Protokoll Arvika Fjärrvärme AB 2015-09-14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB
2015-09-14
Plats och tid
ANC, kl. 11.45–12.00
Beslutande ledamöter
Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås, Vice ordförande
Bo Ekberg, Vice ordförande
Aina Wåhlund
Christina Wallin Ohlsson
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Curt Edenholm
Carina Bönström, Suppleant för Göran Andersson
Övriga närvarande
Thomas Malmstedt, VD
Evelina Lilja, Sekreterare
Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer
Aina Wåhlund
Kommunledningsstabens kansli den 14 september 2015
46 - 48
Sekreterare
Evelina Lilja
Ordförande
Lisa Levin
Justerare
Aina Wåhlund
1 (5)
Sammanträdesprotokoll
2 (5)
Sammanträdesdatum
Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB
2015-09-14
Innehåll
Ärende
Sida
Mötets öppnande .......................................................................................................................................3
Val av justerare .........................................................................................................................................4
Omsättning av lån .....................................................................................................................................5
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB
2015-09-14
§ 46
Mötets öppnande
Sammanfattning
Ordförande Lisa Levin förklarar mötet öppet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3 (5)
Sammanträdesprotokoll
4 (5)
Sammanträdesdatum
Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB
2015-09-14
§ 47
Val av justerare
Sammanfattning
Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande Lisa
Levin justerar dagens protokoll.
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Aina Wåhlund att tillsammans med ordförande Lisa Levin
justera dagens protokoll.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
5 (5)
Sammanträdesdatum
Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB
§ 48
2015-09-14
Dnr AF 2015/28-045
Omsättning av lån
Sammanfattning
Bolaget har ett lån på 76 MSEK med rörlig KI-ränta. I Samband att
Kommun-fullmäktige (KF) tog beslut om den strategiska planen för 2015 –
2017 innehöll beslutet de borgens-ramar som ska gälla för bolagen inom
koncernen. Detta beslut bifogas.
I och med att bolaget har omsatt ett av lånen och samtidigt genomförde en
amortering finns i dag inga större möjligheter att göra en ytterligare större
amortering. Gjord översyn gör att bolaget finner det nödvändigt att
genomföra en förändring av lånebilden. Översynen har gjorts av VD
tillsammans med den administrative chefen inom Arvika Teknik AB.
Lånet på 76 MSEK förslås därför att omsättas till flera lån på sammanlagt 75
MSEK. Beslutet innebär att bolaget i stort får en oförändrad lånebild.
Bolaget bör genomföra omplaceringen för att minska de totala
räntekostnaderna inom bolaget. Baserat på den offert vi fått kan
räntekostnaden sänkas med omkring 600 kkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 7 september 2015
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige den 25 augusti 2014, § 179
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att låna 75 000 000 kr från kommuninvest på villkor enligt
offert daterad 2015-09-04. Styrelsen uppdrar vidare till VD att genomföra
omsättningen och underteckna nödvändiga handlingar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande