Miljötillståndsansökan: Vindpark Knöstad,200 m

Miljötillståndsansökan
2015-03-03
Vindpark Knöstad
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
2015-03-03
Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro
Sökande
Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26 - 2867, Box 231,
431 23 Mölndal. Registreringsbevis bifogas med ansökan (se Bilaga A). Gothia Vind 13 AB
har genomfört projekteringen samt tillståndsprocessen för Vindpark Knöstad. All
kommunikation i ärendet önskas ske med Gothia Vind 13 AB genom kontaktperson Klas
Lomberg, telefonnummer 031- 78 76 912, e-post: [email protected]
Saken
Ansökan avser en nyetablering av vindkraft i ett område nordöst om Knöstad, i Säffle
kommun. Vindkraftetableringen kommer att bestå av upp till tolv (12) vindkraftverk med en
maximal höjd på 200 meter. Verksamhetskod enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är 40.90 (B-verksamhet).
Bilden på framsidan visar ett fotomontage för Vindpark Knöstad.
1(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Innehåll
INNEHÅLL ......................................................................................................................................................... 2
A. REGISTRERINGSBEVIS ................................................................................................................................... 2
B. ÖVERSIKTSKARTA ......................................................................................................................................... 2
C. TEKNISK BESKRIVNING ................................................................................................................................. 2
D. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ................................................................................................................ 2
1.
YRKANDE ................................................................................................................................................ 3
2.
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ................................................................................................................. 3
2.1 VERKSAMHETSUTÖVARE...................................................................................................................................... 3
2.2 JURIDISKT OMBUD ............................................................................................................................................. 3
3.
BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING ....................................................................................... 4
3.1 BESKRIVNING AV SÖKANDEN ................................................................................................................................ 4
3.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING................................................................................................................................. 4
3.3 LOKALISERING ................................................................................................................................................... 5
4.
RÅVAROR OCH KEMIKALIER .................................................................................................................... 8
5.
MILJÖKONSEKVENSER ............................................................................................................................. 8
6.
VÄGAR .................................................................................................................................................. 14
7.
STRANDSKYDD ...................................................................................................................................... 14
8.
KONTROLL AV VERKSAMHETEN ............................................................................................................ 15
9.
HÄNSYNSREGLERNA .............................................................................................................................. 16
10.
SAMRÅDSFÖRFARANDE ........................................................................................................................ 19
11.
AVVECKLING OCH ÅTERSTÄLLANDE ...................................................................................................... 19
12.
FÖRSLAG TILL VILLKOR .......................................................................................................................... 20
13.
GRUNDER FÖR VERKSTÄLLIGHETSFÖRORDNANDE ................................................................................ 21
14.
ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING ........................................................................................................ 22
15.
UNDERSKRIFT ........................................................................................................................................ 22
BILAGOR
A. Registreringsbevis
B. Översiktskarta
C. Samrådsredogörelse
D. Miljökonsekvensbeskrivning
E. Teknisk beskrivning
2(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
1. Yrkande
Gothia Vind 13 AB yrkar om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en
gruppstation med upp till tolv (12) vindkraftverk samt tillhörande transformatorstationer,
kabeldragning och vägar på fastigheterna, se Tabell 1.
Tabell 1: Tabellen visar de fastigheter som miljötillståndsansökan gäller för i Säffle kommun,
Värmlands län.
Fastighet
Antal vindkraftverk
Knöstad 1:37
4
Ström 1:16
7
Svanhult 1:1*
1
*Avtalet för Svanhult 1:1 är under förhandling vid skrivandet av denna ansökan
En utbyggnad av de befintliga markvägarna kommer att krävas samt en förstärkning av de
existerande. Elanslutning kommer att behandlas i separat tillstånd och samordnas med
Fortum och eventuellt Vattenfall.
Bolaget hemställer vidare att miljöprövningsdelegationen bestämmer igångsättningstiden till
tio (10) år från dagen för beslutet och meddelar verkställighetsförordnande enligt 22 kap 28 §
l st. miljöbalken.
2. Administrativa uppgifter
2.1 Verksamhetsutövare
Gothia Vind 13 AB
Org. nr: 55 69 26 - 2867
Faktureringsadress: Box 231, 431 23 Mölndal
Besöksadress: Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal
Tel: 031- 33 66 590
Kontaktperson:
Klas Lomberg
Tel: 031- 78 76 912
E-post: [email protected] alt. [email protected]
2.2 Juridiskt ombud
Advokat Bengt Bogren AB
Bengt Bogren
Org.nr: 55 64 94-1630
Adress: Skogsstigen 20, 443 32 Lerum
Tel: 0302-130 89
E-post: [email protected]
3(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
3. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
3.1 Beskrivning av sökanden
Gothia Vind är ett vindkraftbolag som ämnar projektera, bygga och förvalta
vindkraftanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Företaget har funnits sedan 2006 och har
idag tolv anställda och fortsätter att växa snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal men
verksamheten sträcker sig över hela Sverige. Företaget har en omfattande kompetens inom
vindkraftprojektering. Visionen är att bli en av de ledande vindkraftsaktörerna i Sverige inom
5-10 år.
3.2 Verksamhetsbeskrivning
Gothia Vinds affärsidé är att producera förnybar el med vindkraftsteknik. Bolagets
målsättning är att bidra med 10 % av den totala utbyggnaden av Sveriges vindkraft och
därmed bli ett av de ledande vindkraftföretagen i Sverige. Gothia Vinds målsättning är att
uppföra minst 5 vindkraftverk varje år och ofta betydligt fler än så. Vinden som energikälla
har många fördelar, den kostar inget att producera eller att använda och den tar aldrig slut.
