FRÅNVARO FRÅN ARBETET – att mäta

FRÅNVARO FRÅN ARBETET
– att mäta, redovisa och åtgärda
Ett häfte med verktyg och idéer för hur man minskar frånvaron och ökar närvaron
I detta häfte presenterar jag en struktur som kan användas för att utveckla rutiner för
frånvarouppföljning.
Frånvarouppföljning är inget nytt ämne. På 1960- och 1970-talet skrevs både i Sverige och
i andra länder böcker vars budskap var att utveckla program för närvaro- och frånvarouppföljning. Senare på 1990-talet ”glömdes” frågorna och i stället ängnades mycket tid åt
att lära nya populärvetenskapliga modeläror.
Mitt syfte med detta häfte är att påbörja ett arbete som kort kan karaktäriseras med
meningen:
Tillbaka till ursprunget. Att mäta rätt, att analysera noggrant och att leverera betydeslebärande information om arbetet, personalen, hälsan och organisationen till beslutsprocesserna. Gärna i en sådan arbetsform som ökar allas delaktighet och stimulerar
till att skapa humana arbetsmiljöer.
Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Hon forskar i personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med
företagets styrnings- och uppföljningsrutiner.
Böcker i Oskar-serien:
Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och organisationen
Verksamhetsuppföljning av sjukvårdens ekonomi, personal och organisation – erfarenheter
av ett Adapt-projekt
Hälsobokslut – förslag til mätning, analys och diskussionsfrågor
Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö, erfarenheter av
genomförda hälsobokslut
ISBN 91-975012-0-4
FRÅNVARO
FRÅN ARBETET
– att mäta, redovisa och åtgärda
Ett häfte med verktyg och idéer för hur man
minskar frånvaron och ökar närvaron