Dagordning för MOS 2015-09-09

MILJÖ- OCH SAM HÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
KALLELSE
1(5)
DATUM: 2015-09-09
Staffanstorps
kommun
NÄMNDSEKRETERARE:
Eva Palmqvist
Sammanträde
Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:
Plats:
Ordförande:
Övrig information:
2015-09-09
Klockan 18:00
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, plan 6
Eric Tabich (M)
Förmöte
Alliansen kl. 17:00
S-gruppen kl. 17:00
Dagordning
1.
Godkännande av dagordning
2.
Fastställande av tid och plats för justering av protokollet
3.
2015-MOS-2 Förslag om förändrade parkeringstider i Staffanstorps
centrum
Föredragande:
Trafik- och exploateringsingenjör Lisa
Callreus
Handlingar: Tjänsteskrivelse förändrade parkeringstider i Staffanstorps
centrum
Förslag till:
LTF 2015-0007 Storgatan Parkering tid öster Valhallav
LTF 2015-0008 Storgatan Parkering tid norr
LTF 20 15-0009 Storgatan Parkering tid norra
LTF 20 15-0010 Storgatan Parkering tid norra
LTF 2015-0011 Storgatan Parkering tid norra
LTF 2015-0012 Storgatan Parkering tid södra
LTF 2015-001 3 Storgatan parallellgata Parkering tid
LTF 2015-0014 Torget Parkering tid
LTF 2015-0015 Bråhögsplatsen Parkering tid
LTF 2015-0016 Stannandeförbud Storgatan
LTF 2015-0017 Storgatan Parkering tid norra
LTF 2015-0018 Storgatan Parkeringsförbud pga last
2015 0007-0018 (ej 12-14) svar polisen
2015 0012-0014 svar polisen
MILJÖ- OC H SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMN DEN
KALLELSE
Staffanstorps
kommun
4.
DATUM: 20 15-09-09
2015-MOS-8 Förslag om huvudled Kyrkvägen
Föredragande:
Handlingar:
5.
2(5)
Trafik- och exploateringsingenjör Lisa
Callreus
Tjänsteskrivelse förslag huvudled
Kyrkvägen i Staffanstorp
Förslag till LTF 2015-0023 Kyrkvägen
huvudled
2015-MOS-33 Förslag om enkelriktad trafik på södra Lundavägen
Föredragande:
Trafik- och exploateringsingenjör Lisa
Callreus
Handlingar: Tjänsteskrivelse förslag enkelriktad trafik på S Lundavägen
Förslag till LTF 2015-0020 Södra Lundavägen Enkelriktad
trafik
6.
2015-MOS-34 Förslag om parkeringsförbud Norregatan och Apoteksgatan
Föredragande:
Trafik- och exploateringsingenjör Lisa
Callreus
Handlingar: Tjänsteskrivelse förslag parkeringsförbud Norregatan och
Apoteksgatan
Förslag till:
LTF 2015-0021 Norregatan och Apoteksgatan stannaförbud
LTF 2015-0022 Norregatan Parkering tid
7.
2015-MOS-19 Förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m.fl, Norra skolan
Föredragande: Planarkitekt Love Kisiel
Handlingar:
Tjänsteskrivelse Norra Skolan
Norra Skolan Ortofoto planområde
8.
2015-MOS-14 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen
Föredragande: Planarkitekt Love Kisiel
Handlingar:
Tjänsteskrivelse Banvallsvägen
Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta
Illustra tionskarta
MILJÖ- OCH SAM HÄ LLSBYGGNADSNÄMNDEN
KALLELSE
Staffa nstorps
3(5)
DATUM: 2015-09-09
kommun
9.
2015-MOS-15 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron
Föredragande: Planarkitekt Love Kisiel
Handlingar:
Tjänsteskrivelse Stationsbron
Samrådsredogörelse
PIan beskrivning
Plankarta
Illustra tionsplan
10.
