På väg mot ett solbränsle, Spinntronik, Fracking

forskning
25 år
www.forskning.com
WEBB-TIDNINGEN FÖR FORSKARE, NATURVETARE, TEKNIKER och andra intresserade 2015-04-16
Senaste artikel
sid 12
”Vi kan göra oss
fria både från de
ändliga och miljöpåverkande fossila
bränslena och från
kärnkraften.”
På väg mot ett solbränsle, Spinntronik, Fracking
INNEHÅLL
GRUNDAD 1985
webb-Tidningen FORSKNING
• är en unik ”rullande”, dvs successivt och kontinuerligt uppdaterad, webb-tidning som presenteras i pdf-format via en
länk från tidningens nyhetssajt forskning.com.
• bevakar svensk forskning och utveckling inom naturvetenskap och teknik. Innehållet spänner från grundforskning till
innovation
• vänder sig främst till alla som är direkt verksamma inom
forskning och utveckling, men även till studerande, lärare,
tjänstemän, beslutsfattare och opinionsbildare, samt
seriöst intresserade privatpersoner
• är helt självständig och obunden, men har ett kvalificerat
kontaktnät inom svensk forskning
• har som redaktionell idé att presentera framstående svensk
forskning som är relevant för samhällets utveckling och
människors levnadsvillkor
• ger läsaren både djupare kunskap, bredare sammanhang
och tillsammans med webb-platsen forskning.com även
nyheter inom svensk forskning.
MÅLGRUPPER
• Naturvetare, ingenjörer, tekniker, konsulter, tjänstemän,
och beslutsfattare inom näringsliv och för­­valtning
• Forskare vid natur­­­­vetenskapliga fakulteter och
tekniska hög­­­­skolor, forsknings­­institut etc. Lärare och
stude­ran­de vid uni­­ver­sitet, hög­skolor och gymnasier
.• Seriöst intresserade privatpersoner
4
ANNONSBOKNING
Gå till http://www.forskning.com och klicka på
”DIN FORSKNING” för information och bokning eller
telefon 0725185159
26
18 Fracking - varken frälsning
eller katastrof
22 De gäckande jordbävningarna
26 Forskarna i spinn
30 Extremt snabba proteiner
32 Effektivare katalysatorer
36Boktips
REDAKTIONELLT
Redaktör och ansvarig utgivare Lars Alvegård
fd informationschef på Chalmers tekniska högskola
tel: 0725185159
[email protected]
www.forskning.com
FORSKNING
Senaste artikel
ADRESS
Toremossegatan 16
418 27 Göteborg
ANTAL LÄSARE
Webbplatsen forskning.com med webb-tidningen
har fn ca 45..000 besökare per år
342
12 På väg mot ett solbränsle 34 Plantor som renar jord och räddar liv
EKONOMI
Plusgiro: 64 01 74 - 9
Bankgiro: 857 - 0905
VAT nr: SE556887970301
IBAN: SE61 9500 0099 6034 0640 1749
BIC: NDEASESS
Godkänd för F-skatt
12
9Göran Gustafsson-prisen
ÄGARE
Tidningen FORSKNING i Göteborg AB
Org nr 556887-9703
KONTAKT
[email protected]
18
4 Prins Pralins mamma
TEMA
text LARS ALVEGÅRD
Prins Pralins
mamma
Sara Snogerup Linse fick nyligen ta emot KTH:s Stora Pris
på 1,2 miljoner kronor. Det är ett prestigefullt, men också
ovanligt pris då pristagarna representerar vitt skilda områden.
Bland senare års pristagare finns Hans Rosling, artisten
Robyn, Skypes grundare Niklas Zennström och modeskaparen
Gunilla Pontén.
Sara Snogerup Linse är professor i Fysikalisk kemi vid Lunds
universitet, men också framgångsrik orienterare, liksom författare och illustratör till barnböcker bl a om Prins Pralin.
KTH:s PRISMOTIVERING: “Sara Snogerup Linse
har genom sin molekylärfysikaliska forskning
vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners
biofysikaliska kemi och deras avgörande roll
vid några av vår tids vanligaste sjukdomar som
diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit,
engagemang och kompetens banar väg för ny och
livsavgörande kunskap.”
– KTH:s Stora Pris är ju lite annorlunda genom att det är synnerligen brett.
Känner du dig hemma i prismotiveringen?
– Ja, det tycker jag nog. Jag är flitig när det är
något jag tror på. Jag gillar att lösa problem och
lägger ner den kraft som behövs. Men de som delar ut priset har uppenbarligen mycket stor frihet
i valet av pristagare.
4
FORSKNING
– Du är ju proteinforskare och studerar
hur proteiner samverkar i kroppen. Kan
du berätta kort om din forskning?
– Jag sysslar egentligen med fysikalisk kemisk
grundforskning på proteiner. Jag studerar hur
proteiner samverkar och då är det ett antal frågor
man ställer sig. Till exempel hur proteinerna
samverkar med andra molekyler, om bildar de
något slags komplex, med ett annat protein, en
liten ligand, en metallatom eller t o m en annan
kopia av sig själv. Då vill man t ex ta reda på
andelen komplex och andelen fria proteiner. Det
avspeglar det vi kallar affinitet. Som fysikalisk
kemist vill man också förstå de drivkrafter som
ger en viss affinitet. Och så studerar man det som
kallas specificitet, det vill säga skillnad i affinitet
för olika molekyler. Då kan man börja fundera
FORSKNING
5
IN-LEDAREN
på vilka koncentrationer i kroppen skulle kunna
styra om det finns ett komplex eller inte.Ytterligare en sak man vill veta är hur snabbt reaktionerna går, hur snabbt komplex bildas och hur
snabbt de löses upp. Det är viktigt för signalering
i celler till exempel, där omfördelningen mellan
komplex och fria komponenter måste kunna ske
snabbt eller långsamt för att svara på snabba
eller långsamma förändringar av cellens sammansättning. Vi vill att hjärtat ska slå varje gång
kalciumjonkoncentrationen stiger
i hjärtmuskelcellerna, och det sker
varje sekund eller oftare. Tidsskalan
för en reaktion är alltså väldigt viktig
för att komplex skall både hinna
bildas och lösas upp inom en viss
tidsrymd, t ex under en sekund så
att hjärtat hinner slappna av mellan
varje kontraktion. Att mäta sådana
här hastighetsparametrar är klassisk fysikalisk kemi. Som fysikalisk
kemist vill man också förstå de
molekylära faktorer som ökar eller
begränsar reaktionshastigheten. Är
det laddningar, eller har det som, så ofta är fallet,
något med vattens speciella egenskaper att göra?
– Det som ledde fram till priset var att jag
började studera oönskade komplex. Alltså när
proteiner sätter ihop sig på ett sätt som inte är
bra för kroppen. När de bildar aggregat med kanske tusen eller tiotusen proteiner som på något
vis korrelerar med sjukdomar. Idag tror man inte
att det är de jättestora aggregaten, utan kanske
de med mellan två och tjugo molekyler som är
farliga. Jag har försökt att ta reda på vilka delsteg
som sker i aggregeringen och varför. Och i vilket
skede i processen de små, giftiga aggregaten
bildas. Sådan kunskap har framför allt bäring på
Alzheimers och Parkinssons sjukdom.
försöker fundera ut om det finns något angreppssätt som saknas och där min forskning kan göra
skillnad. Att hitta en liten egen nisch. Det som
andra forskare redan gör, gör de säkert lika bra
som jag. Jag konstaterade att vad andra forskare
inte gör inom mitt område är att satsa på de
allra mest grundläggande mekanismerna. Det
är därför jag har tittat på aggregeringsprocessen
och vilka delsteg som finns i den. Vad som då
hände var att jag och mina kollegor hittade ett
helt oväntat steg som
ingen förutsagt, men
som visade sig vara
det viktigaste, därför
att just det steget ger
upphov till de giftiga
aggregaten. Det vi såg
var en autokatalytisk
effekt, en snöbollseffekt. Vi fann att så
fort något aggregat
bildats, så har det en
yta som är katalytisk
där fler proteiner
kan sätta sig och skapa nya aggregat som lossnar
och då finns det ännu mer katalytisk yta, och så
vidare i en väldigt snabbt accelererande process.
