Arbetet med Haganäsleden fortskrider enligt

Kommun
info1
Arbetet med Haganäsleden
fortskrider enligt tidplan
Arbetet med Haganäsleden,
som är 1 200 meter lång,
är i full gång och Trafikverket räknar med att vägen
kommer att vara klar under
hösten 2015. Syftet med
den nya vägen är att avlasta
Älmhults centrala delar
från genomfartstrafik och
förbättra tillgängligheten
för oskyddade trafikanter.
Haganäsleden blir också
Älmhults nya huvudinfart.
Arbetet med cirkulationsplatsen i centrum kommer att pågå fram till mitten av
februari, då trafiken släpps på i sin helhet. Under tiden fram till dess kommer det
att vara en del trafikregleringar i anslutning till platsen.
– Tidplanen för projektet ser ut att hållas. Det enda som
har blivit lite försenat är arbetet med cirkulationsplatsen i
centrum eftersom det uppstod en del kabelarbeten som vi
inte hade räknat med, säger Sven Mohlin, som är kommunens kontaktperson i vägbyggnadsprojektet.
Vid väg 23 fortsätter arbetet med den nya trafikplatsen.
När bron över väg 23 ska byggas kommer det att bli en
förbifart (tillfällig väg) för fordon. Vägen kommer att
vara avsmalnad på en sträcka och ha sänkt hastighet.
VILL DU FÖLJA PROJEKTET?
Trafikverkets byggarbetsbok
www.trafikverket.se. Sök Haganäsleden. Byggarbetsboken
hittar du i vänstermenyn.
Älmhults kommun
www.almhult.se/haganasleden
Sven Mohlin
Säkerheten viktig
– Vi är väldigt måna om säkerheten för alla
trafikanter under hela projektet. Jag vill gärna
uppmana gångare och cyklister att vara extra
uppmärksamma på skyltningen som förändras
och anpassas under byggnadstiden, säger Anna
Karlsson, som är Trafikverkets projektledare.
Det kommer att vara möjligt att passera vägarbetet och ta sig fram i Haganäsområdet
mellan vattentornet och fritidsområdet Haganäsparken under hela perioden. Tillfälliga
passager sätts upp på olika ställen beroende
på var arbetet med vägen pågår.
Januari 2015
Öppettider i julhelgern
Öppettider
Kommunhuset med växel och reception
Ordinarie öppettider
Mån-fre
kl. 8.00–12.00, 13.00–16.30
Öppettider i julhelgerna
23/12
kl. 8.00–12.00, 13.00–15.00
24–26/12, 31/12, 1/1 och 6/1 Stängt
30/12
kl. 8.00–12.00, 13.00–15.00
2/1 och 5/1
kl. 10.00–12.00
Biblioteket i Älmhult
Ordinarie öppettider
Mån, tis och tors
kl. 9.00–19.00
Ons* kl. 11.00–19.00
Fre
kl. 9.00–17.00
Lör
kl. 10.00–14.00
* tidningsrummet öppnar, kl. 9.00
Öppettider i julhelgerna
23/12, 30/12 och 5/1 kl. 9.00–15.00
24-27/12, 31/12, 1/1 och 6/1 Stängt
Filialerna är stängda 23–25/12, 30–31/12,
1/1, 5/1 och 6/1.
Haganäsbadet
Ordinarie öppettider
Tis Familjebad Motionsim. Ej lek
Ons End. lilla basssängen
Pensionärsbad Familjebad
1 bana Tors Morgonsim
Familjebad
Motionssim
Fre Familjebad
Sön Familjebad. 2 banor Familjebad kl. 15.30–18.00
kl. 18.00–20.00
kl. 10.00–12.00
kl. 14.00–15.00
kl. 15.00–18.00
kl. 15.00–16.00
kl. 7.00–8.00
kl. 15.30–18.00
kl. 18.00–20.00
kl. 14.00–19.00
kl. 13.30–16.00
kl. 16.00–17.00
Öppettider i julhelgerna
22/12–27/12 och 31/12
28/12 och 4/1
29/12
30/12
2/1
1/1, 3/1, 5/1 och 6/1
Stängt
kl. 13.30–17.00
kl. 11.00–15.00
kl. 13.00–20.00
kl. 13.00–19.00
Stängt
Carl von Linné
”Jag har fått se mera
av Skaparens underverk
i naturen, det har varit
mitt största nöje, mer
än någon som levat
före mig.”
Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00, fax 0476-552 00
[email protected], www.almhult.se
Ansvarig utgivare: Malin Blom
Det händer i
Älmhultsbygden
januari
Torsdag 1
Bio - Pingvinerna från Madagaskar på
Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00.
Bio - Micke & Veronica på Älmhults Folkets
hus, kl. 19.00. Barntillåten.
Lördag 3
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna" på
Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00. 2Enjoy
bjuder på en sprudlande revy i två akter.
Speltid 2,5 h inkl. paus. Medverkande:
Andreas Widén, Ingela Widén, Roland
Bengtsson, Max Eriksson och Karolina
Bengtsson. Puben är öppen i pausen.
Söndag 4
Julens sånger och psalmer i Älmhults kyrka,
kl. 10.00. Mixturen med flera medverkar.
Bio - Tingeling: Legenden om önskedjuret
Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00.
Bio - Exodus: Gods & Kings på Älmhults
Folkets Hus, kl. 19.00.
Måndag 5
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna" på Älmhults Folkets Hus, kl. 18.00. Se mer info 3/1.
Tisdag 6
Bio - Sune i Fjällen på Älmhults Folkets Hus,
kl. 16.00.
Bio - Exodus: Gods & Kings på Älmhults
Folkets Hus, kl. 19.00.
BUDGET 2015 I KORTHET
I juni beslutade dåvarande kommunfullmäktige om budget 2015 som det
informerades om i nr 8 av Kommuninfo. Eftersom det sen dess har varit val
har det nyvalda kommunfullmäktige behandlat budgeten. Uppdatering har
skett efter till exempel nya skatterprognoser. Den största förändringen mot
tidigare är ett extra omställningsanslag på 7 miljoner kr till socialnämnden
under 2015.
Totalt innebär budgeten för 2015 ett resultat på 6,6 miljoner kr. Det innebär
att det finansiella målet att årets resultat ska vara
minst 1 % av skatteintäkter, generella bidrag och
utjämning inte nås. För att målet ska nås krävs ett
Befolkningen
ska på sikt öka
resultat på 8 miljoner kr.
till 20 000 invånare
Mål Kortsiktigt är målet att
Underlag för budgeten är den strategiska
befolkningen ska öka med
utvecklingsplanen som innehåller det
minst en procent per år
övergripande målet om befolkningsökning
och inriktningarna för de kommande åren.
Nämnderna har under hösten arbetat
med att ta fram resultatmål utifrån
planen.
Ekonomi
Kan
Medarbetare
Vill
Veta
Exempel på mål:

100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.

100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.
Onsdag 7
Bio - Hobbit Femhäradslaget på Älmhults
Folkets Hus, kl. 19.00.

Minst 75 % av invånarna ska uppleva att Älmhults kommun är miljövänlig.
Torsdag 8
Motionsdans Eneborg, Eneryda, kl. 17.00.
Musik: Gott & Blandat. Arr: Virestads SPF


Betygsmedelvärdet i årskurs 9 år 2018 ska vara minst 235 poäng.
Fredag 9
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna" på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00. Se mer info 3/1.
Lördag 10
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna", kl. 16.00
och kl. 20.00. Se mer info 3/1.
Söndag 11
Julfest i Judhults Bygdegård, kl. 15.00. Dans
kring granen, lotteri, kaffeservering, tomten
kommer. Arr: Judhults Bygdegårdsförening
Ishockey herrar div 3 Diö ishall, kl. 16.00.
Diö-Frosta Arr: Diö GoIF
12
januari
Biljettsläpp
till vårens program på
Minst 90 % av besökarna i simhallen ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.
Strategiska nyckeltal
I den strategiska utvecklingsplanen finns ett 60-tal olika nyckeltal. Dessa
är utvalda för att de är viktiga för kommunens utveckling och resultaten
kommer därför att följas fortlöpande och jämföras med andra kommuner.
Nyckeltalen ska vara till hjälp för att bedöma om kvaliteten i kommunens
verksamhet är god eller om åtgärder måste genomföras.
