrapport
Denna rapport ger nästan oanade möjligheter att se olika uppgifter antingen grafiskt
eller i detalj i en tabell. Vi använder den t.ex. för att se hur mycket tid som spenderas
på operativ verksamhet jämfört med investeringsprojekt samt vilka projekt, som har
tagit mest tid på avdelningen under en specifik period.
Figur 4
Detta cirkeldiagram visar en medarbetares tidsprofil under en viss period:
6 CRM som analys- och segmenteringsverktyg
Ett klassiskt CRM-system ses i första hand som ett verktyg för att följa upp
säljaktiviteter och fungera som en kommunikationslogg för kunden. Med rätt
inställning och datainsamling kan ett CRM-system också bli ett oumbärligt och
9
Whitepaper
kraftfullt verktyg på marknadsavdelningen. Ett bra CRM-system gör det möjligt att
analysera resultaten av marknadsföringskampanjer, marknadsstrategi och mycket
annat.
I TimeLog använder vi vårt eget CRM-system, där vi bland annat kan skapa olika
segmenteringskriterier som vi själva kan definiera. Därmed har vi möjlighet att samla
in mycket information på varje kundkort, som vi till exempel, kan använda för att
analysera kundprofiler samt att ta fram kontaktuppgifter för kampanjer riktade till
olika målgrupper.
Genom att själva kunna definiera vilken information vi vill samla om leads och
kunder, kan vi enkelt söka efter specifika kriterier och skapa kampanjer, som
matchar den önskade profilen. Vi exporterar antingen data till Excel för att arbeta
med dem eller för att importera det till vårt e-post-marknadsföringssystem, och
annars använder vi den inbyggda möjligheten med kopplade dokument om vi
behöver skicka ut en direkt-e-postkampanj.
7 Kvaliteten på marknadsföringsåtgärderna
I TimeLog, mäter vi alla relevanta aktiviteter för att bedöma huruvida investeringen
har betalat sig. Det betyder att vi också går in och tittar på kvaliteten på de leads vi
tar fram till försäljningsavdelningen genom olika satsningar.
Vi arbetar enligt denna modell, som vi i TimeLog kallar försäljningstratten:
Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur
många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får
genom dessa möten.
10
Whitepaper
Antalet besökare och leads får vi från Google Analytics, men i CRM, kan vi se hur
många möten som har bokats/hållits under en period, och hur många kunder vi får
genom dessa möten.
Genom att använda uppgiftsstyrningen i TimeLog CRM kan man se, hur många av
de möten som t.ex. bokades i januari, som gick vidare i processen och utvecklades
till kunder. Detta görs mycket enkelt genom att exportera den uppgiftstyp, som vi till
exempel har kallat "möte 1" i Excel och sedan göra en enkel pivotrapport baserad på
alla tillhörande data som exporteras. Vi kan se exakt hur många procent av våra
möten som har utvecklats till nya kunder.
Vår kundstatus avslöjar varför leads, som inte blivit kunder, eventuellt inte längre
befinner sig i en säljprocess. Oftast när vi är ute hos våra kunder för att
implementera TimeLog CRM, så ser vi en mycket enkel kundstatusstruktur, men
genom att utöka denna, får man plötsligt värdefull information om, varför leads inte
går vidare i försäljningsprocessen.
Här följer en översikt av alla de kundstatusar vi opererar med i TimeLog CRM, när
leads blir inaktuella:
Figur 5
Vår valmeny av
inaktuella
kundstatusar:
Därmed kan vi till exempel, dra slutsatsen att 10 % av alla dem som vi har hållit
möten med under en viss period, för närvarande har lagts på is, och ska kontaktas
senare, och 2 % har vi förlorat till konkurrenter.
11
Whitepaper
Eftersom vi i sektionen Grupper anger vilken konkurrent det gäller, kan vi gå in och
göra ytterligare analyser på vilken typ av leads vi förlorar till konkurrenterna och om
det är samma konkurrent varje gång? Det ger en transparens som gör det möjligt att
reagera snabbt och anpassa vår marknadsföring och försäljningsstrategi efter
omständigheterna.
7.1
Resultat från en specifik kampanj
I systemet, hjälper vi säljarna att göra samtalslistor, för deras uppsökande
försäljningsarbete. När vi sätter ihop en samtalslista markerar vi den med ett namn
under Grupper. När säljarna har ringt igenom listan, kan vi lätt gå in och analysera
hur framgångsrikt det har varit; dvs. hur många möten man har bokat via denna lista.
Ett år senare, kan vi gå igenom listan igen och se var i säljtratten olika leads befinner
sig är – står de som inaktuella, ”qualified leads”, ”hotleads” eller kunder?
På detta sätt kan vi lätt följa upp alla de olika kampanjer och samtalslistor som
säljarna använder, så resultaten kommer fram, och vi eventuellt kan optimera