– Var det detta du sysslade med tillsammans med forskarna i Cambridge?
– Precis. Vi körde experiment i Lund, men för
att förstå experimenten började vi samarbete
med teoretiker som utvecklade matematiska
modeller för alla processer som kan ske. Och så
jämförde vi våra experimentella data med modellerna och såg vilka modeller som stämde bäst
med våra data. Sen förutsade vi nya resultat utifrån den minst komplicerade modell som passade alla data, designade nya experiment, bl a med
isotopmärkning, och fann att de nya resultaten
var exakt de som förutsagts, vilket stärker den
modell vi hittat. Fast man kan ju förstås aldrig
bevisa någonting, bara visa vad som är mer eller
mindre troliga förklaringar till de experimentella
observationerna.
”Det finns ju oerhört
många som arbetar
inom detta fält. Men
jag har försökt se vad
forskarna inte håller
på med och så satsar
jag på det.
Vad man inte gör
– Det finns ju oerhört många som arbetar inom
detta fält. Men jag har försökt se vad forskarna
inte håller på med och så satsar jag på det. Jag
6
FORSKNING
Foto: Gunnar Menander
FORSKNING
7
IN-LEDAREN
– Du har ju arbetat med nanopartiklar
också. Det låter som något helt annat.
– Det låter kanske så, men det var faktiskt den
vägen jag kom in på detta med proteinaggregat.
Vi började studera vad som egentligen händer
med nanopartiklarna i en kroppsvätska. Som
förväntat började de binda upp proteiner, inte
slumpartat, utan vissa proteiner selektivt. Vi tog
reda på vilka proteiner det gällde. Vi undersökte
affinitet och reaktionshastigheter och hur proteinerna byter plats med varandra. Man behövde
få en detaljerad förståelse av vad som händer
över tid. Och hur bindningen till nanopartiklar
påverkar proteinernas funktion och aggregeringsförmåga.
– Du är invald i Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelkommittén för kemi
och hunnit med en akademisk karriär
med kvalificerad forskning och bland annat fått ett ERC anslag på 22 miljoner för
Alzheimerforskning. Hur har du hunnit
med det? Du är ju ändå ganska ung.
– Jo, och jag har ändå fött tre barn och varit
väldigt mycket barnledig. Så jag är egentligen
bara trettio år och inte femtiotvå som det står i
passet, skrattar Sara Snogerup Linse. Men jag
har också haft bra och engagerade människor
omkring mig som varit koncentrerade på att nå
resultat.
– Två av mina barn är vuxna, men min mellanpojke hade grav autism och var utvecklingsstörd. Han behövde passning varje sekund., och
när han flyttade hemifrån vid 18 års ålder fick
jag plötsligt hundra timmar ”ledigt” i veckan.
Nu lever han inte längre, ett stort tomrum, men
jag försöker fokusera på glädjen över att ha haft
honom och alla starka minnen från hans 23 år i
livet.
– Och så skriver du barnböcker också.
– Jag har alltid varit road av att skriva. Jag
skrev barnböcker redan i tonåren, även om ingen
gavs ut. Men jag gav ut en tidning i högstadiet
med många prenumeranter. Och jag har även varit road av att rita och att skapa musik. Jag både
8
FORSKNING
AKTUELLT
skriver och illustrerar böckerna och gör sånger
tillsammans med Kyrre, min sambo. När man
är två om ett intresse är chansen större att det
verkligen skall bli någonting av det.
– Du är uppenbarligen en utpräglat
kreativ person. Är inte det egentligen utmärkande även för att driva framgångsrik forskning?
– Definitivt. Man arbetar ju med något man
inte känner till och då finns det ju inga färdiga
recept för hur man skall komma framåt. Då
måste man tänka utanför lådan och hitta på metoder att komma vidare. Jag är ingen person som
gör detaljerade planer i förväg, utan lever snarare
en dag i taget. Jag har naturligtvis långsiktiga
forskningsmål jag vill uppnå, men jag har svårt
att planera för mycket. Jag tycker inte forskning
lämpar sig så bra för det, konstaterar hon. •••
SARA SNOGERUP LINSE
Ålder: 52 år
Bor: Lund
Familj: Sambo Kyrre, tre söner, Kyrres söner,
syster, bror och mor.
Fritidsintressen:
Orientering, löpning, gympa, vandring, skapa
sagor, teckningar och musik, verksamhet för
personer med autism.
Om jag inte blivit läkare och forskare:
Kanske hade jag startat en skola för barn som
inte kan sitta stilla, där de hade fått lära sig det
mesta medan de rör sig och det som kräver att
man absolut sitter stilla hade föregåtts av en
rejäl fysisk utmattning.
Aktuell som:
Mottagare av KTH:s Stora Pris 2014
Göran Gustafssonprisen
Göran Gustafssonprisen är mycket eftertraktade och
prestigefyllda bland yngre forskare i Sverige.
Årets fem pristagare delar på tjugofyra miljoner kronor
och belönas för forskning om differentialekvationer, helt
nya typer av supraledare och inom kemin en spännande
metod som använder röntgenfri elektronlaser för att studera biologiska molekyler. Pristagaren i molekylärbiologi
ger oss svar om människans ursprung och medicinpristagaren kartlägger generna för fetma.
Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250.000 kronor.
MATEMATIK: Partiella differentialekvationer och jakten på generella samband
• Kaj Nyström är professor i
matematik, Uppsala universitet.
Nyströms forskning har en betydande teoretisk tyngd och är till sin
natur av grundforskningskaraktär.
Forskningen behandlar främst
partiella differentialekvationer, med
tillämpningar inom matematisk analys, finans och fysik. Han är särskilt
intresserad av så kallade icke-linjära
och degenererade elliptiska och paraboliska partiella differentialekvationer. Förenklat används elliptiska
problem för att modellera fenomen
som inte beror på tiden och som är
av stationär natur. För att förstå dynamik är det dock viktigt att arbeta
med paraboliska problem.
Kaj Nyström har bland annat
utvecklat matematiska tekniker med
vilka det nu är möjligt att närmare
förstå och analysera lösningar till
icke-linjära partiella differentialekvationer av p-Laplace-typ. Dessa
ekvationer är viktiga i funktionste-
ori, men finner också tillämpningar
inom till exempel spelteori.
Kaj Nyström arbetar även med
att förstå motsvarande paraboliska
problem, och med att bygga en
matematisk teori för en betydande
klass av icke-linjära singulära och
degenererade paraboliska partiella
differentialekvationer som inkluderar den så kallade p-paraboliska ekvationen. Han vill även utveckla den
matematiska analysen av ekvationer
av Kolmogorov-Fokker-Planck-typ.
Bland de tidigare och pågående
projekt som Nyström bedriver ingår
även mer tillämpade projekt som
optimering av vattenkraft, modellerad som så kallad optimal switching
problem, samt matematiska modeller för högfrekvenshandel.
[email protected]
FYSIK: Han upptäckte en helt ny
kategori av supraledare
• Egor Babaev, Institutionen
för teoretisk fysik på KTH. Hans
forskning kretsar kring så kallade
supraledare, material som har en
oändligt stor förmåga att leda elektricitet. Det finns i dag två kategorier
av supraledande material. Samtliga
supraledande material som har
upptäckts inom det senaste halvseklet har visat sig tillhöra någon
av dessa två kategorier. Men Egor
Babaev har tillsammans med sin
forskargrupp kunnat visa att det
måste finnas ytterligare en kategori.
Upptäckten har kommit att kal�las typ 1.5. I de materialen kan de
supraledande elektronerna betraktas som flera samexisterande typer
eller subpopulationer, där vissa
beter sig som elektroner i material
av typ 1, medan andra beter sig
som elektroner i material av typ 2.
Den här tredje kategorin av supraledare har öppnat upp för ett nytt
forskningsfält med en mängd frågor
om virvelfysik, fasövergångar och
nya tillämpningar.
Egor Babaev undersöker även
olika materialtillstånd, och har
förutspått två tillstånd som tidigare varit okända: supraledande
supravätskor och metalliska
supravätskor.
