Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-12

Sida
1(6)
Datum
Handläggare
Mona-Lisa Lundqvist
023-77 70 97
[email protected]
2014-12-18
Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-12-18
Region Dalarna
Närvarande:
Elisabet Franson, Landstinget Dalarna
Carina Andersson, Falu Kommun
Mona-Lisa Lundqvist, Region Dalarna
Ann-Louise Custerson, Gagnefs Kommun
Christina Wessman, Region Dalarna
Lars-Göran Ljungquist, Falu Kommun
Åsa Holén, Rättviks Kommun
Margareta Karlsson, Ludvika Kommun
Ej närvarande:
Ulf Gingby, Landstinget Dalarna
Britt-Mari Niglis, Säters Kommun
Åke Nygren, Leksands Kommun
Minnesanteckningar föregående möte.
Föregående anteckningar lades till handlingarna
ICF
Styrgrupp äldre och länschefsnätverket har tagit beslut om en förstudie om
ICF. Den ska kartlägga nuläget när det gäller dokumentationen enligt ICF i
samtliga kommuner. Den ingår i E-hälsans område eftersom det sträcker sig
över flera områden.
Ta reda på intresset för ett gemensamt utvecklingsarbete.
Undersöka behovet av stöd i utvecklingsarbetet i varje kommun
Tidplan för när det kan genomföras.
Identifiera kompetenser och utbildningsbehov hos de anställda inom
socialtjänstens alla områden. Samverkan med Högskolan Dalarna.
Skriva en slutrapport utifrån denna förstudie.
Åsa Holén Rättviks Kommun har köpts in för att göra detta arbete. Hon
började på Regionen den 1/12 2014.
Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | [email protected] | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se
2(6)
Ett förfrågningsunderlag har skickats ut till kommunerna och en del svar har
redan inkommit. Många kommuner har redan ICF inom HSL men det finns
även några få kommuner som ännu inte har det.
Mona-Lisa och Åsa ingår även i en referensgrupp för fortsatt arbete med
informationsstruktur på Socialstyrelsen samt implementeringen av indikatorer
för uppföljning.
SPL (tidigare SVPL)
Mona-Lisa rapporterar att hon deltar i möten kring SVPL inom de olika
områdena inom Dalarna. På senaste mötet framkom att man vill att regionen
tillsammans med arbetsgrupp tar fram en mall för hur en korrekt ifylld vårdplan
ska se ut. Önskemål framkom också att landstinget och regionen tillsammans
tar fram en gemensam utbildning för alla.
Landstinget har framfört att de kollat upp att även hemsjukvårdspatienterna
omfattas av betalningsansvarslagen och att man tänker sig att de också ska
läggas in i SPL och vårdbegäran ska skippas.
Kommunerna är missnöjda då man tycker att modulen inte är driftsäker, den är
inte patientsäker och har mycket tekniska problem. Det är mycket teknikstrul
kring SVPL, problem då man ansöker om tillgång åt personal. Ska läggas upp
på två ställen och det glöms bort på ena stället, certifikatsbyten när folk flyttar
på sig, stora problem med utskriftsfunktionen.
Man vill ha annan lösning. Borde vara så att där endast primärvård ska skriva
ska endast de komma åt osv. Mona-Lisa fortsätter diskussionerna nationellt.
Har även möte men Victoria på landstinget den 12/1 för vidare diskussioner.
Riktlinjerna är uppdaterade och äntligen tagna av välfärdsberedning och under
skrivna av Gunnar Barke. Gäller nu till 2016 om inga lagar eller annat
tillkommer som gör att de behöver ändras.
T99Webb
Samma teknikstrul som för SPL och dessutom så skulle det anges en
domänadress vilket inte framkom i utbildningsmaterialet. Detta har genererat en
hel del problem. Dessutom tycker man att utbildningen var krånglig.
Psykisk ohälsa barn och unga
Mona-Lisa och Lisbeth Ask har drivit detta med att se till att alla rapporterat in
grundkrav 1+2 samt prestationsmål.
Detta har genererat i att alla fått medel för grundkravet med webben. Nästa alla
har även fått medel för övriga krav också.
Status NPÖ
Mona-Lisa visar statistik över användningen av NPÖ. Bifogas
Det har varit en hel del driftstörningar och tekniska problem vilket gör att
användningen inte är så hög. Men ändå har ökat lite. Webbläsare krånglar, olika
webbläsare till olika program och olika versioner av Internet Explorer genererar
mycket strul.
Kommunerna saknar också läkemedelslistan. Man måste kunna säkerställa
kvaliteten i det som visas. Kommer NOD lösa allt detta?
