Kvartalsorientering 2 2015 - Carnegie Asset Management

KvartalsOrientering
Nr 2 | 2015
Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som
antogs den 20 december 2002. Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna kvartalsorientering kan erhållas via hemsidan www.carnegieam.
se. Denna kvartalsorientering har endast upprättats i informationssyfte och för
användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab
A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster.
När beteckningarna ”Carnegie Asset Management” och ”CAM” används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab
A/S.
Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i
SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex
är uttryckta i SEK.
Innehåll
4
Hälso- och sjukvård – en tillväxtbransch
9
Förväntningar på aktiemarknaden
11
Sensata: ledande leverantör av sensorer
14
Carnegie Worldwide
16 Carnegie Worldwide Ethical
18 Carnegie Worldwide Asia
20 Carnegie Swedish Large Cap
22 Carnegie Swedish Small Cap
24
Carnegie Medical
26
Carnegie Global Healthcare
28
Carnegie Biotechnology
31 Carnegie Asset Management
Hälso- och sjukvård –
en tillväxtbransch
Av Morten Springborg
De kraftigt stigande utgifterna för hälso- och sjukvård debatteras
överallt i västvärlden. Här i Skandinavien har de skenande läkemedelsutgifterna stått i fokus, till exempel i valkampanjen i Danmark nyligen. Kombinationen av en allt äldre befolkning som
använder fler läkemedel och medicinska framsteg inom t ex cancerbehandling leder till att kostnaderna ökar kraftigt. Det har lett
till uppfattningen att läkemedelspriserna är en viktig orsak bakom
de skenande sjukvårdsutgifterna. Men i själva verket är bilden något mer nyanserad.
Figur 1
Sjukvårdsutgifter i % av BNP
% av BNP
19
17
15
13
11
9
Sjukvårdsutgifterna i USA ökar explosionsartat
7
1991
2011 uppgick Danmarks sjukvårdsutgifter till knappt 11 procent
av BNP (se figur 1). Sverige ligger på ungefär samma nivå. Jämfört med USA är det en måttlig siffra. Där utgör de samlade sjukvårdskostnaderna enligt OECD hela 17 procent av BNP, och den
nivån väntas stiga ytterligare till cirka 20 procent 2020.
Kombinationen av en allt äldre befolkning och medicinska framsteg­
leder till att kostnaderna ökar kraftigt.
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Danmark
USA
Källa: OECD
av de samlade sjukvårdsutgifterna i Kalifornien 2012. De största
posterna där är utgifter för sjukhus (40 procent) och för praktiserande läkare (28 procent). Först på fjärde plats hittar man läkemedel.
Figur 2
Sjukvårdsutgifter i Kalifornien 2012
Läkemedel – liten andel av de samlade utgifterna
Danmarks offentliga utgifter för läkemedel utgjorde cirka 12 procent av de samlade sjukvårdsutgifterna 2013. Utgifterna för läkemedel står således bara för en liten andel av de samlade utgifterna
för hälso- och sjukvård i Danmark, och andelen har dessutom
minskat sedan 2007. Läkemedelsutgifternas andel ligger på samma nivå i USA, som framgår av siffror från ett sjukförsäkringsbolag
i Kalifornien (se figur 2). Som vi ser stod läkemedel för 12 procent
4TEMA
40 % Sjukhus
12 % Medicin
28 % Läkare
20 % Övrigt
Billiga kopior vinner mark
Åldrande befolkning pressar sjukvårdssystemet
Globalt finns en tydlig tendens till att konsumtionen av generiska
läkemedel ökar i förhållande till patentskyddade läkemedel. I
Danmark har man framgångsrikt lyckats tvinga fram prissänkningar på läkemedelskopior och fick ned priset med 8,5 procent
2013 enligt Apotekerforeningen. Priset har således sjunkit kraftigt
på en mycket stor andel av den samlade läkemedelsförbrukningen
i Danmark. Det betyder att de kraftiga prisökningarna på patentskyddade produkter totalt sett fram till 2014 inte bidrog till någon
väsentlig ökning av utgifterna för läkemedel i landet. År 2013 lade
danskarna sammanlagt ungefär 20 miljarder danska kronor på
mediciner. Det var 2 procent mindre än året innan.
De här siffrorna tyder på att man varit framgångsrika i Danmark
med att få ned läkemedelskostnaderna. Men med tanke på den
demografiska utvecklingen får man räkna med att utgiftspressen i
Figur 3
Danska sjukvårdskostnader efter ålder 2007
1 000 DKK
40
30
20
År 2013 lade danskarna sammanlagt
ungefär 20 miljarder danska kronor
på läkemedel. Det var 2 procent mindre än
året innan.
10
0
Ålder
0
10
20
30
40
Sjukhus
Psykiatri
50
60
70
80
90
100
Medicin
Hälsoförsäkring
Källa: De Økonomiske Råd
I USA är dock utvecklingen en annan. Där har både generika och
patentskyddade läkemedel gått upp med runt 7–10 procent om
året under de senaste åren.
sjukvårdssektorn trots det kommer att accelerera under åren framöver, inte bara i Danmark utan även i Sverige och hela västvärlden.
Grafen i figur 3 är hämtad ur en rapport från 2007 från danska De
TEMA5
Økonomiske Råd. Den visar ett tydligt samband mellan ålder och
sjukvårdskostnader.
kemedel i Danmark på 20 miljarder danska kronor kan man få en
känsla för utgiftspressen.
I takt med att befolkningen blir äldre är det oundvikligt att sjukvårdsutgifterna ökar. Läkemedelsutgifterna hamnar ofta i fokus
eftersom de är väl synliga och enkelt kan jämföras mellan länder.
Men eftersom dessa bara står för en mindre andel av sjukvårdsutgifterna fångar de inte hela problemet. I själva verket är det sjukhus- och behandlingskostnader som står för den största delen, och
dessa kommer att öka kraftigt i takt med att befolkningen blir äldre. Eftersom vi här har att göra med mänskligt arbete är det svårare
att tackla utgiftsökningen på dessa områden. Då är det enklare att
pressa läkemedelsbolagen att sälja sina produkter billigare.
I Danmark tros cirka 20 000 personer ha sjukdomen, och om alla ska
behandlas kostar det närmare 10 miljarder
danska kronor.
Hur ska man prissätta ett läkemedel som kan bota människor från en
dödlig sjukdom? Gilead Sciences satte vid
lanseringen priset till 84 000 dollar.
Innovativa men dyra behandlingar på väg
Det är dock en tvivelaktig strategi för att minska utgiftspressen,
eftersom läkemedel som vi sett bara utgör en mindre andel av de
samlade utgifterna och vi nu dessutom ser en våg av nya innovativa
produkter för behandlingar som inte varit möjliga tidigare.
Ett exempel på ett företag som skapar banbrytande innovativa
produkter är Gilead Sciences, som vi har investerat i i våra globala
strategier. Företagets produkter – Sovaldi och Harvoni – kan bota
smittsam leverinflammation (hepatit C) på 12 veckor. Det är en
sjukdom som tidigare var obotlig och som på sikt kan utvecklas till
cancer. Hur ska man prissätta ett läkemedel som kan bota människor från en dödlig sjukdom? Gilead Sciences satte vid lanseringen
priset till 84 000 dollar. Även om produktens fördelar är många
är det ett högt belopp, också ur ett långsiktigt samhällsperspektiv.
Och eftersom cirka 3,2 miljoner människor tros ha sjukdomen
bara i USA kommer det att innebära en engångskostnad på svindlande 270 miljarder dollar om alla ska behandlas.
I Danmark tros cirka 20 000 personer ha sjukdomen, och om alla
ska behandlas kostar det närmare 10 miljarder danska kronor.
Om man jämför det beloppet med den samlade kostnaden för lä6TEMA
Enligt hepc.dk lever mer än 160 miljoner människor i världen
med hepatit C.
Under åren framöver kommer vi också att se en revolution inom
cancerbehandling, där produkter inom immunonkologi om inte
botar patienterna så åtminstone förbättrar deras överlevnadschanser väsentligt. Dessa nya innovativa produkter kommer att vara
mycket dyra, men alternativet att inte behandla patienterna har
också sitt pris – dels i form av behandlingskrävande vård, dels i
form av för tidiga dödsfall.
Medan debatten i Danmark kretsar kring huruvida man ska bromsa sjukvårdsutgifternas ökningstakt genom att begränsa människors tillgång till vissa typer av dyra läkemedel, förs ingen liknande
diskussion i USA. Där ligger fokus alltid på att ge bästa möjliga
behandling oavsett pris – förutsatt att man har försäkringsskydd.
Bolagen ska utveckla innovativa produkter
När vi investerar i läkemedelsbolag fokuserar vi på företag som
är genuint innovativa, såsom Gilead Sciences. Det är bara innovativa produkter som kan prissättas högt, medan mindre unika
produkter kommer att vara utsatta för en enorm prispress till följd
av behovet av att få ner utgifterna. Att sjukvårdsutgifternas andel
av BNP stadigt ökar är inte hållbart. Förr eller senare måste den
ökningen upphöra, men just nu är det svårt att säga vilka faktorer
som kommer att bidra till det.
Bolag som sänker utgifterna är en del av lösningen
Vi menar att det i dag är intressant att investera i företag som försöker åtgärda utgiftsproblemet och samtidigt gör egna vinster på
När vi investerar i läkemedelsbolag fokuserar vi på företag som är
genuint innovativa, för det är bara innovativa produkter som kan prissättas högt.
det. Ett exempel är vår investering i CVS Health, ett företag i ledet
mellan producenter och konsumenter i läkemedelskedjan.
Hur CVS Health bidrar till att begränsa prisökningen på läkemedel kan kanske bäst illustreras med ett verkligt exempel. 2014 introducerade Gilead Sciences som nämnts Sovaldi. Det blev en stor
diskussion om priset på produkten var skäligt. Gilead Sciences
lyckades dock hålla fast vid priset, som fastställdes i förhandlingar
med amerikanska Pharmacy Benefit Management-företag (PBM),
bland dem CVS Health.
I slutet av 2014 introducerade AbbVie det konkurrerande hepatit
C-läkemedlet Viekira. De lyckades samtidigt ingå ett avtal om ensamrätt med en av CVS Healths konkurrenter, Express Scripts. I
utbyte skulle AbbVie sälja sin produkt till betydligt lägre pris. Det
pressade Gilead Sciences att sänka priset på det egna läkemedlet
för att kunna behålla sina avtal med CVS Health och andra PBMföretag.
I dag kan Sovaldi i USA köpas med en rabatt på cirka 45 procent
jämfört med listpriset. Det betyder att en behandling nu bara kostar cirka 50 000 dollar, klart mindre än introduktionspriset på
84 000 dollar. Gilead Sciences har lyckats försvara sin marknadsposition och har fortfarande 95 procent av marknaden för hepatit C-produkter, medan AbbVie – som orsakade prissänkningen
– bara har 5 procent. De stora vinnarna är konsumenterna och
försäkringsbolagen, som fått en kraftig prissänkning, men också
CVS Health och Gilead Sciences, som kommer att se större volymer tack vare de lägre priserna.
Våra investeringar i CVS Health och McKesson – ett annat av våra
innehav i värdekedjan mellan producenter och konsumenter –
gynnas av den kraftigt ökade användningen av generika, dels därför att det naturligtvis blir billigare för konsumenterna, dels för att
marginalerna är större på dem.
Användningen av generika har ökat kraftigt i USA på senare år och
står i dag för över 85 procent av förskrivningen. Som jämförelse låg
nivån 2002 på 52 procent. Den ökade användningen av generika
har bidragit till att hålla nere ökningen av läkemedelskostnaderna
i USA. Vi tror att den tendensen fortsätter under de närmaste åren.
Generiska biosimilarer på väg
Särskilt intressant blir det att följa utvecklingen för så kallade
biosimilarer. Biosimilarer är kopior av biologiska läkemedel. Till
skillnad från kemiska läkemedel är dessa inte helt identiska med
det ursprungliga läkemedlet, utan producerade så att de efterliknar det. Biosimilarer förväntas ha samma terapeutiska effekt och
samma biverkningar som den ursprungliga produkten.
Under de närmaste åren kommer antalet biosimilära läkemedel
att öka då patenten går ut på en rad viktiga biologiska cancerprodukter och konkurrenter släpper ut biosimilarer på marknaden.
Det här är en stor möjlighet för CVS Health och McKesson, eftersom dessa produkter normalt kräver specialkompetens inom distribution och rådgivning, och det gör att marginalerna blir större
än på originalen. Användningen av biosimilarer kommer att innebära lägre kostnader för behandlingssidan och högre intäkter för
distributionssidan.
Gilead Sciences har lyckats försvara sin marknadsposition och har
fortfarande 95 procent av marknaden för
hepatit C-produkter.
TEMA7
Under de närmaste åren kommer
antalet biosimilära läkemedel att öka
då patenten går ut på en rad viktiga biologiska cancerprodukter och konkurrenter
släpper ut biosimilarer på marknaden.
Stigande sjukvårdsutgifter är det största bekymret för den amerikanska befolkningen. Merrill Lynch konstaterar i en analys att ett
MinuteClinics löser ett stort samhällsproblem eftersom bristen på
läkare i USA stadigt ökar. 2012 saknades
uppskattningsvis 45 000 läkare.
Läkarkonsultation hos apoteken
CVS Health har i dag också runt 900 så kallade MinuteClinics –
vårdmottagningar i butikerna som erbjuder enkla läkartjänster
som hälsoundersökning, vaccination och kontroll av kroniska
sjukdomar m m. Mottagningarna bemannas av sjuksköterskor
och läkarassistenter som tar emot patienter dag som kväll alla
veckans dagar. Patienterna kommer in utan att ha bokat tid och
kan antingen betala kontant eller via sin sjukvårdsförsäkring.
MinuteClinics löser ett stort samhällsproblem eftersom bristen på
praktiserande läkare i USA stadigt ökar. 2012 saknades uppskattningsvis 45 000 läkare. Med MinuteClinics kan patienterna lättare
få vård. Alternativet är också mer kostnadseffektivt och motverkar
därmed kostnadspressen i den amerikanska sjukvården. Samtidigt
får CVS Health goda möjligheter att öka sin försäljning eftersom
mottagningarna inrättats i deras befintliga butiker, ett slags mellanting mellan apotek och närbutik.
Hälso- och sjukvård – en tillväxtbransch
Vi investerar i innovativa läkemedelsföretag och företag som sänker kostnaderna. Ovan har vi beskrivit några av aspekterna av
prisökningarna i sjukvårdssektorn. Det danska offentliga sjukvårdssystemet har helt klart haft en utgiftsdämpande effekt jämfört med det amerikanska, där alla led i värdekedjan ska tjäna
pengar. De amerikanska sjukvårdsutgifterna har stigit med 5–10
procent om året i flera års tid, en siffra som är markant högre än
i Danmark och Sverige. Därför lägger det amerikanska samhället
ungefär 50 procent mer per invånare på vårdtjänster än vad vi gör
i Skandinavien. Den ökande pressen på sjukvårdssystemet i USA
har lett till ökade krav på den enskilda personen, oavsett om man
har försäkring eller inte. Det kommer troligen att sänka de amerikanska sjukvårdsutgifterna med tiden, men innebär samtidigt att
patienternas utgifter ökar.
8TEMA
gift par i pensionsåldern måste ha besparingar på 271 000 dollar
för att kunna klara sina sjukvårdsutgifter resten av livet. Att spara
ihop till sådana belopp är givetvis något som bara de rikaste amerikanerna har råd med, så det är förståeligt att de stigande sjukvårdsutgifterna oroar.
Under åren framöver kommer utgiftspressen att stiga ytterligare i
takt med att befolkningen blir äldre och nya innovativa behandlingsformer kommer fram och börjar betraktas som en rättighet
av allt fler. Vi tror att CVS Health och McKesson är en del av lösningen på det problemet.
CVS Health och andra företag i mitten av värdekedjan har stor
möjlighet att se till att samhället får mer för pengarna. Men om
man ser till hela bilden utgör läkemedelsutgifterna bara en mindre
del, och det mest realistiska är förmodligen att utgifterna för sjukvård kommer att fortsätta stiga snabbare än ekonomin som helhet.
Hälso- och sjukvård är en tillväxtbransch.
Under åren framöver kommer
utgiftspressen att stiga ytterligare i
takt med att befolkningen blir äldre och
nya innovativa behandlingsformer kommer fram och börjar betraktas som en
rättighet av allt fler.
Carnegie Worldwide / perspektiv – 2 | 12
Förväntningar på aktiemarknaden
De globala aktiemarknaderna
De globala aktiemarknaderna är i skrivande stund präglade av den
kaotiska situationen runt Grekland, stora börsfall i Kina samt osäkerhet om när och hur mycket Federal Reserve kommer att höja
räntan i USA. Vi ser dock detta som mer kortsiktiga osäkerhetsfaktorer.
Utvecklingen i Grekland har endast i liten utsträckning realekonomisk betydelse för övriga Europa och resten av världen, så länge
det hela inte utvecklas till en geopolitisk kris. Den kinesiska aktiemarknaden karaktäriseras av ett stort inslag av spekulation, och
när marknaden stiger snabbt under ett kvartal, som i inledningen
av 2015, finns det naturligvis risk för kraftiga kursfall det följande
kvartalet – vilket vi ser just nu. Långsiktigt är vi dock positiva till
utvecklingen i Kina. Räntehöjningar leder som regel till fallande
börser initialt, varför det kan bli volatilt under en kort period när
Federal Reserve väl höjer och fram till aktiemarknaderna hittar tillbaka till sin positiva rytm.
Vi ser således positivt på de långsiktiga utsikterna för aktier. Dels är
alternativet i form av obligationer nu så dåligt att det kommer att ta
100 år att dubbla en investering i t ex en dansk statsobligation, och
30 år vid en investering i en 30-årig realkreditobligation.
Aktiemarknaden har stigit kraftigt sedan våren 2009. Men det är
inte nödvändigtvis över för den här gången. Det går inte att utesluta
att vi nu bevittnar inledningen på en lång uppgångsperiod för aktier – och sådana har vi upplevt tre de senaste 100 åren. Den senaste
varade från början av 1980-talet fram till millennieskiftet. Den genomsnittliga årliga avkastningen var 16 procent mätt i dollar under
denna period. Dessa långa perioder slutar som regel med att ekonomierna går in i djupa recessioner.
När vi ser på den amerikanska ekonomin, som ligger längst fram i
konjunkturcykeln, är det inte otänkbart att nästa recession kommer
först efter 2020. Vi ser bland annat tillväxtpotential inom cykliska
områden som bostadsmarknaden, bilar och kapitalvaror.
Vi väntar oss således positiv långsiktig avkastning på aktiemarknaden, även om stigningstakten blir lägre än de senaste åren.
Asien
Kina har genomfört en lång rad strukturreformer som bidrar till
vår positiva syn på den långsiktiga utvecklingen i Kina, trots den
negativa situation som råder just nu. Vi ser en bärkraftig tillväxt i
Kina driven av privatiseringar, avregleringar och en bättre allokering
av kapital. Enligt vår syn kompenserar de många tematiska investeringsmöjligheterna vi ser i denna transformation mer än väl för de
kortsiktiga riskerna.
