Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01—2014-12-31

Handläggare: Louise Skantze
PaN 2015-02-03 P 14
ANMÄLAN
2015-01-20
PaN A1501-00010-55
Anmälan om avslutade ärenden under tiden
2014-11-01—2014-12-31
Ärendet
Ärendet innehåller förteckning över ärenden som avslutats enligt delegation
under rubricerad period, d v s efter den föregående förteckningen som presenterades vid nämndsammanträdet den 9 december 2014.
Anmäls för kännedom till nämnden.
Staffan Blom
Förvaltningschef
Bilaga:
1/ Förteckning över avslutade ärenden under tiden 2014-11-01—
2014-12-31.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1207-02962-55
Problem med telefonkontakt vid bokning
Anmälaren framför synpunkter på att läkare ringer upp patienter från telefoner med
hemligt nummer samt att tider bokas utan kontakt med patienten, i en del fall med
mycket kort varsel.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från avdelningschef HSF. Vårdverksamheten vill
sannolikt med sin rutin säkerställa att man kommunicerar med rätt person och att
inkommande samtal inte kan spåras via nummerpresentatör av annan person. En
vårdcentral kan utforma en rutin som är mer omfattande och säkrare än vad som
annars skulle vara nödvändigt enligt avtal eller gällande lagar. Detta har HSF ingen
synpunkt på utan det är upp till varje vårdcentral att utforma sin verksamhet som
man vill och kan för att attrahera personer att lista sig. I de aktuella frågorna som
anmälaren har ser HSF inte någon anledning att agera. Efter det att kopia av
kompletterande yttranden har översänts har anmälaren inkommit med genmäle
nummer 4. Han har skriftligen informerats om att förvaltningen anser att det inte är
meningsfullt med ytterligare skriftväxling och att ärendet därför avslutas. 2014-0812: Ytterligare skrivelse inkommit - ärendet öppnat. Ärendet avslutat i befintligt
skick i överenskommelse med anmälaren.
V1303-01452-34
Frågor inför ett vårdplaneringsmöte
En mor anser sig anklagad av personal vid en BUP-mottagning för att hon har
kontakt med andra vårdgivare för dotterns somatiska problem. Mottagningen har
skickat en orosanmälan till socialtjänsten. Modern anser att hon inte har fått någon
information om vilka vårdkontakter eller undersökningar som avses.
Åtgärd: I ett begärt yttrande har verksamhetschef, enhetschef, psykolog samt
behandlare svarat. De har skrivit till socialtjänsten om den oro de kände för barnet,
vilket de är skyldiga att göra. Oron gällde dotterns psykiska hälsa och
identitetsutveckling utifrån de olika psykiatriska och somatiska undersökningar och
utredningar som genomfördes under tiden som vårdkontakten pågick. De beklagar
avbokade mötestider som berott på sjukdom och att modern fått återkomma vid ett
flertal tillfällen för att få recept skickat. Mottagningen har en ny rutin hur
avbokningar ska skötas så att patienter inte ska hamna i kläm. Modern har därefter
i ett genmäle begärt ut logglistor och framfört misstanke om dataintrång. Hon har
fått information från förvaltningens jurist om vart hon kan vända sig för en
anmälan. Då modern därefter, trots uppmaning, inte avhörts efter flera månader
avslutas ärendet.
V1309-04254-34
Behandling dröjer
En kvinna som har komplexa vårdbehov har nyligen gjort en utredning vid en
psykiatrisk mottagning för att fastställa en av hennes diagnoser. Nu har hon fått
besked om att vårdgivaren inte har kompetens att behandla henne och att de inte
har tid till att leta efter lämplig vård. Patienten uppmanas att själv komma med
förslag. Hon har också blivit tillsagd att behandlingen inte får kosta för mycket då
den psykiatriska mottagningen har en liten budget. Patienten har dessförinnan inte
fått någon behandling från mottagningen under två år. Hon har trots begäran från
läkare, psykolog, mentalskötare inte fått kopia på önskad journalutskrift.
Sida 1
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: I ett yttrande från enhetschef framkommer det att kvinnan kommer att få
sin journal utlämnad när hon gjort en skriftlig ansökan samt att hon remitterats till
en annan psykiatrisk mottagning då resurser att erbjuda den önskade behandlingen
saknas. Kvinnan har fått hjälp att skriva ett brev som var avsett att skickas till
vårdgivaren men då hon påbörjat en terapeutisk behandling vid en ny psykiatrisk
mottagning kommer vi överens om att ärendet ska avslutas och inga ytterligare
åtgärder ska vidtas.
V1310-04576-63
Utredning, bemötande, behandling i livets slut
En kvinna framförde synpunkter på omhändertagandet och bemötande av hennes
mor när modern blev plötsligt sjuk. Kritiken gäller utredning av symtom och
vidareremittering från primärvård. Bemötande från läkare på akutsjukhus och
behandling för att dämpa oro vid livets slut.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framkommer det
att man tagit till sig av den kritik som framfördes i anmälan och att man granskat
omhändertagandet av patienten utifrån vad som framkom i anmälan. Av yttrandet
framgår det vidare att man borde ha remitterat patienten till specialistsjukvården
tidigare än vad som gjordes. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som
inkom med ett genmäle. Av genmälet framgår det att hon är nöjd med yttrandet
och önskar att en kopia av genmälet bifogas till avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas
enligt önskemål.
V1311-04888-58
Missad fotfraktur, fått bestående men
En man framför att läkare på en akutmottagning inte uppmärksammat att han hade
en fotfraktur. Mannen fick råd om att belasta foten. Det visade sig senare att han
hade en fotfraktur och borde ha blivit gipsad. Anmälaren har nu fått besked att han
kommer att få bestående men. Mannen framför även synpunkter på beskrivningar i
patientjournalen gällande de råd han fick av läkarna att belasta foten.
Åtgärd: Svar har inkommit från klinikchefen på röntgenkliniken,
patientsäkerhetsansvarig läkare på ortopedkliniken, och från verksamhetschefen på
akutkliniken som alla beklagar diagnosfördröjningen. Av yttrandet från
röntgenkliniken framgår att patientens skada var svår att se på röntgenbilderna och
att det var först vid röntgenronden dagen efter besöket på akutmottagningen som
frakturen uppmärksammades. Det har sedan brustit i informationsöverföringen
mellan klinikerna och patienten kontaktades inte gällande skadan. Klinikchefen
informerar även att kliniken sedan ett år tillbaka har ändrat arbetssätt som innebär
att vid ändringar av röntgenutlåtande efter dubbelgranskning så måste
röntgenläkaren ta personlig kontakt med den läkare patienten träffat eller med
ansvarig läkare på vårdavdelningen om patienten är inlagd för att säkerställa att
informationen om det ändrade röntgenutlåtandet når fram. Av yttrandet från
patientsäkerhetsansvarig läkare på ortopedkliniken framgår att ansvarig akutläkare
försökt nå patienten ett flertal gånger per telefon utan att lyckas och att ärendet
rapporterades över till annan läkare som förväntades ta kontakt med patienten. I
detta skede har det brustit i informationsöverföringen då man inte förvissat sig om
att kontakt etablerats med patienten. Det hade varit rimligt att skicka en skriftlig
kallelse till patienten. Patientsäkerhetsansvarig läkare anser det mindre troligt att
diagnosfördröjningen lett till en permanent skada i fotleden då ingen felställning
förelåg men rekommenderar patienten att kontakta patientförsäkringen för en
oberoende prövning. Av yttrandet från verksamhetschefen på akutkliniken framgår
Sida 2
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
att läkare på akutmottagningen försökt få kontakt med patienten per telefon men
inte lyckats. Det framgår även här de förändringar i arbetssätt som gjorts gällande
ändrade röntgensvar, samt att man från klinikens sida även ändrat rutiner gällande
kontaktuppgifter. Alla patienter uppmanas uppge kontaktinformation redan vid
inskrivning på akutmottagningen. Verksamhetschefen anser inte att
diagnosfördröjningen är orsak till patientens kvarstående symtom och men.
Anmälaren inkom efter detta med synpunkter på formuleringar i patientjournalen
gällande de instruktioner han fått att han skulle belasta foten, detta framgår inte av
anteckningarna. Av yttrandet från patientsäkerhetsansvariga på ortopedkliniken
framgår att det inte går att göra tillägg i patientjournalen i ärendet då dessa
anteckningar är förda i ett system som inte används idag och är låst. Patientens
synpunkter och förslag införs istället i det idag använda patientjournalsystemet. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1311-05201-34
Ohygieniskt och bemötande
En nyförlöst kvinna blev mot sin vilja inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning.
Kvinnan hade synpunkter på att rummet var ohygienisk. Lakarna var smutsiga och
rummet luktade urin och cigarettrök. Hon tvingades övernatta i rummet och blev
tillsagd att om hon vägrade skulle hon medicineras. Hon nekades till att få tolk.
Åtgärd: I ett begärt yttrande svarar chefsöverläkaren att själva
tvångsomhändertagandet var nödvändigt då något annat hade varit djup oansvarig i
den aktuella situationen. Det hade dock inte gått att få svar på varför kvinnans
önskan om tolk inte uppmärksammats, vilket man naturligtvis skulle ha gjort.
Underläkare beklagar att han förbisedde önskemål om tolk. Hans uppfattning var att
kvinnan talade god svenska och förstod vad som sades i rummet. Chefsjuksköterska
svarar att alla tomma sängar är ren bäddade och varje rum städas efter att en
patient skrivs ut. Vid utskrivning hade patienten tackat för god vård och ett bra
bemötande. Ärendet avslutas då anmälaren inte är nöjd med svaren utan önskar att
ärendet skickas till Inspektionen för vård och omsorg.
V1311-05238-58
Brister i journaldokumentation
En man framför synpunkter på brister i journaldokumentation från ett läkarbesök på
en akutmottagning för 2 år sedan. Detta har skapat problem för honom när han nu
ansökt om ersättning för skadan.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutmottagningen. Av
yttrandet framgår att läkarens val av uttryck härrör från läkarens norrländska
ursprung samt att patienten inte uppvisat känselbortfall vid besöket på
akutmottagningen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, påpekat att
läkaren inte sett honom gå överhuvudtaget samt att han påtalade för läkaren ett
flertal gånger att han hade känselbortfall. Han önskade att vården gjorde en
självrättelse eller att han skulle få inskrivet att han inte var överens med
anteckningen. Kompletterande yttrande inkom från verksamhetschefen på
akutmottagningen samt från behandlande läkare. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att ändringar inte kan göras i andra läkares journaler
men att en anteckning kan göras att patienten inte är överens med anteckningen,
patienten är välkommen med förslag på anteckning. Av yttrandet från behandlande
läkare framgår att hon inte kan erinra sig besöket samt att journalen är skriven i ett
journalsystem som inte används längre och som det inte heller går att göra
Sida 3
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
ändringar i. Anmälaren ansökte efter detta om journalförstöring gällande del av
journalanteckning och skulle återkomma till förvaltningen i frågan. Då anmälaren
inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick hos förvaltningen.
V1311-05268-42
Informationsbrist, läkemedelsbiverkan
En gravid kvinna fick medicinering för att sätta igång förlossningen. Ingen
information gavs om risken för syrebrist hos fostret, vilket kvinnans foster fick.
Kvinnan har kvarstående komplikationer efter förlossningsskador i
ändtarmsmuskeln. Hon kontaktade verksamheten flera gånger och framförde
önskan om kontakt, ingen ansvarig har återkommit.
Åtgärd: Svar har inkommit från förlossningskliniken där en beklagan framförs över
bristerna i informationen om eventuella biverkningar av aktuell medicinering. Barnet
hade ingen syrebrist efter förlossningen. Kvinnan har erbjudits ett möte med
verksamhetsansvariga för genomgång av händelsen. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter inkommit med skriftliga synpunker som skall bifogas
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1312-05356-44
Läkaren gjorde inte undersökning
En kvinna blev vid ett läkarbesökt på ett akutsjukhus inte undersökt ordentligt och
blev inte erbjuden önskad operation. Läkaren hänvisade till tidigare undersökningar
och de resultat som visats där och menade att det stod fast.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare samt biträdande överläkare. Dessa gav en
ingående beskrivning av de provtagningar, undersökningar och utredningar som
patienten genomgått på olika kliniker med anledning av sin smärta. Patienten hade
fått diagnos utifrån de fynd de olika utredningarna givit. Smärtlindring hade varit
mycket svår att uppnå på grund av den komplicerade grunden för sjukdomen.
Anmälarna gav genmäle men hänvisades till det tidigare svaret. Efter att anmälarna
tagit del av yttrandena avslutades ärendet.
V1312-05402-63
Vårdskada
En man drabbades av komplikationer vid blodtransfusion.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det att
man sedan det kommit till vårdens kännedom om misstänkt smittspridning i
samband med en blodtransfusion har de flesta blodgivare testats men ingen
smittkälla har hittats och att man fortfarande letar. Man anger att det finns risk att
det är en annan smittväg och att det är för tidigt att säga om det är en
blodkomponent som smittat patienten. Ett kompletterande yttrande begärdes och
av detta framgår det att man kommer att ha testat alla blodgivare inom ett par
månader. Om det visar sig att smittan kommer från en blodgivare så ska händelsen
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Andra möjliga smittvägar skulle
kunna vara att man på vårdavdelningen använt en redan använd spruta till
patienten. Anmälaren har inte hörts av efter att en kopia av det kompletterande
yttrandet skickats till henne. Ärendet avslutas.
Sida 4
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1312-05649-63
Bristande bemötande, bristande information
En kvinna sökte vård på grund av akuta besvär. Kvinnan upplevde att hon fick vänta
länge utan besked om planerade undersökningar skulle genomföras eller inte.
Åtgärd: Yttrande inhämtade från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår att man
konstaterat att patientens tillstånd inte innebar risk att påverka blodcirkulationen
och att fortsatt utredning kunde ske polikliniskt. Man ber också om ursäkt för lång
väntetid och att man ser att kommunikationen och dialogen med patienten hade
kunnat vara bättre. Ett kompletterande yttrande inhämtades och av detta framgår
det att förutsättningarna för att genomföra önskad undersökning inte var optimala,
att intravenös vätskebehandling brukar ges till patienter som ska läggas in och att
man strävar efter så kort vistelsetid på akutmottagningen som möjligt.
Avslutningsvis konstaterar man att det inte fanns någon remiss för gastroskopi och
att det då inte är möjligt att planera in en sådan undersökning. Anmälaren har inte
hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1401-00177-44
Fallskada på äldre- och omsorgsboende
En kvinna på ett äldre- och omsorgsboende hade fallit ur sin säng. Först efter en
längre tid uppdagades att hon hade en höftfraktur. Anhörig ifrågasätter sen röntgen.
Åtgärd: Yttrande gavs av medicinskt ansvarig sjuksköterska efter påminnelse.
Denna redogjorde detaljerat för de händelser som förevarit sedan den åldriga
damen hittades nedanför sin säng fram till röntgen och diagnos. Personalen hade
uppmärksammat den boendes situation och rapporterade fortlöpande till
sjuksköterskan som i sin tur rapporterade vidare till läkaren för bedömning och
ordination. Kvinnans minnessvikt och svårigheter att uttrycka sig hade förvärrat
situationen då det gjorde hennes svar svårtolkade. Anhöriga har efter att ha tagit
del av yttrandet inte hört av sig och ärendet avslutas därmed.
V1401-00227-63
Komplikationer efter blodtransfusion
En man drabbades av komplikationer i samband med en blodtransfusion.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår att man
ser mycket allvarligt på det inträffade och att utredning pågår. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1401-00344-34
Otillräcklig utredning
En anhörig anser att en son har fått en neuropsykiatrisk diagnos på lösa grunder vid
en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Hon anser att utredningen är
bristfälligt gjord och att flera undersökningar som man, enligt Socialstyrelsen, bör
ha med för att ställa en diagnos inte är gjorda. Hon önskar att sonen får en second
opinion.
Åtgärd: Enhetschef, verksamhetschef och läkare vid barn-och ungdomspsykiatrisk
mottagning(BUP) har yttrat sig till förvaltningen. De beklagar att skolan skickat en
Sida 5
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
remiss till BUP som föräldrarna inte accepterat. Enligt läkare är kriterier för den
diagnos som ställts uppfyllda. Olyckligt var att ingen återgivning av
utredningsresultatet lämnades från personal på BUP innan skolmötet. Detta skulle
ha medfört att sonen och föräldrarna hade fått möjlighet att diskutera fortsatta
insatser. Då föräldrarna har många frågor som gäller utredningen, bedömningar
som de saknar samt uppföljning erbjuds de ett möte på mottagningen. Ett förslag
på mötestid till annan läkare och psykolog skickades till föräldrarna. Den anhörige
var dock inte nöjd med svaret utan ville endast ha en second opinion. Via telefon
lämnades kontaktuppgifter till verksamhetschef för vidare diskussion om second
opinion. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1402-00425-63
Bristande information, omhändertagande, behandling
En kvinna hade besvär med kvarlämnade suturer efter en operation.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av detta framgår att man
beklagar att patienten väntat länge för att komma in för undersökning och att hon
upplever sig slarvigt omhändertagen och dåligt bemött. Man säger också att det kan
vara svårt att avgöra om alla suturer är borttagna då sårskorpan efteråt kan i sig se
ut som en sutur. En kompletterande yttrande begärdes och av detta framgår det att
man borde ha bett anmälaren komma tillbaka i samband med att hon kontaktade
mottagningen per telefon för kontroll av eventuella kvarvarande suturer. Personalen
på mottagningen blev informerad om anmälarens skrivelser. Anmälaren har inte
hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1402-00518-44
Missad diagnos
En kvinna föll ur sängen på ett vård- och omsorgsboende. Hon undersöktes av
läkare men man bedömde efter undersökning att det inte var aktuellt att skicka
kvinnan på röntgen. Efter cirka fyra veckor skickades kvinnan på anhörigas önskan
på röntgen och en höftfraktur diagnostiserades.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig specialistläkare. Denne redogjorde för de rutiner
verksamheten hade för kontakten läkare - sjuksköterska och rondförfarandet.
Läkaren redogjorde även för de kontakter, bedömningar och åtgärder som vidtagits
till följs av patientens smärta, beskrivning från personal och närstående av hur
patienten mådde samt anhörigas synpunkter. Läkaren hade inte funnit några
uppenbara tecken på fraktur vid sina inledande undersökningar. Anhöriga har efter
att ha tagit del av yttrandet inte återkommit och ärendet avslutas därmed.
V1402-00624-63
Fatalt slut på graviditet
En kvinna framförde synpunkter på omhändertagande i samband med graviditeten.
Kvinnan upplevde att bristande kommunikation mellan olika vårdenheter ledde till
att barnet avled.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
ansvariga läkare talade på telefon med den läkare som var ansvarig för patienten
innan överflyttningen. Den nya bedömningen att barnet skulle stanna i magen
gjordes utifrån att barnet har det bättre där och att det kan få problem med
andningen om det föds för tidigt. De gjorde inget ultraljud då man gjort ett på det
Sida 6
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
första sjukhuset och det fanns ingen indikation för ett nytt. Man gjorde inget
kejsarsnitt då barnet hade det bättre i magen. Läkare rondar patienten varje dag
tillsammans med ansvarig barnmorska och CTG är avdelningens övervakningsmetod
enligt rutin. Ett kompletterande yttrande begärdes och det framgår att man gör en
händelseanalys av det inträffade och att barnet avled av en akut infektion i
fosterhinnorna. Anmälaren har inte hörts av efter att en kopia av yttrandet
skickades. Ärendet avslutas.
V1402-00684-58
Synpunkt på läkares bedömning av provsvar
En kvinna framför synpunkter på den bedömning en specialistläkare på ett sjukhus
gjorde av hennes provsvar när han blev konsulterad av läkare på vårdcentralen.
Läkaren gjorde bedömningen att patienten drabbats av cancer när det egentligen
var så att provsvaret var felskrivet, något som anmälaren anser att läkaren borde
förstått.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken som beklagar den
oro som patienten upplevt med anledning av det osäkra och svårbedömda
provsvaret. Av yttrandet framgår att det inte finns någon notering om
telefonkonsultation i patientjournalen samt att konsulterad läkare inte är kvar på
sjukhuset. Anmälaren inkom med genmäle där hon undrade över rutiner kring
journaldokumentation och möjlighet att ta del av provsvar gjorda på andra enheter.
Verksamhetschefen inkom med kompletterande yttrande där det framgick att
sjukhuset inte kan ta del av provsvar från vårdcentralen utan är hänvisad till den
information som läkaren på vårdcentralen förmedlar. Det framgår även att
sjukhuset inte har möjlighet att dokumentera alla förfrågningar via telefon utan det
viktiga är att den läkare som kontaktar sjukhuset dokumenterar samtalet.
Konsultationer per telefon räknas som rådgivande samtal och de bedömningar som
görs är preliminära och utgår från de uppgifter som ges muntligen. Anmälaren har,
efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, hörts av och meddelat att
hon önskar att ärendet avslutas.
V1402-00690-63
Bristande behandling, bristande bemötande
En kvinna vårdades på sjukhus i samband med en infektion. Kvinnan upplevde att
personalen lämnade motstridig information om behandling och åtgärder samt brast i
bemötande.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
man ser av anmälans innehåll att man brustit i bemötande och kommunikation med
patienten och att detta ska diskuteras i personalgruppen för att liknande situationer
inte ska uppstå igen. Vidare framgår fynd vid en medicinsk undersökning som ledde
till att särskilda åtgärdes genomfördes både gällande läkemedelsordinationer och
medicinskt omhändertagande på vårdavdelningen. Man pekar också på en
kunskapsbrist hos personalen och ber om ursäkt för detta. Avslutningsvis ber man
om ursäkt för att patienten upplevt sig vara diskriminerad, man tror att det kan
komma sig av bristande information om avdelningens rutiner och arbetssätt och
man ska bli bättre på att informera om detta för att undvika liknande situationer.
Ärendet avslutas då väntat genmäle inte inkommit.
V1402-00730-52
Bristande bemötande och uppföljning av provsvar
Sida 7
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En mamma är kritisk till att en läkare på en husläkarmottagning inte lyssnade på
henne och tog mammans önskemål och information på allvar så att pojken
utreddes vidare. Dessutom har läkaren inte informerat om provsvar. Mamma vill ha
en förklaring till detta.
Åtgärd: Flera yttranden har inhämtats av verksamhetschef och berörd läkare. Man
redogör för handläggningen av aktuellt ärende och man anser inte att något fel
begåtts. Att mamman inte fått svar på proven motiveras med att hon uteblev från
ett inbokat besök. Ärendet avslutas.
V1402-00763-63
Stygn satt kvar
En kvinna besökte lättakuten för att få hjälp att ta bort stygnen efter en operation.
När kvinnan kom hem såg hon att flera stygn satt kvar.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att man tagit anmälarens synpunkter på allvar och utfört utbildningsinsatser med
denna händelse som orsak till ett särskilt avsnitt om suturer samt diskussioner
utifrån vad som framkom i anmälan. Vidare har man framhållit i personalgruppen
att det är viktigt att patienten får träffa den person som har mest erfarenhet av det
specifika momentet för att bäst hjälpa patienten. Vårdlaget kommer i framtiden att
arbeta mer tillsammans om sårvård och bedömningar. Anmälaren har inte hörts av
efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1402-00886-63
Katastrofalt slut på graviditet
En kvinna sökte hjälp akut på grund av tidig vattenavgång under graviditet vilket
ledde till att hon blev inlagd på sjukhus. Kvinnan framförde synpunkter på bristande
kommunikation mellan olika vårdenheter, bristande bemötande av henne och
bristande dialog mellan henne och vårdpersonalen samt att dessa händelser ledde
till att barnet avled.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
barnet låg tvärvänt och att man kunde konstatera vattenavgång. Patienten flyttades
till ett annat sjukhus förlossningsavdelning då det väntade barnet bedömdes behöva
vård på neonatalavdelningen. Man beskriver också att efter att en patient flyttat har
man inget ansvar för patienten och att man inte följer upp patienter aktivt men att
man får ofta besked om allvarliga händelser. Man beklagar av barnet avled. Ett
genmäle inkom och ett kompletterande yttrande begärdes. Av det kompletterande
yttrandet framgår det att anmälaren uppfattat att läkaren sagt att barnet bör tas ut
snarast men att detta inte är dokumenterat i journalen. När en patient flyttas från
ett sjukhus till ett annat tas det omedelbara ansvaret över av det nya sjukhuset.
Informationsöverföringen mellan sjukhusen ansvarar en barnmorska för. Anmälaren
uttrycker sin tacksamhet över svaren från berört sjukhus och ärendet avslutas.
V1402-00901-44
Bristande behandling
En son skriver för sin far som nu är avliden. Pappan var cancersjuk. Mannen fick åka
till akuten på det närmaste sjukhuset upprepade gånger utan att få adekvat lindring
Sida 8
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
för starka smärtor. När mannen omsider kom under behandling på en specialiserad
klinik visar det sig att en dottertumör trycker på nerverna i hans rygg vilket krävde
akut operation.
Åtgärd: Yttranden gavs av klinikchef samt verksamhetschef. Av yttrandena
framkommer att de bedömningar som gjorts på akutmottagningen varit riktiga.
Detta innebar att man kompletterade ordinationerna från specialistkliniken med en
egen undersökning innan adekvat smärtlindring gavs och patienten fick vidare
transport. Patienten hade själv bett om att få bli hemsänd vid besöken på
akutmottagningen. Familjen har tagit del av yttrandet och den avlidnes synpunkter
har framförts enligt hans önskan. Ärendet avslutas.
V1402-00931-44
Bristande bemötande
En kvinna besökte sin husläkare några gånger efter varandra kraftigt påverkad av
en pågående influensa. Även hennes insjuknade make besökte samma läkare av
samma orsak. Läkaren talade mycket dålig svenska och hade ett, enligt anmälaren,
för situationen främmande beteende. Läkaren gav bland annat ovidkommande
kommentarer om makarna.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne beklagade det bemötande som
givits vid besöket och meddelade att samtal hade förts med den aktuelle läkaren om
lämpligt språkbruk vid patientkontakt och vikten av att vara noga med ordval.
Anmälaren gav genmäle och efterfrågade ett personligt möte med
verksamhetschefen. Denne bekräftade i brev att en tid för möte där även medicinskt
ansvarig läkare skulle delta hade överenskommits med anmälaren. Ärendet avslutas
därmed.
V1402-00971-44
Bristande bemötande
En man skriver efter att ha fått ett bristande bemötande och svårigheter i samband
med utprovning av hjälpmedel. Mannen har stora svårigheter att kommunicera
verbalt på grund av hörselsvårigheter och är därför hänvisad till e-post.
Åtgärd: Anmälaren fick genom egen kontakt tid hos annan ortopedtekniker. Då det
var svårt att komma i kontakt med angiven person på kliniken på grund av sjukdom
valde anmälaren att avsluta ärendet i befintligt skick. Ärendet avslutas.
V1402-00977-57
Ortopeden missade diagnos vid axelbesvär
En man, boende i annat län, remitterades från sin husläkare till ortoped. Ortopeden
ställde inte rätt diagnos och mannen är besviken eftersom han hade högt ställda
förväntningar på besöket.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som förklarade att mannens
åkomma är mycket ovanlig och att kirurgisk behandling inte är en framkomlig väg.
Mannen bör rehabiliteras med kompensatorisk träning. Mannen är nöjd med det
utförliga svaret och ärendet avslutas.
Sida 9
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1403-01012-34
Kommunikation
En anhörig har synpunkter på hur man kommunicerar med en autistisk dotter på en
psykiatrisk akutenhet. Stressen ledde till att man var tvungen att bälta och ge
dottern en spruta. Enligt anhörig har dotter fått ett trauma efter omhändertagandet.
Åtgärd: Anhörig har vid flera tillfällen uppmanats att per telefon kontakta
förvaltningen. Då hon inte avhörts inom uppgiven tidpunkt avslutas ärendet.
V1403-01022-44
Bristande information
Anmälaren hade tidigare fått en sond inopererad i magen. Anmälaren hade då inte
informerats om den uppföljning som krävdes i samband med den behandling hon
inlett. Anmälaren har en grav neurologisk sjukdom vilket innebär att ingrepp och
sjukhusvistelser innebär stora konsekvenser för henne.
Åtgärd: Yttrande gavs av läkarchef. Denna redogjorde för de rutiner som
tillämpades då beslutet togs om att lägga in en PEG-sond och hur ingreppet och
uppföljningen skett då ofta flera kliniker är inblandade. I den aktuella händelsen
hade klinikerna följt de gängse rutinerna. Anmälaren har efter att ha tagit del av
yttrandet inte återkommit och ärendet avslutas.
V1403-01024-54
Felaktig diagnos
En kvinna undrar varför en specialist läkare vid en psykiatrisk mottagning har
konstaterat att hon är besatt av en bekant och förföljt denna. Hon är också kritisk
till att personalen vid mottagningen har läst hennes privata texter på internet.
Slutligen är hon missnöjd med att psykiatrin inte respekterat hennes vilja och
tvångsvårdat henne.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef som beklagar att kvinnan känt
sig omhändertagen på felaktiga grunder. I samband med ett hembesök bedömdes
hon vara i behov av psykiatrisk vård men då hon inte själv ansåg det skrevs
vårdintyg som grundade sig på den kliniska bedömningen. Kvinnan tvångsvårdades
därefter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård under drygt en månad. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1403-01083-44
Bemötande vid ambulanstransport
En cancersjuk man, nu avliden, fördes till närmaste sjukhus trots att anhöriga tagit
kontakt med behandlande klinik och erbjudits plats där. Uppehållen och den
utdragna tiden innan adekvat behandling kunde sättas in orsakade mycket stor
smärta hos patienten.
Åtgärd: Yttrande gavs av ambulansöverläkare. Av yttrandet framkom att
ambulanspersonalen varit i kontakt med det efterfrågade sjukhuset inför en
eventuell direktkörning dit. På grund av rådande svår väderlek och platsbrist på
specialistkliniken rekommenderades patienten att stanna vid det lokala sjukhuset för
läkarkontakt och smärtlindring. Familjen har tagit del av yttrandet men upplever att
brister funnits. Ärendet avslutas.
Sida 10
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1403-01093-44
Bristande bemötande
En kvinna besökte en specialist i sällskap med sin son och fick uppleva ett
oprofessionellt beteende av läkaren.
Åtgärd: Yttrande gavs av patientansvarig läkare, docent. Läkaren förnekade inte
anmälarens upplevelse men kände inte igen sig i den beskrivning som gavs. Läkaren
beklagade patientens och anhörigs upplevelse. Anhörig ville därefter ge ett genmäle
men återkom inte och ärendet avslutas därför i befintligt skick.
V1403-01159-63
Bristande bemötande, bristande undersökning
En kvinna sökte vård akut. På sjukhuset sa personalen till kvinnan att hon låtsades
och spelade sjuk. Kvinnan hade kramper och ryckningar. Kvinnan framförde också
synpunkter på att hon upplevde att hon var övervakad och filmades.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår att
patienten behandlades med intravenös vätsketillförsel och lugnande tablett. Vidare
framgår det att man kunnat identifiera var på akutmottagningen patienten befann
sig och förklara hennes upplevelse av att vara övervakad. I den del av
akutmottagningen patienten befann sig fanns en detektor som styr öppnandet av en
dörr samt en dosa för sjukhusets trådlösa datanätverk. Man beklagar att man inte
kunnat möta patientens oro genom att vårda henne på en lugnare plats. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1403-01205-58
Felaktig bedömning av patientens tillstånd
En man framför att han vid ett träningspass fick en intensiv huvudvärk, han avbröt
träningen och kontaktade läkare i sitt hemland som rekommenderade läkarbesök på
grund av risk för hjärnblödning eller syrebristattack. Mannen kontaktade
vårdcentralen per telefon och fick besked att alla läkare var upptagna samt att han
kunde boka tid veckan efter. Han gick då till vårdcentralen och fick samma besked
som per telefon. Anmälaren sökte då akut vård på ett sjukhus, där genomgick han
röntgenundersökning som visade blödning i hjärnan, han blev inlagd på sjukhuset.
Anmälaren ifrågasätter vårdcentralens bedömning av hans besvär och vill inte att
någon annan ska råka ut för samma sak.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att normalt sett brukar legitimerad sjuksköterska dokumentera i journalen
om det blir något avvikande, samt att det inte finns någon anteckning från det
datumet gällande patienten. Anmälaren inkom med synpunkter där han bland annat
undrade över rutiner kring dokumentation av samtal och även kring vilka åtgärder
som vidtagits med anledning av händelsen, så att andra patienter inte ska råka ut
för samma sak. Kompletterande yttrande inkom från chefläkare och från
verksamhetschefen på vårdcentralen. Av yttrandet från chefläkaren framgick att
utredning gjorts av händelsen för att se om patienten drabbats eller utsatts för risk
att drabbas av vårdskada och om denna i så fall också var allvarlig. Utredningen av
ärendet visar att det saknas dokumentation i journalen av det telefonsamtal som
patienten hade med sjuksköterskan på vårdcentralen, och att det därför inte finns
tillräckligt med underlag för att bedöma om händelsen medfört eller hade kunnat
Sida 11
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
medföra allvarlig vårdskada. Chefläkaren poängterar att han inte på något sätt
ifrågasätter patientens beskrivning av händelseförloppet. Av yttrandet från
verksamhetschefen framgår att patientens samtal mottagits av en sjuksköterska
som arbetade tillfälligt på mottagningen, någon dokumentation finns inte men det
framgår att samtal mottagits. Verksamhetschefen har även bifogat gällande rutiner
och riktlinjer gällande dokumentation av telefonsamtal. Medicinskt ansvarig läkare
på mottagningen har blivit informerad och ärendet kommer att tas upp på
kommande arbetsplatsträff och förtydligande kommer att göras gällande gängse
rutiner. Anmälaren har, efter att ha tagit del av kompletterande yttranden, hörts av
och meddelar att inte önskar gå vidare i ärendet. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1403-01241-28
Nekad hjälp vid abort
En kvinna har synpunkter på att hon blev nekad hjälp av sin barnmorska då ett sent
beslut om abort togs. Konsekvensen blev att hon själv, som befann sig en i svår
situation både fysiskt och psykiskt, fick ringa runt till flera akutsjukhus för att
efterhöra vem som kunde hjälpa till med aborten. Kvinnan har mått väldigt dåligt av
händelsen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsläkare och verksamhetschef på
mottagningen. Om det vid rutinultraljudet upptäcks avvikelser handhar den
mottagning som utfört undersökningen vidare handläggning som ex kontakt med
kurator och/eller tid för avbrytande av graviditeten. Det betyder att det aldrig är
barnmorskemottagningen som bokar tid för ett avbrytande av graviditeten och
hänvisar till kvinnokliniken på akutsjukhuset för vidare information. Deras
förhoppning är att ovanstående svar kan vara till hjälp att gå vidare. Om så önskas
finns möjlighet för anmälaren att boka en tid hos patientansvarige barnmorska för
ett samtal. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter meddelat att
ärendet kan avslutas.
V1403-01264-59
Sexuellt ofredad vid handledsundersökning
En kvinna skulle få sin handled undersökt för ställningstagande till operation.
Läkaren bad kvinnan ta av sig koftan och kommenterade därefter hennes armars
utseende. Besöket fortsatte med blodtrycksmätning och sedan undersökning med
stetoskop på rygg och bröst. Kvinnan kände att läkaren, som stod bakom henne när
hon satt ner, berörde hennes bröst med stetoskopet och för ett ögonblick förde
undan BH-kupan. Därefter låtsades läkaren som om inget hade hänt. Kvinnan tog
kontakt med mottagningen följande dag och fick veta att användning av stetoskop
inte ingick i undersökningen samt att hälsodeklaration skulle ha fyllts i, vilket
däremot inte gjordes. Kvinnan fann situationen mycket obehaglig och plågas fortsatt
av det.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare som framför att han är mycket
ledsen för att anmälarentog illa vid sig, men att en undersökning behöver
genomföras med stetoskopet mot bröstkorgen. Vidare förklarar han vilka
undersökningar som krävs och att hälsodeklaration inte var aktuell på grund av
väntetider. Anmälaren ifrågasätter svaret bland annat utifrån att operation skedde
efter tre veckor samt hur och var i rummet undersökningar ska ske. Berörd läkare
förklarar rutiner kring undersökningsplats och påtalar att operationstiden var en
överraskning. Anmälaren framför att hon fortsatt har kvar sin upplevelse av
händelsen men återkommer inte i ärendet varför det avslutas.
Sida 12
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1403-01298-63
Ej lyssnad till
En kvinna besökte läkare med anledning av kraftig huvudvärk. Läkaren hänvisade
till att ta smärtstillande läkemedel och bagatelliserade besvären. En tid senare
visade det sig att kvinnan hade ett aneurysm i huvudet som började blöda och
kvinnan opererades akut.
Åtgärd: Av inkomna yttranden framgår det att patienten sökt hjälp vid upprepade
tillfällen delvis med anledning av huvudvärken men också med primärt fokus på
andra besvär men att huvudvärken omnämnts. Undersökningar har gjorts vid olika
tillfällen men först när patienten hade neurologiska symtom av synnedsättning och
domningar i kroppen fann man orsaken till smärtan och symtomen. Ett aneurysm på
ett blodkärl var förklaringen och patientens skickas till ett akutsjukhus för operation
och omhändertagande. Man beklagar att patienten upplevde att hon inte lyssnades
på. Anmälaren har inte hörts av efter att hon tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1403-01386-44
Missad diagnos
En man undersöktes för en blödande tarm och friskförklarades. Två månader senare
genomfördes samma undersökning med en annan läkare och då fann man en
cancertumör. Mannen undrar hur detta kunde ske.
Åtgärd: Yttrande gavs av tillförordnad verksamhetschef. Denne besvarade de frågor
anmälaren hade ställt angående den andra tarmundersökningen som påvisade
cancer, bristande tolkmedverkan samt byte av läkare vid planerat besök. Angående
det felaktiga undersökningsresultatet skrev den tillförordnade verksamhetschefen
att det var ett misstag och hade gällt en annan patient. Anmälaren har efter att ha
tagit del av yttrandet inte återkommit inom angiven tid och ärendet avslutas.
V1403-01407-54
Fel information och nekad permission
En kvinna anser att en sjuksköterska vid en rättspsykiatrisk avdelning har ljugit för
henne gällande innehållet i journalen. Sjuksköterskan har också enligt henne sett till
att dra in hennes frigång samt permission. Hon vill byta sjuksköterska eller
avdelning.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från patientansvarig sjuksköterska och från
sektionschef. Under samtal bekräftade inte sjuksköterskan den information som en
kollega dokumenterat i journalsystemet. Hon informerade att hon läst den aktuella
journalanteckningen men inte innehållet om att kvinnan under en kväll inte
bedömdes som uppvarvad. Kvinnan har vid flera tillfällen, när hon infinner sig i ett
återinsjuknande dikterat vad hon vill att personalen ska skriva i journalen. Som
patientansvarig sjuksköterska är man skyldig att informera överläkare om
observationer som gjorts. Beslut om indragna permissioner och begränsningar i
frigång besluts enbart av överläkare. Som konsekvens av de bedömningar och
observationer som gjorts skulle förhållningssätt kring permissioner inte vara
annorlunda för kvinnan om hon bytte avdelning eller omvårdnadsteam. Efter det att
kompletterande yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet
avslutat.
Sida 13
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1403-01450-44
Lång väntan på behandling
En man kom till akutmottagningen för att han misstänkte att han höll på att få en
stroke. Han fick vänta i mer än sex timmar på behandling och en stroke utlöstes
under tiden. Mannen menar att han borde omhändertagits tidigare.
Åtgärd: Yttrande gavs av läkarchef. Denna svarade efter att ha tagit del av
journalanteckningarna. Man hade gjort bedömningen att alltför lång tid förflutit sen
symptomdebuten för att kunna sätta in propplösande behandling, detta hade
medfört risker i sammanhanget. Den färska proppens lokalisation enligt
magnetkameraundersökningen stämde inte med de symptom som fanns. Det fanns
flera ärr efter tidigare proppar. Ett högt blodtryck kunde konstateras och behandling
inleddes. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1403-01511-42
Läkemedelsbiverkan
En man sjukhusvårdades på grund av läkemedelsbiverkan från ett preparat han inte
skulle ha medicinerats med. Medicineringen påbörjades vid en geriatrisk klinik mot
demenssjukdom som han inte har. Mannen har kvarstående skador.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som förklarar att
verksamheten har rutiner gällande hur besked om diagnos och medicinering ges.
Genomgång om eventuella biverkningar ges och mannen uppmanades att avsluta
medicineringen vid uppkomna biverkningar och kontakta mottagningen för
uppföljning. Patienten fick biverkningar men återkom aldrig till enheten. Ingen
avvikelse i handläggningen av mannens vård ses. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter framfört att anmälan är gjord till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas vid förvaltningen enligt överenskommelse med anmälaren.
V1404-01616-42
Felförskrivet läkemedel
En kvinna förskrevs två felaktiga läkemedel av en specialistläkare inom urologi.
Preparatet skall endast användas av män.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en förklaring till
felförskrivningen, patienten innan kvinnan var en man. Således ett administrativt
misstag som beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1404-01618-58
Brister i utredning och diagnos
En man framför synpunkter på brister i utredning och felaktig medicinsk bedömning
vid läkarbesök på en specialistmottagning. Mannen sökte vård på grund av smärtor,
andfåddhet och trötthet, han var sedan tidigare hjärtopererad. Läkaren gjorde några
undersökningar och menade att mannen mådde bra. Han har nu fått besked från
annan specialistläkare att han måste opereras akut.
Sida 14
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på mottagningen. Av yttrandet
framgår att läkaren träffat patienten en gång, men att patienten tidigare haft
kontakt med annan läkare på mottagningen. De undersökningar som gjordes vid
besöket visade inte på någon förändring eller tecken på sjukdom. Av
journalanteckningar har läkaren kunnat utläsa att vissa blodvärden varit instabila
och detta skulle eventuellt kunna vara orsaken till att patientens tillstånd
försämrades relativt snabbt. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inkommit med synpunkter som skickas för kännedom till vårdgivaren. Anmälaren
önskar gå vidare i ärendet till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas
hos förvaltningen.
V1404-01631-63
Fel diagnos, bristande undersökning
En man framförde synpunkter på bristande undersökning och diagnostik. Den
bristande utredningen och undersökningen av vad som orsakade hans besvär ledde
till en operation som inte genomfördes på rätt sätt. Efter operationen förvärrades
mannens besvär och smärta vilket ledde till ytterligare en operation.
Åtgärd: Då förvaltningen inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren så
avslutas ärendet.
V1404-01644-59
Komplikationer efter vaccinering i höger arm
En man beskriver att han fick en vaccination mot influensa i höger arm. Efter någon
dag sträckte han sig efter en kasse varpå armen svullnade upp, blev varm och
värkte. Söker kontakt med mottagningen flera gånger men ingen läkare kan
undersöka honom eller svara på frågor. Blir senare uppringd och otrevligt bemött,
bland annat anges att vaccin aldrig ges i höger arm. Vid kontakt med husläkare
ordnas röntgen som visar att muskeln är av. Får sjukgymnastbehandling fyra
gånger. Armen förbättras men är inte helt bra och mannen tappar ett duschhandtag
som faller så illa att två tänder skadas.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig. Han förnekade att
anmälaren varit aktuell i verksamheten, varken vid filialen eller någon annan stans.
Efter begäran om kompletterande yttrande rörande information som styrker att
anmälaren blivit vaccinerad vid filialen har verksamheten inte hörts av trots flertalet
påminnelser. Anmälaren har inkommit med ännu en skrivelse samt dokumentation
rörande komplikationerna. Eftersom verksamheten inte svarar patientnämndens
förvaltning överförs ärendet enligt överenskommelse med anmälaren till
Inspektionen för vård och omsorg för fortsatt handläggning. Ärendet avslutas.
V1404-01703-44
Komplikationer i samband med operation
En man opererades för en höftfraktur och drabbades av ett flertal komplikationer i
efterförloppet.
Åtgärd: Ärendet anmält även till Inspektionen för vård och omsorg samt
patientförsäkringen LÖF. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag
och verksamhet och därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
Sida 15
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1404-01800-50
Bristande vård och remittering
En kvinna inkom med ambulans till akutsjukvården med svullen och röd fot, med
varbildning i sår och död vävnad runtomkring. Personalen där var upprörd och
uttryckte vanvård då hela underbenet var rött. Kvinnan fick intravenös antibiotika
och dropp. Vid utskrivningen missade sjukhuset att överrapportera hemgång till
distriktssjuksköterskan. Inga mediciner gick därmed att frambringa på så kort tid.
Då distriktsjuksköterskan hade begränsad tid fick anhörig ringa sjukhuset och be om
behandlingsmeddelande om sårläggning, epikris och läkemedelslista för fortsatt vård
i hemmet. Trots att sköterskan sedan besökte patienten uppmärksammades inte att
patienten hade dagliga kräkningar och var gul på grund av höga levervärden.
Organtransplantation av lever och njurar var enda möjligheten till överlevnad, men
utesluts på grund av hög ålder och sviktande hälsa. Kvinnan avled. Inga
anteckningar i journalen av distriktssjuksköterska finns.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vårdcentralen avvisas att vårdcentralen skulle ha
försummat patienten. Innan inläggningen på akutsjukhus besöktes kvinnan av
sjuksköterska som inspekterade fötterna och bedömde att de såg fina ut. Efter
hemgång fick kvinnan flera omläggningar i veckan via besök av sjuksköterska.
Gulheten i hyn föranledde provtagning och remiss till akutsjukhus. Sjuksköterskan
sände kvinnan till akutsjukhus för inläggningen redan innan remissen kom till
användning. Anmälaren inkommer muntligen med synpunkter på att sjuksköterskan
inte uppmärksammade att foten hade infekterat sår och att patienten inte tålde
antibiotikan. Anmälaren avsåg att inkomma med genmäle för att begära ett
kompletterande yttrande. Då detta inte har inkommit väljer förvaltningen att avsluta
ärendet.
V1404-01844-52
Fel diagnos, ej lyssnat till
En kvinna sökte vården upprepade gånger på grund av sprängande huvudvärk.
Vården avfärdade henne och sa att hon skulle vila då hon var för stressad. Kvinnan
svimmade kort tid efter och slog i huvud och hamnade med ambulans på sjukhuset.
Kvinnan skickas hem efter en dag på sjukhuset men inte heller denna gång
röntgades kvinnan. En tid gick och kvinnan sökte akuten på nytt då hon hade hög
feber. Denna gång insisterade hon på att få röntga huvudet och det visade sig att
hon led av en varböld i huvudet som hade orsakats av ett fästingbett. Dessutom
upptäcktes en skallfraktur som kvinna ådragit sig när hon svimmade. Allt detta har
orsakat ett långt lidande för kvinna då vården inte lyssnat på henne och utrett
henne grundligt. Detta har förändrat hennes liv och ekonomi.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschefen för verksamhetsområdet
intern medicin. Han beklagar att det tog så lång tid att komma fram till rätt diagnos.
Man anser ändå att man handlagt vårdtillfällena på ett korrekt sätt då den åkomma
som kvinnan drabbats av är svår att diagnosticera. Anmälaren har inte hörts av
inom angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1404-01863-50
Lämnar dödsbesked på sal för fyra
En äldre kvinna med bakteriell infektion fick ligga på en sal med fyra patienter vilket
anhörig ansåg anmärkningsvärt. Utskrivning och överrapportering till vårdcentral
meddelades till anhörig vara under kontroll vilket inte var fallet.
Sida 16
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Distriktssjuksköterskan var ovetandes och inga mediciner (antibiotika och
smärtlindring) följde med patienten hem. Kvinnan inkom igen till akutsjukhuset för
utredning då hon kräkts och var gul. Enda chans till överlevnad var
organtransplantation vilket uteslöts på grund av hög ålder. På en sal om fyra
patienter informerades kvinnan av läkare, inför sina och andras anhöriga, att hon
inte skulle överleva och att hon skulle få tillbringa sin sista tid på hospice.
Åtgärd: I inkomna yttranden framförs en förståelse för anhörigas besvikelse över de
brister som skett och detta beklagas. Att lämna allvarliga besked ska ske enskilt och
i detta ärende har vården misslyckat. För att minimera att det ska hända igen så har
verksamhetschefen tala med samtliga chefer och att de regelbundet ska ta upp
frågan om patientens integritet med sina medarbetare. Samtal har skett med de
som tjänstgjorde under patientens vistelse. Angående utskrivningen råder det ingen
tveka om att vården missat att överrapportera till distriktssjuksköterska. Befintliga
checklistor har aktualiserats och tagits upp på möte för att förbättra rutinerna. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1404-01935-44
Bristande bemötande
En man beskriver mötet med vårdpersonal i samband med hustruns utredning på en
vårdcentral. Mannen anser att bemötandet och kommunikationen vid vårdcentralen
kan ifrågasättas. Anmälaren hade skrivit brev till ansvarig läkare som inte
besvarats.
Åtgärd: Anmälaren ombads i brev att kontakta förvaltningen för en eventuell
handläggning av ärendet. Då anmälaren inte avhörts avslutas ärendet.
V1404-01947-42
Felmedicinerad vid hudutslag
En man med hudutslag sökte vård hos husläkaren och fick salva som han
försämrades av. En annan husläkare ordinerade antibiotika och en annan salva som
hjälpte honom. Mannen är arg eftersom den första läkaren gjorde en mycket enkel
undersökning och ställde fel diagnos.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som bedömer
handläggningen som korrekt och beklagar att sveda och klåda uppkommit under
läkningstiden. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter återkommit till
förvaltningen med önskan om att ärendet avslutas.