Supraledare har i dag en rad
tekniska användningsområden, som
höghastighetståg och förlustfria
kraftledningar. Det är också tack
vare supraledare som vi kan
använda magnetkameror inom
sjukvården. Möjliga framtida
tillämpningar av supraledning inkluderar supersnabba datorer.
[email protected]
KEMI: Med elektronlaser som
verktyg (se även sid 30)
Richard Neutze, professor i biokemi vid Göteborgs universitet.
Under de senaste fyra åren har
Richard Neutze erkänts som en av
de internationellt ledande vad gäller
FORSKNING
9
AKTUELLT
AKTUELLT
Kaj Nyström
att använda röntgenfri elektronlaser
för att studera biologiska molekyler.
Hans forskargrupp har varit mycket
innovativ inom livsvetenskaperna
det senaste decenniet. Tekniken
används för att förstå ett protein och
se hur det förändras under den tid
det verkar i en cell. Neutzes avsikt
är att skapa högupplösta filmer
av membranproteiners aktivitet
i realtid, och till det behöver han
först utveckla en ny teknik inom
röntgenstrålning. Målet är att se
hur membranproteinernas enskilda
atomer förflyttar sig när proteinerna
utför sina funktioner.
Hans forskargrupp har studerat de proteiner som styr de första
stegen i fotosyntesen, som är den
ljusdrivna reaktion som driver
nästan allt liv på jorden. Genom
att använda en röntgenlaser har
han börjat studera extremt snabba
strukturförändringar i dessa proteiner - strukturella förändringar som
sker i den tid det tar ljuset att färdas
en millimeter.
[email protected]
MOLEKYLÄRBIOLOGI: Jakten på
människans ursprung
• Mattias Jakobsson är professor i genetik vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på
att förstå människans evolutionära
och demografiska historia genom
att studera de storskaliga genetiska
variationsmönster vi ser hos dagens
människor och hos många tusen år
gamla mänskliga lämningar. Mattias
Jakobsson har undersökt de genetiska variationsmönstren hos ett stort
antal folkgrupper från hela världen.
Resultaten har satt nytt ljus på
människans tidigaste förgreningar
för mer än hundra tusen år sedan
och visar på att specifika gener, som
10
FORSKNING
påverkar neurologiska funktioner
och skelettmorfologi, evolverade
snabbt hos människans föregångare
för några hundra tusen år sedan.
Forskningen har till exempel lett
till att skriva om förhistorien i Europa: genom att studera genetisk data
från skandinaviska stenåldersskelett
har Jakobssons forskargrupp kunnat visa att jordbruket spreds norrut
med människor som migrerade från
södra Europa. Dagens europeiska
befolkning är alltså en blandning
av stenåldersjägarfolken och jordbrukande migranter. Tidigare har
man trott att jordbruket spreds
som en kultur, utan att involvera
migration. Upptäckten har fått stor
uppmärksamhet.
Mattias Jakobssons forskning
spänner från matematisk modellering till avancerad molekylär
genteknik och människans historia. Hans forskargrupp använder
sig av moderna statistiska metoder för att analysera storskaliga genetiska data för att förstå
interaktionen mellan genetiska,
evolutionära och demografiska
processer. Med hjälp av avancerade
molekylärgenetiska tekniker och
förfinade beräkningsmetoder kan
de också undersöka hundratusentals genetiska varianter från många
tusen år gammalt mänskligt skelettmaterial.
[email protected]
Translationell forskning innebär
att sjukdomsproblemet identifieras
inom sjukvården och får ligga till
grund för laboratoriebaserade studier. Hjärt-kärlsjukdomar är den
vanligaste dödsorsaken globalt, och
detta är ett problem som väntas öka
kraftigt under det närmaste decenniet.
Erik Ingelsson vill med sin
forskning kartlägga de genregioner som är kopplade till
fetma, metabola rubbningar
(ämnesomsättningssjukdomar) och
hjärt-kärlsjukdomar. I forskningen
studeras hur sjukdomarna samvarierar med variationer i vårt DNA,
genuttryck, proteiner och metaboliter. Genom att kombinera stora
studier av friska människor med
funktionella analyser i zebrafiskar
och celler syftar hans forskning till
att hitta mönster och resultat som
kan leda fram till bättre behandlingsmetoder och läkemedel. Zebrafisken är lämplig som försöksdjur
i dessa studier eftersom den som
ryggradsdjur har ett mer avancerat
kärlsystem och metabolism än exempelvis bananflugan. Den är dock
mycket lättare att jobba med än
exempelvis musen, är transparent
i alla stadier och har gener som är
lätta att påverka.
[email protected]
Mattias Jakobsson
Foto: Mikael Wallerstedt
Egor Babaev
Erik Ingelsson Foto: Maria Ingelsson
MEDICIN: Han kartlägger
generna för fetma
• Erik Ingelsson är professor i
molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Hans forskning
har ett särskilt fokus på translationell forskning kring fetma, nedsatt
insulinkänslighet, typ 2-diabetes
samt hjärt-kärlsjukdomar.
Richard Neutze
Foto: Johan Wingborg
ENERGI
text LARS ALVEGÅRD
På väg mot ett
SOLBRÄNSLE
Senaste artikel
12
FORSKNING
FORSKNING
13
ENERGI
ENERGI
TEMA
Att utan omvägar kunna framställa ett bränsle
av vatten med hjälp av solljus verkar som science fiction.
Men forskarna är på väg att lyckas skapa ett
solbränsle. Därmed skulle vi på sikt kunna göra
oss fria både från de ändliga och miljöpåverkande fossila bränslena och från kärnkraften.
DET GÄLLER ATT LÄRA från den naturliga fotosyntesen, men att skapa en mycket enklare
process. Fotosyntesen omvandlar ju vatten och
koldioxid till kolhydrater, alltså biomassa, med
hjälp av ljusenergi. Men naturen är ytterst komplicerad och dessutom skulle vi inte ha någon
nytta av att helt efterlikna fotosyntesen.
– Vi vill utnyttja grundprinciperna i fotosyntesen och använda vatten som utgångsmaterial,
men göra det på ett mycket enklare sätt. För att
kunna utveckla ett användbart material eller
molekyl, så måste vi i detalj kunna studera de ingående processerna i fotosyntesen, påpekar Villy
Sundström, Kemisk fysik, Lunds universitet.
– I Sverige finns ett konsortium för artificiell
fotosyntes sedan 1994 med Stenbjörn Styring
som en av initiativtagarna och koordinator i
Uppsala, forskare vid KTH - med bland annat en
framgångsrik organisk kemist, professor Licheng
Sun - som förser oss med molekylerna och så vår
grupp i Lund som använder de nya analysmetoderna. Dessutom har vi internationella samarbeten. Det växer nu upp centra runt om i världen,
som i viss mån liknar vårt konsortium, där man
för samman forskare med olika bakgrund, såsom
kemister, biokemister, biologer och andra. Exempelvis i USA, Tyskland, Holland, Japan och
Kina.
14
FORSKNING
– Arbetet med artificiell fotosyntes började
faktiskt redan i och med den första oljekrisen på
70-talet och togs upp igen på 90-talet. Och nu
är det ett internationellt väldigt starkt expanderande område. Men man pratar nu om solbränsle
istället för artificiell fotosyntes.
– I Lund har vi dessutom under lång tid
studerat nästan alla nya typer av solcellsmaterial i samarbete med forskare i Linköping och
Göteborg. Vad alla inom detta område nu talar
om är att använda metallorganiska perovskiter
(CH3NH3PbI3). Solceller med detta material
(som har samma struktur som mineralet perovskit, CaTiO3) har redan passerat tjugo procent i
verkningsgrad. Men ett problem är att materialet
också innehåller bly och det måste man komma
bort ifrån vid storskalig användning.
Solbränsle utan energiförluster
– Inom området artificiell fotosyntes, eller solbränsle, har forskarna med tillgängliga metoder
- bland annat de laserspektroskopiska metoder vi
använt här i Lund - försökt är att utveckla olika
molekyler för att studera vad som händer när de
utsätts för ljus. Men för att komma längre måste
man kunna studera exakt vilka strukturförändringar som sker inom molekylen under processens gång och hur laddningar förflyttas. Man
Professor Villy Sundström,
Lunds universitet
FORSKNING
15
ENERGI
har inte haft
metoder för
detta tidigare
före de tidsupplösta röntgenmetoder vi
nu utnyttjat.
