Ersätter tidigare plan daterad:140115 Ävenvid övriga forändringar

•i^^VÄSTRA
^
GOTAL^cNDSRECIONtN
if;iu .Iii;
Avser Näromrädet:
Datum:150114
Mellerud
Ersätter tidigare plan daterad:140115
UTGÄNGSPUNKTER, eniigt Krav- och kvalitetsbok med gällande tillämpningsanvisningar
Näromrädesplanen regierar värdcentralernas gemensamma näromrädesansvar gentemot
övriga värdgraniiar, kommun eller stadsdel. Näromrädet är den kommun eller stadsdel där
värdcentralen/värdcentralema är lokaliserade. Vissa uppdrag eniigt näromrädesplanen kan
omfatta mer än en stadsdel. Näromrädesplanen ska godkännas av berörd Hälso- och
sjukvärdsnämnd.
Vid förändring av antalet värdcentraler i näromrädet ska ny näromrädesplan upprättas.
Näromrädesplanen ska vara undertecknad av samtliga medverkande parter. Vid nyetablering
av värdcentral ska planen revideras innan verksamhetsstart och när en värdcentral upphör ska
övriga värdcentraler revidera planen senast en mänad efter upphörandet.
Även vid övriga forändringar, till exempel byte av kontaktperson eller förändringar av värdcentralens ansvar inom näromrädet, ska planen revideras. Denna revidering ävilar utsedd
ansvarig kontaktperson för näromrädesplanen och ska ske genom att ny näromrädesplan
skickas till Hälso- och sjukvärdsnämndernas kansli.
Utöver ovan nämnda situationer ska Näromrädesplanen revideras ärligen och sändas till
Hälso- och sjukvärdsnämndernas kansli. Inför varje ny kontraktsperiod ska en ny
näromrädesplan upprättas och sändas in till Hälso- och sjukvärdsnämndernas kansli.
Aktuella samverkans-Zutvecklingsgrupper fastställs av Hälso- sjukvärdsutskottet respektive
Hälso- och sjukvärdsnämndema.
SAMVERKANDE VÄRDCENTRALER I NÄROMRÄDESPLANEN
Värdcentral
Verksamhetschef
E-post
Telefon
Närhälsan Mellerud
Eva-Lisa Fröjd - Karlsson
eva-lisa.frqjd-
010-44 160 67
karlsson/vgregion.se
1(6)
Kontaktperson för Näromrädesplanen
Ansvarig kontaktperson för näromrädesplanen
Namn
Eva-Lisa Fröjd - Karlsson
Värdcentral
Närhälsan Mellerud Värdcentral
Telefon
010-44 160 67
E-post
Eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
ÄTAGANDE
Gemensamma ätaganden att komma överens om enligt avsnitt 2.6 Näromrädesansvar i Kravoch kvalitetsbok 2015 är följande:
1 Kommunal hälso- och sjukvärd- Läkarmedverkan inom den kommunala hälso-och
sjukvärden, 2.3 i Krav- och kvalitetsbok 2015
Verksamheten ska
a) Teckna avtal om läkarmedverkan med kommun/stadsdel om formema för samverkan
kring gemensamma patienter, säväl inom ordinärt boende som inom kommunala
boendeenheter.
b) Utse samordningsansvarig läkare till kommunala boendeenheter.
c) Skicka kopia pä aktuellt avtal mellan värdcentralen och kommunen till Hälso- och
sjukvärdsnämndemas kansli.
Ansvarsfördelning, samordningsansvar;
Samordningsansvarig
Samordningsansvarig
Antal platser
värdcentral
läkare
(om det ej framgär i avtal)
Bergs
Närhälsan
Ove Andersson/Peter Kortiz
16+20=36
Skälleruds hemmet
Närhälsan
Per Sundblom
33
Kroppefjäll
Närhälsan
Y ousef Khoramsel/
20
Boendeenhet
Marco Luneno
Fagerlisdhemmet
Närhälsan
Yousef Khoramsel/
40+18=58 + ev reservplatser
Marco Luneno
LSS
Närhälsan
Yousef Khoramsel/
50+6 ordinarie
Marco Luneno
avlastningsplatser.
2(6)
2. Kvälls- och helgöppen mottagning och läkare i beredskap, 2.4 i Krav- och
kvalitetsbok 2015
Samordnande värdcentral
Närhälsan Bäckefors Värdcentral
Kontaktperson
Ingela Sjöberg
Telefon/e-post
Ingela.sjoberg/vgregion.se
070-416 58 85
Värdcentral
Kontaktperson, telefon, e-post
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud Värdcentral
010-44 160 59
eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Plan fbr kvälls- och helgöppna mottagningar och läkare i beredskap ska bifogas Näromrädesplanen som bilaga 1.
3. Medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete, 2.11 Kravoch i kvalitetsbok 2015
Samverka med kommunen och andra aktörer i näromrädet. Svara för eller delta i utbildnings-
insatser samt representation i folkhälsoräd eller motsvarande med prioriterade arbetsgrupper.
Värdcentral
Samordnare, telefon, e-post
Närhälsan Mellerud Värdcentral
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
010-44 160 59 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Värdcentral
Kontaktperson, telefon, e-post
4.
POSOM-gruppen - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande
Upprätta plan för medverkan vid olyckor och katastrofer och representera primärvärden i
näromrädet i ledningsgruppen.
Samordnande värdcentral
Märhälsan Mellerud Värdcentral
3(6)
Kontaktperson
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Telefon/e-post
010-44160 59
eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Kontaktperson, telefon, e-post
Värdcentral
5. Medverka i samverkans- och utvecklingsforum i näromrädet, 2.5 och 2.6 i Krav- och
kvalitetsbok 2015 samt eniigt bilaga lokala samverkansforum
Värdcentralen ska känna till och följa samt aktivt delta i arbetet med att anpassa och utveckla
beslut, riktlinjer och policys som rör samverkanmellan VGR och andra huvudmän till lokal
nivä.
Värdcentralen ska aktivt delta i planering och utveckling av närsjukvärden samt medverka i
den samverkan och i de samverkansmöten som organiseras i näromrädet.
Värdcentralen ska delta eller läta sig representeras i regionala, delregionala och lokala
samverkans-Zutvecklingsgrupper som har betydelse för hälso- och sjukvärdens utveckling.
Samordningsansvarska anges för minst följande samverkan i näromrädet:
Uppdrag
Länssjukvärd
Försäkringskassan
Samordningsansvarig
Värdcentral, tel. e-post
Ulrika Holmqvist
070-6616905
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-4416050
Kommun
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-4416050
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-4416050
eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Närsjukvärd/Närvärd inkl
eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
hälsoundersökning av asylsökande
Specificerade samverkansoch utvecklingsforum i
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-4416050
eva-llsa.frojd-karlsson/vg region.se
näromrädet
4(6)
6. Barnhälsovärd, 2.7 i Krav- och kvalitetsbok 2015
Värdcentralen ska:
a) Delta i samverkan med kommun/stadsdel och andra aktörer i hälsofrämjande och
fbrebyggande arbete samt kring bam med särskilda behov.
b) Samverka med öppna fbrskolor och allmänna förskolor i näromrädet om bland amiat
stöd i fbräldraskap, hygienfrägor, smittskyddsfrägor och social eller utvecklingsmässig
Problematik.
Ansvarsfördelning
Värdcentral och Kontaktperson för respektive förskola ska anges
Närhälsan Mellerud värdcentral representeras pä organisations/chefsnivä av Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
DSK Erika Eden är Kontaktperson för Markusgärden, Lunden och Ymer.
DSK Maria Karlsson är kontaktperson för Äsens skola, Karolinen och Asebros skola.
7, Familjecentral, 2.7.8 i Krav- och kvalitetsbok 2015
Samverkansavtal om familjecentral ska tecknas och skickas till Hälso- och sjukvärdsnämndernas
kansli.
Värdcentral och kontaktperson för respektive familjecentral ska anges
Samverkande värdcentraler i Näromrädesplanen
Undertecknas med namn och datum av samtliga medverkande värdcentraler
Närhälsan Mellerud är enda värdcentral i Melleruds kommun.
N^rotfirädesplanen ska insändas till Hälso- och sjllkvärdsnämndernas kansli
5(6)
Planen godkänd datum
Ordförande HSN
6(6)
Bilaga punkt 5 - lokala samverkansforum
Näromräde
Specificerade samverkans- och utvecklingsforum i näromradet
Uppdrag
Samordningsansvarig
Värdcentral, tel., e-post
Närsjukvärdsgrupp
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Samordningsförbund
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Lokal satnverkansgrupp (LSG)
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Västbus
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-llsa.frojd-karlsson/vgreglon.se
PV-NU grupp
Ulrika Holmqvist
Närhälsan OVl
070-6616905
Samverkansgrupper pä kommunal nivä
Uppdrag - namn pä grupp
Psykiatri -
Samordningsansvarig
Värdcentral, tel., e-post
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Missbruk -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgreglon.se
Utsatta bam -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Bam och unga -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Bilaga punkt 5 - lokala samverkansforum
Näromräde
Specificerade samverkans- och utvecklingsforum i näromrädet
Uppdrag
Samordningsansvarig
Värdcentral, tel., e-post
Närsjukvärdsgrapp
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Samordningsforbund
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Lokal samverkansgrupp (LSG)
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Västbus
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
PV-NU grupp
Ulrika Holmqvist
Närhälsan OV1
Samverkansgrupper pä kommunal nivä
Samordningsansvarig
Uppdrag - namn pä grupp
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Psykiatri -
070-6616905
Värdcentral, tel., e-post
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Missbruk -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Utsatta bam -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Bam och unga -
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Närhälsan Mellerud 010-44 160 67 eva-lisa.frojd-karlsson/vgregion.se
Närhälsan
Plan jour och beredskap
Ingela Sjöberg
2015-01-16
1(1)
Plan för jour och beredskap 1/1-31/12 2015.