Vindkraftverk genererar inga utsläpp och producerar helt ren energi. Flera genomförda
livscykelanalyser visar att vindkraftverk i gynnsamma vindlägen har ”betalat tillbaka” den
energi och de utsläpp som uppstår under verkets livstid efter mindre än ett års drift. I
Naturvårdsverkets publikation ”Vindkraft på land” refereras exempelvis till en studie över
vindkraftverk på Jyllands västkust där en balans mellan energiförbrukningen för
framställning, drift, transport, nedmontering, bortskaffande och den förväntade
genomsnittliga energiproduktionen beräknats som innebar energibalans efter 7,7 månader
drift. All produktion därefter under verkets resterande livstid innebär således ett nettotillskott
av koldioxidfri och föroreningsfri elektricitet. De flesta delarna i vindkraftverket kan återvinnas
när vindkraftverket tjänat ut och det kan monteras ner utan att lämna några betydande spår
på platsen. Vindkraft är den energiform som ökar snabbast i världen just nu.
Gothia Vind har för avsikt att uppföra en vindkraftpark med upp till tolv vindkraftverk i Säffle
kommun. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 200 meter. För att kunna välja
bästa tillgängliga teknik och göra det bästa valet för de lokala vindförhållandena kommer
beslut om exakt turbinmodell ske i ett senare skede.
Den exakta placeringen av vindkraftverken är idag inte beslutad, istället har Gothia Vind
utrett vilka ytor (se etableringsytor enligt Bilaga B) som lämpar sig bäst för vindkraftverken,
Gothia Vind söker därför tillstånd för att etablera upp till tolv vindkraftverk inom dessa ytor. En
huvudlayout presenteras med den mest lämpade positionen för varje vindkraftverk i
föreliggande handlingar vilken motsvarar den layout som är mest trolig i dagsläget. De
justeringar som kan komma att ske är inom ovan nämnda ytor. För att säkerställa att
gällande riktvärden och rekommendationer vad gäller ljud- och skuggeffekter inte ska
överskridas har beräkningar enligt praxis genomförts utifrån huvudlayouten. För Vindpark
Knöstad huvudlayout, se Bilaga B.
Vindkraftverken kräver mark för fundament, kranuppställningsplats, vägar, elledningar och
transformatorer. Det finns två huvudprinciper för fundamentering av vindkraftverk på land;
gravitationsfundament och bergsfundament. Vid gravitationsfundament grävs en mottyngd
ner i marken. Vid bergsfundament förankras fundamentet med bultar i berget. En geoteknisk
utredning kommer att genomföras för att bedöma vilken typ av fundament som är mest
lämpat för området. Montageplats och mellanlager för vindkraftverken kommer att uppta en
yta på cirka 3000 kvadratmeter per vindkraftverk.
Elanslutning av vindkraftsetableringen kommer att ske till Fortums nät i första hand, det finns
även ett eventuellt alternativ med anslutning till Vattenfalls nät, och kommer att skötas i en
4(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
separat tillståndsansökan. Gothia Vind kommer att verka för att elnätet inom parken sker
med markförlagd kabel längs med vägsträckningen. Den planerade väg- samt elsträckningen
finns redovisad i MKB:n för vindpark Knöstad.
Driften av vindkraftverken sker till stor del via fjärrstyrning. Driftsystemet varnar när verket
har problem och hjälper till att optimera driften för att undvika stopp. Tekniska beskrivningen
finns bifogad ansökan, se Bilaga C.
3.3 Lokalisering
Gothia Vind undersöker möjligheter för etablering av vindkraft på olika platser i Sverige
genom egen projektering såväl som efter förfrågningar från markägare.
Lämpliga platser väljs ut efter ett flertal kriterier som baseras på lönsamhetskrav,
tillståndsmöjligheter samt Gothia Vinds affärsidé. Punktlistan nedan anger de faktorer som är
styrande vid bedömningen av ett områdes lämplighet för vindkraft. Denna process utgörs av
två delmoment som benämns ”screening” och förstudie.
Styrande faktorer vid bedömning av ett områdes lämplighet
Tillgång på god vindenergi
Storleken på området ska innefatta minst fem vindkraftverk
Tillräckligt avstånd till närboende
Få motstående natur- och kulturmiljöintressen
Elnätanslutning, vägar och monteringsplatser ska kunna anläggas till rimliga
kostnader
Projektområdet innefattar ett skogsområde lokaliserat nordost om samhället Knöstad i Säffle
kommun och innefattar 3 fastigheter, Tabell 1. Etableringen innefattar upp till tolv
vindkraftverk med en maximal höjd om 200 meter.
Det är i dagsläget inte möjligt att ange vindkraftverkens exakta placering eller
totalhöjd. Dock visar de utredningar som genomförts och som presenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen att projektområdet generellt är väl lämpat för en etablering av
vindkraft. Vidare visar utredningarna inom vilka delområden inom projektområdet där
etablering av enskilda vindkraftverk är möjliga. Gothia Vind har valt att redovisa
vindkraftverkens preliminära koordinater för vilka en etablering kommer att vara aktuell,
koordinaterna kommer att justeras inom definierade etableringsytor beroende på markens
beskaffenhet, koordinater se Tabell 2, placeringar se Karta 1. Inventeringar har skett för att
säkerställa att koordinaterna kan justeras inom definierade etableringsytor, se Karta 2.
