år 2014 - Radio Falköping 90,8

Handlingar vid Falköpings
Närradioförenings årsmöte,
torsdagen den 12 mars 2015.
Dagordning
Årsberättelse 2014
Ekonomiskt utfall 2014
Revisorernas berättelse
Arbetsplan 2015
Valberedningens förslag
Falköpings Närradioförening
Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Falköpings Närradioförening (FNF) lämnar följande berättelse för det 31:a
verksamhetsåret, 1 januari 2014-31 december 2014.
Styrelse
Styrelsen har från årsmötet den 12 mars 2014 bestått av följande ledamöter och ersättare:
Ordförande: Göran Helmersson, Majdor Segerström, PeO Dalesjö sekreterare, Mikael Gustavsson,
Bengt Wallin kassör, Kent Gustavsson och Alice Andersson.
Ersättare: Susanne Persson-Blomvik, Bo Berg, Hillevi Wallgren, Ingrid Jarlsson och Håkan
Arnesson.
Arbetsutskott: Ordförande, Kassör och sekreterare.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden varav det ena var ett konstituerande sammanträde
i anslutning till årsmötet, 5/2, 2/4, 20/5, 19/8, 8/10, 17/12
Revisorer
Bengt-Arne Andersson och Kenneth Österberg med Jan-Bertil Irvefors och Roger Lundberg som
ersättare.
Valberedning
Bo Rehnstedt, sammankallande
Berit Eriksson
Inga-Lill Bergsten
Möten
Årsmötet hölls onsdagen den 12 mars 2014 på Lärcenter. 25 personer deltog, varav 22
röstberättigade.
Höstmöte/Budgetmöte 11 nov i Lärcenter då budget och verksamhetsplan för 2015 antogs. 13
föreningar var representerade samt 7 ledamöter från styrelsen och 1 revisor.
Medlemsföreningar
Falköpings Närradioförening hade 31 december 2014, 24 betalande medlemsföreningar. Antalet är
oförändrat jämfört med 2013.
Förening
ABF Skaraborg Syd
Alliansförsamlingen i Falköping
Centerpartiet i Falköping
Falköpings Ekumeniska Råd (FER)
Falköpings socialdemokratiska arbetarekommun
Falbygdens dragspelsklubb
Falbygdens hembygdsråd och Falbygdens museiråd
Folkets Park i Falköping
Folkpartiet Liberalerna i Falköping
Gudhemsbygdens hembygdsförening
Hyresgästföreningen Skaraborg
Sändningsbeteckning
Sänder ej
Falköpings ekumeniska råds närradio
Radio Centern Falköping
Falköpings ekumeniska råds närradio
Socialdemokraterna i Falköping-Radio S
Radio Falan
sänder ej
Radio Falan
Sänder ej
Sänder ej
Hyresgästradion i Falköping
Kristdemokraterna i Falköping (KD)
Miljöpartiet de Gröna i Falköping (MP)
Equmeniakyrkan
Moderata samlingspartiet (M)
Pingstförsamlingen i Falköping
Pensionärernas Riksorganisation i Falköping (PRO)
Svenska Kommunalarbetarförbundet Vänerväst
Svenska Kyrkan Falköpings församling
Sverigedemokraterna
Sveriges Pensionärsförbund SPF i Falköping
Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet södra Skaraborg och Ulricehamn
Vänsterpartiet
Sänder ej
Radio Grön, Miljöp.de Gröna i Fkp
Radio Missionskyrkan i Falköping
Blå timmen
Studio Botvid
Radio Falan (PRO Falköping)
Radio Kommunal Falköping
Radio S:t Olof
SD Byradio i Falköping
Studio Ässpeäff
Radio SV Falbygden
sänder ej
Radio Vänster
Information
Information om Närradioföreningen har skett fortlöpande via vår hemsida och genom våra
sändningar. Föreningens logga finns på den stora masten utanför Willyshuset. 2 beachflaggor är
inköpta och används vid sändningar utanför studion. Små foldrar som beskriver verksamhet och
organisation har uppdaterats kontinuerligt.
