Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf

Plan för arbete mot diskriminering och
kränkande behandling
Skolans namn
Planen gäller
Moröskolan
Läsåret 14/15.
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola åk 1-5, f-klass och fritids
Ansvariga för planen
Rektor samt likabehandlingsteamet
Elevernas delaktighet i utarbetandet av planen
Klassråd och elevråd är de två viktigaste delarna i elevernas delaktighet med att skapa och följa upp
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Elevernas delaktighet i arbetet sker också
genom regelbundna klassamtal kring uppkomna situationer, enskilda samtal under hösterminen samt
elevenkäter om trygghet och trivsel på vårterminen. I början av höstterminen uppdaterar personal och
elever skolans gemensamma regler.
Vårdnadshavarnas delaktighet i utarbetandet av planen
Genom skolråd, diskussion på föräldramöte utifrån elevrådets underlag och gällande fjolårets plan för
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Personalens delaktighet i utarbetandet av planen
På arbetsplatsträffar där personal från alla verksamheter deltar kommuniceras arbetet och planen
kontinuerligt. Diskussioner leder ibland vidare till revidering av planen. I Likabehandlingsteamet ingår
rektor och sex av pedagogerna på skolan samt i viss mån skolans kurator. LBT presenterar planen för
personalen vid terminsstarten.
Kartläggning av risker
Kartläggningsmetoder
Planerade enskilda elevsamtal, enkäter, systematiskt arbetsmiljöarbete
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling
Kön
Könsidentitet och könsuttryck/könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
© draftit AB, Version
Ålder
1(8)
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Genom individuella intervjuer och enkät om trygghet och trivsel. Samtal i fritidssamlingar, klass- och
elevråd. Hälsosamtal med skolsköterska.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har lett samtalen med elever och föräldrar. De har genomfört, sammanställt, följt upp och
planerat insatser utifrån kartläggningens resultat. All personalen har deltagit i diskussioner kring en
gemensam värdegrund.
Resultat av kartläggning
Utvärdering av elevenkäten och elevintervjuer 150609:
Enligt elevenkäter och elevintervjuer ser vi att eleverna trivs och mår bra i stort. De elever som i
enkäten har uttryckt att det varit något som inte har känns bra har följts upp med personliga samtal.
Därefter har vi gått vidare med observationer för att kartlägga. Områdesassistenten har sammanställt
enkätsvaren.
Mål
Mål med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är att varje elev går till skolan
med glädje och möter respekt för sin person och sitt arbete, att han/hon finns i en god lärande miljö
som ger social gemenskap och trygghet, att han/hon utvecklas och får bra kunskaper för framtiden.
Åtgärder för främjande av lika rättigheter
och möjligheter
© draftit AB, Version
De åtgärder som planeras ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Det rekommenderas att även
diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder beaktas.
Åtgärd nr
Vad ska göras?
När?
Vem är
ansvarig?
När ska uppföljning ske?
1 Att inte
språket
används för
Kontinuerligt arbeta med
hur vi tilltalar varandra
och hur vi pratar om
Vid varje
tillfälle
som ges.
Alla pedagoger
Kontinuerligt och i samband
med enkätundersökningen
där frågan om språkbruk
2(8)
att kränka
andra
andra som inte är
närvarande. Vi ingriper
omedelbart i alla
situationer, är lyhörda
och gör varje händelse
till en lärande situation.
2
Allas lika
värde
Stärka elevernas förmåga
till självkännedom och
empati. Träna eleverna
att hantera konflikter.
Ska ske genom:
samtal/övningar i etik
och moralfrågor
särskilt tas upp.
Under
Berörda
hela
pedagoger
skoltiden
Kontinuerligt och i samband
med utvärderingen av
planen.
skolsamverkan
social och emotionell
träning
Riddarskola (åk 4 eller 5)
3
I ett enskilt samtal med
Elevintervjuer frågor och följdfrågor
ringa in hur eleven ser på
sin egen och sina
kamraters trivsel på
skolan. Genom att ställa
öppna frågor och lyssna
aktivt samt titta på
elevens kroppsspråk
försöker pedagogen
ringa in ev. oro eller olust
hos eleven.
Fritidspedagogerna gör
egna intervjuer med
eleverna och frågar
specifikt hur eleverna
tänker och känner om
kompisskap, relationer
och trivsel på
fritidshemmet.
Sep-okt
Klassläraren och
annan pedagog
som jobbar nära
eleven.
Efter genomförda samtal
görs en sammanställning
som analyseras och
reflekteras över. Under
våren görs en uppföljning
där det behövs.
Ha ett positivt
förhållningssätt för att
minska
problembeteenden, att
öka elevernas motivation
I det
dagliga
mötet
Pedagogerna
Löpande.
© draftit AB, Version
4 Skolkomet
3(8)
till arbete och att skapa
ett bättre arbetsklimat
för elever och vuxna.
© draftit AB, Version
5 Skapa en
"Vi-känsla"
på skolan.
Tillsammans ha
gemensamma:

friluftsdagar och
utflykter i
blandade
grupper, främst
inom årskurserna

"fritidskul"

planeringar,
inom arbetslaget

ute- och inne
regler

matsalsregler

värdegrund
Under
hela
läsåret
Elever och
personal
Vid behov och vid läsårets
slut i samband med
utvärdering av
kvalitetsarbetet.
4(8)
Åtgärder för att förebygga kränkande
behandling och diskriminering
© draftit AB, Version
De åtgärder som planeras ska syfta till att avvärja de risker som finns för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling som finns i verksamheten.
Åtgärd nr
Vad ska göras?
När?
Vem är
ansvarig?
När ska uppföljning
ske?
1 Gemensamma
regler i
landhockey
Alla som vill
spela ska känna
till vilka regler
som gäller
Regler har tagits
fram med
representanter
från varje klass
och sedan enats
om dessa i
klasserna.
Reglerna ska
sitta väl synliga.
När frågan blir
aktuell.
Elever och
pedagog
Kontinuerligt och i
samband med
elevenkäten.
2Hemlig kompis
Eleverna får
under början av
veckan en
Hemlig Kompis
som de ska vara
extra snälla mot.
I slutet av
veckan berättar
eleverna för
varandra vem
som är deras
Hemliga kompis.
Årligt
Elever och
återkommande ansvarig
i vissa klasser.
pedagog
Klassvis vid behov.
3
Läraren leder
Klassrumsmassage massagen och
bestämmer vilka
som ska massera
varandra.
Massagesagor
används i de
lägre åldrarna.
Fritidshemmet
använder sig av
massagesagor,
bollmassage
samt
aktivitetslåda för
massage lek.
Årligt
Elever och
återkommande ansvarig
pedagog
Kontinuerligt vid behov.
5(8)
4Rastkompis
För att lära
känna nya
kompisar, få alla
att känna
tillhörighet och
för att motverka
för starka
gruppbildningar
och utanförskap.
Pedagogerna
bestämmer vilka
som ska leka
med varandra
under ett par
raster under en
vecka.
Vid behov
Ansvarig
pedagog
Klassvis vid behov.
Rutiner för akuta situationer
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal ska regelbundet få kunskaper för att kunna upptäcka diskriminering eller andra
kränkningar. Klara rutiner gällande kommunikation för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp
finns. Rastvaktsschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid.
Elevintervjuer genomförs, vid dessa intervjuer kartläggs kritiska platser som vi vuxna ska känna till. Vi
lägger stor vikt vid att agera direkt vid olika incidenter. Under läsåret har vi haft en skolvärd som har
varit ute under alla raster som har hjälpt eleverna i stort och smått.
Rutiner för att anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling
Föräldrarna vänder sig i första hand till pedagog/lärare och vid behov lyfter pedagogen ärendet vidare
till Likabehandlingsteamet. Eleverna kan vändas sig till klassläraren eller annan vuxen på skolan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev trakasserar eller kränks av andra elever
Kontinuerligt förs samtal med elever när situationer uppstår som kräver vuxen handledning i
konfliktlösning. Träning i att lösa konflikter startar redan i förskoleklass och på fritidshemmet.
© draftit AB, Version
Rektor är ansvarig för att utredning görs och åtgärder sätts in så snabbt som möjligt. När någon i
personalen får vetskap om en händelse ska åtgärder omedelbart sättas in. Personalen gör en utredning
genom att samla in fakta om händelsen genom intervju med den utsatte. Vad har hänt? Vilka fanns
där? Sedan pratar man enskilt med övriga berörda. Samtliga samtal dokumenteras och ska arkiveras, se
"Dokumentationsmall för tillbud". Rektor informeras. Överenskomna åtgärder vidtas. Föräldrar
kontaktas vid behov. Berörda arbetslag och Likabehandlingsteamet informeras. Om det inte upphör
görs nya samtal med berörda och ytterligare åtgärder sätts in enligt listan nedan.
Stegvis arbetsgång vid behov av att korrigera en individs beteende:
1. Samtal med mentor/lärare
6(8)
2. Samråd med berörda i arbetslaget
3. Samtal med förälder och mentor/lärare
4. Samråd med likabehandlingsteam
5. Samtal med likabehandlingsteam
6. Träff med rektor, mentor/lärare, elev och vårdnadshavare
7. Anmälan till sociala myndigheten/polisen
8. Samråd om vidare åtgärder med berörda parter