I Indien och Indonesien är det fortsatt stort fokus på om de nya ledarna kan förändra utvecklingen i mer positiv riktning. Vi är mest
hoppfulla när det gäller Indien, och det finns begynnande tecken
på stigande orderingång inom framförallt kapitalvaror. Det skulle
kunna ge positiva effekter de kommande kvartalen. Vi tror därför
att Asien kan skapa en avkastning som är i linje med eller högre än
världsindex. Vi menar att värderingarna i Asien är attraktiva för den
långsiktiga och riskvilliga investeraren.
TEMA9
Förväntningar9
Carnegie Worldwide / perspektiv – 2 | 12
Sektor: hälsovård
Sverige
Vi tror att spridningsriskerna av en eventuell Grexit är begränsade
efter fem års förhandlande och ECBs stödåtgärder. Vi är fortsatt
konfidenta att hälsovårdssektorn fortsätter leverera bättre avkastning än marknaden generellt drivet av nya innovativa produkter
och starkare tillväxt. Den konsolideringsvåg som pågår, driven av
låga räntor, skalfördelar och innovation bland de mindre bolagen,
tror vi fortsätter ett bra tag till. Positivt för sektorn är även Obamacare som lett till att ytterligare 20 miljoner amerikaner nu har sjukvårdsförsäkring.
Stockholmsbörsen har nu korrigerat 10 procent sedan toppen i
slutet på april och är upp 11 procent hittills i år inklusive utdelningar. Med en fortsatt återhämtning i ekonomin i både USA och
Europa, stigande vinster hos företagen, fortsatt låga räntenivåer
och en rimlig värdering på börsen finns förutsättningar för en fortsatt stigande börs. Vi förväntar oss att aktiviteten för företagstransaktioner och börsnoteringar kommer att återupptas igen efter
sommaren på höga nivåer drivet av samma faktorer som börsen.
Det finns få investeringsalternativ i en miljö där pengar i princip
är gratis och omvärlden växer mycket långsamt.
10TEMA
10Tema
10Förväntningar
Sensata: ledande leverantör av
sensorer
Sensata Technologies är ett mycket intressant nischbolag
med exponering mot ökad användning av elektroniska komponenter i alltfler branscher över hela världen.
Okänd marknadsledare
Sensata är ett bolag som säkert är okänt för många, trots sin ledande position på ett av de viktigaste teknologiska områdena
idag. Vi ser mer och mer att de föremål vi använder i vår vardag innehåller allt fler elektroniska komponenter och att dessa
kopplas samman. Sensata befinner sig mitt i denna trend.
Sensata är en av de viktigaste leverantörerna av komponenter för elektroniska system inom framförallt bilindustrin. Dessa
gör det möjligt för biltillverkare att uppfylla allt tuffare krav på
säkerhet och energieffektivitet. Sensata är till exempel världsledande inom sensorer och kontroller för att hantera spänning
i elektriska system i bilar, med en global marknadsandel på ungefär 25 procent.
Sensorerna är av två typer: mätsensorer och kontrollsensorer.
Sensata är ungefär sex gånger större än närmaste konkurrent,
ett av skälen till att bolaget har branschens lägsta kostnader.
2013 uppgick intäkterna till ungefär två miljarder dollar, fördelade på 1,2 miljarder sålda enheter.
Sensorer i bilar
En modern personbil kan ha upp till 50 olika sensorer, normalt
placerade på svåråtkomliga ställen, till exempel inuti växellådan eller styrmekaniken, för att övervaka tryck, kraft, hastighet, temperatur, osv. Att byta ut en sensor i en växellåda är
ett tidskrävande arbete, vilket gör att sensorerna konstrueras
för att ha längre teknisk livslängd än enheterna de byggs in i.
Sensorernas kvalitet och tillförlitlighet blir därmed avgörande
för slutprodukten, till exempel en personbil. Det kan orsaka stor
skada för biltillverkarens varumärke och innebära stor kostnad
om en tillverkare behöver återkalla bilar för att ersätta komponenter.
största kunder står för 40 procent av försäljningen där affärsrelationerna i genomsnitt varat 25 år.
Sensatas ledande position reflekteras både i termer av försäljning och bredden i produktutbudet. De skalfördelar och höga
vinstmarginaler bolaget uppnått skapar i sin tur goda möjligheter att återinvestera i nya produkter som kan driva framtida
försäljning.
Trender som ger stöd
En trend som stöder Sensata är allt strängare utsläppsregler
för personbilar. En annan viktig faktor är ökande efterfrågan
på bilar på tillväxtmarknader. Det betyder att den globala bilförsäljningen kan öka med så mycket som 4-5 procent per år,
parallellt med utvecklingen mot fler och alltmer avancerade
sensorer i bilar. Mot bakgrund av detta väntar vi oss att bolaget
kommer att kunna hålla fast vid en försäljningstillväxt på cirka
12 procent, genom både organisk tillväxt och förvärv, där bolaget varit framgångsrikt. Vi tror att Sensata kan öka vinsten med
10-12 procent, kanske upp till 15 procent, per år.
Sensatas marginaler är höga – ungefär 30 procent – och bolaget levererar stark avkastning på sysselsatt kapital. Verksamheten kräver inte omfattande investeringar för att kunna växa
ytterligare, vilket leder till att betydande överlikviditet skapas
och som används för förvärv och återköp av egna aktier.
Med den snabba teknologiska utvecklingen vi ser idag är vi
övertygade om att Sensatas sensorer kommer att fortsätta
spela en central roll på allt fler områden framöver.
Sensata har ett mycket gott anseende när det gäller kvalitet
och är enda leverantör i flera av sina kontrakt. Bolagets tio
TEMA11
Bolag11
Carnegie Worldwide
Temaöversikt 2015-06-30
Abenomics
Energieffektivitet
1,4
%
4,3
Category Killer
4,8
Automatisering
5,2
Emerging Markets
Bomarknaden i USA
Connected Lives
Finansiell återhämtning
7,4
8,0
10,8
12,5
Stabil tillväxt
45,6
Sammanfattning
De globala aktiemarknaderna föll under andra kvartalet på oro för ett grekiskt utträde ur
Eurozonen och stigande räntor i USA. Carnegie Worldwide föll med 4,4 procent medan
världsindex (MSCI ACWI) backade 3,5 procent. Under första halvåret 2015 steg fonden
med 11,7 procent, medan index steg med 8,8 procent. Vi väntar oss volatila marknader
den närmaste tiden, inte minst mot bakgrund av utvecklingen i Grekland. Vi tror att ECB
har resurserna att stabilisera finansmarknaderna om oron skulle sprida sig till andra europeiska länder.
Vi har en hög exponering om ca 60 procent i amerikanska aktier. Världens största ekonomi fortsätter att stärkas, den viktigaste faktorn bakom vår långsiktigt positiva syn på
aktier.
Aktuell investeringsstrategi
Med riskerna som nämnts ovan ger fondens starka fundament av stora och stabila tillväxtbolag (45 procent) som t ex Novo Nordisk, Walt Disney och Visa, en viss motståndskraft.
Vi tror att dessa bolag kommer att växa snabbare än världsekonomin och bidra till en lägre
risk i fonden relativt marknaden.
Vi har utöver detta investerat i en rad unika bolag som drar fördel av strukturell tillväxt
inom särskilda trender och teman. De viktigaste är ”Connected Lives” (11 procent), som
bl a inkluderar Google och Facebook, ”Financial Recovery” (12 procent), som AIG och
Citigroup är exempel på, och ”Bostadsmarknaden i USA” (8 procent), som bl a består av
Home Depot. Fonden har inga investeringar inom energi, telekom eller kraftförsörjning,
som vi menar är strukturellt utmanade.
Förändringar under kvartalet
Vi avyttrade Praxair, då vi justerat ned förväntningarna på bolaget på kort till medellång
sikt mot bakgrund av den effekt lägre oljepriser har på amerikanska bolag, valutaläget
samt utsikterna på tillväxtmarknaderna. Vi investerade i Sensata Technologies då vi ser
bättre tillväxtutsikter där. Sensata är marknadsledande inom sensorer till bl a bilindustrin. Ökade krav på minskning av koldioxidutsläpp och bättre bränsleeffektivitet driver
behovet av Sensatas produkter. Vi tror att Sensata kan fortsätta växa med tvåsiffriga tal,
drivet av organisk tillväxt och förvärv, samt genom att gå in i andra branscher och därmed
bredda sin marknad.
Vi ökade positionerna i UBS och Rakuten, och minskade Google något.
14
Carnegie Worldwide
Carnegie Worldwide
Fondinformation
Förvaltare
Bo Knudsen, Bengt Seger och
2015-06-30
ISIN
Lars Wincentsen
Startdatum1995-12-15
Förvaltningsavgift, procent
LU0086737722
Fondens mål är att skapa långsiktig
Fondförmögenhet, MSEK 18 833
värdetillväxt som överstiger mark-
NAV-kurs per andel, SEK 892,25
nadens avkastning till en risk i nivå
med eller under marknaden. Vår
1,6
Avkastning i procent SEK(inkl avgifter)
Investeringsfilosofi
investeringsfilosofi skiljer sig från
YTD
3 år
5 år
10 år Sedan start
79,1
85,8
119,5
de flesta större kapitalförvaltare i
det att den är mycket fokuserad. Vi
Carnegie Worldwide
11,7
571,7
investerar typiskt sett i 25-30 nog-
Jämförelseindex*
8,873,587,3 88,2 314,1
grant utvalda bolag som över flera
Differens
2,9 5,6-1,5 31,3257,6
år har möjlighet att utvecklas väl.
