Januari månadsmöte 14.1.2015 Plats: Klubben Närvarande: Lisa

Januari månadsmöte 14.1.2015
Plats: Klubben
Närvarande: Lisa Lindfors, Jonas Westerlund, Iris Wrede, Frans Graeffe, Fanny Bergström och Mirjam
Kauppila
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades 18.16.
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutfört.
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes.
4. Uppläsning och godkännande av december mötesprotokoll
December mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
5. Budgeten 2015
Budgeten diskuterades och styrelsen återkommer med nytt förslag till årsmötet.
6. Skattmästares och ordförandes rätt at använda Spektrum rf:s konto
Rätten att använda Spektrum rf:s sparkonto FI83 4055 0010 1163 54 och ordinarie konto FI93 4055
3120 0613 04 i Aktia bank tas av Camilla Backman och ges till Lisa Lindfors. Personbeteckningar i Bilaga
2.
7. Val av RGL-sammankallare
Christoffer Fridlund RGL valdes till RGL-sammankallare.
8. Som Stor Blir Jag och Spektrum Seminarium
Som Stor Blir Jag ordnas under våren.
9. Idrottsverksamhet
Ridning, Beach Volley, skrinning, curling, vinterfotboll och boboll föreslogs
Jukola diskuterades.
10. Val av Kadri Kiilas till redaktionen och värdinneriet 2015
Kadri Kiilas valdes till redaktionen och värdinneriet 2015.
11. Vårens månadsmöten
Januari månadsmöte 14.1 minisits.
Februari månadsmöte 11.2 årsmöte pubquiz och ölspel.
Mars månadsmöte 11.3 filmkväll.
April månadsmöte 15.4 ölympiad.
Maj månadsmöte 13.5 grill och bastu.
12. Vårens program
24.1 sits 1 tema mumindalen.
31.1 gamylsits.
7.3 sits 2 tema framtid.
17.2 fastlagstisdag
16-22.3 Årsfestvecka.
Mellan 11-18.4 HYK pirattema.
11.4 ylonz.
30.4 valborg.
1.5 Sillis/picnic.
16-17.5 vårfest.
Historicus och Som Stor Blir Jag på våren.
13. Meddelanden
Sångboken är här 10 €, gammaldagsfodral 2€. Plast hör till priset.
Gånget program:
16.12.2014 Julfest
14. Övriga ärenden
SvNK årsfest i april
Företagsexcursionen diskuterades
15. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.58.