Lindegårdsnytt nr 1, 2015 - Villaföreningen Lindegård

Lindegårdsnytt
Medlemsblad för villaföreningen Lindegård. Grundad 1928.
Ordföranden har
ordet
Ja, ingen kan klaga på
förändringstakten kring
vår lilla ”oas”. Årstastråket har nu börjat
byggas, Årstavägen är avstängd och verkstadsmarken vid Bolidenplan har sålts till
Stockholmshem för bostadsbyggen. Vid fd
Lindeparkens särskolegymnasium hotar
kedjorna sprängas när grannarna kämpar
mot att så många elever som föreslagits
ska behöva trängas på de begränsade ytorna med de nackdelar det medför.
Från det nya Slakthusområdet har inte
mycket hörts på sistone trots att intentionsavtalet med Ikea utlöpt vid årsskiftet. Men
istället drar ett samrådsförfarande igång om
en omfattande utbyggnad av den blå tunnelbanelinjen från Kungsträdgården söderut
till Nacka respektive Söderort/Sockenplan
med början 2018. Bör tunneln mellan Gullmarsplan och Sockenplan förläggas under
dagens spår eller under Slakthusområdet?
Var ska uppgångar placeras där resandeströmmar kan pumpas upp och ned hela
dygnet?
Trots dessa starka virvlar som drar oss allt
mer in mot centrum kan vi tacksamt konstatera att vårt område än så länge bevarats
från några mer betydande skönhetsfläckar.
Tvärtom har parkerna ansats, gatorna skyddats mot hindrande parkeringar och samarbetet med stadens förvaltningar har på det
hela taget varit konstruktivt och präglat av
respekt. Det lovar gott för framtiden.
Nummer 1, 2015
har varit en glädje och ett privilegium att få
leda en så fin och traditionsrik förening!
Jöran Tyllström
Årsmöte 2015 i
Villaföreningen Lindegård
hålls på restaurang Lindehov,
Veterinärgränd 6
tisdagen den 24 mars 2015 kl. 18.30
”Om blå linjens förlängning till Nacka
och Söderort
Projektchef Martin Hellgren från
landstingets ”Förvaltning för
utbyggd tunnelbana”
Årsmötesförhandlingar
På dagordningen vid årsmötet:
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Val av styrelseledamöter och andra
funktionärer
Årets Lindegårdare
får motta sin utmärkelse
Smörgås, kaka och kaffe/te serveras.
Välkomna! Styrelsen
HAIKU
Snö, snö, snö, vit, vit
tö, tö, tö, tö, brunt och smuts
Efter 4 år har jag beslutat avgå som ordförande i Villaföreningen och vill därför passa
på att tacka er alla för den tid som gått. Det
kom grön, kom grön, grönt
Lars Göran Carlson
Profiler i Enskede gård
Barbro Gustafsson har en
lång meritlista inom villaföreningen: Årets Lindegårdare 2014, ordförande i Villaföreningen Lindegård under
tre år, sammankallande i
föreningens parkgrupp
samt initiativtagare till stickgruppen Avigan och Rätan.
Hon är också med i föreningens första trädgårdsgrupp, Moderplantan, och har under
flera år gjort intervjuerna i Lindegårdsnytt
under rubriken ”Profiler i Enskede gård”.
Hon vill redan nu tacka alla som så beredvilligt ställt upp och låtit sig intervjuas.
Barbro bor med maken Lars i Enskede gård
sedan 1970.
Hur hittade ni hit?
Vi bodde i ett radhus i Hagsätra men efter
några år började vi leta efter ett större hus.
Efter en tid gav vi upp och bestämde oss
för att bo kvar i Hagsätra. En vecka senare
ringde mäklaren och sa att han hade hittat
rätt hus åt oss. Vi åkte dit, trots att vi inte
skulle titta på ett enda hus mer. De dåvarande ägarna välkomnade oss och sa redan i dörren att det skulle vara roligt om just
vi ville bo i deras hus! Och faktiskt, huset
kändes helt rätt och vi bestämde oss på
stående fot. Väl hemkomna började vi tänka efter. Vi hade ju inte kollat något av allt
det man bör kolla. Vi ringde husägarna och
bad att få komma tillbaka. Då bjöd de på
champagne. Vi fick åtgärda en del fel när vi
väl flyttat in!
Yrkesliv och engagemang efter pensioneringen?
Jag är sjuksköterska och
har varit anställd av landstinget i hela mitt yrkesliv.
