Det förebyggande arbetet avseende mutor och

Revisionsrapport
Det förebyggande
arbetet avseende
mutor och oegentligheter
Region Halland
Bo Thörn
Cert. kommunal revisor
Sofia Blixtberg
Augusti 2014
Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska det
förebyggande arbetet avseende mutor och oegentligheter.
Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Är regionstyrelsens förebyggande arbete
avseende mutor och oegentligheter ändamålsenligt?
Vårt svar på revisionsfrågan är att regionsstyrelsens förebyggande arbete inte är helt
ändamålsenligt.
Vi bygger vår bedömning på att det vid granskningstidpunkten pågick ett arbete med att
utforma en handlingsplan mot korruption, mutor och oegentligheter. Det pågick även ett
förbättringsarbete inom området intern kontroll. Processerna är ännu inte slutförda.
Vi har noterat behov av utvecklingsinsatser. Dessa kommenteras mer ingående i avsnittet
”Revisionsfrågan besvaras”.

Vi rekommenderar att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas.

Behovet av riktade utbildningsinsatser bör kartläggas.

Det pågående arbetet med handlingsplanen bör färdigställas och implementeras.

Ett formaliserat system och rutiner för hur misstankar om oegentligheter ska fångas
upp, hanteras och rapporteras bör, enligt vår bedömning, utvecklas inom Region
Halland.
Footer text goes here
Page 2 of 15
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Innehållsförteckning
BAKGRUND
1
UPPDRAG
GENOMFÖRANDE
1
2
IAKTTAGELSER
3
ENGAGEMANG FRÅN STYRELSE OCH TJÄNSTEMANNALEDNING
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
POLICIES OCH RIKTLINJER
KÄNNEDOM OM SAMARBETSPARTNERS OCH ANSTÄLLDA
IMPLEMENTERING OCH UTBILDNING
KONTROLL, UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
3
3
4
6
7
8
REVISIONSFRÅGAN BESVARAS
9
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
ENGAGEMANG FRÅN STYRELSEN OCH TJÄNSTEMANNALEDNING
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
POLICYER OCH RIKTLINJER
KÄNNEDOM OM SAMARBETSPARTNERS OCH ANSTÄLLDA
IMPLEMENTERING OCH UTBILDNING
KONTROLL, UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
2014
Region Halland
PwC
9
9
9
10
10
10
11
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Bakgrund
Uppdrag
Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktas mot landstingens förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter ska
uppstå, med påföljd att förtroendet för landstingen skadas. Ny mutbrottslagstiftning trädde i kraft 1 juli 2012. Statskontoret genomförde en utredning under år
2012 (Köpta relationer – om korruption i det kommunala Sverige). Av denna framgår att de flesta kommuner och landsting uppger att de aldrig har upptäckt någon
korruption även om många upptäckt andra former av oegentligheter. Riskmedvetenheten uppges generellt vara låg och risker för korruption analyseras idag endast
undantagsvis och kommer därför inte heller med i den övergripande internkontrollplanen. Med utgångspunkt i risk och väsentlighet har revisorerna i Region Halland beslutat att övergripande granska det förebyggande arbete.
Revisionsfrågan för granskningen är: Är regionstyrelsens förebyggande arbete mot
mutor och oegentligheter ändamålsenligt?
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande:

Brottsbalken kap. 10

Om mutor och jäv, Vägledning från SKL

Vägledning från Institutet Mot Mutor
Med utgångspunkt i revisionskriterierna har följande kontrollmål formulerats:

Det finns ett engagemang från styrelsen och dess tjänstemannaledning.

Risk- och sårbarhetsanalys (avseende oegentligheter) genomförs i verksamheten.

Det finns policyer och riktlinjer med utgångspunkt i sårbarhetsanalys
och riskbedömning.

Det finns en tillräcklig kännedom om samarbetspartners och anställda.
Risker för jäv och intressekonflikter förebyggs och hanteras.

Implementering och utbildning gällande korruption och mutor sker på
ett ändamålsenligt sätt.

