Handlingar - Socialdemokraterna

DISTRIKTSKONGRESSEN
28 mars 2015
Kongresshandlingar
- Dagordning
- Valberedningens förslag
- Styrelsens förslag
- Motioner och utlåtanden
- Ombudsförteckning
1
DAGORDNING
1.
Kongressen öppnas
2.
Fastställande av ombudsförteckning
3.
Fastställande av dagordning
4.
Val av presidium
a) Två ordförande
b) Två sekreterare
c) En justerare
d) Tre rösträknare
e) Redaktionsutskott
5.
Beslut om kongressens offentlighet
6.
Tage Erlanders Hedersmedalj
7.
Verksamhetsberättelsen
8.
Landstingsfullmäktige gruppens berättelse
9.
Revisorernas berättelse
10.
Beslut om ansvarsfrihet
11.
Styrelsens förslag
a) Budget 2015
b) Medlemsavgift 2016
12.
Behandling av motioner
13.
Val av distriktsstyrelse
a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot
b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot
c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter
d) Åtta ordinarie styrelseledamöter
e) Fem ersättare i styrelsen
14.
Val av revisorer
a) Tre ordinarie
15.
Val av valberedning för 2016 års distriktskongress
a) Tolv ledamöter
b) Tolv ersättare
17.
Tid och plats för distriktskongressen 2016
18.
Kongressen avslutas
2
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
P. 4 Val av presidium
Valberedningen föreslår kongressen att utse följande funktionärer:
a) Två ordförande
Peter Högberg, Vimmerby
Helen Nilsson, Vimmerby
b) Två sekreterare
Malin Anell, Kalmar
Mona Jeansson, Kalmar
c) En justerare
Eva Berglund, Vimmerby
d) Tre rösträknare
Stig-Ove Andersson, Emmaboda
Gunilla Johansson, Borgholm
Carl-Axel Blom, Högsby
e) Redaktionsutskott
Partidistriktets verkställande utskott.
P. 13 Val av distriktsstyrelse
a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot
Lena Segerberg, Västervik
OMVAL
b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot
Anders Henriksson, Kalmar OMVAL
c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter
Johan Persson, Kalmar
OMVAL
Peter Wretlund, Oskarshamn
OMVAL
Helen Nilsson, Vimmerby
OMVAL
Övrigt nominerade
Luigi Ixcot, Emmaboda
Jonas Erlandsson, Högsby
Carina Adolfsson Elgestam, Färjestaden
3
d) Åtta ordinarie styrelseledamöter
Gunnar Jansson, Västervik
Robert Rapakko, Mönsterås
Luigi Ixcot, Emmaboda
Lena Hallengren, Kalmar
Jonas Erlandsson, Högsby
Gunilla Johansson, Borgholm
Martina Aronsson, Nybro
Carina Adolfsson Elgestam, Färjestaden
OMVAL
OMVAL
OMVAL
OMVAL
OMVAL
NYVAL
NYVAL
NYVAL
Övrigt nominerade
Britt Sorpola, Hultsfred
Dzenita Abaza, Kalmar
Ilko Corkovic, Borgholm
Anders Liffner, Nybro
Susanne Johansson, Torsås
e) Fem ersättare i styrelsen
Dzenita Abaza, Kalmar
Britt Wireland Sorpola, Hultsfred
Susanne Johansson, Torsås
Ilko Corkovic, Borgholm
Peter Högberg, Vimmerby
OMVAL
OMVAL
NYVAL
NYVAL
NYVAL
Övrigt nominerade
Bo Eddie Rossbol, Emmaboda
Martina Aronsson, Nybro
P. 14 Val av revisorer
a) Tre ordinarie
Herman Halvarsson, Köpingsvik
Bert Pålsson, Kalmar
Doris Johansson, Kalmar
OMVAL
OMVAL
OMVAL
STYRELSENS FÖRSLAG
P. 11 Styrelsens förslag
a) Budget 2015 (bilaga nästa sida)
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
2. 020. 800 kr överförs från valfonden till årets resultat
b) Medlemsavgift 2016
Att
partidistriktets medlemsavgift för 2016 förblir oförändrad (22 kr)
4
5
P. 15 Val av valberedning för 2016 års distriktskongress
a) Tolv ledamöter
b) Tolv ersättare
(Nuvarande valberedning finns redovisad i Verksamhetsberättelsen 2014)
Förslag till valberedning:
Ordinarie:
Andersson, Martina, Nybro
Björklund, Kenneth, Vimmerby
Blad, Bo Färjestaden
Blom, Carl-Axel, Högsby
Enberg, Monica, Borgholm
Holmberg, Roger, Kalmar
Klase, Ewa, Mönsterås
Mårtensson, Ann-Britt, Torsås
Nilsson, Ulf, Oskarshamn