Risk i procent
10 år Sedan start
Vår erfarenhet är att få bolag ger
3 år
5 år
Standardavvikelse, portfölj
9,8
9,8
11,8
14,8
möjligheter till djup kännedom om
Standardavvikelse, jämförelseindex*
7,2
8,0
10,8
13,7
varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
800
morgondagens trender. Men vik-
SEK
tigare än att förutse framtiden är
att vara förberedd på den med
700
en robust portfölj av unika aktier.
600
Fonden investerar i börsnoterade
500
bolag och har inga geografiska eller
400
sektoriella avgränsningar. Fondens
ansvariga förvaltare ingår i ett team
300
som har ett tätt och öppet samarbe200
te med våra övriga förvaltningsteam.
100
0
95 96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Carnegie Worldwide
MSCI All Country World Index (Net Div)
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Portföljen 2015-06-30
USA & Kanada
Storbritannien
Kontinentaleuropa
Energi
Material
Industrivaror och tjänster
Sensata 1,8
Union Pacific 3,9
Sällanköpsvaror och tjänster
Home Depot 4,2 L. Brands3,7
Walt Disney4,4
ASOS1,2
BMW2,5
Konsumentvaror
CVS Health3,8 BAT 3,7
Diageo 2,8
Hälsovård
Gilead Sciences4,3
McKesson2,2
Finans och fastighet
AIG3,1 Citigroup3,1
TD Ameritrade2,1
Wells Fargo 3,6
Informationsteknik
Ecolab3,1
Kraftförsörjning
Tillväxtmarknader
Total
0,0
Index*
7,4
3,1
5,3
Fanuc2,5
Komatsu1,3
9,5
10,3
Rakuten2,2
18,2
12,7
Nestlé 2,7
13,0
9,5
Novo Nordisk3,8
10,3
12,3
Prudential3,1 UBS4,4
26,9
21,9
19,0
13,8
0,0
3,7
0,0
3,1
Alliance Data 1,8
Facebook3,1
Google3,9
Visa7,4
Telekomoperatörer
Asien/Stillahavsregionen
Keyence2,8
HDFC 7,5
Övrigt
0,0
Total
59,5
10,8
13,4
8,8
7,5
100,0
Index*
54,7
7,0
15,7
12,0
10,6
-
0,0
100,0
* Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Worldwide
15
Carnegie Worldwide
Ethical
Temaöversikt 2015-06-30
Energieffektivitet
%
2,9
Automatisering
7,0
Category Killer
7,2
Bomarknaden i USA
7,4
Emerging Markets
7,7
Connected Lives
Finansiell återhämtning
Stabil tillväxt
10,9
12,3
44,6
Sammanfattning
De globala aktiemarknaderna föll under andra kvartalet på oro för ett grekiskt utträde
ur Eurozonen och stigande räntor i USA. Carnegie Worldwide Ethical backade med
4,5 procent under kvartalet medan världsindex (MSCI ACWI) föll med 3,5 procent. För
årets första sex månader är fondens avkastning 12,6 procent, och världsindex utveckling
8,8 procent. Vi väntar oss volatila marknader den närmaste tiden, inte minst mot bakgrund av utvecklingen i Grekland. Vi tror att ECB har resurserna att stabilisera finansmarknaderna om oron skulle sprida sig till andra europeiska länder.
Fondens utveckling drivs fortsatt av exponeringen mot amerikanska aktier (58 procent),
som bl a Facebook, Gilead Sciences och AIG, som hörde till kvartalets största bidragsgivare.
Aktuell investeringsstrategi
Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag med starka marknadspositioner och
ledningar. Förutom de stabila tillväxtbolagen investerar fonden i bolag som drar fördel av
strukturella tillväxtområden, bl a teknologi.
Fondens etiska profil innebär att vi inte har investerat i tobaksbolaget BAT och alkoholbolaget Diageo vilka Carnegie Worldwide investerat i. Vi har heller inte investerat i
Komatsu, som via dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin och som därmed står
för en liten del av bolagets intäkter, och Sensata, som har exponering mot vapenindustrin
(bl a termostater och sensorer). I stället har vi valt att investera i Nike, Novartis och Roche.
Förändringar under kvartalet
Vi avyttrade Praxair då vi justerat ned förväntningarna på bolaget på kort till medellång
sikt mot bakgrund av den effekt lägre oljepriser har på amerikanska bolag, valutaläget
samt utsikterna på tillväxtmarknaderna, och utökade positionerna i Keyence, Rakuten
och UBS.
16
Carnegie Worldwide Ethical
Carnegie Worldwide
Ethical
Fondinformation
Förvaltare
Mattias Kolm
2015-06-30
ISIN
LU0122292328
Investeringsfilosofi
Fondens mål är att skapa långsiktig
Startdatum2000-12-27
Fondförmögenhet, MSEK 2 009
värdetillväxt som överstiger mark-
Förvaltningsavgift, procent
NAV-kurs per andel, SEK 155,69
nadens avkastning till en risk i nivå
1,6
med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD
3 år
5 år
10 år Sedan start
12,6
87,4
80,2
126,8
Carnegie Worldwide Ethical
att den är mycket fokuserad. Vi inve-
76,0
sterar typiskt sett i 25-30 noggrant
56,2
utvalda bolag som över flera år har
Jämförelseindex*
8,873,587,3 88,2
Differens
3,813,9-7,1 38,6 19,8
Risk i procent
flesta större kapitalförvaltare i det
10 år Sedan start
möjlighet att utvecklas väl.
Vår erfarenhet är att få bolag ger
3 år
5 år
Standardavvikelse, portfölj
9,2
9,7
12,0
13,4
möjligheter till djup kännedom om
Standardavvikelse, jämförelseindex*
7,2
8,0
10,8
12,6
varje enskilt innehav vilket gynnar
riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat
varje dag med att förstå morgonda-
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
200
gens trender. Men viktigare än att
SEK
förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.
150
Fonden investerar i börsnoterade
bolag och har inga geografiska eller
sektoriella avgränsningar. Fondens
100
ansvariga förvaltare ingår i ett team
som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltnings-
50
team.
0
00
Fonden replikerar Carnegie World01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Carnegie Worldwide Ethical
MSCI All Country World Index (Net Div)
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
wide så långt det är möjligt utifrån
etiska riktlinjer.
Portföljen 2015-06-30
USA & Kanada
Energi
Kontinentaleuropa
Asien/Stillahavsregionen
Material
Ecolab3,2
Industrivaror och tjänster
Union Pacific3,9
Sällanköpsvaror och tjänster
Home Depot 4,0
L Brands3,4
Nike2,6
Walt Disney4,2
Konsumentvaror
CVS Health3,8
Hälsovård
Gilead Sciences 4,1
McKesson1,9
Finans och fastighet
Informationsteknik
ASOS1,2
Prudential 2,9 BMW3,0
0,0
Index*
7,4
5,3
Fanuc3,1
7,0
10,3
Rakuten 2,5
20,9
12,7
Nestlé2,7
UBS4,4
HDFC Bank 7,3
Total
3,2
Novartis3,5
Novo Nordisk3,9
Roche Holding3,3
Alliance Data1,7
Facebook2,2
Google 4,4
Visa7,2
Tillväxtmarknader
AIG3,1
Citigroup3,1 TD Ameritrade2,0
Wells Fargo 3,5
Telekomoperatörer
Kraftförsörjning
Storbritannien
Keyence 3,9
Övrigt
6,5
9,5
16,7
12,3
26,3
21,9
19,4
13,8
0,0
3,7
0,0
3,1
0,0
Total
58,3
4,1 20,8
9,5
7,3
100,0
Index*
54,7
7,0 15,7
12,0
10,6
-
0,0
100,0
* Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Worldwide Ethical
17
Carnegie Worldwide
Asia
Sammanfattning
Kvartalet präglades av mycket stora kursrörelser och stora skillnader mellan länder och
sektorer. Fonden föll med 2,7 procent, medan jämförelseindex (MSCI Asia ex Japan) föll
med 3,6 procent. Den relativa utvecklingen förklaras i hög grad av kameratillverkarna
Largan och Sunny Optical samt det kinesiska fastighetsbolaget Sunac. Två mindre bolag i
Sydkorea, Kolao och Samchuly Bicycle, bidrog också positivt. På den negativa sidan drabbades fonden av svag utveckling i Thailand, Filippinerna och Indonesien, i synnerhet i
Bank Rakyat och Pakuwon.
Aktuell investeringsstrategi
I Kina fortsätter processen med finansiella reformer och penningpolitiska åtgärder. Åtgärderna börjar nu få effekt, i synnerhet inom fastighetssektorn. Bostadsförsäljningen går
bättre, dock i huvudsak i de största städerna. Under juni fördubblades försäljningen i de
sexton största städerna jämfört med föregående år. Vi är fortsatt positiva till de ledande
bostadsutvecklingsbolagen, som har en stark ställning i dessa städer. Däremot kommer
det dröja innan vi får se samma positiva utveckling i de mindre städerna. Den explosiva
utvecklingen och de höga värderingarna av kinesiska A-aktier kan leda till stora kursrörelser och smitta av sig på andra börser i regionen. För god ordnings skull vill vi därför nämna att vi inte är investerade i A-aktier – fonden är, bortsett från en enskild B-aktie, endast
investerad i kinesiska H-aktier noterade i Hong Kong, till lägre värderingar. Vi drabbades
därför i mindre grad av de stora kursfallen på de kinesiska börserna i slutet av kvartalet.