Jag har nästan alltid varit
på arbetsplatser där man
bedrivit utvecklingsarbete
och/eller arbetat med projekt. Jag jobbade under
1970-talet som koordinator bland annat i
Nackaprojektet, ett projekt inom den psykiatriska vården som gick ut på att patienterna
skulle flytta från de stora mentalsjukhusen
till mindre enheter ute i samhället och att
det då skulle finnas kvalificerad öppenvård i
närområdet. Sverige hade på den tiden flest
slutenvårdsplatser per invånare i Europa.
Senare sökte jag mig till ett projekt om sex
och samlevnad. De fyra stora sjukhusen i
Stockholm skulle starta så kallade Sesammottagningar. Gynekologer, venereologer,
barnmorskor och kuratorer skulle samverka
i särskilda enheter. Några år senare satsade staten pengar på ett nära samarbete
med Ryssland. Många pensionärer inom
hälso- och sjukvården gjorde stora insatser
i nordvästra Ryssland. Jag fick uppdraget
att leda ett projekt för att utveckla ungdomsmottagningar i Sankt Petersburg. Nu finns
det ett tjugotal mottagningar i staden, trots
att denna typ av verksamhet ifrågasätts av
landets konservativa krafter. Jag arbetade
även med samma saker i Vitryssland under
ett par år.
Nu är jag pensionär men är med på ett hörn
som rådgivare i ett samarbete mellan
Stockholms skolors ungdomsmottagning,
en frivillig organisation i Riga och fyra ungdomsmottagningar Sankt Petersburg.
Det bästa med att bo Enskede gård?
Området, grannarna, gemenskapen, bra
kommunikationer, lugnet. Grönområdena är
viktiga även om man har egen trädgård.
Det är nära till allt, inte minst till biblioteket i
Årsta. Och många har ett stort engagemang för att bevara karaktären på vårt kulturhistoriskt intressanta område. Det sker ju
många nya saker i närområdet och det
känns både spännande och utmanande.
Något som är mindre bra?
Det är svårt att komma på något, mer än att
trafiken ökat och ökar på gatorna. Jo, jag
har saknat ett skidspår på platt mark, till exempel på Årstafältet. Men häromdagen var
det en insändare i lokaltidningen som tackade för det fina skidspåret just där. Så nu
vill jag pröva.
Är det något som villaföreningen borde tänka lite mer på?
Nej inte som jag kommer på. Jo, att försöka
få fler att hjälpa till i föreningsarbetet och
komma till föreningsmötena.
Irene Friman
Utanför mitt fönster
Jag står och tittar ut
genom mitt fönster.
Tvärspårvagnen pilar förbi fylld med passagerare.
pande och pickande i asfalten verkar den
söka något. Kanske söker den stranden
som ligger under gatan.
Parkgruppen rapporterar
Stadsdelsförvaltningen ska vara klar med
sin lokala parkplan under våren 2015. Denna ska gälla i tio år framöver. Villaföreningen lämnade in, via parkgruppen, en skrivelse om vad vi ansåg vara viktigt för oss i
Enskede gård. (Skrivelsen finns på hemsidan). Nu ser vi fram mot att läsa planen och
först därefter kan vi säga vilka frågor som
kan vara aktuella för parkgruppen.
Barbro Gustafsson
På samma banvall brölade förr boskap på
väg till slakteriområdet. Parallellt med rälsen skymtar jag en bit allé. Det är en
sträcka som finns kvar av Göta Landsväg.
På den har svenska kungar åkt i kalescher.
Utländska diplomater. Oxar med foror. Soldater till och från krig. Vid vadstället som
skilde Södertörn från Södermalm steg alla
av sina hästar, kärror, slädar för att passera
tullen och fortsätta in mot staden. Göta
Landsväg har nu blivit Götgatan.
På andra sidan Johanneshovsvägen ser jag
hus som byggdes på 1940-talet och som
bildade världens första sovstad, Årsta.
Dess högsta bergstopp var det enda som
höjde sig ur havet för 10 000 år sedan. Här
simmade säl, hummer och ål, här kröp
musslor och ostron. Sen kom bison, ren,
älg, varg och räv. Båtar kom och gick från
Årsta Holmar till Vårflodsparken. Och på
höjderna byggdes Bägersta gård och Enskede gård. Där mina äppelträd står odlades
potatis, som gjorde odelbergarna rika; de
tillverkade sprit av potatisen. Där brännvinstillverkningen ägde rum kan vi idag köpa
härlig latte och gott bröd.
Inne i stan sprängde man sig igenom Brunkebergsåsen för att Kungsgatan skulle
fram. Här sprängdes det lilla berget för att
Dammtrappgatan skulle fram. Där far nu bilar fram och trotsar hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Barn, hundar och katter
flyr in i trädgårdarna. Endast min lilla sädesärla, som snart kommer tillbaka från Afrika,
vägrar flytta sig för bilarna. Springande, vip-
Det blir en sedvanlig parkkväll i vårens
tecken i Enskedeparken den 21 maj. Alla
önskas varmt välkomna.
