2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande

2015 års plan
för arbetet mot diskriminering
och
kränkande behandling
Örkenedskolan
Fritidshem
Åk F-3
Planen gäller från 2015-02-01
Planen gäller till 2016-01-31
Ansvariga för planen
Rektor Ann-Christin Nilsson, Fritidshemmet samt åk F-3
Uppdat: 20/1-2015
sida 1
Innehåll
1
Redovisning av det förebyggande och främjande arbetet under 2013 ........................................... 3
2
Lagstiftningen .................................................................................................................................. 3
3
Övergripande mål för Örkenedskolan ............................................................................................. 3
4
Vad står begreppen för i planen ...................................................................................................... 4
5
Kartläggning..................................................................................................................................... 6
6
Framtagande av planerna ............................................................................................................... 6
7
Förväntningar ................................................................................................................................... 7
8
Skolans arbete med främjande insatser .......................................................................................... 8
9
Skolans arbete med förebyggande insatser .................................................................................... 9
10
Skolans åtgärder mot kränkande behandling ............................................................................ 10
10.1
11
Kränkande behandling ........................................................................................................... 11
Utvärdering och uppföljning ....................................................................................................... 12
11.1.1
Utvärdering av föregående läsårs plan.......................................................................... 12
12
Ansvarsfördelning ...................................................................................................................... 12
13
Arbetsgång vid incidenter .......................................................................................................... 13
13.1.1
Rutiner och åtgärder vid misstänkta trakasserier etc .................................................... 13
14
Dokumentationsblankett ................................................................................................................ 14
15
Flödesschema ........................................................................................................................... 18
sida 2
1 Redovisning av det förebyggande och främjande arbetet under
2014
Alla elever och vårdnadshavare har under året informerats om likabehandlingsplanen och arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling. Vi tog under året fram en förkortad version i ett mindre
format som delades ut till samtliga elever/vårdnadshavare. Denna version finns även med i skolans
telefonkatalog som delas ut till eleverna. Vi har jobbat med gruppstärkande aktiviteter som tex rollspel,
värderingsövningar, samarbete över klassgränser och temadagar. Detta arbete har gett resultat och
enligt kommunenkäten som genomfördes under hösten 2014 känner sig 9 av 10 elever på
fritidshemmet samt åk F-3 sig trygga (instämmer helt) och 1 av 10 elever håller delvis med.
Trots vårt värdegrundsarbete förekommer kränkningar, oftast verbala där eleverna ”retar” varandra. Vi
har under året arbetat med detta och gjort eleverna uppmärkasamma på vad som sker och det ger
resultat vilket syns i enkäterna där eleverna uppger att personalen säger ifrån om någon elev retas.
2 Lagstiftningen
Arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att trakasserier inte förekommer på
arbetsplatsen eller på utbildningen.
Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare får reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier är
det deras skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem. Med
arbetsgivare menas någon i chefsposition och med utbildningsanordnare menas personal på
utbildningen. Det innebär att så fort någon i personalen på utbildningen eller någon i chefsposition på
arbetsplatsen får reda på att någon känner sig trakasserad startar utredningsskyldigheten.
3 Övergripande mål för Örkenedskolan

Ingen på Örkenedskolan skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller
främlingsfientlighet.

Ingen skall heller utsättas för direkt eller indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet,
funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Alla elever på Örkenedskolan skall känna sig trygga och må bra i skolan.

Samtliga elever har rätt till studiero.
sida 3
4 Vad står begreppen för i planen
4.1 Diskriminering
Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband
med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (DO, 2013)
Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.


Direkt diskriminering är när en elev eller någon i personalen missgynnas och är kopplad direkt
till någon av diskrimineringsgrunderna
Indirekt diskriminering är när skolan använder en regel eller en bestämmelse som missgynnar
någon.
4.1.1 Diskrimineringsgrund Könsidentitet eller könsuttryck
I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller
uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela
tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. (DO, 2013)
4.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli
utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk
tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen
själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. (DO, 2013)
4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning
Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering,
exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. (DO, 2013)
4.1.4 Diskrimineringsgrund funktionsnedsättning
I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med
det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har
uppstått senare eller förväntas uppstå.
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det
är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser
att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med
funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi,
hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens
skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande
funktionsnedsättning. (DO, 2013)
4.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med
sexuell läggning. (DO, 2013)
sida 4
4.1.6 Diskrimineringsgrund ålder
Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder,
kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. (DO, 2013)
4.2 Trakasserier
Inga trakasserier är tillåtna.
Trakasserier är förbjudna om de har samband med:







Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elev eller en student. Det kan bland annat vara att
man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”,
”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”,
”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det kan även vara fråga om ignorerande, utfrysning eller att
någon visslar, stirrar eller gör kränkande gester och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad,
kränkt eller illa behandlad.
Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör
vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en student eller en
elev medan en annan inte alls behöver bli illa berörd. (DO, 2013)
4.3 Vad är sexuella trakasserier?
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong.
Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt
som avgör vad som är kränkande. (DO, 2013)
4.4 Vad innebär begreppet för kränkande behandling
Begreppet kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Om någon blir kallad ”plugghäst”,
”glasögonorm”, ”benmärgel” eller ”UFO” eller liknande kan det uppfattas som kränkande behandling.
Det är viktigt att komma ihåg att trakasserier och kränkande behandling inte alltid är verbala utan kan
bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller att någon stirrar. Fysiska påhopp och
skadegörelse (till exempel att kasta ägg på någons kläder, ta någons saker) är exempel på
trakasserier och kränkande behandling. (Skolinspektionen, 2013)
sida 5
4.5 Varför inte begreppet mobbning?
Begreppet mobbning har länge varit vanligt när man talar om elevers utsatthet. Den allmänt
vedertagna definitionen av mobbning innebär att en elev upprepade gånger eller under en viss tid
utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever. Det är också vanligt att begreppet
innefattar att den som mobbar någon ska ha ont uppsåt. Det innebär att begreppet mobbning är
smalare än begreppen trakasserier och kränkande behandling, då dessa även
kan användas för enstaka händelser. Dessutom är det begreppen trakasserier och kränkande
behandling som huvudsakligen används i lagstiftningen. (Skolinspektionen, 2013)
5 Kartläggning


Varje höst ska det genomföras en kartläggning hur det ser ut på Örkenedskolan. Denna enkät
ska besvaras av elever, föräldrar och personal.
Utifrån de svar som ges ska främjande och förebyggande insatser planeras.
6 Framtagande av planerna




sida 6
Rektor ansvarar för framtagandet av planerna.
Planerna ska gälla för ett kalenderår och ska bygga på föregående års arbete
Personal är delaktiga genom arbetet i arbetslaget där främjande och förebyggande insatser
planeras utifrån höstens kartläggning.
Elever och föräldrar ska vara delaktiga i framtagandet.
Elever genom miniråd och klassråd samt föräldrarna ska vara delaktiga genom föräldraråd.
7 Förväntningar
7.1 Elever

Vår ambition är att du och dina kamrater ska trivas och känna er trygga på Örkenedskolan
samt att du har rätt till studiero under lektionerna.

Som elev kan du genom ett trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trygg och
trevlig skola.

Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, från en
annan elev eller från en vuxen, så vill vi att du kontaktar en vuxen som du känner förtroende
för. Detta gäller också om du känner någon annan som är utsatt.
7.2 Föräldrar

Vi vill att du tar del av Örkenedskolans likabehandlingsplan tillsammans med ditt barn.

Det är viktigt att skola och hem gemensamt tar avstånd från kränkande behandling.

Misstänker du som förälder att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling
önskar vi att du kontaktar skolans personal

Det kan vara svårt att ta till sig att ditt eget barn skulle kränka andra. Men är det så vill vi att du
gör det klart för barnet att du ser allvarligt på beteendet och inte accepterar det.
7.3 Personal

Vi som vuxna på skolan har ett mycket stort ansvar för att alla ska må bra, elever såväl som
personal. Det är vår uppgift att följa upp och åtgärda allt vi ser, hör eller får reda på annat sätt.
Ta tidigt kontakt med föräldrar och elever eller skolledning.
Tänk på! Tidig upptäckt - tidig insats.
7.4 Kommunikation och förankring

En plan för arbetet med likabehandling, som motverkar diskriminering, ska vara ett levande
dokument, väl känt av barn/elever, personal och föräldrar.

Planen gås igenom med alla elever i alla klasser en gång per termin.

Information om planen ges till all personal, föräldrar och på hemsidan.
7.5 Uppföljning och utvärdering

Inför utvärdering av likabehandlingsplanen lämnas synpunkter från klassråd, föräldraråd samt
från personalen på arbetsplatsträffar. Revideringar tas upp i samverkansgruppen.