5(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Tabell 2: Preliminära koordinater för de 12 vindkraftverken i Knöstad.
RT90
Vindkraftverk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
Y
6574521
6574425
6574990
6575069
6575103
6574389
6574605
6575058
6575403
6574747
6575507
6575646
1334479
1333969
1334656
1334083
1333346
1333178
1332569
1332070
1331364
1331147
1334666
1334042
SWEREF99TM
Vindkraftverk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
6570797
6570695
6571268
6571340
6571365
6570650
6570858
6571305
6571641
6570983
6571785
6571916
Y
380435
379927
380606
380033
379296
379137
378525
378021
377311
377102
380610
379985
Karta 1:Kartan visar Vindpark Knöstad med de preliminära placeringarna.
6(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Karta 2: Kartan visar preliminär parklayout för Vindpark Knöstad med definierade
etableringsytor samt de motstående intressen som legat till grund för utformningen av dessa.
Det är inom dessa etableringsytor som vindkraftverken kommer att placeras.
Gothia Vind har den klara ambitionen att etableringen ska tillämpa bästa möjliga teknik, vilket
innebär att även modeller av vindkraftverk som inte är tillgängliga på marknaden idag kan
vara aktuella vid etableringstillfället. Teknikutvecklingen inom branschen pågår ständigt i
form av nya modeller med annan omgivningspåverkan i form av ljud och skuggor samt
annan vindoptimering. Alltså innebär att vid ansökan ange en specifik vindkraftmodell och
exakta placeringar med fasta koordinater att en framtida optimal lösning, med användandet
av bästa möjliga teknik, inte kan säkras vid etableringstillfället. Enligt Gothia Vind’s
uppfattning innefattar bästa möjliga teknik för föreliggande projekt att bästa utnyttjandet av
områdets vindresurser säkerställs samtidigt som inverkan på miljön är så liten som möjligt.
Planerad vindkraftanläggning ligger beläget i Säffle kommun, ca 14 kilometer norr om Säffle
samhälle, ca åtta kilometer väst om Segmon samt ca en och en halv kilometer nordost om
Knöstad. I övrigt finns enskild bebyggelse på ett avstånd av 1,1 kilometer och mer från
vindkraftparken vid platser som Ström, St Bråten, Intakan, Knöstad med flera.
Sjöar som finns i direkt anslutning till det aktuella projektområdet är Långtjärn, Abbortjärn,
Småtjärnen samt Bjurtjärnen. Sjöar som finns i närheten av projektområdet är Gäddtjärn,
Nässjön samt Knäsjön. Vindpark Knöstad planeras i ett relativt flackt område med
höjdskillnader mellan 130 - 155 meter över havet. Till närmaste kommungräns, Grums
kommun, är det knappt 600 meter.
7(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
4. Råvaror och kemikalier
Drivmedel i form av olja och bensin används till maskiner och motorfordon under
anläggningsfasen. Risk för läckage från dessa bedöms som mycket liten.
Vid etablering samt drift av vindkraftverk används mycket små mängder kemikalier. Vid drift
av vindkraftverk används främst smörj- och hydrauloljor. Glykol används också till kylsystem.
Vindkraftverkens maskinhus är tätslutande vilket medför att riskerna för läckage är mycket
små. Även regelbundet underhåll kommer att genomföras för att motverka slitage med
eventuella utsläpp som följd.
5. Miljökonsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) för vindpark Knöstad har visat att verksamheten inte
ger någon påtaglig skada.
En noggrann utredning av den miljöpåverkan som vindpark Knöstad kan ge redovisas i
MKBn som tagits fram för etableringen, se Bilaga D. I samband med MKBn har fördjupat
kunskapsunderlag tagits fram inom naturmiljö, kulturmiljö, fåglar, ljud, vägar, elanslutning,
landskapsbild och skuggor. Nedan följer en kort sammanfattning av miljökonsekvenserna för
vindpark Knöstad.
Tabell 3: Sammanställning av bedömda konsekvenser, tabellen är utdrag från MKB till
vindpark Knöstad. För detaljerad miljökonsekvensbeskrivning se MKB för vindpark Knöstad,
Bilaga D.
Miljöpåverkan
Beskrivning
Bedömning
Åtaganden /
Rekommendationer
Naturmiljö
Merparten av
projektområdet för den
planerade vindkraftetableringen består av
mark nyttjad för
skogsbruk,
hällmarkstallskog och
berg i dagen, det vill
säga där mänsklig
påverkan under lång tid
varit påtaglig.
Konsekvensbedömning
en för etableringen med
av seende på
naturvärden bedöms
som ringa så länge
skyddszonerna till
naturvärdena hålls och
ingen etablering sker
inom strandskyddat
område.
Efter genomförd
inventering har
etableringsytorna samt
vägar anpassats för att inte
passera inom de
naturvärdesklassificerade
områdena eller inom
skyddszonerna som tagits
fram för etableringen.
Den totala påverkan
bedöms vara
Anpassa vindkraftverkens
positioner efter
inventerarnas
rekommendationer har
Ett antal våtmarker,
sjöar samt vattendrag
inom området som
omfattas av
strandskydd,
100 meter, utökat
strandskydd finns ej
inom området.
Fåglar
Förstudie följt av
inventering har
genomförts för
projektområdet. Sex
begränsad till en lokal
påverkan och antas
8(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
arter som kan påverkas
av etableringen
identifierades.