V1404-01959-52
Nekad behandling
En ung man är kritisk till att han inte fått den vård och behandling den behöver av
barn- och ungdomspsykiatrin. Han har upplevt trauman men hans behandlare har
inte ansett att ynglingen har varit i behov av insatser. Dessa har mannen fått från
annat håll på utomstående personers initiativ.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från barn och ungdomspsykiatrisk mottagning. Av
yttrandet framgår att vården anser att man gjort en korrekt bedömning. Ungdomen
och hans ombud har inte hörts av efter utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
Sida 17
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1404-01982-50
Brister i provsvar och remisser
En kvinna har synpunkter på vården under pågående fertilitetsutredning som drar ut
på tiden. Utlovade provsvar har inte lämnats ut, kvinnan har upprepade gånger fått
ringa och påminna vården i olika ärenden, hon har inte blivit uppringd som hon
utlovats, remisser har inte lagts in i systemet så laboratoriet har inte kunnat ta
prover, recept finns inte registrerade så hon har inte kunnat hämta ut medicin.
Kvinna vill inte gå kvar hos vårdgivaren.
Åtgärd: I flertalet yttranden från vården beklagas händelsen och de omständigheter
som orsakat lidande för paret. Tydliga kommunikationsbrister inom verksamheten
finns. En händelseanalys har genomförts. Ett förbättringsarbete har påbörjats för att
optimera kommunikationen mellan personalen och för att öka kunskaperna
avseende utredning och rutiner. Kommunikationen mellan journalsystem kommer
att ses över. Ett samarbete med ett akutsjukhus har påbörjats. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1404-01996-59
Komplikationer av insatt preventivmedel
En kvinna fick en ny spiral insatt. Komplikationer med infektion uppstod. Infektionen
behandlades och en ny spiral sattes in. Samma komplikationer uppstod igen, varför
även denna togs ut och behandling sattes in. Kvinnan framför att prover visat att
infektionen kvarstår och hon behandlas för det. Vill nu inte ha preventivmedel och
anser sig felbehandlad.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från tf verksamhetschefen. Hon bekräftar
händelseförloppet som anmälaren beskriver. Vidare förklaras undersökningar,
bedömningar och åtgärder som gjordes i samråd eller enligt önskemål från
patienten. I yttrandet förtydligas att den kvarvarande infektionen efter
undersökningar och prover visade sig vara en urinvägsinfektion som krävde
behandling. Sammantaget bedöms att hanteringen varit korrekt. Anmälaren har
efter att ha tagit del av yttrandet inte framfört något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1404-02009-50
Bristande tillgänglighet och bemötande
En anhörig ringde en vårdcentral för en kvinnas räkning. Kvinnan hade pågående
kramper. Anhörig förklarade att han ville bli uppringd av en läkare för att ställa
frågan om kvinnan kunde höja sin medicindos. Personen han talade med hade
mycket bråttom och lyssnade inte till mannen. Först efter 13 dagar kontaktades han
av läkaren. Anmälaren hade då fått hjälp via annan vårdgivare att förmedla kontakt
med läkaren och framföra behovet av förändrad medicindos.
Åtgärd: I inhämtat yttrande framkommer att anhörig ringt för provsvar. Då
proverna inte beställts från vårdcentralen hänvisades anhörig till annan vårdgivare.
Någon telefontid till läkare bokades aldrig. Anmälaren inkommer med genmäle där
han förtydligar att han inte ringde för att få provsvar, utan för att få en telefontid
med läkare. I kompletterande yttrande vidhåller sjuksköterskan att hon uppfattade
att mannen ville ha provsvar och att hon ej uppfattade att han önskade en telefontid
till läkare. Verksamhetschefen beklagar att sjuksköterskan missuppfattat den
anhörige. Anmälaren framför på telefon till förvaltningen att han inte är nöjd med
Sida 18
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
yttrandet då vården inte har förstått problematiken att sjuksköterskan inte tog sig
tid att lyssna till mannens behov. Anmälaren väljer att avsluta ärendet.
V1404-02012-42
Brister i märkning av läkemedelsförpackningar
En kvinna förskrevs ögondroppar av husläkaren. Enligt kvinnan hade hemtjänsten
fått ge dessa ögondroppar tidigare, men inte längre. Kvinnan och anhöriga hade
noterat att hemsjukvården inte skrev datum på nyöppnade medicinflaskor.
Dessutom öppnas flera flaskor samtidigt. Klagomål framfördes till vårdcentralen
men ingen förbättring sågs. Kvinnan har dostjänst och flera felaktigheter noterades.
Vid ett tillfälle hittades en dospåse tillhörande en annan patient.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och
framför en beklagan över hela händelsen som kommer att lyftas på ett
personalmöte. Det är ytterst viktigt att fördelning av läkemedel sker på ett korrekt
sätt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1404-02015-44
Missad diagnos
Anmälaren hade kontaktat Sjukvårdsupplysningen angående symptom på stroke.
Sjukvårdsupplysningen rekvirerade ambulans till akutsjukhus. Anmälaren fick vänta
en timme på att sjuksköterska skulle undersöka honom och sedan mer än åtta
timmar innan en läkare undersökte honom och han skickades till röntgen och
avdelning. Han hade då utvecklat en stroke.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Läkaren beskrev de bedömningar som gjordes
efter att anmälaren kommit till vårdavdelningen och de undersökningar som
genomfördes där. Läkaren kommenterade att en strokediagnos inte hade satts efter
de genomförda undersökningarna och att den behandling som gavs var anpassad till
en annan medicinsk situation. Anmälaren var inte nöjd med yttrandet men har inte
hörts av inom angiven tid med aviserat genmäle varför ärendet avslutas.
V1404-02022-63
Skadad i ansiktet på sjukhuset, ingen vet hur
En kvinna vårdades på sjukhus. Under vårdtillfället skadades hon i ansiktet vid ett
fall och ingen visste vad som hade hänt. Kvinnan var orolig för att vara allvarligt
skadad och upplevde att hennes skada inte undersöktes ordentligt.
Åtgärd: Av inkommet yttrande framgår det att på avdelningen har man en rutin om
att göra fallriskbedömningar av varje patient men att detta inte gjorts för patienten.
På kvällen innan fallet hade patienten fått sina kvällstabletter tillsammans med en
sömntablett och sedan gått och lagt sig. Personalen hittade patienten på golvet
tidigt på morgonen. Med anledning av att det saknades en fallriskbedömning för
patienten har avdelningschefen tagit upp frågan på ett möte och understrukit vikten
av att riskbedömningen utförs. Resultatet ska dokumenteras i journalen och detta är
information om patienten som ska rapporteras vidare till nästa arbetspass.
Anmälaren har inte hörts av efter att en kopia av yttrandet har översänts. Ärendet
avslutas.
Sida 19
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1404-02024-50
Bristande vård och behandling
En äldre kvinna med svullen och röd fot med ett djupt varigt sår skickades av
sjuksköterska till en närakut. Anhöriga ifrågasatte om detta inte krävde
inneliggande vård vilket sjuksköterskan avfärdade. På närakuten var de undrande
över vad patienten gjorde hos dem och sände henne med ambulans till akutsjukhus.
Där fick hon intravenös antibiotika och dropp och genomgick en kirurgisk
behandling. Anhöriga ifrågasätter vården i hemmet och sjuksköterskans handling.
Åtgärd: I inkommit yttrande beklagas det inträffade och det framkommer att
anhörigs skrivelse pekar på en rad felaktigheter i vårdkedjan. Ansvariga för
patienten fanns inte tillgängliga då det var jourtid. Då sjuksköterskan bedömde att
en läkare behövdes kontaktas för eventuell antibiotikabehandling kontaktades
närakuten. Rutinen vid tillfället var att kontakta jourläkare. Om sjuksköterskan hade
gjort så hade det om möjligt blivit ett besök mindre i vården, vilket hade varit
mindre påfrestande för patienten. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1404-02026-34
Behandling
En kvinna anser att hon vid flera tillfällen blivit illa behandlad av vårdpersonal inom
primärvården. Hon kontaktade sin husläkarmottagning och bad om en tid till för ett
läkarbesök, men ingen ringde tillbaka och erbjöd henne en tid. Kvinnan uppger att
hon därefter fick en hjärtinfarkt.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från verksamhetschef vid husläkarmottagning
framkommer att kvinnan fått en telefontid till läkare för att diskutera ortopediska
besvär. Vid telefonsamtalet med läkaren framkom det inga andra alarmerade
symtom som skulle tyda på att kvinnan hade någon hjärtsjukdom. Kvinnan var inte
nöjd med yttrandet och hade för avsikt att återkomma till förvaltningen men då hon
inte hört av sig på flera månader avslutas ärendet.
V1404-02052-63
Ej lyssnad på
En man har i flera år sökt vård för tarmproblem utan att hans besvär tagits på
allvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälningsblanketter skickades till anmälaren för skriftlig anmälan. Ärendet
avslutas då ingen anmälan inkommit.
V1404-02058-44
Bristande behandling
En man beskriver att han opererats i låret utan bedövning. Han kunde inte ligga still
på grund av smärtan men fick bara tillsägelsen att hålla sig stilla då han
protesterade.
Åtgärd: Telefonsamtal med hustrun. Maken har nyligen avlidit och hustrun anser att
ärendet kan avslutas i befintligt skick.
Sida 20
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1404-02084-52
Missda diagnos
En kvinna sökte för huvudvärk och balansrubbningar som hon hade lidit av en
längre tid och även sökt vård för men inget hade hjälpt. Specialisten som kvinnan
träffade gjorde en balansutredning och rådde kvinna att föra ett mer aktivare liv.
Det visade sig sen att kvinna led av en varbildning i huvudet.
Åtgärd: Yttrande inhämtades av berörd verksamhet. Verksamhetschefen beklagar
att man inte kunde hitta rätt diagnos då de symtom som senare ledde till att rätt
diagnos ställdes inte fanns vid undersökningstillfället. Vid aktuellt besök gjordes
dock en noggrann undersökning och verksamhetschefen kan inte se att man brustit
i sin handläggning. Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit inom utsatt
betänketid.
V1404-02085-52
Missad diagnos
En kvinna sökte upprepade gånger för svår huvudvärk men blev hemskickad med
rådet att ta värktabletter och att ta det lugnare. Det visades sig sen att kvinnan
hade en varbildning i huvudet efter ett fästingbett.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd verksamhetschef för vårdcentralen. Hon
redogör för att anmälaren sökt hos flera vårdgivare och genomgått flera
undersökningar på andra mottagningar. Därför vidtog man inga akuta åtgärder.
Mottagningen medverkade till att sjukskriva anmälaren och rådet gavs att
återkomma om ingen förbättring inträtt. Anmälaren har inte hörts av efter utgången
betänketid. Ärende avslutas.
V1404-02089-54
Fick inget samtalsstöd
En kvinna ringde ett psykiatriskt akutteam som hänvisade henne till
polismyndigheten för att kvinnan kände sig förföljd. Hon fick inget samtalsstöd.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter att förvaltningen har kontaktat anmälaren som
berättar att hon återkommer till förvaltningen när hon orkar.
V1405-02119-44
Behandling på akutsjukhus
En man ansåg sig inte ha fått hjälp av vården under lång tid. Han hade i samband
med sjukdom tappat minnet och hade sedan fått mardrömmar av händelser i
samband med omhändertagande. Detta hade orsakat stora konsekvenser för
mannen, socialt och ekonomiskt. Besvären visade sig ha sin grund i återkommande
urinvägsinfektioner med förvirringar som följd. Han ifrågasätter bristen på vård och
önskar ersättning för sveda och värk.
Sida 21
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen LÖF. Flera
informerande samtal har förts med anmälaren. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1405-02132-49
Nekas besök trots valfrihet
Anmälaren nekades besök vid beroendemottagning trots gällande valfrihet.
Åtgärd: Av yttrande framgick att beroendemottagningen inte var bekant med
gällande valfrihet inom beroendevården. I yttrandet framfördes att mottagningen
inte hade möjlighet att överta patienten och anmälaren hänvisades till den
mottagningen som han tidigare fått behandling vid. I telefonsamtal med anmälaren
framgick det dock att den mottagning som han tidigare velat avsluta kontakten med
nu var lyhörd för hans behov och att han därmed var nöjd med den kontakten.
Ärendet avslutas.
V1405-02162-63
Bristande vård i livets slut
En kvinna vårdades i livets slutskede. Anhöriga framförde synpunkter på att
kvinnans behov av vård inte tillgodosågs. Anhöriga upplevde att kvinnan plågades i
onödan då hon inte fick den läkemedelsbehandling hon behövde.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att man
gjort en intern utredning utifrån vad som framkommit i anmälan. I yttrandet säger
man också att anmälaren är välkommen att kontakta ansvariga för en genomgång
av dokumentationen av omvårdnaden av hennes mamma. Det medicinska ansvaret
för vården ligger på en annan verksamhet då den patientansvariga läkaren kommer
som konsult till vårdenheten och en kopia av anmälan lämnats dit. Anmälaren
lämnade synpunkter i ett genmäle. Av detta framgår det att anmälaren saknar svar
på flera frågor och att hon inte fått svar från den verksamhet ansvarig läkare
representerar. Ett kompletterande yttrande begärdes från vårdenheten. I detta
beskrivs att patientens tillstånd försämras dag för dag och vilka vårdinsatser som
utförts. Vidare framförs att bemanningen under den aktuella perioden var
avdelningens ordinarie bemanning och att personlen har kompetens i och erfarenhet
av att ta hand om patienter i livets slutskede. De frågor som framfördes i genmälet
besvaras till viss del men anmälaren hänvisas också till den verksamhet läkaren
representerar. Anmälaren inkommer med ytterligare ett genmäle. Av detta framgår
det att hon önskar att yttrande ska begäras från den verksamhet den ansvariga
läkaren representerade och att en kopia av genmälet ska bifogas avslutsskrivelsen. I
genmälet vidmakthåller hon att man inte haft ett inskrivningssamtal tillsammans
med anhöriga som tidigare påståtts och detta borde hållits om så bara för att
informera om verksamhetens rutiner och arbetssätt. Anmälaren framför också att
hon inte fått träffa läkaren under moderns vistelse och att då hon sökt läkaren per
telefon har det tagit flera timmar innan hon fått kontakt med denne. De
vårdinsatser som beskrevs i det kompletterande yttrandet kom till efter att
anmälaren insisterat på att de skulle utföras. Angående önskad
läkemedelsbehandling i livets slutskede anser anmälaren att alla läkemedel gavs för
sent då personalen hela tiden behövde konsultera den icke närvarande läkaren med
fördröjning som följd. Anmälaren önskar att ärendet avslutas och att genmälet
bifogas avslutskrivelsen.
V1405-02163-63
Sida 22
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Bristande omhändertagande och bemötande
En kvinna skickades med ambulans till akutmottagningen direkt från läkarbesöket i
primärvården. På akutmottagningen ville man skicka kvinnan vidare till en annan
vårdgivare med inriktning på geriatriska patienter utan utredning, sjuksköterskan på
avdelningen dit patienten skulle ha skickats vägrade ta emot patienten då
utredningar inte hade gjorts. När kvinnan slutligen utretts visade det sig att hon var
svårt sjuk och att hon hade behov av vård på sjukhuset i nästan en månad.
Anmälaren framför synpunkter på bristande utredning och omhändertagande samt
bristande bemötande.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd verksamhet och två yttranden inkom. I det
första framför man ett beklagande om att anmälaren inte var nöjd med bemötandet
på akutmottagningen och att man hoppas att man var nöjd med den vård som gavs
på sjukhuset. Avslutningsvis framförs det en viss förståelse för den svåra
situationen med ett hastigt framskridande sjukdomsförlopp. Av det andra yttrandet
framgår det att patienten var remitterad till en utredning av eventuell
demenssjukdom sedan tidigare och att man utifrån detta bedömde att patienten
borde vårdas på en geriatrisk klinik. Den geriatriska kliniken hade i detta fall nekat
till att ta emot patienten då de saknade neurologbedömning vilket ledde till att
patienten lades in för neurologisk utredning. Ett genmäle med begäran om
kompletterande yttrande inkom. Av genmälet framgår det att hon önskar ett
förtydligande rörande om ansvarig läkare fortfarande anser att hennes mor borde ha
vårdats på en geriatrisk klinik. Vidare understryker hon att patientens syster hade
tagit illa vid sig vid kommentaren om att till detta sjukhus kommer bara sjuka och
döende. Anmälaren frågar om man brukar säga så till anhöriga. Ett kompletterande
yttrande begärdes och av detta framgår det att man anser att vård på en geriatrisk
klinik då det gällde en begynnande demenssjukdom hade vara en lämplig vårdnivå
utifrån personalens kompetens om geriatriska sjukdomar och möjligheten att
konsultera en neurologspecialist fanns vid behov. Avslutningsvis framförs en ursäkt
rörande det olyckliga uttrycket om att bara sjuka och döende kan vårdas på
sjukhuset. En kopia av det kompletterande yttrandet skickades till anmälaren.
Anmälaren inkom med ett avslutande genmäle som hon önskade få bifogat till
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1405-02178-34
Kränkande intyg
En kvinna har synpunkter på att en kurator vid en psykiatrisk mottagning i ett intyg
till en domstol skrivit kränkande uppgifter. Kvinnan känner sig uthängd och undrar
om en personal verkligen får skriva ett sådant intyg. Det är kvinnans son som har
en behandlingskontakt på mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon skulle återkomma med en underskriven anmälan men återkommer via e-post
att ärendet är klart. Ärendet avslutas.
V1405-02203-54
Ingen hör av sig samt inget intyg utfärdas
En kvinna önskar få hjälp med att få ta del av sina journaluppgifter från flera
vårdgivare men inte kan specificera för vilka perioder dessa skulle gälla.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan informerats om att hon får inkomma med
specificerad skrivesle om hon önskar hjälp med att kontakta de fem olika vårdgivare
Sida 23
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
som hon uppger. Då anmälaren senare inte avhörts inom överenskommen tid
avslutas ärendet utan vidare åtgärd.
V1405-02207-52
Bristande behandling
En mamma till en liten flicka som har ämnesomsättningsproblem anser att
sjukvården inte har gjort tillräckligt för hennes barn. Hon önskar ett möte med
ansvariga.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats av verksamhetschef och flera överläkare. Vården
lämnar redogörelse för genomförda och planerade behandlingar. Verksamhetschefen
har lovat att kontakta modern och är även beredd till att delta i en multidisciplinär
konferens för att samordna så att flickan får den bästa möjliga vården. Mamman har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1405-02214-54
Dålig tillgänglighet samt hantering av remiss
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
inte har brytt sig om hennes vård. Läkaren bokar inget nytt besök och har dröjt med
att skicka en remiss under flera månader.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1405-02237-59
Synpunkter på bemötande & provtagningsrutin
En kvinna kontaktar mottagningen för att få lämna prov på distans. Efterfrågar
därför en remiss, men möts av ovilja och krångel. Kvinnan har talat med ansvarig
vid tidigare tillfällen om samma sak. Denne framför att "de aldrig lär sig". Kvinnan
anmäler på grund av att situationen upprepar sig, vilket hon finner helt
oacceptabelt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beskriver att
information från anmälaren vid några tillfällen krävt att hon vidtagit åtgärder för att
tillgodose rättmätiga önskemål från anmälaren. Vidare förklaras relationen mellan
anmälarens önskemål och gällande formella villkor i verksamheten rörande andra
tillfällen då anmälarens önskemål inte tillgodosetts. Anmälaren är inte nöjd med
svaret och önskar kompletterande yttrande över vad verksamhetschefen gjort för
att förbättra tillgängligheten under den tid som hon haft kontakt med mottagningen.
I kompletterande yttrande besvaras anmälarens uttryckliga frågor en efter en.
Vidare beskrivs att man förbättrat tillgängligheten med öppen mottagning men att
fler organisatoriska åtgärder behövs för att ytterligare förbättra tillgängligheten till
läkartider. Anmälaren har tagit del även av det kompletterande yttrandet och
framför därefter inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1405-02267-42
Sida 24
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Infektion i led efter injektion
En kvinna fick injektion i en axelled av husläkaren. Hon noterade att läkaren inte
använde handskar eller tvättade området innan injektionen. Tre stick krävdes innan
det blev rätt. Dagen efter fick hon hög feber och sjukhusvård krävdes med
antibiotika för att häva infektionen. Kvinnan har tidigare sökt för kroppssmärtor som
aldrig utreddes. Hennes företagsläkare konstaterade senare att hon led av
utmattningsdepression.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och ger
en medicinsk förklaring till handläggningen av behandlingsansvarig läkare. Kvinnan
remitterades till ortopedspecialist samma dag. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och har därefter framfört att hon önskar ärendet avslutat.
V1405-02283-58
Komplikationer efter förlossning
En kvinna framför att hon efter en förlossning fått stora besvär med inkontinens.
Hon ifrågasätter personalens handläggning av förlossningen samt av de besvär som
hon påtalade. Hon ifrågasätter den bedömning som läkare på en
specialistmottagning gjort av hennes tillstånd. Läkaren har gjort bedömningen att
patienten inte kan opereras, anmälaren önskar en förnyad medicinsk bedömning.
Anmälaren har även synpunkter på läkarens bemötande.
Åtgärd: Svar har inkommit från områdeschefen, behandlande läkare samt från
berörd barnmorska. Av yttrandet från områdeschefen framgår en detaljerad
beskrivning av förlossningen samt av de bedömningar och behandlingar som
gjordes. Då patienten hade fortsatta uttalade besvär med inkontinens remitterades
hon till specialistmottagning för bedömning. Områdeschefen beklagar om patienten
uppfattat att det fanns olika åsikter gällande frågan om operation. Beslut om
operation kräver noggranna förberedelser och undersökningar och tiden i sig har
också en läkande effekt. Det framgår även att patienten haft ett återbesök till annan
läkare på kliniken som kan räknas som en second opinion. Områdeschefen hoppas
att patienten i och med detta känner att hon blivit väl omhändertagen. Av yttrandet
från behandlande läkare framgår en beskrivning av de bristningar patienten fick vid
förlossningen samt hur dessa åtgärdats. Hon beklagar de svåra besvär som
patienten fick efter sin förlossning. Av yttrandet från barnmorskan framgår
händelseförloppet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att hon önskade inkomma med synpunkter. Då inga synpunkter inkommit
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick hos förvaltningen.
V1405-02305-54
Psykiatrin kom inte på hembesök trots löfte
En mor är kritisk till att flera psykiatriska mottagningar har nekat hennes myndiga
son vård och behandling. Sonen fick till slut kontakt från ett mobilt team som lovade
att komma och besöka honom i hemmet. Ingen har hittills hört av sig till honom.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1405-02330-52
Sida 25
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Sent inställd operation
Anhöriga till en flicka med smärttillstånd har klagomål på inställd operation. Flickan
var inskriven och uppsatt för akut operation när den ställdes in med kort varsel.
Utan förklaring skickades flickan hem med ett nytt operationsdatum långt fram i
tiden. Flickan är under tiden sängliggandes och erbjuden mer smärtlindring.
Åtgärd: I yttrandena beklagar man vad flickan och hennes familj råkat ut för. Man
redogör för turerna för de inställda operationerna vilket bland annat beror på
bristande operationskapacitet. Flickan är nu opererad. Dessutom har man utsett en
läkare som nu har huvudansvaret att följa upp henne. Anmälaren har inte hörts av
efter utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1405-02333-52
Nekad behandling
En man som drabbades av återkommande magsår på grund av tidigare
läkemedelsbehandling. Han vill veta varför han inte får någon hjälp när han söker
akut då blödningarna kan uppstå spontant. Mannen har en neuropsykiatrisk
diagnos. När han var på sjukhuset fick han divergerande besked om hur han skulle
göra och då valde han att åka hem i stället.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. Verksamhetschefen uppger att alla har
rätt till lika vård och att sjukvården måste ta speciell hänsyn till patienter som har
en neuropsykiatrisk diagnos. All omvårdnadspersonal har fått gå på utbildning för
att bättre kunna bemöta patienter med särskilda behov. Man kommer även lyfta upp
händelsen på arbetsplatsmöten i syfte att förhindra att sådana episoder upprepas.
Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1405-02336-54
Undrar om personal i psykiatri får träffas privat
En anmälare undrar om personal får umgås med varandra privat och om det inte
finns risk att man håller varandra om ryggen vid någon anmälan mot någon av dem.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1405-02354-42
Oklarheter kring medicinering, bemötande
En kvinna upplever oklarheter kring medicineringen vid en psykiatrisk mottagning.
Läkaren höjer och sänker dosen så hon försämras i sin psykiatriska sjukdom. Tillslut
krävdes sjukhusvård. Den kurator hon samtalar med är hon inte nöjd med. Kvinnan
önskar fortsatt vård på vårdcentralen eller ett läkarbyte.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som framför att det är
olyckligt att kvinnan är missnöjd med kontakten, vilket läkaren själv inte upplevt.
En medicinsk förklaring ges till slutenvård, dosjustering samt problematiken kring
att förskriva beroendeframkallande mediciner. Kvinnan har remitterats till annan
mottagning enligt önskemål. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
Sida 26
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1405-02359-50
Missad diagnos
En man drabbades av magbesvär. Trots att han inte kunde tömma tarmen, kräktes
dagligen och hade smärtor menade vården att det berodde på stress och han fick
syradämpande läkemedel. Mannen förlorade mycket i vikt då han inte kunde äta.
Mannen kommer nu att få större delen av magsäcken bortopererad på grund av ett
magsår som pågått under mycket lång tid. Detta orsakat av bakterier som inte
upptäcktes av vården.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från vården framkommer att mannen varit
svårundersökt på grund av ulkningar, att han hade svårt att ligga still, att maginnehåll förhindrade fri sikt och på grund av för mycket gaser i buken. Då mannen
senare gått ner mycket i vikt och värk kvarstod togs symptomen på allvar och
vidare underökningar genomfördes. Upplevelsen av att inte har blivit lyssnad till
beklagas. Anmälaren har efter att hon tagit del av yttrandet framfört att hon är
besviken på svaret och önskar inkomma med en avslutsskrivelse med sina
kommentarer. Då denna inte inkommit på fyra månader avslutas ärendet.
V1405-02367-50
Komplikation vid undersökning
En man genomgick en undersökning av hjärtat. Under pågående undersökning fick
han hjärtstopp. Vid utskrivningen fick han inte träffa sin patientansvarige läkare och
därmed inte svar på sina frågor. Mannen har ringt kliniken och bett om sin journal
men fått beskedet att läkaren inte är där och det är han som lämnar ut den.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen och behandlande läkare på
akutsjukhuset, hjärtkliniken. Anmälaren drabbades av en kortvarig svimning i
samband med en operation som utfördes via pulsådern. Anmälaren och hans familj
har upplevt stor oro efter det inträffade vilket naturligtvis beklagas. De har fått
upprepad information om att det inträffade inte är något farligt. Det har efterfrågats
ett uppföljande samtal med ansvarig läkare men tyvärr har de ringt om varandra
och kallelse som skickats har kommit fram för sent. Samtal med familjen har nu ägt
rum. Beklagar även att det har varit svårt för anmälaren att få ut sina journalkopior.
Hjärtkliniken kommer att se över sina rutiner och se till att utskrivande läkare har
full information om genomgångna ingrepp så att patienterna kan få bra information
och känna sig trygga vid utskrivningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1405-02417-50
Hjälpmedel uthämtade i patientens namn
En kvinna var i behov av ortopediskt anpassade skor. När hon skulle hämta ut
skorna nekades hon först med hänvisning till att hon redan har fått de två par skor
som hon har rätt till under ett år. Det visade sig att någon annan hämtat och betalat
ortopediskt anpassade skor i kvinnans namn. Hon efterfrågar rutiner för att
säkerställa att rätt person får rätt saker.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från handläggaransvarig på ortopedteknisk
verksamhet och från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avtalsenheten. Anmälaren
har enligt remiss fått ut två "halvsko", direkt av läkaren, vilket kanske inte
Sida 27
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
uppfattades som skouttag då det inte var uttag av skor på ortopedteknisk
verksamhet med patientavgift. I det elektroniska systemet registreras dessa som
uttag av behandlingsskor. I fråga att anmälaren menar att skor ska ha lämnats ut
till annan patient i anmälarens namn kan de konstatera att så inte har skett.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och är nöjd med svaret. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1405-02430-62
Bristande information, hygien och omvårdnad
En kvinna hör av sig angående sin make som varit inlagd på sjukhus. Under en
veckas tid blev han flyttad tre gånger mellan avdelningar. Hygienen på sjukhuset
var mycket bristfällig och en bråkig medpatient var mycket störande och gjorde att
mannen under två nätter inte kunde sova. Mannen blev inte tvättad på en hel vecka
och hustrun fick ingen information om vården av sin man.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från de två berörda sjukhusavdelningarna. Den ena
avdelningen beklagar att vården, omhändertagandet och informationen inte
upplevts som tillfredsställande. Man meddelar att städningen varit under översyn
och förhoppningsvis kommer att förbättras efter detta. Den andra avdelningen
svarar att mannen flyttades från sin hemavdelning på grund av platsbrist, men
skickades tillbaka så fort det fanns en ledig vårdplats. Man medger att rutinerna
kring att erbjuda möjligheter till adekvat hygien med dusch eller tvätt inte följts till
fullo och beklagar att patienten inte fått tillräcklig information. Man beklagar också
det obehag patienten utsattes för i form av störningar från en medpatient.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1405-02433-62
Blir inte kontaktad av vårdcentral
En kvinna har upprepade gånger försökt komma i kontakt med en mottagning utan
resultat. Hon har blivit lovad att hon ska bli kontaktad, men ingen återkommer. De
provsvar kvinnan väntar på har hon inte fått något svar på.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och aktuell läkare, som menar
att det uppstått ett missförstånd, vilket man beklagar. Läkaren menar att det
överenskommits att patienten skulle återkomma till mottagningen och då få en
återbesökstid. Anmälaren har meddelat att hon är mycket missnöjd med yttrandet,
vilket noteras i det avslutande brevet till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1405-02436-34
Ej lyssnad till
En kvinna har synpunkter på att läkare inte lyssnat till henne då hon bad om att få
en medicin som hon tidigare ordinerats för högt blodtryck. Hon har även bett om ett
färdtjänstintyg som läkaren vägrat att skriva.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från enhetschef och medicinsk ansvarig läkare vid
vårdcentral framkommer det att kvinnan endast varit på besök hos en
diabetssköterska. Vid den uppgivna tidpunkten då kvinnan skrivit att hon talat med
namngiven läkare var hon listad på annan vårdcentral. Vid genomgång av bokningar
och vårdkontakter finns inga ytterligare vårdkontakter namngivna. Man undrar om
kvinnan misstagit sig. Kvinnan var dock inte nöjd med yttrandet utan hade för
Sida 28
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
avsikt att återkomma till förvaltningen men då hon inte hörts av på flera månader
avslutas ärendet.
V1405-02437-50
Bristande bemötande
En man fick remiss till akutsjukhus. Efter behandling på akutsjukhuset ska han
följas upp av remittent. När han ringde upplevde han dem inte tillmötesgående. Han
vill veta hur uppföljningen kommer att se ut och vilken överrapportering de har fått
från akutsjukvården.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen på hjärtmottagningen. När
anmälaren kontaktade mottagningen var han inlagd på akutsjukhusets hjärtklinik
och blev därmed hänvisad till behandlande läkare. Mottagningen vinnlägger
personalen om att ge ett gott bemötande till alla och de beklagar att anmälaren
upplever sig inte ha fått ett välkomnande och tillsmötesgående bemötande då deras
medarbetare inte kunnat svara på frågor som rör behandlingen på akutsjukhuset.
Remiss har anlänt för fortsatt uppföljning och anmälaren kommer att kallas till
mottagningen i februari 2015. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1405-02440-54
Personal tittar på tv
En kvinna är kritisk till att personal vid en psykiatrisk specialistavdelning hellre tittar
på tv än att ge vård och tar hand om patienter.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren informerar att hon har tagit
upp problemet med avdelningschefen och det har skett vissa förbättringar.
V1405-02452-34
Vårdgaranti
En man har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
lovade att skicka information till mannen så att han kunde välja vilken vårdgivare
som skulle göra en neuropsykiatrisk utredning. Mannen har väntat på informationen
under fem veckor. Han har försökt att ringa och påtala för vårdgivaren att brevet
inte har kommit men han får ingen respons.
Åtgärd: I ett begärt yttrande och svar i ett genmäle från chefsöverläkare och
specialistläkare från en psykiatrisk mottagning framkommer det att specialistläkaren
försökt remittera mannen för en neuropsykiatrisk utredning till en rättspsykiatrisk
enhet på grund av mannens beteendestörningar och beroendeproblematik.
Remissen avslogs. Före inledning av neuropsykiatrisk utredning ska patienten
uppvisa tre månaders dokumenterad drogfrihet varför ytterligare en remiss
skickades till en beroendemottagning men även denna remiss avslogs. I samarbete
med frivården har mannen tagits emot vid en rättspsykiatrisk mottagning och
utredning ska påbörjas. Klinikledningen beklagar de svårigheter som mannen erfarit
under behandlingen på klinikens mottagning. Då mannen därefter inte hörts av,
avslutas ärendet.
V1405-02464-34
Sida 29
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet från två kvinnor som tillhör ett akutteam
inom psykiatrin som besökte den nyförlösta kvinnan i hemmet efter att maken slagit
larm. Kvinnan anser att kvinnorna inte lyssnade eller erbjöd henne en tolk. De
intervjuade svärföräldrar som kvinnan har en konflikt med vilket medförde att hon
blev tvångsomhändertagen och förd till en psykiatrisk heldygnsavdelning.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från två sjuksköterskor vid en akutenhet framkommer
det att maken ringt till teamet och framfört oro för hustrun som varit mycket orolig
och inte sovit på flera dygn. Enligt maken talade och förstod hustrun svenska. De
beslutade om ett hembesök. Kvinnan gav dålig kontakt och ville inte prata. Man
försökte övertala kvinnan att följa med till sjukhuset då hon inte sovit sedan
förlossningen fem dagar tidigare. Maken och kvinnan följde därefter med frivilligt till
sjukhus för en läkarbedömning. Sjuksköterskorna beklagar hur kvinnan uppfattade
situationen då allt skedde i all välmening. Kvinnan var inte nöjd med svaret och
ärendet har förts över till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1405-02478-59
Brister; tillgänglighet, bemötande och provsvar
En kvinna framför synpunkter på ett otillgängligt telefonsystem och ett oengagerat
bemötande samt att utlovad hantering av provsvar inte uppfylldes. Hon undrar hur
länge hon hade behövt vänta om hon inte själv engagerat sig och efterfrågat svar.
Kvinnan framför att detta får en patient att känna sig obetydlig samt att
mottagningen har bristande rutiner och patientbemötande. Därmed lever de inte
upp till honnörsorden "Patienten alltid först".
Åtgärd: Yttrande har inkommit från t f områdeschef som beskriver vårdförloppet och
beklagar att en intern kommunikationsbrist rörande hanteringen av provsvar
drabbade patienten. Gällande tillgängligheten beskriver hon bland annat skälen till
att en dörr är låst samt att verksamheten haft läkarbrist vilket försämrat
kontinuiteten. Hon framför att en stor förbättringspotential finns rörande
läkarbemanningen. Slutligen beklagar hon att anmälaren upplevt att hon inte
bemötts med respekt. Anmälaren har tagit del av yttrandet som hon inte anser helt
nöjaktigt. I genmäle framför hon rörande telefontillgängligheten, som inte
besvarats, ett förslag om att kontrollera funktionen om det inte redan åtgärdats
tekniskt. Hon framför också att det saknades information som hade underlättat för
henne och andra patienter, på den låsta dörren. Slutligen framför hon att
synpunkter på bemötandet inte besvarats, men att hon vid besök i verksamheten
uppfattade förbättringar på de punkter som hon framförde i sin anmälan. Ärendet
avslutas.
V1405-02482-49
Läkare gjorde misstag vid operation
Anmälarens knä blev opererat på sjukhus. Enligt anmälaren begick läkaren misstag
som nu orsakar värk i knäet. Hon anser att läkarens insatser är klandervärda. Hon
kände sig ifrågasatt när hon i mötet med läkaren beskrev hur hon tränat enligt
fysioterapeutens anvisningar. Värken är bestående, enligt anmälaren.
Åtgärd: Yttrande inhämtades. Av detta framgår att läkare vid sjukhuset anser att
anmälaren blivit omhändertagen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Anmälaren har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg samt till
Sida 30
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
patientförsäkringen. Överenskommelse med anmälaren har ingåtts om att ärendet
avslutas då det nu är aktuellt vid Inspektionen för vård och omsorg.
V1405-02492-54
Felaktigheter inom psykiatrin
En man har synpunkter på en psykiatrisk mottagning som inte har erbjudit honom
en neuropsykiatrisk utredning. En kurator har skrivit i hans journal och meddelat en
läkare på en vårdcentral att mannen inte hade en neuropsykiatrisk diagnos.
Kuratorn har hänvisat honom att gå på samtalsterapi vilken han anser vara onödig.
När han till slut fick en neuropsykiatrisk utredning och diagnos var den på felaktiga
grunder. Han nekades av en psykolog när han bad att få ett intyg om sin diagnos.
Då var han tvungen att i stället för intyget skicka sin utredning till olika myndigheter
som fick läsa om detaljer i hans privata liv. När ett läkarintyg mot förmodan kom
var uppgifterna felaktiga. Mannen har även synpunkter på en läkares bemötande
som var hånfull mot honom. En annan läkare hade ett långt privatsamtal under
hans besökstid. Mannen har nu nekats en remiss. Han önskar få någon form av
ekonomiskt skadestånd för allt lidande han har varit med i kontakt med psykiatrin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där enhetschef beklagar att patienten har upplevt
att personalen har brustit i sitt bemötande och i sina rutiner gentemot honom.
Enhetschefen konstaterar att hon har tagit till sig patientens kritik och kommer att
diskutera dessa synpunkter med berörda personer. Enhetschefen föreslår att
patienten tar upp sina synpunkter på ett återbesök med nuvarande ansvariga
läkare. Yttrandet skickades till anmälaren som återkom och konstaterade att han
var nöjd med svaret. Anmälaren hade en del nya synpunkter som han ville att
mottagningen ska känna till. Förvaltningen kom överens med anmälaren att skicka
synpunkterna till mottagningen endast för kännedom och därefter avslutar ärendet.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1405-02508-44
Felaktig medicinering
En man gavs smärtstillande läkemedel i samband med en ambulanshämtning och
avled i samband med detta.
Åtgärd: Anhöriga har inte kunnat sökas då kontaktuppgifter saknas helt. På den
avlidne mannens adress finns ingen person att söka. Anhöriga har inte på annat sätt
försökt kontakta förvaltningen och ärendet avslutas i befintligt skick
V1405-02514-42
Läkemedelsbiverkan, nekades läkarbesök
En kvinna medicinerades för ögonbesvär på en specialistmottagning. När hon
kontaktade mottagningen för biverkningar fick hon vänta fyra veckor på en läkartid.
Samma väntetid fick hon vid uppföljande besök och remittering till annan specialist.
Anmälaren anser att felmedicineringen och den långa handläggningstiden orsakade
permanenta skador på synnerven på ena ögat.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till val av medicineringen sedan flera år tillbaka samt de förändringar på
synfältet som också noterats sedan lång tid tillbaka. Kvinnan erbjöds återbesök så
Sida 31
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
snart en ledig tid fanns. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter framfört
att hon inte är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskan.
V1405-02517-52
Bristande omvårdnad
En man bor på ett kommunalt gruppboende. Han klagar över att han inte får den
omvårdnad och ledsagning från personalen på gruppboendet som han behöver.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från utförare för omsorgen. Där uppges att företaget
agerar på uppdrag av en stadsdelsförvaltning och att mannen har möjlighet att
avsäga sig deras assistans om han inte är nöjd med dem. Anmälaren har ej hörts av
därefter. Ärendet avslutas.
V1405-02521-42
Ifrågasätter medicinändring
En man medicinerades mot darrhänthet av specialist inom neurologi. Mannen mådde
inte alls bra efter påbörjad medicinering och fick bland annat problem med hjärtat,
varför han besökte vårdcentralen. Där justerades medicineringen och besvären
försvann. Under flera veckor krävdes täta kontroller av annan medicinering som
påverkades negativt. Mannen ifrågasätter medicinvalet av neurologen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en förklaring till
valet av medicinering med off-label preparat, det vill säga en medicinering där
diagnosen inte stämmer med valet av medicinering. Mannen uppmanades att vara
uppmärksam på eventuella biverkningar. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter framfört att han inte är nöjd. Ärendet avslutas enligt överenskommelse
med anmälaren.
V1405-02525-52
Fel diagnos
En ung kvinna uppsökte sjukvården på grund av magsmärtor. Kvinna är i början av
en graviditet men får vid läkarbesöket veta att graviditet avstannat och det är
anledningen till smärtorna. Det visar sig dock vara fel då kvinnan i högsta grad är
gravid.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats av dessa framgår att man beklagar den bristande
informationen och det bristande bemötandet. Det finns tydliga rutiner på kliniken
hur man ska handlägga tidiga graviditeter på kliniken. Man beklagar om läkaren
som kvinnan träffade inte agerat enligt rutinen. Uppgifterna från ombudets brev
divergerar med det som står i journalen. Ärendet återkopplas till berörd läkare och
kommer bli föremål för diskussion i läkargruppen. Anmälaren har inte hörts av inom
angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1405-02526-54
Lång väntan på neuropsykiatrisk utredning
Sida 32
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna är missnöjd med att hon har fått vänta länge på en vårdcentrals besked
gällande en neuropsykiatrisk utredning.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter att anmälaren informerade patientnämndens
förvaltning att problemet är löst.
V1405-02563-49
Läkare underlät remittera till vårdcentral
Anmälaren kände av problem i underlivet och uppsökte akutmottagning. Enligt
anmälaren uppgav läkaren att han skulle informera vårdcentralen om fortsatt
behandling vid vårdcentralen. Enligt anmälaren underlät läkaren dock att remittera
honom till primärvården.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om förvaltningens
handläggningsrutiner. Anmälaren har dock inte inkommit med underskriven
skrivelse. Ärendet avslutas.
V1405-02575-63
Felaktig behandling gav nya besvär
En kvinna opererades utifrån felaktigt bedömda provresultat. Operationen ledde i sin
tur till nya besvär och problem för patienten som hon har sökt hjälp för vid
upprepade tillfällen. Patienten upplever att hennes besvär inte tas på allvar.
Åtgärd: Yttranden begärdes från berörda verksamheter. Av yttrandena framgår det
att man anser att en spinal stenos inte kan framkallas av en sköldkörteloperation
men om det finns en stenos vid tiden för operationen kan symtom uppstå i samband
med operationen. När stenosen konstaterats remitterades patienten vidare för
kompletterande undersökningar och utredning om eventuell operation. Vidare
framgår det att operationen utfördes på misstanke om en tumör i sköldkörteln men
analysen efter operation visade att förändringen var ofarlig. Ärendet avslutas då
anmälaren inte hörts av.
V1405-02581-42
Nekades medicinering, ovänligt bemötande
En man nekades starka smärtstillande mediciner av husläkaren som var otrevlig
under läkarbesöket. Mannen kontaktade verksamhetschefen och framförde
klagomålet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och behandlingsansvarig läkare
som förklarrar att mannen får smärtlindring förskrivet vilket ges med dostjänst.
Ingen ytterligare medicinering ges utanför smärt- och beroendeklinikens ordination.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter hörts av och framfört att han inte är
nöjd med yttrandena. Ärendet avslutas.
V1405-02583-52
Bruten sekretess
Sida 33
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En pappa till en funktionshindrad pojke är kritisk till att personalen brutit
sekretessen och informerat en personlig assistent om en orosanmälan som skulle
göras.
Åtgärd: Yttranden från habiliteringen har inhämtats. I dessa lämnas redogörelse för
hur man gått tillväga och varför man har gjort som man har gjort. Ärendet avslutas
då anmälaren inte hörts av inom angiven svarstid.
V1405-02587-54
Dåligt bemötande, utebliven remiss mm
En ung kvinna har synpunkter på en läkare samt kurators bemötande av henne och
hennes föräldrar vid en BUP-mottagning. Kuratorn pratade om helt irrelevanta saker
och utryckte sig väldigt stötande och rasistisk. Läkaren gjorde en felbedömning
samt skrev ut mediciner som skapade biverkningar. När kvinnan uttryckte att hon
önskade om att få sluta gå eller byta mottagning fick hon hot om tvångsvård.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning ger anmälaren information. Då anmälaren
trots skriftligt och muntlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1405-02616-42
Felvaccinerad, ekonomisk ersättning
En liten pojke skulle vaccineras mot hepatit inför utlandsresa. Efter given
vaccination konstaterade sköterskan att hon felaktigt givit vaccination mot TBE,
fästingburen infektion. Anmälaren menar att verksamheten har dålig rutinkontroll
och att barnet felbehandlats och anser därför att pojken skall få vaccinationer
kostnadsfritt tills pojken är myndig.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar felvaccinationen
som berodde på den mänskliga faktorn. Händelsen medförde inga men för pojken.
Som kompensation har pojken erbjudits fortsatt vaccinering mot TBE tills ett fullgott
skydd uppnås. Verksamheten har nu infört en ny vaccinations-modul i
journalsystemet som ett stöd i vaccinationsprocessen och därmed minska risken för
framtida fel. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1405-02618-54
Nonchalerad samt biverkningar
En kvinna anser att hon inte ha tagits på allvar vid en psykiatrisk mottagning. Hon
har blivit felmedicinerad och fått biverkningar samt problem med ekonomin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1405-02622-44
Bristande behandling
En kvinna med en konstaterad cancersjukdom anser att hon inte får sammanhållen
vård. Kvinnan flyttade från ett annat landsting, gick till sin nya vårdcentral men
Sida 34
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
upplevde att läkaren inte intresserade sig för den dokumentation hon hade med sig
från tidigare vårdgivare. Kvinnan ges inte den smärtlindring hon anser sig behöva. I
ett akut skede gavs hon inte den vård situationen krävde. Anmälaren har själv sökt
specialist för sin vård för att komma någon vart med sin sjukdom.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal önskade anmälaren en medicinsk utredning i sin
komplexa situation och anmälaren ämnar att skriva en anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1405-02625-44
Bristande behandling
Dottern kontaktar angående sin nu avlidna mamma. Mamman sökte akut för
bröstsmärtor som inte avtog men skickades hem efter en natt på sjukhuset, läkaren
hänvisade till mammans grundsjukdom. Hon fortsatte att ha samma smärtor i flera
dagar. Efter flera dagar hemma med starka rygg- och bröstsmärtor kom mamman
in på sjukhuset igen och avled akut inför en röntgenundersökning. Mamman avled
inte i sin grundsjukdom.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare, verksamhetschef samt ansvariga läkare.
Yttrandet gav motiveringen till det medicinska omhändertagandet av patienten samt
bedömningen att en Lex Maria-anmälan inte skulle göras. Sjukhuset välkomnar dock
en oberoende granskning av Inspektionen för vård och omsorg. Chefläkaren
kontaktade även dottern på telefon men dottern ansåg inte att samtalet var
tillfyllest. Dottern ansåg att ytterligare skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra
ärendet något nytt i sak och valde att avsluta ärendet med en egen skrivelse att
tillfoga förvaltningens slutskrivelse till vården.
V1406-02646-54
Bristfällig information, bruten sekretess m.fl.
En man blev tvångsvårdad trots att han hade frivilligt sökt vård vid en psykiatrisk
avdelning. När anhöriga frågade efter hans tillhörigheter viste ingen på avdelningen
var dessa fanns och ingen dokumentation hade förts. Personalen hade också glömt
att dokumentera mannens permission, vilket ifrågasattes när han var tillbaka på
avdelningen. Anhöriga hittade en lista på golvet med information om alla
inneliggande patienter. I rummet fanns varken stol eller bord för besökare och
toalettstolen saknade sittring. Mannen har varit livrädd då våldet på avdelningen
enligt anhöriga hade eskalerat. Mannen fick permission efter att anhöriga ringt och
påpekat bristerna på avdelningen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från överläkare och från chefsjukskötare som båda
håller med om att miljön är torftig och inte upplevs som tillfredsställande. Det finns
journalanteckning om att mannen själv slängt sina tillhörighetet i papperskorg på
psykiatriakuten där han vistades innan han kom till avdelningen. Önskemålet är att
man kunde erbjuda en sådan miljö att alla som vårdas kan uppleva personlig
integritet, lugn och harmoni, säkerhet och även tillgodosedda estetiska kvaliteter.
Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1406-02648-42
Läkemedelsbiverkan
Sida 35
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna fick kortisonspruta vid hälsenan och insjuknade samma dag med svullen
fot samt feber. Kvinnan återvände till vårdcentralen och en annan läkare menade att
hon felmedicinerats.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att händelsen
diskuterats i läkargruppen på vårdcentralen gällande behandlingsrutiner.
Verksamhetschefen har också träffat kvinnan för genomgång av händelsen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1406-02663-62
Bristande bemötande
En man beskriver att han blivit otrevligt bemött på sin vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sjuksköterska vid mottagningen, som redogör
för vårdcentralens syn på händelsen. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd
med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse. Ärendet
avslutas.