Rektor fastställer därefter planen i början av året.
sida 7
8 Skolans arbete med främjande insatser
8.1.1
Nivå
På individnivå
Elever
Område
Trygghet och trivsel
Mål
Alla elever skall under skol och fritidstid känna sig sedda och trygga.
Insats
Värderingsövningar, samarbete över klassgränserna, temadagar, sagogestaltning,
plats på skolgården dit man kan gå om man inte hittar någon kompis, kompissamtal,
trygghetsvandring, känslolåda och hemlig kompis.
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Ansvar
Uppföljning
8.1.2
Nivå
Kommunenkäten, uppföljning vid utvecklingssamtalet, trygghetsvandring och
utvärdering av temadagar.
På gruppnivå
Klasser
Område
Trygghet och studiero.
Mål
Oberoende av gruppsammansättningen ska arbetsro och trygghet finnas under skoloch fritidstid.
Insats
Poängtera när det är arbetsro och tydlig struktur och göra gruppen målmedveten.
Tisdagsaktiviteter på fritids.
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Klassråd och kommunenkät
8.1.3
Nivå
På skolnivå
Hela skolan
Område
Vi är varandras arbetsmiljö.
Mål
All personal och alla elever ska känna sig sedda, må bra och känna arbetsglädje på
arbetsplatsen.
Insats
Ordningsreglerna är välkända och ständigt uppmärksammade.
All personal och alla elever ska få positiv respons och uppmuntran.
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Kommunenkäten och genom olika samtal t ex utvecklingssamtal och
medarbetarsamtal.
sida 8
9 Skolans arbete med förebyggande insatser
9.1 Diskrimineringsgrund kön
Hur det ser
ut nu
Man behöver tänka till för att fördela lika mycket tid och uppmärksamhet till alla
oavsett kön.
Mål
Ingen ska behandlas annorlunda beroende på kön.
Åtgärd
Medvetandegörande diskussioner i klasserna och på fritids.
Tidsplan
2015
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Samtal med elever.
9.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Hur det ser
ut nu
Viss främlings-fientlighet förekommer på skolan bland eleverna.
Mål
Främlingsfientlighet ska inte förekomma på skolan och på fritds.
Åtgärd
Medvetandegörande diskussioner som ger kunskaper och skapar förståelse för olika
kulturer.
Tidsplan
Vårterminen 2015
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Utvärderingsdagarna i juni och januari
Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar.
9.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning
Hur det ser
ut nu
Få elever med annan religion går på skolan
Mål
Eleverna ska inte diskrimineras pga religion eller annan trosuppfattning.
Åtgärd
Skapa förståelse för och kunskap om andra religioner och trosuppfattningar.
Undervisning om andra religioner.
Tidsplan
Kontinuerligt arbete under 2015
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Utvärderingsdagarna i juni och januari
Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar.
sida 9
9.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder
Hur det ser
ut nu
Närheten till träningsskolan gör att elever med funktionshinder blir ett naturligt inslag i
vardagen
Det finns synliga funktionshinder och sådana som inte syns.
Mål
Alla elever ska ha förståelse för olika funktionshinder.
Eleverna ska inte diskrimineras pga synliga eller osynliga funktionshinder.
Åtgärd
Gemensamma aktiviteter och temadagar med träningsskolan även i fortsättningen.
Arbeta för att alla ska respekteras för den de är.
Informera om olika funktions-hinder.
Tidsplan
Vt-15
Kontinuerligt arbete.
När frågan blir aktualiserad tar man upp och belyser extra.
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Utvärderingsdagarna i juni och januari
Viktigt att fritidspersonalen är med och utvärderar.
9.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Hur det ser
ut nu
Nedvärderande språk kan förekomma bland eleverna, främst bland äldre elever.
Mål
Ingen ska bli diskriminerad pga sexuell läggning.
Åtgärd
Aktualiseras och repeteras då anspelningar uppkommer.
Tidsplan
2015
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Varje läsår.
sida 10
10 Skolans åtgärder mot kränkande behandling
10.1 Kränkande behandling
Hur det ser
ut nu
Vissa verbala kränkningar och fysiska kränkningar förekommer bland eleverna.
Mål
Inga kränkningar ska förekomma på skolan.
Alla ska känna sig trygga på skolan.
Åtgärd
Många vuxna bland eleverna.
Diskutera enskilt och i grupp när olika problem uppstår, man kan ha olika upplevelser
av samma händelse
Arbeta med värderingsövningar och rollspel, kompissamtal och samarbetsövningar
När kränkning förekommit ageras enligt likabehandlingsplanen.
Tidsplan
Kontinuerligt arbete under läsåret.
Ansvar
1.Rektor, 2. Klassläraren (operativt)
Uppföljning
Kommunenkät.
Kontinuerligt under läsåret samt vid utvecklingssamtal
sida 11
11 Utvärdering och uppföljning
11.1.1 Utvärdering av föregående läsårs plan
I de fall där kränkande behandling kommit till vår kännedom har handlingsplanen följts.
Uppföljning har skett i form av samtal med berörda elever, kurator, pedagoger, rektor och i vissa fall
vårdnadshavare. Planen har utvärderats på föräldraråd, mellanråd och elevråd.
12 Ansvarsfördelning
12.1.1