I Indien och Indonesien är det fortsatt stort fokus på om de nya ledarna kan förändra
utvecklingen till det bättre. Vi är mest hoppfulla när det gäller Indien, där vi ser tecken på
ökad orderingång inom kapitalvaror. Det skulle ge en positiv effekt på vinsttillväxten de
kommande kvartalen.
Förändringar under kvartalet
Vi avyttrade det kinesiska fastighetsbolaget China Overseas Grand Ocean på grund av
fortsatt negativ utveckling i Tier 3- och 4-städer i Kina. Vi avyttrade även det thailändska fastighetsbolaget Supalai, så vi anser att fastighetsmarknaden i Bangkok börjar bli
överhettad. Vi minskade i Sunny Optical efter mycket stark kursutveckling. Vi har även
reducerat vår exponering mot lågprissmartphones genom att sälja MediaTek, primärt på
grund av stark konkurrens inom chipsets. Vi har ökat exponeringen mot personbilsteknologi genom positioner i Hu Lane och Tung Thih i Taiwan. I Kina har vi investerat i
försäkringsbolaget China Taiping samt internetbolaget Alibaba.
18
Carnegie Worldwide Asia
Carnegie Worldwide
Asia
Fondinformation
Förvaltare
Allan Christensen och
Mogens Akselsen
Startdatum2012-11-15
Förvaltningsavgift, procent
Investeringsfilosofi
2015-06-30
ISIN
Fondens mål är att skapa en långsik-
LU0835599696
Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel, SEK 3 827
tigt hög värdetillväxt som överstiger
1 133,93
marknadens avkastning till en risk i
nivå med eller lägre än marknadens.
1,9
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD Sedan start
Carnegie Worldwide Asia
12,3
Investeringsfilosofin är att kombinera långsiktiga trender med kortsik-
67,7
tiga teman och noggranna aktieval i
Jämförelseindex*11,4
50,1
syfte att kunna skapa god långsiktig
Differens0,9
17,5
avkastning för den långsiktiga investeraren.
Risk i procent
Sedan start
Standardavvikelse, portfölj
14,7
Fonden investerar i både större och
Standardavvikelse, jämförelseindex*
14,3
mindre bolag. Vår erfarenhet är att
det är viktigt att kunna ha exponering mot det senare segmentet för
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
att kunna dra fördel av den asiatiska
SEK
210
tillväxten.
190
Fonden investerar i ett begränsat
170
antal noggrant analyserade börsno-
150
terade bolag i Asien exklusive Ja-
130
pan. Med hänsyn till Asiens särskilda
110
marknadsstruktur kommer antalet
90
12
13
14
aktier att normalt uppgå till 35-70.
15
Carnegie Worldwide Asia
MSCI AC Asia ex Japan (Net Div)
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Portföljen 2015-06-30
Kina &
MTIF**
Portföljen 2015-03-31 Hong Kong
Energi
Sinopec Kantons0,6
Korea
Taiwan
Indien
Material
Industrivaror
och tjänster
China State Construction1,6 Alliance Global 0,7 China Singyes Solar Tech. 1,4 JG Summit1,0
Nam Cheong 0,3
Sällanköpsvaror och
tjänster
Haier Electronics 1,2
Techtronic Industries1,0
Weifu High Technology1,0
Konsument–
varor
Indocement 0,7 Siam Cement 1,1
LG Chem1,7
Singapore
Total
Index*
Ezion0,7
1,3
4,8
3,5
4,8
12,8
8,9
9,9
7,7
0,0
5,3
Hu Lane Associate 1,1
Tung Thih1,4
Hyundai Motor 1,2
Kia Motors 0,7
Kolao Holdings 1,4
Samchuly
Bicycle0,9
CG India1,0 Larsen &
Toubro 2,2
Voltas 1,1
Eicher Motors 2,4
Tata Motors 1,1
Hälsovård
Finans och
fastighet
AIA Group 3,2
Bank of China 2,7
CK Hutchison Holdings 1,6
Cheung Kong 0,9
China Construction Bank 2,8
China Overseas Land 3,9
China Taiping1,9
Sunac China Holdings 3,2
Yuzhou Properties 0,7
Informationsteknik
Telekom.
Kraftförsörjning
Bank Rakyat 1,4
Ciputra Surya 0,3
Filinvest Land 0,7
GT Capital1,5
Kasikornbank
1,0
Metropolitan 1,1
Pakuwon Jati 1,3
Summarecon 0,6
Alibaba 0,9
AAC Technologies 1,0
Baidu 0,9
Sunny Optical Tech2,6
Tencent Holdings 4,1
Gruh F
inance 0,7
HDFC 2,3
ICICI Bank 2,3
SKS
Microfinance 1,3
Samsung4,6 Advantech1,5
SK Hynix 1,3 ASE1,3
Suprema0,6 Largan Precision 3,2
Novatek 0,9
Taiwan
Semiconductor4,8
Tech
Mahindra
0,7
China Mobile 3,4
Beijing Jingneng0,9 Beijing Ent. Water 2,5
Huadian Fuxin1,2
Sound Global0,7
Övrigt
0,0
2,2
35,4
34,7
28,4
21,0
3,4
6,6
5,3
4,0
0,0
0,0
Total
45,9 11,7 12,4 14,2 15,1 0,7 100,0
Index*
42,2 10,9
17,1
15,1
9,1
5,6 -
100,0
* Jämförelseindex är MSCI Asia ex Japan inkl återinvesterade utdelningar. **Malaysia, Thailand, Indonesien och Filippinerna.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Worldwide Asia
19
Carnegie Swedish
Large Cap
Sammanfattning
Efter en stark inledning på börsåret under första kvartalet tyngdes sentimentet under andra
kvartalet av en fortsatt svag underliggande efterfrågan i Europa och oro kring förhandlingarna mellan Grekland och trojkan som kulminerade i slutet på juni. Det resulterade i att grekiska regeringen annonserade en folkomröstning om lånevillkoren skulle accepteras samt
att Grekland missade en återbetalning till IMF på 1,6 miljarder EUR. Grekiska banker fick
hålla stängt i slutet av juni och en fortsättning av landets stödpaket är ännu osäker. Mätt som
OMX Stockholm Benchmark CAP GI föll börsen med 5,8 procent under kvartalet varav
den svagaste månaden var juni då börsen föll 7 procent. Fonden tappade 3,1 procent vilket var 2,7 procentenheter bättre än index. Större positiva bidrag kom från SOBI, Betsson
och Net Entertainment. Större negativa bidrag kom från Atlas Copco, Munksjö och Meda.
Aktuell investeringsstrategi
Börsen fortsätter att drivas av massiva stöd från centralbanker världen över med fallande
räntor och stigande tillgångspriser som följd. Svenska reporäntan är i skrivande stund
negativ på -0,35 procent. I denna omvärldsmiljö fortsätter vi att fokusera på bolag med
starka kassaflöden som kan återinvesteras i existerande verksamhet, användas till förvärv
eller återföras till aktieägarna.
Förändringar under kvartalet
Fonden har under kvartalet investerat i Nobia. Nobia är Europas ledande köksspecialist
med försäljning till både konsumenter och byggbolag. Med en ekonomisk återhämtning
i Europa och starka kassaflöden är Nobia ett bolag som kommer att kunna växa både organiskt och via förvärv framöver. För att finansiera detta har innehaven i Betsson, SOBI,
Lifco, ABB och Sandvik minskats. Dessa förändringar har även finansierat ökningar i
Evolution Gaming, Vitrolife, SCA, Ericsson samt Hexagon.
20
Carnegie Swedish Large CAp
Carnegie Swedish
Large Cap
Fondinformation
Förvaltare Leemon Wu och Henrik Söderberg
ISIN
Startdatum2009-12-01
Fondförmögenhet, MSEK Förvaltningsavgift, procent
NAV-kurs per andel, SEK 1,6
Investeringsfilosofi
2015-06-30
Carnegie Swedish Large Caps mål
LU0424681269
115
är att skapa långsiktig värdetillväxt
187,23
genom att investera i stora och
medelstora svenska bolag utifrån
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD
3 år
5 år Sedan start
Carnegie Swedish Large Cap
11,9
75,4
77,0
Jämförelseindex*
9,274,3 87,3 102,6
samma trendbaserade investeringsfilosofi som ligger till grund för våra
87,2
övriga strategier, till en risk som ligger i linje med eller under markna-
Differens 2,7 1,1-10,2 -15,4
dens.
Risk i procent
3 år
5 år Sedan start
Den begränsade svenska hemma-
Standardavvikelse, portfölj
10,7
14,8
14,8
marknaden har, generellt sett, gjort
Standardavvikelse, jämförelseindex*
11,0
14,3
14,4
svenska
bolag
exportberoende.
Världsledande svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
250
eller indirekt exponering mot såväl
SEK
mogna ekonomier som tillväxt-ekonomier. Den som investerar i svenska
bolag behöver därför ha insikt i vilka
200
långsiktiga trender som driver den
strukturella tillväxten globalt.
