Ladda ner - Bygdeband

tör i ör 200 ör sedon
t-Ea-nlaps öiefter h--i 60r
ningshuset av systern Stina f<ir att
få vila. Senare går Lisas mor Cat-
harina
ut i
brygghuset, hämtar
i skåpet i
den s k klädstugan. Catharina är
dock inte säker på såLiet bcT nittar dårför liket senare till en lada
tnsol-lisont
ouröttades
barnet samt lägger det
dår hon gömmer det under gol-
vet. Hade det varit sommar si
för mord pö sitt bsrn
hade hon kanske grävt ned det
men nu hindrade slikert tjålen
detta.
När Lisa efter någon
vecka
återkom till det nya .hemmet i
Sundet, märkte man genast att
Vid Högberget, strax söder om Högfors i Ljusnarsbergs kommun, låg en
smalnat betydligt och då hon
avrättningsplats. som i åtminstone fem fall användits till vad en sådan hon
tillfragades om anledningen, svai de här fallen halshugg- rade hon att hon fått ett missfall
nämligen avrättningar
skulle användas till
under sin vistelse i Nybygge.
ningar.
Såväl hennes make som svärmoDen sista som,man med säkerhet vet avrättades här, hette Erland Matt- dern tycks ha nöjt sig härmed
son från Hällefors (1809). Den däremot mest, i mitt tycke, tragiska avrätt- åtminstone så mycket att husfriden behölls.
i
hon
som
som
ogift
Ersdotter',
eller
ningen, var den av Elisabet Gezelius,
Under tiden hade Catharina
folkmun blev kallad, o'Sol-Lisa". Den I november 1777 föll hennes huvud hemma i Nybygge, ännu en gång
som straff för barnamord. Lisa var då endast 22 är gammal. Hennes mor flyttat barnliket. Hon hade stuckit'
det i en halmkärve och burit det Catharina .Iacobsdotter var nära att som medanklagad röna samma öde, till den s k Herrängsladan.
men benådades av högre instans.
-
TiFsaken-hör, ått oitineen Jan
och Lisa under ett Par års
Ersson
låg bakom hela den tragiska histo"hallit sarnnran", som man får
rien? Lisa föddes den 22 jart tid
att Lisas far
1755. Modern hette Catharina Ja- örmoda i smYg, Pga
hyste stör motvilja emot denna
Vem var då Sol-Lisa och vad
Strax därefter berättade också
.HÄMTAs TILL FÖRHÖR
Brita för Lisas mor att hennes dotter var havande med Jan Ersson.
Brita försökte ocksa få Catharina
Under den hdr tiden hölls det
till att acceptera att Lisa och Jan sedvanliga
laga Wintertinget
kunde få grfta sig med varandra,
med Nya Koppparbergs Bergslag
men Catharina var orubblig. En ,på
Laxbro Gästgivaregård, och
dräng till måg var för henne
cobsdotter, bergsmansdotter från
Bergsgården i Ljusnarsberg. Sedermera gifte hon sig med nämndeman Eric Ersson i Ostra Ny-
dräng. Kanske berodde d9t På
personliga saker, men det troligaste är dock att han inte UPPfvllde den sociala status som
bygge, även den gården liggande i
att gifta in sig i den faLjusnarsberg. Med Eric fick Cat- ä"ogs, för
harina nio barn varav Lisa var ett
av dem. Nämnas bör, att Lisas
föräldrar ansågs vara, som det
står att läsa i Häradsrättens rannsakningsprotokoll, "ibland de rikaste i Nya Kopparbergs Berg-
,rrrilj som räknades
slag."
.
till
Ee{ejigqlqq LilT
en av de
ry91
ri-
i
TYn
nogrdned säkerhet samma sak. En
anrlan som däremot kunde tänkas
fu# värdig, var bergsmannen
. Garl Gezelius i Sundet, vilken var
långtifrån
bars|<.rapad.
Vad håinde då med Sollisa och f
Gezelius besökte Nybygge for
hur kunde det leda till detta straff ,' örsta gången atta oagar iöre jul
sgm.y,i i vår tid anser som både : t775';'da utaa tanke på frieri, men
barbariskt och ornänskligt, men ' åter(om i mars året därpå och besom vid denna tidpunkt s'åkert av ; rättade då för Lisa att han fattåt
de flesta ansågs som både naturI
ligt och skäliet?
i s6tt" Lisas mor redanä lt16y.