Sångsvan, Smålom,
Fiskgjuse, Ljungpipare,
Grönbena och
Nattskärra.
inte påverka arterna på
regional eller nationell
nivå.
Ingen av de
vindkraftkänsliga
arterna är så talrik i
området att en vindpark
vid Knöstad ensam
riskerar att påverka
bestånden påtagligt på
regional eller nationell
nivå.
Bedömningen blir att
anpassningen av
etableringsytorna är
tillräcklig eller mer än
tillräcklig för att orre,
tjäder, fiskgjuse,
smålom och nattskärra
inte skall påverkas
påtagligt. Men för att
undvika störning under
känsliga perioder bör
hänsynen kompletteras
med vissa
begränsningar av tider
och avstånd för när
anläggningsarbeten
kan utföras under
byggfasen.
Fladdermöss
För fladdermössidentifiering i området
har förstudie, manuell
inventering samt
automatisk
punkttaxering
genomförts.
Tre av de påträffade
arterna är så kallade
högriskarter De tre
högriskarterna är
nordfladdermus,
gråskimlig fladdermus
och större
brunfladdermus.
Projektområdet vid
Knöstad har inga kända
habitat som är unika för
fladdermöss i ett
landskapsperspektiv
Trots att etableringen
kommer att medföra
vissa förluster av
skogshabitat, bedöms
förlusten av habitat ha
liten betydelse för
fladdermusfaunan. Den
föreslagna placeringen
av vindkraftverk
bedöms ligga på ett
tillräckligt avstånd
(cirka 800 m) från
Ström där en hög
aktivitet av flera
riskarter har noterats.
gjorts.
Speciell hänsyn har tagits
till de arter som
identifierats som känsliga.
Flera väl meriterade
inventerare har
konsulterats för att
genomföra bedömningen
av påverkan och för att
identifiera skyddsåtgärder
samt områden som bör
uteslutas för etablering av
vindkraft.
Inget kontrollprograms
bedöms som nödvändigt
inte heller nedstängning av
vindkraftverken för till
exempel Nattskärra
bedöms vara nödvändig.
Anpassning av
vindkraftverkens positioner
med hänsyn till
fladdermöss har
genomförts.
Risken för påverkan på
9(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
populationsnivå får
betraktas som liten
även om kollisioner
med vindkraftverken
skulle förekomma.
Kulturmiljö
En kulturminnesinventering har
genomförts för
etableringsområdet.
Informationen om
områdets
kulturlämningar
samlades in i två steg;
dels genom en
genomgång av olika
arkiv och dels genom
en fältinventering.
Hela projektområdet
har inventerats. De
lämningar som
påträffades i samband
med fältinventeringen
har positionerats med
GPS och en
beskrivning har
upprättats enligt
Riksantikvarieämbetets principer och
registrerats i FMIS.
Lämningarna har även
bedömts efter
vetenskapligt- och
pedagogiskt värde.
Effekter på kulturmiljön
handlar förutom fysisk
påverkan även om viss
visuell påverkan. I den
planerade
anläggningens närhet
finns ett fåtal
fornminnen och
fornminnesområden.
Dessa bedöms inte
påverkas så länge
skyddszonerna kring
dem hålls. Däremot
kommer etableringen
att ge viss visuell
påverkan på
kulturmiljön i vissa
områden kring
Vindpark Knöstad.
Sammantaget, i ett
större perspektiv
bedöms vindkraftanläggningens
påverkan på
kulturmiljön som ringa.
Skogsstyrelsens
rekommendation är att
samtliga berörda lämningar
tydligt markeras innan
exploateringstillfället och
att så stor hänsyn som
möjligt tas till berörda
lämningar vid själva
exploateringstillfället för att
i möjligaste mån minimera
skador.
Rekommendationerna har
följts vid planeringen av
etableringsytorna samt
vägarna och kommer att
följas vid en eventuell
exploatering av området.
Även de skyddsavstånd
som Skogsstyrelsen
rekommenderat på 25
meter för flera av
lämningarna i området har
följts.
Upprätta kontrollplan vid
byggnation om
kulturvärden påträffas
stoppa arbetet och
kontakta
tillsynsmyndigheten.
Rekreation och
friluftsliv
Området används idag
främst för jakt och bär-,
svampplockning. Väster
om projektområdet
cirka 10 kilometer finns
ett större område
utpekat som
riksintresse för rörligt
friluftsliv.
Etableringen bedöms
inte påverka friluftslivet
i området negativt.
Under den period som
området nyttjas för älgjakt
bör all service och
underhåll av
vindkraftverken undvikas.
Landskapsbild
En vindkraftanläggning
innebär en visuell
påverkan på ett
landskap. Den fysiska
etableringen med
fundament, vägar och
anslutande ledningar är
högst märkbara, direkta
inslag i landskapet. Mer
Sammanfattningsvis så
bedöms påverkan på
landskapsbilden i det
vidare traktperspektivet
bli liten dock blir
påverkan större lokalt
nära projektområdet.
I så stor utsträckning som
möjligt bör synkronisering
av hinderljusen ske för att
hinderljusen ska uppfattas
som mer enhetliga.
Bedömning är att
Utvecklingen för
behovsstyrd
hinderbelysning pågår,
10(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
indirekt innebär en
etablering att
landskapsbilden
förändras och därmed
upplevelsen av det.