Kontroll, uppföljning och rapportering sker på ett ändamålsenligt sätt.
2014
Region Halland
PwC
1 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Genomförande
Granskningen har avgränsats till att omfatta Regionstyrelsen. Granskningen sker på
en övergripande nivå.
Granskningen innefattar intervjuer med Läkemedelskommitténs ordförande, regiondirektören, ekonomidirektören, personaldirektören, regionstyrelsens ordförande, områdeschefen teknik och fastighet och upphandlingschefen. Kompletterande frågor har ställts till finanschefen och kanslichefen.
Vi har tagit del av styrande dokument.
Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade.
2014
Region Halland
PwC
2 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Iakttagelser
Engagemang från styrelse och tjänstemannaledning
Engagemanget hos regionstyrelsen och regionens ledning är en viktig komponent
för ett väl fungerande förebyggande arbete mot mutor och oegentligheter. Deras
medverkan i policyfrågor och de styrsignaler som sänds ut bildar normer för övriga i
organisationen.
Under intervjuerna beskrivs regiondirektören som engagerad i det förebyggande
arbetet mot mutor och oegentligheter. Flera av de intervjuade framhåller att tjänstemannaledningen ska vara föredömen.
Ett flertal av de intervjuade har enbart jobbat i Region Halland under en kortare
period och vill därför inte uttala sig om organisationskulturen eller regionstyrelsens
styrsignaler. Andra framhåller att regionstyrelsens ordförande och regionstyrelsen
på ett tydligt sätt markerat sitt förhållningssätt och att det ska vara ordning och
reda. Signalen som sänds ut är att det ska gå rätt till väga och att man är mån om
det.
Intervjuerna ger dock också en bild av att det på tjänstemannanivån pågår ett arbete med att utveckla internkontrollarbetet och det förebyggande arbetet mot mutor
och oegentligheter. Under några av intervjuerna anges det att frågorna inte varit
uppe på dagordning så ofta och att styrsignalerna och engagemanget kan tydliggöras. Andra nämner att det ibland tar lång tid att få ner informationen hela vägen ner
i organisationen.
Ledningen betonar, enligt intervjusvaren, vikten av ordning och reda, öppenhet och
att det ska gå rätt till. Någon anger även att det ska gälla nolltolerans i regionen.
Risk- och sårbarhetsanalys
Regionen bör vidta åtgärder mot mutor och oegentligheter som står i förhållande
till de risker som föreligger i organisationen. Effektiva åtgärder möjliggörs av att
riskerna för oegentligheter i regionen kartläggs på ett ändamålsenligt sätt. En riskoch sårbarhetsanalys syftar till att identifiera var riskerna för oegentligheter finns,
vilka de är och hur de kan begränsas.
I reglementet för intern kontroll anges att Regionstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Enligt
reglementet ska nämnden som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för
sin verksamhet. I reglementets tillämpningsanvisningar tydliggörs det att en riskoch sårbarhetsanalys ska ligga till grund för den årliga planeringen, prioriteringen
och uppföljningen av internkontrollarbetet.
Vid granskningstidpunkten pågick det ett arbete med att utveckla internkontrollarbetet och det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Finanschefen har fått i upp-
2014
Region Halland
PwC
3 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
drag att utarbeta en handlingsplan som på ett sammanhållet sätt adresserar frågor
relaterade till området korruption, mutor och oegentligheter. Syftet med handlingsplanen är bland annat att tydligöra ansvarfördelningen och se till att arbetet mot
korruption blir en del av internkontrollarbetet. Eventuellt kommer arbetet att utvidgas och även resultera i en policy. Regionstyrelsen har informerats om det pågående arbetet.
Hitintills har internkontrollarbetet inte i någon större utsträckning fokuserat på
risker relaterade till området korruption, mutor och oegentligheter. Tanken är dock,
enligt intervjusvaren, att utvidga risk- och sårbarhetsanalysen så att den tar hänsyn
