Se rapporten - Aktietorget

 PRESSMEDDELANDE Cline Scientific AB 2015-­‐05-­‐05 Cline: Kvartalsredogörelse 1 Jan – Mars 2015 Cline Scientific AB januari -­‐ Mars 2015 •
•
•
•
•
Intäkter under första kvartalet uppgick till 7 kSEK (47 kSEK). Resultat före skatt, -­‐ 474 kSEK (-­‐ 225 kSEK). Summa eget kapital uppgick till 9 685 kSEK (113 kSEK) vid periodens slut. Likvida medel uppgick till 10 128 kSEK (476 kSEK) vid periodens slut. Emission om SEK 10,2 miljoner inför notering på AktieTorget gjordes under februari månad. Emissionen övertecknades med ca 25% och tillförde således bolaget SEK 10,2 miljoner före emissionskostnader. Resultat och ställning Resultat för första kvartalet före skatt uppgick till -­‐474 kSEK (-­‐ 225 kSEK) eller -­‐ 0,06 kr (-­‐ 2,25 kr) per aktie. Antal utestående aktier är 7 500 000 stycken (100 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 128 kSEK (479 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. Väsentliga Händelser perioden •
•
•
•
•
Cline Scientific har under hösten 2014 samt större delen av kvartal 1 2015 ägnat mycket av resurser och tid för att förbereda den emission med påföljande notering på AktieTorget som skedde 30:e mars 2015. Intresset för Cline var mycket stort och emissionen tecknades till 125 %. Alla anställda deltog i presentationer av bolaget med efterföljande frågor på 17 olika platser i landet vilket förutom investerare även resulterade i kontakt med ett antal potentiella framtida kunder! Under perioden har de dagliga kundkontakterna upprätthållits. Med två kunder pågår avtalsdiskussioner om ett utvidgat samarbete. Cline Scientific blev som ett av fem företag nominerade till ”Årets nanoföretag” av Swed Nanotech. Väsentliga Händelser efter perioden •
•
•
•
Ytterligare order till en forskargrupp från University of Edinburgh/Centre for Regenerative Medicine Deltagande tillsammans med distributör på utställning i Tjeckien, Brno. Leverans av mindre order till ny kund i England för utvärdering av Clines Nano partiklar. Startat diskussioner med 5 europeiska distributörer om potentiellt samarbete. •
•
Inlett diskussioner med potentiell distributör i Kina. Blivit kontaktade av intresserad distributör i USA (Kalifornien) med moderbolag i Japan vilket också kan vara en intressant potentiell partner. VD kommentar ”Cline har under det senaste halvåret dels intensivt arbetat med att skapa en finansiell plattform för företagets vidare expansion, dels fortsatt arbetet med att bygga en kundbas utanför Skandinavien. Vår lyckade notering på AktieTorget har tagit mycket tid, men ger oss en helt annan möjlighet att nu starta det arbete som kan leda företaget in i en expansionsfas. Att snabbt kunna växla upp våra ansträngningar att nå fler kunder, fler större marknader, samt att utveckla vår produktionskapacitet av de unika produkter Cline erbjuder inspirerar alla involverade till än större ansträngningar för att etablera Cline på en global marknad. Vi kommer under de kommande två åren att använda våra nya resurser till att skapa en kundbas som vi hoppas resulterar i att Cline via försäljning börjar växa till ett självständigt företag på en internationell marknad. Med tanke på att den första stamcellsterapin godkändes för att marknadsföras inom EU i februari i år så ser vi en reell möjlighet till att fler terapier (behandlingar) baserade på stamceller kommer att följa. Vi tror att ”proppen kan ha gått ur” och att företag som levererar produkter för framtagande & produktion av stamcellsterapier går en lysande framtid tillmötes!” För frågor angående bolaget, vänligen kontakta: Patrik Sundh, VD E-­‐post: [email protected] Telefon: 0703-­‐585 088 Kommande rapport 2015-­‐08-­‐06, halvårsrapport Översiktlig granskning Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Göteborg den 5 maj 2015 Styrelsen för Cline Scientific AB, Åke Holmquist, Styrelseordförande Ann-­‐Christine Hvittfeldt Johan Bjurquist Clas Bolander Helena Herlogsson Patrik Sundh, VD Om företaget Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för att via stamcellsodling skapa "reservdelar" till människokroppen. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt. Bolaget har redan ett flertal betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen. En beskrivning av företagets teknologi finns på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=iiK6lnWH0yo&feature=youtu.be
Cline Scientific AB Telefon: 031-­‐387 55 55 Carl Skottsbergs gata 22 B E-­‐post: [email protected] 413 19 GÖTEBORG Hemsida: www.clinescientific.com