Arbetsgång vid utredning av misstänkt mobbning
1. Misstanke meddelas LBT
2. LBT utser någon i teamet att utreda.
3. Information samlas genom observation av alla, samtal med den utsatte med betoning på att detta
ska upphöra och överenskommelser om stöd, samtal med vuxna i dess närhet och med
vårdnadshavare. Dokumentation görs.
4. Allvarssamtal med förövaren/förövarna med beskrivning av vad som hänt och att detta från och med
nu ska upphöra. Överenskommelse görs om nödvändigt stöd för detta. Dokumentation görs.
5. Datum för uppföljning beslutas. Återkoppling sker efter det till berörda. Ärendet avslutas.
Dokumentation görs. Om mobbingen inte upphör eller om misstanke kvarstår, kontaktas LBT och
ytterligare åtgärder beslutas.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev trakasseras eller kränks av personal
Om personal befaras handla i strid mot lagen är rektor ansvarig för att omgående utreda ärendet och
skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Ansvarig rektor följer upp ärendet med berörda
personer och kontrollerar att lagen följs. Rapport om gjorda insatser ska delges huvudman enligt nya
skollagen.
Rutiner för uppföljning av åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling
Återkoppling och utvärdering av insatsen sker efter överenskommen tid med berörda barn/elever och
vårdnadshavare av ansvarig personal.
Rutiner för dokumentation av åtgärder och uppföljning
Alla samtal ska dokumenteras skriftligt och arkiveras i minst 10 år efter avslutat ärende.
Förankring av planen
Förankring hos elever
© draftit AB, Version
I klasserna och i fritidshemmet presenterar klasslärare och fritidspedagoger arbetet och planerna för
eleverna.
Förankring hos vårdnadshavare
7(8)
Pedagogerna informerar om planen på föräldramötet under hösten. Planen finns sedan på skolans
hemsida. Rektor informerar vårdnadshavarna i skolrådet.
Förankring hos skolans personal
Underlaget för planen presenteras och diskuteras med personalen i samband med skolstart. Rektor
informerar måltidspersonal, städpersonal och fastighetstekniker. Likabehandlingsplanen finns på
skolans hemsida.
Utvärdering
Vid periodens slut ska planen utvärderas. Utvärderingen ska tillsammans med kartläggningen ligga till
grund för utarbetandet av nya mål, åtgärder och rutiner. Utvärderingen ska också dokumenteras i
nästa års plan.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
14/15: Enligt elevenkäter och elevintervjuer ser vi att eleverna trivs och mår bra i stort. De elever som i
enkäten uttryckte att det var något som inte var bra följdes upp av personliga samtal där de visade sig
att missnöjet kunde bero på någon mindre händelse från rasten innan, t.ex. en förlorad fotbollsmatch.
Vi har inför läsåret gjort en sammanslagning av två skolor och vi ser att sammanslagning har fungerat
över förväntan. Både personal och elever uttrycker sig positivt. Ett stort grundläggande och
förebyggande arbete görs bl a av fritids- och förskoleklasspersonalen. Vi ser att gjorda insatser har gett
gott resultat, bl a genom att LBT inte har haft några ärenden under läsåret. Detta läsår har vi gjort nya
gemensamma ordningsregler för skolan där eleverna har varit delaktiga. Klassråden fick lämna in sina
förslag till elevrådet som sammanställde detta till ett dokument som förankrades under hösten. Dessa
ordningsregler presenterades även i skolrådet. Vi har använt oss av "dokumentationsmall för olika
tillbud samt vid diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling" vid de tillfällen som det har
behövts. Uppföljningen har skett muntligen med de berörda. Inför nästa läsår ska vi satsa extra mycket
på hög bemanning ute på raster särskilt i början av terminen. Vi vill bibehålla den goda andan som
råder och fortsätta att arbeta för arbetsro och gott klassrumsklimat.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
© draftit AB, Version
Rektor, pedagoger i likabehandlingsteamet och elevrådet.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Årets plan ska utvärderas senast
Rektor och likabehandlingsteamet
2015-06-09
8(8)