150
Erfarenheterna från vår globala stra-
100
tegi har visat att en portfölj med
begränsat antal aktier skapar förut-
50
sättningar för ingående kännedom
om varje enskild aktie. Risken i port-
0
09
10
11
12
13
14
följen kan kvalitativt hållas på en låg
15
Carnegie Swedish Large Cap
OMX Stockholm Benchmark Cap GI*
nivå om en hög kvalitet i varje enskild aktie säkras.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Portföljen 2015-06-30
Cykliskt
Finans
Tillväxt
Defensivt
Energi
Material
Munksjö2,4
Industrivaror och tjänster
ABB4,1
Atlas Copco 7,4
Hexagon4,2
Sandvik1,6
Trelleborg3,2
Volvo 4,2
NIBE1,9
Sällanköpsvaror och
tjänster
Autoliv4,9
Nobia1,6
Betsson1,3
Evolution Gaming 2,1
H&M6,3
Net Entertainment 2,9
Total
0,0
Konsumentvaror
Hälsovård
Swedish Orphan Biovitrum 2,8
Lifco1,3
Finans och fastighet
Cloetta2,0
SCA5,7
Swedish Match 3,0
Scandi Standard 2,4
AstraZeneca2,0
Meda3,1
Vitrolife1,7
SEB 4,9
Handelsbanken 1,2
Swedbank 3,9
Nordea 9,9
Informationsteknik
28,7
19,1
13,9
13,1
4,6
10,8
4,5
19,9
32,9
8,0
6,7
4,9
Kraftförsörjning
0,0
0,0
Övrigt
0,0
0,0
100,0
100,0
19,9
18,6
Ericsson8,0
2,9
26,7
0,0
33,6
0,9
2,4
Telekomoperatör
Total
Index
27,8
* Jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap GI inkl återinvesterade utdelningar. Denna produkt är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX AB Group, Inc. (”NASDAQ OMX”) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som
användningen av OMXSB™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXSB™ index vid viss tidpunkt. OMXSB™ index sammanställs och beräknas av NASDAQ
OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB™ index. NASDAQ OMX Stockholm AB skall inte heller vara skyldig att meddela
eller offentliggöra eventuella fel i OMXSB™ index. OMX™, OMXSB™ och OMXSB INDEX™ är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Swedish Large CAp
21
Carnegie Swedish
Small Cap
Sammanfattning
Efter en stark inledning på börsåret under första kvartalet tyngdes sentimentet under andra kvartalet av en fortsatt svag underliggande efterfrågan i Europa och oro kring förhandlingarna mellan Grekland och trojkan som kulminerade i slutet på juni. Det resulterade i
att grekiska regeringen annonserade en folkomröstning om lånevillkoren skulle accepteras samt att Grekland missade en återbetalning till IMF på 1,6 miljarder EUR. Grekiska
banker fick hålla stängt i slutet av juni och en fortsättning av landets stödpaket är ännu
osäker. Fondens jämförelseindex (Carnegie Small Cap Net Return Index) föll med 4,1
procent under kvartalet varav den svagaste månaden var juni då index föll med 6,7 procent. Fonden steg däremot med 1,7 procent vilket var 5,8 procentenheter bättre. Större
positiva bidrag kom från SOBI, Moberg Pharma och Proact. Större negativa bidrag kom
från Wihlborgs, Munksjö och Meda.
Aktuell investeringsstrategi
Börsen fortsätter att drivas av massiva stöd från centralbanker världen över med fallande
räntor och stigande tillgångspriser som följd. Svenska reporäntan är i skrivande stund
negativ på -0,35 procent. Vi fortsätter att fokusera på bolag med starka kassaflöden.
Förändringar under kvartalet
Fonden har under kvartalet avyttrat innehaven i Transmode, Qliro, Boliden och sålt
samtliga erhållna inlösenrätter i bl a Eolus Vind. Större investeringar inkluderar JM,
Wihlborgs, Meda, Evolution gaming och Vitrolife. Scandi Standard är ett nytt innehav
i fonden. Det är den ledande kycklingproducenten i Skandinavien med varumärken som
Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Konsumtionen av kyckling som alternativ till
rött kött drivs av både ökad hälsomedvetenhet och lägre pris. Detta i kombination med
omstruktureringar för att öka effektiviteten i produktionen bör leda till god vinsttillväxt
för bolaget kommande år.
.
22
Carnegie Swedish Small Cap
Carnegie Swedish
Small Cap
Fondinformation
2015-06-30
Förvaltare Henrik Söderberg och Leemon Wu
ISIN
Startdatum2010-02-02
Fondförmögenhet, MSEK Förvaltningsavgift, procent
NAV-kurs per andel, SEK 1,6
LU0424682077
Investeringsfilosofi
Carnegie Swedish Small Caps mål
503
är att skapa långsiktig värdetillväxt
241,84
genom att investera i små och medelstora svenska bolag utifrån sam-
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD
Carnegie Swedish Small Cap
3 år
20,2
5år Sedan start
111,3
150,5
141,8
ma trendbaserade investeringsfilosofi som ligger till grund för såväl
vår svenska storbolagsstrategi som
Jämförelseindex*
11,898,0128,8
117,8
våra övriga strategier, till en risk som
Differens
8,413,3 21,7
24,1
ligger i linje med eller under marknadens.
Risk i procent
3 år
5 år Sedan start
Standardavvikelse, portfölj
13,0
17,3
17,4
Den begränsade svenska hemma-
Standardavvikelse, jämförelseindex*
12,5
16,7
17,0
marknaden har, generellt sett, gjort
svenska
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
300
bolag
exportberoende.
Svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indi-
SEK
rekt exponering mot såväl mogna
ekonomier som tillväxtekonomier.
Den som investerar i svenska bolag
behöver därför ha insikt i vilka lång-
200
siktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.
Erfarenheterna från vår globala stra-
100
tegi har visat att en portfölj med
begränsat antal aktier skapar förutsättningar för ingående kännedom
om varje enskild aktie. Risken i port-
0
10
11
12
13
14
15
Carnegie Swedish Small Cap
Carnegie Small Cap Net Return Index
följen kan kvalitativt hållas på en låg
nivå om en hög kvalitet i varje en-
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
skild aktie säkras.
Portföljen 2015-06-30
Cykliskt
Finans
Tillväxt
Defensivt
Total
Index
Energi
Lundin Petroleum 3,0
3,0
3,5
Material
BillerudKorsnäs4,6
Hexpol4,5
Munksjö2,6
11,7
8,6
Industrivaror och tjänster
Beijer Alma 2,8
Systemair3,2
Trelleborg5,2
Uniflex1,9
16,6
31,7
Sällanköpsvaror och
tjänster
Bilia3,1
FinnvedenBulten1,3
JM3,6
19,8
11,3
Betsson3,1
Evolution Gaming 2,2
Net Entertainment 3,8
Unibet2,6
Konsumentvaror
Hälsovård
Moberg Pharma 3,6
Swedish Orphan Biovitrum4,9
Finans och fastighet
Informationsteknik
Vostok Nafta 2,1
Balder3,6
Wihlborgs3,8
MicronicMydata3,2
IJ3,5
Scandi Standard 3,1
Meda5,7
Vitrolife3,0
Telekomoperatör
Kraftförsörjning
IFS3,7
Enea3,2
Addtech3,5
Proact3,2
Eolus Vind 2,3
Övrigt
Total
41,1
7,4
29,4
22,0
3,1
4,5
17,3
11,2
9,7
18,6
16,7
5,9
0,0
4,6
2,1
0,1
0,0
0,0
100,0
100,0
* Jämförelseindex är Carnegie Small Cap Net Return inkl återinvesterade utdelningar och värdet tas kl 16:00.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Swedish Small Cap
23
Carnegie Medical
Sammanfattning
Hälsovårdssektorn är fortsatt attraktiv då den erbjuder både tillväxt och en icke-cyklisk
exponering samtidigt som fundamenta är starka med nya produktcykler, demografisk
medvind samt förvärvsaktivitet. Uppköpsvågen inom sektorn fortsatte med oförminskad
styrka drivet av synergieffekter och billig finansiering. Speciellt inom hälsovårdsförsäkringsbolagen har första halvåret bjudit på en svindlande budresa. UnitedHealth köpte
Catamaran, Anthem lade bud på Cigna, och Aetna gjorde detsamma på Humana.
Fonden sjönk med 2,9 procent under kvartalet jämförelseindex MSCI World Healthcare
sjönk med 2,3 procent. Positiva bidrag kom från Gilead som fortsatte upp efter att oron
för ökad konkurrens lagt sig efter en stark Q1 rapport. Bioteknikbolaget Tetraphase gick
starkt inför framtida publicering av kliniska data i Q3. Eagle Pharmaceuticals drevs av
fortsatt positivt momentum efter att produktansökan lämnats in. Negativa bidrag kom
från icke-innehavet Eli Lilly, samt Keryx och Teva (se nedan).
Aktuell investeringsstrategi
Fondens huvudfokus är att investera långsiktigt i stora- och medelstora innovativa och
snabbväxande bolag inom alla delsektorer av hälsovårdssektorn (GARP - Growth at reasonable price). Vi föredrar bolag med starka kassaflöden drivna av innovativa produkter
som understöds av en eller flera strukturella drivkrafter för tillväxt. Vi tror sektorn kommer gå starkt under flera år på förbättrad forskningsproduktivitet med nya innovationer
samt starka demografiska trender såsom åldrande befolkning, ökande inkomster i tillväxtmarknader, tilltagande fetma som orsakar en rad följdsjukdomar. Vinsterna ökar igen
efter patentutgångar och värderingarna är attraktiva både i absoluta samt relativa termer.
Förändringar under kvartalet
Nytt innehav i fonden är det generiska storbolaget Teva, vilket är en billig ”turnaroundstory” som fortsatt verkar fungera. Fonden köpte Teva precis innan de lade bud på Mylan
som inte vill bli uppköpt utan i sin tur lade ett bud på Perrigo. På snarlikt tema köpte vi
in medelstora specialty pharma-bolaget Eagle Pharmaceuticals, som också är en uppköpskandidat. Nya innehav var även Cigna, ett hälsovårdsförsäkringsbolag som har god
tillväxt, samt Cooper, som är ledande inom kontaktlinser och åtnjuter en stark tillväxt
på nya lanseringar. Anthem har lagt ett bud på Cigna som avvisats. Vi sålde Actelion
som finansieringskälla då bolaget har gått bra och vi tror att den generiska konkurrensen
kommer att bli tuff i november. Aktien har dock fortsatt upp på budrykten. Även Medivation med inbromsande tillväxt och Keryx, vars produktlansering i år var en besvikelse,
såldes som finansieringskällor. Innehavet i Allergan ökades (namnet ändrat från Actavis
som köpte gamla Allergan).