3(6)
Man tycker det är besvärligt då man också måste dokumentera i vård och
omsorgssystemet att samtycke erhållits och hur. Saknas ofta information då det
inte har hunnit skrivas av landstinget. Här finns förbättringspotential, liksom att
informera om NPÖ till landstingets personal.
NPÖ producent ligger vi lågt med ännu så länge. Landstinget vill ha allt de kan
få av kommunerna. I första hand HSL information. Alla Blekinges kommuner,
Västerås, Örebro m.fl är producenter.
SKL diskuterar tillsammans med Inera om vilka informationsmängder som
kommunerna bör kunna producera så det blir lika i hela landet.
Vidareutvecklingen av NPÖ sker via Stocholms läns landsting då de har
erbjudit sig ta hand om utvecklingen under 2014. Bifogar Behovsanalys NPÖ
2.0 som tagits fram av ett företag på uppdrag av SKL och Inera. Framgår inte
helt vad vi påtalat.
Rapport genomförandeplan 2014
HSA/SITHS
Camilla Ånnemark från Säters Kommun har hållit i detta och gjort ett jättebra
jobb. Saknade dock projektdeltagare så därför blev det första arbetet endast en
förstudie kring hur det ser ut i kommunerna, vilka krav Inera ställer,
utbildningsbehov etc. Slutrapport delges anteckningarna.
Vi fortsätter vidare arbete under 2015 med att försöka få ihop en projektgrupp
och samordna hur det ska bli med de framtagna åtgärderna.
Mona-Lisa tillsammans med landstinget har börjat titta på om vi skulle kunna
ha ett gemensamt Dalakort istället som går använda inom både landsting och
kommuner. Skulle ge en ordentlig besparing och minska otroligt mycket
tekniskt strul med certifikatsbyten och annat.
Blir fler och fler kategorier som behöver kort. SVEVAC, Kvalitetsregister,
Migrationsverket, Tandvårdswebben, WebbSesam
En del skolsköterskor säger sig inte vilja ha kort men det är en absolut
skyldighet då de arbetar med vård och omsorgssystem där det är ett krav och
man borde ha haft för länge sedan.
Regionen fortsätter att betala landstinget för en 50 % tjänst under 2015 men
sedan måste annan lösning hittas. Denna kostnad tas nu från stimulansmedlen.
Nuvarande avtal med landstinget gäller även framöver. Möte med landstinget
planerat till 9/1 2015.
Vi har ökat antalet kort från 793 st till 1778 under 2014.
E-tjänster
Lola Hallman från Hedemora Kommun skulle ha drivit detta blev tyvärr ganska
tidigt sjukskriven. Lena Nyhlén har tagit över ansvaret.
Man hade tänkt sig ha 5 kameror men har endast en i drift ännu på grund av
personalbrist.
Falun driver motsvarande och hade först 6 kameror men har utökat till 10 st.
4(6)
Projektet har i Falun hållit på sedan i mars. Carina Andersson har varit
drivande. Sker både dag och natt och på säbo. Testat 2 olika leverantörer.
Utvärdering visar att brukare får bättre nattsömn, känner sig tryggare.
Även tekniken har fungerat bra. En del småproblem och skillnaden mellan
leverantörerna har skiljt mest i hur snabbt man fått hjälp.
Viktigt med hur man säljer in till patienter och brukare. I Falun har man låtit
anhöriga, barn, barnbarn delta vid introduktionen. Alla vill ha det kvar av de
som testat.
Allt går att logga.
Nämnden i Falun positiva och vill nu att man även testar giraffen dagtid för
tillsyn.
Mobilitet
Carina Andersson, Falun Kommun för Treserva, Åsa Holén Rättviks Kommun
för Procapita och Kerstin Jaxvik, Borlänge Kommun för Viva.
Plattor lånas in av Intel och Apple via Regionen.
Bifogar förstudien som gjorts och ett projekt fortsätter 2015 för att ytterligare
gå vidare.
Trygghetslarm
Mona-Lisa har tagit in Konsultbolag1 till hjälp för detta att utreda hur läget är i
Dalarna. Han har tagit fram en rapport tillsammans med Mona-Lisa som
distribuerades ut till länschefsnätverket och även rapporterades av där.
Kommunerna erbjöds fortsatt stöd med att genomföra de föreslagna åtgärderna
där även ledningssystemet för larmen ingick. Alla kommuner har nappat på
erbjudandet förutom Avesta och Hedemora.
