Hisingsleden och Väg 563/570 Bärby korsning

Planläggningsbeskrivning – 2015-01-07
Väg 570, gång- och cykelväg KongahällavägenHisingsleden och Väg 563/570 Bärby korsning,
Göteborgs Stad
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
NY LAGSTIFTNING
Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg
(1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i
en sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Trafikverket driver tillsammans med Västra Göralandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Syftet är att genom att bygga ut gång- och
cykelvägnätet och förbättra anslutningarna till kollektivtrafiken, öka möjligheterna att pendla till skola
och arbete. De nya gång- och cykelvägarna kommer också att innebära en förbättrad trafksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Trafiksituationen i korsningen Kongahällavägen/Tuvevägen (väg 563/570 Bärby korsning) samt längs
Tuvevägen innebär idag problem, både för framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i
området. Den starka landsbygdskaraktären samt vägens bredd medför att den skyltade hastigheten om
70 km/h ibland överträds och under de senaste åren har flera allvarliga olyckor skett på sträckan.
I och med anläggandet av en separat gång- och cykelväg separeras de oskyddade trafikanterna från bil/fordonstrafiken, vilket ökar trafiksäkerheten avsevärt. En ombyggnad av Bärby korsning till
cirkulationsplats minskar i hög grad riskerna att skadas allvarligt eller omkomma.
Vad har hänt?
Tidigt samråd med särskilt berörda hölls den 10 januari 2013. Projektets markadministratör ringde
och bokade möten med särskilt berörda. Brev skickades därav inte ut.
Arbetet med vägplan status samrådsunderlag, inleddes under hösten 2013. Samrådsmöte med
länsstyrelsen har genomförts den 4 oktober 2012 och den 26 mars 2013. Förstudien hölls tillgänglig
för granskning under perioden 27 november – 18 december 2013, samt lämnades för yttrande till
TDOK 2012:1196 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0
Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland och kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland.
Kungörelsen annonserades i Göteborg-Posten och Post- och Inrikestidningar den 26 november 2013.
#2
Länsstyrelsen tog den 19 mars 2014 beslut om att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan
varför vi inte upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Arbetet med vägplan status samrådshandling har fortgått under våren 2014 och ett samrådsmöte har
hållits den 22 maj 2014 i Bärbyskolan, Säve. Mötet annonserades i Göteborgs-Posten och Post- och
Inrikestidningar den 15 maj 2014. Inbjudan till mötet skickades ut per brev cirka en vecka innan
mötet.
Nyhetsbrev 1 april 2010
Vägplan status granskningshandling har funnits tillgänglig för granskning under perioden 11 juli- 25
augusti 2014. Vägplanen fanns då tillgänglig för granskning på Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan
17, Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Göteborg och Tuve bibliotek, Tuve torg 5, Göteborg
(tillgängligt mellan 2014-08-04 - 2014-08-25). Handlingen fanns även tillgänglig på Trafikverkets
hemsida www.trafikverket.se/10mil. Kungörelsen annonserades i Göteborgs-Posten och Post- och
Inrikestidningar, samt via brevutskick till berörda.
Så här planerar vi arbetet
Vägplan status fastställelsehandling skickades under hösten 2014 till Trafikverkets
planprövningsenhet för fastställelse. Vägplanen har vunnit laga kraft och arbetet med bygghandlingen
är påbörjat. Byggnationen planeras starta under våren 2015.
Vad händer framöver?
Vägplan status fastställelsehandling skickades under hösten 2014 till Trafikverkets
planprövningsenhet för fastställelse. Vägplanen har vunnit laga kraft och arbetet med bygghandlingen
är påbörjat. Byggnationen planeras starta under våren 2015.
När kan du påverka?
Möjlighet att ta del av aktuella handlingar finns kontinuerligt på www.trafikverket.se/10mil.
Samråd
(oktober, 2013)
Fastställelseprövning
(här är vi just nu)
(hösten/vintern, 2014)
Samrådsmöte
(maj, 2014)
Beslut om betydande
miljöpåverkan
(mars, 2014)
Granskning
(sommar/höst, 2014)
Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/10mil.
Adress:
405 33 Göteborg
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Projektledare:
Emelie Josefsson
Telefon: 010-123 23 46
[email protected]
TDOK 2012:1196 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0