BVC-Nytt nr 1 2015

BVC-Nytt
BARNHÄLSOVÅRDEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
NUMMER 1/2015
Nytt år, nya möjligheter - nyårslöfte om rökstopp?
Som hjälp till den som funderar på att sluta kan du rekommendera Vårdguidens app ”Rökfri”
http://rokfri.1177.se/ Där ges råd, övningar, tips och stöd både inför beslutet och under
vägens gång. Rökfri hjälper en att bli kvitt begäret på egna villkor; där man är, när man har
tid och via datorn eller mobilen. Rökfri ger: Stöd dag för dag i två veckor före rökstoppet. En
virtuell coach som löpande hjälper med konkreta tips och råd. Möjlighet att se framsteg på
sekunden, till exempel hur hälsan förbättras och hur mycket pengar man sparar. Tjänsten är
gratis och innehåller kunskap och fakta från några av landets bästa rökavvänjare.
Att byta ben vid
vaccination ger bättre svar
I en undersökning från Storbritannien och
Malta randomiserades drygt 500 barn
antingen till att få DTP-polio-Hib och
PCV13 bara i vänster ben eller att få
DTP-polio-Hib och PCV 13 omväxlande i
höger eller vänster ben förutom PVC13
som gavs i vänster arm vid 12 månaders
ålder. Antikroppsnivåer mot Hib och
tetanus var lägre vid 13 och 24 månaders
ålder i gruppen som fått allt vaccin i ett
och samma ben. För
pneumokockantikroppar sågs ingen
skillnad. Biverkningarna var likartade i
bägge grupperna.
Kommentar: Vaccineffekten förefaller
bättre när injektionerna ges på olika
ställen och styrker våra rekommendationer
i SLL. Fortsätt att växla mellan höger och
vänster ben vid vaccinationer. Källa: Iro M
a et al. Lancet Infect Dis. 2015.
D-vitaminhalt hos gravid
kan ha betydelse för det
växande barnets hälsa
Samband mellan låga D-vitaminhalter hos
gravida kvinnor och försämrad
lungutveckling hos barnen vid sex års ålder,
kognitiva svårigheter vid 10 års ålder och
ökad risk för ätstörningar under tonåren har
visats i en ny långtidsuppföljning från
Australien.
D-vitaminhalten hos den gravida kvinnan
spelar roll för fosterutvecklingen.
Experimentella djurstudier stöder fyndet.
Författarna pekar på behovet av att snarast
ta reda på om D-vitamin-substitution under
graviditet behövs. Källa: Hart PH et al.
Vitamin D in fetal development: findings
from a birth cohort study. Pediatrics
2015;135: 167-73
Mässlingutbrott i Kalifornien
Närmare 70 personer fick mässling efter besök på Disneyland i Kalifornien i december 2014.
Utbrottet är en del av ett större med 640 fall totalt. Drygt 13 000 amerikanska föräldrar valde
att inte vaccinera sina barn under det gångna året. Före 1963, när mässling-vaccinet började
användas i USA, rapporterades mer än en halv miljon fall varje år varav drygt 400 avled. År
2000 var antalet fall 86 i hela USA utan dödsfall. Källa: Dr Marc K Siegel New York University
and Fox News januari 2015
2
Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ)
Barnhälsovårdsenheterna i Sverige arbetar med att ta fram ett eget kvalitetsregister som heter
BHVQ. Dit är tänkt att avidentifierade data från varje BHV-journal skall kunna överföras
automatiskt. Registret är ett nationellt kvalitetsregister som ska skapa underlag för utveckling
av bättre och mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Uppgifterna i registret kan också
användas för verksamhetsuppföljning och forskning. Registret är inte klart att tas i bruk än,
det testas f.n. Tekniska frågor behöver lösas för att skapa möjlighet till den automatiserade
datainsamlingen direkt från journalsystemen. BHVQ har en egen webbplats, www.bhvq.se. Där
finns bl.a. information om senaste versionen av registerbeskrivningen och informationsblad.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42944
Dator och TV-tittande minskar sömnen
Det dyker upp artikel efter artikel som visar samband mellan
skärmtid och minskad sömn. Under 2015 sätter BHV-enheterna
fokus på en av de stora utmaningarna i dagens föräldraskap.
Tillsammans med Statens Medieråd tar vi fram ett arbetsmaterial
för samtal med föräldrar om mediavanor, enskilt eller i grupp.
Här refererar vi till tre studier om skärmtid och sömn.