Alltså att använda ytterst
korta femtosekundpulser av röntgenljus. Sådana
mätningar kan man bara göra på två ställen i
världen - i Stanfords och Osakas kilometerlånga
elektronacceleratorer och frielektronlasrar.
– Vi valde att studera en
molekyl som bedömdes innehålla tillräckligt många intressanta processer för att utgöra
ett bra modellsystem. Och det
visade sig att vi med den nya
metoden kan karaktärisera i
stort sett allt som händer i molekylen - hur laddning förflyttas, hur spinnet på elektronerna ändras, hur bindningslängder förändras, hur
molekylen avger värme till omgivningen och så
vidare. Man får alltså en fullständig bild av vad
16
FORSKNING
ENERGI
som händer när molekylen absorberar ljus. Det
blir därmed möjligt att studera mera komplexa,
funktionella molekyler, vilket blir vårt nästa steg.
Slutmålet är att kunna producera ett solbränsle utan energiförluster. Om man studerar totalprocessen i naturen - från ljus till kolhydrater
- så är energiförlusterna stora. Verkningsgraden
är knappt en procent från ljus till biomassa, men
fotosyntesen är ju inte ”designad” just för att
producera kolhydrater. Växterna gör ju en massa
annat också. Men om vi ser på de allra första
stegen i fotosyntesen, nämligen lagring av ljus
i form av energirika elektroner, så finner vi att
verkningsgraden är nästan hundra
procent. Det
är denna delprocess vi är
intresserade
av, alltså att
efterlikna de
allra första
stegen inom fotosyntesen.
– Det finns redan några få konstgjorda katalysatorer eller molekyler som kan efterlikna detta,
men med låg verkningsgrad. Dessutom är det så
att de molekyler och material som man lyckats
få att fungera är väldigt instabila. De fungerar
kanske några tusen gånger eller några minuter
och sedan går de sönder. Så det återstår väldigt
mycket arbete för att utveckla nya, stabila och
effektiva katalysatorer.
– Att göra katalysatorer för att producera vätgasen, som är den andra delen av reaktionen, är
betydligt enklare däremot och de katalysatorer
som finns är också bättre än de som krävs för att
splittra vatten. I stället för vätgas kan man tänka
sig att producera ett kolbaserat bränsle, t ex metanol, genom att använda koldioxid som utgångsmaterial. Kemin för detta är emellertid svårare
än framställning av vätgas.
– Men minst lika svårt blir att koppla ihop de
två processerna. Alltså att göra en apparat som
söderdelar vatten, tar elektronerna och producerar ett bränsle i ett sammanhang. De närmaste
åren kommer att krävas för att ta fram och
karakterisera bättre katalysatorer och att lära oss
förstå varför de fungerar, eller inte fungerar.
– En fungerande apparat på forskningsstadiet
tror jag att jag får uppleva. Men en kommersiellt gångbar apparat som producerar vätgas,
Solbränslecell Ljus absorberas i en fotosensitizer
(PS) som avger elektroner till en titandioxidelektrod (anod). Dessa ersätts genom vattenspjälkning (WSC = water splitting catalyst) varvid
syrgas och protoner bildas. Elektronerna leds till
katoden (en matalloxid) där ännu en ljusdriven
katalysator (PRC = proton reduction catalyst)
reducerar protonerna bildade vid vattenspjälkningen och bildar vätgas.
metanol eller något annat bränsle, och som kan
stå på varje hustak, det är ju något helt annat.
På solrika ställen, i öknarna till exempel, kan
man bygga stora anläggningar som producerar
bränsle som lagras i stora cisterner. Men om man
börjar med att täcka alla tak antingen med solceller eller sådana här solbränsleceller, så har man
kommit långt. •••
FORSKNING
17
ENERGI
text LARS ALVEGÅRD
FRACKING
- varken frälsning eller katastrof
Åttiofem miljoner fat olja förbrukas per dag i världen,
varav omkring sextio procent används för transporter.
Men från år 2005 har oljeproduktionen stagnerat.
Detta förklarar intresset för bland annat skiffergas.
MAN UPPTÄCKER FORTFARANDE nya olje- och
gasfyndigheter, men av allt mindre storlek och
dessutom svårare och dyrare att exploatera - på
mycket stora djup och i Arktis till exempel.
Olja bildas av marina sediment, främst plankton och bakterier, medan kol bildas av växter
från gamla träsk och sankmarker. Naturgas
bildas ur både olja och kol.
Det finns också olja innesluten
i porer i berggrunden som inte
går att tillgodogöra sig, eftersom
berget har för dålig genomsläpplighet. Om man inte gör artificiella sprickor, det vill säga med
hyrauliska metoder spräcker
berget, vad som på engelska
heter fracking.
satte att användas nattetid av illegala sprängare
- så kallade ”moonshiners”.
På 1930-talet började man experimentera med
icke-explosiva frackingmetoder, till exempel med
syror, och på -40-talet med vatten under högt
tryck, så kallad hydraulisk fracking, vilket är den
metod som först nu fått omfattande spridning
främst i USA. På 1990-talet började man tillsätta
olika kemikalier som radikalt kunde öka sprickorna
i berget. Och man kunde
nu också borra horisontellt, styra borrhålen och
följa kolvätereserverna
bättre. Efter millennieskiftet fick så skifferfracking en riktig boom i USA.
”Ett av de största
Gammal teknik
problemen kan jag
tycka är att det knappast finns någon
oberoende akademisk forskning om
skiffergas.
Metoden går tillbaka till Edward
Roberts patent från 1865 om en
”explosiv torped” för förbättring
av oljekällor med sinande flöden. En sprängladdning skickades ned i oljekällan och detonerades,
vilket skapade sprickor som ökade oljeflödena.
På grund av de många olyckorna med sprängämnen förbjöds emellertid metoden, men den fort-
18
FORSKNING
För och emot
Bland de risker som påtalats är läckage av injicerad
frackingvätska till grundvattnet, samt läckage
av metan, som är en mycket potent växthusgas.
Metanläckage kan ske genom sprickor i marken
ganska långt från borrhålen. Vissa motståndare
menar till och med att metanläckaget innebär
Universitetslektor Mikael Höök,
Institutionen för geovetenskaper,
Uppsala universitet.
FORSKNING
19
ENERGI
Metoden att föra ned och detonera en
sprängladdning i oljekällan för att skapa
sprickor som ökade oljeflödena uppfanns
redan 1865. På grund av de många
olyckorna med sprängämnen förbjöds
emellertid metoden, men fortsatte att
användas nattetid av illegala sprängare
- så kallade ”moonshiners”.
att utvinningen av skiffergas i själva verket totalt
sett är smutsigare än kol och att man därför inte
åstadkommer någon miljövinst genom att ersätta
kol med skiffergas.
Dessutom krävs det enorma mängder vatten,
vilket kan skapa eller förvärra vattenbrist. Vissa
hävdar också att mindre jordbävningar kan uppstå som följd av frackingen.
Ett annat problem med fracking är att produktionskapaciteten i de enskilda brunnarna snabbt
faller. En åttiofem procentig minskning på tre år
är normalt. Det innebär att arbetsinsatsen blir
stor och att det ständigt krävs nya borrningar.
Och eftersom exploateringen måste ske successivt allt närmare tättbefolkade områden ökar
motståndet. Tidigare kunde man helt enkelt
köra ut dricksvatten med tankbilar om det skulle
hända något kemikalieläckage och eventuellt
ersätta drabbade ekonomiskt.
20
FORSKNING
ENERGI
Fracking undantogs från delar av den amerikanska miljölagstiftningen under Bushs tid,
men om det ökade motståndet skulle innebära
att man skärper miljökraven, så blir ju fracking
mindre attraktiv.
Fracking skapar både många arbetstillfällen
inom USA och ett minskat beroende av import,
vilket har varit gynnsamt för ekonomin. Idag är
hälften av den gas som produceras i USA skiffergas.