Deltagande enheter;
Dals-Ed kommun: Närhälsan Dals-Ed värdcentral
Bengtsfors kommun; Närhälsan Bengtsfors värdcentral, Närhälsan Bäckefors värdcentral
Färgelanda kommun: Närhälsan Färgelanda värdcentral
Mellerud kommun: Närhälsan Mellerud värdcentral
Ämäl kommun: Närhälsan Ämäl värdcentral
Gemensam kvälls- och helgmottagning/jourcentral;
Ovanstäende enheter deltar i en gemensam kvälls- och helgmottagning/jourcentral placerad pä
Närhälsan Bäckefors värdcentral. Till denna mottagning knyts patienter tillhörande ovanstä
ende värdcentraler.
Namn pä enhet; Närhälsan Bäckefors jourcentral.
Driftsansvarig: Värdcentralschef pä Närhälsan Bäckefors värdcentral.
Verksamhetsansvarig: Ingela Sjöberg, värdcentralschef pä Närhälsan Bäckefors värdcentral.
Bemanning: Läkarupphandling. Sjuksköterska och undersköterska.
Sjuksköterskemottagning pä helger: Sker pä denna jourcentral.
Öppettider: Vardagar 16.30 - 08.00, fredag samt dag innan helgdag 16.30 till nästföljande
vardag 08.00.
Beredskapsjour;
Ovanstäende enheter deltar i den gemensamma beredskapsjouren i Dalsland, vilken drivs av
Närhälsan. Beredskapsjouren betjänar patienter till ovanstäende värdcentraler och har ett
omrädesansvar för deras omräden i överensstämmelse med Krav- och kvalitetsbokens
riktlinjer.
Bäckefors 2014-12-16
Verksamhetsansvarig:
Värdcentralschef Ingela Sjöberg, Närhälsan Bäckefors Värdcentral/Jourcentral.
narhalsan.se
Närhälsan
Plan jour och beredskap
Ingela Sjöberg
2015-01-14
1(1)
Plan för jour och beredskap 1/1-31/12 2015.
Deltagande enheter;
Dals-Ed kommun: Närhälsan Dals-Ed värdcentral
Bengtsfors kommun: Närhälsan Bengtsfors värdcentral, Närhälsan Bäckefors värdcentral
Färgelanda kommun: Närhälsan Färgelanda värdcentral
Mellerud kommun: Närhälsan Mellerud värdcentral
Ämäl kommun: Närhälsan Ämäl värdcentral
Gemensam kvälls- och helgmottagning/jourcentral;
Ovanstäende enheter deltar i en gemensam kvälls- och helgmottagning/jourcentral placerad pä
Närhälsan Bäckefors värdcentral. Till denna mottagning knyts patienter tillhörande ovanstä
ende värdcentraler.
Namn pä enhet; Närhälsan Bäckefors jourcentral.
Driftsansvarig: Värdcentralschefpä Närhälsan Bäckefors värdcentral.
Verksamhetsansvarig: Ingela Sjöberg, värdcentralschef pä Närhälsan Bäckefors värdcentral.
Bemanning: Läkarupphandling. Sjuksköterska och undersköterska.
Sjuksköterskemottagning pä helger: Sker pä denna jourcentral.
Öppettider: Vardagar 16.30 - 08.00, fredag samt dag innan helgdag 16.30 till nästföljande
vardag 08.00.
Beredskapsjour;
Ovanstäende enheter deltar i den gemensamma beredskapsjouren i Dalsland, vilken drivs av
Närhälsan. Beredskapsjouren betjänar patienter till ovanstäende värdcentraler och har ett
omrädesansvar för deras omräden i överensstämmelse med Krav- och kvalitetsbokens
riktlinjer.
Bäckefors 2014-12-16
Verksamhetsansvarig:
Värdcentralschef Ingela Sjöberg, Närhälsan Bäckefors Värdcentral/Jourcentral.
L'
narhalsan.se