V1406-02672-54
Bruten sekretess samt inställd frigång
En kvinna anser att en sjuksköterska vid en rättspsykiatrisk avdelning har brutit
sekretessen genom att kontakta hennes ex-make. Hon är även kritisk till att man
visiterat henne i samband vid återkomst från permissioner, vid några tillfällen ställt
in hennes permissioner och att hon under en period nekats använda sin
mobiltelefon.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschef och patientansvarig sjuksköterska. Av
svar framgår bland annat att man på grund av en komplicerad familjesituation med
barn med i bilden, flera gånger varit tvungna att kontakta kvinnans make. Skälen
till att neka henne permissioner grundade sig på att hon upprepade gånger hade
brutit mot de permissionsvillkor som var överenskomna med henne. Kvinnan har
haft möjlighet att överklaga besluten om att inte bevilja permission till
förvaltningsrätten men detta har hon inte gjort. Beslutet om att inte tillåta
mobiltelefon grundar sig på det förbud mot inspelning av röst och bild som tillämpas
på alla vårdavdelningar inom rättspsykiatrin. Slumpmässiga visitationer efter frigång
görs eftersom man saknar möjlighet till larmbågar vid ingångar på sjukhuset. I och
med att sjukhuset har säkerhetsklass 3 är visitationer ett av sätten som används för
att begränsa intag av farliga föremål till avdelningarna. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttranden inkommit med synpunkter som kommunicerats med
vårdgivaren. Då anmälaren därefter inte avhörts avslutas ärendet i befintligt skick
vid förvaltningen.
V1406-02673-63
Sned i ansiktet efter sårskada
En kvinna skadades i ansiktet i samband med att hon ramlade under ett vårdtillfälle.
Kvinnan fick såret omlagt på akuten men när såret togs omhand tejpades
ögonbrynet och såret på ett sådant sett att det har läkt snett. Kvinnan är orolig att
hennes syn har påverkats av det sneda ansiktet och upplever att hon ser vanskapt
ut.
Sida 36
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår fynd
vid undersökningarna i samband med besöket på mottagningen då allt ansågs
normalt förutom sårskadan. Sutureringen av såret skedde enligt vetenskap och
erfarenhet. Vidare beskrivs att det var svårt att genomföra undersökningarna då
patienten inte medverkade. För åtgärd av hur ögonlocket ser ut hänvisas till en
plastikkirurgisk verksamhet. Anmälaren har inte hörts av efter att en kopia av
yttrandet skickades. Ärendet avslutas.
V1406-02676-59
Komplikationer efter svår abort
En anhörig framför synpunkter på komplikationer som drabbade en kvinna efter en
svår abort. Anmälaren beskriver ett knapphändigt omhändertagande i tid och
engagemang i förhållande till påfrestningarna som ingreppet innebar och de
komplikationer som kvinnan efteråt sökte hjälp för. Slutligen fann man vid
mödravården orsaken till komplikationerna och ett nytt ingrepp på annat sjukhus
rådde bot på detta. Anmälaren anser att det var slarv som orsakade att detta inte
upptäcktes tidigare och är mån om att förmedla upplevelser av och synpunkter på
händelseförloppet till ansvariga.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från vårdchef och områdeschef gynekologi. Båda
beklagar att patienten inte upplevt sig väl bemött vid kliniken. Områdeschefen
beskriver förloppet och att ingreppet alltid innebär risker. Vidare att det är tråkigt
att anmälaren drabbats av komplikationer, vilket dock förekommer då och då.
Vårdchefen framför att samtal har skett om vikten av bemötande, vilket även
kommer att tas upp för påminnelse och diskussion vid möten på avdelningen. Vidare
konstaterar hon att handläggning och rekommendationer till patienten varit helt
enligt gällande rutiner. Slutligen framförs att klinikens intention är att möta varje
patient med respekt och ödmjukhet inför patientens situation. Anmälaren har tagit
del av yttrandena och framför avslutningsvis att hennes och dotterns uppfattning
om vården och händelserna skiljer sig åt från det som framförts däri. Ärendet
avslutas.
V1406-02682-54
Ej skickat remiss samt dålig bemötande.
En kvinna är kritisk till hur en läkare vid en vårdcental har hanterat att remittera
henne till en psykiatrisk mottagning. Läkaren har bland annat fördröjt med att
skicka en kompletterande remiss samt inte informerat kvinnan om remissvaret.
Kvinnan remitterades slutligen till en mottagning som hon redan från början hade
informerat läkaren om att hon inte ville bli remitterad till. Hon känner sig dåligt
bemött av läkaren vid vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Läkare har skickats remisser
till tre olika enheter. Alla remisser har avslagits på grund av hård belastning av
sökande boende i respektive upptagningsområde. I remisserna har skrivits in att
kvinnan inte önskar komma till den mottagning som hon tillhör. Remissturerna har
inte återkopplats tillräckligt bra till kvinnan. När man som i detta fall får remisser i
retur måste man använda sig av de gängse mottagningar som aktuell patient tillhör.
Ansvarig är medveten om att man brustit i sin återkoppling och har för avsikt att
diskutera och förbättra rutiner för återkoppling till patienterna. Efter det att yttrande
har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1406-02684-57
Sida 37
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Komplikationer efter ögonoperation
En kvinna genomgick en ögonoperation, men fick komplikationer efteråt. Detta p g a
av att kvinnan inte fick information om eftervård inför ingreppet. Kvinnan sände
frågor direkt till verksamhetschef, men har efter fyra månader inte fått svar.
Åtgärd: Yttrande inkom från vd som tog hjälp av patientansvarig läkare för att
förklara svårigheterna med att få kvinnans bägge ögon att fungera bra tillsammans.
Mycket noggrann information ges alltid inför denna form av ögonoperation. Personal
vid mottagningen har flera gånger bett om ursäkt för att anmälaren menar att
informationen varit otydlig. Anmälaren önskar avsluta ärendet med ett bifogat
genmäle.
V1406-02688-50
Slussad runt i vården
Vårdcentral skrev remiss till en specialistmottagning som skickade remissen vidare
till en annan specialist. Specialisten ställde diagnos och rekommenderade
behandling på en annan klinik. Denna klinik har samma tillhörighet som den första
specialistmottagningen och de säger att hon kan vända sig dit. Skillnaden nu är att
hon har en remiss från specialist, tidigare enbart från husläkare.
Åtgärd: I inkomna yttrande från vården och från Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning förklaras gällande avtal. Personer med diagnostiserad psoriasis kan
vända sig direkt till specialistmottagningen. Personer med psoriasislikanade
tillstånd, så som i anmälarens fall, måste vända sig till hudspecialist för remiss för
behandling på specialistmottagningen. Vården har agerat efter gällande regler.
Anmälaren anser att det borde vara enklare att få behandling. Ärendet avslutas.
V1406-02689-52
Missad diagnos
En mamma har synpunkter på att läkarna vid en vårdcentral missat allvarliga
diagnoser hos hennes barn vid flera tillfällen.
Åtgärd: Svar har inhämtats från verksamhetschef och berörd läkare. Man beklagar
att familjen har upplevt missnöje men anser att man handlagt ärendet på ett
korrekt sätt. Mamman har inte hörts av inom angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1406-02711-54
Bristande läkarkontinuitet mm
En kvinna vill anmäla två läkare vid en vårdcentral. Den ena av läkarna har kallat
henne för missbrukare. Den andra av läkarna har rivit alla andra läkares
bedömningar gällande kvinnans sjukskrivning och anser att kvinnan ska jobba
heltid. Läkaren kan inte tänka sig att läsa kvinnans tidigare journal och anser att
hans bedömning är den enda rätta. Vid varje besök träffar hon en ny läkare som
inte har tid och lyssna på henne. Arbetsförmedlingen anser att hon är för sjuk för
deras omhändertagande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Kvinnan har under lång tid
sökt enheten för sjukskrivning, fått läkemedel som hon anser sig vara i behov av
Sida 38
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
och har genomgått undersökningar för att fastställa de subjektiva symtomen och
obehagen hon säger sig lida av. Noga undersökning har gjorts av ansvarig som då
inte kunde komma fram till något annat än att kvinnan inte uppvisade tydliga tecken
på de sjukdomstillstånd som hon uppgav sig lida av. Vid bedömning har
representant från arbetsförmedling varit med. Försäkringskassans representant var
inte med då kvinnans ärende med dem låg i förvaltningsdomstolen. Efter det att
yttrandet har översänts har anmälaren meddelat att han är missnöjd med svaren
men att han avstår från ytterligare utredning då han anser att det inte skulle leda
till något positivt då förvaltningen inte har någon tillsynsfunktion. Ärendet avslutas.
V1406-02724-59
Hänvisad till instanser som inte kan utföra vården
En man har vid upprepade tillfällen hänvisats fram och tillbaka mellan olika
vårdgivare som alla konstaterar problemet och att behandling krävs. Ingen av dem
kan dock hjälpa honom att bli fri från besvären. Mannen har tidigare haft ett ärende
vid förvaltningen där berörda i yttranden nämnde avsaknad av avtal och
efterfrågade riktlinjer rörande behandlingen. Detta översändes till hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning för kännedom. Mannen har efter detta fortsatt
hänvisats mellan olika specialiteter utan att behandlingen har genomförts.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från handläggare vid hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF). Det första yttrandet är ett citat från
smittskyddsläkaren som i stora drag anger ansvarsfördelningen på ett sätt som
liknar det anmälaren erfarit. I genmäle efterfrågar anmälaren information eller hjälp
som leder till att han kan få tillgång till den vård han behöver. I kompletterande
yttrande bifogas skrivelse från överläkare/medicinsk rådgivare som anger att urolog
bör ansvara för behandlingen i samarbete med infektionsläkare. Slutligen erbjuds
anmälaren ett möte med specialistsakkunnig. Anmälaren tar emot erbjudandet och
avser att kontakta HSF för att boka tid. Han tackar för de svar han fått och hoppas
mötet leder till att han får behandling och blir av med sina besvär. Ärendet avslutas.
V1406-02725-50
Komplikationer efter operation
Komplikationer i form av infektioner i sår efter operation. Mannen har behandlats
med antibiotika i 10 månader. På grund av detta har rehabiliteringen fördröjts.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Tf verksamhetschef och behandlande läkare på
akutsjukhuset, ortopedkliniken. Anmälaren fick antibiotika i samband med
operationen för att undvika infektion, men det uppstod en infektion trots det. Redan
kort tid efter operationen uppkom ett sår som inte ville läka. När inte såret läkte var
man tvungen att reoperera vilket förlängde rehabiliteringen. Man har förståelse för
att anmälaren haft stora bekymmer i samband med skadan med efterföljande
infektion. Anmälaren har tagit del av yttrande och har därefter inkommit med
synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1406-02731-52
Bristande behandling
En make vill anmäla bristande behandling och bristande samverkan mellan olika
vårdenheter som har varit inblandade i hans hustrus vård.
Sida 39
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av intensivvårdskliniken, neurologkliniken och
akutkliniken. I yttrandena redogörs för händelseförloppen. Man anser inte att man
gjort något medicinskt fel. Anmälaren har hörts av. Han är inte nöjd med svaren
utan önskar att ärendet överförs till tillsynsmyndigheten för vidare utredning.
Ärendet avslutas.
V1406-02746-42
Fick kontrastvätska trots allergi
En kvinna genomgick magnetröntgenundersökning och har känd allergi mot
kontrastvätska. Innan undersökningen fick hon kortisonsprutor. Väl på röntgen
informerade hon sköterskan om sin allergi men hon fick ändå kontrastmedlet.
Kvinnan blev arg och ledsen. Efter behandlingen fick hon själv ta sig till
vårdavdelningen och symtom på allergisk reaktion började komma.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid röntgenkliniken som
förklarar att handläggningen skett enligt praxis och rutiner vid kända allergier.
Kvinnan hade fått medicinering mot allergisk reaktion innan undersökningen och
kontrollerades med puls och blodtryck för övervakning under undersökningen. Ingen
allergisk reaktion noterades. Upplevelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd men önskar ärendet avslutat.
V1406-02747-54
Brister i vård i slutenvårdspsykiatri
En kvinna blev inlagd i slutenvårdspsykiatri och hon tyckte att det var smutsigt på
avdelningen, dels på toaletten men också i hennes rum. När hon påtalade detta för
personalen blev hon avvisad och ingen städning gjordes. Hon önskade också samtal
med personalen, men fick inget gehör för detta och upplevde att ingen ville tala
med henne, ingen hade tid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsjuksköterska. Städningen på avdelningen
utföres i enlighet med gällande avtal. Ansvarig håller med om att man kan ha
synpunkter på att detta avtal möjligtvis inte är tillräckligt omfattande för att
tillgodose städbehovet på avdelningen. Vid inskrivning på avdelningen ville kvinnan
direkt till annan avdelning där hon tidigare vårdats och omvårdnadspersonalen hade
svårt att nå henne då hon från början var negativ till avdelningen. Efter det att
yttrande har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1406-02761-50
Bristande empati
En kvinna nekades sjukskrivning av husläkaren trots smärtor och trötthet. Kvinnan
fick remiss till smärtcentrum där väntetiden var 6 månader. Kvinnan upplever att
hon inte blir tagen på allvar. Hon sökte sig till annan vårdcentral där hon har blivit
tagen på allvar, blivit sjukskriven och fått terapi.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från behandlande läkare på husläkarmottagningen.
De beklagar att anmälaren upplevt brister i sitt bemötande. Trots anmälarens
besvär med värk var bedömningen då att hon kunde klara av att arbeta deltid och
för en långsiktig behandling remitterades anmälaren till sjukgymnastik med
erfarenhet av patienter med långvariga smärttillstånd. Deras erfarenhet är att
Sida 40
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
sjukskrivning vanligtvis inte leder till någon bättring av smärttillståndet. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1406-02787-42
Avslutade tidigare medicinering, komplikationer
En kvinna vårdades på en geriatrisk klinik och avdelningsläkaren avslutade
medicinering som kvinnan behandlats med under lång tid. Hennes husläkare har
under många år kommit fram till en medicinering som kvinnan mår bra av.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar att
kvinnan inte upplevt sig informerad om fortsatt medicinering. Enligt
journalanteckningar finns det noterat att kvinnan fick information och att remiss
med slutanteckning av vårdtiden skickades till husläkaren. Anmälaren har tagit del
av svaret och framfört att hon inte är nöjd men ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1406-02788-50
Missad diagnos
En man drabbades av magbesvär. Trots att han inte kunde tömma tarmen, kräktes
dagligen och hade smärtor menade vården att det berodde på stress och han fick
syradämpande läkemedel. Mannen förlorade mycket i vikt då han inte har kunnat
äta. Mannen kommer nu att få större delen av magsäcken bortopererad på grund av
ett magsår som pågått under mycket lång tid. Detta orsakat av bakterier som inte
upptäcktes av vården.
Åtgärd: I ärendet har yttrande inhämtats från den vårdcentral som anmälaren
uppgett. I yttrandet framkommer att patienten är listad på annan vårdcentral, men
att han tidigare behandlats för andra åkommor på vårdcentralen, varför de
ifrågasätter om klagomålet gäller dem. Frågan har vidarebefordrats till patienten via
anmälaren utan att svar har inkommit till förvaltingen. Ärendet avslutas därmed.
V1406-02800-42
Brister i information vid medicinering, bemötande
En cancersjuk kvinna vårdades av avancerad sjukvård i hemmet och förskrevs
mediciner mot både värk och cancersjukdomen. Kvinnan upplevde
informationsbrister med medicineringen och bemötandet ovänligt. Vissa mediciner
valde hon att avsluta behandlingen med då hon inte litade på läkaren. Hon önskade
byta tillbaka till hennes tidigare läkare men nekades detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som bedömer att den
läkemedelsbehandling som givits varit väl underbyggda. Vårdval gäller för ASIH och
det finns möjlighet att byta till annan enhet inom teamet. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas
V1406-02801-42
Läkemedelsbiverkan, ovänligt bemötande
Sida 41
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna sjukhusvårdades på en medicinklinik på ett akutsjukhus. Medicinering
påbörjades mot tarmsjukdom. Läkaren framförde under ronden att denna
medicinering var mycket kostsam och att det egentligen var fel att påbörja
behandlingen. Efter några veckor svimmade och krampade kvinnan och
transporteras med ambulans till akutmottagningen. Samma läkare behandlade
henne och samma ovänliga bemötande gavs. Kvinnan fick gå hem och ingen
uppföljning planerades.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid medicinkliniken som
beklagar upplevelsen av ovänligt bemötandet. Åsikterna går isär gällande vad som
sagts men oavsett det är kvinnans upplevelse att beklaga. Den medicinska
handläggningen bedöms vara korrekt. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1406-02820-50
Missad diagnos
En kvinna skadade sig i handen på en kniv. Hon uppsökte husläkare som
instruerade att kvinnan skulle kontrollera så att såret inte blev inflammerat. Ingen
åtgärd. Då handen svullnade sökte kvinnan igen och krävde en remiss till
handkirurg. Där konstaterades det att muskler och senor var av, men att det inte
fanns något att göra för att förbättra funktionen, då det gått så lång tid efter
händelsen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från distriktsläkare på husläkarmottagningen. Man
beklagar att anmälaren inte fick någon handkirurgisk bedömning i det akuta skedet
av skadan. Det anges i journalen att kontakt med handkirurg inte togs då skadan
bedömdes som ytlig då tummen hade en god rörelseförmåga. Vid utredning av detta
ärende har man varit i kontakt med specialist i handkirurgi. Bedömningen då är att
man sannolikt hade öppnat skadan för att undersöka eventuella djupare skador om
anmälaren remitterats dit akut. Men det bedöms oklart om nervskadan hade
åtgärdats och muskelskadan sannolikt inte. Nerver och muskler läker i hög grad på
egen hand och det är inte säkert att en operation hade medfört ett bättre resultat.
Anmälaren är remitterad till handrehabilitering från handkirurgin. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och informerats om patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1406-02821-49
Ifrågasätter uppgift om avgift för behandling
Anmälaren lider av hudbesvär. På grund av överkänslighet kan anmälaren inte
behandlas med salva. Det finns laserbehandling att tillgå. Enligt läkaren måste
anmälaren helt själv bekosta denna behandling. Anmälaren anser att hon endast
skulle behöva betala den vanliga patientavgiften.
Åtgärd: Förvaltningen kontaktade avdelningen för särskilda vårdfrågor vid hälsooch sjukvårdsförvaltningen och fick därvid information om att anmälaren kan erhålla
önskad behandling av landstinget för den vanliga patientavgiften om läkaren skriver
om patientens behov i ansökan till individuella vårdärenden inom hälso- och
sjukvårdförvaltningen och i ansökan återger sin bedömning att det handlar om
medicinska skäl, inte estetiska. Utifrån läkarens ansökan fattar hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beslut. Denna information har kommunicerats till anmälaren
som därefter inte vidare har hört av sig. Ärendet avslutas.
Sida 42
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1406-02843-34
Bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötande av en läkare vid en mödravårdscentral.
Hon känner sig kränkt och orättvist behandlad då han i samband med en
sjukskrivning läxade upp henne och talade om för henne vad hon inte fick göra.
Kvinnan hoppas att ingen person ska behöva råka ut för denne läkares bemötande
för det kan vara droppen som leder till sämre psykiskt mående.
Åtgärd: Kvinnan vill lägga mötet med läkaren bakom sig. Hon tyckte att det i
stunden var skönt att skriva ned berättelsen. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1406-02847-59
Ouppmärksamhet ledde till nekros
En kvinna opererade ett knä och drabbades i tillägg av lunginflammation, och blev
därför sängliggande. Efter fyra dagar hade en nekros uppstått på hälen. Vid
återbesök togs denna bort och hälen lades om kontinuerligt. Kvinnan har dock
fortsatta problem och kan inte ha skor med bakkappa. Kvinnan framför att detta
inte hade behövt hända om hennes fot hade setts om innan hon själv påtalade
problem. Detta har även påverkat läkningen av knät.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefläkaren, biträdande verksamhetschef och
chefsjuksköterska. Samtliga beklagar trycksåret som uppstod trots riskbedömningar
rörande just det. Vidare beskrivs vilka bedömningar och åtgärder som varit aktuella.
Överläkaren resonerar rörande högriskpatient och bedömningen inför operation,
men att operation accepterades utifrån anmälarens uttalade önskan.
Chefsjuksköterskan framför att de arbetar med åtgärder för att se var i kedjan de
kan skapa förändringar och öka kunskaper. Chefläkaren förklarar och ursäktar
fördröjningen med hänvisning till bemanning och arbetsbelastning samt hennes
önskan om utredning och yttranden från alla berörda. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och framför att hon kan godta svaret och uppskattar engagemanget från
de svarande. Dock önskar hon avslutningsvis även framföra att hon förvånades över
att den lunginflammation hon led av och som främst orsakade att hon blev liggande
inte finns omnämnd. Hon framför också en förhoppning om att ärendet bidragit till
att liknande situationer inte uppstår framgent. Ärendet avslutas.
V1406-02854-54
Dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på en mentalskötare vid en psykiatrisk akutenhet.
Mentalskötaren hade enligt kvinnan gått runt hennes lägenhet som han hade hittat
via hennes journal. Mentalskötaren sa också att kvinnan var sjuk.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef. Berörd mentalskötare har
journalfört samtalet och ur journal framkommer inget av det som anmälaren uppger
skulle ha sagts. Vid samtal har mentalskötaren förnekat att han skulle ha gått hem
till kvinnan eller ha tilltalat henne kränkande. Mentalskötaren har haft ett stort antal
samtal med henne både före och efter aktuell händelse och han tillhör ett fåtal av
personalen som kvinnan vid upprepade tillfällen anförtrott sig till och uttryckt
förtroende för. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren meddelat att hon
talat med mentalskötaren och att även då sagt att hon var sjuk vilket hon önskar
ska framgå i avslutsskrivesen till vårdgivare. Ärendet avslutat.
Sida 43
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1406-02857-54
Dåligt bemötande
En anmälare som har blivit dåligt bemött vid en psykiatrisk mottagning undrar vilka
rättigheter man har. Mannen träffade en psykolog och berättade sin historia.
Psykologen bokade en ny tid först om två månader. Vid det nya besöket fick han
berätta sin historia en gång till. Psykologen sa att hon inte kan hjälpa honom och
avslutade besöket.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning informerar mannen att hans ärende går att
handlägga om han inkommer med en underskriven anmälan. Då anmälaren trots
skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1406-02858-54
Dåligt bemötande och bristfälligt vårdansvar
En ung kvinna berättar hur dåligt hon bemöttes i kontakt med en läkare vid en
psykiatrisk mottagning. Läkaren nekade henne vård och ansåg att hon ska
återremitteras till sin husläkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vars uppgift är att ta emot patienter
som kommer på remiss, göra konsultation, samt patienter som söker själva på
nybesök. Sedan tas ställning till den fortsatta handläggningen. Primärvården har ett
primärt ansvar att inte bara sköta kroppsliga sjukdomar utan har även ansvar för
okomplicerade psykiatriska sjukdomstillstånd. De ska också handlägga insatser i
samband med sorge-och krisreaktioner, det är inte psykiatrins uppdrag. Läkaren
som ville att kvinnan skulle få ett snabbt omhändertagande, vilket det inte fanns
utrymme för på enheten återförde därför henne till primärvården för den
psykologkontakt som hon ansåg att kvinnan redan borde ha erbjudits. Efter det att
yttrade har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1406-02866-49
Saknar utredning och behandlingsplan
Anmälaren har under en längre tid plågats av problem i magen. Han har haft
kontakt med läkare. Men han saknar vidare utredning och behandlingsplan.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren, men anmälaren
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1406-02867-42
Fick antibiotika trots allergi, inte lyssnad till
En kvinna förskrevs penicillin av husläkaren trots att hon informerade om känd
allergi. Läkaren menade att det säkert inte var någon fara. Senare insjuknade hon
med andnöd, utslag och ledvärk vilket krävde medicinsk behandling hos annan
läkare.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som beskriver
handläggningen av ansvarig läkare. Trots notering om varning för penicillin i
journalen förskrevs kvinnan penicillin. Chefläkare har med anledning av händelsen
startat en intern utredning och anmälan enligt lex Maria kommer att göras till
Sida 44
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1406-02870-59
Ej lyssnad på, bristande vård
En kvinna beskriver ett händelseförlopp i samband med förlossning. Hon framför
synpunkter på bemötandet och omhändertagandet samt delaktigheten och
informationen. Hon upplevde inte att hon blev lyssnad på rörande sina och anhörigs
önskemål eller beskrivning av hennes tillstånd, vilket fick konsekvenser.
Sammantaget har de brister och felaktigheter som delvis bekräftats av vården
påverkat dem starkt och det upptar fortsatt mycket av deras energi att hantera
upplevelsen.
Åtgärd: Yttrande och kompletterande yttrande har inkommit. I det första yttrandet
beskrivs vårdförloppet inklusive bedömningar och åtgärder och resultat. Anmälaren
efterfrågar i genmäle bemötande av sina synpunkter då hon uppfattar att yttrandet
endast utgår från journalanteckningar. I ett kompletterande yttrande beskrivs att
man vid bokat besök gått igenom vad som hände under förlossningen. Bland annat
framkom hög arbetsbelastning som ett skäl till undermålig närvaro, samt att
narkosläkare borde ha kontaktats utifrån vad anmälaren uttryckte. Man beklagar att
man inte hörsammat det anmälaren förmedlade om sin smärta. Vidare anges att
förlossningsförloppet under öppningsskedet var normalt varför
ultraljudsundersökning dröjde. Slutligen beklagar man att anmälaren och maken
blev åsidosatta och inte omhändertagna utifrån deras oro och vad de framförde
samt att all involverad personal har informerats och är medvetna om vad som hänt.
Anmälaren har efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet inte framfört
något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1406-02871-42
Dosjustering, brister i informationen
En kvinna medicineras vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och noterade
dosjustering vid det senaste besöket. Kvinnan blev aldrig informerad om detta. En
konflikt uppkom.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig/medicinskt ansvarig överläkare
vid kliniken som ger en medicinsk förklaring till läkemedelsbehandlingen kvinnan
får. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter framfört att hon inte är nöjd
med svaret. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1406-02876-57
Bristfällig kommunikation med ortoped
En kvinna sökte vård för fotbesvär och eftersom röntgen visade en fraktur
remitterades kvinnan till ortoped i specialistvård. Vid besöket upplevde kvinnan att
ortopeden var osäker på läkningen och då visades röntgenbilder för att förtydliga
informationen. Men dessa visade en annan patients armbåge. Kvinnan är arg
eftersom ortopeden uttalade sig om att hon inte behövde opererades, men det
visade sig att han inte sett bilderna.
Åtgärd: Yttranden inkom från patientansvarig ortoped som beskrev att han fått
fullödiga journalanteckningar och svar på magnetröntgenundersökning och hade
Sida 45
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
information om frakturens läkningsförlopp. Avseende röntgenbilderna har inte
ortopeden någon minnesbild av händelsen då den inträffade för flera år sedan. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1406-02880-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1406-02883-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1406-02886-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1406-02887-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
Sida 46
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1406-02888-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1406-02889-55
Anonyma samtal från sjukvården
En man klagar över att sjukvården ringer från "anonyma" telefonnummer och att
det då inte syns vem det är som ringer vilket anmälaren anser vara besvärligt
eftersom han inte svarar i telefonen om han inte vet vem det är.
Åtgärd: I ärendet har svar inhämtats från sex olika verksamheter som också har
svarat på olika sätt om vad som är lämpligt i frågan. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och önskar att dessa översänds till Hälso- och sjukvårdsnämndens för
kännedom. Ärendet avslutas.
V1406-02894-52
Fallskada på vårdavdelning
En kvinna vårdades på en neurologklinik på ett akutsjukhus och föll på avdelningen
då hon skulle hjälpa en medpatient. Därefter upplevde hon flera felaktigheter
gällande röntgenutlåtandet och omhändertagandet.
Åtgärd: Flera yttrande har inhämtats där vården till slut medger att kvinnan kan ha
skadats i samband med att hon fångade upp en medpatient som inte fått hjälp av
sjukvårdspersonalen då hon behövde gå på toaletten. Kvinnan föll i samband med
händelsen och ådrog sig kotkompressioner. Kvinnan är inte nöjd med vården svar.
Hennes avslutande kommentar biläggs avslutsskrivelsen till vården. Ärendet
avslutas.
V1406-02896-57
Brister i kommunikationen vid utprovning
En man hade stora svårigheter att komma tillrätta med sin elektriska rullstol. Det
var lång väntetid till möten med tekniker och mannens önskemål togs inte tillvara.
Trots hans synpunkter gjordes andra ändringar och sittfunktionen blev inte optimal.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som förklarade att det inte alltid är
så enkelt att genomföra individuella lösningar eftersom sortimentet är begränsat till
de upphandlingar som landstingets genomför och olika tillbehör tas ur produktion
från leverantören. Men anmälaren är välkommen att tillsammans med ansvarig
förskrivare få möjlighet att prova produkter utanför sortimentet. Då anmälaren efter
att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från
att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
Sida 47
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1406-02902-52
Fel diagnos med mera
En man med funktionsnedsättning efter en olycka klagade över värk. Han åkte till
akuten och en läkare tömde mannens knä på vätska. Mannen önskade att få sitt ben
röntgat men läkaren brydde sig inte om det önskemålet. Några dagar senare fick
mannen göra en röntgenundersökning som visade att han hade en höftfraktur.
Läkaren som mannen träffade några dagar innan ringde därefter hem till mannens
bror och till anmälaren för att be om ursäkt vilket mannen uppfattade som olustigt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats verksamhetschefen för verksamhetsområdet akut.
Man beklagar att diagnosen fördröjdes men det är svårt att ställa korrekta diagnoser
på totalförlamade patienter. Man tackar för att anmälaren har hört av sig då detta
lett till att man sett till att ge extra undervisningstillfällen för läkare på
akutmottagningen som rör risken för spontanfrakturer och avvikande
smärtreaktioner hos förlamade patienter. Anmälaren är inte nöjd med svaret utan
önskade att få ärendet överfört till tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1406-02907-54
Bristfällig samarbete samt utredning m m
En man har synpunkter på att en psykiatrisk utredningsenhet inte har tagit sitt
ansvar och hänvisat honom till en annan psykiatrisk mottagning. Han anser vidare
att enhetens metoder att göra utredningen är under all kritik. Han anser att hans
diagnos ställdes på felaktiga grunder samt att enheten felbedömde hans
arbetskapacitet. Han är också kritisk till att han nekades ett läkarintyg vilket
medförde att han kände sig kränkt i och med att han blev tvungen att skicka hela
sin utredning till andra myndigheter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där bland annat verksamhetschef beklagar att
patienten har haft dåliga erfarenheter i kontakt med enheten. Enheten har
registrerat ärendet i sitt interna avvikelsesystem. Enhetens granskning visar att den
aktuella utredningen skötts enligt enhetens riktlinjer samt det avtal enheten har
med Stockholms läns landsting. En konsultläkare besvarar att vid enheten gör man
inga bedömningar om ens arbetskapacitet. Däremot beskriver enheten patientens
funktionsnedsättning som kan vara till hjälp för patientens ordinarie läkare att
argumentera för en eventuell sjukskrivning/pension inför försäkringskassan.
Gällande patientens diagnos har enheten gjort en omfattande utredning där även
andra personer i teamet har tittat på ärendet. Med tanke på att patienten har träffat
flera personer vid olika mottagningar verkar det att missförstånd har uppstått. En
psykolog vid enheten besvarar att patienten gällande läkarintyg och bedömning av
arbetsförmåga har hänvisats till sin psykiatriska mottagning och beklagar
missförstånd som har uppstått mellan honom och patienten. Enheten ber om ursäkt
för att man har brustit i att hjälpa och ge ett bra bemötande och har sett över sina
rutiner. Enheten har infört en förbättrad struktur på sina utlåtanden som gör det
enklare för patienter att avskilja den sista sammanfattande delen. Psykologen samt
konsultläkaren tydliggör att enheten har enligt patientens önskemål reviderat och
skrivit vissa nya begrepp i utlåtandet. En ny version av utrendingen och utlåtandet
har skickats till patienten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1406-02950-54
Nekad vård samt lång väntetid på besök
Sida 48
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna som mådde psykiskt dåligt samt hennes familj kontaktade en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning flera gånger men nekades vård. Kvinnan blev inlagd en
längre tid och efter utskrivning kontaktade hon mottagningen på nytt dock förgäves.
Polisen blev inkopplad på grund av att kvinnan hade svårt att kontrollera sitt humör.
Vid ett annat tillfälle blev kvinnan gripen av polisen. Nu när hon äntligen har blivit
mottagen är läkaren på semester en längre tid. Hon vill nu bli remitterad till en
annan vårdgivare men nekats detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef. Behandlarkontinuiteten har
varit god och det har varit många besök och telefonsamtal, även med anhöriga. Det
är en svår upplevelse att bli föremål med polisingripande och kvarhållen under flera
dagar. Direkt därefter bedömde man på Länsakuten att det inte förelåg anledning till
tvångsvård. Tre dagar senare vid planerat besök skrevs nytt vårdintyg och kvinnan
vårdades därefter i två månader. Berörd läkare hade fyra veckors sammanhängande
semester. Det ska finnas en krisplan som patient, anhöriga och behandlare kan utgå
från vid tidiga tecken på försämring. Kvinna har en sådan plan och den följdes vid
senaste försämring och föranledde till tätare läkarkontakter. Remiss för byte av
vårdenhet ska skrivas skyndsamt och så har inte skett. Det förklaras av den
ambivalens som kvinnan visat och att överföringsremiss tidigare hade avvisats av
den mottagning som skulle ta emot med hänvisning till att kvinnan inte var stabil
nog. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inkommit med skriftliga
kommentarer som har översänts till vårdgivaren. Ärendet avslutat.
V1406-02951-34
Sjukintyg
En anhörig har synpunkter på att vuxen dotter inte får det läkarintyg som behövs
för att Försäkringskassan ska godkänna en sjukskrivning. Den anhörige önskar även
att vårdgivare tar ansvar för att ordna ett uppföljningsmöte med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen för att dottern ska få ekonomisk trygghet samt hjälp för att
komma tillbaka till arbetslivet efter en svår sjukdom.
Åtgärd: Ärendet har löst sig under handläggningens gång. Ärendet avslutas.
V1406-02966-52
Bristande bemötande
En pappa till en liten pojke har synpunkter på bemötande och på informationsbristen
som de upplevde då hans barn skulle ta bort polyperna.
Åtgärd: Yttrande från berörd läkare har inhämtats. Läkaren har en annan bild av
händelsen men erbjuder ett möte med barnet och pappan för att gå igenom
händelsen. Pappan har därefter inte hörts av inom angiven svarstid. Ärendet
avslutas.
V1406-02976-58
Inställda åtgärder och brister i behandlingen
En kvinna har synpunkter på ett sjukhus som ställt in en operation samma dag och
ställt in ett par av kvinnans besök. Hennes ögonbesvär har inte blivit bättre och
ifrågasätter handläggningen av hennes fall.
Sida 49
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken som beklagar de brister i
bland annat information och remisshantering som inneburit oro för patienten.
Sjukhuset arbetar fortlöpande för att minska liknande problem. Av yttrandet
framgår att den medicinska utredningen och handläggningen skett enligt rådande
praxis. Då patienten framfört att hon inte har förtroende för de läkare hon träffat på
kliniken föreslår överläkaren en oberoende bedömning av antigen sektionschefen på
kliniken eller av specialist på annat sjukhus. Anmälaren inkom med synpunkter där
hon bland annat ställde sig positiv till att få en oberoende bedömning av en
specialistläkare på ett annat sjukhus. Hon påpekade också att hon inte fått
information om de diagnoser som nämnts i yttrandet. Överläkaren inkom med ett
kompletterande yttrande där han förklarade att de diagnoser som nämnts endast
var förslag på möjliga diagnoser och att den biopsi som togs visade att patienten
inte var drabbad av detta utan av en ospecifik inflammation. Anmälaren har, efter
att ha tagit del av det kompletterande yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen
utgår från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet i befintligt skick.
V1406-02998-52
Bristande bemötande
En kvinna har synpunkter på bemötandet på den sjukhusavdelning hennes mamma
vårdas på.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats och det framgår att vårdenhetschefen beklagar det
inträffade och att det är en självklarhet att patienter och deras anhöriga ska
bemötas på ett professionellt sätt. Man är tacksam för synpunkter och har som rutin
att ta upp avvikelser på arbetsplatsträffar. Anmälaren har inte hörts av inom
angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1406-03001-50
Nekad behandling
En man med problem med bihålorna nekas operation. Han hänvisas till antibiotika
och nässprayer som han provat utan resultat i 30 år.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkaren på specialistmottagning, öronnäsa-hals kliniken. Anmälaren har haft besvär från bihålorna under en lång tid
tillbaka och genomgick en bihåleoperation för mer än tio år sedan. Anmälaren
önskade en operation med insättning av ett rör i pannbihålorna, en metod som inte
används i dagens sjukvård. Istället remitterades han för en skiktröntgen, vilken inte
påvisade någon retning i pannbihålan och varför en kirurgisk åtgärd inte var
medicinskt indicerad. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts.
Ärendet avslutas.
V1406-03006-50
Bristande behandling
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått hjälp för sitt nageltrång. Hon är
opererad två gånger men det har ej blivit bra. Hon har smärta.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från verksamhetschef framkommer en beklagan över
att läkningen inte blivit som förväntat. Läkaren är kunnig och denna typ av
operation är vanlig och utförs oftast på vårdcentral. I de flesta fall går det bra.
Läkaren yttrar sig att operationerna föreföll tillfredsställande och utan
Sida 50
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
komplikationer. En kvarstående nagel i den opererade regionen är vanligt varför en
andra operation var befogad. Anmälaren har inte hörts av på 8 månader till vården
men är välkommen för en ny bedömning. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet
avslutas.
V1406-03014-50
Bristfällig undersökning och uppföljning
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått tillräckliga undersökningar under
graviditeten. Kvinnan sökte sig till akutsjukhus och det visade sig där att det inte
fanns några hjärtljud och att kvinnan hade lite fostervatten. Barnet dog på grund av
en infektion.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare och enhetschef på
barnmorskemottagningen. Man beklagar djupt det som inträffat och förstår att
anmälaren är ledsen och besviken. Efter granskning av journal och barnmorskan
ifråga visar det på att man följt det ordinarie program och gjort de kontroller som
ska göras. Man har även kontrollerat med gynekolog att kontroller enligt riktlinjer är
gjorda. Oftast när sådana här saker inträffar går det inte att förutse och än mindre
att förhindra. Anmälaren har tagit del av yttrandet men är inte nöjd med det svar
som getts. Då anmälaren förstår att förvaltningen inte kommer längre i den
medicinska frågeställningen avslutas ärendet enligt överenskommelse.
V1406-03016-42
Brister i omhändertagande av diabetiker
En man med insulinbehandlad diabetes vårdades vid en hjärtklinik. När anhöriga
hälsade på mannen på avdelningen insjuknade han med kramper och anhöriga
tillkallade personal. Läkaren var nonchalant. Underökning visade lågt sockervärde.
Mannen hade inte fått mat och ingen kontroll av blodsockret var utfört.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, patientsäkerhetscontroller och
behandlingsansvarig läkare. En beklagan framförs över händelsen och upplevelsen
av nonchalant bemötande i den akuta situationen vilket inte var avsikten. Mannen
drabbades av ett insulinkoma orsakad av tidigare medicinjustering trots att mannen
ätit och ett normalt sockervärde. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1406-03058-54
Information
En kvinna undrar om vårdcentraler inte är skyldiga att informera patienter om att
man ska ha medicinska kunskaper när man vänder sig till dem.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte vill fortsätta ärendet på förvaltningen.
V1406-03061-54
Fick inte läkarintyg trots löfte
Sida 51
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man blev utlovad av en läkare vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att få ett
läkarintyg samt sjukskrivas över sommaren. Nu har det gått flera veckor utan att
han har fått intyget. Han har skrivit ett brev till läkaren som inte har återkommit.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning har med anmälarens samtycke kontaktat
ansvarig chef inom psykiatrin och ordnat så att anmälaren blivit kontaktad av
vården. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1406-03079-52
Bristande behandling
En man anser att en husläkare har brustit i att ge adekvat behandling åt hans
hustru.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats och av detta framgår att man beklagar patientens
situation men att man inte ser att man kunnat hantera situationen på ett
annorlunda sätt. Då anmälaren inte hörts av inom angiven svarstid avslutas
ärendet.
V1406-03083-54
Förolämpad på vårdcentral
En kvinna känner sig förolämpad av en kurator som inte har lyssnat på henne vid
ett besök vid en vårdcentral. Kuratorn hälsade inte och tittade mot väggen när hon
pratade med henne.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1406-03088-62
Synpunkter på kostnader, information m.m.
En man var i stort behov av tandvård och kontaktade tandvården. Han kunde få en
besökstid först en vecka senare. Då problematiken var akut kunde mannen inte
vänta så länge, vilket han framförde. Han erbjöds då en tid dagen efter till en
kostnad på 10 500 kronor som han var tvungen att betala innan ingreppet. När
mannen sövts och tanden opererats ut uttalade personalen att det var tur att han
kom i tid, annars hade han fått blodförgiftning och kanske inte överlevt. Mannen har
fått intrycket att han kunde betala sig före i kön och är kritisk mot detta. Mannen
undrar också hur de familjer gör som inte har pengarna när läget är akut.
Åtgärd: Yttrande har via Vd inhämtats från klinikchefen som förtydligar att kliniken
inte bedriver akuttandvård, men att de försöker hjälpa till i akuta fall som den
aktuelle patientens. Man informerar om att förskottsbetalning är en rutin och klargör
att det inte finns någon möjlighet att betala sig före i kön. Alla betalar samma
summa oavsett när besöket sker. Kunder som har det trångt ekonomiskt kan man
erbjuda lån och vid mindre summor finns faktura att tillgå. Anmälaren har framfört
att han inte är nöjd med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare
skrivelse i ärendet. Ärendet avslutas.
V1406-03100-52
Sida 52
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Ofullständig behandling
En mamma till en flicka har synpunkter på behandlingen som rör hennes dotter .
Flickan har haft en långvarig smärtproblematik och flera enheter har varit
inblandade utan att någon av dem tagit huvudansvaret för flickan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtat från överläkare vid barnmottagningen. Hon beklagar
de många turerna som flickan och hennes familj varit med om vilket hållit på i flera
år. Överläkaren har sedan någon månad tagit på sig huvudansvaret på initiativ av
en annan vårdgivare. Läkaren hoppas att vården ska fungera bättre för flickan.
Anmälaren har inte hörts av efter att yttrandet översänts. Ärendet avslutas.
V1406-03104-49
Felaktigt cancerbesked
Anmälaren uppger att närstående fick cancerbesked. Operation genomfördes. I
efterhand har det kunnat konstateras att den närstående inte led av cancer.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren. Anmälaren
har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1406-03111-42
Felinformerad vid läkemedelsbehandling
En kvinna ordinerades behandling med järninjektion av husläkaren. När kvinnan
kom till vårdcentralen så fanns ingen tid inbokad och preparatet skulle ges med
infusion. Sköterskan kunde inte ta emot henne då infusionen skulle ges under 30
minuter och hon fick en ny tid. Kvinnan önskade klaga och lämna synpunkter på
händelsen men sköterskan var inte behjälplig. Kvinnan fick betala 1300 kronor för
medicinen. Kvinnan har bytt vårdcentral.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar handläggningen
och informationsbristerna från läkaren om öppettider samt hur preparatet skall ges.
Det läkemedel som förskrevs bekostas av patienten. På nästa arbetsplatsmöte skall
personalen informeras och utbildas i hur patienter kan klaga på vården. Anmälaren
har tagit del av svaren och därefter hörts av och framfört att kvinnan bytt
vårdcentral samt inkommit med skriftliga synpunkter som skall bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
V1406-03114-52
Lång väntan med mera
En liten flicka ramlade på en lekplats och slog upp ett stor jack på pannan och
näsan. Barnet och dess föräldrar fick vänta i sju timmar på att få hjälp av en läkare
trots att man i triagen sagt att det fanns gott om tid då man har upp till sex timmar
på sig att plåstra om ett sår i ansiktet. Föräldrarna ifrågasätter triagen, den långa
vänta i väntrummet som inte är barnanpassad samt hygien på sjukhuset.
Åtgärd: I yttrande från vården framgår att föräldrarna blivit kontaktade av
klinikledningen och att de varit nöjda med återkopplingen. Föräldrarna har därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1406-03117-50
Sida 53
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Bristande behandling av nageltrång
Enkvinna sökte akut för nageltrång och en operation genomfördes. Trots operation
har hon värk, nageln vätskar och hon kan inte använda skor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen på akutsjukhusets
akutmottagning. Anmälaren sökte för ett infekterat nageltrång. Då utfördes
operation av stortånageln enligt gängse behandlingsmetod. Infektionen återkom och
hon blev då ordinerad en antibiotikakur. Därefter har vårdcentralen utfört ytterligare
en operation av nageln. Tyvärr är detta en vanlig följd efter upprepade operationer
liksom nageltrång oftast orsakat av trånga skor, snedklippta eller kortklippta
tånaglar. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1406-03118-54
Blivit nekad journalkopior, vill inte lämna prov
En man har bett att få ta del av sina journalkopior men nekats detta vid en
rättspsykiatrisk avdelning. Han är missnöjd med att han har blivit tvångsvårdad och
vill sluta att lämna obligatoriska prov.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsöverläkare som beklagar att beslutet att
lämna ut journalen har tagit extra lång tid. Det har berott på att ordinarie läkare
hade semester och den som tog emot begäran inte uppfattade att mannen ansåg
frågan vara brådskande. Då man är angelägen att journalen inte kommer i orätta
händer vill man att han kommer och hämtar den på mottagningen dit han går
regelbundet. I villkor som beslutas av domstol framgår vilka kotroller som ska
utföras på öppenvårdsmottagningen. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren meddelat att han ifrågasätter sin tvångsvård. Ärendet avslutat.
V1406-03119-49
Synpunkter på SOS Alarm
Anmälaren bröt foten med svår smärta som följd. Hennes sällskap kontaktade SOS
Alarm och berättade om hennes tillstånd. Anmälaren riktar nu kritik mot att
operatören vid SOS Alarm krävde att få prata med anmälaren och att det tog nästan
en timmes tid innan en ambulans var på plats.
Åtgärd: I yttrande informerade SOS Alarm om sitt tillvägagångssätt för att göra rätt
prioriteringar vilket kräver intervju av inringaren och om möjligt den hjälpsökande.
Syftet är att göra rätt bedömning och välja rätt resurs i rätt tid. Den medicinska
information som framkommer ligger till grund för beslut om ambulanstransport.
Eftersom anmälaren var omtöcknad ville SOS Alarm i detta fall även tala med
inringaren. Då det framgick att anmälaren led av stor smärta bedömdes att förtur
skulle gälla, men då resurserna var begränsade var människor med livshotande
tillstånd mer prioriterade, därav väntetiden enligt yttrandet. Anmälaren har tagit del
av yttrandet men inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1406-03120-34
Vårdplan saknas
En anhörig har synpunkter på att ett barnbarn som vårdas inom barn- och
ungdomspsykiatrin inte har någon vårdplan. Anmälaren ifrågasätter starkt den vård
Sida 54
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
som ungdomen fått då självmordsförsöken har fortsatt och någon lösning inte är
inom synhåll.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare. Initialt har vården inriktats på
skydd och att stabilisera utifrån flickans instabila psykiatriska tillstånd och hon
vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Under de senaste månaderan har
hon förbättrats avsevärt. Man har fastställt diagnoser och hon känner igen sig i
dessa och upplevs ha fått hjälp att förstå sig själv i sina svårigheter, vilka hon
kämpat med sedan tidig ålder. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren
meddelat att flickans hälsa förbättrats liksom vården kring henne. I nuläget finns
det inget att klaga på. Ärendet avslutat.
V1407-03134-50
Bristande innehåll i intyg
En kvinna anser att hennes läkare skriver bristande medicinska underlag för
sjukskrivning. Han skriver inte rätt diagnos och skriver att kvinnan är arbetsför till
100 %.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och behandlande läkare. Den
medicinska bedömning som gjorts i detta fall är att anmälaren har svårigheter att
klara ett vanligt arbete på grund av sjukdomsbilden. Detta framgår tydligt i det
intyg som skickats till försäkringskassan. Försäkringskassans uppgift är att bedöma
rätt till ersättning i sjukfall och det medicinska underlaget är till för att de ska kunna
göra en korrekt bedömning av rätten till ersättning. Försäkringskassans bedömning
att denna sjukdomsbild inte ger anmälaren rätt till sjukpenning är såldes något som
ligger utanför läkarens bedömning. Kvalitetsutveckling är något som mottagningen
alltid arbetar med och de har tagit hänsyn till de synpunkter som patienten framfört
kring hanteringen av intyg och uppmärksammat mottagningen på de missförstånd
som lätt kan uppstå. De kommer därefter att se över sina rutiner. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1407-03149-54
Felaktig behandling, blir inte mottagen
En kvinna med starka traumatiska upplevelser anser att psykiatrin inte har klarat att
ge rätt vård till henne och använt sig endast av medicinering i stället för att lyssna
på hennes historia. Hon undrar varför hon inte kunde få rätt vård där man har
kunskaper om traumatiska tillstånd. Kvinnan skrevs ut i ett mycket labilt tillstånd
med självmordstankar. Hon anser att hon behöver sjukskrivas en tid framöver.