Sigvardsson, Per, Emmaboda
Wästerlund, Lizette, Hultsfred
Örnfjäder, Krister, Västervik
Övrigt nominerade:
Akinder, Gunnel, Kalmar
Berglund, Eva, Vimmerby
Gröhn, Jussi, Kalmar
Ersättare:
Akinder, Gunnel, Kalmar
Berglund, Eva, Vimmerby
Bondesson, Sören, Torsås
Fagerström, Ann-Marie, Emmaboda
Gerhardsson, Leif, Löttorp
Hagberg, Yvonne, Oskarshamn
Kärki, Veikko, Västervik
Loberg, Ing-Britt, Högsby
Margareta Lööf-Johanson, Mörbylånga
Solstad, Renée, Mönsterås
Svanström, Mikael, Nybro
Svedberg, Eva, Hultsfred
Övrigt nominerade:
Björklund, Kennet, Vimmerby
Gröhn, Jussi, Kalmar
Holmberg, Roger, Kalmar
6
P. 12 MOTIONER
Motion 1 – Främja och premiera ungt företagande i landet
Föredragande: Jonas Erlandsson
Sverige har idag många ungdomar runt om i landet som sitter på innovativa lösningar och idéer
som de vill förverkliga. Det kan handla om allt ifrån att producera en produkt eller tjänster som
gör saker lättare för andra företag eller privatpersoner i samhället. De är oerhört drivna och
fantasifulla och framförallt har de stora visioner för den kommande framtiden.
Att jobba med det man älskar eller brinner för är något utav det bästa en människa kan göra. Att
kunna styra över sin egen tid och dessutom kunna försörja sig på det man gör och bygga för
framtiden. Detta medför även en personlig utveckling. Utveckling innebär nya lösningar, nya
idéer och framförallt ny kunskap. Att ta tillvara dessa unga människors talanger och kreativitet
borde vara en självklarhet i ett land som Sverige, som vill konkurrera på den globala
arbetsmarknaden och som vill ligga i framkant vad gäller vidareutveckling. Det finns många
ungdomar som vill bli egenföretagare men de ser inte möjligheterna eller har helt enkelt inte
möjligheten till att bli egenföretagare. Samhällets oförmåga att inte ta tillvara på dessa ungdomars
ambitioner är en stor förlust, inte bara för individen utan även för arbetet med ett hållbart
samhälle.
Vi behöver fler entreprenörer och företagare i vårt land. En av de viktigaste faktorerna för detta
är givetvis att ge bättre förutsättningar att starta och driva företag men det krävs också att det
finns positiva attityder kring företagande och utveckling runt om i våra regioner. Det finns idag
inga formella hinder för ungdomar att starta sitt egna företag. Det finns dock okunskap inom
företagande samt brist på rådgivning, stöd och mentorsstöd. Det finns dock de ungdomar som
klarat sig utan dessa hjälpmedel och blivit framgångsrika företagare men de kan bli betydligt fler.
Vi behöver finnas där och stötta våra ungdomars innovativa lösningar, vi ska premiera ungt
företagande och vi ska framförallt satsa på ungt företagande även i praktiken inte bara på pappret.
UF-företagande är ett framgångsrikt projekt där elever får möjligheten att under gymnasietiden
testa på att starta ett företag och sälja produkter eller tjänster på lektionstid. Men detta är inget
som man erbjuder alla elever på gymnasieskolorna idag, utan ibland kanske endast ett
gymnasieprogram får denna möjlighet och andra elever får driva projektet på sin fritid.
Det är många aktörer i samhället som tillsammans måste ta ett gemensamt ansvar för att
framtidens arbetsmarknad ska vidareutvecklas. Skolan, de ideella organisationerna, kommunerna,
företagarna, arbetsgivarorganisationerna och regionerna har alla en gemensam roll.
7
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
-
att möjligheten till att starta UF-företag ska erbjudas alla elever på gymnasieskolorna runt
om i landet där det dessutom finns lektionstid för det.
-
att en utredning tillsätts om hur man kan hitta vägar för att binda samman skola,
kommun och näringsliv.