Utanför USA finns det ingen betydande frackingverksamhet. Kina och Australien har varit
mycket intresserade. Ryssland har visserligen
stora skiffertillgångar, men också mycket konventionell naturgas.
I Europa är det främst Polen som har stora
skiffer-förekomster och landet kan bli aktuellt
för utvinning. Även Tyskland och Storbritannien
kanske. EU talar ju mycket om att minska energiberoendet av Ryssland och ser därför skiffergasen som någonting positivt. Precis som i USA
menar man också att verksamheten skulle kunna
skapa många arbetstillfällen.
Men Europa är mer än dubbelt så tättbefolkat som USA, och miljölagstiftning, äganderätt,
infrastruktur och annat gör exploateringen av
skiffrar mindre attraktiv i Europa.
sannolikhet att innebära att skiffergas och fracking får en ganska kort högperiod och knappast
slå igenom i större skala i Europa.
Efterlyser en balanserad bild
På Uppsala universitet forskar Mikael Höök om
fracking:
– Media brukar hävda att detta är en ny och
revolutionerande teknik, men det är det alltså
inte, påpekar han. Den är hundrafemtio år gammal. Dessutom tycker jag att mycket av rapporteringen i media är omogen. Riskerna överdrivs
starkt. Dom finns, men om verksamheten drivs
exemplariskt, så är riskerna små. Kemikalieanvändningen till exempel är nog i allmänhet inte
så farlig.
– En annan typ av problem man sett, främst i
USA, är att utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle går långsammare på grund av skiffergasen. Det är billigare att satsa på skiffergas än på
förnybar energi.
– Men ett av de största problemen kan jag
tycka är att det knappast finns någon oberoende
forskning om fracking, menar Mikael Höök. Rapporterna kommer oftast från privata tankesmedjor eller forskningsinstitut kopplade till bolag.
– Man måste alltid se energisituationen i ett
helhetsperspektiv. Inget energislag löser alla
problem, såsom man trodde med kärnkraften
på 70-talet, eller till exempel det vätgassamhälle
man nu pratar om. Fracking är en del av en
större helhet och varken lösningen på energiproblemen eller en total katastrof.
Mikael Höök är just på väg till Kina för tjänstgöring som gästprofessor vid China University of
Petroleum i Beijing när vi pratas vid.
– Jag skall bedriva forskningssamarbete med
kinesiska kollegor. I Kina är man ju tvungna att
ta miljöproblemen på mycket stort allvar. Idag
svarar kolet för sjuttio procent av energianvändningen, vilket skapar jätteproblem. Det innebär
att kineserna måste vara väldigt pragmatiskt
inriktade och satsa på allt från kärnkraft och skiffergas till förnybart, liksom naturligtvis effektivisering. •••
Fracking i Sverige
I Sverige är utvinning med hydraulisk spräckning
tillåten, till skillnad från i till exempel Frankrike
och Holland. Borrningar har gjorts i Skåne, men
fyndigheterna betraktas inte som kommersiellt
intressanta och Shell drog sig ur år 2012. I Östergötland och öster om Öland håller man på att
borra efter en helt annan typ av biogen skiffergas, alltså inte den amerikanska termogena gasen, utan snarast en sumpgas, en förmultningsgas som kan finnas i ytliga skifferlager. Borrarna
säger att dom håller på med skiffergas som inte
behöver frackas, men det är alltså missvisande.
Så trots peak oil kommer höga utvinningskostnader, osäker ekonomi, miljöpåverkan och
bristande acceptans från allmänheten med all
FORSKNING
21
SEISMOLOGI
TEMA
text LARS ALVEGÅRD
De gäckande
jordbävningarna
Omfattande forskning internationellt har handlat
lyckats kombinera olika typer av indikationer på
ett sådant sätt att resultaten kan användas som
förutsägelser.
– Man har också studerat elektromagnetiska
signaler. Tanken är att om jordskorpan börjar
röra sig så borde man som en piezoelektrisk effekt få förändringar i elektriska och magnetiska
fält. I till exempel Kalifornien såg man detta
1989 i efterhand, men man har inte upptäckt det
sedan dess. Man har också försökt sig på satellitmätningar, men man hittar bara tillfälligheter,
inga generella mönster.
om att försöka förutsäga jordbävningar. Än så
Hoppet står till förskalven
länge med magert resultatet.
– Det man är mest förhoppningsfull om nu är
att studera de små förskalven. Sådana är vanliga
innan det stora skalvet. Jag tycker också att detta
är den troligaste vägen som skulle kunna leda till
framgång, konstaterar Björn Lund. Utmaningen
ligger i att identifiera dessa som just förskalv, att
förstå att de indikerar att en jordbävning kommer att ske relativt snart.
– Vi i Uppsala såg till exempel att man hade
flera stora skalv med magnituden 6-7 på Richterskalan inom samma lilla område i Japan där
den stora magnitud 9 jordbävningen inträffade
ett halvt dygn senare. Detta har man sett flera
gånger, särskilt vid plattgränserna. Men vi har
inte tillräckligt bra kunskaper för att kunna säga
att det verkligen kommer att ske en stor jordbävning. Man kan ju inte evakuera Los Angeles till
exempel om man inte är rimligt säker.
Men Björn Lund, Geovetenskaper, Uppsala
universitet, har inte givit upp hoppet.
DET GÖRS INGEN FORSKNING vid Uppsala universitet just nu om att förutsäga jordbävningar,
men forskarna har tidigare varit inblandade i
projekt på Island som handlade om detta.
– Optimismen från -70-talet har ersatts av en
mycket försiktigare attityd, berättar Björn Lund.
Amerikanerna pratar om ”p-ordet” för ”prediction”. Det blev ett fult ord när det visade sig vara
mycket svårare än man trott att förutsäga jordbävningar. Det blev ett rejält bakslag, eftersom
man trott att man med utvecklade mätmetoder
skulle lyckas.
– Redan 1975 utrymde man en stad i Kina med
en miljon invånare därför att man hade många
indikationer som gjorde att man trodde att det
skulle bli ett stort jordskalv. Särskilt den kraftiga
ökningen av jordskalv - som man i efterhand
förstod var förskalv - ansåg man gav ganska
säkra förutsägelser. Och bara några dagar senare
inträffade ett stort skalv som ödelade delar av
staden och man hade räddat kanske hundra tusen liv. Då kände man att nu kan vi det här. Men
redan året därpå inträffade den största jordbäv-
22
FORSKNING
ningskatastrofen i modern tid, också i Kina, då
uppemot en kvarts miljon människor fick sätta
livet till.
– Många är väldigt duktiga på ”postdiction”,
alltså att i efterhand använda de data man hade
före jordbävningen för att ”förutsäga” den, men
man har inte hittat tillräckligt bra generella
mönster för att man skall kunna göra riktiga
förutsägelser. Och ändå har man studerat väldigt
många olika företeelser. Alltifrån djurs beteenden - hundar, katter, fåglar, grodor och andra
djur - till fysikaliska signaler såsom grundvattennivåer och halter av olika ämnen i grundvattnet.
Forskare vid Stockholms universitet hade nyligen
en artikel i Nature geoscience om förändringar
i vattnet i ett hundra meter djupt borrhål på
Island där man såg samband med jordskalv som
inträffade en bit därifrån några månader senare.
Tidigare har man sett samband när det gäller
både isotoper och olika metaller och till exempel
ökade radonhalter före jordbävningar. Men inget
har fungerat i prediktivt syfte. Det är för mycket
”brus” i de data vi har. Man har heller inte
Den markrörelse, i mikrometer per sekund, som mättes upp på deb seismiska stationen norr om
Edsbyn den 15 september 2014, cirka 13 sekunder efter jordskalvet söder om Sveg kl 15:08. Tre komponenter av rörelsen mäts - i öst-väst (överst), nord-syd (mitten) och vertikalt (nederst). Data som
dessa från olika stationer gör det möjligt att bestämma tid, plats och storlek på en jordbävning.
FORSKNING
23
SEISMOLOGI
SEISMOLOGI
Dömda forskare
– Vid en rättegång i Italien blev sju seismologer
och medlemmar i landets nationella krishanteringskommission dömda till fängelse. Inte för
att de inte förutsåg jordbävningen i L´Aquila
2009, utan för att man enligt domaren felaktigt
analyserat händelseförloppet och felaktigt informerat om riskerna.