Åtgärd: Yttrandet har inhämtats där enhetschef besvarar att patientens önskemål
har varit sjukskrivning samt att landstinget skulle betala privat terapisamtal. Svaret
på detta har varit nej då det inte finns någon sådan praxis. Då patientens enda
önskemål mot slutet har varit förlängd sjukskrivning beslutade mottagningen att
patienten skulle träffa en arbetsterapeut på mottagningen. En funktionsbedömning,
något som försäkringskassan önskar, skulle komma till stånd. Patienten kom till det
mötet men ville inte medverka. Hon remitterades till husläkare för fortsatt
ställningstagande till arbetsförmåga, men önskade inte detta. Därmed avslutades
kontakten. Efter att yttrandet skickades till anmälaren återkom hon med nya
synpunkter vilket hon ville hennes fullmaktshavare skulle driva vidare. Anmälaren
önskade bland annat att få ta del av sina journalkopior samt ett möte med
ansvariga på mottagningen. Nytt yttrande inhämtats där mottagningen erbjuder ett
bokat möte samt möjligheten att gå genom journalkopiorna vid mottagningen eller
skicka dem hem till anmälaren. Efter att nytt yttrande skickades till anmälaren har
Sida 55
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
han återkommit och berättat att man inte har varit med på mötet. Anmälaren har
framfört önskemål om ett nytt möte med mottagningen. Förvaltningen kontaktade
ansvariga vid mottagningen och framförde önskemålet och avslutar därefter
ärendet.
V1407-03157-49
Kränkande repliker av läkare
I samband med besök vid närakut fick anmälaren lyssna till läkarens nedsättande
kommentarer om hennes kroppsvikt och psykiska status.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om förvaltningens handläggningsrutiner.
Anmälaren har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1407-03162-42
Lång väntan på akutmottagning, oklar medicinering
En cancersjuk kvinna sökte akut vård på ett sjukhus med feber, frossa och nedsatt
allmäntillstånd på grund av cellgiftsbehandling. Hon väntade på akuten ett dygn
innan hon fick komma till en urologavdelning. På avdelningen upplevde hon att
personalen inte hade kontroll på hennes mediciner och hon behövde själv påminna.
Vid ett tillfälle ringde hon till onkologen och ordnade själv med mediciner som inte
fanns på urologavdelningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och chefsjuksköterskan som
beklagar händelsen och upplevelsen av okunskapen kring läkemedelshantering av
kvinnans specialläkemedel. En utförlig förklaring ges till situationen med bristen på
slutenvårdsplatser som rådde under denna period. Förståelse och beklagan framförs
över bristen på omvårdnaden på akutmottagningen. Anmälaren har tagit del av
svaren och framfört att hon accepterar det svar hon fått. Ärendet avslutas.
V1407-03165-42
Missad leverans av dosett
En kvinna får mediciner delade med dosett från vårdcentralen. Inför en helg
glömdes leveransen bort och kvinnan blev utan mediciner. Anhöriga kontaktade
flera vårdinstanser utan att lyckas få hjälp men en jourläkare förskrev recept på
samtliga mediciner.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beskriver att flera
förbättringsarbeten påbörjats. Samtliga hemsjukvårdspatienter kommer att förses
med en pärm där information om pågående medicinering och aktuella
kontaktuppgifter till behandlingsansvarig personal finns noterat. Rutiner kring
specialläkemedel skall gås igenom för att säkerställa att den rutinen följs. Händelsen
kommer att handläggas i avvikelsehanteringssystemet. Verksamheten tackar för
synpunkterna och ber om ursäkt och beklagar det inträffade. Anmälaren har tagit
del av svaren och därefter framfört att hon är nöjd med resultatet. Ärendet
avslutas.
V1407-03167-52
Ekonomifrågor
Sida 56
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man har fått en bettskena på grund av sömnapné. Han har fått betala den själv
och undrar om det är rätt. Han har betalat 3000 kronor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av tandläkare och av tandvårdsenheten inom
landstinget. Patienten får tillbaka utlagt belopp då apnéskenan som anmälaren valt
uppfyller kriterierna som landstingets ställt för subvention. Han är nöjd med detta.
Ärendet avslutas.
V1407-03170-54
Önskar få journalkopior, missnöjd med medicinering
En man önskar få ta del av sina journalkopior vid en sluten psykiatrisk avdelning.
Han anser att han har blivit intagen på felaktiga grunder. Han är också kritisk till att
han har tvångsinjicerats.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare där denne förklarar orsaken till de
åtgärder som vidtagits. Man har samarbetat med socialpsykiatrin och
rättspsykiatriska vården för att kunna erbjuda den bästa vården, den stabilaste och
tryggaste medicineringen i syfte att höja mannens livskvalité och undvika
återinläggning. Mannen skrevs ut efter att förhandlingar i Förvaltningsrätten var klar
med särskilda villkor som också beskrivits i yttrandet. Frågan om journalkopior har
inte tagits upp i yttrandet. Efter det att yttrande har översänts har anmälaren inte
avhörts som han uppgett att han skulle göra. Ärendet avslutat.
V1407-03197-44
Felaktiga besked om behandling
En man inneliggandes för nedsatt lungkapacitet fick syrgas. Sköterskorna på
avdelningen sa till mannen att han skulle behöva syrgas för resten av sitt liv.
Mannen mådde mycket dåligt av detta besked. Tre dagar efter att mannen kom hem
behövde han inte längre syrgasen. Det var fel av sjuksköterskorna att yttra sig
anser mannen.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av efter telefonsamtal avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1407-03198-59
Synpunkter på händelse med komplikation
En man söker mottagningen för hjälp med en kateter. Problem uppstår och man
försöker tömma urinblåsan på annat sätt. Anmälaren framför synpunkter på att
kunskaperna för detta brast, att det ledde till komplikation som urologkliniken
behövde åtgärda samt att det ur patientsäkerhetssynpunkt vore bra om kunskapen
för åtgärden optimerades.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetscheferna för urolog- samt
akutkliniken. Från urologklinken framförs att utbildning sker kontinuerligt men att
det problem som uppstod förekommer trots det. Vidare beskrivs vilka bedömningar
och åtgärder som förelegat samt att anmälarens urologiska problematik kan ha
orsakat ökad smärta, vilket beklagas. Akutkliniken beskriver händelseförloppet samt
framför att komplikationen som uppstod tyvärr är relativt vanlig, men att den
Sida 57
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
klassas som vårdskada och man rekommenderar anmälaren att anmäla händelsen
till patientförsäkringen (LÖF). Slutligen beklagar man anmälarens negativa
upplevelse, dock tackar man för värdefulla synpunkter som man har hjälp av i
förbättringen av verksamheten. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har
därefter inte återkommit med några synpunkter varför ärendet avslutas.
V1407-03208-58
Nekad vård, brister i bemötande
En man sökte vård på en akutmottagning på grund av huvudskada med kraftig
huvudvärk. Efter att ha väntat i 5 timmar blev han undersökt av en läkare och det
beslutades att en röntgenundersökning skulle göras. Då han väntat ytterligare 3
timmar utan besked om när röntgenundersökning kommer att göras pratar han med
en sjuksköterska och ifrågasätter väntetiden. Mannen får då tala med en läkare som
blir arg och säger till patienten att han kan söka vård på annat sjukhus, samt att
han inte kommer att få vård på detta sjukhus. Anmälaren åkte från sjukhuset och
sökte vård på annat sjukhus där han fick träffa läkare och genomgick en
röntgenundersökning på mindre än 2 timmar. Det visade sig att mannen har en
kraftig hjärnskakning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken. Av yttrandet
framgår att patientens tillstånd inte bedömts som oroande eller livshotande men att
en röntgenundersökning skulle göras. Under väntetiden har anmälaren konfronterat
personalen ett flertal gånger och personalen upplevde patienten som hotfull och
tillkallade därför operativt ledningsansvarig läkare. Patienten ombads till slut lämna
akutmottagningen på grund av att han upplevts som hotfull och störande för andra
patienter. Verksamhetschefen beklagar att de brustit i kommunikationen med
patienten och tackar för att patienten påpekat brister. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han inte är överens med
beskrivningen av händelsen och att han önskade inkomma med synpunkter. Då inga
synpunkter inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1407-03210-50
Missad diagnos
En ung man inkom akut till akutsjukhus. Vården bedömde att han kunde åka hem
med antibiotika. Någon dag senare, då mannen upplevde sig sämre sökte han
annan akutmottagning. Mannen minns att han inkom till akutsjukhuset men inget
därefter. Han vaknade upp två veckor senare och fick då veta att han drabbats av
allvarlig mjukdelsinfektion. Han hade fått genomgå fyra operationer och legat i
tryckkammare vid många tillfällen. Mannen har stora ärr över halsen från
operationer och respirator. Mannen vill med anmälan att första läkaren på
akutmottagningen får reda på vad som sedan inträffade. Han vill även få utrett om
förloppet hade kunnat bli mindre dramatiskt om vården hade ställt rätt diagnos från
början.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från akutsjukhusets verksamhetschef och
sektionschef, intermedicin. De beklagar att anmälaren drabbats av en så svår och
långdragen infektion. Vid första besöket på akutmottagningen överensstämde det
med en halsfluss och handläggningen med antibiotika var utifrån det en korrekt
insats. Anmälaren försämrades därefter påtagligt och hade då utvecklat en allvarlig
infektion. Det är en mycket ovanlig komplikation och att sjukdomsbilden skulle
utvecklas i den riktningen var mycket svårt att misstänka vid första besöket. De vill
tacka anmälaren för att han framfört detta för att vården ska få kännedom om det
inträffade. De kommer att påminna sina akutläkare om denna diagnos så att de kan
Sida 58
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
ha större vaksamhet för detta framöver. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1407-03211-42
Nekad behandling
En man sökte akut vård på grund av hjärtarytmi och vårdades på hjärtintensiven.
Där konstaterade läkaren att arytmin upphört och mannen skrevs ut. Mannen
upplevde dock att hjärtat rusade och dunkade men läkaren lyssnade inte. Dagen
efter sökte han vård på ett annat sjukhus och nu gjordes konvertering av hjärtat då
ytterligare ett hjärtfel upptäcktes. Hjärtrytmen återställdes och
läkemedelsgenomgång och skallröntgen utfördes. Varför fick han inte denna
behandling på den första kliniken, undrar han?
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och ger
en förklaring till tolkning av mannens EKG. Det är inte uteslutet att hans EKG
feltolkades på hjärtintensiven och det är olyckligt om fel diagnos ställdes. Det kan
vara svårt att skilja olika förändringar på ett EKG. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter framfört att han inte är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas.
V1407-03214-54
Oprofessionellt bemötande vid telefonsamtal
En kvinna är kritisk till hur oprofessionellt personalen vid en tandvårdsmottagning
svarade i telefon. Personen i receptionen presenterade varken sig själv eller namnet
på mottagningen när hon ringde gällande sin äldre mors tandhälsa. Hon anser att
det inte känns tryggt att släppa in personal från mottagningen hem till sin mor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig för berörd enhet. Tyvärr har ansvarigs
privata mobilnummer hamnat i alla företagsregister på Google. När man söker
företagets namn kommer det privata numret upp. Statistiska centralbyrån har
kontaktas för ändring av telefonnumret. Efter det att yttrande har översänts har
anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1407-03219-42
Fel läkemedelsbehandling
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en vårdcentral varit otrevlig och
skrivit ut fel medicindos mot högt blodtryck. Läkaren tar heller inga prover för att
kontrollera hur medicinen fungerar. Kvinnan måste nu söka akut för att få hjälp.
Hon har tidigare haft en läkare som hon varit nöjd med.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beskriver ett väl medicinskt
omhändertagande genom åren. Många blodtryckskontroller är utförda men
dessvärre har kvinnan inte alltid följt de medicinska rekommendationerna.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter återkommit och framfört att hon inte
är nöjd med svaret men önskar ärendet avslutat.
V1407-03265-58
Komplikationer efter byte av pacemaker
Sida 59
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man framför att han fått komplikationer efter ett byte av pacemaker på ett
sjukhus och önskar svar och klargörande kring ett flertal frågor.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare, patientsäkerhetscontroller och
sjuksköterska på hjärtkliniken. Av yttrandena framgår att patientens pacemaker
fungerar som den ska, samt att samtliga pacemakers har en likartad funktion. Det
som patienten känner av är spontana extraslag från hjärtat, för detta har han
rekommenderats medicinsk behandling. Enligt patientens önskemål har remiss
skickats till annat sjukhus för fortsatta kontroller. Anmälaren inkom efter detta med
genmäle med ett flertal frågor. Av det kompletterande yttrandet framgick att
patientens kompletterande frågor var av samma natur som i skrivelsen. Överläkaren
fastslår att man inte vid någon kontroll kunnat notera några felaktigheter i den
nuvarande pacemakerns funktion. Han påtalar också att patientens oro för
biverkningar vid medicinsk behandling är ogrundade då dessa gäller patienter utan
pacemaker. Patientsäkerhetscontroller inkom med information till förvaltningen att
patienten kontaktat henne per telefon och önskat fler kompletteringar i ärendet
vilket åtgärdats genom brev från överläkare på kliniken. Vårdgivaren anser att
ärendet därmed är avslutat. Anmälaren har kontaktat förvaltningen och även
inkommit med ytterligare synpunkter. Handläggare på förvaltningen har gjort
bedömningen att ytterligare skriftväxling inte tillför något men att synpunkterna
skickas för kännedom med avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1407-03268-42
Infektion efter operation, fel recept
En kvinna opererades vid en gynekologisk specialistklinik och fick komplikationer
med infektion och blodförgiftning. Kvinnan sjukhusvårdades därefter. Lång tid efter
operationen fick kvinnan recept på medicin som inte var hennes.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, vårdchefen,
behandlingsansvarig läkare samt chefläkaren som samtliga beklagar det inträffade.
En medicinsk förklaring ges till operationen och handläggningen. Det felförskrivna
receptet är en ren felordination. Anmälaren har tagit del av yttrandena och har
därefter inkommit med skriftliga synpunkter som skall bifogas avslutsskrivelsen till
vården. Ärendet avslutas.
V1407-03269-44
Bristande behandling
En kvinna som trots upprepade kontakter angående sviktande hälsa inte
undersöktes och diagnostiserades av sin primärvårdsläkare. Kvinnan kom senare
under vård på akutsjukhus och fick korrekt behandling.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare efter påminnelse. Av yttrandet framkom
att patienten undersökts och testats för de frågeställningar som fanns och att denna
då varit i god kondition. Patienten kopplades dock till en distriktssjuksköterska för
vidare vård, energidryck samt inkontinenshjälpmedel skrevs då ut. Anmälaren var
inte nöjd med det svar som gavs men väljer att avsluta då fortsatt skriftväxling
sannolikt inte skulle tillföra ärendet något nytt i sak. Ärendet avslutas därmed.
V1407-03271-58
Felaktig diagnos, brister i utredning
Sida 60
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En mamma framför att hennes funktionsnedsatte son fått fel diagnos vid besök på
en akutmottagning på ett sjukhus då läkaren valt att inte utreda orsaken till sonens
smärtor tillräckligt. Läkaren gjorde bedömningen att patienten hade en
revbensfraktur, det visade sig senare att han hade en infektion på ena lungan som
behövde behandlas med antibiotika.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken samt från
chefläkaren på sjukhuset. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att läkaren
misstänkte en revbensfraktur, något som normalt inte behöver utredas med
röntgen. Hon anser att läkaren följt gällande behandlingsprogram och beklagar
patientens och anhörigs upplevelse. Hon informerar även att händelsen kommer att
användas för att förbättra verksamheten. Anmälaren inkom med synpunkter där
hon påpekade att diagnosen var felaktig och att detta medfört nästan en månads
sjukhusvistelse med många behandlingar och svår smärta för patienten. Av
yttrandet från chefläkaren framgår att sjukhuset haft ett flertal händelser i
akutsjukvården där personer som inte kan föra sin egen talan fullt ut blivit
felbedömda eller felbehandlade, detta är ett så kallat identifierat problem som
sjukhuset arbetar med. I det aktuella fallet gjordes bedömningen att patienten fått
en revbensfraktur, något som inte syns vid röntgenundersökning om det inte
föreligger en stor felställning. Enligt chefläkaren var det inte säkert att man vid en
röntgenundersökning skulle kunnat se patientens begynnande lunginflammation.
Det var även oturligt att patienten fått ett slag mot revbenet som skulle kunnat
förklara en revbensfraktur. Chefläkaren menar även att bedömningen av rimligheten
att det slag patienten fått mot revbenet skulle kanske blivit annorlunda om
patienten inte hade haft sin funktionsnedsättning och kunnat föra sin egen talan på
ett annat sätt. Han menar även att det på grund av tidspress i vården ibland dras
förhastade slutsatser, att man inte lyssnar färdigt på patienterna. Det framgår även
av yttrandet att sjukhuset arbetar med dessa frågor. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
V1407-03314-62
Bristande journalföring vid närakut
En kvinna som besökte en närakut med sitt barn har synpunkter på brister i
dokumentation, då ett besök inte journalfördes och man inte tog några
personuppgifter på varken barn eller förälder.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid närakuten, som
beklagar att besöket inte journalförts och att man brustit i rutinerna. Anmälan har
diskuterats i personalgruppen. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1407-03322-42
Ovänligt bemötande vid receptförnyelse
En man kallades till vårdcentralen för läkemedelsgenomgång och receptförnyelse.
Läkaren undrade vad mannen sökte för och efter en förklaring uppstod konflikt.
Läkaren menade att mannen krävde mediciner och hänvisade honom till psykiatrin.
Efter kontakt med enhetschefen fick han en ny läkartid. I journalen finns
felaktigheter noterade.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar händelsen med
förväntningar på nytt recept från patienten och de rutiner som gäller vid förnyelse
Sida 61
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
vid denna medicinering. Frågor kring bemötandet till patienten är något som
verksamheten kontinuerligt arbetar med. I detta fall fungerade det inte optimalt.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1407-03324-42
Nekades besökstid för uppföljning av medicinering
En kvinna med epilepsi medicineras vid en neurologklinik på ett akutsjukhus. I
samband med graviditet krävs noggrann uppföljning och dosjustering av
medicineringen varför hon kontaktade mottagningen. Sköterskan nekade henne
kontakt med ansvarig läkare och föreslog läkartid flera månader fram. Vid tidigare
graviditet uppkom kramper varför hon uppmanats att kontakta mottagningen
genast vid graviditet.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som förklara att sköterskorna gjort
ett tydligt avsteg från verksamhetens rutiner att förmedla patientkontakt med
behandlingsansvarig läkare vilket kommer att återkopplas till de sköterskor som har
telefonrådgivning. Samtalen har dessutom inte dokumenterats. Det inträffade är
beklagligt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och tackat för
svaret och för den förståelse hon fått. Ärendet avslutas.
V1407-03325-62
Otrevligt bemötande och bristande information
En kvinna har synpunkter på en läkare som agerade mycket nedlåtande under en
undersökning och inledde ett ingrepp utan att kvinnan kände sig förberedd, hade
fått svar på sina frågor och fått tillräcklig information.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, som redogör för behandlingen
och sin syn på besöket. Han skriver att besöket var längre än normalt och att större
delen av besöket ägnades åt att informera. Anmälaren har meddelat att hon inte är
nöjd med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1407-03330-44
Bristande omvårdnad samt bemötande
En man skulle röntgas i samband med en ryggskada. Vid förflyttningen från säng till
röntgenbrits koordinerade inte vårdpersonalen sina rörelser och anmälaren dunsade
ner på britsen med olidliga smärtor som följd. Personal från vårdavdelningen fick
komma ner och ge smärtstillande akut. Anmälaren skrek på grund av smärtan och
röntgenläkare uppträdde burdust och frågade anmälaren om "han kunde skärpa sig
en stund så att de kunde göra datortomografin".
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef efter påminnelse. Denna beklagade
anmälarens upplevelse. Händelsen hade granskats och berörd personal vidtalats. I
patientjournalen finns ingen anteckning om anmälarens upplevelse. Anmälaren var
inte enig med yttrandet men valde att avsluta ärendet med synpunkter att tillföra
slutskrivelsen. Ärendet avslutas.
Sida 62
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1407-03331-54
Utebliven behandling samt dåligt bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon inte längre får rätt behandling vid en
psykiatrisk mottagning. Hennes psykolog blev sjukskriven och hon fick en annan
behandlare som saknade utbildning. När hon tog upp detta med en sjuksköterska
visade hon ingen förståelse för anmälaren. Hon känner sig dåligt bemött och önskar
få behandling vid någon annan mottagning där man har kunskap om hennes
problematik.
Åtgärd: Yttrande som har inhämtats från enhetschef besvarar att mottagningen har
brustit i kontinuiteten av patientens behandling i samband med insjuknandet av
patientens behandlare. Mottagningen inser att den behöver ha personal i beredskap,
som kan kliva in, när en behandlare insjuknar, för att säkerställa stabilitet i
patientens mående. Mottagningen ska få en ny rutin där teamet utser en tillfällig,
stöttande behandlingskontakt med patienter, vars behandlare har drabbats av
plötslig frånvaro/sjukdom. Efter att yttrandet skickades har anmälaren inte hört av
sig. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1407-03356-42
Felmedicinerad, komplikationer
En man sökte vård vid en specialistklinik för ryggvärk och förskrevs smärtstillande
medicin. Några dygn senare insjuknade mannen med kraftig blödning i tarmen som
krävde sjukhusvård och mannen fick flera påsar blod. Läkaren hade inte tagit
hänsyn till att han medicinerade med blodförtunnande medicin.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som förklarar att det är
känt att preparatet ökar blödningsrisken men ingen absolut kontraindikation finns.
Det som inträffade är mycket olyckligt. Verksamheten skall ta lärdom av det
inträffade. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att
han uppfattar att verksamhetens svar är undanglidande. Skriftliga synpunkter har
inkommit som skall bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1407-03357-42
Oklar medicinering, ovänligt bemötande
En kvinna vårdades vid en smärtmottagning på ett akutsjukhus och upplevde sig
ovänligt bemött under läkarbesöket. Vissa ändringar gjordes i medicineringen men
efter besöket förstod hon inte vad som ändrats eller tillkommit. Kvinnan grät i
huvudentrén på sjukhuset.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar upplevelsen.
Händelsen och vikten av tydlig läkemedelsinformation och gott bemötande har gåtts
igenom med hela personalgruppen samt berörd läkare. Kliniken är tacksam för att få
ta del av synpunkter från patienter som ett led i utveckling och lärande. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1407-03380-49
Vårdcentral nekade akut vård
Sida 63
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Anmälarens ben svullnade upp. Hon var listad vid en vårdcentral några kilometer
bort. Hon sökte sig till den närmast liggande vårdcentralen, men den hänvisade
henne till den vårdcentral som hon var listad vid. Anmälaren menar att hon därmed
nekades akut vård.
Åtgärd: Av ett första yttrande framgick inte om patienten var i behov av akut vård
vid det tillfälle som anmälan avser. I ett andra yttrande framfördes att något besök
av denne patient inte var registrerat i journalen över huvud taget vid den tidpunkt
som anmälan avser. Anmälaren uppgav att hon blev avvisad av receptionen.
Ärendet avslutas.
V1407-03389-57
Dåligt bemött, ingen undersökning av skada
En kvinna som varit med om en cykelolycka fick ont i nacken efter någon dag och
sökte vård på en akutmottagning. Hon bad om undersökning av ortoped, men fick
träffa en allmänläkare som inte undersökte nacken. I stället ställde han upprepade
frågor om bland annat levnadsvanor och läkemedel, frågor som kvinnan tyckte var
irrelevanta för skadan. Hon upplevde att läkaren läste hennes journaler från andra
vårdgivare. När hon ifrågasatte bemötandet blev läkaren irriterad och sa att hon
skulle få träffa en kollega, varpå han avlägsnade sig. Någon annan läkare kom dock
inte, varför kvinnan kontaktade personal som berättade att någon skulle vara på
väg. Efter ytterligare väntan bad hon att få bli utskriven.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som beklagade att anmälarens besök
på akuten inte blev tillfredsställande. Rutinerna på akutmottagningen är att
allmänläkare gör en första bedömning och ställer frågor om andra sjukdomar och
läkemedel. Sedan slussas patienten vidare till specialist. Verksamhetschefen
beklagade bristfällig information och kommunikation med anmälaren. Anmälaren är
nöjd med att hennes klagomål har uppmärksammats och önskar avsluta ärendet.
V1407-03395-42
Nekas medicinering, spärr i journalen
En man vårdas vid en beroendemottagning för tablettmissbruk och upplever att
läkaren plötsligen avslutat all medicinering. I dag skaffar mannen själv denna
medicin via andra vägar.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare och verksamhetschefen
som beklagar eventuella missförstånd i behandlingen samt att anmälaren inte varit
nöjd med kontakten. Vårdplan har funnits under vårdtiden där
nedtrappningsschema utarbetats. Nedtrappningen fungerade komplikationsfritt och
mannen bedömdes vara färdigbehandlad. Anmälaren har tagit del av svaret och har
därefter hörts av och framfört att han inte är nöjd över svaren. Ärendet avslutas.
V1407-03432-54
Anhörig känner svårighet när patient saknar insikt
En man anser att en anhörig borde kunna kontakta psykiatrin när en patient saknar
sjukdomsinsikt. Han ser det som märkvärdig att personalen inte beter sig utifrån en
enhetlig policy utan svarar olika när en anhörig ringt dem. Viss personal tar inte
emot samtal från anhöriga och kräver fullmakt från patienten. Han undrar vart
anhöriga ska vända sig när patienten saknar sjukdomsinsikt.
Sida 64
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Yttrande har inhämtats och där enhetschef besvarar att närstående alltid
ska kunna kontakta psykiatrin för att larma kring försämring. När det gäller kända
patienter så strävar mottagningen efter att ha en aktuell krisplan, där det framgår
att man kommit överens med patienten och närstående om vad som gäller vid en
eventuell försämring eller vid ett krisläge. Efter anmälan har mottagningen vid ett
arbetsplatsmöte gått igenom hur man tar emot och hanterar larm från andra än
patienten. Anmälaren återkom därefter med nya synpunkter och ansåg att i de fall
där det framkommer våldsamhet samt patienten saknar sjukdomsinsikt ska mobila
teamet omedelbart agera och inte hänvisa närstående till polismyndigheten.
Enhetschefen konstaterar att mottagningen försöker samla på så mycket
information som möjligt när okända närstående kontaktar dem. I informationen
framkommer det att när patienten är våldsam görs en bedömning samordnad med
polis då psykiatrin inte har möjlighet att göra insatser på egen hand där risk för våld
finns. Där mottagningen inte har möjlighet att skicka en läkare för bedömning,
övervägs en handräckningsbegäran för att polis ska transportera patienten till
akuten för en vårdintygsbedömning. Efter att yttrandet skickas till anmälaren har
han inte hört av sig. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1407-03435-30
Feloperation
En kvinna uppger att hennes man som har cancer skulle opereras på ett
akutsjukhus då en ny tumör upptäckts. Operationen ställdes dock in. När
operationen väl gjordes blev han felopererad då en skruv sattes för nära hjärtat.
Omoperation fick göras. Läkaren uppgav själv att det var klantigt gjort.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från överläkare på akutsjukhuset som uppger att den
felriktade skruven inneburit ett ytterligare ingrepp vilket är djupt beklagligt.
Insättning av skruvar vid fixation av ryggraden sker med röntgen genomlysning,
men även under sådan kontroll kan tyvärr ibland skruvar hamna inte helt adekvat.
Det sannolika är att skruven skurit ut i samband med att bakre stagen låstes fast
mot skruven. Det är inte sannolikt att patientens prognos hade förändrats om hans
operation hade utförts två dagar tidigare eller av det faktum att det behövdes
reoperation. Anmälaren orkade inte gå vidare men önskade att anmäla till
Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag. Ärendet avslutas.
V1407-03453-52
Missnöjd med intyg m.m.
En man med en dotter inom en habiliteringsverksamhet är bland annat missnöjd
med en orosanmälan som skrivits efter ett möte på 30 minuter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av enhets- och verksamhetschef där man redogör
för handläggningen och att den varit korrekt. Orosanmälan gjordes då barnet har
stora medicinska behov och beteendeproblem som ställer stora krav på vård och
omsorg samt bemötande. Däremot medger man att man brustit i informationen till
pappan vilket lett till en förändring av rutinen kring orosanmälan. Personalen bör
numera kontakta bägge föräldrar även om det inte finns någon skyldighet enligt
lagen. Pappan har inte hörts av efter utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1407-03455-54
Oprofessionellt bemötande
Sida 65
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna vände sig till en läkare vid en vårdcentral för att göra några prov samt att
hon inte mådde bra psykiskt. Läkaren bjöd ut henne och gjorde närmande enligt
kvinnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där verksamhetschef vid vårdcentral besvarat att
berörd läkare har förnekat att de skulle ha träffats på det sätt som patienten har
beskrivit och anger att man har träffats på ett helt annat sätt, vilket dock inte har
bestyrkts. Läkaren hade en så kallad provtjänstgöring och verksamhetschefen har
med anledning av det inträffade omedelbart befriat läkaren från fortsatt
tjänstgöring. Verksamhetschefen har skrivit till Socialstyrelsen om hans
provtjänstgöring där man beskrev denna anmälan och vad vårdcentralen har
vidtagit för åtgärder. Huruvida läkaren därefter ska få legitimation avgörs hos
Socialstyrelsen. Efter att yttrandet skickats kontaktade förvaltningen anmälaren som
var nöjd med yttrandet och förvaltningens insatser. Enligt överenskommelse
avslutas ärendet.
V1407-03470-54
Mår dålig på grund av vården
En kvinna som har blivit deprimerad på grund av vården önskar få hjälp och råd.
Åtgärd: Då anmälaren trots muntlig och skriftlig uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1407-03483-54
Psykolog glömt skicka intyg till försäkringskassan
En man gick miste om sjukersättning när en läkare vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning glömde skicka ett läkarutlåtande till försäkringskassan. Han
känner sig ignorerad och försummad av läkaren.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning får anmälarens samtycke för att kontakta
ansvarig chef vid psykiatrin. Förvaltningen kontaktar ansvarig chef och kommer
överens att anmälaren samtalar direkt med vården för att lösa problemet.
Patientnämndens förvaltning informerar anmälaren om detta och avslutar ärendet.
V1407-03485-44
Lång väntan på behandling
En man anser att han får vänta alltför länge på en planerad operation. Han har
besvär med infektioner och blödningar och därtill en social situation som är
krävande.
Åtgärd: Anmälaren meddelades kontaktinformation till Vårdgarantikansliet. I ett
senare telefonsamtal meddelade anmälaren att han fått en tid för operation.
Anmälaren har därefter inte hört av sig och ärendet avslutas.
V1407-03487-30
Får inte vård
En man skadade axeln vid en olycka för ett halvår sedan och är fortfarande inte bra.
Läkaren på vårdcentralen är nonchalant och ger honom inte den vård han behöver.
Det tog lång tid att få en magnetröntgenundersökning (MR). Han har lovat att
Sida 66
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
skicka remiss till ortoped, vilket han inte har gjort. Han ringer inte tillbaka vid
telefonsamtal.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från behandlande läkare som uppger att i journal anges
att man diskuterade MR först hos honom de 21 maj och att han skrev remiss den 27
maj för detta. Tid för MR erhölls den 18 juni och svar inkom den 26 juni. Den 1 juli
skrevs remiss till ortopedmottagning. Ortopedmottagningen fick inte någon remiss
så ny skrevs den 23 juli. Det hade säkert gått snabbare om möjlighet till elektronisk
remiss fanns, vilket man håller på att undersöka om det går att införa. Anmälaren
har härefter angett att operationen hos ortopeden misslyckades eftersom han kom
för sent. Han funderar på att gå vidare till Inspektionen för vård och omsorg och
patientförsäkringen.
V1407-03516-54
Bristfälligt kösystem
En kvinna anser att kösystemet vid en psykiatrisk mottagning inte har fungerat.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning ringer och skriver till anmälaren som trots
uppmaningar inte hörts av inom angiven tid och därför avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1407-03521-62
Brister i läkemedelshantering
En man hör av sig angående sin hustru som får medicin som apodos. Maken har nu
upptäckt att det saknas ett läkemedel i dospåsarna som hustrun får.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från vårdcentralen där läkemedlet förskrivits samt
från Dosapoteket. Från vårdcentralen uppger man att man fått beskedet att
läkemedlet inte var möjligt att lägga in i dospåsarna, medan man från Dosapoteket
menar att läkaren vid vårdcentralen gjort en ordinationsändring där läkemedlet
satts ut från dospåsarna och i stället ordinerats i originalförpackning. Senare har
ordinationen ändrats av läkaren så att läkemedlet åter lagts i dospåse. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandena. Ärendet avslutas.
V1407-03522-54
Får ingen adekvat somatisk vård
En kvinna anser att hennes mor varken har fått somatisk eller psykiatrisk vård. Hon
undrar hur hon kan få insyn i moderns vård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Patientnämndens förvaltning informerar om möjligheten att kvinnan skaffar sig en
fullmakt från sin mor för att ställa sina synpunkter direkt till vården. Informerar
även om första linjens psykiatri. Ärendet avslutas.
V1407-03530-28
Bristande tandvård
En kvinna blev av tandläkaren rekommenderad att byta ut en äldre tandfyllning som
hon inte hade några besvär med. Efter åtgärden fick hon ont i tanden, vilket
Sida 67
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
kvarstår. Hon vill ha hjälp av en annan tandläkare och vill även att mottagningen
ersätter henne för det som inträffat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från Vd och klinikchefen. I yttrandet framkom att
flera behandlingsåtgärder har utförts men ilningarna har inte gått över. Patienten
har erbjudits en second opinion som hon tackat nej till. Information om att
patienten pressar tänder och att behov av bettskena finns, hur en lagad tand ibland
kan bete sig efter en lagning samt att det är två års garanti på lagningen, har getts.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och vill därefter framföra att hon nu avvaktar
men önskar återkomma till mottagningen om besvären förvärras. Ärendet avslutas.
V1407-03535-58
Ifrågasätter faktura
En kvinna framför klagomål på en faktura hon fått från tandvården, hon anser att
hon blivit feldebiterad. Anmälaren har själv varit i kontakt med behandlande
tandhygienist och även verksamhetschefen på mottagningen men anser inte att hon
fått någon bra förklaring till debiteringen. Hon önskar skriftlig förklaring till de
åtgärdskoder som använts.
Åtgärd: Svar har inkommit från Vd och klinikchef på mottagningen som beklagar att
patienten inte känner sig nöjd med behandlingen och debiteringen samt att det varit
svårigheter i kommunikationen mellan patient och behandlare. Av yttrandena
framgår en förklaring till de åtgärdskoder som tillämpats, Det framgår även att
bedömningen är att tandhygienisten använt föreskrifter och prislista korrekt.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, hörts av och meddelat att hon
inte är nöjd och står fast vid sin åsikt att hon blivit feldebiterad. Ärendet avslutas i
befintligt skick hos förvaltningen.
V1407-03541-54
Illa behandlad av psykiatrin
En kvinna anser att hon har blivit illa behandlad av den psykiatriska vården.
Åtgärd: Anmälaren berättar att hon har rett ut problematiken nu. Patientnämndens
förvaltning informerar henne att hon vid behov kan inkomma med frågor och
synpunkter på en vårdgivare samt skriva under sin anmälan i fall hon önskar få ett
skriftligt svar. Kommer överens om att ärendet avslutas.
V1407-03557-49
En man framför synpunkter på vården
Anmälaren har synpunkter på vården, inte närmare precisering.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren. Anmälaren
har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1407-03579-62
Synpunkter på bedömning och information
En man som hade svåra tand- och käkproblem som var akuta har synpunkter på att
han vid en tandvårdsklinik inte bedömdes ha behov av medicinsk tandvård och att
kliniken inte informerade om att sådan finns. Mannen fick senare fick reda på att
Sida 68
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
medicinsk tandvård finns och när han vände sig dit kunde de lösa hans problem,
vilket man inte kunde på tandvårdskliniken.
Åtgärd: Yttrande har via Vd inhämtats från klinikchefen, som beklagar att patienten
fått så stora problem. Man skriver att det är ovanligt att problemen inte kunde
avhjälpas med antibiotika samt att det vid tidpunkten inte gick att förutse att
tillståendet skulle bli så akut att en operation skulle krävas. Anmälaren har
meddelat att han inte är nöjd med svaret, men har inte inkommit med någon
ytterligare skrivelse i ärendet. Ärendet avslutas.
V1407-03581-54
Missförhållande vid tvångsvård
En man anser att det har inträffat en del rätt grova missförhållanden vid en
tvångsintagning vid en psykiatrisk avdelning.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning kontaktar anmälaren som berättar att han
befinner sig på avdelningen just nu och vill återkomma vid behov. Då anmälaren
inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1408-03598-42
Brister i informationen vid medicinering
En man medicineras med åtta olika läkemedel av husläkaren men upplever
svårigheter med informationen om behandlingen. Tidigare har han kunnat ringa och
få förnyade recept men det gäller inte längre.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare. En medicinsk förklaring ges gällande mannens medicinering och olika
sjukdomar. Behandlingsansvarig följer noggrant medicineringen och behov av
receptförnyelse kopplat till dos och tidintervall. För att undvika överkonsumtion
samt att följa Socialstyrelsens rutiner nekades mannen nytt recept tidigare än
befogat. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört att han inte är
nöjd. Ärendet avslutas.
V1408-03618-49
Bristande diagnos
En äldre man med dokumenterade hälsoproblem uppsökte vårdcentralen då han
kände en orkeslöshet som tilltog alltmer. Han berättade för läkaren att det var tungt
att andas. Läkaren konstaterade att mannen hade låg puls och bad honom att
återkomma om en vecka. Kort därpå fick den äldre mannen åka till akutsjukhus
med mycket låg puls. Påföljande dag fick mannen pacemaker inopererad. Hans
välbefinnande har ökat betydligt på flera plan efter operationen.
Åtgärd: Av yttrande framgick att läkaren vid vårdcentralen sannolikt inte hade haft
möjlighet att fånga in den låga puls som senare gav sig till känna hos mannen.
Ärendet avslutas.
V1408-03634-42
Felaktigt utskriven medicin
Sida 69
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna med flera olika sjukdomar fick läkemedel för magbesvär på
akutsjukhuset. Då kvinnan hämtade ut medicinen på apoteket visade det sig att
läkemedlet inte passade ihop med hennes andra sjukdomar och tidigare
medicinering. Kvinnan är besviken över att läkaren skrev ut dyrbar medicin som
kvinnan inte kunde ta och önskar ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till behandlingen och enligt specialist fanns ingen risk med hänsyn till
andra sjukdomar eller medicinering. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har
därefter hörts av och framfört att hon är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas.
V1408-03636-52
Bristande bemötande med mera
En mamma uppsökte akuten tillsammans med sin dotter. Dottern hade
andningssvårigheter. Sjuksköterskan som tog emot dem tyckte inte att läget var
akut utan hänvisade dem till ett barnsjukhus i stället. Mamman är kritisk till detta
och att de fick ta sig till barnsjukhuset på egen hand.
Åtgärd: Yttrande inhämtas av vårdenhetschefen. Han redogör för vilka riktlinjer som
gäller för sjukresor och att barn under 15 år ska hänvisas till barnakutmottagning.
Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1408-03666-62
Problem med läkarintyg m.m.
En kvinna har synpunkter på en vårdcentral som nekat henne ett kompletterat
sjukintyg, trots att Försäkringskassan meddelat att det inte är korrekt och tydligt
utformat. När hon vänt sig till sin vårdcentral för att få läkarutlåtandet kompletterat
har läkaren meddelat att det i så fall först måste bokas in ett möte. Kvinnan har
också synpunkter på att hon måste boka in besök för att få recept förnyade och inte
bara kan ringa. Hon har också frågor och synpunkter kring en diagnos, vars
diagnoskod kvinnan menar inte är införd i journalen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare på vårdcentralen, som skriver att
det inte var möjligt att sätta sig in i patientens omfattande ärende vid ett enda
besök och att ett ytterligare möte torde krävas för detta. Receptförnyelse menar
man sker i enlighet med sedvanlig praxis och Socialstyrelsens riktlinjer för
receptförskrivning. Den diagnoskod kvinnan efterlyser finns i journalen, så där
menar vårdcentralen att ett missförstånd måste ha inträffat. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1408-03667-42
Synpunkter på sänkt läkemedels dos
En man med smärtor i en axel har synpunkter på att läkaren på vårdcentralen sänkt
dosen av smärtstillande läkemedel. Han känner sig också tvingad att genomgå
operation av axeln, vilket han inte vill.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick, skrivelsen var för kännedom till
Patientnämndens förvaltning.
Sida 70
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1408-03669-62
Skadad vid operation, fått komplikationer
En kvinna fick av misstag sin urinblåsa sönderskuren vid en operation för ett antal
år sedan och har fått komplikationer efter detta som förvärrats. Nu har hon bland
annat problem med en kateter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkare vid de två berörda sjukhusklinikerna.
Man redogör för vården av kvinnan och den ena kliniken skriver att symtombilden
kan ha att göra med skadan som uppkom i samband med den ursprungliga
operationen. Från den andra kliniken skriver man att patienten har fortsatt kontakt
med kliniken för stöd och hjälp vid problem med katetern. Anmälaren har därefter
inkommit med synpunkter som bifogas till det avslutande brevet till sjukhuset.
Ärendet avslutas.
V1408-03676-52
Bristande diagnos och behandling
En kvinna sökte vård på en närakut för svår smärta i framför allt huvud och nacke.
Hon hade tagit receptfria värktabletter under några dagars tid utan att få någon
lindring. Läkaren vid närakuten skickade hem kvinna med rekommendationen att
vila och att fortsätta med värktabletterna. Det visade sig senare att kvinnan led av
en varbildning i hjärnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschef och berörd läkare. Man
beklagar att rätt diagnos inte kunde ställas då man inte har resurser för att sätta
igång en huvudvärksutredning. Därför hänvisades anmälaren till vårdcentralen.
Anmälaren har därefter inte hörts av inom utsatt betänketid. Ärende avslutas.
V1408-03684-42
Missad diagnos
En kvinna sökte vård på vårdcentralen upprepade gånger på grund av trötthet och
olika diffusa symtom. Undersökning och blodprover visade inget onormalt. Senare
sökte kvinnan vård hos annan vårdgivare som tog Borreliaprov som var positivt.
Kvinnan har nu kvarstående komplikationer.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som menar att det var
mycket tråkigt att diagnosen Borrelia inte upptäcktes genom provtagning. Efter
händelsen har läkargruppen haft en diskussion om händelsen och diagnosen
Borrelia. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med skriftliga
synpunkter som skall bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1408-03690-62
Inställd operation, nekats operationen
En kvinna fick skador i samband med en förlossning och skulle senare opereras för
detta. Samma dag som kvinnan kom in för operation ställdes operationen in. Hon
fick beskedet att man inte kommer att operera kvinnan av kostnadsskäl och hon
uppmanades att träna i stället. Sjukhuset har heller inte skickat journalen till
kvinnan, trots att hon begärt det.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, som redogör för utredningen av
kvinnan och de besvär som konstaterats. Läkaren uppger att kvinnan erbjudits
Sida 71
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
operation vid två tillfällen, men att hon sent tackat nej till dessa. Anmälaren har
meddelat att hon inte är nöjd med svaret, vilket noteras i det avslutande brevet till
sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1408-03710-54
Bristande empati samt lång väntan på besökstid
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått vara delaktig i beslut om vad som var
bäst för hennes hälsa vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon har också
synpunkter på att hon trots suicidtankar inte fick ett akutbesök och var tvungen att
vänta en längre tid på ett läkarbesök. När hon till slut fick ett besök från ett mobilt
team var personalen mer intresserade av andra saker än hennes psykiska
hälsotillstånd. Hon anser att personalen var helt oprofessionella. När hon äntligen
fick komma på ett besök och träffade en läkare var denna inte intresserade av hur
hon mådde. Läkaren förskrev mediciner utan att ställa en diagnos. Läkaren
hänvisade henne till att ringa en annan mottagning när hon kände sig
suicidbenägen. Den andra mottagningen ansåg att det var orimligt att hon ringde
dem och hänvisade henne tillbaka till ordinarie läkare. Hon vill belysa vilka
svårigheter suicidbenägna personer går genom i kontakt med psykiatrin.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från sektionschef och överläkare
som beklagar att man inte lyckats leva upp till kvinnans förväntningar på vården
och hoppas att den psykoterapibehandling som pågår ska leda till en behandling
som lindrar och botar. Kvinnan beskriver på ett mycket målande sätt hur det är att
lida av panikångest. Under själva attackerna känner man behov av omedelbar vård
något som psykiatrin har svårt att leva upp till. Efter det att yttrande har översänts
har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1408-03713-52
Kommunikation
Föräldrar till en pojke uppsökte akuten då pojken fått en näsfraktur. Sköterskan
pratade aldrig med pojken och frågade aldrig hur han mådde och vad som hade
hänt. Föräldrarna blir illa bemötta av inskrivande sköterska när de ville ha
information om varför pojken hamnade längs ner i prioriteringen. Något gick fel i
kommunikationen då sköterskan kände sig hotad och stängde luckan. Pojken fick så
småningom hjälp och återvände hem tillsammans med sina föräldrar. Några dagar
senare fick föräldrarna en kallelse till socialtjänsten då sköterskan gjort en
orosanmälan.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats där man redogör för händelsen och ber om ursäkt
för att orosanmälan gjordes. Anmälaren är inte nöjd med svaret men ärendet
avslutas då ytterligare handläggning inte kommer tillföra något nytt i sak.
V1408-03716-62
Felbedömd och tvångsintagen
En kvinna blev tvångsvårdad inom psykiatrin och befann sig under dessa dagar i en
mycket påfrestande miljö. Hon kände sig helt och hållet missbedömd och läkaren
bemötte henne på ett mycket arrogant sätt. Informationen på avdelningen var
mycket bristfällig. Bland annat togs blodprover utan att någon förklarade varför. När
kvinnan begärde en ny bedömning av en annan läkare blev hon utskriven på en
gång och blev rekommenderad att anmäla händelsen. Efter att hon kommit hem
Sida 72
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
har hon blivit meddelad om att en medpatient bar på en resistent bakterie och
kvinnan måste nu testas för detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Då anmälaren efter en tid inte
inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
V1408-03729-42
Brister i uppföljning och läkarkontakt
En kvinna medicineras och vårdas mot tarmsjukdom vid en medicinklinik på ett
akutsjukhus. I samband med nyinsatt medicinering krävdes täta kontroller av
blodvärdet för medicinjustering.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning vid förvaltningen. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet.
V1408-03737-55
Fråga om hantering av ärenden hos patientnämnden
En man tar kontakt och har en fråga angående hur lång tid man kan anmäla till
patientnämndens förvaltning från det att en händelse ägt rum.
Åtgärd: Svar på frågan att patientnämndens förvaltning inte har någon
preskriptionstid. Ärendet avslutas.
V1408-03743-62
Besvär negligerades av läkare, behandling uteblev
En kvinna med en handledsskada gipsades, men hade kvarstående problem på
grund av lösa benbitar. Hon påtalade sina besvär för en läkare som negligerade
besvären och var mycket burdus. Det visade sig sedan att kvinnans skada krävde en
operation och att hon troligtvis kommer att få en rörelsenedsättning på grund av att
skadan inte åtgärdats omgående.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell sjukhusklinik. Kvinnans läkare beklagar
patientens lidande under den långdragna processen, men förnekar att han varit
otrevlig eller nonchalerat patientens besvär. Biträdande verksamhetschef skriver att
den aktuella typen av skada kan vara svår att bedöma i det inledande skedet, men
att fallet är handlagt korrekt. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1408-03763-57
Lång väntan på obduktionsutlåtande
En man kontaktade förvaltningen för sin avlidna mammas räkning. Kvinnan avled
hastigt i hemmet och mannen har nu väntat länge på obduktionsutlåtande. Han var
i kontakt med sjukhuset flera gånger och varje gång har han blivit utlovad snabb
hantering. Han är missnöjd med hanteringen.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschefen som djupt beklagade den långa
handläggningstiden som berott på personalproblem. Verksamhetschefen kontaktade
Sida 73
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
anmälaren för ett personligt samtal vilket uppskattades. Mannen är nöjd med de
yttranden han fått och det personliga samtalet och önskar avsluta ärendet.
V1408-03764-54
Biverkningar
En god man har synpunkter på de biverkningar som hennes uppdragsgivare har fått
i samband med medicineringen vid en psykiatrisk specialistavdelning. När gode
mannen bad läkaren om en genomgång av medicinerna ansåg han att öppenvården
skulle kunna ta hand om detta.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning har inhämtat yttrande från överläkare som
besvarar att patienten hade svårigheter att kontrollera sina impulser och starka
aggressiva känslor när han inkom till avdelningen. Patientens tvångsvård kunde
avskrivas efter att en förbättring med psykofarmaka uppnådes. Överläkaren
förklarar att patienten har känt sig lugnare av medicineringen dock inte hans ombud
som begärde en second opinion. Överläkaren besvarar att patienten har tillgång till
second opinion inom den psykiatriska öppenvården. Överläkaren har valt att sätta ut
patientens läkemedel för att tillmötesgå bland annat patientens ombud samt att
patienten har litat på den vård han har fått på avdelningen. Överläkarens
bedömning är att patienten har fått vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
under hans vårdtid på avdelningen. Efter att yttrandet skickades till ombudet har
hon återkommit med ett genmäle där hon har konstaterat att de pedagogiska
insatserna har spelat en större roll än medicineringen i patientens förbättrings
process. Ombudet anser att hon borde ha varit med och deltagit gällande
diskussionerna kring medicineringen då uppdragsgivaren på grund av sin diagnos
kan bli förvirrad och tolka information annorlunda. Förvaltningen har med tanke på
att patienten inte längre är kvar på avdelningen kommit överens med ombudet att
skicka genmälet endast för vårdgivarens kännedom och därmed avsluta ärendet.