till fler riskområden än tidigare. Från och med uppföljningen 2014 kommer internkontrollarbetets olika moment, däribland nämndernas risk- och sårbarhetsanalyser,
att rapporteras in med hjälp av IT-verktyget Stratsys.
Policies och riktlinjer
Ett bra skydd mot olika former av otillåten påverkan förutsätter att det finns genomtänkta och sammanhängande styrdokument och rutiner samt att dessa bygger
på en medvetenhet om risker.
Region Halland har utarbetat följande styrdokument relaterade till ämnesområdet
oegentligheter:
Styrdokument
Reglemente för intern kontroll
Fastställd eller senast
uppdaterad
Regionstyrelsen
–
Utdrag ur protokoll, sammanträdesdatum 2013-02-06 § 34.
Regionfullmäktige. 2013-0206. Diarienummer RS130038.
LS060186
Inköps- och
upphandlingspolicy
Datum 2011. Diarienummer
Ls080139.
Region Hallands värdegrund
Policy för gåvor och donationer
2014
Region Halland
PwC
Antagen i Regionfullmäktige
Kommentarer
Region Hallands gemensamma värdegrund ”Vi
KAN”, där K står för
Kompetens, A för Ansvar
och N för nytänkande.
Reglemente för intern
kontroll samt tillämpningsanvisningar.
Policyn är beslutad av
fullmäktige och gäller
för samtliga styrelser
och nämnder.
Regionstyrelsen svarar
för att strategiskt styra
och följa upphandlingsprocessen inom Region
Halland samt har ansvar
för att övergripande
samordna styrelser och
nämnder när det gäller
upphandling av varor
och tjänster.
Enligt policydokumentet
4 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
i Region Halland
11 april 2012 (RS 120059)
Finanspolicy för Region Halland
7 juli 2011
Policy och riktlinjer för sponsring i Region Halland.
Antagen av Regionfullmäktige
11 april 2012. (RS 120059)
Uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén Halland
Gäller från 2012-01-01.
Samverkan mellan hälso- och
sjukvården och läkemedels
medicintekniska och laboratorietekniska industrin – lokal
anpassning för Region Halland
2014-04-04
Rutin: Representation
Fastställd av personaldirektör
2013-01-14.
Rutin: Bisyssla
Fastställd av personaldirektör
2013-08-26
2014
Region Halland
PwC
ska Region Hallands
medarbetare vara mycket restriktiva när det
gäller att ta emot gåvor
eller förmåner.
I dokumentet anges när
en gåva/förmån kan
betraktas som otillbörlig.
Riktlinjerna i dokumentet utgör ett regelverk för
medelsförvaltningen och
fungerar som en handbok i det dagliga arbetet
för de personer som arbetar med placeringar i
förvaltningen.
Policyn innefattar bl.a.
definition av sponsring,
vägledning kring styrning och ansvar, genomförande och uppföljning.
Riktlinjer ska beaktas
och följas inför beslut
om att sponsra andra
verksamheter eller själv
ta emot sponsring.
Uppdragsbeskrivning för
Läkemedelskommittén
Halland.
Lokala regler för samverkan mellan hälso- och
sjukvården och läkemedels medicintekniska
och laboratorietekniska
industrin.
Rutinen beskriver vad
som gäller för representation i Region Halland.
Rutinen med bilagor
beskriver vad som gäller
vid utförande av bisysslor i Region Halland.
5 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Det finns i nuläget ingen utarbetad och dokumenterad handlingsplan om oegentligheter skulle inträffa. Region Halland har inte heller utarbetat några skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter. Ett arbete med att ta fram en handlingsplan mot korruption, mutor
och oegentligheter pågick dock vid granskningstidpunkten. Eventuellt kommer arbetet att utvidgas till att även innefatta en policy.
Under intervjuerna förmedlas bilden av att regionens värdegrund är förankrad i
organisationen. Enligt intervjusvaren kommer värdegrunden finnas med och prägla
nya samt reviderade styrdokument.
Vid intervjuerna angavs att nuvarande styrdokument kommer att ses över inom
ramen för arbetet med regionens internkontrollarbete och den nya handlingsplanen.
Flertalet av ovanstående styrdokument är uppdaterade under de senaste tre åren.
Det finns en uppdelning mellan policydokument, riktlinjer och rutiner. Det finns ett
ledningssystem där styrdokumenten läggs in.
Kännedom om samarbetspartners och anställda
För att förebygga oegentligheter krävs det en tillräcklig kännedom om samarbetspartners och anställda. Det är av central vikt att risken för jäv och intressekonflikter