Om man skalar bort det mesta
påtryckningar för att ett gilte seav sägner och historiebildningar
nare skulle ske mellan "de båda
och kvarhaller det som man med
gårdarna".
större säkerhet kan lita på, nämligen kyrko- och domstolsproto- ' Ersson är dock tydliet. Vid pasktikollen, så får man en ganska klar , den samma år blev hon nämligen
bild av l0ändelseförloppet. Jag ska i havande med honom. Om det
hiir örsöka lägga de, - sorn jag r skett i dag, skulle det hela inte ha
tycker, väsentligaste bitarna i I varit så märkvärdigt och kanske
detta ödes pussel.
skulle Lisa och Jan gift sig med
det sråmsta tänkbara mitt [nder detta Ting hade Häotänkbart
b1'tet mot-en bergsman,- som radshövdingen Welin funnit rykdessutom var rik! Detskulle.som tet om Lisas havandeskap före inhon sa "vara svårt ndr de skulle . trädet i äktenskap med Gezelius så
komma och be (tiggd om kokm- alvarlist att han låter.göra en unjö1". Giftemålet mellan Lisa och ?ersotnlng. Han sånder 'därför
Gezelius måste alltså till varje pris . Kronolänsmannen Johan Eric
aga rum.
Fahlirantz att hämta de miss-länkta för förhör.
tJnder förhöret erkände Lisa
attrhon med moderns hjälP fött ett
.GIFTEMÄL OCH
^ barn,'som det hette :'i enshghet"
BARNAFÖDANDE
oc-h - att det strax, efter ödse-ln
skulle ha avlidit. Lisas mor där- '
Rvftet springer på lätta rötter enot nekade i det längsta, inte till
sägs det, och efter en tid fick även ödseln, utan till att hon skulle .åe';:.
. 1.:-;5: ..**1t::
haft kännedom om .havahdeskaGeze;
Gezelius höra det. Då han fräsade pet före äktenskapet led
6,;dlö;t;;;säk;'iG;'-i*-
,
oLISA BLIR HAVANDE
; hålla det hela strängt hernligt.
:
Lisa Ersdotter bodde med för-
äldrarna i Östra Nybygge, vilken i
sin tur inte ligger alltför långt från
Björkäng där en annan av historiens huwdfigurer bodde, nämligen en dräng vid namn Jan Ersson.
Uppe i Sundet bodde den som
senare skulle bli Lisas make, Berg3mannen Carl C GEzelius. Det
var mellan dessa tre ett triangeldra{na skulle utspelas och då med
Lisas-'mor Catharina som en slags
regissör.
varandra, men under 1700-talet
ansågs det hela vara en mycket
svår synd. Man försökte d'ärför
;
Efter midsommar begav
sig
Lisa till mostern. Brita Jansdotter
i Bredsjöbäcken där hon bekände
sitt tillstand, samt sporde i sin
svåra situation om kvicksilver
iius. Hon nekade obkså ränse tilr
iä;;;räfäi"d.;;i:'ö?;;:
hon skulle ha gömt barnet se- '
rtåääil;il;;;k;il.;";u
"tt
det dql' qå srnåningom eri
d4n
vande och han trodde ;;n;.
Mycket tyder på utt r-it*-Åoi kändehong*-!,"ft"-l1o1q9:t*:ett tag lann man det
heia tiden utöväde påtryckningar öch efter
på henne och befallde Lisa att tiga ocLså'
Et13Y vittnena' en pisa På-c3rä- tuottlttg".t och den
H::
Geselius ryä ro. amensr<ap'öä - 9en.t'lvpv$Qc4"ti":matmor' ovs
att
bl
a
l7 okt ägåe giftermålet
leriitta$e
2tö;lä
TI::
rum'
Efterätt örotgt ha rJii'r.u* -c-a1trgiry', på !"u1t"1^d:i**f
eu
och tillbaka mellan Sundel 6s5 födsel{t -äe1 rym' skulle naIIhon
då
Nybygge, for så Lisa at"iln irv' utgolqi förkläde på sig oc-h
Nyå,rsdagen fitI oå" märkt.att prgal tqprytfTgl
uyedJöa
'fodei
-med
Catharura
9-
iän
hon
moderns detta'.hade
hiatp en son i gårdens brygghus.
11::1q':T'
dtl. Senare hacle ocKsa uatlpl
hanrra försökt muta pigan med att
F"öriossningen 5r"" ru"r'o'"i"'uä
me'
net var enl-igt Lisas rno.,-*v"tit se--h9-nn9 elt par knappar- av
tvst'
svagt. Lisa är förtvivlad'.ä-ä;; tal för att hoq sksllq balla
inträffade och hotar att ta sitt eget
tade för Lisa om en jänta i Häl- liv om inte barnet dör innan morsingland som hade blivit som "en gondagen. Barnet lägges så i en
torrvedsrot" då hon försokte det- fotbunke medan Lisas mor strax
samma. Det var som synes innanr efter ödseln går i ett ärende till fäden fria abortens dagar! Brita fick huset, Då hon återkommer dör
.
i alla fall av Lisa, förtroende att barnetl
för Lisas mor berätta hur det var
ståltt med Lisa.
kunde driva bort fostret. Mostern
, varnade dock för detta och berät-