Genombrottsprojekt stroke Skaraborg

Bästa strokemedarbetare!
Här kommer genombrottsprojektets slutrapport, tillika startskott för det fortsatta
förbättringsarbetet med strokevårdkedjan i Skaraborg. Vårt och flera andra projekt kommer
att presenteras vid Västra Götalands regionala strokedag den 12 maj, anmälningslänk med
inbjudan och program finns i
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/26E63E55870
57DE3C1257E06005786DC?OpenDocument . Även om teamen som skall presentera arbeten
huvudsakligen kommer från strokeenheter gäller ämnet hela vårdkedjan: strokepatientens
väg in i sjukvården, understödd hemgång, rehabplan, patientdelaktighet, nutrition mm. Alla
är välkomna, även chefer och andra beslutsfattare. Observera sista anmälningsdag 6 maj.
Förutom flera delprojekt som fortskrider på lokal nivå (telefonuppföljning av
strokesjuksköterskan senast 72 timmar efter utskrivning från strokeenheten,
körkortsbedömning, uppföljning på vårdcentralen mm) enades arbetsgruppen, med
representation från alla femton kommuner, alla tre vårdnivåer och alla involverade
yrkeskategorier, om följande processer gemensamma för hela Skaraborg:
1. Fast vårdkontakt (-person)
I första hand kommunsjuksköterskan för patienter med kommunal hemsjukvård,
distriktssköterskan på den vårdcentral där patienten är listad för övriga. Begäran framförs av
strokesjuksköterskan via Klara men i väntan på att nya Klarafunktionen för patienter utan
kommunal hemsjukvård tas i bruk (inom kort sägs det) får vi använda pappersremiss.
Patienten skall få namn och kontaktuppgifter till vårdkontakten innan utskrivningen från
strokeenheten.
Den fasta vårdkontaktens uppgift är, i enlighet med nya patientlagen, att samordna vårdens
insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer
inom hälso- och sjukvården, Socialtjänsten och andra berörda myndigheter som t ex
Försäkringskassan. Önskvärd är att vådkontaktpersonen har sexdagars strokekompetensutbildning enligt punkt 3 nedan.
2. Gemensam rehabplan som följer patienten
Beslutet att vi alla skall använda en gemensam strokerehabplan som följer patienten är
taget, mallen (som bifogas) har slutjusterats efter spridningsdagen 26 mars och har börjat
användas för nyutskrivna patienter från strokeenheten.
3. Personalutbildning
Den sedan tidigare årligt återkommande av SkaS anordnad sex dagar lång (spridd under ett
år) strokekompetens basutbildning för sjukhusmedarbetare erbjuds (utan kostnad) fr o m i
år till också kommun- och primärvårdspersonal. Årets första utbildningsdag var den 14 april,
antal anmälda var glädjande hög varför alla inte kunde beredas plats men 19 medarbetare
från primärvård och kommun kom med, tolv från SkaS.
Till hösten planeras en halv dag lång grundutbildning i stroke som kommer att hållas vid fyra
olika tillfällen vid olika orter i Skaraborg, målgrupp är all kommun- och primärvårdspersonal
involverad i strokevårdkedjan. Vi återkommer snart med datum och lokal.
Förslaget vi skickade till Nationella strokerådet om web-baserad utbildning togs väl emot och
är nu i planeringsfasen.
4. Patient/närståendeutbildning
Patienter från hela Skaraborg kan delta i ”strokeskola” i Skövde och Lidköping (planeras
framöver även i Mariestad), ordnas av Närhälsan rehab. Information/anmälan med hjälp av
vårdkontaktpersonen och infokanal enligt punkt 7 nedan.
För de kommuner som vill finns möjlighet till cirkelutbildning enligt Kompetenscentrums
modell (KPU) där regionens Kompetenscentrum står för utbildning och handledning av
cirkelledarna (en från verksamheten och en som själv har erfarenhet av stroke eller som
närstående). Utförligare information finns i
http://www.vgregion.se/upload/Kompetenscentrum%20f%C3%B6r%20pat%20och%20n%C3%A4rst%C3%A5.utb%20i%20VGR/Utbildningsmodell/Utbildningsmodell%2
0KPU%202014/KPU%20utbildningsmodell.pdf?epslanguage=sv
5. Logopeduppföljning
Vi har konstaterat att logopeduppföljningen är ojämlik, brister i hela vårdkedjan och styrs
inte av patientens behov utan av var hen befinner sig. Såväl Hälso- och sjukvårdskansliet som
Vårdsamverkans styrgrupp har fått en utförlig beskrivning av problemet och begäran om att
lösa det.
6. Kvalitetsuppföljning av strokevårdkedjan
Parametrar som kommer att följas årligen och kommunvis är, efter tre månader:
-Nöjdhet/missnöje med rehabilitering.
-Varit på återbesök läkare eller sjuksköterska.
-Fått sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda.
-Andel ADL-oberoende.
-Självskattat hälsotillstånd.
Efter tolv månader:
-Boende.
-ADL-oberoende.
-Självupplevt hälsotillstånd.
-Nedstämdhet.
-Sökt och erhållit bistånd av kommunen.
-Tillgodosedda behov av hemsjukvård.
-Tillgodosedda behov av rehabilitering.
-Uppföljning hos läkare.
-Återgång till förvärvsarbete.
Resultaten kommer att presenteras årligen vid ett gemensamt höstmöte för hela Skaraborg
dit både personal och chefer kommer att bjudas in.
7. Informationskanaler
Information om personal- och patientutbildningar, nya rutiner som tex
vårdkontaktpersonen, rehabplanen etc kommer att ske, för både kommun, primärvård och
SkaS, genom Jeanette Andersson ([email protected]), utvecklingsledare i
Skaraborgs Kommunalförbund.
/Eric Bertholds