Konsulterna hjälper till vid upphandling, ledningssystemet kring larm och övrigt
kring larmen. De kommer att finnas kvar t.o.m 28/2 2015
Antalet digitala larm har ökat med ca 3.000 larm under 2014.
SKI Kommentus har utrett hur leverantörerna följer vad de lovat i ramavtalet
och det har visat sig att Tunstall inte kan redovisa och klara av vad avtalet
kräver. Bifogar senaste brevet från Kommentus.
Mona-Lisa deltar i telefonmöten på SKl samt arbete på SKL i att ta fram
checklistor, vägledningar osv till andra kommuner som inte hunnit så långt som
vi i Dalarna.
Den rapport/förstudie vi tog fram har lämnats ut till övriga regioner i landet
och SKL har uppmärksammat den som en fantastisk rapport. De ansåg inte vi
behövde hjälp av dem inte ens han som var anställd hos dem för att hjälpa alla
och som jobbat med larm i Blekinge i 20 år.
Export av BHV-journaler till skolhälsovården
Mona-Lisa borde ha varit involverad från början. Hade underlättat för henne.
Det har tagit längre tid än planerat.
Flera kommuner hade inte den export/importmodul som man behöver och
många hade även gamla versioner av PMO så de var tvungna uppgradera.
Två kommuner har fortfarande Journal III så det går inte.
5(6)
Falun är pilot. Dessutom så har det uppstått tekniska problem vid testerna som
gjort att det ligger efter.
Det är fortfarande problem så inga jour är exporterade till kommunerna.
Info från landstinget: Tyvärr har funktionen helt kört fast i problem efter
konverteringen av BHV-data från Journal III till TakeCare. Finns en del
tekniska problem som gör att datat inte kan exporteras eller läsas in i PMO.
Utveckling för att lösa det hela pågår, men har idag inget tidsperspektiv när vi
har en fungerande funktion.
Övrig avrapportering
Mona-Lisa sitter även med i PASCAL:s vidareutvecklingsgrupp. Synpunkter
lämnas till henne.
Privata utförare kommer att kalls till ett möte på regionen för information om
e-Hälsa.
Vi har blivit vidtalade kring Smart Omsorg med röststyrning. Ludvika och
Smedjebacken har visat intresse. Ludvika lovat låna ut arbetsterapeuter för att
titta inom funktionshinderområdet. Smedjebacken har valt att stå över då de
har för mycket just nu. Leverantören hör av sig till Mona-Lisa igen efter nyår.
Framkommer att det fnns många olika som jobbar med e-tjänster enligt
deltagarna. IT-chefer ex, enstaka kommuner osv. En samordning behövs. ITchefsmöten och e-hälsoområdet bör närma sig varandra. Gemensamma
möten????
Kommunerna önskar att e-arkiv hade drivits som ett regionalt projekt då det
skulle sparat massor med pengar åt kommunerna. Landstingets lösning kan det
vara något för kommunerna? Är det möjligt använda deras lösning? Elisabet
kollar upp.
Långsiktig hållbar stödstruktur
Ett förslag på detta har redovisats för chefsnätverket och kommer att diskuteras
igen i januari då beslut ska tas. Införande sker då under 2015 och helt i dirft
2016.
Förslag på gång: Inga styrgrupper utan regionala utvecklingsgrupper. Dessa kan
få kan dock få specificerat styrgruppsansvar i olika projekt. E-hälsa jobba i olika
arbetsgrupper- tydliga uppdrag och utvecklingsområden.
Hur förs detta upp? Större ansvar i chefsnätveket. Tydliga verksamhetsplaner.
Hur ska kommunerna samordna sig- ev lokala e-hälsossamordnarna. Jobba
utifrån vad ska vara till nytta för verksamheten. Viktigt inte tappa bort
landstinget i –hälsan.
Redovisning Socialstyrelsen SKL stimulansmedel 2014.
Redovisning av erhållna stimulansmedel för 2014 har skett till Socialstyrelsen
som är den som sammanfattar rapporten till SKL och regeringen. Vi har
verkligen förbrukat de medel som vi fått så väldigt mycket gått till de digitala
larmen och ledningssystemet kring dessa.
6(6)
Rapport landstinget
Finns en grupp inom landstinget för nationella tjänster. Består av Elisabet
Fransson, Ulf Gingby, Monica Bäcklin, Kari Hyvönen, Bengt Malmqvist
Mötestider 2015
Vi sätter inga mötestider för 2015 förrän vi klarlagt hur strukturen ska se ut.
Vid tangenterna:
Mona-Lisa Lundqvist som hoppas fått med allt riktigt och rätt.