Älmhult
2013
Riksgenomsnitt
2013
Andel hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd, %
3,2
4,1
Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare
3,9
4,7
Andel som får förskoleplats på önskat datum, %
91
70
13,8
13,8
Väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende
(från ansökan till erbjudande om plats), antal dagar
24
50
Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter, betygsindex av
max 100
53
59
Exempel på strategiska nyckeltal:
Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
Älmhults bibliotek!
Vill du veta mer, kontakta Camilla Åström, tfn 0476-551 48 eller besök www.almhult.se
Vinterväghållning inför
säsongen 2014–2015
Tekniska förvaltningen informerar
Plogning
Vi rycker ut och plogar gång- och cykelvägar efter
avslutat snöfall om 5 cm. För gator och vägar gäller
5–7 cm, beroende på vind och snökonsistens. Målsättningen är att före morgontrafiken ha gjort insatser
på de större vägarna, gång- och cykelvägsstråken.
Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och
cykelvägar plogas först, därefter matargator, villagator
och parkeringsplatser.
Det händer i
Älmhultsbygden
januari
Tisdag 13
Knutsdans i Virestads hembygdspark,
kl. 18.00. Dans kring granen, tomtebesök,
godis till barnen. Arr: Virestads Folkdanslag
och Virestads Samhällsförening
Knutsdans på Älmhults torg, kl. 18.00.
Arr: Lions Club
Torsdag 15
Babysagostund på Älmhults bibliotek,
kl. 10.00. Lekfull träff med rim, ramsor och
böcker för barn 7–12 månader. Ring för info
och anmälan! Max 10 barn/grupp. Gratis.
Bingo i Liatorps Medborgarhus, kl. 19.00.
Ishockey herrar div 3 Diö ishall, kl. 19.00.
Diö-Ronneby. Arr: Diö GoIF
Underlätta snöröjningen
• Tänk på parkeringsbestämmelserna
• Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
• Lämna företräde till våra arbetsfordon i snöröjningen
Snölastning
Snön i centrum lastas och körs iväg när framkomligheten är nersatt och behov
finns.
Sandning, saltning
Det högprioriterade vägnätet rensaltas. Vi strävar efter att använda så lite salt som
möjligt. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka.
Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt under kontorstid på
gatuavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult. Max 30 liter per gång.
Under tiden då rondellen vid Hallandsvägen/Södra Esplanaden byggs kommer
vi omfördela våra vinterväghållningsresurser. Det innebär att omledningsvägen,
Bäckgatan, saltas och Skånevägen - Södra Esplanaden sandas.
Har du koll på vattenmätaren?
Kontrollera utrymmet där den är placerad. Risken är att den kan frysa sönder.
Cirka 10 plusgrader rekommenderas.
Fredag 16
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna" på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00. Se mer info 3/1.
Lördag 17
Barnteater - Apkonster. Se separat annons.
Direktsänd opera från Metropolitan i New
York på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Glada änkan - Lehár.
Söndag 18
Lokal hopptävling för hästar i Bockatorp,
Älmhult, kl. 9.00. Servering. Fri entré.
Innebandy herrar Haganäshallen, Älmhult,
kl. 17.00. Älmhult-Ingelstad.
Måndag 19
Bokjuryn på Älmhults bibliotek. Vilken är
den bästa boken som kom ut 2014? Läs,
rösta och vinn! Fram till den 25 mars. För
barn och unga.
Torsdag 22
Babysagostund på Älmhults bibliotek,
kl. 10.00. Se mer info 15/1.
Fredag 23
Sagoklang på Älmhults bibliotek, kl. 15.00.
Vi läser, berättar och sjunger. För barn 2-3 år.
Anmälan. Arr: Kultur-Fritid
Skolbalders i Balders Hage, Häradsbäck.
Mer information finns på www.almhult.se
Öppettider i Diö ishall
Ordinarie öppettider
Mån–fre med klubba
Lör utan klubba
Lör med klubba Sön utan klubba
Måndag 26
Bokcirkel Älmhults bibliotek, kl. 18.00–
19.30. Vi läser och diskuterar "Gul utanpå"
av Patrik Lundberg. Anmälan.
Tisdag 27
Kulturcafé på Älmhults bibliotek, kl. 10.00.
