Till boende och verksamheter

Infobrev höst 2015
Till boende och verksamheter
BYGG AV NY DAGVATTEN- OCH AVLOPPSTUNNEL.
Stockholm Vatten kommer att bygga en ny tunnel i Kista. Tunneln är 1,2 kilometer lång med start
vid E4 i höjd med Torshamnsgatan och fortsätter västerut mot Hanstavägen.
Etablering och tunnelstart,
sommar 2015
Vår-sommar 2016
Tunnelslut, 2016-12
SYFTE OCH ARBETSMETOD
Exploatering sker i Kistaområdet varför dag- och avloppsvattensystemet behöver byggas ut. Ett
annat syfte är att ta hand om dagvattenproblem som har tidigare förekommit i området. Ledningar
kommer att läggas i bergtunneln. Byggmetoden är borrning och sprängning. Tunneln börjar vid E4
och fortsätter söderut innanför den blåa markering på kartbilden.
TIDPLAN
Arbetet kommer att påbörjas i maj 2015 och hela arbetet planeras vara klart första kvartal 2017.
Hittills (2015-11-01) har vi byggt ca 100 m tunnel och arbeten går bra.
STÖRNINGAR
Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om
förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra vårt
framtida avloppsnät.
Under hela byggtiden tar vi hänsyn till människor och miljö. Till exempel så mäter vi buller och
vibrationer och anpassar arbetet därefter. Våra entreprenörer har stor erfarenhet av tunnelprojekt i
Stockholm och små sprängsalvor har planerats. För att säkerställa att boenden och verksamheter inte
drabbas av bygget ställs det höga krav på sprängnings- och borrningsarbeten. Vi följer också kraven
i miljödomen för tunneln som blev fastställd 2012-04-12.
BESIKTNING
Vi utför förbesiktningar i fastigheterna innan tunneln har nått marken under de berörda
fastigheterna. När våra arbeten inte längre påverkar fastigheten gör vi en efterbesiktning. Om ägaren
rapporterar en möjlig skada under byggtiden kan vi även göra en mellanbesiktning. Alla fastigheter
inom en radie på 100–150 meter från tunnelarbetet besiktigas. Ansvarsbesiktning AB utför
fastighetsbesiktning och sätter upp vibrationsmätare på utvalda fastigheter.
Kontaktpersoner
Kontaktperson Stockholm Vatten AB: Mats Ohlsson 08-522 122 19
Kontaktperson Stockholm Vatten AB: Sjoerd Spijkerman 070-227 46 75
Kontaktperson Veidekke: Magnus Felldin 070-612 03 86
Med vänlig hälsning
Stockholm Vatten