24
Carnegie Medical
Carnegie Medical
Fondinformation
Förvaltare
Angelica Fatouros
ISIN
Carnegie Medical investerar globalt
LU0090908194
Startdatum1998-12-15
Fondförmögenhet, MSEK Förvaltningsavgift, procent
NAV-kurs per andel, SEK 1,7
Investeringsfilosofi
2015-06-30
6 760
i företag inom läkemedel, biotek-
1050,11
nik, medicinsk teknik, hälsovård och
specialiserade läkemedelsföretag.
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD
3 år
5 år
Carnegie Medical
16,8
136,5
176,0
Jämförelseindex*
16,5129,8174,8 179,7
Differens
10 år Sedan start
164,8
Tyngdpunkten ligger på de stora
454,1
läkemedelsbolagen, men en bety-
195,6
dande del av investeringarna utgörs
0,3 6,7 1,2-14,9258,5
av mindre och medelstora bolag.
Dessa är oftast svårare att värdera
Risk i procent
3 år
5 år
10 år Sedan start
Standardavvikelse, portfölj
11,9
11,2
12,116,8
Standardavvikelse, jämförelseindex*
9,5
9,9
10,912,6
och inte lika välanalyserade som de
större läkemedelsföretagen.
Förvaltningsteamet har lång erfarenhet av såväl kapitalförvaltning
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
600
som hälsovårdssektorn och har se-
SEK
dan många år även ett nära samar-
500
bete med ledande forskare vid Ka-
400
rolinska Institutet. Samarbetet med
300
detta forskarråd ger teamet en unik
200
inblick i den medicinska forsknin-
100
0
gens framkant och värdefull kunskap
98 99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
till exempel när den kommersiella
15
Carnegie Medical
MSCI World Healthcare Index
poten­tialen i olika forskningsprojekt
ska utvärderas.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Portföljen 2015-06-30
USA & Kanada
Norden
Europa exkl
Norden
Bioteknik
Alexion Pharmaceuticals 0,8 Genmab 1,4
Amgen4,3
Biogen Idec3,7
BioMarin Pharmaceutical 1,0
Celgene4,6
Chimerix0,8
Eagle Pharmaceuticals1,9
Gilead Sciences7,7
Medicinteknisk
utrustning & tillbehör
Servicebolag inom hälsovård
Hälsovårdsteknologi
Zimmer Holdings 1,1 Air Methods1,0
AmerisourceBergen2,0
Centene2,5
Cigna2,1
Copper1,6
DaVita1,0
Express Scripts2,2
HCA Holdings1,7
UnitedHealth Group5,2
Asien/Stillahavsregionen
Tillväxtmarknader
Övrigt
Fresenius 1,5
Cerner0,5
Industrikonglomerat
Total Index*
26,2
15,9
1,1
11,8
20,8
14,2
0,5
0,6
0,0
0,0
Internetmjukvara &
service
0,0
0,0
Forskningsverktyg &
service
0,0
3,0
43,4
54,6
Läkemedel
AbbVie 2,2 AstraZeneca1,1
Allergan4,5 Novo Nordisk2,4
Cempra Holdings2,0
Johnson & Johnson3,7
Merck & Co 2,6
Mylan Laboratories2,2
Pfizer2,3
Tetraphase Pharmaceutic. 1,6
Teva Pharmaceutical1,5
Valeant Pharmaceuticals 3,6
Bayer2,0 Jazz 1,2
Novartis5,0
Roche4,5 Shire1,3
Mjukvara
Övrigt
Biotechnolgy 3,5 Global Healthcare 4,5
0,0
0,0
8,0
0,0
Total
71,7 4,8
15,5
0,0
0,0
8,0 100,0 -
Index*
67,8 2,7
23,7
4,7
0,0
1,1 -
100,0
* Jämförelseindex är MSCI World HealthCare inkl återinvesterade utdelningar.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie Medical
25
Carnegie Global
Healthcare
Sammanfattning
Hälsovårdssektorn utvecklades bättre än marknaden i stort även under andra kvartalet
och bäst utvecklades åter igen biotekniksektorn. Det som framförallt påverkade marknaden negativt under kvartalet var osäkerheten kring Greklands ohållbara skuldbörda och
en svag utveckling i Kina. Konsolideringsvågen inom hälsovårdssektorn fortsatte och fonden hade ytterligare tre bolag som blev uppköpta under kvartalet Kythera, Lumenis och
Aerocrine. Fonden steg med 0,7 procent under kvartalet, medan jämförelseindex Russell 2000 Healthcare Index sjönk med 0,6 procent. Positiva bidrag till fondens utveckling
kom från bland annat Eagle Pharma, ansökte om produktgodkännande för Bivalirudin,
Puma Biotechnology, icke-innehav i fonden som föll efter nedslående bröstcancerdata
vid ASCO och Innocoll som reste ytterligare kapital till en premium mot aktiekursen och
även rapporterade framsteg i forskningsportföljen. Negativa bidrag kom från Celladon
som misslyckades i kliniska försök med sin genterapi mot hjärtsvikt, Keryx, svaga förskrivningsdata för Zerenex och icke-innehavet Synageva som blev uppköpt av Alexion.
Aktuell investeringsstrategi
Fondens huvudfokus är fortsatt att investera långsiktigt i små- och medelstora innovativa
och snabbväxande bolag inom alla delsektorer av hälsovårdssektorn. Vi undviker investeringar i de allra tidigaste bioteknikbolagen och försöker i största mån undvika bolag där
kursutvecklingen styrs av binära händelser.
Förändringar under kvartalet
.
26
Carnegie Global Healthcare
Under kvartalet investerade vi i sex nya innehav Biocartis, Coherus, iKang Healthcare,
Kite Pharmaceuticals, Novadaq och Regulus. Biocartis, är ett belgiskt bolag som nyligen lanserade Idylla, en automatiserad plattform för molekylärdiagnostik. Det första
testet för BRAF-mutationer är godkänt i Europa och bolaget har en bred portfölj av nya
tester som ska lanseras de närmsta åren. Coherus är ett av de bäst positionerade bolagen inom biosimilarer med tre produkter i forskningsportföljen och attraktiv värdering.
iKang är ledande inom den snabbt växande kinesiska hälsoundersökningsindustrin med
70 center i 18 städer. Stark tillväxt från förvärv och utbyggnad av befintliga center och
möjlighet till merförsäljning av ytterligare tjänster och nya applikationer. Kite Pharmaceuticals är ett bioteknikbolag som har som mål att bli ledande inom det snabbt föränderliga immunoterapifältet. Bolaget samarbetar med National Cancer Institute i USA för
att utveckla nya t-cellsterapier och befinner sig i flera kliniska försök för olika cancertyper.
Novadaq är ett unikt bilddiagnostikbolag med teknik för att visualisera perfusion och
därmed undvika att ta bort frisk vävnad. Regulus är ett amerikanskt bioteknikbolag fokuserat på microRNA-läkemedel. Bolaget är i fas 2-försök för hepatit C och tidiga data
ser mycket lovande ut. Följande bolag avyttrades under kvartalet: Aerocrine, Aegerion,
Alexza, Auspex, Catamaran, Celladon, Eleven Bio, Kythera och Lumenis.
Carnegie Global
Healthcare
Fondinformation
Förvaltare
Mikael Svensson
ISIN
Carnegie Global Healthcare är en
LU0091821107
Startdatum1998-08-03
Fondförmögenhet, MSEK Förvaltningsavgift, procent
NAV-kurs per andel, SEK 1,7
Investeringsfilosofi
2015-06-30
1 412
fond som investerar globalt i snabb-
3531,34
växande småbolag inom läkemedel,
bioteknik, medicinsk teknik och hälsovård.
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
YTD
3 år
5 år
Carnegie Global Healthcare
28,6
151,6
187,0
1908,0
En investering i fonden ger en ex-
Jämförelseindex*
22,4146,2 218,3 256,3 559,5
ponering mot en intressant men
Differens
10 år Sedan start
209,0
komplex arena som kännetecknas
6,2 5,4-31,3 -47,4 1348,5
av ständigt nya vetenskapliga upptäckter och kraftig tillväxt.
