Protokoll vid styrelsemöte 6, 2015

Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 6 8/6 2015 Mötets plats: Free-­‐conference call Närvarande: Lisa Almquist, Pernilla Fahlén, Christer Carle, Joakim Falk, Johanna Rappe inkommer vid §73 Ej närvarande: Carina Jacobsson, Cathrine Eklöf, Bodo Bäckmo §67 Mötets öppnande Ordförande Pernilla Fahlén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §68 Val av sekreterare och justeringsperson Som justeringsperson valdes Joakim Falk att tillsammans med ordförande justera protokollet. Som protokollförare valdes Lisa Almquist. §69 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. §70 Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte nr 5 har godkänts och ska inom kort publicerats på sektionens hemsida. §71 Ekonomi Aktuellt saldo 44 693, 43 kr. §72 Inkommande och utgående skrivelser 63/2015 Artikel om Hundars mentalitet från SSPK Ärende: SKK mailar en artikel från SSPK om Hundars mentalitet som vi gärna från använda på webben och i klubbtidning. Åtgärd: Vidarebefordrat till alla i styrelsen för kännedom. 64/2015 CS nr 2 -­‐ 2015 Ärende: SSPK mailar CS nr 2 från SKK. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. 65/2015 Beställning av hundägaradresser Ärende: SKK erbjuder hjälp att nå hundägaradresser och även uppfödare. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. 66/2015 Försäljning i Vadstena Ärende: DP klubben meddelar att det är fritt för försäljning i år då vi inte är bundna av ett markavtal. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. 67/2015 Påminnelse remissvar Ärende: Mail från SKK via SSPK angående remissvar. Åtgärd: Vidarebefordrat till ordförande. 68/2015 RAS-­‐kunnig sökes av SSPK Ärende: SSPK efterfrågar en kunnig person som kan sitta med i SSPKs RAS grupp. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för vidare diskussion. Vi beslutar att Bodo Bäckmo bli representant från Pinschersektionen. 69/2015 SKK bjuder in till utbildning Ärende: SKK bjuder in till Grundutbildning för avelsfunktionärer 10-­‐11 oktober 2015. Åtgärd: Vidarebefordrar till alla i styrelsen. 70/2015 Forskningsnyheter nr 5 2015 Ärende: Information ang forskningsnyheter från SLU. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. 71/2015 Söker släkt Ärende: En person söker hjälp med att hitta syskon och dess avkommor till sin bortgångna hund. Åtgärd: Vidarebefordrat till Lisa i egenskap som sammankallande i avelskommitteen, hon besvarar medlem att Hunddata och Avelsdata finns att tillgå via SKK. Medlem blir även besvarad med vilka syskon och dess avkommor som idag lever. 72/2015 AU protokoll nr 6 från SSPK Ärende: SSPK skickar AU protokoll nr 6. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen. 73/2015 Nyhetsbrev – SKK Play för uppfödare Ärende: Nyhetsbrev från SKK ang SKK Play för uppfödare. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen samt upplagt på sektionens facebook-­‐
sida. 74/2015 Nyheter för dig som hanterar medlemskap Ärende: Nyhetsbrev för personer som hanterar medlemskap inom sektionen. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för kännedom. 75/2015 Nyhetsbrev från SKK Utställningskommittee Ärende: Nyhetsbrev från SKK Utställningskommittee juni 2015. Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för kännedom. §73 Rapporter från kommittéer Utställningskommittén: Mälarpinschern 2015 har varit i Vadstena den 24 maj. Det var 31 hundar anmälda och soligt väder. Det gick -­‐3 480 kr enligt budget, vilket delvis berodde på extrakostnader för domare, resekostnad, stuga, släp och för billiga priser i cafeterian. Avelskommitteen: Lisa har skrivit ihop en liten artikel till Notisbladet om att Avelskommitteen är återupprättad, vad kommitteen ska göra samt vilka mål och arbetsuppgifter som valts att fokuseras på under året. Tävlingskommittén: KM i Viltspår har varit. Pernilla efterfrågar redogörelse. MH-­‐kommittén: Heidi håller på med arbetet för fullt. En inbjudan kommer ut i Notisbladet, ska även komma ut på facebook och hemsida. Lisa håller på att formulera ett sponsoravtal till Mockfjärds som sponsrar oss med 2000 kr. PR-­‐kommittén: Gick lite trögt att sälja saker under Mälarpinschern, det såldes 2 nr-­‐
lappshållare, 1 rosett och 1 kasse. Trivselkommittén: Har börjat titta på årsmöteslokal samt mailat tänkt ordförande Sara Nordin. Årsmötet blir förhoppningsvis helgen den 13-­‐14 februari. §74 AK/RAS Lisa och Bodo ska samtala om hur arbetet ska fortskrida, ett telefonmöte kommer att hållas i veckan. Vi har tidigare tittat på de enkätsvar som inkom från medlemmar som svarat via hemsida under november 2010-­‐ februari 2012. §75 Notisbladet Notisbladets deadline har varit den 6/6 2015, vi har skickat in material ang Viltspår i KM, Mälarpinschern, MH-­‐inbjudan, Notis från AK, ordförandes rader och resultat från MT och väntar med spänning på det färdiga resultatet. Nästa deadline är 5/9 2015. §76 Övriga frågor Sponsoransvarig -­‐ Vi behöver hitta någon som kan vara sponsoransvarig. Den personen sköter kontakten med företagen, ser till att hålla avtal levande och uppdaterade, jaga nya sponsorer och i god tid vid event höra av sig till de sponsorer vi har. Eventuella kommande inköp – i dagsläget har vi inget domartält eller sekretariat-­‐tält, vilket innebär att om vi skulle arrangera utställning själva så har vi inget. Helene från dvärgpinscherklubben rekommenderade ett tält som hon beställt från en leverantör i Danmark. Pernilla tittar på vad det eventuellt skulle kosta med ett domartält och ett sekretariat-­‐tält. 26 juli SSPK-­‐möte – Pernilla kan inte närvara. Vem går istället för henne? Ta upp för vidare diskussion i forum. §77 Kommande mötesdatum 18 augusti kl 19:30 via free conference call. §78 Mötet avslutas Pernilla Fahlén tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Lisa Almquist Sekreterare Justeras: Justeras: Pernilla Fahlén Joakim Falk Ordförande Ledamot