förebyggs.
För att förebygga intressekonflikter har en rutin för hanteringen av bisysslor utarbetats. Rutinen innefattar en rad bilagor exempelvis en checklista för bedömning.
Av rutinen framgår det att varje chef årligen ska inhämta och få kännedom om vilka
bisysslor som medarbetarna har. Detta ska ske vid det årliga utvecklingssamtalet.
Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisyssla som behövs för att chefen ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller ej. Enligt intervjusvaren ingår
bisysslor i den mall som ska följas vid utvecklingssamtal. Intervjusvaren förmedlar
en bild av att rutinen kring bisysslor fungerar förhållandevis väl.
Läkemedelskommittén består av 16 ledamöter och har en uppdragsbeskrivning som
gäller från och med 1 januari 2012. Enligt § 8 ”åligger det varje ledamot i kommittén
att anmäla varje omständighet som kan vara ägnad att rubba förtroendet för dennes
opartiskhet i arbete och uppdrag”.
Läkemedelskommittén har utarbetat en blankett, en jävsdeklaration, där samtliga
ledamöter får lämna in uppgifter om arvoderade uppdrag, ekonomiska intressen
och andra omständigheter.
Deltagande i advisory board (rådgivande panel) ska godkännas av verksamhetschef
och läkemedelskommittén ska meddelas, oavsett om det avser ett uppdrag i tjänsten
eller som bisyssla. Läkemedelskommittén informeras när företag bjuder in till utbildning. Läkares medverkan i utbildningar och föreläsningar som anordnas av företag ska godkännas av verksamhetchef.
2014
Region Halland
PwC
6 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Inom upphandlingsområdet har policys och riktlinjer kommunicerats till externa
leverantörer genom utbildnings- och informationsträffar. Ett utbildnings- och informationsmaterial kring kommunikation och upphandling har utarbetats och används inom enheten. I den information som arbetsgrupperna för upphandlingar får
sker en genomgång av sekretess. I den checklista som upphandlarna utgår från
finns en punkt om jäv.
Inom teknik och fastighet har fler projektledare anställts, vilket förbättrar möjligheterna till egen kontroll i byggprojekten.
Någon rutin för hur ansvariga bör agera när anställda blivit utsatta för otillåten påverkan har ej formaliserats. Enligt intervjusvaren ska man vända sig närmaste chef
om någonting händer. Enligt intervjusvaren är det i nuläget inte aktuellt att införa
ett whistleblower-system i Region Halland.
Implementering och utbildning
För att motverka och upptäcka förekomsten av mutbrott och andra oegentligheter
bör regionstyrelsen säkerställa att det finns en lämplig ansvarsfördelning. Det är
viktigt att aktuella policyer och riktlinjer är implementerade och väl förankrade
inom samtliga förvaltningar och verksamheter. De anställda måste likaså ges ändamålsenlig information och adekvat utbildning inom ämnesområdet.
Det pågående arbetet med en handlingsplan och en eventuell policy kring korruption, mutor och oegentligheter innehåller förslag kring riktade utbildningsinsatser.
Vid granskningstidpunkten fanns det tankar på att delta i SKL:s arbete och nätverk
mot korruption. Eventuellt kommer SKL:s webbutbildning kring korruption att
användas inom Region Halland. Enligt intervjusvaren bör information kring mutor
och oegentligheter även finns med i utbildningen för nyblivna chefer. En av de intervjuade poängterade att utbildningsinsatserna måste möta risken i den aktuella
tjänsten.
Några verksamheter har tagit fram egna utbildningsmaterial kring mutor och oegentligheter. Exempelvis så har Regionsfastigheter tagit fram ett utbildningsmaterial som används inom verksamheten. Det finns dock inget övergripande utbildningsmaterial inom ämnesområdet som har utarbetats centralt.
Vid nyanställningar ges information om värdegrund och styrdokument. Intervjusvaren ger emellertid en bild av att styrdokumenten, bortsett från värdegrunden, inte
har en central roll i den dagliga verksamheten. Under intervjuerna framhålls det att
