2015-06-16 Minnesanteckningar referensgruppen

1 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens
vattendistrikt 2015-06-16
Plats: Savoy Hotell, Luleå
Tid: 10.00-15.30
Deltagare:
Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden Mineral AB; Maria Forsell,
Kommunförbundet Norrbotten; Björn Eriksson, LRF Norrbotten; Maria Lindström, Luleå kommun;
Petra Viklund och Stefan Marklund, Naturskyddsföreningen; Torgny Forsberg, Sametinget; Stefan
Mikaelsson, Skellefteå kommun; Eva Kinnvall, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag; Peter
Lindfors, SSAB Europe Luleå; Katarina Kylefors, Sveaskog; David Berglund, Västerbottens
båtförbund; Bengt Hallberg;
Vattenpolitiker: Gällivare Kommun; Fredric Olofsson, Jokkmokks kommun; Roland Broman och Arne
Forsman, Lycksele kommun; Krister Lundgren, Piteå kommun; Daniel Bergman, Älvsbyns kommun;
Inger Lundberg
Vattendelegationen: Bo Hultin, Rikard Holmgren
Vattenmyndigheten: Lisa Lundstedt, Camilla Vesterlund, Ingemar Perä, Malin Kronholm, Malin Naess,
Peter Wihlborg, Petter Esberg, Sara Chlot,
1. Mötets öppnande – Lisa Lundstedt
Lisa hälsade alla välkomna till mötet och presenterade dagordningen. Därefter
var det en presentationsrunda av de närvarande.
2. Hänt och på gång– Lisa Lundstedt
Se bifogad presentation
Anmäl er gärna till vattenmyndigheternas nyhetsbrev ”Vattenblänk” och gilla gärna
facebookgruppen ”Vatten i Norr”.
3. Samrådet – inkomna synpunkter och fortsatt arbete
−
Inledning – Lisa Lundstedt
Se bifogad presentation.
−
Åtgärdsprogrammet + VA-frågor – Camilla Vesterlund
Se bifogad presentation
80% av inkomna samrådssynpunkter rör ÅP och det är övergripande frågor
som dominerar.
Fråga: Varför räkna med 0,1 mg/l. Nuvarande riktvärde är 0,5 > 10000pe.
Svar: För att göra beräkningarna behövs referenser och det finns för 0,1
mg/L som även är tekniskt möjligt.
−
Skogsbruk – Petter Esberg
Se bifogad presentation
Frågor: Får man röja sly längs Piteälven som är N2000, finns krav på
generella kantzoner.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
INTERNET
971 86 LULEÅ
Stationsgatan 5
010-225 50 00
0920-22 84 11
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
2 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
Svar: ”Generella” innebär inte överallt, det gäller bara där det finns behov
av kantzon (risk eller att status sänks)
−
Jordbruk – Sara Chlot
Se bifogad presentation
Fråga: Om det saknas finansering för en åtgärd, borde den inte då få
undantag?
Svar: Att finansiering saknas får inte användas som motiv för undantag. Om
en åtgärd/vattenförekomst får undantag utifrån ”ekonomisk orimlighet”
beror på att kostnaden för själva åtgärden väsentligt överstiger nyttan med
åtgärden. Miljöministern har även uttryckt att om finansering saknas så ska
myndigheter äska om pengar.
−
Samhällsekonomisk konsekvensanalys – Sara Chlot
Se bifogad presentation
−
Miljökvalitetsnormer – Peter Wihlborg
Se bifogad presentation
Det har kommit en vägledning från HaV (Vägledning för 4 kap. 0-10 §§
vattenförvaltningsförordningen) för hur MKN ska sättas (se länk ). I denna
vägledning finns kriterier för om undantag/mindre stränga krav ska
tillämpas. Vattenförekomster som har sämre än god status eller riskerar att
försämras omfattas av åtgärdsprogrammet.
Tidsfrist kan sättas av tre olika skäl: Tekniskt omöjligt, Orimliga kostnader
och Naturliga förhållanden.
3 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
Kommentar: Det brukar vara så att om hänsynskrav ska ställas i förväg så
anses det väl nästan alltid vara ekonomiskt orimligt, men när väl olycka har
hänt måste det ändå åtgärdas och då är det plötsligt ekonomiskt rimligt.
Fråga: Lyfts alla frågor till delegationen?
Svar: Nej, inte alla detaljfrågor utan VM formulerar ett antal strategiska
frågor till delegationen eller sammanfattar förslag på hantering för fortsatt
arbete samt informerar om löpande arbete i de olika delarna.
Kommentar: om det är dåligt underlag till statusbedömningarna
(tillförlitlighet D), sätts MKN då som undantag till 2021?
Svar: alla vatten som inte har bedömts ha god eller hög status får minst
MKN 2021 oavsett kvaliteten på underlaget.