Representation
Falköpings Närradioförening är medlem i Västra Götalands Närradiodistrikt VGN, Närradions
Riksorganisation NRO, Falköping NU, Öppen kanal i Skövde samt KRN (Kristna RadioNätverket.)
Föreningen representerades av Göran Helmersson och Susanne Persson-Blomvik vid VGNs
årsmöte. PeO är ordinarie ledamot i styrelsen.
Statistik över sändningstimmar
Den totala sändningstiden för år 2014 är som tidigare 5980 timmar.
De fördelas på följande sätt:
år 2014
år 2013
Sändande föreningar
3253
3367
(Varav Radio Falköping)
1628
1374
Musikarkivet
2727
2613
Totalt
5980
5980
år 2012
3137
1235
2843
Radio Falköping
Radio Falköping producerar och sänder programmet Tio i tolv varje vardag med bland annat
kommunal information, ”Kommunnytt”. Radio Falköping producerar också ”Vad händer i våra
kyrkor”. I programmet ”Sommarpratare” deltog 28 personer med egna program som varade från 30
till 55 minuter. I Radio Falköping sänds, utöver de schemalagda programmen, musik som är
producerad av egen personal med musik från Musikarkivet. Programmen Musikpärlor,
Falbygdsrundan och Dragspelsmusik sänds genom att Närradioföreningen upplåter högst 10
programtimmar åt enskilda intresserade personer som ej har någon betalande förening bakom sig.
Radio Falköping har sänt direkt från kommunfullmäktiges sammanträden enligt tillsvidareavtalet
mellan kommunen och närradioföreningen. Fullmäktigesändningarna var tillgängliga efteråt på vår
hemsida.
Under nio heldagar deltog Radio Falköping, med Rolf Johansson som kommentator, i
direktsändningarna från regionens fullmäktigemöten i Vänersborg. VGN har ett avtal med
VGregionen om sändning vilket görs tillsammans med fjorton andra VGN-stationer. Före varje
möte gjorde Rolf Johansson dessutom ett halvtimmesprogram om ärendena. Både direktsändning
och förhandsprogram producerades av Radio Falköping och kunde avlyssnas efteråt via länk i vår
hemsida.
Under 2014 erbjöds föreningarna att kunna lägga ut sina program på webbradion. Ingen förening
anmälde sitt intresse under året.
Radio Falan
Radio Falan är en förening som bildades för att medlemsföreningar utan eget sändningstillstånd
skulle kunna sända Närradio. Föreningarna betalar sändningsavgifter. 2014 var det 1 förening som
utnyttjade denna möjlighet.
Webbtv
Föreningens satsning på webbtvsändningar har även detta år varit en fortsatt framgång och under
året uppmättes 87967 (86091) unika IP-adresser som tittat. Siffran inom parentes avser 2013.
Förutom direktsändningar från kommunfullmäktige i Falköping, Habo och Regionfullmäktige, har
flera sändningar genomförts, fotboll i Valtorp, Parkfestival, 6-juni, politisk debatt och
studentavslutning på Ållebergsgymnasiet, försvarskonferens 2014 i Skövde, Tour de Mösseberg
2014, KPR:s debatt om äldrefrågor. Sedan har vi ansvarat för och genomfört flera sändningar för
olika uppdragsgivare, särskilt kan väl nämnas partiledarutfrågningarna i Vårgårda som via webben
följdes av mer än 22000 besökare. Det är betydligt fler än de som var på plats. Vi levererade också
ljud och bildsignal till Expressens webb-TV kanal. Utöver detta har vi också filmat ett antal olika
inslag som sedan har publicerats på webben.