Rektor
Ansvar ytterst för arbetet med likabehandling och för arbetet mot diskriminering.
Ansvarar för anmälan till huvudmannen vid kränkningar och trakasserier
Ansvarar för att dokumentation sparas.
Ansvarar för att kontakt tas med polis för samråd om incidenten faller under allmänt åtal.
Ansvarar för att handlingsprogram upprättas. Handlingsprogrammet kan upprättas av annan
än rektor tillsammans med elev och vårdnadshavare.
Ansvarar ytterst att för elever som utsatts för kränkande behandling eller diskriminering får det
stöd de behöver.
Ansvarar för att ev. anmälan till arbetsmiljöverket upprättas
Ansvarar för att denna plan introduceras till nyanställd personal.
12.1.2 Elevhälsan
 Träffas regelbundet och sammanställer och samordnar insatser för uppkomna incidenter
 Analyserar situationen på skolan och föreslår gemensamma insatser
12.1.3 Klassföreståndare/ansvarig pedagog
 Ansvarar för att upprätta dokumentation och vidta åtgärder enligt denna plan vid incidenter –
utan dröjsmål. Alla incidenter ska anmälas till rektor.
 Ansvarar för att denna plan gås igenom i med eleverna en gång per termin
 Har huvudansvaret för kontakten med eleven, vårdnadshavare och rektor
12.1.4 Arbetslaget
 Ansvarar i första ledet för handledning och hjälp vid uppkomna incidenter
 Arbetar förebyggande tillsammans och tar fram övergripande insatser
12.1.5 Elever
 Varje elev ska ta ställning mot kränkande behandling och diskriminering
 Ansvarar för att informera en vuxen så fort som möjligt när du eller någon annan elev blir
utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.
sida 12
13 Arbetsgång vid incidenter
13.1.1 Rutiner och åtgärder vid misstänkt kränkande behandling etc
1. Om någon i personalen får kännedom om att ett barn eller elev anser sig blivit utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling när skolverksamhet bedrivs ska händelsen
utredas utan dröjsmål.
2. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger hos den personal som får kännedom om
händelsen.
3. Rektor informeras. Det är den enskildes subjektiva upplevelse som gäller när man skall tolka
vad som är kränkande behandling.
4. Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling ansvarar rektor för
utredningen.
5. Enskilda samtal med berörda barn eller elever. Direkt inblandad personal ansvarar för
samtalet och dokumenterar på särskild blankett (bilaga) som ska arkiveras i den utsattes
elevmapp.
Bedömning görs av rektor om handlingsprogram ska upprättas.
Vid behov kan samråd hållas med elevhälsan.
6. Direkt inblandad personal informerar berörda föräldrar och ansvarar för uppföljning.
7. Direkt inblandad personal informerar övrig personal som på något sätt är berörd.
8. Åtgärder verkställs och följs upp till dess att trakasserierna eller den kränkande behandlingen
upphör. Dokumentation av samtal och övriga insatser görs till och med uppföljning. Direkt
inblandad personal ansvarar.
9. Vid fortsatt diskriminering tas beslut om ytterligare åtgärder av elevhälsoteamet i samråd med
berörda parter. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex samtal med skolpsykolog/skolkurator,
samt omgruppering av elev.
10. Händelser som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa rapporteras till Arbetsmiljöverket. Rektor
ansvarar.