Svensk undersökning
Barn som tittar på TV eller använder dator
ett par timmar varje dag lägger sig senare,
sover mindre och har mer oregelbundna
sovvanor jämfört med barn som tittar
mindre på TV eller använder datorn mindre,
berättar forskaren Teija Nuutinen:
– I vår undersökning ser vi att ju mer
barnen tittar på TV och/eller använder
datorn, desto senare somnar de på
kvällarna. Datorn påverkar barnens sömn
mer än TV:n. När barn använder datorn i
några timmar leder det ofta till att de
lägger sig senare än vanligt. Ljuset från
skärmen påverkar hjärnan, men också
interaktionen med datorn stimulerar barnen
och gör det svårt för dem att slappna av
och somna.
Källa: Saxat från Folkhälsan och artikel
Nuutinen T, Ray C, Roos E. BMC Public
Health, 2013; 13: 684
Undersökning från Harvard, USA
För nästan 1900 barn mätte föräldrarna hur
många timmar barnen tittade på TV per
dag och hur länge de sov vid 6 månaders
ålder och sedan årligen i 1-7 år. Uppgifter
om TV i sovrummet inhämtades också. TVtittande ökade från 0,9 till 1,6 timmar per
dag. Vid 4 års ålder hade 17 % TV i
sovrummet. Det steg till 23 % vid 7 års
ålder. Ökat TV-tittande gav mindre sömn,
som minskade ytterligare bland vissa barn
om TV fanns i sovrummet. Källa: Pediatrics.
2014;133:1163-71.
Undersökning i Spanien
I en longitudinell multicenterundersökning i
Spanien rapporterade föräldrarna hur länge
barnen såg på TV per dag vid 2 och 4, 6
och 9 års ålder. Barnen som såg på TV
längre perioder hade kortare sömn. Källa
JAMA Pediatr. 2014 168:458-64
BVC-NYTT NR 1/ 2015
3
Tvillingmödrar har större risk för depression
fem år efter att de fött barn
Folkehelseinstituttet och Universitetet i Oslo har studerat
tvillingmödrars psykiska hälsa under graviditeten och de första åren
efter födelsen. 1842 kvinnor med flerbördsgraviditeter deltog i
studien. Under graviditeten skiljde sig inte den psykiska hälsan åt
jämfört med andra mödrars, inte heller första tiden efter födelsen.
Däremot hade tvillingmödrar 77 % större risk för depression fem år senare. Komplikationer
som graviditetstoxikos, kejsarsnitt eller låg födelsevikt hos barnen förklarade inte skillnaden.
Forskarna menar att depression är en konsekvens av stress. Kvinnorna var inte mer
deprimerade första tiden utan efter några år. Man antar att mödrar till tvillingar blir tröttare än
andra mödrar därför att de utöver att få två barn samtidigt har barn som kan vara mer
krävande då de kan vara prematura, och ev. haft komplikationer i nyföddhetsperioden.
Forskarna föreslår att tvillingföräldrar erbjuds längre föräldraledighet i Norge.
Källa för artikel och bild är http://www.fhi.no/artikler/?id=113639
Vem följer med barnet till BVC
Under förra året uppmärksammade vi papporna inom BHV i Stockholms län genom pappaprojektet där pappor erbjöds ett eget samtal med sitt barn vid 4 månader. Under vecka 24
gjordes en undersökning i VG-regionen om vem som följde med barnet till BVC. En liknande
uppföljning gjordes i Göteborg 2009. Då var det mödrarna i de flesta fallen; 64 %. I 10 % var
det fadern och i 28 % var bägge föräldrarna med. Under 2014 ser resultatet i stort sett
likadant ut.
Mödrarna följer med barnen mellan 58 % och 69 %. Båda föräldrarna är med vid 20 % av
besöken mot tidigare 28 %. Däremot ökade andelen pappor som ensamma följde sina barn
från 10 % 2009 till 19 % 2014. Ingen större skillnad sågs för deltagande i föräldragrupper där
mamman oftast är med. I området Fyrbodal deltog papporna i 12 % och bägge föräldrarna vid
14-21% av tillfällena. Vi ser alltså all anledning att fortsätta arbeta för att nå papporna i större
utsträckning på BVC. Källa: Barnavård S vett Infoblad FyrBoDal nr 4 2014
Månadsbladet BVC-Nytt publiceras sex gånger per år
av Barnhälsovården i Stockholms län.
Redaktör | Catharina Neovius
[email protected] | 08-618 63 89
Faktagranskare | Jeanette Björnell
[email protected] | 08-618 63 83
Adress | Barnhälsovårdsenheten Nord & Sydväst
S:t Göransgatan 126, 12 tr
112 45 Stockholm
Fax | 08 - 618 09 18
www.vardgivarguiden.se/Omraden/BVC/
BVC-NYTT NR 1/ 2015