Jubileumsdag 13 april
Under 2014 firade FNF 30 år i etern. För att uppmärksamma jubileet ordnades Öppet hus i
Stadshushallen den 13 april. Där fick särskilt inbjudna gäster berätta om sina erfarenheter från de
första åren i direktsändning eller genom inspelade intervjuer. Som programledare fungerade Rolf
Johansson och Göran Helmersson. Publiken som uppgick till ca 150 under dagen kunde se en liten
utställning med materiel som använts genom årens lopp. Flera av styrelsens ledamöter bjöd på
mingelfika. Rado Falköpings personal fungerade som värdar tillsammans med styrelseledamöter.
De fick svara på frågor och göra intervjuer bland publiken. Dagen, som blev blev väldigt
uppskattad, präglades av gemytlighet och spontanitet.
Valbevakningen 2014
EU valet
Den 25 maj hölls val till Europaparlamentet. Radio Falköping bevakade valresultaten från
vallokalerna med Rolf Johansson som kommentator.
Allmänna val 21 september
Radio Falköping deltog på flera olika sätt med att uppmärksamma valet. Bland annat gjorde Peter
och Roger intervjuer vid partiernas valstugor på Stora Torget. Intervjuerna sändes sedan i
programmet Tio i tolv. Rolf Johansson gjorde kortare utfrågningar med partiföreträdare för de åtta
partier som finns i Falköpings kommunfullmäktige. Dessa program sändes också i anslutning till
programmet Tio i tolv. Rolf ansvarade också för valbevakningen i en direktsändning på valdagen.
Under Vårgårdamötet svarade Radio Falköping för webbtvsändningarna. På så sätt kunde vi därmed
förmedla partiledarutfrågningarna som började den 13 augusti med Jonas Sjöstedt, V, 14 augusti Jan
Björklund Fp, 15 augusti Annie Lööf, c, 17 augusti Gustav Fridolin Mp, 20 augusti Stefan Löfven,
s, 27 augusti Göran Hägglund KD, 28 augusti Jimmy Åkesson SD, och 29 augusti Fredrik
Reinfeldt.
Direktsändningar från andra arrangemang
Som tidigare deltog radion tillsammans med ett stort antal andra föreningar i kommunens
nationaldagsfirande den 6 juni. Radion hade en bra placering där representanter för styrelsen och de
anställda delade ut informationsmateriel, berättade om verksamheten, intervjuade besökare och
svarade på frågor. Vidare gjordes direktsändningar från Tour de Mösseberg. Parkfestivalen och
Vårgårdamötet.
Täckning och avlyssning
Radio Falköping täcker kommunen med sina sändningar, bortsett från vissa områden i så kallad
radioskugga. Den når också med god kvalitet östra Vätternstranden och Alingsås-UlricehamnVårgårda-områdena, inklusive mellanliggande partier. Sedan flera år tillbaka finns egentligen inga
begränsningar då internet har gjort det möjligt att lyssna var som helst i världen.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i särskild redovisning
Teknik
Under året har investeringar gjorts i ny kamerautrustning bland annat.
Medarbetare
Falköpings Närradioförening förfogade vid utgången av 2014 över en halvtidstjänst som
närradiokonsulent, en halvtidstjänst som ekonomiassistent/ekonom samt två och en halv tjänst som
närradioassistent/kontorist. Samtliga är tjänster för vilka lönebidrag utgår. Under kortare perioder
har också praktikanter som vi anvisats från Arbetsförmedlingen funnits med i radioarbetet. 2014
hade vi Lisbeth Andersson och Jonathan Hallberg som praktikanter.
Slutord
Under 2014 firade FNF jubileum med sina 30 år i etern. Det blev ett år fyllt med aktiviteter inte
minst med vår bevakning av de olika valen som hölls 2014. Webbtv och radio har tillsammans visat
att det finns intresse för en lokal radio med många olika föreningar som sänder.
Styrelsen vill med detta säga tack för förtroendet att leda föreningens verksamhet och ställer några
av våra platser till årsmötets förfogande.
Falköping den mars 2015
Göran Helmersson
Per-Olof Dalesjö
Mikael Gustavsson
Bengt Wallin
Majdor Segerström
Alice Andersson
Kent Gustavsson