Ärendet avslutas.
V1408-03767-57
Ifrågasätter bemötandet från gynekolog
En kvinna fick närgångna frågor av sin gynekolog, kvinnan menade att frågorna inte
var relevanta. Gynekologen var också närgången och rörde vid kvinnan på ett helt
omotiverat sätt.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschefen som menade att kvinnans bild av
besöken inte stämmer överens med hans egen bild. De frågor som kvinnan
upplevde som kränkande är sedvanliga då en gynekolog träffar en ny patient och
lägger grunden för korrekt diagnos. Han har skakat hand med kvinnan men inte
varit mer närgången än så. Kvinnan är inte nöjd med svaren, men ärendet avslutas
då fortsatt korrespondens inte leder ärendet framåt.
V1408-03775-59
Önskar utredning av sin hälsa
En man framför att han varit sjuk och fått flera antibiotikabehandlingar i olika
omgångar under flera år. Mannen har i år sökt sin vårdcentral men får inte den
undersökning han önskar som kan visa vad som orsakar hans infektioner och
ohälsa. Han önskar hjälp att få den vård han behöver. Mannen nämner att det också
rör ryggbesvär och astma.
Sida 74
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som beskriver att
han gått igenom journalanteckningar och diskuterat anmälan med berörd läkare.
Han konstaterar att anmälaren sökt vårdcentralen ett stort antal gånger för besvär
med hals, luftvägsinfektioner, astma, ryggbesvär och andra hälsoproblem.
Anmälaren har haft kontakt med en läkare som talar hans modersmål flytande, men
även med flera andra läkare på mottagningen samt övriga instanser dit han
remitterats eller sökt på eget initiativ. Han bekräftar att anmälaren många gånger
sökt vården utan att man kunnat hjälpa honom bli frisk, trots utredningar,
provtagningar och behandlingar. Slutligen framför han att mottagningen gjort sitt
bästa för att hjälpa anmälaren med hans besvär, men att det inte alltid är möjligt
att bota eller förklara kroppsliga symptom. Han beklagar att vården inte motsvarat
anmälarens förväntningar och berörd läkare förnekar bestämt att han skulle ha
försökt slå anmälaren. Anmälaren har tagit del av yttrandet och påpekar per telefon
ett felaktigt årtal samt framför att uppgifterna i yttrandet inte stämmer. Anmälaren
återkommer därefter inte varför ärendet avslutas.
V1408-03790-59
Ingen uppföljning, oprofessionellt bemötande
En kvinna har synpunkter på sin vårdcentral som hon menar gissar sig fram till
diagnoser, brister i sin uppföljning, bemöter henne på ett otrevligt sätt och är
mycket svåra att komma i kontakt med.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. I detta beskrivs vilka besök
och åtgärder som varit aktuella för anmälaren. Vidare att det vid något tillfälle
berott på läkarens utbildningsgång att annan läkare trätt in som ersättare, samt att
mottagningen har rutiner för att försöka förbättra kontinuiteten. Verksamhetschefen
framför att inget finns noterat om dåligt bemötande och att hon beklagar
anmälarens upplevelse av detta. Hon framhåller att bemötande är ett av de
viktigaste områdena inom verkasamheten både rörande kontakter via telefon och
reception samt vid läkarbesök. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att
hon hoppats att anmälan skulle lett till ett uppvaknande. Dock är hon fortsatt
missnöjd, med det som rör bemötandet och tillgängligheten. Slutligen anser hon att
det finns uppgifter som inte stämmer i yttrandet, men ser ingen nytta med att gå
vidare i ärendet utan vänder sig till annan mottagning framledes. Ärendet avslutas.
V1408-03795-57
Synpunkter på agerade av ambulanspersonal
En man har synpunkter på bemötandet från och den medicinska bedömningen av en
ambulanssjuksköterska i samband med att hustrun kördes till sjukhus med svåra
magsmärtor. Sjuksköterskan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten angående
dottern då hon åkte med mamman till akutmottagningen.
Åtgärd: Yttrande inkom från ambulansöverläkare som gått igenom dokumentation
från den medicinska bedömningen som gjordes vid tillfället. Samtliga parametrar är
enligt rutin och fullständigt dokumenterade. Att anmälarens hustru upplevde
bemötandet som negativt beklagades. Ambulansbesättningen gjorde en muntlig
orosanmälan vilket de är skyldiga till då de identifierar eventuella missförhållanden i
hemmet. Anmälaren och dennes hustru är inte nöjda med svaret eller
handläggningen och avser att driva sitt ärende vidare i andra instanser. Ärendet
avslutas.
Sida 75
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1408-03803-52
Lång väntan i väntrummet
En kvinna har synpunkter på den långa väntan som hennes fästman och hon
drabbades av då de sökte upp en akutmottagning efter att fästmannen skurit sig i
ett finger.
Åtgärd: Då ingen fullmakt och underskriven anmälan inkommit avslutas ärendet.
V1408-03806-63
Bristande bemötande
En kvinna hade ramlat och gjort illa foten. På kvällen var smärtan outhärdlig och
kvinnan kontaktade sjukvårdsupplysningen som i sin tur tillkallade en ambulans åt
kvinnan. Ambulanspersonalen förklarade att risken för en fraktur var väldigt liten
och lämnade kvinnan hemma.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ambulansöverläkare och från leg sjuksköterska.
Vid undersökning hade kvinnan en liten svullnad. Hon kunde röra fotleden
obehindrat och trodde själv att det handlade om en stukning. Ambulanspersonalen
påtalade med tydlighet att de inte kunde utesluta att foten var frakturerad. I
samråd med kvinnan och efter det att ansvarig läkare på SOS uttalat att även han
ansåg att det inte utgjorde någon risk för kvinnan att vänta med
röntgenundersökning till nästkommande dag valde kvinnan själv att röntga foten
nästa dag. Efter det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts.
Ärendet avslutat.
V1408-03807-63
Bristande bemötande
En kvinna hade ramlat och fått en fraktur i foten. Kvinnan fick en medicinsk stövel
för att hålla frakturen och foten i stabilt läge. Kvinnan fick så allvarliga
komplikationer av stöveln att ambulans tillkallades. Kvinnan framför synpunkter på
bristande bemötande av ambulanspersonalen då de nekade henne hjälp till
sjukhuset.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ambulansöverläkare. Sjukhistoria samt
iakttagelser och mätvärden finns korrekt dokumenterade enligt rutin. Samtliga
mätvärden som ingår i triageringssystemet är tagna och har uppvisat normalvärden.
Ambulanspersonalen har försökt åtgärda orsaken till smärtan varefter den avklingat
vid tillfället. Man har uppfattat att kvinnan önskade kvarstanna i hemmet med
planerad uppföljande kontakt med närakut för eventuell justering. Efter det att
yttrande har översäts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1408-03815-42
Felmedicinerad, komplikationer
En man förskrevs medicinering mot diabetes av husläkaren och insjuknade efter en
tid i svåra biverkningar. Utredning på sjukhus visade att mannen inte hade diabetes.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen där det framgår att mannen
erbjudits ett vårdmöte för genomgång av händelsen. Genomgång gjordes av
tidigare och pågående medicinering och sjukdomar samt bedömning av eventuell
Sida 76
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
läkemedelsbiverkan. Anmälaren har hörts av efter vårdmötet och önskar ärendet
avslutat.
V1408-03818-54
Nekad vård
En anställd vid ett boende är kritiskt till hur psykiatrin har nekat en person med
neuropsykiatriska besvär vård och behandling. Personen som även har
missbruksproblematik upplevde sig psykotisk och var helt maniskt men trots detta
nekades han vård av två olika läkare.
Åtgärd: Patienten är försvunnen enligt anmälaren men en remiss har skickats till
psykiatrin för att inte neka patienten vård om han kommer tillbaka. Anmälaren har
anmält detta även till politiker. Förvaltningen informerar om vad som skulle kunna
göras i fall anmälaren inkommer med en underskriven anmälan. Ärendet avslutas.
V1408-03820-52
Stygnen behövde göras om
En man besökte en närakut med sin son som trillat och slagit i hakan. På närakuten
fick sonen sys med flera stygn. Ingreppet misslyckades och sonen fick åka till ett
annat sjukhus för att sys om.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen för lättakuten. Han beklagar
att pappan är missnöjd med vården som hans son fått. Verksamhetschefen anser
dock att behandlande läkare agerat korrekt. Pappan är inte nöjd med svaret men
tycker att det är lönlöst att fortsätta handläggningen. Ärendet avslutas.
V1408-03849-52
Fel diagnos och behandling
En mamma till en liten flicka har synpunkter på en husläkare som ställde fel diagnos
på hennes lilla flicka. Mor och dotter hade vänt sig till vårdcentralen då flickan blivit
sämre i sina eksem. Antibiotika förskrevs. Det visar sig dock senare att flickan inte
hade någon pågående infektion, däremot hade hennes eksem förvärrats. Mamma
vill nu veta hur läkaren kunde missa detta. Hon vill dessutom att ingen annan ska
råka ut för samma sak.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen som beklagar att det tog tid
att ställa rätt diagnos men att inget uppenbart fel har begåtts av läkaren.
Anmälaren har inte hörts av efter utgången av angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1408-03855-42
Missad diagnos, kort besökstid
En man besökte hudspecialist för två sår, ett på armen och ett på benet. När han
kom till mottagningen fick han vänta en tid innan besöket. Läkaren menade att
mannen var sen och därför kunde endast ett sår undersökas. Ingen behandling
Sida 77
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
ordinerades. Därefter sökte mannen vård på vårdcentralen och behandling mot
Borrelia gavs. Mannen klagar på den korta läkartiden och rätt vård inte han ges.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar
upplevelsen av stress och otillräcklig besökstid. Verksamheten har efter denna
händelse valt att ta bort de akuttider som funnits mellan övriga besökstider för att
inte fler patienter skall drabbas. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter
hörts av med en önskan om att ärendet avslutas.
V1408-03856-42
Brister i medicineringen
En flicka bor på ett korttidsboende och vid flera tillfällen har medicineringen brustit.
Det har varit fel mediciner i dosetten och viss medicinering har uteblivit. Alla
inblandade skyller på varandra och ingen avvikelse eller händelseanalys är gjord.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar anmälarens
upplevelse att verksamheterna skyller på varandra. Den vård som ges under jourtid
ansvar en annan verksamhet för vilket vårdcentralen inte kan styra över. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon accepterar det svar hon fått.
Ärendet avslutas.
V1408-03875-42
Missad, fördröjd diagnos
En kvinna med kognitiva besvär upplevde att husläkaren underlät att utreda eller
remittera henne till urolog för hennes urininkontinens. Kvinna bytte husläkare som
remitterade henne till urolog och därefter gavs medicinering med god effekt.
Samtliga symtom försvann. Kvinnan besvärades även av huvudvärk och trötthet,
utredning visade fästingburen infektion.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som förklarar och instämmer i att flera av problemen uppstått som en följd av
tolkningar och inte bedömningar på vetenskaplig grund. En patient med
dokumenterade kognitiva besvär kan behöva extra tydliggjord information samt att
tid och möjlighet ges till att ställa frågor. Följdfrågor från läkaren ger också ett
större underlag för bedömning. Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1408-03876-42
Fel diagnos, felmedicinerad
En kvinna medicinerades mot tarmsjukdom och insjuknade med utslag och feber.
Hon sökte vård på vårdcentralen och framförde att hon misstänkte bältros. Läkaren
menade att det var svamp och förskrev mediciner mot detta. Kvinnan upplevde att
läkaren inte lyssnade till henne och sökte vård på den mottagning som sköter
hennes tarmsjukdom. Snabbt kunde diagnosen bältros ställas men det var för sent
att påbörja medicinering då det gått några dagar.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till bedömningen svampinfektion och att adekvat medicinsk behandling
Sida 78
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
gavs. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd
med svaret. Ärendet avslutas.
V1408-03881-54
Lång väntan på läkarbesök
En man har synpunkter på att han måste vänta cirka sex månader innan han får
träffa en läkare för att diskutera en remittering vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning kommer överens med mannen att han
kontaktar vuxenpsykiatrin och tar upp sitt önskemål om att få psykoterapi och vid
behov återkommer till förvaltningen. Då anmälaren trots uppmaning inte hörts av
inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1408-03886-42
Utebliven medicinering
En flicka boende på korttidsboende har vid flera tillfällen blivit utan och även fått fel
medicinering på grund av missförstånd mellan två vårdgivare. Husläkaren sköter
ordinationen och förskrivning av medicinerna och på helgerna sköts medicindelning
av ett annat vårdbolag.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från chefsjuksköterskan som ansvarar för
medicindelning på jourtid. Verksamheten instämmer i att det förekommit alltför
många incidenter med läkemedelshanteringen. Orsaken har varit fel i
läkemedelslistor samt mänskliga faktorer. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter framför önskan om fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas vid förvaltningen enligt överenskommelse med
anmälaren.
V1408-03910-57
Bristande uppföljning under graviditet
En kvinna menade att uppföljningen under graviditeten brast. Barnets tillväxtkurva
avvek under senare delen av graviditeten och hennes barn var mycket litet då han
föddes två veckor efter beräknad förlossning. Kvinnan är missnöjd över att
barnmorskan på mödravårdscentralen inte gjorde någonting trots att hon såg att
kurvan avvek.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig barnmorska och verksamhetschef. De
menade att de rutiner och PM som gäller för barnmorskor på mödravårdscentral
följdes fullt ut under graviditeten. De värden som följdes visade inte på någon
tillväxthämning. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1408-03912-42
Läkemedelskostnad, informationsbrist
En kvinna besökte sin husläkare och fick läkemedel för järnbrist utskrivna, dessa
fanns inte subventionerade så kvinnan betalade höga kostnader. Senare fick hon
Sida 79
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
information om att läkemedlet var felaktigt utskrivet, men husläkaren ville inte ge
ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare
som förklarar att från provtagning och ordination tills dess att kvinnan bokade in ett
besök hos distriktssköterskan för intravenös behandling förflöt fem månader.
Sköterskan noterade detta och bokade in ett läkarbesök för provtagning. Nu sågs
normala järnvärden varför behandling med järn inte behövdes. Verksamheten anser
inte att vården är betalningsansvarig för läkemedelskostnaden. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter återkommit och framfört att hon inte är nöjd. Ärendet
avslutas.
V1408-03921-59
Synpunkter i samband med handskada
En kvinna uppsöker sjukhuset efter att ha skurit sig i handen. Hon har känselbortfall
och är mycket orolig och frågar om hon ska söka specialistvård. Kvinnan undersöks
och får lugnande besked, såret sys och hon ombedes söka vårdcentral för att ta bort
stygnen efter en vecka. Söker specialistmottagning och får besked om att minst två
veckor ska gå innan stygnen tas bort, en nervskada konstateras och operation
genomförs. Kvinnan undrar varför ingen specialist kontaktades eller
rekommenderades. Hon undrar vilken kompetens om handskador som finns samt
hur man ser på och hanterar smärta, smärtbehandling och oro på mottagningen.
Önskar förbättring och påtalar konsekvenserna det inneburit för hennes
rehabilitering.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen och berörd läkare. Läkaren
beskriver kontroller av känsel och rörlighet samt att inget avvikande uppfattades
men att smärttillståndet försvårar en sådan bedömning. Såret åtgärdades och
anmälaren uppmanades att uppsöka vård vid försämring och information om hygien
och infektionstecken gavs. Detta enligt rutiner. Läkaren beklagar att nervskadan
missades. Verksamhetschefen beklagar de komplikationer anmälaren drabbades av
samt att den information som gavs inte kommunicerades tillräckligt tydligt.
Händelsen har avvikelserapporterats med syfte att förbättra liknande
kommunikation. Vidare förklaras att generella ordinationer vid akutmottagningen är
begränsade och att starkare smärtlindring kan ges först efter läkarbedömning.
Slutligen inbjuds till kontakt vid oklarheter eller ytterligare frågor. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och uppskattar att åtgärder kommer att vidtas men framför
att frågor om hur nervskada uteslöts och varför hon inte fick information om vad
hon skulle vara uppmärksam på inte har besvarats. Ärendet avslutas. Genmäle med
förtydligande av ovanstående synpunkter inkommer efter avslut och i
överenskommelse med anmälaren framförs det som kompletterande avslut.
V1408-03924-59
Ifrågasätter behandling som gav komplikationer
En kvinna ordinerades ett preventivmedel under tid som hon ammade sitt barn.
Flera problem tillstötte och bland annat sökte kvinnan vård då hon blödde. I
samband med det fick hon veta att preventivmedlet hämmade mjölkproduktionen
vilket fått konsekvenser för barnet och henne själv. Kvinnans förtroende för vården
är starkt påverkat av detta. Hon vill att ansvariga uppmärksammar händelsen så att
det inte händer någon annan.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som förklarar de ändrade
rekommendationerna gällande det läkemedel som ordinerades, trots att det för
Sida 80
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
anmälaren innebar komplikationer. Komplikationerna har efter samråd vid möte
med anmälaren anmälts som biverkan till Läkemedelsverket. Gällande bristande
tillgänglighet och kontinuitet förklaras de organisatoriska förutsättningarna och att
lista sig på en vårdcentral kan underlätta för att komma i kontakt med rätt instans.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon fått svar på sina frågor
samt att hon uppskattar att anmälan om biverkan gjorts, vilket hon hoppas kan
hjälpa andra patienter i framtiden.
V1408-03928-42
Felförskrivet läkemedel, önskar ersättning
En man opererade ett knä vid en ortopedisk klinik på ett akutsjukhus och fick
medicin utskriven för att förebygga proppar. Mannen fick 100 stycken sprutor
utskrivet istället för sju. Kostnad 1599 kr i stället för 112 kronor. Mannen önskar
ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren som meddelar att mannen kommer att
ersättas för felförskrivet läkemedel med 1440 kronor. Anmälaren har tagit del av
svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1408-03929-42
Felmedicinerad
En kvinna sökte husläkaren på grund av öronvärk. Antibiotika förskrevs men hon
tillfrisknade inte. En annan läkare odlade från örat och förskrev helt annan
medicinering. Kvinnan är missnöjd med handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare som beklagar att patienten inte kände sig nöjd med handläggningen. En
medicinsk förklaring ges till valet av antibiotika efter klinisk bedömning och
blodprovskontroll. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som skall bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1408-03934-54
Bruten sekretess och kränkande företeelse
En kvinna väntade i ett väntrum vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon
hörde läkaren berätta högt om hennes fall för en psykolog i korridoren så att alla
som satt i väntrummet kunde höra. Psykologen fnös åt det som läkaren berättade.
Kvinnan kände sig kränkt och utelämnad och tappade förtroendet för vården.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från t f medicinskt ansvarig överläkare, leg
psykolog och från berörd läkare. Samtliga ber om ursäkt för det inträffade. Man har
mycket tydliga rutiner att inte diskutera patientärenden i väntrum eller i andra
situationer där obehöriga kan höra. Personalen är medvetna om detta och efter
samtal med aktuell läkare och psykolog har de genast insett sitt misstag. Med
anledning av händelsen har all personal på nytt påmints om gällande rutiner. Efter
det att yttrandena har översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1408-03938-59
Merkostnad, vårdgarantin hölls ej
Sida 81
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna sökte mottagningen men kunde inte få tid enligt vårdgarantin. Sökte hjälp
på egen hand vilket medfört merkostnader, vilka mottagningen orsakat genom att
inte leva upp till vårdgarantin. Framför att det viktigaste inte är kompensation för
detta utan anmälaren vill ha besked om hur man hanterat situationen och vad som
gjorts för att undvika att det sker igen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som framför att händelsen
tagits upp i sjuksköterskegruppen. Att hänvisa till närakut eller erbjuda tid efter
sommaren anser han inte vara rimligt. Han anser att anmälaren skyndsamt borde
ha fått en tid på mottagningen som kunde ordnat remiss till specialistmottagning.
Patientavgiften hade dock blivit densamma som den kostnad anmälaren lagt ut för
det läkarbesök hon ordnade på egen hand. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1408-03949-34
Nekas behandling
En pojke som mått psykiskt dåligt under flera år blev lovad att kunna byta skola
genom en ekonomisk överenskommelse mellan skolan, socialtjänsten och barn- och
ungdomspsykiatrisk enhet. Skolan är en kombinerad skola och en behandlingsenhet.
Dagen innan skolan började drog sig barn- och ungdomspsykiatrin ur
överenskommelsen utan någon förklaring. Pojkens föräldrar framförde synpunkter
på bristande kommunikation och information.
Åtgärd: Under handläggningen framkommer det i samtal med en förälder att
socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin har kommit överens om att bevilja
medel för att pojken ska kunna gå i den special skola som var planerad. Det
fungerar mycket bra. Föräldrar får stöd för sin egen del och pojken har en planering
framöver. Enligt önskemål från fadern avslutas ärendet.
V1408-03951-54
Bristande behandling och läkarutlåtande
En man anser att han inte har fått behandling och hjälp vid en psykiatrisk
mottagning. Han är kritisk till att mottagningen skickade fel information till
försäkringskassan och önskar därför få ett nytt läkarutlåtande. Han är också
missnöjd med att han har haft ett flertal läkare samt inte fått någon tydlig diagnos.
Han önskar få en vårdplanering.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där chefsöverläkare besvarar att patienten angett i
sin skrivelse att han på eget initiativ avslutat sin kontakt med klinikens mottagning
och fått kontakt med en annan mottagning där utredning och behandling ska
genomföras. Patienten kan på grund av sin farlighet inte tas emot på mottagningen,
utan kontakterna sköts per telefon. Förnyat läkarutlåtande om hälsotillstånd har
postats till Försäkringskassan. Efter att yttrandet skickades till anmälaren har han
inte hört av sig. Ärendet avslutas.
V1408-03955-58
Trycksår, brister i information till husläkare
En äldre dam framför att hon fått trycksår både på hälar och i ländryggen vid
inläggning på en vårdavdelning på ett sjukhus. När hennes dotter påtalade detta
blev de till att börja med nonchalant bemötta av vårdpersonalen. Vid utskrivning
Sida 82
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
från sjukhuset glömde personalen att meddela vårdcentralen att kvinnan behövde
vård i form av omläggningar vid hemkomsten.
Åtgärd: Svar har inkommit från vårdenhetschef och från stf. chefssjuksköterska på
kliniken. Av yttrandena framgår att det nog inte var optimalt att det tog fyra dagar
innan patienten fick en avlastande luftmadrass. Det framgår även den bedömning
som gjordes av patientens besvär, och att distriktssköterskan självklart skulle
informerats om vidare omvårdnadsåtgärder. Anmälarens framförda synpunkter tas
på största allvar och kommer att diskuteras inom ramen för omvårdnadsutveckling
på klinikens personalmöten. Anmälaren har inkommit med synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen till vården för kännedom. Ärendet avslutas.
V1408-03958-54
Förföljd av läkare
En kvinna önskar få en förklaring från personal på ett gruppboende där hennes
anhörig blev mördad. Hon befarar att någon annan anhörig också har mördats vid
ett annat behandlingshem. Hon anser att olika läkare har förföljt henne och anställt
personer som ska medicinera henne.
Åtgärd: Då anmälaren trots uppmaning inte avhörts avslutas ärendet utan vidare
åtgärd.
V1408-03960-57
Missad diagnos, komplikationer
En man fick besvär med värk och muskelsvaghet i sin axel och fick en neurologisk
diagnos vid besök hos husläkaren som ordinerade vila. Nu efter några år har
muskeln tappat nästan all styrka och mannen har stora problem i sitt arbete som
rörmokare. Han menade att vila inte var rätt behandling för muskeln.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen på som med hjälp av
journalanteckningar rekapitulerade händelseförloppet då patientansvarig läkare inte
längre arbetade på vårdcentralen. Tydligt är att mannen inte remitterades till
rehabilitering eller fortsatt utredning vilket verksamhetschefen menade var olyckligt.
Anmälaren är nöjd med svaret och avser att söka ekonomisk ersättning hos
patientförsäkringen.
V1408-03966-42
Nekades smärtlindring, ej lyssnad till
En kvinna sökte akut vård på ett akutsjukhus på grund av huvudvärk. I samband
med utredning gjordes provtagning av ryggmärgsvätskan. Inför undersökningen bad
kvinnan om smärtlindring men nekades detta. Undersökningen var smärtsam och
läkaren misslyckades. En annan läkare tillkallades som gav smärtlindring inför
provtagningen och kvinnan undrar varför hon nekades detta inledningsvis. Hon har
kvarstående smärtor i ryggen.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen vid medicinkliniken som förklarar att
denna undersökning kan göras både med och utan lokalbedövning. Händelsen
beklagas då kvinnan flera gånger bett om smärtlindring men ändå inte fått det. De
kvarstående symtomen brukar lindras inom några dagar. Anmälare har tagit del av
svaret och därefter framfört att inte är nöjd. Ärendet avslutas.
Sida 83
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1408-03969-54
Nonchalant bemött av kurator
En kvinna önskade byta sin samtalsterapeut då personkemin inte stämde. Hon har
förgäves försökt ringa både henne och ansvarig chef vid en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning ett flertal gånger. Hon undrar varför ingenting händer.
Åtgärd: Ett gemensamt yttrande har inhämtats från enhetschef och
chefssjuksköterska. Från enhetens sida har man försökt att nå kontakt med kvinnan
per telefon ett flertal gånger utan resultat. Chefssjuksköterskan skickade senare
brev till henne med uppgift om vem som skulle bli kvinnans kontakt i öppenvården.
Ansvariga beklagar att hon inte fått det stöd och hjälp som hon upplevt behov av
och ansvarig vill gärna träffa kvinnan och se vad man kan göra framöver för att
kontakten med öppenvården ska vara så god som möjligt. Man ska göra en analys
av det inträffade för att förbättra tillgängligheten. Efter det att yttrande har
översänts har anmälaren inte avhörts. Ärendet avslutat.
V1408-03971-54
Vill väcka åtal mot läkare
En kvinna undrar om hur man går tillvägar för att väcka åtal mot en läkare.
Åtgärd: Det visar sig att ärendet har tagits upp vid patientnämndens förvaltning
tidigare och ett yttrande om detta hade inhämtats. Förvaltningen informerar om att
ärendet inte kommer att öppnas på nytt. Ärendet avslutas.
V1408-03972-52
Inställd operation
En mamma är kritisk till att hennes barns operation ställdes in när han fått
muskelavslappnande läkemedel. Hon vill ha en förklaring till detta och varför pojken
och hans pappa skickades hem i stället för att få ligga kvar under observation.
Åtgärd: Yttrande inhämtades. Man beklagar det inträffade men operationen
behövdes inte då naturen löst problemet. Man kommer att se över rutiner för
bedömning inför en sådan operation som pojken planerades för så att inte flera
pojkar ska komma till sjukhuset i onödan. Mamman har inte hörts av inom utsatt
svarstid. Ärendet avslutas.
V1408-03973-59
Punkterad lunga efter operation
En kvinna beskriver ett förlopp efter en bröstoperation. Kvinnan var efter
operationen trött och matt, dock avvaktade hon att söka vård då ett återbesök var
planerat en vecka senare. Väl på återbesöket uppfattade mottagningen genast att
något allvarligt inträffat. Kvinnan fick akut vård och det konstaterades att lungan
punkterats, troligen vid bedövning inför operationen. Kvinnan är nu fysiskt
återställd. Bifogar ett intyg från läkare vid berörd klinik som anger att händelsen
avvikelserapporterats samt en hänvisning till att söka ersättning för skadan.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som bekräftar att händelsen
avvikelserapporterats. Analys av denna visade att lokalbedövningen orsakat skadan
Sida 84
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
med efterföljande komplikationer. Händelsen anges vara synnerligen ovanlig och
genomgång vid kliniken har lett till man föreslagit ytterligare noggrannhet vid
lokalbedövningar samt uppföljning av patienternas tillstånd efter operation.
Åtgärderna anses tillfyllest och enligt klinikens rutiner. Avslutningsvis beklagar han
det extra lidande som anmälaren drabbats av och hänvisar till patientförsäkringen
(LÖF) för ställningstagande till ersättning för detta. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framför därefter inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1408-03980-42
Ovänligt bemötande, nekad lugnande medicinering
En kvinna med ryggbesvär undersöktes med magnetkamera och upplevde hela
undersökningen ångestskapande. Hon förklarade för sköterskan hur hon kände men
nekades lugnande medicinering. Efter en tid kom paniken och hon ringde på
klockan, ingen kom. Efter avslutad undersökning fick hon en utskällning av
sköterskan som menade att hon störde undersökningen. Kvinnan kontaktade
verksamhetsledningen för att klaga men ingen återkom.
Åtgärd: Verksamhetschefen beklagar händelsen. Ingen patient nekas lugnande
medicinering inför denna undersökning och i det aktuella fallet diskuterades inte
detta. Kvinnan erbjuds ny undersökningstid för att fullfölja utredningen. Händelsen
kommer att diskuteras på ett arbetsplatsmöte. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1408-03985-58
Brister i organisation och kontakt med anhörig
En dotter framför synpunkter på brister i kontakten med personal på sjukhuset
gällande pappans tillstånd samt organisationen efter hans död på sjukhuset. Hon
har själv skrivit till sjukhuset men anser inte att hon fått svar på alla sina frågor.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen för akut- och
diagnostikenheterna, enhetschefen på intensivvårdsenheten och den administrativa
chefen för verksamhetsstödet på sjukhuset. Av yttrandet från verksamhetschefen
framgår att ärendet behandlats som en avvikelse och att det lyfts i enhetens
avvikelsegrupp och på arbetsplatsträff med syftet att förbättra verksamheten och
möjliggöra att närstående ska känna delaktighet i samband med vård och
behandling, att den närstående ska kunna ta avsked av den avlidne och att en
döende patient ska få dö ifred. Av yttrandet från enhetschefen framgår att berörd
personal på avdelningen är vidtalad om vikten av att i möjligaste mån tillmötesgå
anhörigas önskan om att få se den avlidne, även om detta innebär att den avlidne
får ligga kvar på avdelningen några timmar extra. Gällande telefonkontakt med
anhöriga så går det att ringa avdelningen dygnet runt. Patienten vårdades på en
intensivvårdssal med fyra platser. Av yttrandet från administrativ chef framgår att
vaktmästeriet har bemanning på förmiddagarna under helg och röd dag. Det är
primärt avdelningen som har ansvar för visning till anhöriga av patient som avlidit
på sjukhuset. Vaktmästeriet blir inkopplade (under bemanningstid) om den avlidne
lämnats till bårhuset. Aktuellt ärende har handlagts fel då en tidigare anställd på
sjukhuset, via begravningsbyrån, ordnat visning för anhörig. En översyn av
uppdrags- och ansvarsfördelning kommer att ske, och rutinen har uppdaterats.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena inkommit med synpunkter för
kännedom som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
Sida 85
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1408-03991-54
Psykiatrisk mottagning tar inte emot
En man med neuropsykiatriska besvär har försökt kontakta en enhetschef vid en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning utan att få något svar. Mannen önskar få ett
läkarutlåtande till arbetsförmedlingen och försäkringskassan där hans
arbetskapacitet ska bedömas. Enhetschefen har informerat om att de inte kan
hjälpa mannen.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning kommer överens med anmälaren att han
kontaktar första linjens psykiatri och bokar en tid hos en psykolog, kurator eller
läkare samt berättar om sitt önskemål gällande intyget. Om han inte får hjälp med
läkarutlåtandet ska han be vårdcentralen att bli remitterad till en psykiatrisk
mottagning enligt valfrihetsprincipen. Anmälarenan återkommer med en
underskriven anmälan till om problemet återstår. Då anmälaren inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1408-03992-54
Missnöjd med vård och behandling
En man med långvarig psykiatrisk kontakt är missnöjd med vård och behandling vid
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Han önskar byta mottagning och undrar vilka
andra alternativ som finns.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1408-04001-58
Felaktig behandling, komplikationer
En kvinna framför synpunkter på felaktig behandling på akutmottagningen på ett
sjukhus. Kvinnan hade blivit biten av en hund. Läkaren sydde igen såren vilket
resulterade i komplikationer i form av en kraftig infektion och även en operation på
annat sjukhus. Anmälaren önskar upprättelse och ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från stf. verksamhetschef på akutkliniken som beklagar
de missöden som drabbat patienten. Av yttrandet framgår att läkaren rengjorde
patientens sår och lade några glesa stygn för att underlätta sårläkning samt av
kosmetiska skäl. Patienten fick behandling med antibiotika. Det framgår även att
enligt behandlingsprogrammet för djurbett rekommenderas vanligen inte att man
syr såret. Stf. verksamhetschef anser att behandlande läkare gjorde enligt
rekommendation men kan nu med facit i hand hålla med om att det kanske inte var
riktigt att sy och tejpa såren. Händelsen är återkopplad till berörd läkare. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1408-04012-54
Avgift vid tvångsvård
En personal inom vården undrar vilka avgifter är aktuella när man är inlagd vid
psykiatrisk tvångsvård.
Sida 86
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning informerar att avgift tas ut av patienten vid
vistelse i slutenvård på landstingets sjukhus eller sjukhus som landstinget har
vårdavtal med. Patientnämndens förvaltning ger detaljerad information enligt
vårdgivarguidens avgiftspolicy. Ärendet avslutas då anmälaren är nöjd med
åtgärden.
V1408-04020-42
Fick hög dos av smärtstillande läkemedel
En pojke sökt vård på en lättakut på grund av en skadad tå. Inför hemgång
skickade läkaren med smärtstillande läkemedel. Mamman bedömde dosen vara
alltför hög med hänsyn till pojkens vikt och ålder. En sköterska motfrågade läkaren
om dosen men doktorn menade att dosen var korrekt.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att
läkemedelsdosen var korrekt ordinerad även om den avvek från informationen i
FASS. Doseringen följde scheman angående smärtlindring för barn vid bland annat
frakturer. Schemat är framtagen och godkänd av specialister i smärtbehandling och
implementerad på samtliga barnakuter och lättakuter. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1408-04024-52
Nekad behandling
En kvinna känner sig kränkt då hon först fick ett positivt besked om att hon skulle få
komma till en sjukvårdsinrättning för att någon vecka senare få ett otrevligt svar
från en sköterska att hon inte alls var välkommen. Kvinna vill ha en förklaring till
det inträffade.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av vårdchefen som redogör för att man prövat
remissen och omprövat den när kvinnan tog tillbaka sina särskilda krav som hon
hade ställt inför vistelsen på sjukvårdsinrättningen. Bägge prövningar utföll negativt
för patienten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har kontaktats som inte heller kan
hjälpa patienten. Genmäle från anmälaren har inkommit som inte tillför något nytt i
sak. Ärendet avslutas.
V1408-04035-44
Får inte kontakt med läkare
En kvinna ringer angående sin make, som genomgått en operation. Efter
operationen informerades mannen om att han skulle höra av sig om han fick vissa
symptom eller komplikationer, vilket han försökt göra. Han har gång på gång
kontaktat sjukhuskliniken utan att ha kommit i kontakt med läkaren. Han har
lämnat meddelanden till en sjuksköterska men läkaren ringer aldrig upp.
Åtgärd: Yttrande gavs av patientsäkerhetsansvarig överläkare. Denne hade försökt
nå patienten men inte lyckats. Patientombudsmannen hade översänt kopia på
yttrandet till anmälaren i samband med att yttrandet skickades till nämnden.
Kliniken var informerad om bristerna i kontakten och kontinuiteten med patienten.
En erbjuden återbesökstid hade ställts in av patienten på grund av resa. I journalen
Sida 87
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
fanns noterat att patienten skulle erbjudas snar läkarkontakt om han hörde av sig.
Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandet valt att skriva en egen kommentar
att tillfoga förvaltningens slutskrivelse till vården. Anmälarna förväntade sig inte att
fortsatt skriftväxling skulle tillföra något nytt i sak och avslutar därmed ärendet.
V1408-04038-42
Vårdflöde, utebliven medicinering, fel dos
En kvinna vårdades på en psykiatrisk avdelning på ett akutsjukhus för
läkemedelsavgiftning och blev vid utskrivning remitterad till den husläkare som
orsakade beroendet. Kvinnan klagade och remitterades då till en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning. Under vårdtiden på avdelningen missade sköterskorna att
ge henne medicin mot diabetes, hon fick påminna flera gånger. Vid hemgång
förskrevs medicin i fel dos och problem uppkom på apoteket och hon blev utan
behandling. Hon självmedicinerade då med mediciner hon hade hemma och
återvände till avdelningen dagen efter, då bemöttes hon nonchalant.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren som beklagar och ber om ursäkt
för det inträffade. En medicinsk förklaring till val av preparat ges. Oklarhet i
ordinationen av ansvarig läkare har med all sannolikhet bidragit. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och har därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd
med svaret. Ärendet avslutas.
V1408-04266-42
Ovänligt bemötande, ingen information
En man med Aspberger har svårigheter att få recept på licenspreparat och läkaren
försvårar kommunikationen med försäkringskassan. Ingen information gavs om
varför.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte återkommit inom angiven tid för fortsatt handläggning avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1409-04060-42
Nekades medicinering, bemötande
En man vårdas vid en beroendemottagning för läkemedelsberoende och nekades
fortsatt medicinering av behandlingsansvarig läkare. Mannen är upprörd och anser
att läkaren gjort fel. Bemötandet var ovänligt. Mannen har noterat felaktigheter i
journalen.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinsk chef och behandlingsansvarig läkare som
beklagar upplevelsen av ovänligt bemötande. En medicinsk förklaring ges till
beslutet om fortsatt vård vid kliniken. Om ändring i journalen önskas hänvisas
mannen till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av svaret och
har därefter återkommit och framfört att han inte är nöjd med svaret. Ärendet
avslutas.
V1409-04061-42
Brister i information om läkemedel, felmedicinerad
Sida 88
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Anhörig till en äldre kvinna har synpunkter på att kvinnan inte fick korrekt
information i samband med byte av läkemedel på en medicinklinik på ett
akutsjukhus. Ett nytt blodförtunnande läkemedel sattes in men läkaren glömde
meddela att detta läkemedel skulle ersätta det tidigare. Följden blev att kvinnan
under en tid åt två blodförunnande läkemedel samtidigt.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen samt
patientsäkerhetsläkaren vid kliniken. Vid genomgång av händelsen noteras att
medicinbytet inte har poängterats tillräckligt tydligt, vilket beklagas. Kvinnan
medicinerades inte med två lika preparat samtidigt. Informationen borde ha varit
mer precis. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1409-04071-58
Kan inte bli återlistad på vårdcentralen
En man framför att han gått på samma vårdcentral i 20 år. När han sökte akut vård
kunde vårdcentralen inte ta emot utan hänvisade till en närakut. Där kunde de inte
heller ta emot patienten, mannen sökte då vård på annan vårdcentral där han blev
listad. Nu när han vill lista om sig till den första vårdcentralen går det inte för
personalen menar att det är fullt på vårdcentralen. Anmälaren ifrågasätter
förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
att patienten drabbades av problem på grund av felaktig handläggning. Enligt
verksamhetschefen borde anmälaren blivit mottagen på vårdcentralen, ärendet
kommer att tas upp på en arbetsplatsträff på vårdcentralen. Gällande återlistning på
vårdcentralen så går det inte att ordna då vårdcentralen har listningsstopp.
Anmälaren inkom efter detta med synpunkter där han framförde att då felet inte var
hans så borde ansvarig verksamhetschef se till att felet åtgärdas, det vill säga att
han blir återlistad på vårdcentralen där han varit patient i 20 år. Verksamhetschefen
inkom med kompletterande yttrande där anmälaren fick instruktioner om hur han
skulle gå tillväga för att bli återlistad på vårdcentralen. Anmälaren har efter att ha
tagit del av det kompletterande yttrandet, hörts av och meddelat att han är nöjd.
Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1409-04098-58
Brister i bemötande på akutmottagning
En kvinna framför synpunkter på det bemötande hon fick av en sjuksköterska vid
besök på en akutmottagning på ett sjukhus. Sjuksköterskan tog inte hennes besvär
med cirkulationsnedsättning i ena foten på allvar och tyckte att hon kunde åka hem.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken, från
behandlande läkare och från berörd sjuksköterska. Verksamhetschefen beklagar att
patienten inte är nöjd med personalens bemötande och tackar för inkomna
synpunkter. Behandlande läkare beklagar det lidande som patienten fått utstå och
förstår hennes frustration och besvikelse över bland annat alla oklara besked,
ändrade beslut och långa väntetider. Av yttrandet från berörd sjuksköterska framgår
att hon anser att hon gjorde en korrekt bedömning av patientens tillstånd och att
hon tog sig tid att lyssna på patientens problem. Hon beklagar patientens
upplevelse. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandena, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att hon accepterat svaren. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
Sida 89
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04107-57
Bemötande från operatör på SOS Alarm
En kvinna kom till en olycksplats där en person var svårt skadad och hon
kontaktade larmnumret. Personen som svarade var otrevlig och uppmanade kvinnan
att börja hjärt-lungräddning. Den skadade slutade andas och kvinnan tog hjälp av
en förpasserande för att häva ett hjärtstopp. Enligt kvinnan tog det alldeles för lång
tid innan ambulansen var på plats då det var ett larm med högsta prioritet.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchefen som beklagade att kvinnan inte var nöjd
med bemötandet från operatören. Vid kvinnans första samtal larmades ambulans
och helikopter med högsta prioritet. Vid kvinnans andra samtal försökte operatören
nå kvinnan under flera minuter då kontakten bröts. Men det var inte möjligt att
upprätta någon kontakt. Ambulans var på plats efter nio minuter. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04111-57
Arbetsterapeut skrev inte ut hjälpmedel
En man fick inte hjälp av arbetsterapeut att få de hjälpmedel han menade att han
behövde för sin smärta.
Åtgärd: Yttrande inkom från arbetsterapeuten som förskrivit de hjälpmedel som hon
menade att mannen hade behov av. Till grund för bedömning och förskrivning låg
läkarutlåtandet. Mannen kan också vända sig till annan arbetsterapeut för förnyad
bedömning. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04115-54
Får inte använda sin valfrihet inom psykiatrin
En kvinna framför sitt missnöje med att hon inte får använda sin valfrihet inom
psykiatrin då hon har tvingats på en förvaltare. I övrigt är framställan oklar.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har kvinnan uppmanats att inkomma med förtydligande
vad hon önskar få hjälp med. Då hon senare inte avhörts inom angiven tid avslutas
ärendet utan vidare åtgärd.
V1409-04116-28
Fick ingen hjälp vid abort
En kvinna blev remitterad till akutsjukhus för att göra en ultraljudsundersökning då
graviditeten var långt framskriden och man misstänkte att fostret var svårt sjuk.
Kvinnan fick i samband med detta träffa en kurator och tog därefter beslut om
abort. Kvinnan kontaktade sin barnmorska för att få hjälp med att boka en tid för
abort. Kvinnan fick aldrig någon hjälp med att boka en tid, utan fick själv ringa runt
till olika sjukhus. Enligt barnmorskemottagningen var det kliniken som utförde
ultraljudet eller kuratorn som skulle ha hjälpt kvinnan vidare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från akutsjukhusets chefläkare och överläkare vid
kvinnokliniken. De vill verkligen beklaga det som kvinnan tar upp i sin skrivelse. Det
Sida 90
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
noterades i journalen att anmälaren önskade ansöka om att avbryta graviditeten,
men att hon ännu var ambivalent till abort. I samband med detta ordnandes tid hos
kuratorn på akutsjukhuset. Tid för avbrytande bokades via gynokologisk mottagning
enligt vedertagen rutin, men kvinnan valde att inte komma på den tiden. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon ville boka en tidigare tid då
hon själv trodde att tiden för aborten gick utanför Socialstyrelsens beslut. Enligt ett
kompletterande yttrande från Socialstyrelsen framkommer det att så inte var fallet.
Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1409-04117-28
Ofullständig hjälp vid abort
En kvinna som var långt gången i sin graviditet blev remitterad till akutsjukhus för
ultraljud och vidare utredning. Kvinnan fick information om att det foster hon bar på
var svårt sjuk. När kvinnan väl beslutade sig för abort kontaktade hon sin
barnmorskemottagning som inte kunde hjälpa henne med att ordna med en tid för
abort, utan hon fick själv ringa runt till akutsjukhusen för att efterhöra om hjälp.
Enligt barnmorskemottagningen så är rutinen att det är mottagningen som utför
ultraljudet som har ansvar att ordna med en tid för abort.
Åtgärd: I ärendet har yttrande inhämtats från annan vårdmottagning. Anmälaren
har därefter önskat få ärendet avslutat på förvaltningen.
V1409-04120-50
Komplikationer efter handkirurgi
En man fick ena handen opererad. En skruv havererade och vården fick omoperera.
Ett år senare har mannen värk, inskränkt rörlighet och nedsatt kraft. Mannen har
sedan tidigare nedsatt funktion i sin andra hand vilket förvärrar situationen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen på akutsjukhuset,
handkirurgi. Anmälaren har en komplicerad ledbandskada i handleden med
påverkan på ledbrosk, vilket behövde opereras med steloperation. Tyvärr drabbades
anmälaren av en läkningskomplikation vilket försämrade resultatet. På grund av
denna komplikation var man tvungen att utvidga steloperationen till fler ben. Man
beklagar djupt att han drabbades av denna komplikation och att han därav fick
genomlida ytterligare en operation med en lång och besvärlig rehabiliteringstid som
följd. Anmälaren har ett inplanerat återbesök på kliniken och har fortsatt kontakt
med klinikens kurator. Anmälaren har tagit del av yttrandet och fått en second
opinion utanför landstinget, men tackar själv nej till en tredje operation. Ärendet
avslutas.
V1409-04125-52
Ofullständig behandling
En man har gått med njurstenar en längre tid. Flera försök att gjorts för att få bort
den men vid varje tillfälle så får läkarna inte bort allt och det finns stenar kvar som
är ca tre millimeter stora. Han har blivit utredd dels med gastroskopi och annan
röntgenundersökningar utan att hitta någon orsak. Mannen önskar en second
opinion och han då han vill slippa springa på toaletten och bli av med stenarna och
gruset som orsakar mycket lidande.
Åtgärd: Samtal med anmälaren som under handläggningens gång blivit opererad.
Han är välkommen åter vid behov. Ärendet avslutas.
Sida 91
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04144-57
Bristfällig utredning och behandling av ryggbesvär
En kvinna med mycket kraftig ryggsmärta kontaktade sin husläkare som direkt
ifrågasatte kvinnans berättelse, inte remitterade henne till
magnetröntgenundersökning och hänvisade kvinnan till massage. Kvinnan blev
sämre efter det och vände sig först till kiropraktor som inte ville behandla utan
röntgenundersökning och senare till annan husläkare som snabbt ordnade remiss för
undersökning. Kvinnan är arg över det bristfälliga omhändertagandet och
kompetensen.
Åtgärd: Yttranden inkom från patientansvarig husläkare och läkarens minnesbild av
besöket skiljer sig på flera punkter från anmälarens. Vid ett akut läkarbesök i
primärvården är det inte möjligt att få magnetröntgenundersökning som kvinnan
önskade utan den röntgenundersökning som är tillgänglig är en skelettröntgen.
Läkaren menade att hon inte rekommenderade någon särskild massageterapeut
utan mer i allmänna ordalag diskuterade den behandlingsformen. Anmälaren är
besviken över att kommunikationen mellan henne och läkaren uppenbart varit så
bristfällig. Ärendet avslutas med att genmäle från anmälaren bifogas slutskrivelsen.
V1409-04156-58
Otrevligt bemötande på akutmottagning
En kvinna framför att hon blivit otrevligt bemött av en undersköterska på en
akutmottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt från berörd personal på
akutkliniken som bägge beklagar händelsen. Av yttrandet från verksamhetschefen
framgår att det bemötande som patienten fick inte var acceptabelt och att berörd
personal har fått information om detta och bett om ursäkt avseende händelsen.
Berörd undersköterska har inkommit med yttrande där det framgår att hennes
arbetsbelastning var hög vid tillfället och att hon var tvungen att prioritera andra
arbetsuppgifter framför patienten. Hennes minnesbild av händelsen är att hon
försökte kommunicera detta till patienten, men förstår att hon inte lyckats med
detta och ber om ursäkt. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och meddelat att hon minns mötet annorlunda men önskar inte gå vidare i ärendet.
Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1409-04173-42
Nekad medicinering
En kvinna medicineras för ADHD vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med god
effekt. I samband med läkarbyte avslutades medicineringen. Kvinnan önskar en
förklaring.
Åtgärd: Svar har inkommit från chef överläkaren vid enheten och en medicinsk
förklaring ges till beslutet att mottagningen för närvarande inte förskriver
centralstimulerande medel. Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter
framfört att hon inte är nöjd med yttrandet. Ärendet avslutas.
V1409-04176-52
Sida 92
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Bristande tillgänglighet, second opinion med mera
En multisjuk kvinna med bland annat en ovanlig sjukdom klagar över att det är
svårt att komma i kontakt med sin läkare. Hon önskar en second opinion. Dessutom
har hon synpunkter även på bristande intyg.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit till förvaltningen.