-
att en utredning tillsätts om hur man kan ge ekonomiskt stöd till ungt företagande.
-
att Socialdemokraterna i Vimmerby antar motionen som sin egen och skickar den vidare
till Socialdemokraternas partikongress.
-
att Socialdemokraterna i Vimmerby också skickar motionen vidare till
Socialdemokraterna i Kalmar läns partidistriktskongress.
Daniel Nestor, Socialdemokraterna i Vimmerby
Utlåtande
Motionären tar upp en viktig del i motionen och det är hur skolan ska jobba för och stimulera
våra ungdomar att starta företag.
Vi tror att så gott som alla delar den uppfattningen att vi alltid och kommer alltid vara beroende
av att vi har medborgare som startar företag. Det är en av grunderna för att vi ska ha ett samhälle
som både ger sysselsättning och bidrar till positiv utveckling.
Att skolan ska ge grunderna för att man ska kunna starta företag och ge en grund i att vara
företagsamma finns redan i dag i läroplanen.
I skolans läroplaner från förskolan och upp till gymnasiet finns ett uppdrag att ha ett
entreprenöriellt lärande. Inte med uppdraget att alla ska bli företagare men att man ska utveckla
våra barn och ungdomar i att vara företagsamma. Det är minst lika viktigt att man som anställd
antingen det är privat eller offentlig anställning att man är företagsam och har ett innovativt
tänkande.
UF-företagen är en ideell organisation som bedriver bl.a. UF-företagande och då främst mot
gymnasieskolan och dess elever. Organisationen får bidrag från både näringsliv och offentliga
bidragsgivare. Organisationen är rikstäckande och har kontor för länet i Kalmar.
När det gäller motionens första attsats så delar jag den att alla ska få möjlighet att starta UFföretag oavsett vilket program man går eller vilken skola man går i. När det gäller lektionstid så är
det redan i läroplan inskrivet att det ska bedrivas undervisning i det som har med
entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande. Är det så att några vill använda mer tid
kan de ske på elevens val.
8
Att-sats 2 och 3 där det föreslås att det ska tillsättas en utredning för att hitta vägar för att binda
samman skola, näringsliv och kommun så är det redan ett uppdrag som skolan har. När det gäller
ekonomiskt stöd så är det kanske UF-företagen som har och ska ansvara för detta. Om den
behöver stärkas kan ju behöva ses över.
Vi föreslår att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för stärkt samverkan mellan
skola-näringsliv samt ett utökat stöd till UF-verksamheten
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta:
Att
med detta svar anse motionen tillgodosedd
Motion 2 – Ändrade regler för sjukpenning
Föredragande: Lena Hallengren
Sjukdom kan drabba oss alla. I nuvarande regler är sjukpenningen begränsad i tid, där den
successivt sänks och till slut upphör att betalas ut till den sjuke. Eftersom sjukdom inte är
tidsbestämd innebär dagens regler att individen riskerar att hamna utan ersättning, alternativt
tvingas tillbaka till arbetsmarknaden trots sin sjukdom. Att inte hinna bli frisk i tid leder till stress
och oro hos den sjuka individen. Stress och oro som påverkar individens möjligheter att
tillfriskna. Detta torde ställa högre krav på försäkringskassan att aktivt arbeta för individens väg
tillbaka till arbetsmarknaden.
Vi föreslår distriktskongressen:
Att - sjukpenningen inte skall vara tidsbegränsad
Att - sjukpenningen måste individanpassas (genom bl.a. ett obligatorium på individuellt
framtagen rehabiliteringsplan)
Gunilla Johansson och Rockneby S-förening
Utlåtande
Idag har vi ett sjukförsäkringssystem med en bortre gräns, slarvigt uttryckt som ”stupstock”. En
tidsbegränsning som innebär att sjukpenningen helt enkelt tar slut, oavsett om personen ifråga
blivit frisk eller återfått arbetsförmåga. I likhet med motionären förslag drev Socialdemokraterna
under åren i opposition att denna tidsbegränsning skulle bort och vi har i regeringsställning nu
lagt sådant förslag. Ett förslag som alliansen tillsammans med sverigedemokraterna röstat ner.
9
Sjukpenningen grundas på tidigare inkomst. Förutom vård och behandling krävs ibland också
rehabilitering eller annan anpassning för att återgå i arbete. Rehabilitering är således inte
obligatoriskt. Om behov av rehabilitering finns, i vilken form och när den ska sättas in avgörs i
samtal med den som är sjukskriven och även med eventuell arbetsgivare.
