Konkreta frågor när elever möter politiker och tjänstemän Arbetet

Konkreta frågor när elever möter politiker och tjänstemän
- Vi vill också vara med på Karlacupen,
säger de fyra eleverna från Björskogsskolan nästan i kör. Det är torsdag
eftermiddag den 19 mars och ordet går
laget runt. Representanterna för Väster-, Björskogs-, Hagaskolan och Kung
Karls skola tar upp frågor de fått med
sig från sina klasser hit till det kommungemensamma elevrådet.
Eleverna leder mötet
Eleverna Emelina Carlsson Bockman och Elias Bjälevik från Västerskolan, kökschef Felipe Rivera och politikerna
Marie Junttila, Stellan Lund och Hans Carlsson lyssnar och diskuterar frågor om skolmat, uppehållsrum, kaféteria
och skolbygge.
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, och tjänstemän i kommunen
som till exempel barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh och skolornas kökschef Felipe Rivera. På rådet diskuteras
både stort och smått, men det är barnen
som bestämmer vilka frågor som ska tas
upp.
Om du går i skolan i Kungsörs kommun
och vill ta upp något, ska du vända dig till
Detta är det sjätte gemensamma elevrådet din skolas elevråd.
sedan rådet bildades i början av 2014. Rådet
kom till efter ett förslag från en politiker Och Karlacupen – blev Björskogsskosom ville att barn och ungdomar i Kungsör lans elever hörsammade?
skulle få större inflytande. I rådet ingår Karlacupen är en fotbollsturnering som
förutom barnen, politiker från både barn- spelats mellan Haga- och Västerskolan un-
Klockan är strax efter halv två när Elias Pihl
och Marcus Rosdahl kommer in och tar
plats i Hellqvistsalen på översta våningen i
kommunhuset. Killarna som går i femman
på Hagaskolan har till uppgift att leda
dagens möte, ett uppdrag som roterar
mellan de olika skolorna. Efterhand tar även
elever från de andra skolorna plats runt
bordet tillsammans med de vuxna mötesdeltagarna.
der många år. Av någon anledning har inte
Björskogsskolan varit med på turneringen.
Önskan från Björskogseleverna var både
rimlig och bra tyckte både politikerna och
barn- och utbildningschefen vid mötet.
- Barnen fick i uppgift att prata med sina
idrottslärare och jag kontaktade rektorerna
för att se om vi kunde få till deltagandet
även för eleverna från Valskog, säger Fredrik Bergh dagen efter mötet. Och självklart
ska även Björskogsskolan bjudas in, är det
glädjande beskedet!
Eleverna frågade även hur det går med
bygget av den nya skolan och mer om det
projektet kan du läsa här i Kommunkontakt.
Arbetet med ”Nya Kung Karls skola” fortsätter
Styrgruppen för ”Nya Kung Karls
skola” är en grupp med bred politisk
förankring som har gett ett uppdrag
till KKTAB, Kungsörs Kommunteknik
AB, att ta fram ett upphandlingsunderlag gällande en ny- och ombyggnation av kommunens nya skola för
årskurs 4-6 och 7-9.
Upphandlingsunderlaget annonseras på
den öppna marknaden i slutet av maj
månad. Entreprenörerna behöver minst
tio veckor på sig för att räkna, planera och
sedan lämna in ett anbud. Tidigast i slutet
av augusti kan det finnas ett prissatt och
utvärderat anbud.
Kommunfullmäktige kan sedan fatta ett
beslut om man vill gå vidare och inleda ett
Upphandlingsformen kommer att vara en samarbete med den Partnering-entrePartnering för Total Entreprenad. Under- prenör som vunnit upphandlingen.
laget tas fram utifrån material man arbetat
fram tillsammans med barn-och utbild- Projektering efter beslut
Anbudsvinnaren startar därefter arbetet
ningsförvaltningen.
med att projektera hur den nya skolan ska
se ut och handlingar för bygglovsansökan
tas fram. Förutsättningar, som till exempel
elevunderlag och att ta hänsyn till kommunens handlingsplan om giftfri skola,
kommer då att ingå i underlaget.
Kommunkontakt fortsätter att rapportera
om projektet i kommande nummer.
Att riva ett hus och skapa en park
Den ovanliga händelsen för snart två år VD Mats Åkerlund. Kraschen skapade
sedan, då en båt på släp lossnade från stora sprickor i fastigheten som var svåra
sin dragbil och kraschade in i ett att reparera.
hyreshus, har väl få missat. Hyreshuset
En trivsam förlängning av
på Drottninggatan 2 tillhör kommu- å-promenaden
nens fastighetsbolag KFAB, som nu
hanterar både rivning och planering Planen för området är att anlägga en
parkliknande miljö som en förlängning av
av vad som ska ske med ytan efter det gångstråket längs vattnet. Även delar av
att huset är borta.
muren mot vattnet ska rivas.
Rivningen av huset pågår för fullt och be- - Vår ambition är att parken ska börja ta
räknas vara klar inom en månad. Det är inte form under året, säger Mats. Vi håller på
bara ”båthuset” som rivs utan man passar att bilda en grupp i kommunen med olika
även på att riva skorstenen intill eftersom infallsvinklar och erfarenheter för att titta
på hur ytan skulle kunna utformas och
den inte har någon funktion.
användas på bästa sätt. Vi har stora
- Vi beslutade att riva huset eftersom ska- möjligheter att göra något trivsamt och
dorna var så omfattande, berättar KFAB:s inbjudande.
Här i korsningen mellan väg 250 och Kungsgatan
pågår rivningen av det som kommit att kallas för ”båthuset”. På platsen ska sedan en park anläggas.
Kommunkontakt återkommer till detta
projekt när planeringen av området är klar.