−
Kraftigt modifierade vatten (KMV) – Ingemar Perä
Se bifogad presentation
KMV är egentligen inte undantag per definition utan snarare en av tre
”vattentyp” där det finns Naturligt vatten/Kraftigt modifierat
vatten/Konstgjort vatten.
För att utpeka ett vatten som KMV finns vissa krav enligt vattendirektivet.
MKN för KMV blir Ekologisk potential istället för ekologisk status.
Vägledningar för KMV-utpekanden har tagits fram av HaV utifrån riktlinjer
i vattendirektivet.
KMV har i nuläget endast föreslagits för vattenkraft. LRF har dock påpekat
att även vattenverksamheter inom jordbruk borde pekas ut som KMV. Det
finns inte vägledning och det saknas nödvändiga underlag i dagsläget att
peka ut andra typer av KMV. Hamnar hanteras fortsättningsvis som
naturliga vatten men med mindre stränga krav.
Flera kraftbolag har lämnat synpunkter på att med hänsyn till HaV:s och
Energimyndighetens strategi bör fler vattenförekomster pekas ut som KMV.
För att kunna pekas ut som KMV så ska ett vattendrag ha otillfredsställande
eller dålig status avseende hydrologi och morfologi.
Under kommande cykel påbörjas arbeta med att tillämpa
bedömningsgrunder för morfologiska förhållanden för mindre stränga krav.
Fråga: Vid arbetet med utpekandet av KMV, finns det koppling till EUdirektiv?
Svar: Ja, förutom vattendirektivet finns art- och habitatdirektivet att ta
hänsyn till. KMV för en vattenförekomst får inte föreslås om N2000-målen i
detta direktiv inte uppnås.
Kommentar: Den nationella strategin för åtgärder i vattenkraft har styrts av
kommentarer från stora kraftbolag. Vattenkraften fortsätter att ha negativ
påverkan på vattenkvaliteten. Korttidsreglering leder till igenslamning.
Småskalig vattenkraft undantas. Ställer sig fundersam till VM:s hantering av
strategin i samrådet.
Svar: Även om hänvisning till strategin kommer strykas från ÅP så behöver
strategin tillämpas, exempelvis som underlag vid framtagande av
avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner som ska vara klara till samråd
4 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
2017. Dialogprojekt för detta har initierats av HaV där Luleälven är ett
pilotområde.
−
Särskilt förorenande ämnen (SFÄ) – Malin Kronholm
Se bifogad presentation
SFÄ är miljögifter som inte finns med på EU:s lista över prioriterade ämnen
och som då ingår i bedömningen av ekologisk status. Det har skett ändringar
i föreskriften från remiss- till slutversionen.
Fråga: Kommer det bli nytt beslut om SFÄ 2018?
Svar: Det kommer att ske en ny remiss- och beslutomgång 2017-2018 som
en följd av att nya ämnen lagts till i listan för prioriterade ämnen i det
direktivet. Samtidigt hänger VM på remiss om nya KMV samt ev särskilda
förorenande ämnen.
VM måste anmäla till HaV att ett SFÄ ska finnas i föreskriftens lista.
Till stor del skjuts revidering av Cu och Zn upp till 2018, avsaknad av
vägledning är största orsaken till viss del också underlag.
−
Fortsatt arbete framåt – Lisa Lundstedt
Se bifogad presentation
4. Vattenarbetet i praktiken
−
Skellefteå kommun – Eva Kindvall
Se bifogad presentation
Kommunen har även fastställt lokala miljömål. Samarbetar med
länsstyrelser och organisationer för att få igång ett åtgärdsarbete. Mer än
500 vattenförekomster i kommunen, ca 75% uppnår inte god status, innebär
att det finns mycket arbete att göra. Kommunen har tagit över mycket tillsyn
från länsstyrelsen och har därmed mycket tillsynsarbete - gruvor, miljöfarlig
verksamhet som gör att kommunen kan ställa krav. En Dagvattenstrategi var
klar 2014 som ett av kommunens lokala miljömål. Kartläggningsarbete
används som underlag för beslut om åtgärder etc. Man gör sjölodningar och
publicerar djupkartor på kommunens hemsida. Kommunen söker extern
finansiering för inventeringsprojekt, det bedrivs samarbete med universitetet
vid exempelvis examensarbeten. Kommunen har inventerat ca 2 000
enskilda avlopp och sett att det finns många som behöver åtgärdas. Ofta
handlar det om att göra nya anläggningar då livstiden på en anläggning är ca
20-30 år. Ålägganden sker utifrån var enskilda avlopp har störst påverkan på
recipienten. Det är upp till fastighetsägaren att välja entreprenör. Ca 25
kalkningsprojekt inom kommunen.