Att man kan hamna i
fängelse för att man
drar vissa slutsatser
är ju hemskt, tycker
jag. Men en person
i gruppen gjorde
misstaget att säga att
människor inte alls
skulle oroa sig, utan
gå hem och ta ett glas
vin istället. Många lät
därför bli att lämna
staden, vilket de kanske skulle gjort med ett försiktigare uttalande.
Man hade haft en svärm av mindre förskalv som
skakade om människor under flera veckor. Men
det visar sig att i nittioåtta procent av alla fall i
Italien, där man har sådana här svärmar av mindre förskalv, så blir det ingen stor jordbävning.
– Man måste alltid vara mycket noga med att
säga exakt vad man vet och vad man inte vet.
Det är väldigt svårt att kommunicera osäkerhet.
Människor vill ha raka svar. De italienska seismologerna blev inpressade i ett hörn och det får
man inte bli som forskare. Allting innehåller ju
osäkerheter eller grader av sannolikhet. Allteftersom arbetet med förutsägelser fortskrider
behöver vi seismologer nå samma ”status” som
meteorologerna har. Vi måste också få ha fel.
har man system som sänder ut varningar så fort
man detekterar ett större skalv. I Japan 2011
skedde magnitud 9 skalvet en bit ut i havet.
Första markskakningen nådde den första mätstationen efter ungefär tjugo sekunder och efter
ytterligare åtta sekunder hade tillräckligt många
mätstationer uppfattat skakningen för att man
skulle kunna lokalisera skalvet, bestämma
magnituden och sända
ut en varning. Så efter
knappt en halv minut
efter skalvet gick det ut
en varning på radion
och i appar om att det
skett en stor jordbävning i havet. I Japan
stoppas då automatiskt
tunnelbanan, tåg och
kraftverk.
– Eftersom observationssystemen blivit så pass mycket bättre och
datorkraften så mycket större tror jag det går att
komma en bit längre med mera avancerad informationsbearbetning. Det pågår också studier om
på vilket sätt förskalven berättar om spänningar
i jordskorpan. Genom GPS-mätningar kan man
studera rörelser i subduktionszonerna, alltså
där en platta glider ner under en annan. I vissa
områden där sker en rörelse som inte är seismisk, utan går mycket långsamt. Man kan se var
det var det rör sig och var det inte rör sig och i de
stillastående områdena kan man förvänta sig att
det byggs upp så stora spänningar att de resulterar i jordbävningar. Man studerar alltså både
seismiska och aseismiska data från seismografer
och GPS.
– Men det finns också en skola inom den statistiska seismologin som säger att det är teoretiskt omöjligt att förutse jordbävningar, eftersom
de skulle vara fraktala fenomen som sker helt kaotiskt. Men det motsägs av att förskalven verkar
accelerera mot tidpunkten för huvudskalvet. Det
är alltid plattrörelser som är den bakomliggande
”Eftersom observationssys-
temen blivit på pass mycket
bättre och datorkraften så
mycket större, tror jag det
går att komma en bit längre
med mera avancerad informationsbearbetning.
Sensorer, mätstationer
och informationsbearbetning
– De senaste tio åren har vi haft en fullständigt
explosiv utveckling när det gäller fasta sensorer
och mätinstrument. Det finns tusentals seimografer utställda. Både i Kalifornien och i Japan
24
FORSKNING
orsaken till jordbävningar när spänningar
byggs upp i jordskorpan. I plattgränser kan
man enklare förstå vad som händer. Det är
svårare på längre avstånd från plattgränserna.
– Våra jordskalv i Sverige sker mitt inne
i en platta när ett gammalt spricksystem
inte riktigt orkar hålla emot och rör sig. Då
får vi ett skalv som det för någon månad
sedan i trakterna av Sveg. Dessa skalv inne
i plattorna är allra svårast att förutsäga.
– Hos oss på seismologen i Uppsala ser
vi alla jordbävningar på jorden som är större än ungefär 5,5 på Richterskalan. Nedåt
Sydamerika är vi lite sämre och i Asien lite
bättre. Ett steg på magnitudskalan motsvarar en faktor 32 i energi. Två steg innebär alltså
en tusen gånger så stor jordbävning. Upp till
magnitud 2 kallar man det mikroskalv, men här i
Sverige tycker vi det är ganska stort.
Bygga klokt
– Det farligaste är ofta inte jordbävningarna i sig,
utan rasande byggnader. Det är mindre farligt
att vara ute på ett fritt fält. Men att rusa ut ur
en byggnad kan ju också vara farligt. Det kan ju
ramla ned takpannor, ledningar och annat. Är
man inomhus bör man ställa sig nära en vägg
och gärna i en dörröppning. Då har man skydd
av väggen ovanför huvudet. Man skall inte vara
nära fönster för de går ofta sönder. Och är man
orolig när man reser utomlands, så är det bättre
att välja moderna hotell, eftersom det är troligare
att de är byggda enligt någon slags byggnormer.
– Man skall bygga elastiska byggnader och
byggnader som kan gå sönder utan att kollapsa.
Alltså att betong och murbruk kan spricka, men
armeringen ändå göra att byggnaden inte rasar.
Jordens inre
– Man kan också lära sig mera om jordens inre
genom seismologin. Det är till stor del genom
jordbävningar som vi lärt oss något om jorden.
Genom att mäta hur lång tid vågorna tar att
En seismisk station som hör till
Svenska nationella seismiska nätet.
fortplanta sig har vi konstaterat att jorden har en
mantel som består av sten av en viss tjocklek, en
yttre flytande kärna och en inre fast kärna. Lokalt
åstadkommer man ibland artificiella skalv för
att seismiskt mäta bergets struktur, sprickighet
med mera. Och när man letar efter olja och gas
använder man sig också av seismik för att hitta
håligheter.
– Men det känns lite trist att vi inte kommit
längre när det gäller att förutsäga jordbävningar.
Samtidigt är det en utmaning och ett viktigt
område att ägna sig åt, eftersom de tar så många
liv. Vi har ju just gått igenom en tioårsperiod
med flera riktigt stora jordbävningar. Sumatra i
Indonesien 2004, som tog 230.000 människoliv,
Chile 2010 och Japan 2011. I Chile blev katastrofen mindre bland annat på grund av att man har
bra byggnormer och följer dem. Sedan kan man
inte jämföra Chile med Indonesien, eftersom
man inte fick någon tsunami i Chile, medan det
var tsunamin som skördade flest offer i Indonesien. Samma sak i Japan. Hade inte tsunamin
kommit så skulle man ha man ha klarat sig otroligt väl. Till och med kärnkraftverket stod emot
jordbävningen mycket bra, men sedan kom den
ofantliga havsvågen. •••
FORSKNING
25
SPINNTRONIK
Forskarna
i spinn
Chalmersforskare har upptäckt att grafen
kan bevara elektroners spinn betydligt
längre tid, och förmedla det över större
avstånd, än vad som hittills varit känt.
Detta öppnar dörren för en utveckling av
spinntroniken med snabbare och energisnålare processorer.
S
aroj Dash leder forskargruppen på Chalmers:
Vi tror att de här resultaten kommer att väcka stor uppmärksamhet i forskarvärlden och sätta grafen på kartan
för tillämpningar med spinntroniska komponenter, säger Saroj
Dash, som leder forskargruppen på Chalmers.
Spinntronik bygger på elektronernas kvanttillstånd och tekniken används redan idag i avancerade hårddiskar för datalagring. Men där behöver den spinnbaserade informationen bara
förflytta sig några få nanometer. Detta är tur, eftersom samordnat spinn är en egenskap hos elektroner som i de flesta material
är extremt kortlivad.
Spinn som informationsbärare
Det finns dock stora fördelar med att kunna utnyttja spinn som
informationsbärare, i stället för - eller som komplement till elektrisk laddning. Spinntronik skulle bland annat kunna göra
processorer betydligt snabbare och mindre energikrävande än
vad de är idag.
Grafen är en lovande kandidat för att vidga användningen
av spinntronik inom elektronikindustrin. Det tunna kolnätet är
nämligen inte bara en utmärkt elektrisk ledare, utan har även
teoretiskt en sällsynt förmåga att släppa fram elektroner med
spinnet i behåll.