sida 13
Rektor beslutar om ärendet ska föras vidare till socialtjänst och/eller polis efter samråd med
berörda vårdnadshavare.
Diarienummer:__________________
_
14 Dokumentationsblankett 2015
Blanketten lämnas efter
utredning till expeditionen och
förvaras i pärm i valvet.
Kopia på framsida i respektive
elevmapp
Örkenedskolan
Lönsboda
Utredning:
När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkningar/trakasserier/diskriminering.
Skollagen 6 kap. 10§ och diskrimineringslagen 2 kap. 7§
Personuppgifter
Utredarens namn och titel
Datum för händelsen
Ansvarig förskolechef/rektor
Förskola/skola
Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt
Avdelning/klass
Datum för utredningen
Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass
Namn på personal som deltagit i utredningen
Kort beskrivning av händelsen
Beskriv kortfattat vad som hänt
Preliminär bedömning av händelsen
Vidtagna akuta åtgärder
☐Kränkande behandling
☐Trakasserier
☐Samtal med berörda elever _________________
☐Kontakt med vårdnadshavare, den
Via
☐mail
☐Diskriminering
☐Ant:__________________________
☐telefon
☐möte
☐Samtal med personal _____________________
Anmälan till rektor (–observera att utredning och ev. åtgärder s. 2-3 kan göras innan anmälan görs till rektor. Vänta inte
med din utredning)
Datum för anmälan till rektor
Anmälan till huvudmannen ☐ skickas
sida 14
Rektors underskrift
☐ skickas inte av rektor
Utredning av händelser
Beskrivning av händelseförlopp
Plats
Tid
Elever och personal som var närvarande
Elever och personal utredaren pratat med
Beskrivning av händelsen (Vad visar din utredning)
Diskriminerinsgrunder: Könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder . Trakasserier: Om kränkningen berör diskrimineringsgrunderna är det trakasserier.
Kränkande behandling kan delas in i fyra undergrupper: Verbal: skällsord, förolämpningar, ryktesspridning Social: utfrysning,
miner, blickar, Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse, Text och bildburna: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar,
chattsidor
sida 15
Åtgärder
Beskriv vilka åtgärder som vidtas i samband med utredningen
☐Samtal med elever, enskilt
☐Samtal i grupp med berörda elever
☐Kontakt med vårdnadshavare via ☐ telefon (samtal) ☐via mail ☐ via SMS ☐ annat sätt _______
☐Möte bokat med vårdnadshavare, den ______________________
☐Kallat berörd personal till mötet _______________________________________________
☐Ärendet anmält till elevhälsoteamet den_______________
☐Uppföljning bokad till den ________________________
Anteckningar
Åtgärder på kort sikt
Åtgärder på längre sikt
sida 16
Uppföljning
Datum för uppföljning:
Uppföljningen visar:
Ärendet avslutas
Datum för avslut av rektor
sida 17
Rektors underskrift
15 Flödesschema
Personal ser, hör eller på något
annat sätt uppmärksammar att en
kränkning sker
Om personal misstänks
skall utredningen göras av
rektor
Dokumentation
Framsidan på dokumentationsblanketten kopieras till berörda
Dokumentation
Framsidan på dokumentationsblanketten i elevernas mappar,
blanketten i valvet i pärm
Personal får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för trakasserier eller
annan kränkande behandling
En förälder eller annan person tar
kontakt med personal om att en
kränkning sker, tex via telefon eller
mail.
Rektor
informeras
Rektor anmäler till
huvudman, (2.3) att
utredning startat
Skyndsam utredning
genomförs alltid av den som
fått kännedom om händelsen
Rektor diarieför ärendet
Rektor informeras om
resultatet av utredningen
16
Ev Anmälan till
polis/socialtjänsten
Kontakta vårdnadshavare
Rektor beslutar
om åtgärder
Vårdnadshavare informeras
och deltar i
handlingsplanen
Personal upprättar
handlingsplan
Allvarlig fara för liv eller
hälsa?  Rektor ansvarar
Anmälan till
arbetsmiljöverket
Kontakta vårdnadshavare!
Dokumentation förvaras i
de inblandade elevernas
mappar
Uppföljning av insatser
sida 18
Rektor avslutar ärendet
DOKUMENTATIONSBLANKETT VID
KRÄNKANDE BEHANDLING
Sida
1(1)
Barn och skola
Utredning:
När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkningar/trakasserier/diskriminering.
Skollagen 6 kap. 10§ och diskrimineringslagen 2 kap. 7§
Personuppgifter
Utredarens namn och titel
Datum för utredningen
Ansvarig förskolechef/rektor
Förskola/skola
Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt
Avdelning/klass
Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass
Namn på personal som deltagit i utredningen
Händelse och åtgärder
Beskriv händelsen
Åtgärder
Datum för uppföljning
Besöksadress Parkgatan 26
Postadress Barn och skola
283 80 Osby
Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post [email protected]
Hemsida www.osby.se
Org.nr 212000-0902
PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809