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta:
Att
bifalla attsats 1
Att
anse att-sats 2 besvarad
P. 17 Tid och plats för distriktskongressen 2016
Kongressen föreslås besluta:
Att
ge styrelsen i uppdrag att besluta om tid och plats för nästa distriktskongress
OMBUDSFÖRTECKNING
Västerviks arbetarekommun
18 ombud
Ordinarie
Ersättare
Andersson, Kajsa
Bhatt, Sharad
Björkulund, Jan
Fridlund, Marcus
Henriksson, Nisreen
Jensen, Max
Johansson, Elisabeth
Knutsson, Ann-Margret
Kristiansson, Jessica
Larsen, Poul
Larsson, Lars-Evert
Lindqvist, Maud
Lundahl, Johan
Nilsson, Allan
Petterson, Ronny
Sundell, Tomas
Söderberg, Hans
Österlund, Magnus
Benatallah, Saad
Bhiladvala L, Christina
Degerman, Per
Fransson, Erik
Frediksson, Lennart
Fredriksson, Tommy
Johansson, Sylvia
Jonsson, Ulf
Knutsson, Karl-Fredrik
Kronståhl, Tomas
Nilsson, Yngve
Oskarsson, Göran
Oskarsson, Viktor
Stagnell, Katrin
Ståhl, Ewa
Thorsson, Robert
10
Vimmerby arbetarekommun
6 ombud
Ordinarie
Ersättare
Berglund, Eva
Green, Camilla
Hammar, Cissi
Nestor, Daniel
Nygren, Lennart
Svensson, Michael
Björklund, Kenneth
Fenik, Ali
Green, Lars Inge
Högberg, Peter
Palenzuela, Emily
Stigstedt, Bo
Hultsfreds arbetarekommun
14 ombud
Ordinarie
Ersättare
Andersson, Silva
Bengtsson, Jonny
Folkesson, Rosie
Fäldt, Arne
Karlsson, Tage
Loord, Inger
Lång, Mikael
Mellberg, Kjell
Nilsson, Carola
Rälg, Tommy
Swedberg, Eva
Söreling, Tomas
Wireland Sorpola, Britt
Wästerlund, Lizette
Arvidsson, Åke
Freij, Ingemar
Karlsson, Mona-Lisa
Larsson, Dennis
Malmqvist, Agneta
Mellberg, Henrik
Rydén, Martin
Högsby arbetarekommun
7 ombud
Ordinarie
Ersättare
Axelsson, Ingrid
Bergeskans, Diana
Bergström, Kent-Sören
Blom, Carl- Axel
Herdinius, Per-Ola
Loberg, Ing-Britt
Thunberg, Mats
Carlreus, TorBjörn
Erlandsson, Jonas
Gabrielsson, Magnus
Hultqvist, Elisabeth
Joelsson, Jenny
Josefsson, Helene
Thunberg, Catarina
11
Oskarshamns arbetarekommun
16 ombud
Ordinarie
Ersättare
Alfredsson, Catrin
Andersson, Thina
Bergvall, Yvonne
Blomander, Lena
Bolling, Helen
Bäck, Rickard
Gunnar, Sara
Hagberg, Yvonne
Holmgren, Anton
Karlsson, Berth
Karlsson, Mathias
Lövgren, Olof
Nilsson, Torgny
Nilsson, Ulf
Palmér, Martina
Rylin, Joakim
Bolling, Hans
Eklind, Rigmor
Erlandsson, Andreas
Holmberg, Alf
Hultgren, Anita
Johansson, Leine
Johansson, Sven-Åke
Nesset, Tormod
Stamer, Cornelia
Svensson, Monica
Tegel, Mona
Udd, Martin
Mönsterås arbetarekommun
14 ombud
Ombud
Ersättare
Eriksson, Roger
Hollner, Lars
Hällblad, Suivi
Johansson, Bill
Keijsner, Bo
Nilsson, Björn
Nilsson, Martin
Nyman, Kristina
Odehn, Martin
Sejnehed, Elin
Solstad, Renée
Svensson, Benny
Widesdotter, Ulrica
Österberg, Eva
Carlsson, Christer
Carlsson, Michael
Hollner, Lene
Holm, Ingela
Hägerström, Göte
Ismaill Ahmad, Kochar
Johansson, Håkan
Johansson, Lars
Kåreberg, Owe
Necke, Britt-Marie
Sjögren, Göran
12
Kalmar arbetarekommun
31 ombud
Ombud
Ersättare
Anell, Malin
Arvidsson, Sven-Evert