Risk i procent
3 år
5 år
10 år Sedan start
Standardavvikelse, portfölj
21,5
20,0
20,229,0
Förvaltningsteamet har lång erfa-
Standardavvikelse, jämförelseindex*
18,8
17,3
18,426,8
renhet av såväl kapitalförvaltning
som hälsovårdssektorn och har sedan många år även ett nära samar-
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
2500
bete med ledande forskare vid Ka-
SEK
rolinska Institutet. Samarbetet med
2000
detta forskarråd ger Carnegie Asset
1500
Management en unik inblick i den
1000
medicinska forskningens framkant
500
0
och värdefull kunskap till exempel
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
när den kommersiella poten­tialen i
15
Carnegie Global Healthcare
Russel® 2000 Healthcare Index*
olika forskningsprojekt ska utvärderas.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Portföljen 2015-06-30
USA & Kanada
Bioteknik
Acadia Pharmaceuticals 1,7
Cara Therapeutics1,5
Cepheid2,9
Chimerix2,8
Coherus1,0
Dynavax Technologies1,7
Eagle Pharmaceuticals3,3
ExamWorksGroup2,1
ISIS Pharmaceuticals2,4
Keryx Biopharmaceuticals2,1
Kite Pharma1,0
Medivation2,1
Portola Pharmaceuticals1,5
Regulus Therapeutics0,9
Repros Therapeutics0,9
Sorrento Therapeutics1,9
Tetraphase Pharmaceuticals 4,4
TrovaGene1,6
Medicinteknisk utrustning &
tillbehör
Servicebolag inom hälsovård
Acadia Healthcare2,3
Air Methods3,3
Centene2,5
iKang Healthcare1,3
Mednax1,6
Wellcare Health Plans2,1
Hälsovårdsteknologi
AthenaHealth 1,5
Exact Sciences3,9
Norden
Europa exkl
Norden
Asien/Stillahavsregionen
ABIOMED2,4 Alphatec 0,8
DexCom3,6
Innocoll2,2
Insulet4,0
K2M Group1,5
LDR3,1
MiMedx Group2,7
NuVasive2,6
Spectranetics2,2
TransEnterix1,1
Oxford Immunotec 1,0
Tillväxtmarknader
Övrigt
Total Index
35,9
42,4
27,1
21,5
14,0
16,6
5,4
3,2
Biocartis 0,9
Internetmjukvara & service
0,0
0,6
Forskningsverktyg & service
0,0
3,6
17,7
12,2
Läkemedel
Aerie Pharmaceuticals3,2
Cempra3,5
Relypsa2,4
Novadaq Technologies1,8
Spark Therapeutics1,8
Supernus Pharmaceuticals 2,8
Total
96,0 0,0
Index
98,4 0,0
Jazz Pharamc. 2,1
4,0
0,0
0,0
0,0 100,0 -
1,1
0,0
0,0
0,5 -
* Jämförelseindex är Russell® 2000 Healthcare Index och värdeas kl 16:00.
Russell Investment Group is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related
to the Russell Indexes. Russell® is a trademark of Russell Investment Group.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
100,0
Carnegie Global Healthcare
27
Carnegie
Biotechnology
Sammanfattning
Hälsovårdssektorn utvecklades bättre än marknaden i stort även under andra kvartalet
och bäst utvecklades åter igen biotekniksektorn. Det som framförallt påverkade marknaden negativt under kvartalet var osäkerheten kring Greklands ohållbara skuldbörda
och en svag utveckling i Kina. Hälsovårdssektorn är fortsatt attraktiv då den erbjuder
både tillväxt och en icke-cyklisk exponering samtidigt som fundamenta är starka med
nya produktcykler, demografisk medvind samt förvärvsaktivitet. Konsolideringsvågen
inom hälsovårdssektorn fortsatte och fonden hade ett bolag, Kythera, som blev uppköpt
under kvartalet. Fonden sjönk med 3,6 procent under kvartalet, medan jämförelseindex
Nasdaq Biotechnology Index steg 0,4 procent.
Positiva bidrag till fondens utveckling kom bland annat ifrån innehav i Radius Health,
Tetraphase och Sorrento och negativa bidrag kom ifrån innehav i Celladon, Spark och
Keryx.
Aktuell investeringsstrategi
Fondens huvudfokus är att investera långsiktigt i innovativa och snabbväxande bolag
inom framför allt bioteknik. Vi föredrar bolag med en eller flera strukturella drivkrafter
för tillväxt. Vi undviker investeringar i de allra tidigaste bolagen och försöker i största mån
undvika bolag där kursutvecklingen styrs av binära händelser. Vi tror sektorn kommer gå
starkt under flera år på förbättrad forskningsproduktivitet med nya innovationer samt
starka demografiska trender.
Förändringar under kvartalet
Nya innehav under kvartalet var Aerie, Esperion, Intercept, Dynavax och Radius Health.
Aerie, Esperion och Intercept köptes alla in efter en marknadskorrigering om mellan 15
till 70 procent. Aerie köptes efter en misslyckad pågående fas 3-studie av Rhopressa till
patienter med glaukom, men FDA godkände att bolaget ändrar de primära målen i den
andra fas 3 studien. Esperion inhandlades efter marknaden blivit osäker kring hur långtidseffekterna av bolagets ledande produkt ETC-1002 för behandling av höga blodfetter
skall utvärderas. Intercept köptes efter bolaget presenterat design av fas 3-studien av OCA
i patienter med NASH vilket pressade aktiekursen. Dynavax och Radius Health inköptes båda till fonden då vi ser fördelaktig risk/reward för deras respektive fas 3-produkt,
Heplisav för behandling av hepatit B och Abaloparatide-SC för behandling av osteoporos. Under kvartalet har två innehav sålts som är under uppköp, Auspex och Kythera.
Celladon såldes efter en misslyckad studie med MYDICAR för behandling av hjärtsvikt.
Evoke såldes efter en lång tid av dålig utveckling och Moberg Pharma såldes efter stark
utveckling.
28
Carnegie Biotechnology
Carnegie
Biotechnology
Fondinformation
Investeringsfilosofi
2015-06-30
Prestationsbaserad årlig avgift, 20 procent om
Carnegie Biotechnology investerar
Startdatum2000-11-08
värdeökningen överstiger 5 procent
globalt på det bioteknologiska om-
ISIN
Fondförmögenhet, MSEK Förvaltare
Ulf Arvidsson
LU0119485372
Förvaltningsavgift, procent
1,1
Avkastning i procent SEK (inkl avgifter)
rådet. Bioteknik är en forsknings-
320
NAV per andel, SEK
intensiv sektor som är inne i en era
341,11
5 år
av nya upptäckter och vetenskapliga framsteg. Fonden investerar fö-
YTD
3 år
10 år Sedan start
Carnegie Biotechnology
15,6
182,0
490,0297,5
forsknings- och läkemedelsbolag,
Jämförelseindex*
25,0240,1 397,6 479,8143,6
som är underanalyserade jämfört
Differens
-9,4-58,1 -49,5
med de större läkemedelsbolagen
348,1
reträdesvis i snabbväxande mindre
10,2153,9
och därmed svårare att värdera.
Risk i procent
3 år
5 år
10 år Sedan start
Standardavvikelse, portfölj
21,0
18,3
18,723,4
Patentutgångar bland de stora läke-
20,7
18,4
18,824,6
medelsbolagen driver efterfrågan.
Standardavvikelse, jämförelseindex*
Patentutgångarna innebär lägre vinster för de stora läkemedelsbolagen
Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter)
och för att kompensera för detta
SEK
500
bortfall behövs det nya produkter.
400
Det gynnar mindre bioteknikbolag
300
med läkemedel under utveckling.
200
Förvaltningsteamet har lång erfa-
100
0
renhet av såväl kapitalförvaltning
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
som hälsovårdssektorn och har se-
15
dan många år även ett nära samar-
Carnegie Biotechnology
Nasdaq Biotechnology Index®*
bete med ledande forskare vid
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se
fondernas prospekt.
Karolinska Institutet.
Portföljen 2015-06-30
USA & Kanada
Total
Index
80,4
79,1
Medicinteknisk utrustning &
tillbehör
0,0
0,1
Servicebolag inom hälsovård
0,0
6,0
Hälsovårdsteknologi
0,0
0,0
Industrikonglomerat
0,0
0,0
0,0
0,0
Portföljen
Bioteknik 2015-03-31
Internetmjukvara & service
Forskningsverktyg & service
Läkemedel
Norden
Europa exkl
Norden
Asien/Stillahavsregionen
Acadia Pharmaceuticals 2,1
Acceleron Pharma1,4
Acorda Therapeutics1,4
Alexion Pharmaceuticals3,4
Biogen Idec8,5
BioMarin Pharmaceutical5,2
Cara Therapeutics2,1
Celgene8,5
Chimerix 2,8
Dynavax Technologies 1,8
Esperion Therapeutics 1,6
Gilead Sciences8,8
Intercept Pharmaceuticals 2,1
ISIS Pharmaceuticals2,9
Keryx Biopharmaceuticals 1,5
Medivation4,0
Mylan Laboratories4,2
NewLink Genetics1,5
Radius Health3,0
Regeneron Pharmaceut.4,4
Sorrento Therapeutics1,8
Vertex Pharmaceuticals7,3
Tillväxtmarknader
Aerie Pharmaceuticals1,1 Cempra3,7
Cepheid1,6
Relypsa1,7
Spark Therapeutics1,8
Tetraphase Pharmaceutic. 3,8
Jazz Pharamc. 3,6
Shire2,3
Mjukvara
Övrigt
Övrigt
0,0
0,0
19,6
14,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Total
94,1 0,0
5,9
0,0
0,0
0,0 100,0 -
Index
96,6 0,0
3,3
0,0
0,0
0,1 -
100,0
* Jämförelseindex är Nasdaq Biotechnology Index® och värdet tas kl 16:00.
The NASDAQ Stock Market®, NASDAQ®, NASDAQ OMX®, and NASDAQ Biotechnology Index® are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group, Inc. and
are used with permission.
Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden.
Carnegie BiotechnologY
29
Carnegie Asset
Management
Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi
arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare
genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann
stock-picking och stabila, erfarna team.
Kontakta oss gärna:
Andreas Kriland
[email protected]
+46 (0)76 002 7324
Johan Lander
[email protected]
+46 (0)76 002 7351
Ralf Larsson
[email protected]
+46 (0)70 843 9882
Carnegie Asset Management
31
Carnegie Asset Management
Blasieholmsgatan 5 · Box 7648 · SE-103 94 Stockholm
Tel +46 (0)8 535 273 00 · Tel kundservice +46 (0)8 535 273 05
[email protected] · www.carnegieam.se