I det tematiska tillägget
till den ÖP avseende
vindkraft har de
utpekade områdena
som är lämpliga för
vindkraft planerats så
att visuell påverkan ska
undvikas på till exempel
kulturella värden i
Säffle.
möjligheterna för att
implementera
behovsbaserad
hinderbelysning för
aktuell vindkraftpark är
mycket liten med
dagens förhållanden.
förslagsvis bör
utvecklingen följas för att
när byggnation av
etableringen närmar sig
genomföra en ny
bedömning.
Liten påverkan, alla
riktlinjer följs med god
marginal. Ingen
påverkan bedöms
uppstå för
lågfrekventljud
eftersom alla riktvärden
följs.
Verifiera beräkningarna när
exakt modell av
vindkraftverk valts.
För Vindpark Knöstad
har ett flertal
fotomontage
konstruerats för att i så
stor utsträckning som
möjligt ge en bild av hur
den planerade
etableringen kan
komma att se ut. Även
en synbarhetsstudie
har genomförts som
visar var i området
verken kommer att
synas samt hur många
av dem som kommer
att synas.
Sökanden har
dessutom utrett de
tekniska, ekonomiska
och formella
möjligheterna för
radarstyrd
hinderbelysning inom
Vindpark Knöstad.
Ljud
Ljudberäkningar för
området har
genomförts och alla
bostäder understiger 40
dB(A). Högsta
beräknade värdet vid
bostad, 37,6 dB(A),
uppnås vid
fastigheterna Säffle
Knöstad 2:1 och KilaBoda 1:24
11(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Skuggor och
reflexer
Markanvändning
När det gäller
skuggutbredning i
området förväntas
riktvärdet på max 8
timmar per år och 30
minuter per dag hållas
vid alla fastigheter.
Högsta förväntade
värde på cirka 5,3
timmar per år uppnås
vid fastigheten Ström
1:17.
Liten påverkan,
riktvärden kommer att
hållas.
Markanvändningen
idag består främst av
skogsbruk och jakt.
Vindkraften kommer att
bidra till ännu ett sätt att
utnyttja marken.
Etablering av vindkraft i
området kommer att
innebära att
skogsarealen minskar
något eftersom
vindkraftverken
behöver nya vägar
samt
uppställningsplatser.
Den yta per
vindkraftverk som
kommer att tas i
anspråk är dock liten
cirka 0,07 ha/verk. Det
tillkommer även yta för
vägar och
uppställningsplatser.
Verifiera beräkningarna när
exakt modell av
vindkraftverk valts.
Skuggor från orörliga
objekt, till exempel
vindkrafttorn, bedöms
inte orsaka några
störningar.
Dagens vindkraftverk
målas med
antireflexfärg för att så
långt som möjligt
minimera risken för
reflexer.
Dock kan de nya
vägarna nyttjas vid
skogsbruk för
transporter vilket
medför förenklat uttag
av skogsprodukterna i
området.
Planera etableringens ytor
noggrant i samverkan med
jordägaren. Avverka i så
liten utsträckning som
möjligt. Undvik att beträda
fastigheten under perioden
för älgjakt. En
begränsande effekt vid
etablering av vindkraft är
att sprängning eller resning
av höga byggnader i direkt
anslutning av verken inte
får förekomma.
Tillgängligheten i
området ökar samtidigt
som det ofrånkomligt
ökar fragmenteringen
av landskapet.
Bedömningen är att
etableringen ger måttlig
påverkan lokalt inom
området men inte ger
någon påverkan
regionalt eller nationellt.
Risk och säkerhet
Risk för nedisning är
den mest påtagliga
säkerhetsfrågan vid
vindkraftetablering.
Området är inte ett
riskområde för
nedisning. Risken för
brand förhindras främst
Risk för nedisning
bedöms som mycket
liten. Risken för brand
är liten.
Installera
övervakningsprogram i
verken och justera
parametrar för driftstopp
vid eventuell ispåverkan.
För minimering av risker
sker regelbunden service
av verken.
12(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
genom styrsystem och
övervakning. Åskledare
installeras i verken.
Luftkvalité
Ingen åtgärd nödvändig
Årsproduktionen
förväntas bli cirka 114
GWh och förväntas
bidra till minskade
utsläpp av bland annat
koldioxid, svaveldioxid
och kvävedioxid.
Positiv påverkan under
drifttiden.
Byggskedet
Vindkraftverken
transporteras in i
området med stora
lastbilar. Antalet
transporter kommer att
vara stort under
byggnation av vägar
och vindkraftverk.
Tillfällig lokal påverkan
under byggnationen.
Reglera transporter till
området under byggtiden
samt byggnationen så att
ljudkraven följs. Upprätta
kontroll- och avfallsplan
före byggnation.
Drift
Vindkraft är en
energiform som inte
förbrukar jordens
resurser under den
aktiva drifttiden, vid
drift sker inga utsläpp
till omgivande miljö.
Positiv påverkan för
luftkvalitén, se ovan.
Planera för avfallshantering
och kemikaliehantering
före driftstart. Förbrukade
kemikalier tas med från
verken för vidare hantering
enligt gällande
bestämmelser.
Lokalt kommer viss
påverkan att ske under
byggnation och
nedmontering, detta
bedöms dock vägas
upp av de stora
miljövinsterna som blir
under vindkraftverkens
totala livslängd.
Avfall uppkommer i
driftfasen enbart vid
service och underhåll.
Övervakning av
styrsystemet för att
detektera eventuella fel i
god tid.
Vindkraftverken
utrustas med
styrsystem för att
säkerställa en stabil
och säker drift.
Nedmontering,
driftupphörande
Vindkraftverkens
livslängd är cirka 25 år.