−
Luleå kommun – Petra Viklund
Se bifogad presentation
Det är fortfarande ganska många vattentäkter som saknar vattendom, i två
ytterligare har arbete påbörjats för ca 2 år sedan. Detta arbete prioriteras just
nu framför arbete med vattenskydd för ett antal vattentäkter. Gäddviks
vattenverk försörjer 65 000 av Luleås invånare. Slutet på maj 2015 kom
beslut från regeringen att vattenskyddsområde inrättas för Gäddvik. Nu
behöver ytterligare tillstånd sökas.
5 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
Kommentar: Det är en väldigt lång process från förslag till slutgiltigt beslut.
Lång tid för politiks hantering inom kommunen och sedan 3 år på
länsstyrelsen och sedan 3 år hos regeringen efter överklagande.
5. Referensgruppens roll
−
Inledning - Malin Naess
Se bifogad presentation
−
Redovisning av gruppdiskussionerna
Fråga 1: Tycker ni att skrivelsen ovan stämmer med Er bild av
referensgruppens roll? Behöver något tilläggas eller ändras?
Grupp 1: Stämmer bra. Uppkom frågor såsom: Vem representerar man?
Representerar man en grupp? Är vi verkligen specialister, kanske vi är det,
har ju mycket frågor och inspel.
Grupp 2: Inget att emotsätta. Tar gärna del av vattendelegationens agenda.
Om möte ska vara före delegationsmötet bör frågor skickas ut i förväg.
Referensgruppen är ett bra forum att få träffa olika människor som på olika
sätt arbetar med vattenfrågor.
Grupp3: Skulle vara intressant att ta del av vattendelegationens agenda. Det
skulle underlätta att både ta del av och vidarebefordra frågorna. Nyttigt att ta
del av erfarenheterna även inom referensgruppen.
Fråga 2: Anser Ni att syftet med referensgruppens mål i fråga 1 går att
uppnå med nuvarande upplägg för kommunikation eller behövs andra
kommunikationsvägar?
Grupp 1: Det funkar bra, bättre än tidigare. Det är bra att
Vattenmyndigheten orkar vara pedagogiska, man vågar ställa frågor både en
och flera gånger. Referensgruppen är också en trevlig grupp att träffas i.
Grupp 2: Får mycket information på mötena just nu. Önskemål att mindre
av mötet handlar om vad som hänt och att mer av mötet handlar om det
framåtsyftande arbetet och på vilket sätt referensgruppen kan ge input till
det arbetet. Agendan bör utformas med ”input till mötet” samt ”output från
mötet” utöver punkterna som ska tas upp. Önskemål om mer tid för
diskussion. Vore bra att få mer information i förväg (max 2 A4). I
underlaget inför mötet får det gärna framgå vad Vattenmyndigheten
förväntar sig av mötet. Referensgruppsmedlemmarna måste ha underlag i
förväg för att ha möjlighet att komma med input och hinna diskutera med
den organisation man representerar.
Det behöver klargöras mer vilken roll kommunerna och t ex
verksamhetsutövare har i referensgruppen.
Två möten per år är bra. Bra att referensgruppsmötena är innan
delegationsmötena.
Det är varierande hur mycket feedback det ges från mötena inom de egna
organisationerna.
Skicka information till en ny medlem i referensgruppen om vad
vattendirektivet innebär. Informationsmaterial för utbildning av andra
kommunpolitiker. Inför varje mandatperiod kontakta kommunerna om vem
som ska vara representant i referensgruppen
6 (6)
Datum
Diarienummer
2015-06-16
537-5858-2015
Grupp 3: Diskuterade hur informationen sprids vidare från mötena. Frågor
som är specifika för Bottenviken bör lyftas nationellt.
Som ny är det svårt att sätta sig in i vattenförvaltningsarbetet, borde finnas
ett underlag som nya representanter kan få. Måste till mer förankringsarbete
med vattenpolitikerna. Borde tas fram motsvarande underlag för en
vattenpolitikers roll som det nu har tagit fram underlag kring
referensgruppens roll.
Ny fråga: Hur sprider vi informationen vidare inom våra
organisationer?
Grupp 3: Hur sprider vi informationen vidare?
−
Sammanfattning sprids regionalt i styrelser eller motsvarande för att
sedan lämnas vidare till lokala ombud
−
Vattenblänk – bra att marknadsföra vidare
−
Redogörelse, politiska, kommunala organ, kommunstyrelsen,
fullmäktige och nämnder
−
Samlar intressenter kopplade till kraftproduktion för större möten några
gånger per år.
−
Viktigt att föra fram norrländska frågor i Stockholm eller snarare
nationellt
−
Vattenfrågor är mycket en folkbildningsfråga
6. Input till delegation
Inget på detta möte
7. Nästa möte
Tisdag 24:e november i Älvsbyn.
Naturskyddsföreningen och LRF presenterar sitt arbete.