processen nästa gång.
7.2
Följer vi vår marknadsstrategi?
Vi har en tydlig strategi i TimeLog om vilken typ av kunder som är vår primära och
sekundära målgrupp. I TimeLog CRM har vi därför definierat vissa kännetecken, så
att vi kan åtskilja dessa i de olika analyserna. Sådant sker t.ex. genom att använda
fältet branschkoder detaljerat. Här använder vi de officiella branschkoderna, som
bland annat kan hittas på www.cvr.dk. Dessutom har vi som tidigare nämnts valt att
skapa olika segmenteringskriterier under funktionen Grupper på både kundkort och
kontaktpersoner.
Mot bakgrund av de data vi samlar in i TimeLog CRM, kan vi därför hela tiden
analysera oss fram till, om vi följer strategin – alltså om våra försäljnings- och
marknadsföringsåtgärder riktar sig till rätt målgrupp, eller om vår marknadsföring
träffar ett helt annat segment. En av de analyser som vi bland annat gör, är att dra ut
en kundlista och exportera den till Excel, där vi lätt kan göra en pivotering av data
och se hur många procent av vår kunddatabas, som är vår primära målgrupp. Vi kan
också lätt följa upp hur stor andel av våra möten, som hålls med den primära och
sekundära målgruppen.
Allt detta gör det möjligt att reagera snabbt på verkliga fakta, om vi tror att siffrorna
inte stämmer överens med vår strategi. Därigenom kan vi anpassa vår
kommunikation och marknadsföring – och i sista hand ändra strategi.
12
Whitepaper
8 Utnyttjande av TimeLog Help Desk
Eftersom vår supportavdelning använder TimeLog Help Desk för att registrera
inrapporterade fel i systemet samt allmänna frågor om användningen av TimeLog
Project, kan vi lika gärna dra nytta av de data som vi på marknadsavdelningen kan få
"gratis" från denna aktivitet.
Varje gång våra kunder kontaktar oss med en fråga om TimeLog Project, så vi
skapar ett ärende i TimeLog Help Desk och kategoriserar dem efter olika
supporttyper:
Figur 6
De olika supporttyper som vi
använder till att gruppera
supportdata inom.
På detta sätt får vi löpande
data om alla de olika behov
våra kunder har, och vad vi
kan sätta in i förhållande till
marknadsföringsavdelningens
aktiviteter, t.ex. genom att
skapa extra användarhandledningar på hemsidan.
13
Whitepaper
”Uppgifterna ger oss
också
möjlighet
att
förbättra
vår
hjälpsektion
på
hemsidan”
På marknadsavdelningen har vi möjlighet att gå in och analysera oss fram till, var i
produkten det ställs flest frågor – om det är många frågor som är av samma typ.
Därmed har vi möjlighet att vara proaktiva både i fråga om att hjälpa våra befintliga
kunder, men också när det gäller att förbättra vår kommunikation på hemsidan och i
försäljningsmaterialet, eftersom vissa leads troligen har samma frågor, som därmed
kan besvaras redan i försäljningsprocessen.
Uppgifterna ger oss också möjlighet att förbättra vår hjälpsektion på hemsidan, som
används både av befintliga kunder och leads som testar systemet. Samtidigt kan vi
optimera vårt SEO-arbete på dessa ord med bra och relevant innehåll. Genom att
arbeta med supportavdelningen får vi en synergieffekt i att veta, vilket
instruktionsmaterial som ska prioriteras – och som kan hjälpa både kunder och
leads.
9 Avrundning
Nu har vi tittat vitt och brett i förhållande till användningen av TimeLog Project på vår
marknadsavdelning. Vi hoppas att detta whitepaper har kunnat ge lite insyn i hur ni
kan använda data från TimeLog Project till processoptimering och analys av
marknadsföringsåtgärder.
Om man ska sammanfatta detta whitepaper, så ger data i TimeLog Project följande
fördelar för en marknadsavdelning:

Bättre uppföljning av marknadsföringsplaner, budgetar och deadlines

Ökad medvetenhet och striktare prioritering av arbetsuppgifterna.

Bättre förmåga att bedöma projekt innan de sätts igång

Ökad medvetenhet om att interna projekt också har en kostnad

”Gratis” information från andra avdelningar, som ni kan utnyttja för att vara
proaktiva i er kommunikation

Benchmarking av tidigare projekts kostnader gentemot en extern kostnad

Solid dokumentation och kunskaper om era marknadsföringsåtgärder, och
om de ger de förväntade resultaten

Siffror som visar om ni följer er strategi
De flesta av ovanstående fördelar får ni helt automatiskt med enkel tidrapportering
och insamling av data om leads och kunder. Detta bidrar till att ge ett strukturerat
förhållningssätt till det arbete som utförs på en marknadsavdelning – och det är
lättillgänglig information.
Dessutom bidrar det till att avliva myten att "marknadsföring kan inte mätas",
eftersom ni faktiskt kan presentera direkta resultat av era aktiviteter för ledningen.
14