Transporter kommer att
ske vid nedmontering
vilket genererar ökade
utsläpp samt buller.
Tillfällig lokal påverkan.
Reglera transporter till
området under
nedmonteringstiden så att
ljudkraven från
Naturvårdsverket följs. Vid
nedmontering återvinns så
mycket material som
möjligt. Återställande av
mark hanteras enligt
tillsynsmyndighetens krav
och i samtycke med
markägarna.
13(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
6. Vägar
Inom aktuellt projektområde finns idag skogsbilvägar av varierande kvalitet och dessa
kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt, se Karta 3. Dock kommer det även
att bli aktuellt med anläggande av nya vägar samt breddning och förstärkning av befintliga
vägar. Beroende på befintlig vägs beskaffenhet kommer förstärkningsåtgärder att behövas i
form av förstärkning och breddning.
Anläggandet av ny väg kommer att ske enligt beskrivning i teknisk beskrivning, se Bilaga C.
Smala vägkorridorer kommer att eftersträvas för att generellt minska ingreppen i natur- och
kulturmiljön. Vägarna kommer dock att ha de mått som krävs för att funktionen ska vara
ändamålsenlig bland annat med hänsyn till de transporter som kommer att ledas på vägarna.
Eldragning kommer att ske i anslutning till vägsträckningen, se teknisk beskrivning.
Karta 3: Kartan visar framtagna etableringsytor, planerad vägsträckning samt preliminär
parklayout.
7. Strandskydd
Samtliga av de vattendrag som är belägna inom, samt i närhet av, projektområdet omfattas
av ett generellt strandskydd om 100 meter, se Karta 4. Strandskydd består av en zon kring
strandkanten där det är förbjudet att bland annat uppföra byggnader, försämra
tillgängligheten för allmänheten eller försämra livsvillkoren för växter och djur.
14(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Karta 4: Karta över strandskydd kring områdets vattendrag samt preliminär park- och
väglayout.
Inga vindkraftverk eller ny vägdragning inom strandskyddat område kommer att bli aktuell.
8. Kontroll av verksamheten
Risk för olyckor föreligger främst vid byggnation/nedmontering samt under reparation och
service av vindkraftanläggningarna. Under byggnationen av vindkraftverken och dess
infrastruktur kommer säkerhetsåtgärder att vidtas för att motverka olyckor och oförutsedda
händelser. Den personal som arbetar med etableringen kommer att informeras om de
säkerhetsföreskrifter som gäller. Det kommer även att implementeras ett
rapporteringssystem för det fall att det sker någon oförutsedd händelse.
För att förebygga olyckor och haverier kommer regelbunden service att genomföras för
vindkraftverken enligt leverantörens anvisningar. Vindkraftverken kommer även att utrustas
med hinderbelysning, brandsläckningssystem och åskledare. Identifiering av riskerna och
åtgärder beskrivs i MKBn. Det är mycket ovanligt med olyckor i samband med drift av
vindkraftverk.
Buller från etableringen kommer inte att överskrida 40 dB(A) vid bostäderna i området. I det
fall tillsynsmyndigheten eller boende i området misstänker att värdet överskrids kan
kontrollmätning genomföras.
Skuggor från etableringen beräknas inte att överskrida det rekommenderade gränsvärdet på
8 timmar per år. Skulle det visa sig att det rekommenderade gränsvärdet överskrids finns det
möjlighet att utrusta vindkraftverken med skuggdetektorer som stoppar verken när risk finns
för att det rekommenderade värdet överskrids.
15(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Regelbunden service av vindkraftverken kommer att ske enligt tillverkarens
rekommendationer. Fjärrövervakning av vindkraftverken kommer att ske för att kunna
övervaka produktionen och larma om fel uppstår.
9. Hänsynsreglerna
Nedan redovisas av hur de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken uppfylls.
Bevisbörderegeln
2 kap 1 § Miljöbalken (1998:808):
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor
prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som
följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan
antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
I bolagets miljötillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beskrivs hur
verksamheten ska bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till
hänsynsreglerna.
Kunskapskravet
2 kap 2 § Miljöbalken (1998:808):
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Bolaget har utarbetat en miljökonsekvensbeskrivning för den planerade etableringen. I
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har natur-, kultur-, fågel- och
fladdermusutredningar samt samråd genomförts. Bolaget har således erhållit goda
kunskaper om förhållanden i det aktuella området. Vidare inhämtar Bolaget kontinuerligt nya
kunskaper inom ämnet, då utveckling ständigt sker.
Försiktighetsprincipen
2 kap 3 § Miljöbalken (1998:808):
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Den rättspraxis som finns (för till exempel buller och skuggor) kommer att följas.
Teknikutvecklingen för vindkraftsbranschen går snabbt framåt och Gothia Vind avser att
använda bästa möjliga tillgängliga teknik, med hänsyn tagen till kvalité, miljö och ekonomi.
Produktvalsprincipen
2 kap 4 § Miljöbalken (1998:808):
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter
eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor
som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
16(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
I ett vindkraftvek används olika sorters oljor. Fördelat per år blir mängderna olja cirka 70 liter
växellådsolja och cirka 60 liter hydraulikolja. Vindkraftverk utan växellåda innehåller en
mindre mängd oljor. Risken för läckage bedöms som mycket liten eftersom vindkraftverkets
konstruktion är sådan att oljespill tas om hand inne i maskinhuset eller i tornet, och inte kan
nå omgivningen. Botten i maskinhuset är en gjuten, tät konstruktion. Om läckage inträffar,
fungerar botten som ett kar för uppsamling, och det räcker för uppsamling av all olja vid
växellådshaveri. Även om maskinhusets botten läcker är tornets nedre sektion tät. De oljor
och smörjmedel med mera som används kommer om möjligt att vara biologiskt nedbrytbara.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen
2 kap 5 § Miljöbalken (1998:808):
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara
energikällor användas.