riktlinjerna bör systematiseras på ett bättre sätt. Enligt intervjusvaren är riktlinjerna kring korruption, mutor och oegentligheter spridda i olika styrdokument. Det
pågående arbetet med handlingsplanen, den eventuella policyn och internkontrollarbetet kommer, enligt intervjusvaren, medföra att en del styrdokument revideras.
En anställd som misstänker någon form av oegentligheter ska enligt rådande rutiner kontakta sin närmaste chef. Det finns även jurister som kan ge stöd till anställda
i frågor som rör oegentligheter.
2014
Region Halland
PwC
7 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Kontroll, uppföljning och rapportering
För att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att hantera risker bör kontroller, kontinuerliga uppföljningar eller separata utvärderingar genomföras inom de enheter
och funktioner där relevanta riskområden har identifierats.
Region Halland genomför i nuläget ingen ändamålsenlig risk- och sårbarhetsanalys
med fokus på oegentligheter. En rad policyer, riktlinjer och rutiner relaterade till
området oegentligheter har dock utarbetats inom regionen. Någon systematisk uppföljning eller utvärdering av antagna policyer och riktlinjer genomfördes inte vid
granskningstidpunkten. Det finns emellertid rutiner för uppföljningen av internkontrollarbetet.
Några av de intervjuade angav att det i den egna verksamheten genomförs andra
typer av stickprov, utvärderingar, uppföljningar och analyser. Arbetet har dock inte
ett direkt fokus på att förebygga korruption, mutor och oegentligheter.
Vid granskningstidpunkten pågick det en kontroll av privata vårdgivare. Region
Halland deltar även i ett samarbete mot grov organiserad brottslighet.
Internkontrollarbetet rapporteras och följs upp vid delårsrapporten samt årsredovisningen.
2014
Region Halland
PwC
8 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Revisionsfrågan besvaras
Sammanfattande bedömning
Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Är regionstyrelsens förebyggande arbete
avseende mutor och oegentligheter ändamålsenligt?
Vårt svar på revisionsfrågan är att regionsstyrelsens förebyggande arbete inte är
helt ändamålsenligt.
Vi bygger vår bedömning på att det vid granskningstidpunkten pågick ett arbete
med att utforma en handlingsplan mot korruption, mutor och oegentligheter. Det
pågick även ett förbättringsarbete inom området intern kontroll. Processerna är
ännu inte slutförda.
Vi har noterat att arbetet med att förebygga risker för oegentligheter har utvecklats
relativt väl när det gäller områden som samverkan med läkemedelsindustrin, samverkan inom fastighetssidan och i upphandlingsprocessen. Dessa områden eller
deras kunskaper är dock inte beaktade i regionens arbete med att ta fram en handlingsplan och en eventuell policy.
Vi har noterat ett behov av utvecklingsinsatser. Dessa kommenteras nedan under
respektive kontrollmål.
Engagemang från styrelsen och tjänstemannaledning
Styrelsens och tjänstemannaledningens engagemang är en central komponent för
ett väl fungerande arbete mot oegentligheter. De iakttagelser vi gjort i granskningen
visar att styrelsen och dess tjänstemannaledning är måna om att agera föredömligt
och sända ut rätt signaler i organisationen.
Vi bedömer, utifrån granskningsiakttagelserna, att det finns ett engagemang från
styrelsen och dess tjänstemannaledning. Dock kan styrsignalerna tydliggöras och
vara mer samstämmiga. Kontrollmålet är därmed delvis uppfyllt.
Risk- och sårbarhetsanalys
Vid granskningstidpunkten pågick det ett arbete med att förbättra och utvidga internkontrollarbetet i Region Halland.
I nuläget genomförs det dock ingen dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys avseende oegentligheter. Den risk- och väsentlighetsanalys som utgör grunden för internkontrollarbetet saknade vid granskningstidpunkten en del relevanta riskområden och bör enligt vår bedömning utvidgas. Vi bedömer därmed att det i nuläget
finns en fara för att riskernas underskattas och att eventuella åtgärder mot oegentligheter blir ineffektiva.
2014
Region Halland
PwC
9 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Styrelsen bör säkerställa att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas,