V1409-04177-52
Illa bemött
En mamma sökte vård för sin dotter på en akutmottagning för misstänkt
springmask. Vården hittar dock ingen springmask. Några dagar senare blev
mamman uppringd av en läkare som misstänkte att flickan utsatts för sexuella
övergrepp och hänvisade mamma till en enhet som var specialiserade för detta
ändamål. Beskedet att flickan kunde ha utsatts för sexuella övergrep traumatiserade
mamma. Hon är kritisk emot att det dröjde lång tid innan hon fick kontakt med
specialistenheten och att hon fick höra när hon väl fick kontakt med enheten att
man gott kunde vänta men en utredning upp till 4 veckor vilket mamman anser är
förskräckligt okänsligt att säga när man befinner sig i den situationen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit.
V1409-04182-59
Önskar bedömning för intygande
En kvinna anmäler att hon inte kunnat få del av dokumentation rörande
hjärtövervakning som hon haft (vid annan enhet). Hon framför också frågor kring
sitt behov av pacemaker, vilket hon fått olika besked om. Kvinnan efterfrågar därför
skriftlig bedömning rörande sitt behov av pacemaker från denna mottagning.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som bekräftar att anmälaren
erhållit en pacemaker och på vilka grunder, samt att det vid uppföljning visat på
fortsatt behov av denna. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon är
mycket nöjd med det svar hon fått. Ärendet avslutas.
V1409-04196-58
Felaktig diagnos, komplikationer
En man framför att han sökte akut vård på ett sjukhus på grund av en axelskada.
Han fick, efter röntgenundersökning, besked att han hade en mjukdelsskada som
inte krävde någon behandling. Då han inte förbättrades sökte han åter vård, det
visade sig att nyckelbenet var ur led och att operation kunde förbättra tillståndet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på ortopedkliniken som beklagar
patientens vårdupplevelse. Av yttrandet framgår att patienten undersöktes av läkare
på sjukhuset samt att en röntgenundersökning genomfördes. Enligt röntgensvaret
förelåg ingen fraktur eller felställning men nyckelbenet stod något högt och
graderades som en grad 2 skada. Normalt behandlas grad 1-3 konservativt utan
operation. I efterhand kan det konstateras att uppföljning på ortopedmottagningen
på sjukhuset för att utvärdera situationen efter en tid hade varit att föredra i detta
fall. Verksamhetschefen tackar patienten för anmälan och ser det som en möjlighet
Sida 93
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
att ytterligare öka klinikens kunskap om denna typ av skada. Då anmälaren efter att
ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att
han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04199-34
Behandling
En man har synpunkter på att han inte fått den hjälp man kom överens om i en
vårdplan vid en beroendemottagning. En läkare skrev ut medicin trots att mannen
lämnade positivt urinprov. Man "glömde" därefter bort att kalla in mannen för att ta
urinprov.
Åtgärd: Anmälaren uppger att han är osäker på om han vill göra en anmälan då han
fått en del hjälp från vårdgivaren. Han har en del synpunkter som han vill framföra
men ska rådgöra med föräldrar. Anmälaren har därefter uppmanats att inkomma till
förvaltningen med kompletterande information samt en underskriven anmälan. Då
denne därefter inte hört av sig till förvaltningen innan uppgiven tidpunkt, avslutas
ärendet.
V1409-04201-59
Synpunkter på utredningsbeslut
En anmälare har synpunkter på ett beslut efter utredning. Anmälaren anser att det
är felaktigt, bland annat på grund av att det är baserat på irrelevanta uppgifter.
Anmälaren framför att han mått mycket dåligt av utredningen, bemötandet och att
han inte vet hur han ska komma vidare.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från enhetschefen som tagit del av journaler men
inte kunnat diskutera med utredande läkare då denna ej arbetar kvar. Enhetschefen
beklagar djupt situationen och det lidande det resulterat i för anmälaren. Slutligen
framförs att anmälaren erbjudits och tackat ja till en tid för diskussion och
ställningstagande till att eventuellt återuppta utredningen. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och därefter inte framfört något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1409-04202-50
Bristande undersökning och utredning
En kvinna har sökt vård under flera månader utan att ha fått adekvat hjälp. Kvinnan
misstänker själv att hon har ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Kvinnan vill veta
hur hon ska få sin husläkare intresserad av hennes besvär.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Informerar om valfriheten inom
primärvården samt mottagningen för ME/CFS. Då anmälaren trots uppmaning inte
hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1409-04215-58
Får inte spärra sin journal
En man framför synpunkter på att han önskat spärra sin journal men blivit nekad
detta av personal på vårdcentralen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att patienten fått informationsmaterial och blankett gällande spärr av
Sida 94
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
patientjournal hemskickat. Det framgår även att patienten måste lämna in
blanketten personligen på vårdcentralen samt uppvisa legitimation för att få spärr
införd. Förvaltningen delgav anmälaren yttrandet tillsammans med beslut från
Datainspektionen där det framgår att de anser att patienter även ska ha en
möjlighet att fylla i och underteckna blanketten hemma för att därefter skicka in den
till vårdgivaren. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
Datainspektionens beslut delges även vårdgivaren.
V1409-04235-50
Nekad undersökning och utredning
En kvinna sökte för domningar i benen som påverkade hennes balans och gång,
men nonchalerades av husläkare. Läkaren upplevdes arrogant och han ville inte
påbörja någon utredning. Kvinnan sökte akutmottagning och blev inlagd. Hon fick
genom akutsjukhuset neurologiska utredningar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och behandlande läkare.
Anmälaren hade en inbokad tid hos sin ordinarie läkare som år 2012 remitterat
anmälaren till smärtklinik där hon fick diagnoserna fibromyalgi, icke organisk
sömnstörning och blandad ångest- och depressionstillstånd. Behandlande läkare
hade aldrig träffat anmälaren och då besvären inte ansågs som akuta bedömdes det
bättre för kontinuiteten att hon tog upp besvären på den inbokade tid hon hade.
Man beklagar djupt anmälaren upplevelse av besöket och det skedda kommer att
tas upp i deras interna kvalitetsarbete. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1409-04237-49
Saknar läkarutlåtande
Patienten ansökte om aktivitetsersättning, träffade läkare och bad om utlåtande
som underlag till sådan ansökan. Senare, då läkarutlåtande fortfarande saknades,
kontaktade socialsekreterare läkaren som då utlovade att han skulle skriva ett
sådant utlåtande. En månad därefter saknades fortfarande utlåtande. Patienten
skrev då ett brev till läkaren och bad honom att skicka utlåtande till
Försäkringskassan. Även personal vid Försäkringskassan ska ha kontaktat läkaren i
denna fråga. Drygt två månader därefter meddelade Försäkringskassan patienten
att ansökan om aktivitetsersättning kommer avslås om inte läkarutlåtande
inkommer snarast.
Åtgärd: Under handläggningstiden kom kontakten med läkaren att bli
tillfredsställande varför ärendet avslutas i enlighet med anmälarens önskemål.
V1409-04245-52
Fick ingen information angående provtagning
En kvinna tog ledigt från jobbet för att göra en provtagning av hepatit C på en
vårdcentral. När hon sitter vid labbet och väntar kommer en läkare förbi och frågar
vad hon gör där och säger att labbet är stängt. Kvinnan som redan hade betalat
undrade varför hon inte hade fått någon information om detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit.
Sida 95
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04258-59
Komplikationer efter operation
En kvinna genomgick en planerad operation i samband med barns födelse och
drabbades av komplikationer dagen efter. Hon undrar därför om något i själva
operationen har påverkat eller orsakat detta. Kvinnan beskriver att hon tagit
kontakt efter fem dagar och fått besked om att det kunde vara svullet och ta tid
innan smärtan gick över. Två veckor efter operationen besökte hon vårdcentralen
som gav samma besked. Dagarna efter drabbas hon av kräkningar och smärta och
ringer slutligen ambulans som ger smärtlindring och ordnar helikoptertransport till
akutsjukhus. Ett bråck konstaterades och operation genomfördes. Kvinnan har inte
lyft tungt eller känt smärta från att stygnen brustit och hon tror därför att bråcket
uppstått anslutning till den första operationen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen, som beklagar den allvarliga
komplikation som drabbade anmälaren. Under vårdtiden fanns ingen misstanke om
risker eller komplikationer, dock saknades dokumentation om kontakten efter fem
dagar, och hon framför att det hade varit önskvärt att kalla patienten för kontroll av
såret. Vidare beskrivs att det är oklart varför operationssår ibland brister samt att
man inte funnit någon koppling till hur stygnen knyts. Att komplikationen är sällsynt
ses som en möjlig förklaring till att diagnostiseringen fördröjdes. Anmälaren
välkomnas till samtal med berörda. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
beskriver att ett samtal ägt rum. Hon var nöjd med samtalet men vill avslutningsvis
framföra att hon uppfattar en diskrepans mellan informationen i yttrandet och den
muntliga informationen. Bland annat fick hon i samtalet med opererande läkare
uppfattningen att en förklaring till händelsen var att tråden gått av, möjligen på
grund av att den var defekt. Ärendet avslutas.
V1409-04267-50
Bristande dialog med patient
Anmälaren har synpunkter på att husläkaren bemöter henne nonchalant. Han
ifrågasätter hennes önskemål om deltidssjukskrivning och ifrågasätter det hon
berättar. Kvinnan har fibromyalgi och depression.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och behandlande läkare. De
beklagar anmälarens negativa upplevelse i bemötande, då det är en viktigt del i
mottagningens dagliga pågående arbete. I detta fall gjorde läkaren bedömningen att
en sjukskrivning inte var lämplig. Anmälaren valde då att uppsöka en annan
mottagning och fick senare även kontakt med smärtklinik. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och ärendet avslutas.
V1409-04268-54
Medicinerad mot sin vilja, krav på ersättning
En man anser att psykiatrin genom felbedömningar har tvångsvårdat honom helt i
onödan. Han har medicinerats mot sin vilja. Han känner sig kränkt av psykiatrin
som i sin tur övertygat både hans familj och polismyndigheten att mannen är
psykisk sjuk. Han vill ha skadeersättning för allt han har förlorat på grund av
psykiatrin.
Åtgärd: Vid telefonkontakt har mannen uppgett att han även skickat in anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg men att de inte tar upp ärendet då det är mer än
två år gammalt. Han informeras om att i de journalanteckningar som bifogats
Sida 96
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
anmälan har vården förklarat hur de bedömt hans psykiska häls, varför han
tvångsvårdats och medicinerats. Överenskommelse har ingåtts om att kopia av
inkomna handlingar skickas till anmälaren och att ärendet avslutas.
V1409-04286-54
Bristande handläggning av skada
En man misshandlades för många år sedan och har sedan dess haft besvär. Mannen
är missnöjd med insatser från flera vårdgivare under den perioden.
Åtgärd: Inget yttrande inhämtades då anmälarens skrivelse var dels av medicinsk
karaktär och höll samtidigt på att utredas av Läkemedelsförsäkringen och dels
innehöll klagomål som inte handläggs av förvaltningen. Mannen uppmanas att
inkomma med en skrivelse gällande respektive vårdgivare som förvaltningen har
möjlighet att utreda. Förvaltningen kommer överens med anmälaren att avsluta
ärendet.
V1409-04289-44
Bristande vård
En man ringer för sin mor. Mamman har varit sjuk i flera omgångar och vistats
mycket på sjukhus. Har nu smittats med tarmbakterie. Väntetider och hygien har
varit anmärkningsvärda.
Åtgärd: Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid efter överenskommelse i
telefonsamtal avslutas ärendet i befintligt skick.
V1409-04290-50
Bristande dialog
En moder får inte information av vården eller svar på sina frågor vad gäller sonen.
Vården kommunicerar endast med fadern till barnet. Paret har delad vårdnad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef och överläkare på akutsjukhuset,
hörsel och balanskliniken. Då modern fick förhinder vid första besöket så träffade de
endast sonen med sin far. Båda föräldrarna fick journalanteckningen från besöket
hemskickat. Då modern önskade kontakt för samtal erbjöds hon två tider till
läkarsamtal, men hon tackade då nej. Hon erbjöds då en telefonkontakt, vilket
mottogs positivt av modern. Förfrågan har ställts om föräldrarna önskade ytterligare
samtal tillsammans, men de har tackat nej till det. Målsättningen är att barnets
behov ska tillgodoses i samförstånd med båda vårdnadshavare, i detta fall verkar
det inte ha fungerat på ett tillfredsställande sätt. Vårdens avsikt är att
fortsättningsvis tillse att båda föräldrarna är informerade och delaktiga i vården
kring deras son. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1409-04305-63
Vårdad i en obehaglig miljö
En kvinna vårdades i en för henne obehaglig miljö som gav rädsla och obehag.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte har hörts av trots upprepade
kontaktuppmaningar.
Sida 97
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04328-57
Lång väntetid trots svåra smärtor
En man med diskbråck i nacken tvingades till täta besök på akutmottagning då hans
smärtor var så kraftiga att han behövde stark smärtmedicinering. Mannen väntar på
besökstid till specialistklinik, men har inte fått någon tid trots att han väntat länge.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare. De
beklagade att anmälaren inte uppfattade informationen att hans besvär inte
planeras för operation. Efter undersökningar med magnetkamera och
kroppsundersökning bedömdes att patienten inte skulle få någon hjälp av en
operation. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04333-63
Bedömd efter utseende, inte undersökningsresultat
En kvinna sökte vård akut på grund av koagulerat blod i urinen, hon har sedan
tidigare behandlats för livmoderhalscancer. Kvinnan fick vänta länge innan hon blev
undersökt av en läkare. Denna lämnade besked om att hon såg så frisk ut så att
hon skulle åka hem om besvären inte ökade. Kvinnan framförde även synpunkter på
att viktig information om hennes tillstånd och vilka läkemedel hon tagit innan
besöket på akutmottagningen saknades i journalanteckningarna. En kort tid senare
fann man att kvinnan hade flera tumörer i en njure.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd vårdgivare och två yttranden från olika
verksamhetsområden inkom. Av det ena yttrandet framgår det att patienten
besökte akutmottagningen och att detta besök ledde till att hon remitterades för
vidare utredning. Vidare framgår vilka bedömningar och undersökningsfynd man
gjorde i samband med detta besök. Av den undersökning patientens genomgick
efter besöket på akutmottagningen framkom det att hon hade två tumörer som
växte på urinledaren, i samband med detta fynd blev patienten akut inlagd på
sjukhuset och vidare utredning genomfördes. Det framkom till slut att hon led av
cancer som var möjlig att operera och patienten remitterades till ett
universitetssjukhus utanför Stockholmsläns landsting. I yttrandet framgår det
avslutningsvis att man är nöjd med omhändertagandet av patienten och att
handläggning och utredning av hennes misstänkta tumörsjukdom gått snabbt.
Vidare förklaras de bedömningar man gjort i samband med besöket på
akutmottagningen då patienten ställt sig frågande till uttrycket ”gott allmäntillstånd”
då hon hade kraftiga akuta smärtor och inte håller med om beskrivningen gott
allmäntillstånd. Avslutningsvis säger man att den snabba handläggningen delvis
beror på att patienten själv varit aktiv med att boka tider och stöta på för
undersökningar. Av det andra yttrandet framgår det att det var ett stort antal
patienter på akutmottagningen som behövde hjälp den aktuella kvällen och att detta
förklarar anmälarens väntan. Man beskriver varför patienten fick den prioritering
hon fick utifrån resultatet av kontrollen av vitalparametrar och att man bedömde
henne som en patient i den minst akuta gruppen. Man bekräftar också att hon
väntade hela natten på läkarbedömning och att man vid ett tillfälle under natten
hade gjort en ny bedömning av hennes allmäntillstånd och att det var oförändrat. I
samband med besöket på akutmottagningen blev patienten remitterad till en
specialistmottagning på sjukhuset men man valde att avvakta resultatet av den
sedan tidigare beställda röntgenundersökningen innan ytterligare åtgärder. Man
beskrivet att man har ett mål om att alla patienter ska lämna mottagningen inom
fyra timmar eller att de personer som behöver längre övervakning ska kunna vistas
Sida 98
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
på den särskilda observationsavdelningen som är knuten till verksamheten. Vidare
beskrivs att verksamhetens lokaler är underdimensionerade för den verksamhet
som bedrivs idag och att det var ett mindre antal personal i tjänst på grund av
semestertider än vad som är brukligt. Av den genomgång man gjort av patientens
omhändertagande i samband med att hennes anmälan har inkommit har man funnit
att hon väntade längre tid på läkarbedömning än vad man strävar efter i
verksamheten och att hon trots den långa väntan inte bedömts vara i ett
livshotande tillstånd. Hennes anmälan har visat på brister i bemötande och
omvårdnad som man tagit till sig och man ska förbättra dialogen med patienten om
vårdsituationen, undersökningar och bedömningar med mera. Anmälaren har tagit
del av yttrandena och hon har inkommit med genmälen till respektive yttrande,
dessa bifogas avslutsskrivelsen som skickas till vårdgivaren. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskemål.
V1409-04335-62
Listades på vårdcentral trots akut besök
En kvinna som gjorde ett akut besök på en vårdcentral har synpunkter på att hon
fick information om att hon måste lista sig på vårdcentralen om hon skulle få hjälp,
trots att vårdcentraler ska ta emot akuta besök även från patienter som inte är
listade där. Kvinnan listade sig vid vårdcentralen och när hon senare återkom till sin
ordinarie vårdcentral fick hon beskedet att det är fullt, att hon måste lista sig där på
nytt och att det är ett års väntetid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefen för vårdcentralen som skriver att man
inte bedömde den sårskada kvinnan sökte för som akut och att det därmed krävdes
att hon listade sig vid vårdcentralen för att få hjälp. Man beklagar att det var fullt på
kvinnans ordinarie vårdcentral när hon återkom dit och man har försökt få denna
vårdcentral att göra ett undantag från sin listningspolicy i kvinnans fall på grund av
den olyckliga situation som uppstått. Man har även försökt få kvinnan avlistad, då
olistade patienter inte får nekas att bli listade ens vid listningsstopp, men detta har
av tekniska skäl inte lyckats. Efter den inträffade händelsen kommer man på
vårdcentralen att informera sina patienter om att vissa vårdcentraler har
listningsstopp för att minimera risken för att andra patienter hamnar i kläm på
liknande sätt. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1409-04337-62
Blev bortkopplad och har synpunkter på upplysning
En kvinna har synpunkter på att hon blivit bortkopplad vid två tillfällen när hon ringt
1177 Vårdguiden, samt att hon blivit hänvisad vidare och att det funnits brister i
den information hon fått.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från 1177 Vårdguiden. Samtalen har lyssnats
igenom och man bekräftar att två samtal av oklar anledning brutits samt att
patienten har fått missvisande information. Att ett av samtalen kopplades vidare till
Läkemedelsupplysningen skriver man dock är korrekt gjort, då sjuksköterska i
telefonrådgivningen inte kan ordinera eller ta ställning till av läkare ordinerade
läkemedel. Man beklagar att det krävdes så många samtal och att det tog så lång
tid innan kvinnan fick svar på sin fråga. Berörda sjuksköterskor är informerade om
bristerna i handläggningen av samtalen och händelsen kommer i avidentifierad form
användas i utbildningssyfte. Anmälaren har inte framfört något ytterligare efter att
ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
Sida 99
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04338-59
Synpunkter på bemötande, attityd och information
En kvinna beskriver ett nonchalant och avfärdande bemötande vid ett läkarbesök på
mottagningen. Kvinnan fick inte heller hjälp med det hon önskade. Hon bad att få
tala med en chef och fick besked om att läkaren var chef. Detta visade sig felaktigt
då kvinnan fick kontakt med en verksamhetschef. Verksamhetschefen tog emot
hennes önskan och synpunkter och skulle återkomma, vilket ännu ej skett.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att anmälaren
inte var nöjd. Hon talade med anmälaren och förklarade skillnaden mellan hennes
roll och befattningen som medicinskt ansvarig samt bad att få återkomma efter att
ha läst journalanteckningarna. Därefter kontaktade hon anmälaren vilket
resulterade i en tid hos annan läkare. Hon hoppas anmälaren är nöjd med
lösningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon inte är nöjd
med åtgärderna men återkommer sedan inte. Ärendet avslutas.
V1409-04344-52
Fel diagnos
En man anser att en röntgenläkare ställt fel diagnos vilket hade kunnat leda till att
mannen kunde ha drabbats av svåra komplikationer om inte opererande läkare gjort
en extra undersökning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats. Man beklagar att anmälaren har en negativ bild av
verksamheten men anser inte att man gjort någon felaktig medicinskt bedömning.
Anmälaren är inte nöjd med svaret utan önskar få ärendet överfört till
tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1409-04352-62
Avlistad från husläkarmottagning - lång väntetid
En kvinna blev felaktigt listad på en annan vårdcentral än sin ordinarie när hon
gjorde ett akut besök. Hon tvingas nu lista om sig vid sin ordinarie vårdcentral där
hon hamnat längst bak i kön och fått beskedet att hon måste vänta ett år.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från kvinnans ordinarie vårdcentral, som framför att
det inte går att göra avsteg från turordningen gällande listning på vårdcentralen.
Den läkare kvinnan har haft kontakt med beklagar om kvinnan uppfattat att han
varit oförskämd. Kvinnan har därefter framfört sina synpunkter på yttrandet direkt
till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1409-04355-50
Komplikationer vid fraktur
En man som fått armen bruten gipsades. Mannen fick information om att han själv
kunde gipsa av och att inget återbesök till vården behövdes. Två gånger fick han
gipsas om på grund av svullnad och värk. Mannen hade fortsatt mycket värk och
upplevde att något inte stod rätt till. Han sökte akut och det konstaterades att
frakturen inte var läkt. Man upptäckte även två ledbandsskador. Mannen som har
nervsmärtor i handen väntar på besök till handkirurg.
Sida 100
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren ville själv återkomma för vidare handläggning och då så inte skett
avslutas ärendet.
V1409-04356-54
Valfrihet
En man undrar hur han kan byta till en ny psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning informerar om valfriheten i psykiatrin. Kommer
överens om att han anmäler sig till en husläkarmottagning d. v. s förstalinjens
psykiatri alternativ vänder sig direkt till en psykiatrisk mottagning som han själv
önskar. Kommer överens om att ärendet avslutas.
V1409-04382-59
Synpunkter på intyg efter utredning
En man utreddes för rygg- och nackproblem i elva månader. Efter utredningen
önskar han ett intyg att bifoga en ansökan om sjukersättning till försäkringskassan.
Mannen har träffat flera olika läkare under tiden och upplever inte att någon tagit
övergripande ansvar. Intyg kunde han enligt den läkare han senast träffade inte få
och under samtalet fick han motstridiga uppgifter om villkor för att få intyg. Mannen
har sökt verksamhetschefen och bett om kontakt, men inte blivit kontaktad. Han
undrar nu hur han ska göra för att få det intyg som var syftet med att han sökte
mottagningen och utreddes.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verkställande direktören (vd). Han redogör för
att anmälaren besökt mottagningen tidigare och remitterats till ryggkliniken för
hjälp och bedömning. Denna gång skedde kontakten per telefon och anmälaren
önskade ett läkarutlåtande. Vd framför vidare att ryggkliniken bör kunna bistå med
utlåtande efter utredning och om detta ska utfärdas av mottagningen behöver en
läkartid planeras för att ge utrymme för undersökning och bedömning. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare varför ärendet avslutas.
V1409-04383-62
Inte lyssnad till, utebliven behandling
En kvinna känner sig illa behandlad på sin vårdcentral och är frustrerad då hon inte
får gehör för sitt problem när hon vänder sig till sin husläkare. Hon har också
synpunkter på att ett besök avbokats utan att hon fått en ny tid.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från kvinnans läkare samt verksamhetschefen vid
vårdcentralen. Läkaren framför att hon engagerat sig i patienten och därför är
förvånad över att patienten känt sig illa behandlad. Man medger att vårdcentralen
missat att ta kontakt med patienten för att boka in en ny tid. Anmälaren har
meddelat att hon inte är nöjd med yttrandena och har framfört synpunkter som
bifogas till det avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1409-04385-62
Ej återfått bok av läkare
Sida 101
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna hade med sig en bok vid ett läkarbesök, som läkaren bad om att få låna.
Kvinnan har efter åtta månader fortfarande inte fått tillbaka boken, trots flera
kontakter med mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkaren, som nu skickat tillbaka boken.
Anmälaren har framfört att hon inte är nöjd med svaret. Hon är missnöjd med att
det dröjt så lång tid innan hon återfått boken och hon har inte fått det brev med en
ursäkt som läkaren säger sig ha skickat tillsammans med boken. Detta framförs i
det avslutande brevet till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1409-04386-63
Okunnigt omhändertagande
En kvinna skadade stortån och sökte vård för sin allvarligt blödande tå. På
mottagningen visste inte personalen hur såret skulle tas om hand och bad patienten
komma tillbaka nästa dag när läkarna fanns på plats. När patienten kom tillbaka fick
hon veta att det var försent att sy såret.
Åtgärd: I ett telefonsamtal med anmälaren lämnas information om
anmälaningsprocessen och vilka kompletteringar som behöver göras i ärendet för
att yttrande ska kunna inhämtas. Ärendet avslutas då kompletterande uppgifter inte
inkommit.
V1409-04390-49
Lång väntan på utredning
Anmälaren uppger att han har väntat på neuropsykiatrisk utredning en längre tid.
Åtgärd: I kontakten med anmälaren framkommer under handläggningstiden att han
nu har fått kontakt med läkare i denna fråga. Anmälaren anser att ärendet kan
avslutas. Han återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
V1409-04402-54
Skadad i vården
En man anser sig ha blivit skadad i foten samt bollats runt inom vården. Mannen har
också blivit bostadslös. Framställan är i övrigt oklar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren har
även informerats om socialtjänsten. Förvaltningen kommer överens med anmälaren
att avsluta ärendet.
V1409-04408-58
Missad skada på akutmottagning
En man råkade ut för en olycka och kom till akuten, där han senare blev
hemskickad med beskedet att allt var ok och att han inte hade några större skador
trots att han led av svåra smärtor. Det visade sig, efter en röntgenundersökning två
månader senare, att en ryggkota var spräckt och intryckt.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare på kliniken som beklagar att
patienten upplevt sig felaktigt behandlad. Av yttrandet framgår de bedömningar och
Sida 102
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
undersökningar som gjordes vid vårdtillfället. Det kunde inte påvisas någon akut
behandlingskrävande skada och patienten rekommenderades att återkomma till
akutmottagningen eller till husläkare vid utebliven förbättring eller försämring.
Behandlande läkare motsätter sig anklagelserna om att ha handlat felaktigt då han
anser att undersökningarna och behandlingen genomförts på ett adekvat sätt. Han
påtalar också att de skador som patienten hänvisar till i sin anmälan inte stämmer
överens med de radiologiska fynden från besöket på akutmottagningen. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att besöksdatumet är felaktigt i
yttrandet och att han önskar journalkopia från besöket. Överenskommer att detta
påtalas och begärs i avslutsskrivelsen till vårdgivaren. Ärendet avslutas.
V1409-04410-54
Tillhörigheter har försvunnit vid inläggning
En kvinna blev av med sina privata tillhörigheter bland annat kläder i samband med
en inläggning vid olika psykiatriska avdelningar. Hon har känt sig kränkt av att åka
hem i sjukhuskläder.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där enhetschefen beklagar att patienten har känt sig
kränkt av det som har inträffat i vårdförloppet. Då patienten saknade egna kläder
och fick åka hem i sjukhuskläder beställde personalen en sjukresa för patienten för
att minska obehag. Enhetschefen konstaterar att alla patienter som läggs in har en
gemensam värdesakslista (bifogas yttrandet). Patienten har signerat listan efter att
hon och personalen har gått igenom listan. De värdesaker som patienten uppger att
hon har haft med sig finns inte nedskrivna på värdesakslistan. Enhetschef samt
verksamhetschef vid enheten anser att personalen har följt rutinerna och därför
finns inga grunder för att utbetala ersättning till patienten. Efter att yttrandet
skickades till anmälaren har hon inte hört av sig. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1409-04415-62
Lång väntan på akutmottagning
En ung man har synpunkter på att han fick vänta i sex timmar på en
akutmottagning för att komma in på ett rum och sedan i ytterligare 1,5 timme för
att få träffa en läkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid akutkliniken, som
beklagar att patienten upplevde besöket på det sätt han gjorde, men skriver att det
vid tillfället inte var möjligt att bli bedömd av en läkare tidigare. Anmälaren har
därefter framfört att han hoppas att något liknande inte ska hända igen, vilket
noteras i det avslutande brevet till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1409-04417-52
Missad diagnos
En kvinna kontaktar förvaltningen då hennes dotter hade trampat på en tandpetare
för några månader sedan. Foten blev inflammerad och svullen. Mor och dotter gick
till akuten flera gånger. Ultraljudundersökningar gjordes man läkarna hittade inget.
Nu fyra månader senare har man upptäckt en 2,5 centimeter stor tandpetare som
sitter i foten. Mamman vill veta hur vården kunde missa detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Undertecknad informerar om att kvinnan har rätt att få information om vart
Sida 103
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
remissen sänts och att få telefonnummer till aktuell mottagning. Ärendet avslutas
då ingen underskriven anmälan inkommit till förvaltningen.
V1409-04418-49
Informerade inte om tumör
Anmälaren röntgades 2008, 2009 och 2014 på grund av smärtor i nacken. Av
röntgensvar 2014 framgår det att man funnit fynd av tumör. I och med detta har
läkare på nytt studerat bilder från tidigare år och då i efterhand med facit i hand
kunnat konstatera att man kunnat observera fynd av tumörer redan då. Anmälaren
frågade i sin anmälan varför läkare vid primärvården inte informerade henne om
dessa fynd tidigare.
Åtgärd: Av yttrande framgår att det var läkare vid annan mottagning som bedömde
röntgenbilderna och att det var dessa läkare som missade att observera fynd av
tumör. Ärendet avslutas.
V1409-04419-54
Felaktig information
En kvinna fick information om möjligheten att göra en neuropsykiatrisk utredning
utomlands av en läkare vid en läkarmottagning. Det visade sig att den
informationen var både luddig och felaktig. Kvinnan sprang fram och tillbaka till
olika myndigheter utan att lyckas åka till kliniken.
Åtgärd: Ansvarig chef på läkarmottagningen har kontaktat kvinnan och ville träffa
henne. Vi kommer överens om att hon talar direkt med denne och vid behov
återkomma till förvaltningen med en underskriven anmälan. Då anmälaren inte
hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1409-04420-62
Ej fått adekvat behandling
En kvinna har synpunker på att hon inte fått rätt behandling för en fraktur. Hon
gipsades, men det har senare visat sig att skadan krävde en operation.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig läkare vid mottagningen
där kvinnan omhändertogs, som skriver att undersökande läkare gjort en adekvat
undersökning och vidtagit korrekta åtgärder. Att göra en mer omfattande utredning
i akutskedet är inte indicerat vid den aktuella typen av skada, utan
ställningstagande till vidare utredning görs om besvär kvarstår. Anmälaren har inte
hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1409-04423-44
Övermedicinerades på demensboende
En man hör av sig angående sin nu avlidna hustru, som han anser fått fel
behandling på ett demensboende.
Åtgärd: I telefonsamtal med anmälaren framkommer att anmälan är gjord även till
Inspektionen för vård och omsorg. Vi överenskommer att anmälan vid nämnden
avslutas i befintligt skick.
Sida 104
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04429-62
Synpunkter på innehållet i sjukintyg
En kvinna har synpunkter på saker som skrivits i ett läkarintyg, som hon tycker är
olämpliga.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare samt medicinskt ledningsansvarig
överläkare vid mottagningen, som menar att uppgifterna i läkarintyget är adekvata
och nödvändiga för att styrka sjukdom och att Försäkringskassan behöver de
aktuella uppgifterna för sin bedömning. Anmälaren har meddelat att hon inte är
nöjd med svaret, vilket noteras i det avslutande brevet till mottagningen. Ärendet
avslutas.
V1409-04439-62
Inte fått svar från röntgenundersökning
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått svar på en röntgenundersökning.
Läkaren skulle höra av sig, men har inte återkommit. Kvinnan har ringt och mejlat
men ingen från sjukhuset återkommer med besked.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid aktuell sjukhusklinik,
som beklagar att läkaren inte kontaktade patienten och lämnade svar på
röntgenundersökningen. Man ber om ursäkt för det inträffade. Anmälaren har inte
hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1409-04445-62
Besvärliga rutiner i sjukhusväxel
En man är missnöjd med möjligheten att kontakta personal och mottagningar på ett
akutsjukhus via telefon. Om man inte får något svar från den man blivit kopplad till
genom växeln, finns ingen möjlighet att återgå till växeln och bli kopplad till någon
annan. Man måste i stället ringa på nytt. Växeln kan inte heller ha mer än en person
i kö. Mannen tycker att tillgängligheten brister.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från ansvarig vid sjukhuset, som meddelar att man
är medveten om problemet. Vissa telefonifunktioner togs bort för ett år sedan, på
grund av att leverantören av telefonitjänsten hade orimligt höga avgifter för dessa.
När man nu ska gå över till en ny leverantör av telefonitjänster kommer behoven av
telefonifunktionerna att analyseras. Man meddelar att anmälaren kommer att
informeras när man analyserat och beslutat vilka tjänster man kommer att ha i
växeln i framtiden. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd med svaret, vilket
framförs i det avslutande brevet till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1409-04451-44
Bristande bemötande
En kvinna kontaktar förvaltningen med synpunkter på hur en läkare meddelade ett
provsvar av mycket privat karaktär ute i ett väntrum fullt med patienter. Hon blev
mycket chockad av läkarens beteende.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Av yttrandet framkom att flera
avvikelserapporter inkommit från den egna personalen på den aktuelle läkarens
brister avseende bemötande och tystnadsplikt. Verksamhetschefen hade talat med
Sida 105
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
läkaren men inte fått någon förklaring till beteendet. Läkaren arbetar inte längre
kvar på mottagningen. Samtal har förts med patienten av verksamhetschef,
medicinskt ansvarig läkare samt kurator på mottagningen. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och är nöjd med den respons hon fått från mottagningen, muntligen
och skriftligen. Ärendet avslutas.
V1409-04454-50
För tidig utskrivning
En kvinna genomgick en undersökning med behandling på sjukhus. Efteråt var hon
så uttömd på krafter att hon bad om att få stanna kvar på sjukhuset över natten.
Detta var inte möjligt. Kvinnan skrevs ut. Kvinnan som sedan tidigare har
neurologiska sjukdomar och svårt att röra sig, kräktes vid hemkomst, svimmade
och ramlade olyckligt och slog ut tänder.
Åtgärd: I inhämtade yttranden framkommer beklagan över allt lidande anmälaren
fått utstå, både gällande bristande bemötande och komplikationer. Kritiken har
tagits på allvar och återkoppling har skett till berörda. Åtgärder kommer att vidtas,
bland annat i samtal med samtlig personal, så att detta inte kan komma att inträffa
igen. Anmälaren har några synpunkter på yttrandena som hon framför genom ett
avslutsbrev tillsammans med förvaltningens avslutsskrivelse till vården.
V1409-04460-57
Lång resa från hemmet till akutmottagning
En man kontaktade SOS Alarm för att få ambulans, mannen har en grundsjukdom
som kräver snabb sjukhusvård vid försämring. Ambulansresan påbörjade och vid ett
flertal tillfällen körde föraren fel vilket gjorde att ambulansresan tog väldigt lång tid
och mannen var svårt medtagen då ambulansen äntligen kom fram.
Åtgärd: Yttrande inkom från stationschefen som förklarade att den väg ambulansen
tog är den snabbaste utifrån erfarenhet men p g a vägarbete tvingades chauffören
till en omväg. Ambulanstransporter körs alltid på E4, trots att det blir en längre
sträcka går det snabbare. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1409-04462-54
Brist på empati samt oavslutad utredning
En kvinna har synpunkter på att hennes neuropsykiatriska utredning inte är klar
efter flera månader. Hon träffade en läkare som inte visste vad hon gjorde där och
var helt oempatisk. Hon lämnade läkarrummet och gick ut ur mottagningen.
Läkaren gick efter henne även utanför mottagningen.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning kontaktar kvinnan som vill inkomma med en
underskriven anmälan. Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1409-04469-54
Psykiatrisk avdelning har inte följt reglerna
Sida 106
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man anser att en psykiatrisk avdelning inte följde reglerna när personalen höll
fast och tvångsinjicerade honom. Han lades i bältessäng medan han vårdades
frivilligt. Mannen känner sig kränkt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där chefsöverläkare besvarat att ärendet har
överlämnats till sjukvårdsområdets chefsläkare samt Inspektionen för vård och
omsorg med stöd av anmälan enligt lex Maria. I avvaktan på inspektionens beslut,
som kan resultera i rättsliga åtgärder gentemot inblandade läkare, avböjer kliniken
att avge yttrande till förvaltningen. Efter att yttrandet skickades till anmälaren har
han hört av sig till förvaltningen och fått samma information. Förvaltningen avslutar
ärendet i överenskommelse med anmälaren.
V1409-04474-54
Läkarkontinuitet, remiss samt dålig tillgänglighet
En far har synpunkter på att hans vuxna dotter har haft flertal läkare som inte tagit
ansvar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Läkarna har bland annat inte
skickat en remiss till en specialistmottagning och medicineringen har försenats. Han
har förgäves försökt kontakta en ansvarig chef.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där klinikens verksamhetschef besvarar att han har
pratat med patientens far per telefon. Patienten har endast haft en läkare på
mottagningen. Verksamhetschefen tillägger att det naturligtvis är patientens ansvar
att kontakta mottagningen när hennes mediciner är slut och det tar cirka en vecka
innan patienten får sin medicin. I journalanteckningar är inte noterat att patienten
har blivit lovad en remiss till en specialistmottagning. Mottagningen har däremot på
grund av omständigheterna utfärdat en sådan remiss. Verksamhetschefen
konstaterar att han är mycket lätt att nå både via e-post och via telefon.
Verksamhetschefen informerar att patienten är självklart välkommen att höra av sig
till honom. Efter att yttrandet skickades återkom anmälaren med skriftliga
synpunkter. Förvaltningen har vid flera tillfällen försökt kontakta anmälaren som har
informerat att han ska återkomma. Ärendet avslutas vid förvaltningen då anmälaren
inte har hört av sig.
V1409-04494-42
Ovänligt bemötande, ingen utredning
En kvinna med svår huvudvärk sökte vård på vårdcentralen. Kvinnan upplevde sig
ovänligt och nonchalant bemött av läkaren som undrade vad kvinnan ville ha hjälp
med. Till slut lämnade hon mottagningen, utan att ha fått hjälp, förödmjukad och
ledsen och med svår huvudvärk.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1409-04496-34
Vårdgaranti
En person inom elevhälsan har synpunkter på att en barn-och ungdomsmottagning i
nuläget inte har möjlighet att erbjuda barn i en viss åldersgrupp behandling för en
specifik svårighet. Denna patientgrupp orsakar betydande svårigheter för sig själva
och de som blir utsatta. Personen undrar om vårdgaranti gäller när barnen inte får
den behandling som de har behov av.
Sida 107
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Information om den generella vårdgarantin enligt information från 1177 har
skickats via e-post till anmälare. Därefter har denne via telefon erbjudits att
kontakta handläggare för att mer specifikt diskutera den problematik som han tar
upp. Då personen inte återkommit avslutas ärendet.
V1409-04498-54
Önskar återkomma till tidigare mottagning
En man remitterades till en annan psykiatrisk mottagning efter ett ordbyte med en
läkare. Han önskar komma tillbaka till tidigare mottagning då han har lång väg till
den nya mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där enhetschef besvarar att mottagningen under
flera års tid i samarbete med patienten arbetat med att minska hans
tablettskonsumtion. Dock uppdagades senare att patienten hade vänt sig till andra
vårdgivare för förskrivning av dessa preparat. Patienten hotade en läkare efter att
läkaren avvisade patientens önskemål att utöka förskrivning av preparatet.
Enhetschefen polisanmälde incidenten och underrättade patienten och hans far om
vilka åtgärder som hade vidtagits. Bedömningen är att vidare kontakt med
härvarande mottagning i nuläget ej är möjlig. En remiss till Rättspsykiatrisk
öppenvård skrivs och anledningen förklaras tydlig för patienten. För att säkerställa
att patientens fortsatta behandlingsplanering beaktas planerar rättspsykiatrisk
öppenvård ett närverksmöte med tidigare mottagningen och patientens nätverk,
detta eftersom både patienten och hans nätverk hör av sig till mottagningen i
princip dagligen för att påverka enhetschefen att ändra detta beslut. Efter att
yttrandet skickades till anmälaren har han inte hört av sig. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1409-04502-52
Komplikationer efter ingrepp
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin makes räkning. Mannen opererades för
några dagar sedan för en hjärtåkomma. Mannen behövde genomgå en omoperation
på grund av en blödning som inte gick att stoppa på annan väg. Paret vill ha
ersättning.
Åtgärd: Anmälaren hänvisas till LÖF. Därefter har anmälaren inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1409-04507-49
Problem i vården
Anmälaren skriver att han stött på problem i vården, oklart på vilket sätt och var.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren. Anmälaren
har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1409-04508-58
Brister i tillgänglighet och provsvarshantering
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen inte meddelat henne svaret på en
röntgenundersökning. Hon fick själv kontakta vårdcentralen för att få svaret. När
Sida 108
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
hon önskade en kopia av svaret var hon tvungen att hämta det personligen på
vårdcentralen. Kvinnan kommer till vårdcentralen klockan 16.30 men då är det
redan stängt, hon lyckas få tag på en sköterska som kan lämna ut svaret men
ifrågasätter att vårdcentralen inte har öppet de tider som anges både på dörr och i
telefonsamtal.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framgår att mottagningen är en filial till annan
vårdcentral och att det i uppdraget ingår att tillhandahålla läkarmottagning tre
dagar per vecka och sköterskemottagning övrig tid. Om sjuksköterskan är upptagen
med hembesök har patienterna rätt att vända sig till huvudcentralen. Vårdcentralens
rutiner gällande provsvarshantering är att patienterna själva bokar tid för
uppföljning efter utförd provtagning eller undersökning. Verksamhetschefen
beklagar om informationen gällande detta och gällande öppettider har varit otydlig.
Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04511-63
Bristande bemötande
En man drabbades av plötslig hörselnedsättning. Han sökte vård på vårdcentralen
men fick besked att han inte kunde bli omhändertagen samma dag och ombads
återkomma nästa dag. Detta upprepades vid tre tillfällen, till slut fick mannen träffa
en sjuksköterska som förklarade för honom att mottagningen var till för svenska
personer och att man inte kunder ta hand om honom på en akuttid då han inte var
döende. Mannen fick träffa en läkare en tid senare, detta besök resulterade i att han
remitterades till en hörselspecialist. Vid besöket hos specialistläkaren fick mannen
besked om behandling och hur han skulle göra för att avhjälpa sina besvär. Den
rekommenderade behandlingen hjälpte inte och mannen kom tillbaka en tid senare.
Nu fick han nya besked av en ny läkare på specialistmottagningen och en annan
behandlingsrekommendation och även remiss till ett hörseltest. Mannen försökte få
besked om när hörseltestet skulle genomföras men fick svävande svar. Han
tröttnade på osäkerheten och åkte till sitt hemland och fick snabbt besked att han
hade en hörselnedsättning orsakad av en tumör. Mannen upplever att han utsatts
för diskriminering och att ingen har tagit ansvar för honom.
Åtgärd: I ett telefonsamtal med anmälaren lämnas information om
anmälningsprocessen och vilka instanser man kan lämna klagomål på vården till.
Ärendet avslutas då skriftlig anmälan inte har inkommit.
V1409-04516-59
Komplikation, önskar sjukskrivning på heltid
En kvinna beskriver en långdragen smärta som slutligen visat sig vara en
ischiasskada. Kvinnan anger att hon fick en spruta på sjukhuset och i samband med
det mycket ont, smärtorna kvarstår och hon ifrågasätter vad som hände. Kvinnan
framför också att hon har önskat heltids sjukskrivning, vilket hon inte fått av
behandlande läkare vid vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från överläkare vid sektionen för akut trauma och
kirurgi. Han beskriver att kvinnan vid besök på akutmottagningen bedömdes lida av
ett njurstensanfall och fick en injektion mot smärtan vilket är gängse behandling.
Han beklagar det lidande som de kvarstående smärtorna efter injektionen inneburit
för henne. För att förhindra att det sker igen kommer rutinerna att diskuteras.
Vidare rekommenderar han kvinnan att ta kontakt med mottagningen som kan
Sida 109
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
undersöka om något mer kan göras för att behandla smärtorna. För ekonomisk
ersättning hänvisas till patientförsäkringen, LÖF. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framför att hon instämmer i det som framgår av yttrandet samt att
hon avser att ombesörja kontaker för vidare undersökning. Ärendet avslutas.
V1409-04547-57
Fick komma på extra besök för provtagning
En man hade läkarbesök på vårdcentralen och läkaren beslutade om provtagning.
Provtagningen kunde inte ske i samband med besöket då anmälaren måste vara
fastande. Anmälaren är missnöjd med att inte sjuksköterskan kunde ordna med
provtagning redan vid bokningen av läkarbesöket. Nu var anmälaren tvungen att ta
ledigt vid två tillfällen för att gå till vårdcentralen, en gång för läkarbesök och en
gång för provtagning. Han önskar ersättning för den förlorade arbetsinkomsten.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som informerade om att
sjuksköterskan vid tidsbokningen inte kan beställa några prover eftersom hon inte
vet vilka prover som kan bli aktuella. Någon ersättning för förlorad arbetsinkomst
kan inte vårdcentralen lämna. Anmälaren är nöjd med det utförliga svaret och
önskar avsluta ärendet.
V1409-04552-57
Fick inte önskad behandling
En kvinna bokade tid för att ta bort födelsemärken. Läkaren undersökte henne och
meddelade att han ville att hon skulle boka ny tid, en tid på eftermiddagen då
operationssalen var ledig. Kvinnan önskade att läkaren kunde ta bort
födelsemärkena direkt så att hon inte behövde komma en extra gång.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig läkare som förklarade att ett första
besök krävs för att undersöka födelsemärkena och bedöma hur stort det kirurgiska
ingreppet ska vara. Sedan bokas operationssal med personal och nödvändig
utrustning. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1409-04557-58
Brister i bemötande
En kvinna framför synpunkter på läkarens bemötande vid besök på en vårdcentral.
Läkaren fällde oönskade kommentarer om att anmälaren hade sina barn med sig
samt att det är jobbigt för alla ensamstående föräldrar. Hon önskar inte att andra
patienter ska råka ut för samma sak.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att läkaren var vikarie under en begränsad tid samt att det inte
framkommit fler klagomål på denna läkare. Verksamhetschefen framför att han inte
kan uttala sig om vad läkaren avsett med sina kommentarer men menar att brister i
kommunikation kan uppstå i nya möten och att missförstånden blir större när
patient och läkare träffas för första gången. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1409-04562-57
Sida 110
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Komplikationer efter förlossning
En kvinna fick svåra komplikationer i samband med förlossningen. Hon kontaktade
sjukhuset men fick inte svar på frågor om varför komplikationerna uppstått. Rester
av moderkakan lämnades kvar i livmodern och upptäcktes inte förrän ett helt år
senare.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som utförligt beskrev förloppet under
kvinnans förlossning. Kvinnan förlöstes med kejsarsnitt då barnets övervakning
visade avvikelser och kvinnan fick komplikationer i form av en infektion och
svårigheter att få igång tarmfunktionen vilket var förväntat. Vid kejsarsnittet
uppmärksammades en spricka i livmodern som kan ha uppstått p g a att
värkstimulerande dropp sattes. Barnets huvud sjönk inte ner i bäckenet som är
brukligt. På kliniken har läkargruppen haft en genomgång med problemen under
kvinnans förlossning för att förbättra övervakning och möjlig behandling vid
framtida förlossningar. Vid kejsarsnittet bedömdes moderkakan som hel, men det
var ett komplicerat förlopp och helt uppenbart blev en del av moderkakan kvar i
livmodern vilket beklagades. Kvinnan erbjöds enskilt möte för en genomgång av
händelserna och rekommenderades att vända sig till patientförsäkringen för
ställningstagande till ersättning. Ärendet avslutas.
V1409-04570-52
Utebliven vård på vårdcentral
En man har synpunkter på utebliven vård på en vårdcentral. Dessutom känner sig
anmälaren illa bemött.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats. Av detta framgår att verksamhetschefen beklagar
att anmälaren känt sig illa bemött men kan inte se att behandlande läkare brustit i
sin yrkesutövning. Anmälaren är inte nöjd med svaret och har inkommit med
genmäle som bifogas till vårdens avslutsbrev.
V1409-04601-55
Bemötande av läkare
En kvinna är missnöjd med bemötande av en läkare på sin vårdcentral. Kvinnan
ansåg att kommunikationen var bristfällig och kände sig inte lyssnad till.
Åtgärd: I yttrande som inkommit till förvaltningen förklarar berörd personal sin
upplevelse och erbjuder anmälaren ett personligt besök om så önskas. Vid samtal
med anmälaren kan ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
V1409-04605-52
Bristande bemötande och nekad remiss
En kvinna gick till en husläkarmottagning och bad om en remiss till njurmedicin.