Vindkraftverk genererar inga utsläpp och producerar helt ren energi samtidigt som
energikällan är gratis, vinden kostar inget att producera eller att använda och kräver inga
tillsatser av annan energi under driften. En stor del av vår energi produceras idag från fossila
ändliga bränslen. Vinden är en förnyelsebar energikälla och vindkraft är därför ett mycket bra
komplement till vår energiförsörjning och ett steg mot en hållbar framtid. De flesta delarna i
vindkraftverket går att återvinnas när det blivit uttjänt och kan monteras ner utan att lämna
några bestående spår på platsen.
Flera genomförda livscykelanalyser visar också att vindkraftverk i gynnsamma vindlägen har
”betalat tillbaka” den energi och de utsläpp som uppstår under verkets livstid efter mindre än
ett års drift. Exempelvis refererar Naturvårdsverket i sin publikation ”Vindkraft på land” till en
studie över vindkraftverk på Jyllands västkust som beräknat att energibalansen mellan
energiförbrukningen för framställning, drift, transport, nedmontering, bortskaffande och den
förväntade genomsnittliga energiproduktionen inträffade efter 7,7 månaders drift.
Lokaliseringsprincipen
2 kap 6 § Miljöbalken (1998:808):
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det väljas
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap.
9 a § och 12 kap. 6 § skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som
gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden.
Den främsta faktorn för valet av plats för en vindkraftetablering är vindförhållandena. Detta
hänger samman med att investeringar i vindkraft är underkastade samma ekonomiska villkor
och lönsamhetskrav som andra ekonomiska verksamheter. Vindkraftverken måste uppnå en
viss produktion i förhållande till anläggnings-, drift- och underhållskostnader.
Vidare finns det krav från myndigheterna som måste uppfyllas för att verksamheten ska få
miljötillstånd, till exempel vad gäller avstånd till bebyggelse, ljud- och skuggutbredning,
påverkan på känsliga natur- och kulturvärden med mera. De preliminära koordinaterna som
Gothia Vind redovisar i denna ansökan uppfyller alla dessa kriterier.
Lokaliseringen är vald efter en metodik framtagen av Gothia Vind för bästa möjliga
energiproduktion med minsta möjliga påverkan av området, se MKB.
17(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
Rimlighetsprincipen
2 kap 7 § Miljöbalken (1998:808):
Kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att
uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta
förhållande beaktas vid avvägningen.
Bolaget kommer mot bakgrund av 2 kap 7 § Miljöbalken uppfylla de krav som ställs på
verksamheten enligt hänsynsreglerna. Vid valet av skyddsåtgärder samt försiktighetsmått
vägs nyttan av åtgärderna jämfört med kostnaderna för åtgärderna.
Efterbehandlingsregeln
2 kap 8 § Miljöbalken (1998:808):
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada
eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs
i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.
Bolaget kommer att vidta åtgärder inom ekonomiskt rimliga gränser. De flesta delarna i
vindkraftverket går att återvinnas när det blivit uttjänt och kan monteras ner utan att lämna
några betydande spår på platsen. Vindkraftverken kommer, efter avslutad drift, att monteras
ner. Fundamentsdelar ovan mark avlägsnas och ett jordtäcke påförs så att skog åter kan
växa på platsen.
Slutavvägning
2 kap 9 § Miljöbalken (1998:808):
Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig
betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller
åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras
avsevärt.
Området bedöms som lämpligt för vindkraft och en Miljökonsekvensbeskrivning har tagits
fram för att utreda miljöpåverkan från etableringen.
2 kap 10 § Miljöbalken (1998:808):
Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan
regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket.
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna
hälsotillståndet.
Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen.
Vindkraften bidrar med förnyelsebar energi och producerar inga utsläpp. Vindkraften bidrar
till att nå energimålen.
18(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
10. Samrådsförfarande
Samråd enligt Miljöbalken 6:4 § har genomförts med myndigheter, företag, organisationer
och allmänhet. Möjlighet till inlämnande av yttranden och synpunkter har funnits. Samråden
har bidragit till vindkraftsetableringens utformning och visat på vilka områden som krävt mer
detaljerade utredningar. Samråden har genomförts under perioden juni 2013 till januari 2015.
En utförlig samrådsredogörelse bifogas i MKBn.
11. Avveckling och återställande
En säkerhet för nedmontering av vindkraftverken efter att dess livslängd är slut ska ställas
mot tillståndsmyndigheten.
De återställningskrav som Gothia Vind anser bör följas och anser som lämpliga är att
fundamentens övre del (ner till 30 cm under marknivå) avlägsnas och sedan täcks av jord
eller annat lämpligt material anpassat till markens beskaffenhet.
Interna vägnätet bör lämnas kvar i farbart skick efter nedmontering av vindkraftverken, det
bör vara önskvärt från markägarnas sida att behålla vägarna inom området. För att vägarna
ska kunna lämnas kvar bör även det interna elnätet lämnas intakt.
Däremot bör transformatorer samt ställverk tas bort och återvinnas. Torn, turbiner och
rotorblad demonteras och fraktas iväg för återvinning.