arbetet kan ske inom ramen för interkontrollarbetet. Riskanalyserna bör uttryckligen beskriva hur risken för oegentligheter kan hota Region Hallands möjligheter att
nå sina mål. Likaså bör identifierade risker på ett tydligt sätt länkas samman med
specifika kontrollmoment.
Sammanfattningsvis bedömer vi att kontrollområdet inte uppfylls i nuläget. Vi rekommenderar att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas.
Policyer och riktlinjer
Region Halland har utarbetat ett flertal policyer, riktlinjer och rutiner som är relaterade till ämnesområdet oegentligheter.
Det pågår att arbete med att ta fram en handlingsplan samt en eventull policy kring
arbetet mot korruption, mutor och oegentligheter. I samband med arbetet kommer
relaterade styrdokument att revideras.
Förslaget att ta fram en handlingsplan kring korruption, mutor och oegentligheter
är, enligt vår bedömning, positivt och vi förordar att arbetet färdigställs och implementeras. I detta arbete bör kunskaper och erfarenheter från verksamheter som är
presumtivt utsatta för mutor och oegentligheter tas tillvara.
Sammanfattningsvis bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Kännedom om samarbetspartners och anställda
Inom Region Halland har en rad åtgärder vidtagits för att förebygga intressekonflikter, bland annat när det gäller bisysslor, samverkan med läkemedelsindustrin, inom
fastighetssidan och i upphandlingar.
För att göra personer som deltar i arbetsgruppen kring upphandlingar uppmärksamma på riskerna kan en blankett införas. Deltagarna i arbetsgruppen bör intyga
att inga bisysslor eller jävsförhållande föreligger som påverkar den aktuella upphandlingen.
Sammanfattningsvis bedömer vi att kontrollmålet i huvudsak är uppfyllt.
Implementering och utbildning
Enligt intervjusvaren har några verksamheter utformat egna utbildnings- och informationsmaterial. I övrigt har inga riktade utbildningsinsatser genomförts inom
ämnesområdet mutor och oegentligheter. Den centrala förvaltningen har inte tagit
fram något regionövergripande utbildningsmaterial. Enligt intervjusvaren kommer
det pågående arbetet med handlingsplanen troligtvis att resultera i förslag kring
utbildningsinsatser. Vid nyanställningar ges information om värdegrund och styrdokument.
Intervjusvaren tyder på att värdegrunden är förankrad i organisationen men att
övriga styrdokument inte spelar en central roll i den dagliga verksamheten.
2014
Region Halland
PwC
10 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
Vi bedömer att behovet av utbildningsinsatser inom ämnesområdet bör kartläggas
så att det säkerställs att anställda/förtroendevalda vet hur de ska hantera otillbörlig
påverkan. Speciellt bör anställda inom identifierade riskområden/riskgrupper erbjudas riktade utbildningsinsatser. Region Halland kan exempelvis planera för information samt utbildning kring oegentligheter och relaterade styrdokument i samband med att den nya handlingsplanen blir klar.
Vår sammanfattande bedömning är att kontrollområdet delvis är uppfyllt.
Kontroll, uppföljning och rapportering
Det finns ett arbete kring internkontroll med systematiska uppföljningar. Internkontrollarbetet bör dock utvecklas och tydligare sammanlänkas med ämnesområdet
korruption, mutor och oegentligheter. Vi bedömer därmed att det i nuläget inte
finns ett ändamålsenligt kontroll- eller uppföljningssystem som är anpassat till
identifierade risker.
Sammanfattningsvis så bedömer vi att förutsättningarna för att upptäcka oegentligheter inte är helt tillfredsställande i nuläget. Utifrån identifierade risker bör ändamålsenliga kontroller utformas. Ett formaliserat system och rutiner för hur misstankar om oegentligheter ska fångas upp, hanteras och rapporteras bör likväl utvecklas inom Region Halland
Kontrollmålet är, enligt vår bedömning, inte uppfyllt i nuläget.
2014
Region Halland
PwC
11 av 12
Region Hallands förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
2014-08-14
Bo Thörn
Kerstin Sikander
Projektledare
Uppdragsledare
2014
Region Halland
PwC
12 av 12