2015-MOS-16 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen
Föredragande: Planarkitekt Love Kisiel
Handlingar:
Tjänsteskrivelse Vragerupsvägen
Samrådsredogörelse
PIan beskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
11.
2015-MOS-17 Förslag till ändring av detaljplan för Nordanå 8:23 m.fl,
Nordanå by
Föredragande:
Handlingar:
12.
2015-MOS-18 Återkallande av planuppdrag för del av Hjärup 24:2 m.fl,
Ängslyckan
Föredragande:
Handlingar:
13.
Planarkitekt Love Kisiel
Tjänsteskrivelse Nordanå by
Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Planarkitekt Love Kisiel
Tjänsteskrivelse Ängslyckan
Ortofoto m planområdesgräns
2015-MOS-20 Brågarp 6:875, Överträdelse av plan- och bygglagen
Föredragande:
Handlingar:
Byggnadsinspektör Alexander Jönsson
Tjänsteskrivelse Bråga rp 6:875
MILJÖ- OCH SAM HÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
KALLELSE
Staffanstorps
kommun
14.
15.
2015-MOS-23 Grevie 3:4 och 3:30, förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus 2014-80162
Bygglovarkitekt Jonas Bergenudd
Tjänsteskrivelse Grevie 3:4,3:30
Ansökan
Situationsplan
Yttrande Miljöenheten
Yttrande Tekniska enheten
Yttrande sökande
2015-MOS-10 Delårsredovisning 2015 - Plan
Föredragande:
Plan och exploateringschef Thomas Lexen
Handlingar: Tjänsteskrivelse
Delårsredovisning Plan
17.
2015-MOS-11 Delårsredovisning 2015 - Bygg
Föredragande:
Bygg och miljöchef Charlotte Leander
Handlingar: Tjänsteskrivelse
Delårsredovisning Bygg
18.
DATUM: 2015-09-09
2015-MOS-22 Stanstorp 6:6 förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus 2014-80437
Föredragande: Bygglovarkitekt Jonas Bergenudd
Handlingar:
Tjänsteskrivelse Stanstorp 6:6
Ansökan
Brev från sökande
Översikt
Situationsplan
Yttrande Miljöenheten
Yttrande Tekniska enheten
Yttrande Trafikverket
Bullerutredning
Föredragande:
Handlingar:
16.
4(5)
2015-MOS-12 Delårsredovisning 2015 - Miljö
Föredragande:
Bygg och miljöchef Charlotte Leander
Handlingar: Tjänsteskrivelse
Delårsredovisning Miljö
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND EN
KALLELSE
Staffanstorps
kommun
19.
DATUM: 2015-09-09
2015-MOS-31 Ekonomisk uppföljning och Delårsrapport 2015
Föredragande:
Statsbyggnadschef Pontus Borgstrand
Ärendet avser tiden till och med den 31 augusti 2015 varför handlingar
delas ut på nämnden samt kommer att finnas elektroniskt tillgängliga
20.
2015-MOS-32 Internkontroll
Föredragande:
Statsbyggnadschef Pontus Borgstrand
Ärendet avser tiden till och med den 31 augusti 2015 varför handlingar
delas ut på nämnden samt kommer att finnas elektroniskt tillgängliga
21.
2015-MOS-26 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - trafikärenden
Handlingar: Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegationsbeslut Trafik
22.
2015-MOS-27 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - miljöärenden
Handlingar: Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut Miljö
Ärendelista miljöärenden
23.
2015-MOS-28 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - byggärenden
Handlingar: Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegationsbeslut Bygg
Ärendelista byggärenden
24.
2015-MOS-29 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - lantmäteri
Handlingar: Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut Lantmäteriärenden
25.
2015-MOS-30 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - ordföranden
Handlingar: Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut Ordföranden
26.
2015-MOS-25 Redovisning av meddelanden
Handlingar: Redovisning av meddelanden 2015-09-09
5(5)