Bolaget föreslår att säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som
verksamheten kan föranleda ska ställas med 270 000 kr för varje vindkraftverk. Säkerhet ska
ställas för vart och ett av vindkraftverken för sig, men säkerheten ska kunna tas i anspråk för
återställning av parken i dess helhet utan beloppsbegränsning till varje verk.
19(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
12. Förslag till villkor
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Gothia
Vind AB har angivit i ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen och i övrigt åtagit
sig.
2. Bolaget ska senast en (1) månad innan byggnads- och anläggningsarbeten
påbörjas, lämna in en skriftlig arbets- och tidplan till tillsynsmyndigheten. Av
planen ska de olika byggnads- och anläggningsmomenten ingå.
3. Vindkraftverken skall utplaceras inom de områden, så kallade etableringsytor,
som presenteras i ansökan, se punkt 3.3 i ansökan. Vid avvikelser skall placering
ske i samråd med tillståndsmyndigheten.
4. Varje vindkraftverk ska inte överstiga en totalhöjd på 200 meter.
5. Vindkraftverken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens
föreskrifter. Bolaget ska vid sina kontakter med Transportstyrelsen verka för en
utformning av hindermarkeringen så att störningen på omgivningen begränsas så
långt som är rimligt. Reducering av ljusstyrka ska utföras i den utsträckning det är
möjligt och i enlighet med den vid beslutet om hindermarkering gällande
författningen. Blinkande ljus ska synkroniseras med andra vindkraftverk med
blinkande ljus inom parken.
6. Buller från verksamheten, efter det att vindkraftverken tagits i drift, ska begränsas
så att det inte ger upphov till en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadseller fritidshus än 40 dB (A). Värdet 40 dB(A) ska återigen kontrolleras och
inlämnas till tillsynsmyndighet genom nya beräkningar, när plan för exakta
placeringar av vindkraftverk och typ av vindkraftverk liksom eventuella åtaganden
om bullerreducerande åtgärder är framtaget för aktuell vindkraftsmodell.
7. Under bygg och återställandetiden ska buller från verksamheten begränsas enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap
19 § miljöbalken], NFS 2004:1.
8. Skuggor från verksamheten, efter det att vindkraftverken tagits i drift, ska
begränsas så det inte ger upphov till skuggbilder överstigande 30 timmars
teoretisk skuggtid per år eller 8 timmar faktiskt skuggtid vid bostadshus eller
fritidsbebyggelse. En teoretisk beräkning av skuggtiden skall beräknas och
inlämnas till tillsynsmyndighet när plan för exakta placeringar av vindkraftverk och
typ av vindkraftverk liksom system för skuggminimering är framtaget.
9. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant
sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark
eller vatten.
10. Innan vindkraftsanläggningen tas i drift ska varningsskyltar sättas upp med
information om risk för iskast och andra nedfallande föremål. Utformningen och
placeringen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
11. Plan för återställande av området ska redovisas i god tid före permanent
nedmontering av verken sker.
12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten. Programmet ska lämnas
till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
Kontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning över hur villkoren och annat
som åtagits i ärendet beaktas.
20(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
13. Säkerhet för återställandet bör uppgå till 270 000 sek per vindkraftverk och
betalas in till ett spärrat bankkonto med krav på tillstånd från
tillståndsmyndigheten för att göra uttag från kontot. Betalningen ska delas upp
över vindkraftverkens livstid (25 år) och inbetalas en gång per år. Det vill säga ett
årligt belopp på 10 800 sek per vindkraftverk per år ska betalas in till ovan
nämnda bankkonto.
13. Grunder för verkställighetsförordnande
Med hänsyn till bolagets behov av att utan tidsspill kunna utföra den här tillståndssökta
verksamheten anhålles om verkställighetstillstånd. Det är av stor vikt att verksamheten kan
påbörjas för att undvika förseningar och för att kunna anpassa anläggningsarbetet till
lämpliga tider.
Av kommentaren till den i rättegångsbalken intagna allmänna regeln om
verkställighetsförordnande framgår att domstolen ska väga intresset för den som framställer
yrkandet att kunna ta sitt tillstånd snabbt i anspråk mot den skada och olägenhet som p.g.a.
verkställigheten kan drabba motpart. Med beaktande av den begränsade olägenhet som
följer vid ett bifall till yrkandet om verkställighet, är det uppenbart att
verkställighetsförordnande ska meddelas. Motpart har för övrigt möjlighet att vid ett
överklagande ansöka om inhibition av ett verkställighetsförordnande.
21(22)
VINDPARK KNÖSTAD – MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN
14. Icke-teknisk sammanfattning
Gothia Vind 13 AB ansöker om tillstånd att uppföra upp till tolv (12) vindkraftverk med
maximal höjd på 200 meter nordväst om Knöstad i Säffle kommun. Området är väl lämpat för
vindkraft.
Vindkraftsetableringen kommer att ge upphov till buller och skuggor. Riktlinjerna för buller
och skuggor kan följas efter vidtagna åtgärder.
Anläggningen är förenlig med hänsynsreglerna och bedömningen av
miljökonsekvensbeskrivningen har visat att verksamheten inte ger någon påtaglig skada. För
mer utförlig Icke teknisk sammanfattning se MKB för Vindpark Knöstad.
15. Underskrift
Mölndal 2015-03-03
…………………………..
Gunnar Eriksson, VD
Gothia Vind 13 AB
22(22)