– I framtida spinnbaserade komponenter räknar man med
att elektronerna måste kunna föra med sig sitt spinn flera tiotals mikrometer. Metaller, som aluminium eller koppar, har
inga förutsättningar att klara detta. Grafen framstår som det
enda möjliga materialet, säger Saroj Dash.
I grafen kommer elektroner ihåg sin magnetisering, eller
sitt spinn (de rosa pilarna i bilden) mycket längre än vad
de gör i vanliga ledare som koppar och aluminium. Det
är möjligt att denna egenskap i grafen gör att så kallad
spinntronik kan utvecklas till ett komplement till den traditionella elektroniken som bara utnyttjar en av elektronens frihetsgrader, nämligen dess laddning.
26
FORSKNING
FORSKNING
27
SPINNTRONIK
Saroj Pasad Dash
CVD-grafen industriellt intressant
Venkata Kamalakar Mutta
Chalmersforskarna har genomfört sina experiment med så
kallat CVD-grafen, som tillverkas genom kemisk ångdeponering. Metoden ger grafen med en hel del ojämnheter och
andra defekter. Men den har även fördelar: Det finns goda
utsikter för produktion av stora grafenstycken i industriell
skala. Grafenet kan också enkelt tas loss från den kopparfolie där det byggs upp och lyftas över på en kiselplatta halvledarindustrins standardmaterial.
Trots att materialkvaliteten alltså är långt ifrån perfekt
kan forskargruppen nu visa på parametrar för spinn som är
upp till sex gånger högre än vad som tidigare rapporterats
för någon form av grafen på liknande underlag.
– Våra mätningar visar att spinnsignalen går fram i grafenkanaler som är upp till 16 mikrometer långa. Varaktigheten för det samordnade spinnet har uppmätts till över en
nanosekund, säger chalmersforskaren Venkata Kamalakar.
– Detta är lovande eftersom det talar för att spinnparametrarna kan förbättras ytterligare i takt med att tillverkningsmetoden utvecklas.
Att forskarna fokuserar på hur långt spinnströmmen kan
förmedlas ska inte tolkas som att det bara handlar om att
skicka information i ett nytt material, alltså att ersätta metaller eller halvledare med grafen. Målet är i stället ett helt
nytt sätt att utföra logiska operationer och lagra information. Ett koncept som, om det lyckas, skulle ta den digitala
tekniken ett steg bortom dagens halvledarteknik.
– Grafen är en god ledare som saknar bandgap. Men
inom spinntroniken behövs inga bandgap för att ställa om
mellan på och av, etta och nolla. Det styrs i stället med hjälp
av elektronströmmens upp- eller nerspinn, förklarar Saroj
Dash.
Ett mål på kort sikt är nu att konstruera en logisk komponent - inte olik en transistor - uppbyggd av grafen och
magnetiskt material. Huruvida spinntroniken på sikt helt
och hållet kan ersätta halvledartekniken är en öppen fråga mycket forskning återstår. Men att grafen, med sina dubbla
ledningsförmågor, kommer att finnas med i sammanhanget
är högst sannolikt.•••
Forskarna har tillverkat spinntronik-komponenten i Nanoteknik-laboratoriet på Chalmers. Från vänster: Saroj Prasad
Dash, Venkata Kamalakar Mutta och André Dankert.
Foto: Oscar Mattsson
Chalmers tekniska högskola
För mer information:
http://www.nature.com/ncomms/2015/150410/
ncomms7766/full/ncomms7766.html
[email protected]
[email protected]
28
FORSKNING
Schematisk illustration av spinntransport i CVD-grafen på
Si/SiO2-substrat, med ferromagnetiska kontakter
(Co/TiO2) för spinn-injektion och detektion.
Spinn är en kvantmekanisk egenskap
hos elementarpartiklar, som bland annat ger upphov till magnetism. Spinnet
kan vara antingen riktat upp eller ner.
Bland elektroner i en normal elektrisk
ström är spinnet slumpvis fördelat,
strömmen bär alltså ingen spinnsignal.
Men med hjälp av magneter kan elektroner som matas in i en ledare polariseras, så att alla får spinnet riktat upp
eller ner. Utmaningen är att upprätthålla denna ordning tillräckligt länge
och över tillräckligt stora avstånd.
Elektronernas samordnade spinn störs
nämligen lätt av faktorer i omgivningen.
Atomer och deras kristallstrukturer
i det ledande materialet har ett elektriskt fält, som uppfattas som ett
magnetfält av de elektroner som rusar
förbi. Men eftersom kol är en så pass
lätt atom, med bara sex protoner som
sitter i en symmetrisk hexagonstruktur,
blir denna magnetiska störning mycket
begränsad.
FORSKNING
29
FOTOSYNTES
Professor Richard Neutze,
Instititionen för kemi och molekylärbiologi
Göteborgs universitet.
Göran Gustafssonpristagare 2015 (se sid 9)
Foto: Johan Wingborg
Extremt snabba
proteiner
FORSKNING
31
FOTOSYNTES
MATERIAL
D
et var tidigt 2012 som Richard
Neutze och hans forskarteam,
samt studenten David Arnlund, fick
möjligheten att åka till Stanforduniversitetet i USA för att få tillgång
till lasern LCLS och genomföra sina
forskningsstudier vid universitetet.
LCLS är en så kallad frielektronslaser som kan producera röntgenstrålning som är mer än en miljard
gånger starkare än andra röntgenkällor som finns att tillgå.
– LCLS är en revolutionerande
maskin som möjliggör helt andra
typer av experiment än vad som är
möjligt med konventionella röntgenkällors synkrotronstrålning, säger
Richard Neutze, professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.
Följde proteinets
förändring
I experimenten belyste forskarna ett
protein med en laser och på så sätt
kom fotosyntesmekanismen igång.
Proteinet som forskarna använde
har framställts på Lundberglaboratoriet i Göteborg. Genom att sedan
skjuta stark röntgenstrålning på det
aktiverade proteinet fick forskarna
en stillbild av hur proteinet förändrats.
Med tillräckligt många stillbilder med olika tidsavstånd mellan
laser och röntgen kunde forskarna
sedan bygga upp en filmsekvens
över hur proteinet förändrats efter
det att laserpulsen träffat.
– Jag tycker personligen att det
är anmärkningsvärt att ett protein
kan genomgå förändringar på denna korta tidsskala. Förändringarna
sker på den tid det tar för ljuset att
förflytta sig två millimeter, säger
Richard Neutze.
Forskningsresultaten publicerades nyligen i Nature methods
och studierna visar hur proteinet
genomgår en andningsliknande
rörelse, inte helt olikt hur en jordbävning fortplantar sig från dess
epicentrum.
– Energi frigörs från proteinets
epicentrum och driver fram en
intern explosion, en förändring i
proteinet som varar i pikosekunder, säger Richard Neutze. •••
Göteborgs universitet
För mer information:
http://www.nature.com/nmeth/journal/v11/n9/full/nmeth.3074.html
[email protected] 32
FORSKNING
Ämnen det finns rikligt
av på jorden - kol, kväve
och övergångsmetalloxider - kan kombineras
till mycket effektiva
katalysatorer som kan
användas i både bränsleceller och för elektrolys.
Det visar Tiva Sharifi
experimentellt i sin
avhandling vid Umeå
universitet.
T
iva Sharifi, Umeå universitet:
– Jag har tagit fram en katalyselektrod med enastående prestanda
och stabilitet för flera viktiga energiomvandlingsprocesser.
I takt med att oljan börjar sina,
intensifieras jakten på nya alternativa energiresurser. Vätgasproduktion, genom att spjälka vattenmolekyler till syre och väte med hjälp av
solljus som drivkraft, kan vara en
intressant metod i framtiden för att
få fram ett förnybart bränsle.
För att kunna använda vätgas
som bränsle, el eller värme behövs
en energiomvandlare. Ett exempel
är en bränslecell som kan omvandla
vätgasens kemiska energi till elektricitet. Verkningsgraden hos en
bränslecell är hög och restprodukten
består av endast vatten.