Dahl Arnehall, Linda
Dahl, Mats
Dahlberg, Marianne
Erlandsson, Ola
Heimark, Elisabeth
Hellman, Linus
Holm, Erik
Hällblad, Ylva
Jansson, Cecilia
Jeansson, Mona
Johansson, Anna
Johansson, Gunilla
Kornelius, Inger
Lindh, Ann-Cathrine
Linder, Klara
Lundén, Magnus
Mårtensson, Mats
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Ingvar
Olofsson, Peter
Olsson, Helena
Ringdahl, Bjarne
Selén Eriksson, Veronica
Simonsson, Marie
Sverkersson, Leif
Wedin, Camilla
Wedin, Mats
Wiegert, Göran
Wolski, Yvonne
Andersson, Christer
Arvidsson, Jan-Erik
Blomqvist, Fredrik
Ekblad, Sven-Erik
Glindarv, Mikaela
Hultqvist, Stig
Jarstad, Eva
Johansson, Lennart
Lindblad, Britt
Lingmerth, Anette
Ländin, Michael
Nyman, Johan
Persson, Fredrik
Petersson, Roland
Sjögren, Steve
Strömberg, Tord
Thor, Jens Ison
Velke, Maja
Westerling, Ritha
13
Nybro arbetarekommun
13 ombud
Ombud
Ersättare
Andersson, Martina
Aronsson, Martina
Bentsrud, Catarina
Bäckström, Börje
Eriksson, Kennet
Göransson, Kaj
Karlsson, Eva
Larsson, Roland
Lundell, Anders
Paso, Faton
Petersson, Elsa
Storm, Lennart
Ternström, Jenny
Bengtsson, Wim
Fagerstrand, Brith-Louise
Hammenholt, Ann
Hammenholt, Ann Sophie
Holm, Johan
Johansson, Rickard
Jonsson, Bernt
Lagercrantz, Ingegerd
Ternström, Robert
Emmaboda arbetarekommun
11 ombud
Ombud
Ersättare
Andersson, Maj-Britt
Andersson, Stig-Ove
Eddegård, Marie-Louise
Fors, Erik
Jörgensen, Flemming
Krajinovic, Zeljka
Mollqvist, Linda
Norrby, Christer
Norrby, Kickie
Pekkala, Jarkko
Rossbol, Bo Eddie
Adolfsson, Ingrid
Adolfsson, Per
Bengtsson, Joel
Bondesson, Dan
Dahllöf, Gullvi
Fors, Jonas
Fransson, Mikael
Garami, Andreas
Gotthardsson, Eva-Lena
Gross, Roland
Gustavsson, Susanne
Haraldsson, Petra
Håveland, Gabriela
Ixcot, Luigi
Johansson, Björn
Johansson, Harley
Jäghagen, Jan-Olof
Karlsson, Annika
14
Karlsson, Monika
Karlsson, Yngve
Pavlovic, Dragan
Rossbol, Inger
Sigvardsson, Per
Svensson, Göte
Sörensen, Patrik
Södra Ölands arbetarekommun
7 ombud
Ombud
Ersättare
Adolfsson E, Carina
Andersson, Bength
Andersson, Ella-Britt
Hedberg, Malin
Hedh, Anna
Hedh, Roger
Jämtin, Fredrik
Arvidsson, Kurt
Blad, Bo
Elgestam, Per
Pettersson, Berit
Wärenfalk, Matilda
Norra Ölands arbetarekommun
9 ombud
Ombud
Ersättare
Andersson, Lennart
Corkovic, Ilko
Flykt, Eva
Forslund, Janne
Gerhardsson, Leif
Gustafsson Fohlin, Sofie
Israelsson, Eva-Lena
Johansson, Gunilla
Schäfer, Joel
Agustsson, Stig
Ahlström, Cecilia
Andersson, Lars-Göran
Engstrand, Jennie
Halvarsson, Herman
Palm, Birger
Sagemark, Linda
Samuelsson, Helén
Öhrsvik, Lotta
15
Torsås arbetarekommun
4 ombud
Ombud
Ersättare
Bondesson, Sören
Isberg, Roger
Johansson, Susanne
Lönnqvist, Christina
Eriksson, Agneta
Larsson, Hans
Petersson, Björn
Swedestam, Roger
Internationalen
Upp trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav stig upp för att slå dig fri.
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla mera klar.
Upp till kamp
16