Läkaren vägrade att skriva en remiss utan tyckte att hon skulle prata med en
psykolog i stället. Kvinnan har sedan fått remiss genom en annan läkares försorg
och det har nu visat sig att hon lider av en ärftlig njursjukdom.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av chefsläkaren. Av detta framgår att behandlande
läkare inte kom ihåg hur diskussionerna gick angående remissen till njurmedicin
Sida 111
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
men att kvinnans njurprover var normala. Man ber om ursäkt för att patienten inte
fick det bemötandet som hade förväntat sig. Dessutom ber man om ursäkt för att
behandlande läkare föreslog remiss till psykolog vilket gjordes i all välmening.
Anmälaren är inte nöjd med svaret och kommer byta vårdcentral. Ärendet avslutas.
V1409-04606-52
Lång väntan på kontakt med läkare
Ett par försöker sedan flera år att få barn. Man har gjort flera inseminationer men
ingen har lyckats. Samtidigt som man påbörjade med utredning för barnlöshet så
berättade paret att kvinnan hade blödningar. Detta ville vården inte hantera förrän
nu då man har kommit till en gynekolog. Behandlande läkare vill ta nya prov först
om sex månader då kvinna är för gammal för insemination. Paret är frustrerade och
önskar hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hänvisar till mottagningens chef. Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts av
ytterligare samt då ingen underskriven anmälan inkommit.
V1409-04609-50
Komplikationer vid behandling
En kvinna blev bristfälligt behandlad när hon skulle göra fotavtryck till skor.
Personen tryckte alltför hårt trots att hon visste att kvinnan hade artros i knän och
fötter samt proteser. Kvinnan har fortfarande tre månader senare värk. Kvinnan bad
om att få träffa annan behandlare för fortsatt utprovning. Dessa skor var fodrade
vilket inte var överenskommet, de var för stora och sulorna var för smala och för
korta. Sulan satt fast med dubbelhäftande tejp för att sitta på plats. Kvinnan som är
mycket ledsen önskar en förklaring till det inträffade och ekonomisk kompensation.
Åtgärd: I inkommit yttrande framförs en beklagan att anmälaren blivit felaktigt
bemött och känt sig ledsen efter besöken. I yttrandet framkommer även att det är
osannolikt att anmälaren skulle ha ådragit sig en skada under behandlingen.
Behandlingen har diskuterats med berörd personal. Kvinnan har även varit på ett
möte med kliniskt ansvarig samt fått kompensation för utlagda avgifter. Anmälaren
hade önskat en dialog under behandlingstillfället och en större lyhördhet när hon
uttryckte smärta samt en rimlig förklaring till tillvägagångsättet. Frågor kvarstår
men anmälaren väljer att avsluta ärendet.
V1409-04621-57
Bristfällig utredning och fel behandling
En kvinna fick besvär med armbågarna och kontaktade husläkaren. Läkaren ställde
diagnosen tennisarm, kvinnan blev sjukskriven, men hon remitterades inte vidare
för ställningstagande till någon behandling. Efter nästan ett år blev hon remitterad
för operation och nu har hon kvarstående besvär som möjligtvis kan permanentas.
Hon är arg och besviken över att inte ha fått tidigare hjälp.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinsk rådgivare och distriktsläkare som beklagade
att anmälarens besvär var svårutredda och ledde till en lång period med smärta.
Men hon menade att den medicinska handläggningen var korrekt. Anmälaren önskar
bifoga ett genmäle till slutskrivelsen och ärendet avslutas med detta.
Sida 112
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1409-04627-62
Problem med remiss, bristande tillgänglighet
En kvinna har synpunkter på en vårdcentral som brustit i hanteringen av remiss.
Hon har också synpunkter på att verksamhetschefen är mycket svår att komma i
kontakt med och att bemötandet varit bristfälligt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdcentralen, som framför att man har tydliga
rutiner för remisshantering och beskriver hur man har hanterat den aktuella
remissen. Verksamhetschefen skriver att hon ringt upp patienten och man beklagar
att patienten känt sig ledsen och förolämpad efter ett läkarbesök. Anmälaren har
meddelat att hon inte är nöjd med svaret då remissen legat utan åtgärd för länge
samt att chefen inte alls kontaktat henne. Anmälarens synpunkter noteras i det
avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1409-04628-57
Lång väntan på operation av armbåge
En kvinna med armbågssmärta remitterades från husläkare till ortoped i
specialistvården. Hon fick träffa ortoped, men det dröjde 10 månader innan hon blev
opererad och hon har nu kvarstående domningar och muskelsvaghet. Kvinnan tror
att det blivit ett annat resultat om hon opererats snabbare.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt rådgivare på mottagningen, patientansvarig
läkare var sjukskriven och har inte kunnat lämna något yttrande. En genomgång av
journalen påvisade att hela förloppet tagit lång tid, men att det hela tiden funnits
avstämningar och uppföljningar enligt vårdplanen. Han beklagade att anmälaren
haft smärta under så lång tid. Anmälaren är besviken över den långa
handläggningstiden men önskar avsluta ärendet.
V1409-04631-42
Brister i information vid medicinering
En man förskrevs värkmedicin av husläkaren. Ingen information gavs om att
medicinen kunde skada magen. Mannen fick magsår som krävde operation.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1409-04633-34
Fel diagnos
En ung kvinna har synpunkter på den diagnos hon fick från barn-och
ungdomspsykiatrin för tio år sedan. Diagnosen grundades på moderns berättelse då
kvinnan inte ville medverka i utredningen. Hon anser att modern medvetet ville ha
en diagnos för att kunna söka vårdbidrag. Kvinnan känner idag inte igen sig i
diagnosen och hon har ansökt om att journalförstöring
Åtgärd: En verksamhetschef vid en barn- och ungdomspsykiatrisk enhet har i ett
begärt yttrande beskrivit utredningsförfarandet, läst igenom utredningen och
konstaterat att utredningen i stort innehåller de väsentliga delar som krävs för ett
ställningstagande till diagnos. Hon anser dock att det var olyckligt att bedömningen
genomfördes trots att kvinnan inte ville medverka i utredningen. Kvinnan som inte
Sida 113
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
var nöjd med yttrandet har framfört synpunkter i ett avslutsbrev till vårdgivaren.
Ärendet avslutas.
V1409-04637-54
Brist på förståelse samt läkarkontinuitet
En man önskade att en tandvårdsmottagning hade förstått honom och hans
situation bättre än vad de gjorde. Han önskade samtidigt att tandvården skulle ha
sett sambandet mellan hans psykiska besvär och tandproblematik och gett honom
ett bättre stöd. Han ville gärna ha en och samma läkare och slippa få behandling av
flera tandläkare.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från Vd och klinikchefen på mottagningen. De
behandlingar som patienten har fått har varit omfattande och av permanent
karaktär för att på bästa sätt hjälpa patienten till en förbättrad tandhälsa. På
akuttandvården arbetar många olika tandläkare i akutverksamheten vilket kan
medföra att man får träffa olika tandläkare vid olika besökstillfällen. Klinikchefen
beklagar att patienten inte har upplevt vården tillfredställande och önskar att
patienten kan känna fortsatt förtroende för mottagningen. Efter att yttrandet
skickades till anmälaren har han kontaktat förvaltningen och framfört att han är
nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1409-04638-54
Information, vårdplanering, remiss
En man har synpunkter på bristfällig information vid en vårdcentral. Han har bland
annat inte fått veta vilka sjukdomar han har haft. Han undrar också om sin
medicinering och varför han negligerades av en läkare vid mottagningen. Han vill
veta varför hans vårdplanering inte följdes enligt överenskommelselen med en
läkare. Han är också kritisk till att han inte har fått eftervård samt hur hans
remittering skötts.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats bland annat från verksamhetschef och läkare vid
husläkarmottagningen där man besvarar att patientens problem aldrig har
nonchalerats. Man var mest koncentrerad på patientens psykiska hälsa och en hel
del prov och nödvändiga undersökningar har gjorts. Verksamhetschefen beklagar att
patienten har upplevt bristande information och otillräcklig planering av hans vård.
Man anser att de medicinska bedömningar som har gjorts och den planering som
funnits för patienten har varit av högsta snitt. Såväl utredning, behandling som
uppfölning har varit helt enligt gängse medicinska rutiner enligt verksamhetschefen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1409-04640-54
Nekad vård och utredning
En man har synpunkter på en psykiatrisk mottagning som enligt honom nekade
honom att ge vård och behandling. Han fick samtal men på grund av stark
medicinering inte kunde ta samtalen till sig. Han anser att han borde ha fått en
kurator eller psykolog allternativ remitterats till en annan mottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där verksamhetschef vid kliniken beklagar att
patienten har upplevt sig avvisad i samband med avslutad kontakt. Upphörande av
Sida 114
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
kontakten med patient berodde på förbättrad psykiatrisk hälsotillstånd och skedde i
samförstånd med patienten. Anmälaren remitterades till en vårdcentral för
medicinering samt en psykiatriskmottagning för stödsamtal eftersom denna
behandling inte fanns på kliniken. Verksamhetschefen tillägger att patientens
avslutade kontakt med kliniken inte hade något orsakssamband med att patientens
anställning inom landstinget upphörde. Efter att yttrandet skickades till anmälaren
har han återkommit och framfört att han tänker vända sig till annan instans.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1409-04654-59
Komplicerad graviditet och komplikationer
En kvinna beskriver en komplicerad graviditet med behov av avancerade ingrepp
och behandlingar. Komplikationer tillstötte för kvinnan och fostret och förlossningen
skedde i förtid. I skedet efter förlossningen uppdagades en bit av en nål som
använts vid ett av de tidigare ingreppen. Anmälaren som har mycket oro för barnet
och frågor om vad som skett och varför efterfrågar en sammanfattande beskrivning
och förklaring av hela händelseförloppet.
Åtgärd: Anmälaren har vänt sig till patientförsäkringen och Inspektionen för vård
och omsorg. I överenskommelse med anmälaren avslutas därmed detta ärende.
V1409-04655-42
Brister vid receptförskrivning, bemötande
En man förnyade sitt recept hos husläkaren via Mina vårdkontakter och fick ett
meddelande att receptet skulle finnas på apoteket inom fem arbetsdagar vilket det
inte gjorde. Mannen kontaktade vårdcentralen och bemöttes ovänligt av sköterskan
som menade att det betyder att han inte får något recept alls. Han har skrivit till
verksamhetschefen för en förklaring.
Åtgärd: Ärendet har varit ett bevakningsärende vid förvaltningen och avslutas enligt
överenskommelse med anmälaren då han fått svar på sina frågor av vårdcentralen
och Vårdguiden.
V1409-04657-42
Brister i medicinering och recept
En kvinna upplever flera brister i medicineringen på vårdcentralen. Läkaren verkar
osäker på vilka mediciner som passade ihop. Vid det senaste besöket saknades sex
mediciner på apoteket. Kvinnan önskar remiss till specialist då hon har reumatisk
sjukdom men har nekats detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar upplevelsen. I yttrandet framkommer det att kvinnan har ett stort
antal läkemedel. Behandlingsansvarig läkare önskar dosjustera vissa och ta bort
andra preparat men det har inte gått att genomföra. Kvinnan har artros i lederna,
inte reumatisk sjukdom, varför remiss till specialist inte är skickad. Anmälaren är
inte nöjd med svaret och har inkommit med skriftliga synpunkter som skall bifogas
avslutsbrevet till vården. Ärendet avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
V1410-04673-42
Ovänligt bemötande vid medicinbyte
Sida 115
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna vårdades vid en beroendemottagning och hade medicinerat med samma
läkemedel i många år. I samband med läkarbesök föreslogs ett medicinbyte och en
konflikt uppkom. Hon är ledsen och förstår inte anledningen till medicinbytet.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen och behandlingsansvarig läkare. En
medicinsk förklaring ges till dosjusteringen. Kvinnan har minskat kraftigt i vikt
varför följsamheten till dos och kroppsvikt har justerats. Att avsluta medicineringen
har aldrig varit aktuellt och att missförstånd uppkom kring det beklagas. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon är nöjd med det svar hon
fått. Ärendet avslutas.
V1410-04674-42
Brister i uppföljning av medicinering och recept
En kvinna med sköldkörtelsjukdom vårdades och medicineras på vårdcentralen. I
samband med receptförnyelse önskade läkaren kontroll av blodvärdet innan
ordination. Kvinnan hämtade ut receptet och dagen efter meddelade läkaren att
värdet var förändrat och att dosen måste justeras. Kvinnan menar att läkaren
förskrivit medicin innan provsvaret kommit. På apoteket fanns inget recept. Dagen
efter uppsökte hon vårdcentralen och fick träffa en annan läkare som noterade att
dosjustering borde ha gjorts sex månader tidigare.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar att det avvikande provresultatet noterades långt senare. I samband
med receptförnyelse spelade den mänskliga faktorn in och fel dos förskrevs. Detta
innebar ingen patientrisk då tabletten kunde delas. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1410-04680-58
Brister i provhantering, kostnader
En man framför synpunkter på brister i hanteringen av remisser för provtagning
samt kostnader i samband med detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-04684-63
Missad cancerdiagnos
En kvinna var sjuk under lång tid, hon hade olika symtom med bland annat smärta
och upprepade infektioner. Kvinnan blev tillslut remitterad för operation av gallsten
men det visade sig att hon var sjuk i långt framskriden cancer och avled en kort tid
senare.
Åtgärd: Information om anmälningsprocessen samt vilka kompletterande uppgifter
som behövs för att yttrande ska hämtas in lämnas i ett telefonsamtal med
anmälaren. Ärendet avslutas då anmälaren inte har inkommit med kompletterande
uppgifter.
V1410-04685-49
Sida 116
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Svårt att föra dialog
Enligt anmälaren är det svårt att föra dialog med vårdgivaren via telefon. Han blev
remitterad till mottagningen. Denna tid ville han ändra. Men han hade svårt att
komma i kontakt med mottagningen via telefon. Senare fick han ny tid. När han
åter per telefon ville prata om den nya tiden kom han inte i kontakt med
mottagningen.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren. Anmälaren
har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1410-04704-58
Otrevligt bemötande, inte blivit trodd
En kvinna har synpunkter på att en läkare ifrågasatt kvinnans diagnos och påstått
att hon försökt lura personalen. Detta trots att diagosen är dokumenterad.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare. Av yttrandet framgår att
besöket hos honom varade i 40 minuter på grund av att patienten inte var mottaglig
för hans argument. Läkaren står för det han sagt och menar att det var för
patientens bästa. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att hon inte önskar driva ärendet vidare då det inte tillför något. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1410-04723-57
För tung knäprotes för att operera in efter skada
En kvinna genomgick en knäoperation som misslyckades och då hon träffade
ortoped för ställningstagande till ny operation blev hon avrådd då protesen var för
tung. Kvinnan ifrågasätter beslutet och undrar om det inte finns någon protes som
kunde passa henne.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren från ortopediska kliniken vid akutsjukhuset
som informerade att kvinnan är inbokad på ett planerat återbesök för uppföljning
och planering av operation om kvinnan så önskar. Anmälaren är mycket nöjd med
svaret och språkförbistring kan ha gjort att hon inte uppfattade informationen vid
senaste besöket hos ortopeden. Hon önskar att ärendet avslutas.
V1410-04724-62
Bristande utredning på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på bristande utredning vid en vårdcentral och ifrågasätter
den diagnos som vårdcentralen håller fast vid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från den läkare anmälaren träffat, som redogör för
utredningen av patienten. Läkaren beklagar att patienten inte upplevt
handläggningen som tillfredsställande. Anmälaren har därefter meddelat att hon inte
önskar framföra något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1410-04725-42
Ingen uppföljning efter operation, felmedicinerad
Sida 117
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man opererades vid en hjärtklinik och sex månader efter operationen var
uppföljningen inte gjord. Mannen lyckades få ett återbesök efter påtryckningar. Vid
det läkarbesöket konstaterades att han ätit medicin flera månader längre än
planerat. Nu bedömdes också att en ny behandling/operation krävdes men sex
månader efter det beslutet hade ingen kallelse kommit. Han hade åter igen ätit
medicin som ett led i förberedelserna inför operationen som ännu inte blivit av.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar att återbesöket dröjde
längre än tre månader. En telefonuppföljning av ansvarig läkare hade varit att
föredra vilket kommer att föreslås mottagningen som en förbättringsåtgärd. Mannen
medicinerades längre än nödvändigt och här har verksamheten frångått rutinen.
Bemötandet mannen upplevde är inte acceptabelt. En patient skall inte behöva ta
egna initiativ i sin egen vård. Detta patientärende kommer att presenteras och
diskuteras inom sektionen för att något liknande inte upprepas. Brister i
tillgängligheten och uppföljning efter genomförda behandlingar är viktiga
åtgärdspunkter. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter hörts av och
framfört att han accepterat det svar han fått. Ärendet avslutas.
V1410-04728-34
Biverkningar av behandling
En kvinna har fått svåra minnesstörningar efter att ha fått flera serier av elbehandling inom den psykiatriska vården. Efter det första behandlingstillfället ska
man ha beslutat om att sänka styrkan. Kvinnan undrar om hon fått för hög styrka
vid första vårdtillfället. Enligt information från vårdgivaren skulle eventuelle
minnesstörningar försvinna efter sex månader. Behandlingarna har kvinnan fått
mellan år 2012 och januari 2014.
Åtgärd: I ett begärt yttrande beklagar klinikledningen djupt det faktum att
nödvändig behandling gett de minnestörningar som patienten vittnar om. Som så
gott som alla effektiva behandlingsmetoder är tyvärr el-behandling behäftad med
biverkningar. Vad gäller frågan om dosering av strömdos följde man klinikens
standardrutin som är anpassad efter kön och ålder. Vid det tredje
behandlingstillfället sänktes strömstimuleringen till en lägre nivå. Då kvinnan
fortfarande har svåra minnesstörningar önskar hon att ärendet överförs till
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas därmed.
V1410-04758-58
Vårdrelaterad infektion
En mamma framför att dottern fått komplikationer i form av en vårdrelaterad
infektion vid inläggning på en vårdavdelning på ett sjukhus. Detta har bidragit till att
dottern haft en lång och svår läkningstid. Flickan matades med sondmat via en
sondslang och det har visat sig vid kontroll att det växte bakterier i sondmaten.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på barnkirurgiska kliniken. Av
yttrandet framgår patientens sjukdomsbesvär samt de åtgärder och behandlingar
som gjorts. Vid kontroll av sondmaten upptäcktes växt av bakterier, dessa bakterier
har däremot inte hittats hos patienten vid provtagning. Patienten har drabbats av
andra infektioner och detta har sannolikt bidragit till det långdragna förloppet och
påverkat återhämtningsperioden på ett negativt sätt. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att hon
accepterat svaret. Ärendet avslutas.
Sida 118
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1410-04770-34
Behandling saknas
En anhörig har synpunkter på att en ung vuxen son inte får adekvat behandling för
sina svåra tvångshandlingar och panikångest. Sonen är helt isolerad, har ingen tillit
till vårdpersonal och livrädd för att få mediciner. Enligt specialistpsykiatrin behöver
han ett större omhändertagande än vad de kan ge. Den psykiatriska vården och
stadsdelen har över huvudet på föräldrar beviljat två behandlingshem. Det ena var
specialiserad på psykiatriska patienter med missbruksprolem och det andra på
psykospatienter. Sonen har ingen av dessa problem. Den anhörige önskar att sonen
får komma till ett behandlingshem som kan tvångsproblematik, vilket hitintills inte
har beviljats.
Åtgärd: Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen, både via telefon och via e-post,
försökt komma i kontakt med anmälan. Då anmälaren därefter inte avhörts avslutas
ärendet.
V1410-04772-52
Byte av barnläkare
En mamma till ett litet barn vill veta hur man kan byta till en annan
barnläkarmottagning.
Åtgärd: Ärendet avslutas då förvaltningen inte lyckats med att komma i kontakt
med anmälaren.
V1410-04774-58
Brister i bemötandet per telefon
En man som tidigare opererats för livshotande hjärtproblematik upplevde sig
förvirrad och ringde 1177 för råd. De uppmanade mannen att ringa efter en
ambulans. När mannen ringde SOS Alarm upplevde kvinnan i telefonen att det inte
var så allvarligt. När mannen, som var mycket rädd på grund av tidigare händelse,
frågade efter kvinnans namn slängde hon på luren. Mannen ringde upp SOS Alarm
igen och fick tala med en annan person. Då väntetiden på ambulans var lång
uppmanades mannen att ta sig till akutmottagning på egen hand. Mannen som
behandlades på akutsjukhuset för epilepsi upplever sig mycket otrygg i kontakten
med SOS Alarm.
Åtgärd: Svar har inkommit från gruppchef på SOS alarm som tackar för anmälarens
synpunkter och informerar om enhetens uppdrag och organisation. Av yttrandet
framgår också att sjuksköterskans bedömning var att patienten inte var i behov av
vård och övervakning under transporten utan att han själv kunde ta sig till
sjukhuset. Sjuksköterskan har inte slängt på luren utan lämnat över samtalet till
annan kollega. Gruppchefen informerar att de lyssnat på samtalet och bedömt att
det hanterats enligt gällande rutiner, samt att de aldrig lämnar ut personuppgifter
på den personal som hanterar samtal. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och framfört att han inte anser att sjuksköterskan tog hänsyn till
hans sjukdomstillstånd samt att hon inte informerat att hon lämnade över samtalet
till annan personal. Överenskommer att detta framförs i avslutsskrivelsen till
vårdgivaren. Ärendet avslutas.
V1410-04799-57
Sida 119
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Burdust omhändertagande och otrevligt bemötande
En kvinna blev dålig och ambulans kom till hennes hem. Omhändertagandet var
mycket burdust och kvinnan sattes i framsätet i ambulansen, trots att hon hade
mycket svårt att sitta, medan den ene av de två ambulanssjukvårdarna själv lade
sig baktill i ambulansen. När kvinnan kom till sjukhuset visade det sig att hon
drabbats av en hjärnblödning.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och områdeschef som beklagade att
kvinnan upplevde hämtningen med ambulans och bemötandet från personalen på
ett så negativt sätt. De hade vid samtal med ambulansbesättningen fått en delvis
annorlunda bild av händelsen. Händelsen kommer att belysas i framtida utbildning
och kvalitetsutveckling i företaget. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1410-04811-57
Komplikationer efter knäoperation
En kvinna genomgick en knäoperation i specialistvård som inte gav bra resultat.
Benet svullnade och knät smärtade både vid gång och i vila. Några år senare
opererades kvinnan i det andra knät och den operationen gav ett mycket bra
resultat. Kvinnan ifrågasätter varför den första knäoperationen inte lyckades.
Åtgärd: Yttrande inkom från ortoped som kontaktade kvinnan per telefon och de
överenskom om att ortopeden skulle sända remiss till akutsjukhus för bedömning av
ny operation. Kvinnan är mycket nöjd med åtgärden och önskar avsluta ärendet.
V1410-04817-63
Lång väntan
En kvinna vårdades på sjukhus för oklara buksmärtor under en dryg månad, i
samband med vårdtillfället utfördes olika undersökningar men alla gick inte att
genomföra på grund av smärta. Kvinnan blev lovad att hon skulle bli undersökt
under narkos. Synpunkter framför på bristande helhetssyn och lång väntan på olika
undersökningar.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd verksamhet. I yttrandet beskrivs patientens
tillstånd utifrån bedömningen på akutmottagningen. vidare framkommer att hon
planerades för akut operation utifrån fynden av en röntgenundersökning som
genomfördes på morgonen nästa dag. Under sjukhusvistelsen som följde
operationen genomgick patienten flera undersökningar där en var tvungen att
avbrytas på grund av smärta. Av yttrandet framgår det att man avser att genomföra
en datortomografi med fokus på tjocktarmen istället för att låta patienten vänta på
den koloskopi i narkos som är planerad sedan tidigare. Vidare framgår det av
yttrandet att de komplikationer till operationen som uppstått är kända vanliga
komplikationer och bedöms inte bero på något fel i handläggningen. Anmälaren har
inkommit med ett genmäle efter att hon tagit del av yttrandet. Av genmälet framgår
det att anmälaren önskar korrigera ett felskrivet datum och att hon är tacksam för
möjligheten att eventuellt slippa genomgå ytterligare en koloskopi. Vidare uttrycker
hon förståelse för och sympati med vårdpersonalens situation. En kopia av genmälet
bifogas avslutskrivelsen till vården och ärendet avslutas därefter i samråd med
anmälaren.
Sida 120
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1410-04823-54
Tillgänglighet för de med neuropsykiatriska besvär
En kvinna är stark kritisk till att en man med neuropsykiatriska besvär har haft svårt
att få en tid vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon anser att tillgängligheten
för denna grupp av patienter är under all kritik och de inte för sällan hamnar mellan
stolar då det inte finns tydliga rutiner.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning kommer överens med kvinnan att skicka
anmälningsblankett samt fullmakt blankett för att återkommer med en anmälan. Då
anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-04832-50
Avslag på hjälpmedel
En ung man har fått avslag på taklift. Mannen önskar en taklift i hemmet för att
förflytta sig till inomhuspool.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren informeras om att gällande beslut inte går att överklaga, förflyttning till
fritidsaktivitet är inte en insats som bekostas av landstinget. Ärendet avslutas.
V1410-04833-52
Lång väntan på behandling
En mamma till en tonåring anmäler lång väntan på sjukhus i över åtta timmar trots
att hennes barn var allvarligt sjuk. Hon hade utskrift från barnets husläkarjournal
med sig till akuten men personalen tog ingen notis vilket kvinnan anser är
upprörande.
Åtgärd: Ärendet avslutas då förvaltningen inte lyckats med att komma i kontakt
med anmälaren.
V1410-04840-52
Avgift
En kvinna fick en remiss för sin son till en mottagning vid ett barnsjukhus. De hade
lång väntetid så kvinnan fick meddelande om att remissen skulle skickas vidare till
en privat specialistmottagning som skulle skicka en kallelse inom en månad. Drygt
en vecka senare får kvinnan ett kravbrev från den privata specialistmottagningen
och de kräver henne på en besöksavgift. Hon ringer verksamhetschefen som hävdar
att en kallelse hade skickats och att de uteblivit från besökstiden. Kvinnan uppgav
att hon aldrig fått någon kallelse. Chef hotade med inkasso om hon inte betalar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av specialistmottagningen. Av denna framgår att de
skickar kallelse till patient tre dagar efter att man mottagit remiss. Så har även
skett i detta fall. Kallelsen bifogas även i yttrande. Anmälaren är besviken över
svaret men ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1410-04858-34
Utfärdande av intyg
Sida 121
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna känner sig frustrerad över att en läkare vid en psykiatrisk mottagning inte
vill skriva ett intyg för att kvinnan ska få färdtjänst till sin terapeut. Hon har
dessutom under många år haft en sömnstörning och provat flera mediciner utan att
sömnen blivit bättre. Hon önskar få en riktig utredning för sina sömnbesvär
eftersom sömnproblemen får andra konsekvenser som t.ex. hjärtproblem.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från läkare på psykiatrisk mottagning framkommer det
att intyg som tillstyrker behov av färdtjänst har utfärdats. När det gäller
sömnmedicin uppger läkaren att många försök har gjorts med att hjälpa kvinnan
farmakologiskt. Beroendeframkallade läkemedel har bedömts olämpligt ur flera
aspekter. Hon har även vårdats inneliggande i syfte att utpröva farmakologiskt
sömnstöd och man har då kommit fram till en ordination som hon får idag. Läkaren
bedömer att det är andra stressorer som påverkar patienten utanför avdelningsvård
och att dessa måste adresseras på annat sätt än med farmaka. Efter kontakt med
anmälaren kommer vi överens om att översända ärendet till Inspektionen för vård
och omsorg med betoning på att kvinnan inte fått hjälp med sina sömnbesvär. Hon
har inte förrän nu fått en remiss till en sömnmottagning. Ärendet avslutas.
V1410-04880-58
Nekad vård
En kvinna framför att hon blivit nekad besökstid på en vårdcentral. Kvinnan sökte
vård på grund av andningssvårigheter och astma men blev inte emottagen då hon
var listad på en annan vårdcentral. Anmälaren undrar om detta är korrekt
förfarande.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1410-04883-57
Komplikationer efter fallolycka
En kvinna föll och skadade både foten och ena handen. Röntgen visade ingen
fraktur. Eftersom handen smärtade så kraftigt sökte anmälaren vård igen och nu
visade magnetröntgen att handleden var bruten, men inte var felställd. Dessutom
var en sena av och den kommer att opereras under året vilket gör att tummen
eventuellt återfår sin rörlighet. Kvinnan är mycket missnöjd med omhändertagandet
och de komplikationer hon fick.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som menade att ärendet blivit
handlagt enligt rutiner och praxis på mottagningen. De komplikationer som
anmälaren beskriver är välkända för denna typ av fraktur. Anmälaren är besviken
över svaret, men önskar avsluta ärendet.
V1410-04887-62
Brister i vård och utredning
En kvinna har synpunkter på vården när hon låg inlagd på sjukhus. Hon fick inget
näringsdropp och gick ner 11 kilo under vistelsen på sjukhuset. Man ignorerade
kvinnans magproblem och gjorde ingen närmare undersökning av dessa. Senare har
det visat sig att kvinnan hade utvecklat en sjukdom. Kvinnan fick också ett
läkemedel som hon slutat med och som därmed inte var aktuellt.
Sida 122
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då kvinnan
efter en tid inte återkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
V1410-04889-62
Bortglömd remiss, kallad till fel operation
En kvinna har synpunkter på en läkare som glömt bort att skicka en remiss, som
kallat patienten till fel sorts operation och skickat med patienten felaktig skriftlig
information om ingreppet. Kvinnan har också synpunkter på brister i
journalhantering och bristande undersökning, då läkaren inte tittat på hennes fot.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då kvinnan efter en tid inte inkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
V1410-04900-62
Bristfällig utredning, missad diagnos
En kvinna berättade om sina symtom och besvär ett flertal gånger för en läkare vid
en vårdcentral som inte vidtog några åtgärder. Efter fem månader utreddes hon av
en annan läkare som konstaterade att kvinnan hade en hjärntumör. Hon anser att
hon har förlorat fem månader av sitt liv.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då anmälaren
efter en tid inte återkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
V1410-04903-58
Lång väntetid till specialist
En anmälare framför synpunkter på lång väntetid till specialist. Patienten blev
remitterad till en psykiatrisk mottagning för 4 månader sedan men har ännu inte
fått tid för besök.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-04907-57
Otrevligt bemötande från ambulanspersonal
En man blev akut sjuk och hans hustru kontaktade SOS Alarm som mycket snabbt
sände en ambulans. Mannen fick ingen hjälp att gå från sängen till båren vilket
resulterade i att han svimmade och bröt näsbenet. Mannen är upprörd över den
nonchalanta attityden från ambulanspersonalens sida.
Åtgärd: Yttranden inkom från ambulansöverläkare och sjuksköterska som innerligt
beklagade att mannen upplevde bristande hjälp och stöd. Eftersom det pågick
renoveringsarbeten både i lägenheten och utanför bedömde ambulansbesättningen
att det inte var möjligt att komma fram med bår. Det var också svårt att fysiskt
stötta anmälaren som olyckligtvis föll i lägenheten. En intern avvikelserapport har
gjorts med anledning av anmälarens fall och ärendet diskuterades vid övergripande
Sida 123
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
kvalitetsmöte. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1410-04908-44
Bristande bemötande
En anhörig skriver för sin syster. Anhörig anser att systern inte behandlas rätt på
boendet.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Systern hade erbjudits ett annat boende
men tackade nej. Det hade även funnits anslag på boendet om att boendet skull
återgå i kommunal regi. Anmälaren meddelade att ärendet kunde avslutas.
V1410-04926-59
Återkallat implantat orsakade livsfara
En man framför klagomål på att en viss typ av defibrillator/ICD användes vid en
operation 2006. Mannen framför att just den apparaturen återkallades av
tillverkaren på grund av allvarliga risker ett år före han genomgick operationen.
Mannens tillstånd krävde en riskfylld omoperation med komplikationer. Han är
kritisk till att berörda läkare eller sjukhusledning antingen ignorerade eller var
oinformerade om återkallelsen och riskerna han därmed utsattes för i och med den
första operationen.
Åtgärd: Anmälaren får via telefon information om klinikens ansvar för att produkter
de använder är adekvata och säkra, samt att anmäla eventuella problem till
tillverkaren. Informeras om patientförsäkringen LÖF. Anmälarens frågor är av
juridisk karaktär varför kontakt med jurist erbjuds. Anmälaren återkommer sedan
inte i ärendet trots kontaktförsök från jurist och handläggare. Ärendet avslutas.
V1410-04928-49
Fel information
Anmälaren anser att han fått fel information om kostnaden för närståendes vård vid
akutsjukhus.
Åtgärd: Anmälaren är informerad om att han kan ta kontakt med patientvägledaren
på sjukhuset alternativt låta patientnämndens förvaltning inhämta yttrande.
Anmälaren har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1410-04940-42
Inte lyssnad till, fick läkemedel trots allergi
En man förskrevs penicillin av husläkaren trots att han påtalade att han är allergisk.
Efter påbörjad behandling insjuknade mannen med allergiska symtom och tillkallade
ambulans. Fortsatt vård gavs på akutsjukhus. Mannen önskar en förklaring samt
ersättning för läkemedelskostnaderna.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelsen och
förklarar att den medicin mannen fick inte är ett penicillin, de tillhör två olika
medicingrupper. Att mannen insjuknade med biverkningar kunde inte förutses vid
denna medicinering. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
Sida 124
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1410-04972-42
Administrativa problem vid receptförskrivning
En man har försökt förnya sina recept via Vårdguiden och vårdcentralen men inte
lyckats. Vid telefonkontakt med vårdcentralen bemöts han nonchalant och nekas
recepten.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1410-04974-42
Missad diagnos, nekad medicinering
En kvinna uppsökte husläkaren då hon fått ett fästingbett med en röd ring runt
bettet. Läkaren menade att kroppen själv skulle ta hand om infektionen, att det
finns restriktioner för antibiotikaanvändning och hon behandlades därför inte med
antibiotika. Efter en tid insjuknade hon med trötthet och sjukdomskänsla och
uppsökte vårdcentralen igen. En annan läkare påbörjade behandling mot Borrelia
med antibiotika.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt behandlingsansvarig
läkare som framför en beklagan över känslan av att vara missbedömd och hänvisar
beslutet att avvakta medicinering till de rekommendationer som ges via viss.nu.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd med
yttrandet och kommer anmäla händelsen till patientförsäkringen samt byta
vårdcentral. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1410-04975-55
Fult ärr efter operation
En kvinna som blivit opererad framför att hon har fått ett fult ärr efter borttagande
av ett födelsemärke. Kvinnan tror att operatören varit försumlig.
Åtgärd: I svaret från medicinskt ansvarig läkare framförs att hudens läkning efter
detta ingrepp tar upp till ett år och att man bör avvakta bedömning. Då anmälaren
efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen
från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1410-04984-57
Komplikationer efter handfraktur
En kvinna bröt handleden och den gipsbehandlades vilket resulterat i en smärtande
felställning. Kvinnan menar att frakturen borde ha opererats direkt. Anmälaren är
också missnöjd med den bristfälliga information hon fick i samband med
läkarbesöken.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig läkare och verksamhetschef. De
förklarade att frakturen skulle gipsbehandlas, men att andra behandlingsalternativ
också var möjliga. Vid avgipsningen noterades att frakturen glidit vilket är en
Sida 125
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
ovanlig men möjlig komplikation. Remiss sändes omgående till handkirurg för
ställningstagande till operation. Skriftlig och muntlig information ges alltid, men
detta finns inte dokumenterat i anmälarens journal. Anmälaren är inte nöjd med
svaret, men önskar avsluta ärendet.
V1410-04987-58
Brister i pacemakerfunktion och läkares bemötande
En man framför att han inte är nöjd med den pacemaker han fått, han anser att den
inte fungerar som den ska. Han har även synpunkter på läkarens bemötande och
anser inte att läkaren lyssnat på honom vid besöket och har därför inkommit med
ett antal frågor som han önskar svar på.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på hjärtkliniken. Av yttrandet
framgår att patienten remitterats till kliniken från annat sjukhus där han inte
upplevt sig få rätt hjälp och där patienten hamnat i konflikt med ett flertal läkare.
Behandlande läkare på kliniken har inte heller lyckats nå en tillfredsställande
patientkontakt då patienten har egna uppfattningar om hur hans pacemaker
fungerar vilket strider mot fakta i fallet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inkommit med synpunkter och frågor kring detta. Då ytterligare
skriftväxling inte anses tillföra något i sak avslutar förvaltningen ärendet utan
ytterligare utredning.
V1410-04990-63
Hemskickad i förtid
En man transporterades till sjukhus med ambulans. Där konstaterades att han hade
drabbats av flera olika infektioner med allvarliga komplikationer och var mycket
medtagen av sitt sjukdomstillstånd. Han behandlades med intravenös antibiotika,
och blev hemskickad en dag efter att febern gått ned. Hemma var mannen orkeslös
och medtagen, han orkade inte äta, dricka eller förflytta sig i hemmet. Mannens
hustru framför synpunkter på otillräcklig utredning av hans sjukdom då han skickats
hem innan provtagningsresultaten var färdiga, att man inte erbjöd vårdplanering
inför hemgång och otillräcklig behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Info om Inspektionen för vård och omsorg samt Patientförsäkringen LÖF. Ärendet
avslutas då skriftlig anmälan inte har inkommit.
V1410-05016-42
Infart sattes fel, nekad smärtlindring
En man sjukhusvårdades vid en intensivvårdsavdelning och i samband med injektion
sattes venkanylen fel vilket orsakade skada på handen. Mannen eftervårdades på en
neurologisk rehabiliteringsavdelning där mannen nekades smärtlindring.
Smärtchocken orsakade bestående funktionsnedsättning i armen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltingen för fortsatt handläggning.
V1410-05024-59
Sida 126
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Komplikationer av tamponad mot näsblod
En kvinna drabbas av kraftigt näsblod tre veckor efter ett polikliniskt ingrepp i
näsan. Kvinnan sökte akutmottagning och fick behandling med en tamponad som
blåstes upp för att stoppa blödningen och skulle sitta i två dagar. Behandlingen var
smärtsam vilket kvinnan påpekade. På grund av svullnad och smärta återkom hon
nästa dag. Behandlingen ledde till fyra besök vid öronakuten. Kvinnan ifrågasätter
rutinerna för att kontrollera trycket i tamponaden främst på grund av de
komplikationer med lidande och sjukhusbesök som situationen ledde till.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från enhetschefen, som beklagar de besvär som
tamponeringen ledde till. Hon förklarar att den används flitigt för att få stopp på
blödningar, som är det primära för "öronjouren". Hon framför att man prioriterar att
stoppa blödningen framför ställningstagande till tryck i tamponaden. Dock har
ärendet lett till att man förändrar rutinen och kallar för uppföljning dagen efter för
att eventuellt justera trycket, tidigare gällde efter två dagar. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och framför att hon är helt nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1410-05026-54
Synpunkter på regler
En kvinna har synpunkter på gällande regler vid en slutenpsykiatrisk avdelning vid
ett sjukhus.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat kvinnan och informerat henne om hur hon
skulle kunna gå vidare med sitt ärende. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte
hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-05028-52
Väntan på provsvar
En familj vänder sig till förvaltningen då det är svårt att komma i kontakt med en
barnläkarmottagning. Familjen väntar på provsvar som rör deras barn.
åtgärd: Familjen har fått kontakt med mottagningen under handläggningen. Ingen
vidare åtgärd. Ärendet avslutas.
V1410-05035-57
Bristande uppföljning efter sjukhusvistelse
En man kontaktade förvaltningen gällande sin mor som nu avlidit. Hon fick en
höftfraktur som opererades och i samband med operationen förlorade hon mycket
blod. Hon överrapporterades till primärvården som inte bokade upp någon besökstid
förrän efter flera veckor. Kvinnan hann avlida. Mannen är missnöjd med den
bristande uppföljningen, det borde ha uppdagats att mamman hade mycket svår
blodbrist och var trött och hade yrsel.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdcentralens verksamhetschef och ställföreträdande
verksamhetschef. De fick information från geriatriska kliniken att kvinnan själv
skulle ta kontakt med vårdcentralen vid behov. Hon gjorde detta efter några dagar
och berättade att hon är mycket trött. Kvinnan fick en besökstid till vårdcentralen
för bedömning av eventuell provtagning men hann avlida innan. Anmälaren är
besviken över att personal på vårdcentralen inte agerade tidigare eftersom de fått
information om att kvinnan förlorade mycket blod vid operationen. Ärendet avslutas.
Sida 127
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1410-05051-57
Ambulans körde hem äldre kvinna efter fall
En äldre kvinna föll och ambulans tillkallades, men den körde inte kvinnan till
vården utan körde henne hem. I ambulansen medföljde en ung kvinna som hjälpte
den äldre kvinnan in i lägenheten och som sedan lämnades med henne när
ambulanspersonalen åkte. Den unga kvinnan var helt okänd och fick tillgång till den
äldre kvinnans nycklar, handväska och plånbok med ett flertal kreditkort och koder.
Kvinnan kontaktade sonen och informerade om vad som hänt. Anmälaren undrade
om detta gick rätt till enligt ambulanspersonalens rutiner. Dagen efter fick sonen
hjälpa sin mamma till akutmottagning och akut tandvård då hon gjorde sig mycket
illa i munnen och käken vid fallet vilket inte noterades av ambulanspersonalen.
Åtgärd: Då kvinnan önskar att förvaltningen inte utreder anmälan avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1410-05057-54
Frågor om journal
En man anser att det finns felaktiga uppgifter i hans journal skriven av en kurator
vid ett sjukhus som han gärna vill ta bort. Han har inte heller fått ta del av alla delar
i sin journal.
Åtgärd: Patientnämndens förvaltning informerar mannen att en vårdgivare har
möjlighet att lägga till i journalen om hans synpunkter. Däremot ska han vända sig
till Inspektion för vård och omsorg (IVO) om han önskar ta bort uppgifter i
journalen. Förvaltning informerar vidare att man har rätt till att få ta del av hela sin
journal. Mannen berättar att han skickat sitt ärende till IVO. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1410-05058-55
Bemötande av läkare
En kvinna är missnöjd med bemötandet hon fick när hon besökte en läkare på en
vårdcentral. Kvinnan anser inte heller att hon fick någon hjälp med behandling.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-05068-59
Brister i dialog och bedömning
En kvinna framför klagomål på ett läkarbesök. Hon framför brister i bemötandet och
ifrågasätter bedömningsförfarandet, eftersom läkaren inte var intresserad av hennes
tidigare vårdkontakter och behandlingshistoria, varken muntligt eller via
dokumentation. Kvinnan kom på remiss för bedömning av möjlighet att få
behandling. Hon tyckte hon blev illa bemött, vilket hon framförde under besöket.
Åtgärd: Yttrande har inkommit. Berörd läkare framför att han utfört sitt arbete
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt enligt landstingets riktlinjer. Vidare
att han aldrig kritiserar en läkare inför en patient samt att han inte kommenterat
anmälarens betalning av tidigare behandling. Angående bemötande framför han att
Sida 128
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
han strävar efter att arbeta empatiskt och prestigelöst samt noga beakta patientens
delaktighet. När anmälaren angav att hon saknade förtroende föreslog han ett nytt
besök hos annan specialist. Verksamhetschefen beklagar anmälarens upplevelser.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och delar inte beskrivningen av läkarbesöket.
Hon framför i en avslutande skrivelse att hennes synpunkter på bemötandet
kvarstår och att hon inte fick svar på frågor hon ställt i sin anmälan. Slutligen
hoppas hon ärendet lett tilleftertanke. Ärendet avslutas.
V1410-05073-44
Vårdskada
En man skadades under en rehabiliteringsperiod på en geriatrisk klinik. Enligt
händelseanalysen skulle skadan betraktas som en vårdskada.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren är anmälan gjord även till Inspektionen
för vård och omsorg samt patientförsäkringen LÖF som bekräftat anmälningarna.
Ärendet avslutas därför vid nämnden i befintligt skick.
V1410-05081-28
Missad diagnos
En kvinna undrar hur läkarna kunde missa att diagnostisera en propp i benet, trots
ett flertal besök till vårdcentralen. Efter två misslyckade operationer måste kvinnan
nu amputera sin fot.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då anmälaren
därefter inte avhörts avslutas ärendet.
V1410-05092-49
Får inte ut logglistor
Anmälaren har under nästan ett års tid begärt ut logglistor från psykiatrisk
mottagning utan att få dem.
Åtgärd: Av yttrande framgick att anmälaren i och med att ärendet aktualiserats vid
patientnämndens förvaltning nu fått ta del av de uppgifter som han efterfrågat. I
slutkommentarer beskrev anmälaren hur han under längre tid försökte få ta del av
uppgifterna och hur svårt det var att komma i kontakt med berörd personal vid
mottagningen. Ärendet avslutas.
V1410-05110-49
Fråga om sjukdomar
Anmälaren fick en skada i trumhinnan i samband med behandling av öronspecialist.
Åtgärd: Efter det att anmälaren erhållit information om patientnämnden,
patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg, väljer anmälaren att
endast låta patientförsäkringen handlägga ärendet. Ärendet avslutas.
V1410-05111-52
Brister i sjukintyg
Sida 129
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En kvinna får inte sjukersättning från försäkringskassan och hon misstänker att det
är sjukintyget som är bristfälligt ifylld.
Åtgärd: Efter genomgång av inskickade sjukintyg kan konstateras att läkare har
gjort det som åligger honom. Ärendet avslutas.
V1410-05114-59
Oro för verksamhets organisation och utförande
En kvinna ifrågasätter lämpligheten att bedriva verksamhet i mottagningens lokaler.
Hon framför att det är smutsigt, stökigt och rörigt. Vidare framförs att läkaren
uppfattades förvirrad och sammantaget gav ett dåligt intryck. Avslutningsvis
påpekar kvinnan att hon inte känt sig illa behandlad på något vis, dock känner hon
ett ansvar för att påtala de problem hon uppfattat så att det kommer till någon
ansvarigs kännedom.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar.
Förmedlat information angående synpunkterna på mottagningen till Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning. Ärendet avslutas.
V1410-05116-58
Brister i behandling och i bemötandet
En dotter framför synpunkter och frågor kring vårdcentralpersonalens behandling
och bedömning av mammans bensår. Hon har även synpunkter på personalens
bemötande och att de inte involverat mamman i vården.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har i kontakt med handläggare på förvaltningen framfört att hon avser
att anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas utan
utredning hos förvaltningen.
V1410-05121-42
Nekad medicinering inför utlandsvistelse
En man nekades recept på sömnmedicin inför en längre tids utlandsvistelse. Läkaren
har tidigare förskrivit detta preparat inför andra utlandsvistelser men denna gång
hänvisar läkaren till Socialstyrelsens regelverk och mannen nekades därför.
Anmälaren efterfrågar förvaltningens hjälp att ordna detta recept.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då förvaltningen inte lyckats komma i kontakt med
anmälaren för fortsatt handläggning.
V1410-05124-54
Lång väntetid på utredning
En kvinna blev remitterad till en psykiatrisk mottagning för att få en second opinion
gällande en neuropsykiatrisk utredning. Hon har nu väntat längre än tio månader
och fortfarande inte fått sin nya bedömning och medicinering. Hon lyckades trots allt
få sin medicinering vid en annan mottagning och önskar nu få information,
utbildning, hjälpmedel och terapi samt träffa andra som är i hennes situation för att
Sida 130
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
förstå sig på sin diagnos. Kvinnan har blivit ännu sjukare och undrar om detta skulle
förebyggas om hon hade fått vård och behandling i tid.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där enhetschef börjar med att be om ursäkt för att
patienten har fått vänta på sin behandling. Mottagningen är medveten om att
många patienter har fått vänta alldeles för länge för att få behandling vilket är
oacceptabelt. Anledningen till detta är ett stort patientinflöde till mottagningen och
en liten bemanning i förhållande till inflödet. Mottagningen har nu reducerat antalet
första besök samt infört ett stopp för remisser från allmänpsykiatrin. Patienten
kommer fortsättningsvis få sin medicinering vid öppenvården samt står i kö för en
patient-och närståendeutbildning vid mottagningen och beräknas få en kallelse till
våren. Efter denna utbildning kan även ställning tas till andra behandlingar för
patienten. Patienten uppmanas att vid funderingar kontakta enhetschefen. Efter att
yttrandet skickades till anmälaren har hon återkommit med synpunkter. I
överenskommelse med anmälaren avslutar förvaltningen ärendet.
V1410-05130-58
Komplikationer efter operation, ej lyssnad till
En kvinna framför att hon under nästan 2 års tid haft smärtor efter en
nyckelbensoperation på ett sjukhus. Hon har även fått irreversibla nervskador på
grund av felaktigt utförd operation. Anmälaren anser inte att personalen lyssnat till
henne när hon påtalat sina besvär och önskar inte att det ska hända någon annan
patient.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med underskrift avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-05133-54
Rätten att ha tillgång till mobiltelefon och dator
En anmälare är kritiskt till att patienter vid en sluten psykiatrisk avdelning inte får
möjlighet att ha mobiltelefoner med kamera samt datorer med sig samtidigt som
personal går runt med liknande utrustningar. Anmälaren anser att psykiatrin borde
göra en individuell bedömning om vilka patienter som inte får ha dessa apparater
med sig.
Åtgärd: Anmälan är anonym och förvaltningen saknar person- och kontaktuppgifter
till anmälaren. Förvaltningen avslutar ärendet.
V1410-05138-34
Ovälkommen till psykiatrisk mottagning
En ung kvinna har synpunkter på hur hon blev bemött av personal inom barn- och
ungdomspsykiatrisk slutenvård. En läkare sa till kvinnan att hon inte var välkommen
tillbaka till vårdgivaren. Hon blev mycket ledsen och sårad.