Bränslecellen är dock beroende av
effektiva elektrokatalysatorer för att
fungera eftersom de elektrokemiska
processerna i bränslecellen inte
sker spontant. Vanligen syntetiseras
sådana elektrokatalysatorer separat
Tiva Sharifi. Foto: Ingrid Söderbergh
Forskare vid Göteborgs Universitet har,
under ledning av professor Richard Neutze,
med hjälp av extremt fokuserad och intensiv
röntgenstrålning kunnat visa hur ett fotosyntesprotein genomgår en jordbävningsliknande rörelse när det utsetts för stora
mängder energi.
Effektivare katalysatorer
för bränsleceller och katalys
och fästs sedan på ytan av ett ledande material, som samlar strömmen.
Denna kombination fungerar som
elektrod (antingen katod eller anod)
i den elektrokemiska cellen.
Att få dessa katalyselektroder att
fungera effektivt i stor skala är komplext, och involverar bland annat
problem med en effektiv överföring
av elektroner från katalysmaterialet
till elektroden. Många elektroder
har också problem med stabilitet
eftersom katalysmaterialet gärna vill
lossna från elektroden under energiomvandlingsprocessen. Ett annat
problem med de nuvarande katalysmaterialen är att de består av platina
och andra ädelmetaller, som alla är
väldigt sällsynta och dyra.
Tiva Sharifi har i sin avhandling
fokuserat på att tillverka elektrodmaterial så att flera av de existerande problemen minimeras. Hon har
löst detta genom att välja alternativ
till ädelmetaller och låta det katalytiskt aktiva materialet växa direkt
på “elektrodytan” som består av ett
billigt ledande substrat tillverkat
av kolfiber. Genom att kombinera
material såsom kvävedopade kolnanorör, transitionsmetaller såsom
järnoxid, och koboltoxid, med det
ledande substratet så kan en komplett elektrod tillverkas.
Hennes avhandling innefattar til�lämpad forskning med inriktning på
att lösa praktiska problem rörande
möjligheterna till effektiva kataly-
satorer som kan tillverkas i relativt
stor skala med billiga metoder. Men
hennes forskning inriktar sig också
på att lösa grundläggande frågeställningar kring hur katalysmaterialen
fungerar.
En central frågeställning har varit
hur olika kvävedefekter beter sig i
kolmaterialen. Kvävedefekter kan
introduceras i kolmaterial genom att
byta ut vissa kolatomer mot kväve.
– De har mycket intressanta
egenskaper för både möjligheten att
framställa helt metallfria katalysatorer, men också för att underlätta
möjligheten att fästa andra katalyspartiklar på materialen, säger Tiva
Sharifi. •••
Umeå universitet
FORSKNING
33
BIOLOGI
Plantor som
renar jord och räddar liv
Arsenik är ett av de mest förekommande ämnena i jordskorpan och finns överallt i naturen. Det är också extremt
giftigt för oss människor och långvarig exponering kan
leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde
har nu gjort nya framsteg och tagit fram en helt ny typ av
planta som kan suga upp och lagra arsenik - i sina rötter.
I
Sydostasien exponeras omkring en
halv miljard människor dagligen
för arsenik, antingen genom att
dricka förorenat vatten eller genom
att äta grödor odlade på arsenikförgiftad odlingsmark.
Även i andra delar av världen,
inklusive Sverige, har arsenik i marken blivit ett problem som skapar
mycket oro. Långvarig exponering
av arsenik kan leda till olika hudsjukdomar, olika former av cancer,
diabetes, fertilitetsstörningar och
försämrad leverfunktion.
– Det som är revolutionerande
i vår forskning är att vi har tagit
fram en planta som lagrar arsenik i
sina rötter, vilket gör att de ätbara
delarna av plantan är helt ofarliga
för människan och blir fullt dugliga
livsmedel till människor i utsatta
delar av världen, säger Noor Nahar,
doktorand i molekylärbiologi vid
Högskolan i Skövde.
Det huvudsakliga målet för forskningen som bedrivs vid Högskolan
i Skövde är alltså att eliminera eller
minska arsenikansamling i livsmedel och i vår miljö. På vissa delar av
jorden är marken idag så förgiftad
att den måste renas.
Renande kretslopp
De giftiga rötterna som blir över
sorterar man sedan bort och den
arsenik som finns i dem går vidare
till industrin, så att det uppstår ett
renande kretslopp med hållbarhetsfokus.
– Man kan jämföra våra genombrott i den här forskningen med
det ”gyllene riset” som utvecklades
under 1990-talet som ett biståndsprojekt för att hjälpa barn i Asien
och Afrika. Det var ett ris där man
bland annat tillsatte betakaroten och
järn till riset för att råda bot på den
A-vitaminbrist med blindhet som
följd som drabbade många barn i
utsatta fattiga områden, säger Abul
Mandal, professor i molekylärbiologi
vid Högskolan i Skövde.
Noor Nahar, som just doktorerat
i molekylärbiologi har utfört sin
forskning på en tobaksplanta med
lyckat resultat. Nästa steg är nu att
ta forskningen vidare till odlingsgrödor av socioekonomisk betydelse,
som till exempel ris och vete.
Livsmedel som är fria från arsenik eller har ett väsentligt reducerat
arsenikinnehåll skulle kunna skydda
miljontals människor runtom i världen från matbaserad arsenikförgiftning och dess dödliga konsekvenser
Forskningen är finansierad av Formas och Sida. •••
FORSKNING
35
BOKTIPS
Om mörk materia och energi
Författaren till hyllade ”Stjärnor och äpplen som faller” och
”Den bästa av världar” kommer nu med en ny bok om den
största gåtan i universum: Mörk materia och energi.
Vi står inför en ny revolution inom fysiken, där bilden av vårt
universums mörka och okända sida sakta börjar klarna. Den
saknade pusselbiten av partikelfysiken har hittats genom upptäckten av Higgs­partikeln och det är dags att ta nästa steg.
Med hjälp av strängteorin målas en bild upp av ett världsallt
oändligt mycket större än vad vi tidigare trott. Vårt universum
är kanske bara en liten del av ett obegrip­ligt storslaget multiversum som vi bara precis börjat ana vidden av.
I boken får vi stifta bekantskap med den mörka materien och
den mörka energin som fysikerna fort­farande vet mycket lite
om. Vi utforskar de mörka tidsåldrarna före Big Bang, får en
skymt av hur det gick till när vårt universum skapades och
följer historien vidare in i en avlägsen och hotande framtid.
Mörkret vid tidens ände tar dig till den absoluta forskningsfronten. Ulf Danielsson beskriver den mest stor­slagna
vetenskapen med sin karaktäristiska och poetiska prosa. När
du läst den kommer du aldrig att se på stjärnhimlen på samma
sätt igen.
Mörkret vid tidens ände
Författare: Ulf Danielsson
Do you think others would benefit from your research?
Need help with issues regarding patents?
Are there parts of your research that could be commercialized?
Are you interested in testing your research against an experienced jury?
Venture Cup is the leading competition for those looking to develop
their ideas and implement their research results within a business.
Venture Cup offers:
Free feedback
Free supervision
A possibility to test your idea
Access to a wide network
More information about the competition:
www.venturecup.se/english
If you need help getting started you can
contact the competition manager in your
region. You can find contact information at
www.venturecup.se/kontakt
Chance to win prize money
Förlag: Fri Tanke
ISBN : 978-91-87513-45-9
Läs ett utdrag ur boken:
http://www.fritanke.se/smakprov/9789187513459.pdf
36
FORSKNING
By participating in Venture Cup, you as a researcher or PhD-student get free help to
develop and articulate your business idea and also write a professional business plan for
it. The best ideas with high growth potential will share a total SEK 1,8 million in prize
money. Each semester the winners of each four competition categories receive SEK 25 000
and then an overall-winner is chosen that receives an additional SEK 100 000. After that
all regional winners will go through a screening process and have a chance to go to the
Swedish finals and compete against the best.
All participants are judged by an experienced jury during the competition process. The
jury also gives constructive feedback to participants to develop their business ideas into
professional businesses. All participating business ideas are treated confidentially,
which is a necessity for Venture Cup.
www.venturecup.se