Levande musik! Nostalgi och allsång med
Tommy Holmquists Enmansorkester.
kl. 14.00–16.00
kl. 16.00–18.00
kl. 18.00–21.00
kl. 9.00–11.00
Torsdag 29
Babysagostund Älmhults bibliotek, kl. 10.00.
Se mer info 15/1.
Ishockey herrar div 3 Diö ishall, kl. 19.00.
Diö-Rydaholm. Arr: Diö GoIF
Ordinarie tider kan ibland ändras p.g.a. cuper/matcher.
Ring alltid tfn 0476-214 74 för besked.
OBS! Förändrade tider under jul- och nyår.
www.almhult.se/ishall
Lördag 24
Älmhultsrevy - "Utanför ramarna" på
Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00.
www.diohockey.se
Lördag 31
Disco i Baldershage 15/18 års.
Idrottsskolan
7-åringar
Barnteater
OnsdagarPlats
v 2–3
Haganäshallen
v 4–5
Linnéhallen A
Aktivitet
Lekar
Showdans
Förening
Barn&Fritid
Kulturskolan
v 2–3 v 4–5 Volleyboll Judo
Kung Fu
Eneryda Volleyboll
Älmhults Judoklubb/
Kung Fu 8-åringar 7-åringar:
8-åringar:
Linnéhallen A-B Judohallen, Haganäs
Haganäshallen
Lördagen den 17/1,
kl. 11.00 och 13.00
på IKEA Aktivitetshus
Apkonster
Grupp 1, kl. 17.30. Grupp 2, kl. 18.15
Grupp 1, kl. 17.30. Grupp 2, kl. 18.30
Docktetaterverkstan, 3–8 år
Arr: Älmhults kommun och
Studieförbundet Vuxenskolan
www.almhult.se/teater
Mer information finns på www.almhult.se eller kontakta
Kultur-Fritid, Eva, tfn 0476-551 65, [email protected]
Evenemangstips för februari månad ska vara inlämnade senast den 2 januari.
Välkommen
att boka lokaler!
Vi har lokaler för idrott, möten,
studier och barnkalas.
På www.almhult.se kan du hitta lediga
tider och se bokningar i kommunens
idrottshallar, gymnastiksalar och i simhallen.
Har du behov av
barnomsorgsplats i augusti 2015?
Har du frågor kontakta: Kultur-Fritid,
tfn 0476-551 65
Skicka då in din ansökan
senast den 1 mars!
Ansökan skickas till:
Älmhults kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 501
343 23 Älmhult
Första januari 2015 bildas
Region Kronoberg
Den 1 januari slås Landstinget Kronoberg
och Regionförbundet södra Småland ihop
och bildar Region Kronoberg.
Ansökningsblankett finns på www.almhult.se
Frågor? Ring Kerstin Sörensen, tfn 0476-552 63
Hos oss får dina gamla saker nya
ägare och ett nytt liv! Du kan
skänka det mesta som förekommer i ett hem.
Inlämning Äskya återvinningscentral
Mån kl. 10.00–12.00, 13.00–17.45
Tis–fre kl. 10.00–12.00, 13.00–16.00
Lör
kl. 9.00–12.00
Inlämning Lastaren, Drivågatan 2,
Älmhult. Följ skylt från Bäckgatan.
Onsdagar, kl. 15.00–18.00. Inlämning
andra dagar enligt överenskommelse.
För dig som har svårt att lämna dina saker själv och bor i Älmhults kommun
kan vi hämta det du vill skänka bort. Mer information om försäljningen på
Drivågatan kommer framöver.
Samverkan mellan Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet Södra Småland och Försäkringskassan
Tfn 0476-101 46 eller 072-151 95 87
www.almhult.se/aterbruket
Den nya regionen tar över båda organisationernas nuvarande uppgifter; det vill säga
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och
infrastrukturplanering, kultur och områden
som rör regional utveckling och tillväxt.
Syftet med regionbildningen är att stärka
och utveckla länet. När utvecklingsfrågorna
koncentreras till en myndighet får vi ett
helhetsperspektiv och kan arbeta mer framgångsrikt för att skapa ett Kronoberg där det
är bra att bo, leva och verka.
Mer information finns på webbplatsen
www.regionkronoberg.se
UTSTÄLLNING
5 december.
Peter Iversen visar keramik och Heidi
Iversen visar måleri på Kulturhuset
Blohmé. Utställningen pågår 30/11–2/1.