Åtgärd: I ett yttrande från tf. verksamhetschef och behandlande specialistläkare
skriver de att situationen på kliniken föranledde att kvinnan omedelbart
omhändertogs av socialtjänsten då hennes agerande var livsfarligt för medpatienter,
personal och kvinnan själv. Beslut om akut Lag om Vård av Unga (LVU)
Sida 131
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
fattades. Kvinnan vårdas nu återigen på kliniken och är nöjd med den vård som
erbjuds. Ärendet avslutas.
V1410-05158-55
Brister i information till anhörig
En kvinna vars mor behandlas vid en minnesmottagning är missnöjd med
kommunikationen mellan henne och berörd läkare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare på mottagningen som beskriver det
förhållningsätt man haft. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att det
föreligger olika åsikter mellan henne och berörd läkare. Anmälaren önskar inte
inkomma med ytterligare synpunkter. Ärendet avslutas.
V1410-05159-59
Diskriminerande krav inför operation
En kvinna framför att hon uppfattat en läkares ordination inför operation som
diskriminerande. Kvinnan träffade läkaren för bedömning inför operation. beskedet
var att hon godkändes för operation, dock efter att ha "gått ner tio
motivationskilon". Kvinnan framför att villkoret inte gällt andra och att hon ej gått
ner under den tid som remissen gällde.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar varför
ärendet avslutas.
V1410-05193-58
Brister i diagnos och behandling
En kvinna har framfört flertal synpunkter på brister i diagnos och behandling av
läkare på vårdcentralen.
Åtgärd: Ärendet är överfört från Inspektionen för vård och omsorg till förvaltningen
enligt anmälarens önskemål då tillsynsmyndigheten inte utreder ärendet. Vid
kontakt med anmälaren framgår att hon inte önskar kontakt med förvaltningen i
något ärende. Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1410-05194-58
Brister i behandling, otrevligt bemötande
En man framför att han blivit otrevligt bemött samt inte fått behandling för sina
ryggbesvär av husläkaren på vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet utan utredning hos
förvaltningen.
V1410-05196-59
Komplikationer i samband med operation
Sida 132
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man framför synpunkter på komplikationer efter en illa placerad venkateter för
införande av narkosmedel i samband med operation. Mannen påtalade problemet
och de smärtor som uppstått utan att åtgärd vidtogs. Mannen har fortfarande
smärta, sår och besvär från området där venkatetern suttit och anser inte att man
agerade på ett korrekt sätt.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaning varför ärendet
avslutas.
V1410-05199-62
Fel information om besök
En man har synpunkter på att han fått felaktig information om vad ett läkarbesök
skulle kosta. Han fick också felaktig information om vad besöket skulle innehålla.
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit, trots uppmaning om att ta
kontakt, avslutas ärendet.
V1410-05200-54
Hobbyverksamhet samt datautrustning på avdelning
En man med hobbyverksamhet får inte syssla med denna på en rättspsykiatrisk
avdelning. Han är också missnöjd med att han inte fick inneha teknisk utrustning för
elektroniska kommunikationstjänster.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats där överläkare vid avdelningen besvarar att det är
djupt olyckligt att patienten känner sig felaktigt behandlad, och det är bra att han
sätter ord på sin frustration. Patienten vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning med
säkerhetsklass två (av tre). För att upprätthålla ordning och säkerhet för patienter
och personal finns regler och rutiner om bruk av verktyg och stickande föremål i
patientutrymmen. Tyvärr är det inte önskvärt att sådana föremål finns tillgängliga
för samtliga patienter på avdelningen. Däremot har rättspsykiatrin en
aktivitetsavdelning, där enskilda patienter, efter individuell riskbedömning, får
handha sådana föremål. Man har förståtelse för patientens frustration över att hans
vistelse där är tidsbegränsad och beklagar att det är så. Tidsbegränsningen beror på
att dessa utrymmen är till för patienter på alla rehabiliteringsavdelningar, och
personalresurserna ska räcka till aktiviteter för samtliga patienter. Gällande innehav
av teknisk utrustning för kommunikation har ett missförstånd uppstått som man
glädjande nog har kunnat reda ut i samtal med patienten. Efter att yttrande
skickades till anmälaren har han inte hörts av och ärendet avslutas.
V1410-05203-42
Medicineras innan utredning
En man misstänker att han är sjuk av en bakterie men husläkaren nekade honom
provtagning för att säkerställa diagnosen av kostnadsskäl. I stället medicineras han
på prov för att se utfallet. Mannen skall ha ett möte med verksamhetschefen för
genomgång av handläggningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger information om bestämmelser från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring
medicinering med antibiotika. Provtagning skall tas för att säkerställa diagnos innan
Sida 133
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
behandling påbörjas. Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1410-05241-54
Terapi har upphört då terapeuten inte är kvar
En kvinna är kritisk till att hennes samtalsterapi har upphört på grund av att en
terapeut inte är kvar vid beroendemottagningen. Hon undrar vem som är ansvarig
för detta.
Åtgärd: Kvinnan har informerats om att hon ska prata med ansvarig chef vid
mottagningen och vid behov återkomma till förvaltningen. Då anmälaren inte hörts
av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-05243-42
Ekonomisk ersättning för vaccinationer
En kvinna fick mjälten bortopererad och rekommenderas nu två olika vaccinationer
som tillsammans kostar 3000 kronor. Kvinnan undrar över ersättning för
läkemedelskostnaden.
Åtgärd: Ger information om och hänvisar till enheten Individuella vårdärenden
läkemedel. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet. Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1410-05271-59
Nonchalant bedömning ledde till sen diagnos
En kvinna framför synpunkter på bedömning och åtgärder vid ett läkarbesök på
mottagningen. Kvinnan lyssnade på läkarens besked om att det inte fanns skäl till
oro, men besvären fortsatte och efter fem månader fick hon besked om att hennes
besvär var orsakade av cancer. Den sena diagnosen har inneburit mycket lidande
och försämrade behandlingsmöjligheter för henne. Kvinnan har skrivit till
verksamheten och fått ett bra svar och bemötande från verkställande direktören
som angav att utredning skulle inledas. Vid kontakt med ansvarig för utredningen
blev kvinnan arrogant bemött och anmälan avfärdades med att någon utredning inte
var aktuell eftersom hanteringen varit korrekt.
Åtgärd: I överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet då det bekräftats att
det utreds vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
V1410-05272-59
Synpunkter på erhållen vård och komplikationer
En man har synpunkter på bristande vård, behandling och uppföljning efter en
operation. Mannen har drabbats av komplikationer som inte uppmärksammats trots
att besvär påtalats. Vidare framförs kritik mot att verksamheten brustit i samverkan
med patient och anhöriga för att utreda vad som hänt, varför det hänt och hur en
upprepning skulle kunna förhindras.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit med besked om önskad handläggning enligt
överenskommelse. Ärendet avslutas.
Sida 134
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1410-05275-63
EU-medborgares rätt till vård?
En kvinna frågar om vilken rätt en person med medborgarskap i Rumänien har till
vård i Stockholm.
Åtgärd: Information om krav på att om man är medborgare i ett annat EU-land än
Sverige måste man kunna visa upp sitt EU-kort eller annat bevis om att man
omfattas av sitt hemlands sjukförsäkring. Informerar om att den vård som behövs
ska vara nödvändig och akut, att man inte har möjlighet att söka vård för ett
kroniskt tillstånd som är stabilt. Hänvisar till skriften Vård av personer från andra
länder som finns tillgänglig via 1177.se för fördjupad information. Ärendet avslutas
då anmälaren är nöjd med informationen.
V1410-05280-54
Psykiatrins ovilja att samarbeta med anhöriga
En kvinna är kritisk till att psykiatrins ovilja till att samarbeta med anhöriga har
orsakat att hennes son förlorade livet. Sonen hade sökt psykiatrin ett flertal gånger
men skrevs ut.
Åtgärd: Efter överenskommelse med anmälaren vidarebefordras anmälan till
Inspektion för vård och omsorg. Förvaltningen avslutar ärendet.
V1410-05283-54
Vårdgaranti i psykiatrin förbises
En kvinna som har blivit remitterad till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning har
väntat längre än vad det är tillåtet enligt vårdgarantin. Hon anser att psykiatrin
förbiser vårdgarantin.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat kvinnan och informerat henne om hur hon kan
gå vidare med sitt ärende. Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1410-05284-44
Särbehandlad
En kvinna skriver då hon anser sig särbehandlad vid måltider på ett särskilt boende
på grund av en smittsam sjukdom.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschefen. Denne redogjorde för verksamhetens
speciella inriktning med ett mycket socialt och sjukvårdsmässigt utsatt klientel.
Verksamheten hade klara regler för de smittor som förekommer genom specifika
handlingsprogram via smittskyddsläkarna och Centrala hygienkommittén. Då risken
för spridning bedömdes som stor i samband med patientens symptom och
sjukdomsbild fick verksamheten anpassa vården strikt. Patienten har avlidit under
handläggningstiden och ärendet avslutas då adress till anmälaren saknas.
V1410-05286-44
Komplikation efter behandling
Sida 135
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man drabbades av grava komplikationer efter en felbehandling. En läkare
började undersöka en tidigare frisk fot som sedan infekterades med amputation av
en tå som följd.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren är anmälan gjord till
patientförsäkringen LÖF varför ärendet avslutas i befintligt skick.
V1410-05289-55
Brister i bemötandet
En kvinna tar kontakt för sin dotter och berättar att hennes dotter blivit illa bemött
när hon besökte en mottagning.
Åtgärd: Kontakt tas med dottern som inte vill göra någon anmälan. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1410-05305-58
Otrevligt bemötande, blivit ifrågasatt
En kvinna framför att hon blivit otrevligt bemött och ifrågasatt av sin gynekolog på
en specialistmottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlande läkare som beklagar att patienten
upplevt hennes irritation som brist på respekt och ber om ursäkt. Av yttrandet
framgår att anmälaren varit patient på mottagningen under många år på grund av
en sjukdom. Behandlande läkare har träffat patienten flera gånger och uttrycker att
patienten bokar tider för koll inför semester trots att läkaren gett både muntlig och
skriftlig information några veckor tidigare. Det framgår även att läkaren var irriterad
på grund av detta och att hon ansåg att patientens besök var onödigt. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon accepterar
läkarens ursäkt. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1411-05324-28
Felaktigheter i journal
En man har under flera år gått på behandling i folktandvården. Då han begärde ut
journaldokumentation uppmärksammade han att tandläkaren gjort omdömden som
mannen är starkt kritisk till. Han vill få journalanteckningarna raderade.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och om att vården vid behov kan utföra rättelse i journalanteckningar. Då
anmälaren skickat ärendet till Inspektionen för vård och omsorg med önskan om
radering så avslutas ärendet på förvaltningen.
V1411-05325-34
Får inte behandling
En kvinna anser att hon inte får rätt hjälp, hon blir inte lyssnad till och känner sig
orättvist behandlad inom vården. Blev kränkt när psykologen vid en psykiatrisk
mottagning sa upp kontakten. Hon drömmer om att vara död.
Sida 136
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef vid en psykiatrisk mottagning beklagar
denne att anmälaren inte alltid ansett att de dagliga åtgärderna räckt till.
Akutteamen känner till anmälarens problematik och man försöker att stötta
anmälaren på bästa sätt och oftast går det bra. Ibland är det svårt och personal
räcker bara till för stunden. Patienter med suicidtankar tas på allvar. Huvudsakliga
uppgiften är att trösta och försöka minska ångest vid varje tillfälle och om det inte
hjälper ska ärendet föras vidare till specialistkompeten psykiater. Ärendet avslutas
efter överenskommelse med anmälaren.
V1411-05332-57
Väldigt lång och osäker utredning
En kvinna med besvär från buken sökte till gynekologisk mottagning på
akutsjukhuset och genomgick en undersökning som visade en cysta. Läkaren var
osäker på om det bästa var att operera, så kvinnan fick avvakta, trots att hon hade
väldigt ont. Trots tilltagande besvär och nya undersökningar var läkaren tveksam till
operation och nu när kvinnan har riktigt stora besvär tvingas hon vänta i mer än 3
månader på en operation. Hon är olycklig för att ha fått så bristfällig hjälp för
besvären hon har.
Åtgärd: Trots flera e-postmeddelanden har inte anmälaren hört av sig till
förvaltningen varför ärendet avslutas i befintligt skick.
V1411-05360-63
Frågor om sammanhållen journal
En kvinna hade besökt sin vårdcentral och upplevde att läkaren hade tillgång till
information som han inte borde ha. Kvinnan undrade hur det kom sig att läkaren
redan kände till vilka läkemedel hon åt.
Åtgärd: Information om hur vårdpersonal får använda en patientjournal och att
information kan hittas på olika sätt. Informerar om att om man vill att spärr ska
införas ska man vända sig till respektive vårdgivare. Anmälaren är nöjd med
informationen. Ärendet avslutas.
V1411-05361-63
Lång väntan för återbesök
En man framförde synpunkter på att han väntat länge på återbesökstid för kontroll
av genomgången urinblåsecancer.
Åtgärd: Kontaktar anmälaren per telefon och det visade sig att han fått tid. Ärendet
avslutas i befintligt skick då den problematiska situationen löst sig.
V1411-05371-62
Bristande information och dålig tillgänglighet
En man är missnöjd med ett läkarbesök, då läkaren var sen och på ett stressat sätt
skickade iväg mannen för provtagning utan att berätta vad det var för prover som
skulle tas. Mannen fick själv ta reda på var labbet låg och ta sig dit. Mannen har
sedan försökt nå läkaren via e-post och telefon utan att lyckas.
Sida 137
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Då anmälaren efter en tid inte återkommit trots uppmaning att ta kontakt
avslutas ärendet.
V1411-05387-42
Nekades medicinering, licensmedicin dröjer
En man nekas fortsatt medicinering av husläkaren, mannen förstår inte varför och
önskar en förklaring. Läkaren är svår att nå på telefon för en förklaring. Ett
licenspreparat är beställt från utlandet men leveransen dröjer.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att mannen aldrig
nekats medicinförskrivning. Behandlingsansvarig läkare och mannen har nyligen
gått igenom vårdplanen för hans behandling. Den licensmedicin mannen efterfrågar
handläggs inte av primärvården. Tillgängligheten på telefon beklagas och mannen
hänvisas till läkarens telefontid. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1411-05390-54
Önskar få ta del av sin gamla journal
Ett barn fick skador i samband med födseln vid ett sjukhus. Hennes föräldrar
lovades av sjukhuset att hon skulle bli opererad när hon blev myndig. Nu har
sjukvården sagt att hon inte behöver blir opererad. Barnet som är myndig sedan
flera år tillbaka vill få ta del av sina journalkopior för att se vad sjukvården utlovat.
Åtgärd: Förvaltningen kommer överens att hon själv ringer landstingsarkivet och
efterhör om hennes journal från 1990 finns hos dem. Ärendet avslutas.
V1411-05401-57
Lång väntan på besök och besked
En man med svåra axelbesvär var remitterad till en specialiserad ortoped. Han var
på några besök med lång väntetid, men besked om operation tycks dröja. Mannen
är arg och besviken över att aldrig få tydlig information om vad som ska hända.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som förklarade att anmälarens
axelproblem var svårdiagnostiserade och svårbehandlade och det är tveksamt om
operation kommer att avhjälpa mannens besvär. Ortopeden menade att samtliga
steg i behandlingen tagits i samråd med anmälaren och beklagade att mannen inte
upplevt sig delaktig i handläggningen. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att han accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1411-05420-54
Lång väntetid på terapi.
En kvinnas samtalsterapi upphörde efter att hennes psykolog slutade sin tjänst vid
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hon fick vänta tio månader innan hon
överhuvudtaget fick ställa sig i en ny kö till en ny psykolog. En ansvarig chef har
konstaterat att mottagningen inte kunde följa vårdgarantin.
Sida 138
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Förvaltningen kontaktar kvinna och diskuterar hennes ärende. Då
anmälaren trots uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1411-05429-49
Brister i hörselvården
Anmälaren har synpunkter på resurserna vid en hörselmottagning. Bland annat är
datorutrustningen undermålig, vilket leder till långa konsultationstider. Utbudet av
besökstider är otillräckligt och väntetiderna är långa, att få fungerande
hörselapparater kan ta upp till ett år, menar anmälaren. Bemötandet har i huvudsak
varit gott, men personen som provade ut hörapparaten hade inte förmågan att
lyssna in besökarens behov.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Kommer överens att avsluta ärendet i befintligt skick. Anmälaren nöjer sig med att
ärendet registreras. Hon hoppas att politiker får kännedom om situationen.
V1411-05431-57
Komplikationer efter gipsning
En kvinna som arbetar som hudterapeut bröt fingrarna på höger hand och hon
gipsbehandlades i sex veckor. Detta ledde till att fingrarna stelnade och hon har nu
en kvarstående rörelseinskränkning. Hon är missnöjd med resultatet efter
behandlingen.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med anmälaren framkommer att hon önskar ekonomisk
ersättning och blanketter till patientförsäkringen översänds. Ärendet avslutas.
V1411-05441-30
Definition
En kvinna undrar om det finns någon definition på begreppet närmast släkting.
Åtgärd: Informerar att det inte finns något sådan definition. Ärendet avslutas.
V1411-05443-54
Synpunkter på kosten på akutsjukhus
En anmälare har synpunkter på den kost som serveras vid ett akutsjukhus. Han
anser att kosten inte är anpassad till patienters olikhet.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1411-05445-58
Ofullständig operation
En kvinna framför synpunkter på att den operation hon genomgick på ett sjukhus
inte var fullständig. Kvinnan hade kvarstående besvär efter operationen och det
visade sig att det rör som skulle tagits bort satt kvar och orsakade besvären.
Sida 139
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Händelsen är även anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Då anmälaren inte
hörts av enligt överenskommelse avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1411-05455-44
Erbjuds inte rehabilitering
Anhöriga kontaktar angående en kvinna som insjuknat i en svår sjukdom som
kräver lång tids medicinering men har möjlighet att tillfriskna. Kvinnan drabbades
av vissa komplikationer efter en tid med omfattande funktionsnedsättningar som
följd. På grund av komplikationerna avbröts en inledd rehabilitering och efter den
akuta vården som krävdes har kvinnan nu placerats på ett korttidsboende. Hon själv
och familjen önskar fortsatt aktiv rehabilitering.
Åtgärd: Information om avdelningen för Individuella vårdärenden samt funktionerna
för Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på Hälso- och sjukvårdens förvaltning
samt kontaktuppgifter dit. Anmälaren kommer att träffa behandlande läkare för
uppföljning och tar då upp frågan om fortsatt rehabilitering. Återkommer vid behov.
Ärendet avslutas.
V1411-05469-58
Komplikationer efter fraktur
En liten pojke bröt några fingrar på ena handen och problem uppstod under
perioden han var gipsad. Nu är fingret fortfarande svullet och snedställt och
mamman ifrågasätter gipsbehandlingen och undrar vad hon ska göra om
felställningen kvarstår.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet hos förvaltningen.
V1411-05472-49
Frågor om röntgensvar
Anmälaren har nu fått kännedom om att hon har tumörsjukdom. Av röntgensvar
från 2014 framgår att även tidigare röntgensvar ska ha påvisat förekomsten av
tumör, men tumören observerades inte då av de läkare som granskade
röntgenbilderna. För att få kännedom om vad som tidigare kommunicerades mellan
röntgenmottagningen och vårdcentralen ställer anmälaren frågor till
röntgenmottagningen.
Åtgärd: Av yttrande framgår att läkare som bedömde de tidigare röntgenbilderna
inte observerade fynd av tumör. Av yttrande från annan mottagning om samma
patient framgår att tumören vuxit och kunde dokumenteras 2014. När man nu har
facit i hand, dokumenterad tumör, kan man även observera fynd av tumör i de
tidigare bilderna. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Hon är besviken över att
tumören inte dokumenterades tidigare. Ärendet avslutas.
V1411-05475-59
Fördröjd och felaktig informationsöverföring
En man hade kontakt med annan urologmottagning där det överenskoms att begära
journalhandlingar från denna mottagning. Information till mannen om
Sida 140
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
översändandet dröjer av oklar anledning och det anges att senare har fel handlingar
erhållits. Mannen undrar vad som orsakat fördröjningen och varför fel information
sedan skickades. Mannens behandling har ej kunnat påbörjas på grund av detta.
Åtgärd: Anmälaren återkommer och beskriver att de visserligen inte fått någon
förklaring till händelserna i denna verksamhet. Han har dock kommit vidare i
processen samt fått en godtagbar förklaring rörande den andra mottagningen och
nöjer sig med det. Anmälaren framför att han hoppas att verksamheten tar till sig
av de framförda synpunkterna och att han önskar att ärendet avslutas.
V1411-05476-59
Synpunkter på vårdprocess
En man har synpunkter på fördröjningar att överföra information mellan vårdgivare
och att ingen förklaring har givits. Mannen har behövt ta kontakt upprepade gånger
för att få komma vidare i processen och för att få information över huvud taget.
Mannens behandling har inte kunnat påbörjas på grund av detta.
Åtgärd: Anmälaren återkommer med information om att en förklaring som de kan
godta har givits. Enligt verksamheten påverkades händelseförloppet av problem
med avtal och ekonomi samt att man haft dålig bemanning. Anmälaren har fått
kontakt med en ny läkare som han fått förtroende för och är nöjd med. Anmälaren
framför att han hoppas att verksamheten tar till sig av de framförda synpunkterna
och att han önskar att ärendet avslutas.
V1411-05478-62
Synpunkter på vård och journal
En kvinna har synpunkter på bristande vård samt felaktigheter i hennes journal.
Åtgärd: Då anmälaren inte återkommit och inte gått att nå avslutas ärendet.
V1411-05486-58
Brister i intygshantering, lång väntetid
En man framför synpunkter på brister i intygshanteringen på en vårdcentral samt
att han fått vänta trots tidsbokat besök.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har själv varit i kontakt med ansvarig på mottagningen och problemet är
löst. Önskar ingen utredning hos förvaltningen, ärendet avslutas.
V1411-05487-59
Kvarstående skada, önskar information om anmälan
En kvinna har skadats i samband med barns födelse. Önskar information om hur
skadan kan anmälas.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar varför
det avslutas.
V1411-05488-42
Sida 141
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Felmedicinerad
En kvinna vårdades på ett kommunalt boende och insjuknade i lunginflammation
som krävde sjukhusvård. På akutsjukhuset noterades felmedicinering och flera
läkemedel avslutades. Anhöriga har upprepade gånger sökt ansvarig sköterska och
läkare men ingen återkommer.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1411-05497-52
Nekad medicin på grund av fel i journalen
En kvinna är upprörd då en läkare vägrar att skriva ut smärtstillande med
motivering att det finns journaluppgifter där kvinnan själv har berättat att hon har
ett missbruksproblem. Kvinnan anser att detta är fel och undrar hur hon ska gå
tillväga.
Åtgärd: Anmälaren önskar få införd text raderad i journal. Undertecknad hänvisar till
Inspektionen för vård och omsorg, lämnar kontaktuppgifter och sänder blankett och
information angående journalradering. Ärendet avslutas.
V1411-05508-62
Lång väntetid till neurolog
En kvinna har remitterats till en neurolog och har synpunkter på att hon inte
kommer att få en tid förrän om fyra månader.
Åtgärd: Informerar om vårdgarantins tidsgränser och lämnar kontaktuppgifter till
Vårdgarantikansliet. Anmälaren återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
V1411-05510-54
Rättigheter inom psykiatrin
En kvinna undrar vilka rättigheter man har inom psykiatrin samt hur länge hon ska
vänta på terapisamtal.
Åtgärd: Förvaltningen har kontaktat kvinnan som vill gå på ett avtalat besök vid
mottagningen innan hon bestämmer sig för att inkomma med en skriftlig anmälan.
Då anmälaren inte hörts av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1411-05513-54
Psykiatrin har nonchalerat anmälaren.
En man som saknar boende och jobb mår mycket psykisk dåligt. Han anser att en
psykiatrisk mottagning har nonchalerat honom.
Åtgärd: Anmälaren har hört av sig till förvaltningen och informerat att psykiatrin har
erbjudit honom en besökstid. Kommer överens att han tar upp sina synpunkter med
mottagningen och vid behov återkommer till förvaltningen. Då anmälaren inte hörts
av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
Sida 142
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1411-05538-34
Delaktighet med närstående saknas
En anhörig till ung vuxen kvinna har synpunkter på att hon inte blir delaktig i
kvinnans vård. Dottern uppger att hon både vill och inte vill att den anhörige ska
vara delaktig. Läkaren ska enligt dottern ha sagt att det är den anhörige som
medverkat till tvångsvård, vilket inte stämmer. Den anhörige har förgäves sökt
läkare för att få information om vad denne sagt till dottern.
Åtgärd: Den anhörige har blivit mer delaktig då dottern börjat må allt bättre.
Överenskommer med anhörig att dotter själv gör en anmälan till patientnämnden.
Ärendet avslutas.
V1411-05539-34
Tidig utskrivning, läkemedel
En kvinna uppsökte beroendeakuten för att få hjälp och blev inlagd. En läkare kom
överens med kvinnan om att hon skulle stanna ytterligare en natt, vilket kändes
tryggt för henne. Sent på kvällen den andra dagen blev hon väckt och fick
information om att hon måste skrivas ut p g a ett akutfall. Det kändes svårt för
kvinnan att abrupt bli avvisad trots planering att hon skulle stanna. Hon hade även
tagit med sig en antidepressiv medicinering som var ordinerad av annan läkare.
Förpackningen togs om hand men kvinnan fick inte medicinen och ingen ordination
från avdelningsläkaren. Enligt kvinnan är det känt att läkemedlet kan ge svåra
utsättningsproblem. När kvinnan skrevs ut hade hon fortfarande abstinens från
alkoholen och inte fått sitt läkemedel som är en "stöttepelare" vilket medförde ett
sämre utgångläge för henne att klara nykterheten.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med kvinnan önskar hon endast att en
patientnämndssammanfattning av hennes skrivelse ska skickas till vården. Enligt
överenskommelse med kvinnan avslutas ärendet.
V1411-05540-59
Synpunkter på saknad information
En kvinna undrar varför hon inte fick information om möjlighet att frysa ned
äggstockar i samband med information om att dessa skulle sluta fungera efter
planerad behandling.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren som beskriver att hon framfört frågan till
berörd läkare och fått information om att det är enligt deras riktlinjer. Anmälaren
har synpunkter på detta, dock avstår hon vidare handläggning av ärendet just nu.
Ärendet avslutas.
V1411-05548-57
Svårigheter att få kopia av frikort
En far kontaktade en fysioterapeut ett flertal gånger för att denne ska skicka en
kopia på hans vuxna dotters frikort som har tappats bort. Dottern är bortrest och är
i behov av frikortet när hon kommer tillbaka. Fysioterapeuten har trots löfte inte
skickat en kopia på detta.
Sida 143
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Förvaltningen kontaktade fysioterapeuten som sände högkostnadskort med
stämplar. Anmälaren är nöjd och önskar avsluta ärendet.
V1411-05561-63
Missat utomkvedshavandeskap
En kvinna drabbades av ett missfall under graviditeten. Kvinnan kontaktade
sjukhuset där missfallet bekräftades och hon fick läkemedelsbehandling för att
hjälpa kroppen att avsluta graviditeten, kvinnan informerade om att hon tidigare
hade haft ett utomkvedshavandeskap som lett till att ena äggledaren opererades
bort. En tid senare blev hon sjuk igen och hon sökte återigen vård akut. Vid det
andra besöket konstaterades ett utomkvedshavandeskap för andra gången.
Kvinnans äggledare kunde inte räddas och hon riskerar nu att bli barnlös.
Åtgärd: Kontakt tas med anmälaren på telefon, under samtalet framkommer det att
händelsen även är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1411-05566-59
Ej lyssnad till smärtupplevelse vid operation
En man beskriver att han ej blev lyssnad till och därför tvingades genomgå mycket
smärta. Mannen lokalbedövades, men det fungerade inte som det var tänkt och
trots att han påtalade detta flertalet gånger fortsatte läkare med ingreppet. Mannen
hade så svåra smärtor att han fick morfin vid ankomst till avdelningen. Mannen
framför också att han upplevde okunskap från den läkare som skulle utföra
ingreppet, som vid flertalet tillfällen ropade på kollega, vilken till sist stannade kvar.
Mannen påtalar den ojämlika situationen vid händelsen samt ifrågasätter varför man
inte lyssnade på honom.
Åtgärd: Anmälaren hade själv skickat sin skrivelse till verksamheten som svarat
honom skriftligen. Anmälaren framför att han uppfattar att åtgärder vidtagits för att
förhindra att något liknande sker igen samt att berörda läkare tillrättavisats och fått
information om att lyssna på patienten redan första gången något liknande påtalas.
Anmälaren är nöjd med svaret. Detta ärende avslutas.
V1411-05587-54
Fick inte träffa en läkare för utskrivning
En kvinna undrar om det är rimligt att en patient som har vårdats enligt psykiatrisk
tvångsvård inte har fått möjlighet att träffa en läkare under en helg då hon skulle
skrivas ut från tvångsvården.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1411-05590-44
Bristande kommunikation och behandling
En kvinna kontaktade en specialistläkare. Läkaren var äldre, kommunicerade
bristfälligt, mumlade och gestikulerade för att visa hur han ville ha det vid
undersökningen. Provtagningen gjorde ont och anmälaren protesterade. Läkaren
avbröt då men när anmälaren frågade efter prov från annan del av näsa/svalg
Sida 144
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
tänkte läkaren använda det undersökningsredskap han påbörjat provtagningen med.
Senare hade kvinnan fått tillbaka sin patientavgift från mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren vill
endast få sin anmälan registrerad på förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1411-05612-57
Ifrågasättande av amputation
En man har fått rådet att göra en amputation av ena foten, men har önskemål om
att annan behandling provas först.
Åtgärd: Vid telefonkontakt till anmälaren framkommer att han inte vill att
förvaltningen ska utreda ärendet som avslutas i befintligt skick.
V1411-05614-62
Vill få in kompletterande uppgifter i journal
En man undrar hur han ska gå tillväga för att få kompletterande uppgifter införda i
sin journal.
Åtgärd: Hänvisar mannen att ta upp detta med aktuell sjukhusklinik. Mannen ska
kontakta sjukhuset och återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
V1411-05615-62
Komplikationer efter operation
En kvinna har synpunkter på att hon drabbats av komplikationer efter en operation.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren ska
ansöka om ekonomisk ersättning för sina komplikationer och återkommer vid
behov. Ärendet avslutas.
V1411-05624-59
Utebliven behandling efter bedömning
En kvinna med rygg-, ben och fotbesvär har mycket värk. Hon får vänta länge på
remiss från husläkare av oklara skäl. När remiss ordnas brister informationen vilket
leder till ytterligare försening. Efter genomförd undersökning och bedömning
presenteras lämplig behandling. Behandlingen kan inte utföras till landstingskostnad
i verksamheten, i stället erbjuds remiss till verksamheter där det är möjligt. Kvinnan
accepterar detta och får information om att ny väntetid för bedömning är mer än en
månad, samt efter det upp emot ett halvt år för behandling. Kvinnan önskar råd om
hur hon ska göra och framför att värken är outhärdlig och påverkar hela hennes
livssituation negativt.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar varför
det avslutas.
V1411-05625-59
Sida 145
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Frågor om information inför förlossning
En kvinna efterfrågar kontaktuppgifter till person med ansvar för vilken information
som ges till nyblivna mammor samt inför förlossning.
Åtgärd: För svar togs kontakt med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF).
I svaret från HSF framgick att det saknades fullständigt enhetlig information.
Gällande var att utifrån de regler som verksamheterna har att följa kan de besluta
vilket informationsmaterial de använder. Vidare förmedlades telefonnummer till
avdelningen närsjukvård för ytterligare information eller hänvisning. Ärendet
avslutas.
V1411-05631-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har fått teckentolk till ett möte på grund av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1411-05633-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har fått teckentolk till ett möte på grund av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1411-05634-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har fått teckentolk till sin dotters gymnastik på grund
av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1411-05635-30
Får inte teckentolk
En kvinna uppger att hon inte har fått teckentolk till sin dotters gymnastik på grund
av tolkbrist.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1411-05640-42
Läkemedelsbiverkan, önskar information
En flicka vaccinerades mot livmoderhalscancer och har därefter fått
läkemedelsbiverkan och önskar rapportera detta samt få ekonomisk ersättning.
Sida 146
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Ger information om konsumentrapport till Läkemedelsverket samt
Läkemedelsförsäkringen. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag
och verksamhet. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1411-05659-55
Sökning av journaler
En kvinna söker sina journaler från 2009 men är osäker på vilka vårdinrättningar
hon besökt.
Åtgärd: Hänvisning sker till personuppgiftsombudet vid Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för begäran om registerutdrag. Ärendet avslutas.
V1411-05662-42
Önskar information om försäkringsbolag
En kurator vid en psykiatrisk vårdenhet önskar information om var en patient kan få
ekonomisk ersättning vid felmedicinering.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ger information om patientförsäkringen. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1411-05667-34
Dåligt omhändertagande
En kvinna anser att hon fått ett dåligt omhändertagande vid en psykiatrisk
mottagning.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med kvinnan framkommer det att hon för närvarande
inte önskar någon hjälp från förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1411-05686-63
Information om rätt att välja cancerbehandling
En man har diagnosticerats med hudcancer och önskade få information om vilken
möjlighet han har att påverka vilken behandling han ska få.
Åtgärd: Informerar om möjligheten att begära en second opinion och riktlinjerna för
det. Lämnar även information om möjligheten till och riktlinjer för vård utanför
Stockholms läns landsting samt hänvisar till enheten för Individuella vårdärenden
för kompletterande information. Ärendet avslutas.
V1411-05695-34
Behandling
Ett ombud önskar att handläggare på patientnämnden ska kontakat en kvinna då
denne inte får den vård hon anser sig behöva. Kvinnan vårdas inom slutenvården
efter flera suicidförsök. Enligt uppgift har läkare "hotat" henne med utskrivning för
att hon försökt skada sig på avdelningen. Ombud ber att förvaltningen kontaktar
kvinnan.
Sida 147
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Handläggare har vid flera tillfällen försökt att kontakta kvinnan och även
skickat brev till ombudet men då ingen av dem hört av sig, avslutas ärendet.
V1411-05732-62
Skadad vid behandling
En kvinna har synpunkter på att hon skadats i samband med en behandling på en
specialistmottagning.
Åtgärd: Då mottagningen nu är stängd kan ärendet inte handläggas vid
patientnämndens förvaltning, men anmälaren har anmält fallet till Inspektionen för
vård och omsorg och sökt ekonomisk ersättning från patientförsäkringen. Ärendet
avslutas.
V1411-05755-42
Samtal om vårdplan
En kvinna önskar information om vad vårdplanering innebär. Kvinnan skall närvara
vid ett sådant möte och är osäker på innebörden.
Åtgärd: Samtal om vårdplan och vad det kan innehålla. Anmälaren har informerats
om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1411-05759-44
Vård på äldreboende
En kvinna kontaktar efter att hennes far avlidit. Hon har frågor om hans vård på det
äldreboende han bodde på innan han avled på ett akutsjukhus.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med dotter har en anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg påbörjats. Överenskommer att ärendet vid nämnden avslutas.
V1411-05772-63
Önskar blankett för spärr av journal
En kvinna önskade få blanketter för spärr av journal.
Åtgärd: Information med kontaktuppgifter till den enhet som hanterar spärr i
journalen på berört sjukhus skickades. Ärendet avslutas.
V1411-05787-63
Missad tumör, återkommande besvär negligeras
En man sökte hjälp för en knöl på bröstkorgen vid upprepade tillfällen under flera
års tid. Läkaren ha träffade sa hela tiden att det var en muskelknuta och att det inte
var något att oroa sig för. Utöver knölen på bröstet hade mannen återkommande
besvär med långvariga luftvägsinfektioner. Mannen genomgick en
röntgenundersökning för att ta reda på vad det var som orsakade
luftvägsinfektionerna och då fann man en stor tumör i bröstet. Detta ledde till en
Sida 148
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
lång utredning och flera operationer. Operationerna har lett till ytterligare besvär
och smärtor för mannen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och Patientförsäkringen LÖF. Blanketter
för anmälan kommer att hämtas från respektive myndighets hemsida. Ärendet
kommer inte att utredas vid förvaltningen utan avslutas i samråd med anmälaren.
V1411-05804-44
Lång väntan på akut
En man som mådde dåligt och har en svårbehandlad diabetes rekommenderades
efter kontakt med Sjukvårdsupplysningen att genast åka till akutmottagning. På
akutmottagningen fick han vänta mycket länge på läkarkontakt och upplevde
organisationen på mottagningen som undermålig och ostrukturerad.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Efter information om förvaltningens uppdrag
och verksamhet samt om Inspektionen för vård och omsorg önskar anmälaren få
ärendet överfört till IVO där den anmälningsväg finns som anmälaren efterfrågar.
Ärendet vid förvaltningen avslutas.
V1412-05820-58
Felaktig bedömning av patientens tillstånd
En kvinna framför att sjukvården gjort en felaktig bedömning av orsaken till hennes
besvär. Detta ledde till att hon tvingades till en akut operation och att hennes
chanser att bli gravid har minskat.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och om patientförsäkringen. Anmälaren
har själv varit i kontakt med ansvarig på mottagningen och är nöjd med detta.
Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1412-05822-58
Brister i vård, patienten avled
En anhörig framför klagomål på att sjukvården brustit i vården av patienten på en
psykiatrisk vårdavdelning. Detta resulterade i att patienten avled.
Åtgärd: Anmälarens dotter har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet. Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg. Avslutas utan
utredning hos förvaltningen.
V1412-05840-34
Delaktighet med närstående saknas
En man har synpunkter på att han inte blir delaktig i en anhörigs psykiatriska vård.
Han upplever att personal bara hänvisar till sekretessen trots att han har viktig
information att lämna om den anhöriges beteende och om troliga biverkningar av
medicinering.
Sida 149
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och får kontaktuppgifter till chef på psykiatrisk mottagning. Ärendet avslutas efter
överenskommelse med anmälaren.
V1412-05873-34
Sekretess
En man har synpunkter på att en psykiatrisk mottagning skickat ut information via
e-post till alla patienter på grund av en incident med bokningssystemet.
Patienternas adresser var inte skyddade vilket innebar att allas adresser blev
synliga. Anmälaren anser att de borde se över sina IT-rutiner.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med anmälaren framgår att vårdgivaren skickat ut ett
mail där de bad om ursäkt samt informerade om att de skulle göra en avvikelse
samt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren anser att det är
tillräckligt och nöjer sig med att registrera ärendet hos patientnämnden. Ärendet
avslutas därmed.
V1412-05891-62
Får inte kopia på läkarintyg
En kvinna har bett att få en kopia på ett läkarintyg utfärdat vid en vårdcentral, men
har inte fått det. Hon har också synpunkter på att vårdcentralen är allmänt rörig och
att hon tidigare nekats tider där. Allt strul har gjort att kvinnan nu bytt vårdcentral.
Åtgärd: I kontakt med anmälaren framkommer att hon nu fått en kopia på intyget
och därmed inte önskar någon vidare handläggning. Ärendet avslutas.
V1412-05922-57
Debiterat för mycket för akutbesök
En kvinna besökte vårdcentralen akut två dagar i rad, två besök inom 24 timmar.
Hon ifrågasätter om hon ska betala för båda besöken.
Åtgärd: Undertecknad kontaktar hälso- och sjukvårdsförvaltningen som hänvisar till
avgiftshandboken. Vid två akuta besök på vårdcentralen inom 24 timmar ska endast
en avgift erläggas. Sänder information till kvinnan. Ärendet avslutas.
V1412-05940-42
Medicinerad utan diagnos, missad diagnos
En man sökte vård på vårdcentralen på grund av andnöd och trötthet, läkaren
bedömde symtomen vara Borrelia och påbörjade medicinering. Laboratorieprov
visade inte positivt för Borrelia. Mannen remitterades vidare till akutsjukhus där
olika prover och undersökningar gjordes. Fler läkemedelsbehandlingar påbörjades
som gav biverkan. Efter flera år gjordes lungröntgen som visade propp i lungan.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då händelsen är anmäld till Inspektionen
för vård och omsorg. Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och
verksamhet.
V1412-05948-49
Sida 150
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Försämrad syn efter behandling
Anmälaren har sedan över 20 år lidit av för högt tryck i ögonen. Ögondroppar
ordinerades. För fyra år sedan bedömde läkare att dropparna inte hade avsedd
effekt på det öga som hade den bästa synförmågan. Därför skrev läkaren remiss till
ögonsjukhus, där operation genomfördes. Enligt anmälarens beskrivning "dog" ögat.
Anmälaren har sedan dess i sin vardag inte klarat sig utan ledsagning. Enligt
anmälarens uppfattning var vården inte tillräckligt tydlig i sin information om
riskerna med ingreppet. Anmälaren hoppas med denna anmälan att akutsjukhuset
ser över sina rutiner beträffande information om risker och utförandet av
operationer.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat om möjligheten att inhämta yttrande.
Anmälaren önskar dock inte att förvaltningen inhämtar yttrande. Ärendet avslutas.
V1412-05950-59
Felaktig bedömning orsakade lidande
En kvinna framför att hon bedömdes felaktig vid besök på en vårdcentral vilket
bland annat orsakat henne lidande. Kvinnan var upprörd över bedömningen som
gjordes och frågar sig om det handlade om hennes ålder. Kvinnan ville
uppmärksamma ledningen på detta varför hon skrev till dem. Kvinnans synpunkter
besvarades med beklaganden och förklaringar. Kvinnan var inte helt nöjd med detta
svar trots allt och vände sig till patientnämndens förvaltning efter rekommendation
från hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Kvinnan vill att hennes synpunkter
på svaret kommer till verksamhetens kännedom.
Åtgärd: I överenskommelse med anmälaren översändes skrivelse med synpunkter
på erhållet svar till verksamheten för kännedom. Ärendet avslutas.
V1412-05963-28
Avgifter
En kvinna har synpunkter på debitering efter en konsultation. Hon var inne hos
tandläkaren i högst fem minuter för att få bekräftat att tanden gick att rotbehandla.
Hon undrar om avgiften på 1 500 kronor för det besöket är rimligt.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det inte finns någon tidsangivelse i prisoch åtgärdslistan, utan konsultarvode inom specialisttandvården ligger på den
nivån. Ärendet avslutas.
V1412-05971-42
Efterfrågar vaccination mot influensa
En kvinna undrar varför inte samtliga boenden på korttidsboenden vaccineras mot
influensan.
Åtgärd: Anmälaren framför till förvaltningen att händelsen har löst sig och önskar
därför ärendet avslutat.
V1412-05975-44
Bristande tillgänglighet
Sida 151
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
En man kontaktar då han anser att den vårdcentral han tidigare besökte hade en
bristande tillgänglighet och ett ovänligt förhållningssätt. Han har nu bytt vårdcentral
för tredje gången.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Den nya vårdcentralen har fungerat mycket
bra för hans behov. Anmälaren vill ha sina synpunkter införda i statistiken angående
den vårdcentral han lämnat. Därmed avslutar han ärendet.
V1412-05992-59
Oprofessionellt och förminskande beteende
En kvinna beskriver ett oprofessionellt och förminskande beteende vid
mottagningen. Besöket var mycket obehagligt och kvinnan fick anstränga sig för att
stå ut under tiden det pågick. Bland annat ropades flera personer in för
undersökning samtidigt. Vid själva undersökningen ropades en kollega in i rummet
och läkaren och kollegan uttalade sig om något som anmälaren inte kunde vara
säker på inte rörde henne. Varken uppmärksamhet eller kommunikationen som
fördes inbegrep kvinnan. Hon är fortfarande starkt påverkad och anser att
mottagningens kvalitet var så dålig att den borde stängas.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. I överenskommelse med anmälaren
avslutas detta ärende, dock överförs information om innehållet till berörd
avtalsenhet på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
V1412-06006-44
Bristande undersökning
En man kontaktar om uteblivet omhändertagande och åtgärd i samband med en
olycka. Mannen hade fått en djup sårskada med en artärblödning i samband med
trädgårdsarbete. Sjukvårdskunnig närstående lade ett tryckförband och mannen
fördes i privatbil till en närakut som första åtgärd. Mannen beskrev skadan för
personalen på plats men fick först efter en timme träffa en läkare. Läkaren skickade
omedelbart mannen till akutsjukhus vilket han valde att göra i privatbil. Han
opererades snabbt på akutsjukhuset. Mannen ifrågasätter om läkaren fått korrekt
information om hans skada.
Åtgärd: Anmälaren meddelade i telefonsamtal att svar kommit från Inspektionen för
vård och omsorg som nu kommer att utreda ärendet. Ärendet vid nämnden
avslutas.
V1412-06029-58
Frågor kring rättighet till behandling
En kvinna framför frågor och synpunkter kring läkares rätt att bestämma om
patienten ska få livsuppehållande behandling samt hur detta framförts till patienten.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om gällande förordningar. Patient och anmälaren har haft kontakt med
ansvarig på kliniken. Anmälaren önskar inte gå vidare i ärendet just nu.
Återkommer vid behov. Ärendet avslutas i befintligt skick.
Sida 152
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
V1412-06037-59
Behörighet för forskare att läsa journal
En man undrar hur långt behörigheten att läsa patientjournaler vid forskning
sträcker sig. Vidare om ett godkännande i Etiska nämnden ger behörighet utan
medgivande från patienten, om det är relevant för forskningen. Slutligen vem som
avgör hur långt behörigheten sträcker sig.
Åtgärd: Anmälaren kontaktas för förtydligande av vilka omständigheter som gäller
rörande hans fråga. Anmälaren återkommer med besked om att han fått
tillfredsställande svar. Ärendet avslutas.
V1412-06039-52
Smittad av multiresistent bakterie med mera
En kvinna kontaktar förvaltningen då hennes lilla barn smittats av en mulitresistent
bakterie när hon låg inne på sjukhus. Mamman undrar om man kan söka ersättning
för detta.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om patientförsäkring. Ärendet avslutas.
V1412-06065-34
Sekretess
En man har synpunkter på att han varit på en mottagning inom beroendevården och
att han vid ett besök hos sin husläkare fick information om att denne såg
journalanteckningen från beroendevården. Mannen undrar om det är sekretessbrott.
Åtgärd: Efter konsultation med förvaltningsjurist får mannen information om att
sekretess inte gäller då verksamheterna finns inom samma förvaltning. Han
informeras om hur han kan spärra journal samt om rättelse och förstöring av
journal. Ärendet avslutas.
V1412-06101-28
Ersättning för felbehandling
En kvinna har fått en tandrot skadad vid ett försök att göra om en rotbehandling.
Kvinnan har fått träffa två specialisttandläkare och fått gå utan framtand under
behandlingen, men ska nu få ett provisorium. Progonosen är osäker och hon måste
gå på kontroller för uppföljning. Detta har inneburit mycket problem för kvinnan.
Kvinnan önskar få prövat för eventuell ersättning för det inträffade.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
En anmälan har gjorts till patientförsäkringen. Ärendet avslutas därmed på
förvaltningen enligt överenskommelse då ärendet gäller prövning om ersättning.
V1412-06102-42
Felmedicinerad
En man vårdas på psykiatrisk vårdavdelning och ifrågasätter medicineringen som
ges mot en diagnos han inte har.
Sida 153
Patientnämnden 2015-02-03 P 14
Avslutade ärenden 2014-11-01 – 2014-12-31
Åtgärd: Ärendet avslutas enligt överenskommelse då medicinjustering är gjord. Ett
preparat är utsatt. Mannen är nöjd med att ärendet registreras vid förvaltningen för
kännedom.
V1412-06153-52
Information och hänvisning
En man vill veta om en familj från utlandet kan få läkarvård i Sverige. De är
folkbokförda här och är bördiga från ett EU-medlemsland.
Åtgärd: Informerar om att det går bra att söka sjukvård i SLL på landstingets
bekostnad. Det är bra om man dessutom har med sig sitt försäkringsbesked från
hemlandet. Mannen är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1412-06178-42
Når inte läkaren för receptförnyelse
En liten flicka med astma behövde receptförnyelse och mamman sökte läkaren på
barnmottagningen under flera dagar utan att lyckas. Mamman önskar hjälp av
förvaltningen att komma i kontakt med läkaren då flickan varit utan medicin i flera
dagar.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med mamman förmedlar förvaltningen
telefonkontakt med behandlingsansvarig läkare. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet. Ärendet avslutas.
V1412-06189-58
Brister i bemötande, diskriminering
En man framför synpunkter på brister i personalens bemötande när han vårdades på
en kirurgisk vårdavdelning på ett sjukhus. Mannen upplevde att två sjuksköterskor
på avdelningen behandlade svenska och utländska patienter olika, något som han
själv blev utsatt för. Han anser inte att människor med sådan människosyn ska
arbeta inom sjukvården. Anmälaren har skickat skrivelsen till förvaltningen för
kännedom.
Åtgärd: Anmälaren har fått svar från enhetschefen på kliniken och är nöjd med
detta. Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1412-06218-56
Svårt få tid för undersökning
Anonym anmälare som är upprörd över att väntetiden för en läkarundersökning vid
vårdcentralen är lång. Anmälaren kommer därför att söka privat vård istället.
Åtgärd: Då anmälan saknar kontaktuppgifter avslutas ärendet i befintligt skick.
Sida 154