Lindeparkens gymnasium
Sedan hösten 2012 har Lindeparkens gymnasium vid Palmfeltsvägen stått tomt. Då
flyttades de drygt 100 särskoleeleverna till
Skärholmen. En temporär flytt sa man då
från Stockholms stad. Bland annat skulle
ventilation och läckage åtgärdas.
Våren 2014 började rykten cirkulera om att
en radikal förändring av skolans inriktning
var på gång. Vi närboende kunde konstatera att man redan var i full gång med arbeten
inne i skolan. Några grannar ringde då upp
grundskolechefen Carina Hallqvist som försäkrade att Utbildningsförvaltningen i god
tid skulle ge information om alla eventuella
förändringar. Hon lovade att återkomma under senare delen av hösten.
Särskilt familjen på Lindevägen 4 drabbas
hårt.
Inget hände, så en aktiv granne tog åter
kontakt och lyckades få till stånd ett möte
med Utbildningsförvaltningen den 12 november. Villaföreningens ordförande och
fem grannar fick närvara. På mötet informerades vi om att ”vår” skola ska byggas om
till vanlig grundskola F-6 med 21 klasser
och cirka 600 barn. Hösten 2016 ska hela
Enskedefältets skola evakueras hit under
de två år det tar att bygga om den skolan till
godtagbar standard. Därefter ska barn från
närområdet och nyinflyttade barn från Slakthusområdet fylla skolan.
För att få in alla dessa barn måste Lindeparkens skola byggas ut på prickmark och
en våning byggas till ovanpå en del av skolan. Skolgården blir minimal och lekytan per
barn understiger kraftigt Utbildningsförvaltningens egna rekommendationer. Det fanns
inga som helst konsekvensbeskrivningar.
Inga utredningar kring trafik, buller, solstudier och miljö var gjorda. Ingen hänsyn tagen
till att man ändrar i en känslig miljö.
Några dagar senare fick en del av oss närmast boende brev från Stadsbyggnadskontoret med en bunt okommenterade ritningar,
svåra för oss lekmän att tyda. I brevet
fanns också en blankett om grannehörande
om bygglov med sista svarsdatum 28 november.
25 november delades det ut flygblad i brevlådorna (men inte till alla grannar) om informationsmöte med SISAB (det kommunala
fastighetsbolag som äger och förvaltar skolor i Stockholm) och Utbildningsförvaltningen. Mötet var den 27 november, alltså två
dagar senare. Där fick vi träffa de tjänstemän som arbetar med skolutbyggnaden. Nu
hade en solstudie gjorts som visade hur
mycket mindre sol vi närmsta grannar får i
våra trädgårdar om en våning till byggs på.
Den 27 november, samma dag som informationsmötet, fattades beslut i frågan i Utbildningsnämnden. Det justerades omedelbart. 28 november var sista svarsdatum för
grannehörandet om bygglov. Beslutet att gå
vidare med planerna fattades av Utbildningsnämnden utan att man tagit del av alla
grannyttranden. Alltså togs ingen hänsyn till
våra synpunkter.
Alla vi som bor närmast skolan är glada att
det ska fortsätta att finnas en skola där. Det
vi vänder oss emot är att man vill pressa in
så många barn på så liten yta utan att utreda konsekvenserna av det. I vinter har vi
kunnat läsa i Tidningen Årsta/Enskede att
en hundrastgård i Blåsut kanske måste flyttas för att EN granne blir störd. Hur mycket
låter 600 barn? Och hur störande och miljöförstörande är det när cirka 100 föräldrar
kör på smala villagator för att lämna och
hämta sina barn med bil vid skolan varje
morgon och eftermiddag? (Vi har kollat vid
Enskedefältets skola).
Vi anser att beslutet inte har tillkommit i
laga ordning. Stor tidspress, dålig information och inga konsekvensanalyser. Därför
har de flesta berörda grannar överklagat till
Förvaltningsrätten. Vi kräver att beslutet
rivs upp och att förslaget återremitteras till
Utbildningsförvaltningen för vidare bearbetning, analyser och samråd i enlighet med
andemeningen i Förvaltningslagen.
Kerstin Hanström
sammankallande i Slakthusgruppen
Medlemsavgift 2015
Och vi hoppas att ni som inte ännu
är medlemmar vill gå med i föreningen!
Inbetalningsuppgifterna finns på bifogat
inbetalningskort. Avgiften är 160 kronor
och gironumret är 194223-4. Glöm inte att
ange namn och gatuadress!
På vår hemsida: www.lindegard.se
finns mer att läsa
Redaktion: [email protected]